Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asr e-hazir mein ruyate hilaal

342 views

Published on

Asr E Hazir Mein Ruyate Hilaal

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Asr e-hazir mein ruyate hilaal

 1. 1. z „ ) q ¢ ~ g ƒ e$è wh 2 òOZ}îsZiZ)**wZÎ 7 Ù_s%Zc 13 ŠzuÆÙ_ 14 q-Zi»u0*zy ì 15 W,Z{],ZŠ»wgzZè‡ 18 {h+].]ÑWgzZwhe$ƒg 18 ¸Åyn,z8gzZ-i+g 20 ¸ÅÖ],ZzgzZVÜ 21 ßgzZxZ¤/8 22 ¸Å(E-MAIL)é~Z 23 ¸Å(FAX)c 23 ŠæÐ[ˆCƒ 27 ]ŠÞz¸[» 29 g£»w° 31 ¸ÅwÒZg˜ 32 ,>gzZ]ŠÞ 35 ¬»]ŠÞí@* 37 Y,›zu 38 zgŠ»y´ZÆè‡ 39 ŠzuÆêÆw 39 Â}™y´Z›)¤/Z 40 ¬»V¸´áZziŠßW',Z 40 y´Z6,y´ZÆ-i+g
 2. 2. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 1 Ù¡âkmæ… è wh e$ƒg~¢q)
 3. 3. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 2 Ù¡âkmæ… òOZ}îsZiZ)**wZÎ ìHhZzÐw‚z{â~‡Ãx©Z¦ÑgzZ]ZŠ„Š¼äxsZ +F,ëZÜ{izg™SÔì3g6,e$zg~yÃx!Zzi¸WÆ{â~‡gzZ ÏgzZ[ZÏVzgZqòsZVâzŠb§ÏZÔx!Zzi¸W»]ZŠ„òsZ Ðõg@*z{â~‡Ì5ZŠZÅ (ìÅ]Š„ê&ZwÅX)³ÑZ q-Zi¦Ñ»]ÑZÎh+].z*Š0Ðwhe$ƒg=ZÔìhZz Xì@*ƒZ+¬6,YëZ[ôZgzZYf‹Z±ŠgzZ]ù*! ì9ÛòsZ Ðs§ÅYf6,b)~ŠãCgzZëZ¼~}g!*Æwhe$ƒg zzÅäƒ:ñZg. ì@*ƒZag_OZ~Vâ›]‡zZ‰Ð ]â½]ä6,ųÑZÏgzZ[ZÏgzZ]Š„ëZÜ{izgÐT ÆY,xÂ~V¸´‰gzZ]ZŠXZ5Å ršZùZgfXCƒW,M zz ÅyZh ~ŸkZZ®;‰ƒ Zab)йÌÐ ÆyZkZ~Ö#}.ÅYzYfgzZïzD[ôZ]ÑZÎ~ŠãCP [Z ÜægzZãZz6,]ÑZÎyZ]Z|WìgYG7B‚ XÐNâÛk,’ wZΪ ) Z ³ ( g z e$?7c*ǃg±Z»s%ZÆÙ_~ŸÆwhè kZÂìg±Z»s%ZÆÙ_~ŸÆwhe$ƒg([) ?HŠzuÆ c*ìq-Zi»w{CÔ÷ŠÝÔyÎ0*wøy*zy(`)
 4. 4. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 3 Ù¡âkmæ… XìZ°»RÅ~—~V¸´ÆyZ#Zm!*ÔZ whe$ƒgà õg@*B29:ûZ~zTHÂìq-Zi¤/Z(Š) 6,Vâ›Æê}uzŠÆoÂñYc*Š™Ìy´Z»kZgzZ]o» V˜gzZè‡ò£LZc*,™¿._Æy´ZkZ{zìxiÑtH }uzŠHgzZ?,™gOZ»êÆwwhe$ƒgÅV;zƒ:Y,x ?ìÈ0*Åy´ZkZwwhe$ƒgc*è‡Æ¸ ¸ÅkZJ-¸}uzŠgzZñYƒe$ƒg¤/Z~¸q-Z (g) H?ǃ9**™¿H6,¸kZÂìQÐ-i+gc*xZ0c*cc*y¯=g+ ?ìtÛ¼~x©ZÎâÆyZHgzZ_ZѼnÆg±ZÆyZ wZÎZuzŠ ',ZLYcgzZìLgtÛ»ÌñÒZ~V¸´ZÆy*zy CƒW,MÌÐV:ÑÅb§ZvŠLgzZìCƒ{ŠßWÐg½zŠ¤/z nkZÔì@*ƒtÛÎâÆV¸´ZÆy*zyÐpÒkZgzZÔì ‰‰‰‰ÂìLg7ŠßWŠ¤/c*s™V7i(ÙCà õg@*ûZÅ·~‡ t@*?ìË$YàŠæÐ[ˆCƒnÆe$ƒgH(³Z) ?7c*ìykZ»e$ƒg~yÅ0+e6,¬Z`Wƒx¥ Cƒ~¸Ë¤/ZìtÃ0 G E î©$ »Yf*ŠgzZh+].‰([) kZgzZƒ:ykZ»e$ƒg~yÅ0+eà õg@*ûZÅ{â~‡Ð[ˆ HwJÐZH ÂìQ]ŠÞ¦ÑÅwhe$ƒgиkZŠ z!*Æ ?ÏñY~Š™Šg]ŠÞìðƒ.ßÃyZ™Ètc*ÇñY
 5. 5. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 4 Ù¡âkmæ… HnÆe$ƒgÅ0+e(`) ÀC ªìË$YàŠæÐ]Añî0* Å0+egzZì{ŠiÄÑc*ŠßWŠ¤/c*ìs™i`WnÆDÆkZ ?7c*ìee$ƒg äè‡6,¯Å]ŠÞÅ¿q-ZgzZƒŠßW',ZÃy@ûZ¤/Z(Š) Ôƒ_ƒåõg@*MÅypgˆÆkZÔƒc*Š™y´Z»ypgi¸W ÆÒùÅÚŠ0+e»ÏgzZƒs™Ç!*ÌñÃx á Å y p g M Ï™}ŠgZÛOEyŠ»[ZÏÃyŠOEZHƒZ7,:ð3Š0+e»ÏÃËŠ z!* ~Š„ZÍÅ0+eÆypgäuZzŠÛTÇñYOEtc*?ÏñYðo ÅypgÃyŠOEZZ®Ô1x»ÐãÒßäkZc*Zƒ$èÐkZ¶ ?ÇñYHê»pg{izg™}ŠgZÛOEõg@*M wZÎZŠ ăs™i#ZnÆ]oÆ+Ïzypg(³Z) {z»w°nÆVßZzÚŠ0+e?σ°»]ŠÞÅÚŠ0+eÅŠZÛZ ì°» ÚZ~gzŠ{Š ñc*?ì–6,gîx¬äY ì~gz¢g£ HgzZ?ìÈ0*» +zxßgzZ@*YOE7N*Ñ~{ÑçÃáZzÚŠ0+e ?σx]ŠÞÅwÒZg˜ xÂV˜c*™Yk0*Æè‡HnÆVßZzÚŠ0+e([) ]ŠÞ™Yk0*ÆgZŠ)fÆwwhe$ƒgc*Yfò£ÆV;zƒ:Y, ¤/Z?¸c*ì]ŠÞ6,gîàßZyÒ»VßZzÚŠ0+e?ì~gz¢bŠ c*0*»_ZÑvŠÅ]ŠÞgzZY,gzZ]ŠÞnÆkZHÂì]ŠÞ
 6. 6. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 5 Ù¡âkmæ… ?ì~gz¢**Y ¤/ZgzZì~gz¢bŠ]ŠÞ6,gî~g¯HnÆVßZzÚŠ(`) ˆÆí@*ÅZ+ZiÐkZc*yŠq-Zc*í@*ÅV[RPˆÆÚŠ0+e ê™S?ÏñY~Š™Šgc*ÏñYÅwJ]ŠÞÅyZHÂ}Š]ŠÞ Vâ›~]gßÅy´ZÐí@*6,§ñÆ[ZÏzypg#Z Xì@*YƒZag_OZzs%Zh+”ÎâÆ wZÎåa ß(³Z) î! Y,xÂV˜~V1ßvŠÆogzZ3hZgzZg· 0 E HÂì@*™y´ZˆÆäƒ]o»äƒ0+e臻V;z¤/ZìŠ ñ ?7c*ǃ~gz¢¿6,y´ZkZ6,Vâ›xÓÆY,IÆkZ Ù=gfÆyn,z8c*-i+g¤/ZÐs§Å#r™è‡([) ?7c*ǃ~¬ÆyÎy´Zy´Z»kZÂì@*ƒy´Z~pÖZ e$zgc*è‡Æ/ßq-Z¤/Z~V”‰kZgzZy*zy(`) ÏZsÜtHÂHy´Z»whe$zg~ÝzgÅVßßZ¦Ñäw ß Æ › â V Æ a z Z Z#Z Å ™ ªaÆVâ›}g7c*ǃÿ) Ì~hêZc*ì¸q-Z¡{z~hÆVâ›Æº´}uzŠ ?ì‚rgzgŠ»yÎèy´Z HnÆäƒxÆy´ZÆwhe$zgÐ-i+g(Š) èEÒ›! ¤Ð]!*Š¤/ZÔ}™y´Z¿ÌðÃc*?ì~gz¢**ƒy›» Âì@*™HÚ9Ÿs§Åwwhe$zgc*臿tìCƒ
 7. 7. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 6 Ù¡âkmæ… ?ì°»¢8™ŠOZ6,kZH wZÎVZv* 0 Å0+eÁ¹gzZìLgŠßW',Zixk!*~V¸´‰(³1) ~V¸ÒZc*¼Æw‚Ô6¤',‰ÔìCƒeà õg@*B29e$zg gÑ·»yŠB30å6,V»+ZHÂ@*W7„Ãà õg@*B290+eV;z ?ñYHê»+ÏzypgÆ™ ´˜vŠ~VâŠÆw‚Âì@*YHgÑ»yŠB30·¤/Z([) q-Z~w‚gegzZì@*Y7,tÛ»VâŠkŠÔßÐ[ˆÆðsZ +ÙCâaÆe$zgÅ0+e~V»+ZH Âì@*YƒtÛ»¹ ¿6,y´ZÆwhe$zg~´˜vŠc*?ñYHŠOZ6,w¸Æ]ƒ ?ñYH ÅyZgZŠ)fÆwwhe$zgÅV1ßc*VzàPÆo(`) ÅyZøZ-i+gÆV»yZ6,äYƒê»]oÆe$zgÐs§ u¾yZgZŠ)fÆV¸´}uzŠÔD™y´Z »e$zgÐs§ ]o»e$zg{z6,ŠãCÅ]**´ZyZH?hM™ŠOZ6,]**´ZyZJ-» V»ÁiZÁHaÆkZgzZhM™y´Z~V¸´LZ™yâ ?ǃg»gŠy´Z
 8. 8. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 7 Ù¡âkmæ… [ZhZzt»Zìz[ZoeZ Ù_s%Zc(³Z) :âi*Š Ð Æ0+eì;gcçLG%iÎâÆxZ™YXt ~uzŠ(~uzŠgzZñWÃà õg@*Ë0+e(Ë )s%Z» Ù_ ?7c*ìxzW,¸~x©Z(à õg@* 7Ã~V¸´¹æÌZ#Zc*WÃ0+e~V¸´!f} vßÆV;zŠHWÃV˜ÇñY¹tÆ™g±Z»s%ZkZHÂÔc*W Og: {izgvßÆV;zc*W7ÃV˜gzZB™Ïc*BÄg {izg e$zgkZÇñYH¬tÆ™:g±Z»s%ZkZc*Ô,™:ÏgzZ è Š¸Åwh ´g {izg6,VÍßÆV;zÔã~º´gzZêËÆ* ?ǃxiÑ**™Ïc* 7tòhIE4$»s%ZkZ’eh™d‚fVOE]!*t1 É7Ôìs%Z~äƒ:c*äƒs%Z~Ù_Æ0+eì ;…âYfzYXÃTì|0q-Z**ƒ»s%Z~Ù_ W,¸ÆÙ_½%ZkZ{zìs%Z¼XìqCuZzq-ZtèY XïŠgZÛOEx)‰gzZ…âx‰ì~äƒxz :ì–äòòá+$+¬0Z)´4gçO áçÓm‚Î äÞoe oßÃÛe änÊ Å]ˆÞŸ ÄÖ^_ÛÖ]Í¡jì]‹ËÞ áoe Ü×Â] e n à ] Ö f × ‚ i n à e à ‚ e v n m _ × Ä ] Ö ã ¡ Ù Ö n × è÷ àni‚×fÖ] p‚u- oÊ ]„Ò Í¡jì] …^fjÂ] oÊ Í¡íÖ] ^ÛÞ-æ I Ù^Î áoe oÖ] I p†ì¢] áæ0
 9. 9. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 8 Ù¡âkmæ… (1) ! îÖ] ÄÖ^_ÛÖ] 7s%ZzqZ4,ðÊpñO~Ù_½%Z’e'Y) L™pkZì V#~q-ZÐ~yZì@*ƒ,ÃÚZ~VzàzŠ XXXXc*âÛ™^ÐWXXXX7~}uzŠì@*Yƒqƒ0+e]Zg iLZ6,x¸ÙCHì~g±ZÆÙ_ès%ZkZÂs%Z' kZc*Ôì7xiÑ¿6,yZ._Æi}uzŠgzZì#ZZz**™g±Z» Š¬Éì7g±Z»s%Z ‚Ôì#ZZz**™¿6,kZÔŠH¬ 0+e]ZgÅ-~tæ¤/Z Š !fÂÔ]ZgÅß~[fgzZŠH¬ (2)(?ǃ#ZZz**™¿6,e$zgÅVÍß¹æ6,VÍß E E ÆxZ™YÔ**ƒ»s%Z îp©$ °~Ù_ZƒãZzÐkZ 4, )´QXì~äƒ:c*äƒxÆkZs%ZXì›q-Š {izgsÜ{zìs%Z~äƒxÆÙ_ès%Z._Æòòá X»s%ZkZ0Æ{)zã!*ÛOEze‰gñZ¹!*Ôì~}g!*Æ Æ™o^Zz~.ZÐx¯ÆYfäòá)´]!*t)XìHg±Zä äò㢣Z;**ÑñgzZ~~z2ZŠZæZäò~âå]|1ÔìÅyÒ (3)(ì Hs%ZÐkZ~‹ZY´Z ðƒc~XÆÙ_ès%ZÎâÆxZ™Ytn¾ Ð|‰67~}g!*Æ]oÆÙ_ès%Z{zÔì :c*äƒxÆkZczs%ZÉÔD™yávßZz** Å + é5B G éhÒÉgêZg−Z(1) g(2)363B3:ò I ZŠ Y´Z Ô180B 2:~z2ZŠZæZdŠ(3)393B2:g 103B9:‹Z
 10. 10. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 9 Ù¡âkmæ… Xì~äƒ :Ý~kZÆY SÛOEŠš: Ô7g±ZðÃÞ» Ù_ès%Zìtq-Z(1) T#Zñ~ÂñYƒe$zg~àq-ZZ®X~{ꊚ:~ àz ´ º ~ Ì t ¸ ãó XǃxiÑ**™g±Z»e$zgkZ6,VÍßÆV;z G ï3gzZÔì[™w¸ts§Åò´âzò£Zò1ZX[Z ~Ã} EL (1)XìŠHc*CtZz°ZÙCªÃkZ ~SÛOEŠšÔñYHg±Z~wqÙC»Ù_ès%ZtZuzŠ (2) ÅZ0Z!Zfäòã?v0ZXÌ~{ꊚgzZÌ . )MÃw¸kZg åEE5 ÐDIZä~èF,xâZc*âÛgzZìH[™s§ÅtGZzÝ‚ÔÌ‡Ô ) 2 ( Ü sZ Ï ¸ w Ã Ü H ìZ z g â z g Š ~ ä á XìHyÒ¸w¸q-Z»› xÙ_s%Z~SÛOEŠšìt~ekZw¸ZŠ(3) V¸´d$ÛOEÐ(kZóe$zgÅ(q-ZZ®Ôìx~{ꊚgzZ7 ~ â ã Y ñ Ï Z z gZ k Ð ê ´ ¸ V ~ 7 â ã Y ñ Ï X á Ð~› (3)XìHg(ZÃw¸ÏZäÒZ }ŠÏZä]Z|йÌÐ~s¦ZYf}gøgzZ Z†)´6ìc*ŠgZÛOE9zSZgÃw¸ AÄ xâZÔ~zéOEB„)´äò~©ö ™Òi)´ÔtZ@#r™Ô6{g@*@*~zë#r™Ô~gzŠ ŠgzZ ö G ÅYv Z†)´ŠpgzZXìHãZzÐ]Zg„ AÄ {zìHg(ZÃÏZÌäö ) 1 ( Š dZ sZ °Z ë : 2 B 0 7 2 Ô Š g U g ì á ÅZZGE ÅZÔ126:b*Z¹Z%Ô393B2:ò ØZ E å) ÅZ(3)123B4:~g]Zì(2)550B1:‹gÑZ ÅZZGE E îoeE$gÑZØZ å) 550B1:G
 11. 11. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 10 Ù¡âkmæ… :DâÛ ÅZÛZzLL äÕ¨z$ YØZåE) E G S …Z „ Ä).WÎs{£zŠÙC !* ” Š gZ V Z % sè _ Ù ò Ø Š z ¼ k, l ) ÄZ q- â { Z „]gß,gŠÔ {âq-iZÁÄ)/g¾›šgŠzÔ”@ZévŠ {åÓE5E{£q-e$zg¬ (1)X”@ZpvŠ{åÓE5E{£q-e$zg¬”!*¸ZŠ Ä)âZ~VzàzŠXìtØè9{Šc*iÐ G E äÕS ¨z$Y) q-Z~yZÔìÄ)Å{âq-Z{iZ0+Z»Tƒ@*Yw$+i~kZƒ yxgŠÆX~VzàRÛOEgzZσ:xaÆà}uzŠe$zgÅà (ǃaÆà}uzŠ¬»e$zgÅàq-ZƒÄ)ÅÁÐ{âq-Z ~ò g´Š-)´6b‡ÆÏZÌò~ò{á gâZ) ƒ´2 (2)Xb‡ÆÏZÌŠp{zgzZìHÜ~~èF,—Ñä (3) Zìäò㢣ZnY)´2 Å :Ð) Xìc*ŠgZÛOESZgzÛZÃÏZ~êX !‚gLZ{zÔì~ŠßF,ÃÏZÌäò Z z g ´ ) ? · à ™ r# :DâÛ~whèe$zg q-ZÃ[fz tæÆ*Š ~g‚ ä Vzi˜ ðZƒÂ `WLL ÉÔ7(XÂ)M)(~uzŠ]ŠÞÅ(q-ZÔìÑZe™ ~[f]ŠÞÅtæ¤/Z~ËÆkZgzZÔìŠH0§Zz»{%¯zg (ËÔ»yŠKVZ·(ËÂñYãâu~tæÅ[fgzZ VâŠÆ¹V˜~{ꛚ,ZakZÔÇñYWxiÑ**ƒ»yŠwZ ÃèÝgzZk,¦/**„**™g±Z» Ù_½%ZÔƒykZ»¶~ ) 1 ( ù ” î G Å :Ð) Zì(3)337B5:‹ZsgçdŠ(2)135D134B2:~z2Z 113B3:êX
 12. 12. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 11 Ù¡âkmæ… (1)óXó ǃ._ÐÆ ÅYâ 67 #4Ô3{Âk°ZÆ©Y!Zz0+ÜÑ‹î äVzÒúÆVzgZŠZZgzZYfÆ„A$kZ6,Têzm,? :ìŠH¹¸Ì~kZåHt·Z Š~g7~%ÑZÑLL ›Ù_½%ZÉÔì7q-Zi»* kZY%ZX7s%ZðûxZ™Y~kZÔìqCuZzq-ZtÔì ?7c*ìxiès%Zt~[!*ÆxߧZzxßZ~[!* Å~ÝzgÅbÑŠÆyZgzZ]%¥ÅÖ#ZÐfgzZs¦Z (2)óXóìxi½%ZÌ~[!*kZ~{ꛚìñZg. Yfg/ˆWt‚Ð#sŸze$.]!*tÐ,kZ g±Z»Ù_ès%Zb‡ÆÏZ~gzŠ~yWkZîSÌs¦Z X’e**YH tÐTìðâÛ]!*q-Z(kZä~ò g´Š-)´gzZ Ô컄g±ZÆÙ_½%ZÌw¸»Øè[Zì@*ƒãZzÌ :c*âÛäòsßñ)´ é†fÃÖ] Ý‚Â ÙçÎ Ÿ] Üãß ØÏßm ÜÖ èÛñŸ] á] †`¿m p„Ö]æZL ^ÛÞ]æ Øn’Ëi †nÆ àÚæ ‚Ãeæ h†Î àne Ñ†Ê †nÆ àÚ ^Ï×_Ú Í¡jì¡Ö Ì×jím é‚nÃe èÊ^ŠÚ où › á] ÔÖƒ ð^3ßÚæ oÖ^Ûq] ÙçÎ Üãß ÙçÏßÛÖ] Ý^¿Þ oÖ] ]†¿Þ ‚u]æ †`@ oÊ àÓÛm á^Ò^Ú Ù¡ãÖ] Ä×_Ú ^ã×%Ú oÊ èÊ^ŠÛÖ] Ä_Î oÊ Dç`ÃÛÖ] Ý^¿ßÖ] oÖ] ]†¿Þæ ‚`ÃÖ] ÔÖƒ oÊ l¡‘]çÛÖ] 104:ò#r™Vx·**ÑñiZwhèe$zg(2)48:whèe$zg(1)
 13. 13. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 12 Ù¡âkmæ… oÖ] †`3Ö] Ý^Ûi ØfÎ Ø’m Ü$ Ù¡ãÖ] Øq… p†m á] àÓÛm á^Ò ^ÛÊ(ÔÖƒ ‚ß é†fÃÖ] Ý‚Âæ o†3Ö] äqçÖ^e Ýæˆ×Ö] ça ÜÓvÖ] á^ÓÊ äÃ×_Ú Ì×jím ‚×e Í¡jì] ‹ËÞ áoe †a^¾æ è`rÖ] å„â àÚ é†fÃÖ] Ý‚Â ÙçÎ ð^rÊ Í¡jì¡Ö ]ƒ] Ü$( èÚ¢] ð^ÛÓu èÛñ¢] Ø%Ú o× oËínÖ àÓm ÜÖ ène†ÇÖ]æ ènΆ3Ö] ÄÖ^_ÛÖ] oßÃÚ Ä‰æªe ÜãÖçÎ ]æ„ìoeæ åæ‚m†m ÜÖ^Ú oÖ] ÜãÖçÎ é†ñ]D]çÉçÊ Üâ‚Ãe àÚ ð^q Ô×i oÂ]†m áoe ‚e Ÿæ( Üñ¡Ú †nÆ ]„â áoe p…oeæ Ä×_Ú ØÒ oÊ ^÷Ú^ èÛ×ÓÖ] (1) ! š]†Æ¢]æ è›^vÛÖ] Ù]çu¢]æ è_nvÛÖ]Í憿Ö] w¸à)Zq-Z»g±ZÄ°ÆÙ_½%ZsÜÂÐxZ™[Z) tòhIE4$»kZgzZÔìw®ÞƸňz[ÛOEË%gzZ‚Ë% G ü‹ ÐpÒÆŠ§ÄÂÆÄ) L g¢ zZ ] ñZ Ä Â Æ ä â i k Z ì Zi»0+eÐT**™ð»Ä)ÅgzŠâZg0+Zg0+ZÆ{âq-Z ¬Ð{âq-ZQÔAŠ0+e¿ðöe**]!*tXå:eÔñYƒ ðä/ZakZXƒZÐiÆ(«i»V˜ñYV(+Z Ãg±ZÆe$zgkZ ƒÑZ®Xìq-Zi@*YOEtˆV¬¸ Xìc*WÐòkZw¸»g±Z Ä°Æi½%ZgzZŠHc*ŠgZÛOExiÑ }÷t1Ôc*Š™x¬aÆiÙCgzZ~ŠÝzÃw¸kZäVÍßQ yZgzZszøzwZjZÆäâikZì~gz¢ÉÔì7ƒoq-Š4, (ñYÅe$¬gÌÅoe£znZ¾ZÆ ~g¦/ÐÃ~~zëÆyZk,’q-ZÅòŠ0Z)´ˆÆk,’kZ :å„a oaæÔVƒ@*™ÜÃkZZ®ÔìC™G@*Å]!*Å~ò g´)´ 339D338B5:‹Zsgç(1)
 14. 14. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 13 Ù¡âkmæ… WÉç×fÖ] o× DÝç’Ö] ð^–Î p]E †ÚŸ] ]„a …]‚Ú áoe ¼e^–Ö^ÊZZ ‚m‚vi †nÆ àÚ äÏu oÊ kf$ pæü… äÞoe äÇ×e àÛÊ ( XXäjmæ†Ö ]çÚç‘ZZ VäÖçÏÖ È×fmŸ é…çÛÃÛÖ] oʆ› oÊ †fÖ]‚f àe] å†Òƒ^Ú Ðe^_m ]„aæ ( ÷¡‘oe èÊ^ŠÛe Ø’m p„Ö] àÒ^Ú¢] Í¡íe ( änÊ é ‚ñ^Ê ¡Ê ( †`E ‚Ãe ŸD ^Û`nʆfíÖ] (1)!XX…^fjŸ] ØvÚ ^`Þ¢ †`KÖ] ï¡ŠÞ] ØfÎ ^`nʆfíÖ] # ÛOE„**ƒx» Ù_½%Z~{ꛚtn¾ èG EL kª XìØèzw¸{Š™g(Z»YfÒZgzZ ÆÙ_ Šzu ]gßÅäYKg±Z» Ù_ès%ZìtVOEXZuzŠ c*0*s%ZyxgŠÆYÌ~ŸkZÂ?ÐVƒHŠzuÆkZ~ (2)XKÜwZ¸Zõ0*ÆYf~ŸkZäòv0ZƒqXì@*Y VzàzŠXìc*ŠgZÛOEg£ÃÄ)Å{âq-ZäxZ™Y‰ Zº´zàtÂÏnYÅð~{âq-ZƒÄ)âZÎâÆ ZÒOE.Å Z{zƒÄ)ÁÐkZyxgŠÆXgzZÐVƒü ÒOE.Å XÐVƒü ´ ) á G ò~m,r`@*)´gzZìHÜÐã GX é5k;) ´ÃkZóÙCó ZL!L Zfäòò (3)Xì7es%Z»Ù_~ÁÐtÛäaHÜÐ âZ~V¸´zŠXìCƒx¥¸]!*ãZz {Šc*iÐƒ :Wº´{zƒ@*Yƒ~e$zgtÛ»yŠq-Z èSŠ¬~yZƒZz~gzŠ XgzZXÇñYHg±Z» Ù_½%Z~yZgzZÔÐVƒgÑê~ ù(1) ” î G Z 2 z ~ : 5 2 B 7 0 1 ) 2 ( ì Z ] g ~ : 4 B 3 2 1 ) 3 ( á 393B2:ò
 15. 15. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 14 Ù¡âkmæ… ÇñYc*ŠgZÛOESÛOE›šÃyZ@*ƒ7tÛðÃ~e$zg6,gîx¬~V¸´ Xǃx)s%Z~yZgzZ :DâÛ{zXìHg(ZÃÏZä㢣ZnY)´]| ä™g±Z(~uzŠ»e$zgÅ(q-Zƒ,ÃÚZ~ŠšXLL Ù_s%ZV ;zNYƒwZc*NY {gKVZ yŠÆ·Ð (1)XÇñYc*Š™iZ0+ZÃV;zƒ:,ÃÚZV˜gzZÇñYHg±Z» ÅYâ 67 #4Ô3Âk°ZÆ©Y!Zz0+ÜÑ‹îgzZ XìŠHHg(Z¸Ì~m,? Zi»u* y z 0 - ì q RÛOE‰b§ÏZgzZu0*zyŠHƒs™ÌXtÐÏZ yŠq-Z~e$zg~yZp,!*ìq-ZVai»w{C‰´˜ zÌËÆw{Cz÷Š@Ôu0*zyakZÔ@*ƒ7tÛ6,gîx¬» XÏñYãâxaÆV¸´}uzŠ{zƒe$zg~ ÒC :ì¹~m,?KZäÜÑ‹îøL E {)zw{C}V”RÛOE‰gzZV”9ÆyÎ0*zy*zyLL ¸ÌÐ/Š„¸Ôì;g6,ÏZå¿»u0*zyYfÔìq-Zi» q-Z~·ì7Ä)ˆgŠkZ~VzàÆV”yZXì$U* ¦ÑñY¬Š0+eÌV˜~V”zŠyZ6,ŠãCkZƒ@*7,tÛ»yŠ XǃxiÑ6,àèIZxÓÆV”zŠyZ'â»kZˆÆ]o Å :Ð) Zì(1) 113B3:êX
 16. 16. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 15 Ù¡âkmæ… W,Z{],ZŠ»wgzZè‡ ñYƒe$ƒgà õg@*B29(ËÐ~V¸´yZ¤/ZwZÎt;g ¿._ÆkZvßÆV¸´}uzŠÂñYc*Š™Ìy´ZeZV;zgzZ êÆwwhe$zgV;zƒ:è‡V˜c*è‡LZc*hM™ kZwwhe$zgc*è‡ÆV¸´}uzŠHtgzZ?,™gOZ» ?σÈ0*Åy´Z :'gßzŠVOEìt[ZeZ kZÂñYHy´ZeZgzZñY¬ŠÃ õg@*B290+e»ypg(1) yZÂã#Zñè~¸ÅkZJ-xsZIZÆ‘´}uzŠ~]gß VY;Og{izg{zñƒD™¿._ÆkZì„gŠaÆ Xì°»¸ŠOZÞ.‡}‹%¥èDøaÆypg ~]gßkZƒŠHHy´ZeZ™NŠÃ õg@*B290+e»Ï(2) Ð]%¥ÅYÉhM™7ŠOZ6,¸¡y›ÆV¸´}uzŠ ò£Z®Xì~gz¢**ƒ»ÜÑ‹ŠÞ{°‡!*~0+eÆÏì$U* σ~gZŠ)fÅwàc*rݬðÃ~]gßÅäƒ:è‡gzZè‡ kZ ǃ)fÆVâ›gzZ}™êÆ™Ýq]ŠÞ{z X,™gOZ» :ì~ëZ°ZsZ fô à n i †ù uö æ †ùuö æoe àm†ùuö æ (á^–Ú†Öo%Þoe æoe ^ßùÎçÖæ (ق†öfìèõ×ÃeØø Îöæ Z “jímŸ ]„`FÖæ ( …^fì¢] èm]æ… äf4ªÊ ( ±ßm0 †Úoe á^–Ú… Ýç‘ á¢ W†_Ë×Ö
 17. 17. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 16 Ù¡âkmæ… ÄËÞ äe Ð×Ãi äޣʆ_ËÖ] Ù¡â ^Úoeæ IÙ^Î áoe oÖ? I é0^ã;Ö] ÀË×e †ñ^‰ ±Ê ½†j;m^Ú änÊ ½†j;nÊ ( Ü`ÎçÏu †ñ^‰ äf4ªÊ (†_ËÖ]çaæ 0^fÃÖ] ÀËÖæ (Í„Î ±Ê ‚vÖ] Ý‚Â æ 0‚ÃÖ]æ èm†vÖ]æ èÖ]‚ÃÖ] àÚ Ü`ÎçÏu (1) ! XXîÖ] pF ç‚Ö]æ é0^`;Ö] :ì~gUgŠgzZ ‹×rÚæ ÜÓu ¡eæ XX‚`4oe ZZÀËÖ ¡eæ pçÂ0¡e Øø fô Îöæ Z Z ق†fì (…^fÆæ ÜnÇÒ è× ÄÚ Ýç’×Ö ( é0^`4 Ÿ†fì äÞ¢ W ð^–Î Í„Î oÊ ÷]0æ‚vÚæoe o%Þoe æoe ^ßùÎ Ù‚ÃÖ] á^ÒçÖæ I…çjŠÚæoe i ^ h I æ 4ö †ôÀËÖæ é0^`;Ö] h^’Þ èÖ]‚ÃÖ]æ è×ÃÖ] ÄÚ †_Ë×Ö ½ø (2) ! XXîÖ] ‚`4oe 6,îÆtŠ™¸~]gßÅ0+eÆypgZƒx¥ÐkZ ÐzzÅäƒ~gz¢Æ]ŠÞaÆÏ1ì^,Y¿._ÆkZ X’e**™gOZ»êÆè‡Z®Ô7„gŠgZ6,¸ËsÜ gOZ»Y,nÆêìs™Â¬»V;zVƒè‡V˜ ìwq»VzàÒZÆy*zy‰ƒ:è‡V˜%ZÔì~gz¢ ~V¸´,ZìÅô¥äVâzŠgUgŠzdïEL 8™~ŸkZ VñŠWxzrzŠsÜgzZÏñYƒ*‚ÜÑ‹ŠÞÐzzÅ]gz¢ Å ¸ 6,Z g H Y Y ì X ´ )8 E ö§½} :ë ànÖ‚Â…^fì¬e ]æ†_Êoe æ èõÏ$ ÙçÏe ]çÚ^‘ ^`nÊ ÜÒ^uŸ é‚×fe á^ÒçÖæ oÖ]æ Ÿæ o•^Î Ÿ p] V ^ãnÊ ÜÒ^uŸ V äÖçÎ ! é…憖×Ö è×ùÃÖ] ÄÚ 386D385B2:òZìgêZg−Z(2)267D266B2:ëZ°ZsZ(1)
 18. 18. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 17 Ù¡âkmæ… ÜÒ^u 5çqæ Ý‚Â é…憕 p] V é…憖×Ö V äÖçÎ ( xjËÖ] oÊ ^ÛÒ !E XX å‚ß ‚ã7m 0Z)´ -B+ ê :c*âÛä GE Ùõ á ç Ú ç ’ m OE^ßÖ] á^Ê ] æ Ÿ æ ^ ã n Ê o • ^ Î Ÿ é ‚ × f e ] ç Þ ^ Ò ç Ö Ü ` Þ ] Z Z (1) ! XX é…憖×Ö ànÖ‚Â…^fì¬e áæ†ö_ô Ëmöæ èÏ%Ö] ÙçÏe V;zì7臦ÑV˜ìc*âÛt6,ÏZäò~g´)´gzZ **™Ï6,¸ÅVñŠWwŠ¬zŠsÜ~ÏÉ’e7**gZ¦/ÜÑ]ŠÞ :ìt]g„Å)´Ô’e ‹nÖæ ènÚ¡‰G èÚçÓu ^ãnÊkû ŠnÖ ÝçnÖ] ‚ßãÖ] 5¡e áoe Ü×Â]ZZ ( èÏ$ …^fì¬e Ýç’Ö] ^ã×%Ú ±Ê ÜÓvÖ^Ê ( ànÛ׊ÛÖ] ð^–Î …]5 ^ãnÊ ±7ÛÖ] ànjËÛÖ] àÚ †’ÃÖ] ð^Û×ÃÖ oÇfßmŸæ ( ànjÏ$ Ù çÏe †_ËÖ]æ (2) ! XX^â†nÆæ é5^ã7Ö] àÚ Ý¡‰¦]…]5 ð^–Î á^O çâ ^Ú o× Z†**Ññ]|1 AÄ ì–tsÜÆkZîGG!¬°Zäò~©ö :˜Ôì@*ƒx£ì‡ÆÁqݬr (3) ! XX äÚ^ÏÚ Üñ^Î ^ãnÊ ÜÒ^uŸ é‚×e ±Ê èÏ%Ö] ÜÖ^ÃÖ]æZZ {zìHg(ZÃÏZÌäò#r™Ã·?**Ññ]|gzZ :DâÛ gH臦Ñ{°‡!*1ìc*ì7Ö#ÓòsZ~V”XLL î0G4Šb)6,)®)c*ݬTy›gZgŠx¬ÆàV;z7 ~ E G e$zggzZÇñYOEx£ì‡Æè‡Ã)®)c*¿kZVƒD™ŠOZ ¬°Z(3)345B5:‹Zsgç(2)267B2:ëZ°ZsZ(1) î! G 8:íq246B1:G
 19. 19. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 18 Ù¡âkmæ… (1)XǃÔZ#ZZzê»kZ~wh :è‡V˜ì¸4ÌÐpÒÆ]Ñq{ŠñÆäâi g_OZ@*ñYHgOZ»êÆwz)®)c*+ŠÝ¬xËV;zƒ XnYXÐtZíZz ]ÑWgzZwhe$zg(g)(1) ] {h+. ˸Åe$zgź´q-Z ‰]ÑWh+].~º´}uzŠ ?7c*ǃ9**™¿6,kZƒwßñ=gfÆy¯c*xZ¤/8ÔcÔ-i+g ?7c*_ZѼaÆg±ZÆyZtgzZ :ìsfDøì,~ŸkZìt[Z»kZ ¸Åyjz8gzZ-i+g g i+ - Z z g 8 z j y Å ¸ lg z ìG GL Åäƒ: c*äƒxwh ìt, ìË$ƒx܉zkZ¸ÅyZaÆ]oÆ0+eÆypg(1) ¸ðÃÆêÆYf%VƒÈ0*Æ]!*kZøZ~zKgzZ-i+g² h w Æ !* g } ~ á ÆVÍßr._ÆêÆYfÉ,™:ù ÂñYHíÃêÆYfÐxOZÆVÍßr¤/ZÔ,™íÐxOZ Æ0+eÆypgèY;7:gzÔìYY**âÃ]oÆypg6,kZ (2)Xì°»¸ÅòŠWxzrÉì7oÑ]ŠÞa ~]gßnƒŠßWg½ÆyWèaaÆ0+eÆÏ(2) ) 2 ( á 390B2:ò whe$zg(1)
 20. 20. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 19 Ù¡âkmæ… Çƒ:°»aÆÏwhy´Z»~zKgzZ-i+gZ®ÔìoÑÜÑ‹ŠÞ Æ]ŠÞX»]ŠÞ:ÐN0*zgŠ»tŠ™¸{Šc*iÐ{Šc*itèY Ô슮VOEì~gz¢bŠ„ZÍ™ƒ¢q~è‡c*Áq»{ZÍa XYYH7æWgŠ¿6,y´ZáZzäƒí6,yZ~ŸÆÏwhZ® »Yæz[˜wÈZNYW,¸âZÐVh§Z¤/Z%Z(3) Xëo¸ÃkZÔìYƒ]o»VâzŠÏzypg6,kZÂñYƒ àÚ xnv’Ö] V oÞ]ç×vÖ] èÛñ¢]‹Û Ù^Î é†nì„Ö] oÊ V oÚ^Ö] Ù^Î p†ì¢] é‚×fÖ] Øaoe àne ^ÛnÊ ÐÏviæš^Ëj‰] ]ƒ †fíÖ] áoe ^ße^v‘oe ga„Ú (1) ! é‚×fÖ] å„â ÜÓu ÜãÚˆ×m q,¸Ðs§ÅVÍßZìt]gßÅo¸ áoe è•^Ëj‰Ÿ] oßÃÚZZ:ì~òáXZƒêgzZðƒe$zg~àV# i ª i o Ú à i × Ô ] Ö f × ‚ é q Û ^  ^ l Ú j à ‚ æ á Ò Ø Ú ß ã Ü mö ífô Øaoe à †ö (2) ! XX èmæ… à ]çÚ^‘ ÜãÞoe é‚×fÖ]Ô×i Xì7oÑ]ŠÞ~]gßÅ£.Z †fíÖ]š^Ëj‰]çÖ ÜÃÞ V …^jíÛÖ] …‚Ö] ÙçÎ o× oÚ^0Ö] Ù^Î Õ]…‚j‰Ÿ] äqæ V k×Î V xnv’Ö] o× ÜãÚˆÖ p†ì¢] é ‚×fÖ] oÊ o× Ÿæ š^Î ð^–Î o× é^`B ^ãnÊ ‹nÖ è•^Ëj‰Ÿ] ]„â áoe Øâoe áoe ^ãe kf$ ‚Îæ †i]çjÛÖ] †fíÖ] èÖˆßÛe kÞ^Ò ^ÛÖ àÓÖ é^`B (3) ! XX ^ãe ØÛÃÖ] ÝˆÖ ]„Ò Ýçm ]çÚ^‘ é‚×fÖ]Ô×i kZQÂ,™íê»äƒ0+e¤/ZøZZÆ-i+gt(Ü E G Å 45©. è ) 1 ( á ò : 2 B 0 9 3 ) 2 ( á ZŠZæZ(3)390B2:ò 479D478: EG
 21. 21. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 20 Ù¡âkmæ… Â}Š™êwc*è‡ò£6,¸zy´ZkZZ®ÔÇñY¹o¸Ã¸ Xǃ„gŠ : DâÛk,’ ò#r™Ã?**Ññ]| äg¦/]ŠÞt‚Æ?zè‡Ëc*wwhe$zgx¬¤/ZLL ÐVƒÇíäkŠÅsZ§ZZgzZVzàZq:ZÅêkZgzZ ]ŠÞ_ZÑ~TÏñYƒo¸t~Yb˜ZÂñYW ~VâzŠ+Ïwhzypgwh~]gß+ZXDYƒ*‚ ™to¸ÃqkZ?zè‡ÆàªÆǃ„gŠ¿6,¸Å-i+g (1)X,™:ê»kZŠpxZúÔB (U].ÙCªƒz)X쬄q-Z~ŸkZ»~zKgzZ-i+gìÙCª ],ZzgzZyÜ ¸ÅÖ yÜ~yZì°»nÆwh]or¸¡~VÂgßX(1) kZgzZƒòŠWrÑZz¶Š¸ªÆìYYHŠOZ6,¸ÅÖ],Zzb§ÏZgzZ XìòŠWV#tñYƒÝq¨¸óñYàyTb§kZiZzWÅ yÜ¡~yZìÙCªÔì~gz¢]ŠÞ~VÂgßX(2) èY;ñY1yTgzZƒxÑZz¶Š¸p¤/ZÔσ:°»¸ÅÖ],Zzc* Xì~gz¢**ƒ¢qz',zg»áZz¶Š„ZÍ~]ŠÞ Ýq¢y¯ãZÐs§ÅVÍߊ¼¤/ZV; (3) ŠOZ~VâzŠypgzÏ6,kZÂñYƒZa]gßÅ£.ZgzZñYƒ ù(1) î” 408B1:òz2ZG
 22. 22. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 21 Ù¡âkmæ… Xì„gŠ**™ ßgzZxZ¤/8 Ôì@*ƒŠ:gzZìCƒk,’:Å{yŠ¸èa~ßgzZg@* !*ÆkZäYfakZì@*ƒÌ4Š »VÍß›)~−ÃkZQ ‰gzZìc*ŠgZÛOEx)ÞÃkZä‰XìC',oôZ{Šc*i~}g AÄ Z†)´Xì**âxÃkZ~VÂg߉_ZÆä yZÞäò~©ö (1)Xìc*ŠgZÛOEx)øŠgzZÔåc*ŠgZÛOExøÅg@*B‚Æ_Zщ¬äò~âå]| ™qgÐ}:kZ6,¯Å]Ñq/**‰1ì]!*Å|â1321 t QpÔc*h+ŠgZÛOEx)ÞøÅkZ~|â1327 )¸%}:LZÆ (2)Xìc*ŠgZÛOExjZÐ_Zщ~}:q-ZÆ|â1329 ~VÂg߉ÌäYf]Z|{)zòÝ°Zm,³?b§ÏZ (3)XìHg±Z»kZ :t_ZÑ{zgzZ {yŠ¸²ìË$ƒx܉zkZg@*=g+¸Å0+eÆypg(1) óÁiZÁÐVz¸yZgzZñW¸Åäƒs™yWgzZƒxgzZƒ‚Ù Xqg@*ÆVÍßzŠê†ñYƒÝq¨¸ ÅÔË$ƒ7]ŠÞ¸Åg@*ìÙCª(2) åX E eZ~VÂgßyZZ XìoÑ]ŠÞ~Xǃ:g±Z nÆ,(1) òzëz 373:òz2Zm,³dŠ(2)93B2D88B2:òz2ZŠZæZ:dŠ nÆ,(3)376B6:x‰ZgZŠ 93B2D88B2:òz2ZŠZæZ:dŠ
 23. 23. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 22 Ù¡âkmæ… V;zgzZäƒ0+e0Æ‘´Ëg@*ãZÆVÍßZ(3) ƒo¸ÌtÂñYƒÝq¢NYVÆäƒê6,kZ (1)XìYYHg±Z~VâzŠÏzypg6,kZgzZÔÏ ¸Å E-mail }÷ÔìƒoÌ™f»kZVOE?ì¬H»¸Å E-mail 4, áZz−Ì~kZèY;ì/xÆßgzZxZ¤/8¬»kZq-Š _ÉÔì5ä¾tnYc*Î{iZ0+ZtÐTCƒ7k,’ðÃÅ XìY™:ZzgÆ™_ÌðÃÃTÔDƒlÝzszw{” E-mailt{zÔìtÛq-Z~ßzxZ¤/8gzZ~kZ%Z Æ Ø ‚ÙZgø{ztgzZÔì5ä¾ìe**Î{iZ0+Z»kZÐ ÆkZÔì@*ƒy‚WÌ**™Ýq¤ÅkZ6,gî~g¯2Ô7c*ì »áZz−ÐTCƒ7+ZÖ#´ðÃ~ßzxZ¤/8sÜ', Xƒe**Î{iZ0+Z pÔìYYc*ŠgZÛOE/xÆâà E-mail zzÅtÛkZ Ð q-ZÉÔì⻄V#tYY¹7tТ~âb§T î0kG$ Z LL._ÆxZ™YèY;ìYƒ„{iZ0+Z âq-Z) ó ó Z I E b§ÏZÔƒâ»gzZËìLgykZtZ®Ô(ì@*ƒ/xÆâ}uzŠ ÐØkZägzZËìykZt Šz!*ÆäƒØÌ~kZ ðŠ E-mail ID »Ëvßì@*ƒ¹(ZèY;ƒH E-mail 376B6:x‰ZgZŠòzëz373:òz2Zm,³dŠ(1)
 24. 24. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 23 Ù¡âkmæ… Ð ¥ x ™ f e DƒÆykZkZÂÔD™wEZß»kZgzZ ŠOZ´6,kZÔñƒ J-#Zìt¬»¸ÅkZnkZÔYYH7 ÂñYƒx¥¤/ZgzZÔñYH:¿6,kZÔì5ä¾tƒ:ï X‰GyÒÆxZ¤/8ÇñYHpÒ»_ZÑ4ZQ ¸Å(Fax)c kZìYY¹~}g!*kZ?ìH¬»¸Å(Fax)c áZz™âÐTìCƒk,’~âb§TèY;쬻⬻ YHx¥Ðk,’ÅkZÃâ#r™Ì~kZb§ÏZìË$ƒyTÅ Yƒ/xÆâÆ}uzŠâ»q-ZìŠH–¬61ÔìY »cb§ÏZÔìâ»ä#tYY¹7ТnkZÔì Xǃ»¸Åc¬„zì»â¬Z®ÔìÌwq ˆCƒ ŠæÐ[ c*ìykZ ÆVßßZ/»~ye$zgà õg@*B29(³Z) ¢8ŠæÐ]îCƒh+].aÆä™x¥ÃkZ?7 c*ì„gŠ à™Ýq¹F,°»ä]îCƒ`Wèaìt[ZeZ?7 kZñ¯äVßZzä¯Ì]Yuh+].‰~ŸkZgzZì ~ye$zgà õg@*B296,¬ZñYàŠæÐyZJ-ukZ¤/Zn 7#sDðÃê¬Ñ~kZÂñYƒx¥7c*ìe°Z¸ñzgiZ XCƒx¥ °Z¸†Ôì{],ZŠ»kZA’e¢8x»„ÚZsÜÐkZ%Z
 25. 25. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 24 Ù¡âkmæ… ðƒ:e$zgÅ0+e1HÙCªykZ»e$zgà õg@*B29(Ëä[ˆz Xǃ:ê»e$zgìÙCªÂ Å0+eà õg@*B29Å{â~‡Ð[ˆCƒ~¸Ë¤/Z([) ÁÌZ6,kZˆÆäƒZaÆ0+e6}Ôƒ:ykZ»e$zg~y e$Zzg~yÅ0+e~]gßkZèaÂVƒ}g¦/:]8JWÁÐ ZåL7 Þ¦ÑÅwhe$zgи,ZÂìCƒÙC!*Ðyk **™HÂA]Š ?’e¢8™wJc*’e**™ŠgX’e Þ+Zìtwì» ¶Zg ¬]!*ˆCƒ²ìË$YÅŠg]Š ~ÝzgÅ]uZz1ÔVƒD™:æLgzZVƒ Š ]!*ˆyZÂñY¬ à õg@*Ë+ÙCâÆ]AñYì@*ƒ(ZXCWÃ7D~ D™gïZeZ]ƒ+ÙCâ}uzŠgzZD™ÙCªykZ»~ye$zg XD‹ê»ykZx°gzZ óówhe$zgLL[ÂKZ§Zz»|â1380ypgäò#r™Ã·? å;g™y´ZtЬßq-Z]AñY~cZ™ìH7~ gzZÇìg6,¬Z4B21ã½0+eˆÆ[ëW[z¾izgÆ-ypgB29 Š ¬ Y ñ Ç Ó x ™Z c ÆZ ¶ gZ ] ~ á {ÇoegÅ;gE-[º1ÔZƒù F,ÅkZäx©Æ Š h+ Å Z z gZ ¶ gL L Z - “Z 6 gó ó ~Z ï Ò y á7tZƒù (1)X]**kZÁ¹„¸ÆäWÃÏwhizgÆ-XìßðÍ :DâÛò#r™Ã·?]|Æ™7çZzkZ ]ÑWz°Z¸yZˆƒãZznÆƒ~s%ZkZ]!*âZLL 43D42:whe$zg(1)
 26. 26. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 25 Ù¡âkmæ… ìt9Xìãálp¡IDz¬Ãò}áZzäƒÝqÐ (1)XË$ƒV™Ì›Z ì„g™ÙCªykZx°»e$zg)®)q-ZÅ+ÙCâ#ZÙCª ]ŠÞZ®XZƒ:[ˆtqÁêÂì„g™gÖZ»ykZ~uzŠgzZ (2)Xì79**™Šg6,¯Å]!*ˆyZ¡»ÜÑ HnÆe$ƒgÅ0+eìtwZÎq-Z»ŸkZ(`) ÀC î0* c*ìs™i`WñYƒx¥t@*ìË$YàŠæÐ]Añ ?7c*ìee$ƒgÅ0+egzZì{ŠiÄÑc*ŠßWŠ¤/ Ðn¾kZŠæÅb§kZÐ]AñYìãZz[Z»kZ ¡Ôǃ„6,VßßZ¦ÑÂê»äƒc*äƒe$zg1Ôì„gŠ¢8 (%¾ )XÇñYOE7]o»e$zgÐykZÆe$zg gzZåŠßW',ZiÃy@B29ìg¨k,it~ƒkZwZÎq-Z(Š) }g7ÆypgyŠMQÔc*Š™ê»ypgäè‡6,„ZÍÅ¿q-Z xÈZ»e$zgäVÍß²ðƒ:e$zgŠz!*Æäƒs™i1‰ƒ ñYOEtc*ñY¹[ZÏÃyŠáZzˆÆyŠM[ZÂÔHÌ ?ìÅãÒßc*ìc*3ðŠäáZz¶Š„ZÍÅ0+eÆypg 1ZxâZXìs%Z~s¦Z[Z~XkZìt[Z»kZ whe$zg~ypggzZÏñYÅ7Ïq-Š4,ÆòŠ-1ZxâZgzZò Ï~]gßkZq-Š4,Æò·xâZgzZÇñYOEï{ÃáZz¶Š„ZÍÅ ) 1 ( g z e$ h w : 4 2 ) 2 ( Š d á 387B2:ò
 27. 27. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 26 Ù¡âkmæ… Xìc*ŠgZÛOEZÃw¸ÆòŠ-1ZxâZzò1ZxâZäò G ixâZXÏñYðo ™Ò ö :ì~gUgŠ æ Ö ç ‘ ^ Ú ç ] e Ï ç Ù Â ‚ Ù u n m r ç ‡ ( æ Æö Øvm Ÿ †_ËÖ] Ù¡a Ü$ Ù^ÛÓÖ] àe] Ù^Î àÓÖ (Ìß’ÛÖ] åü†Òƒ ]„Ò ‚ÛvÛÖ ^÷Ê¡ìga„ÛÖ] o× äf ¢] V oÃ×mˆÖ] oÊæ ( ^÷Î^Ëi] Øu †_ËÖ] Ù¡a Ü$ Æö á6 äüÞoe V é†nì„Ö] à XX! 6 á Æö Ÿ Ÿ6æ Øu Ü$ ÏgzZ3g{izgƒöRÅkZ²6,w¸ÆwŠ¬q-ZäVÍߤ/Z) ÔÆ·xâZsÜ',Ô7^,YgZ6,Øè4ŠHƒ{æ70+e»[Z ¹ÐáZjÆ{ífäwBZ0ZpÔìH™fb§ÏZä' {Šc*iì~ G igzZÔì^,Yt·!***™Ïƒ{æ70+e»[ZϤ/Z ™Ò ö (7:gzì^,Y**™ÏƒZƒÖ0+e¤/Zìt]!*ƒo !¬]gßq-Š4,ÆŠ-1ZxâZz1ZxâZZƒx¥ÐkZ Æ™ŠOZ6,w¸ÆòŠWq-ZgzZƒs™i²7^,Y**™gZ{izg~ ¤/ZV;Ôì^,YgZ~]gßkZq-Š4,Æ·xâZgzZÔƒŠH**âypg zzÅkZ0+egzZƒŠßW',Zi gZ[Zt·!*~kZÂ}Š:ð3ŠÐ Xìw¸¸»ƒ·xâZzŠ-1ZxâZz1ZxâZ~kZgzZÔìw' : ì–6,kZäòáxâZ Í¡ì áoe àÚ Ìß’ÛÖ] å†Òƒ ^Ú o× Õ]…‚j‰] XX àÓÖ ZZV äÖçÎ ZZ oÊ ]„Òæ é†nì„Ö] oÊ äe |†’ÛÖ] áªe †_ËÖ] Ù¡a Ü$ Æö ]ƒ% ^ÛnÊ ‚ÛvÚ Í ¡íÖ] ^ÛÞ% ( Ñ^Êæ ØvÚ ^ßâ †_ËÖ] Øu áoe V oF fjrÛÖ] à t]†ÃÛÖ] ‚ÛvÚ ‚ßÂæ †_ËÖ] ØvmŸ ^Ûâ‚ßÃÊ ( Ù¡`Ö] †ømö ÜÖæ ( ÜÇm ÜÖ ]ƒ% ^ÛnÊ
 28. 28. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 27 Ù¡âkmæ… J]‚Ú¦] oÊ oÖ¡fÞ†HÖ] å…†u (oÞ]ç×vÖ] èÛñŸ] ‹ÛD Ù^Î ^ÛÒ Øvm é†nì„Ö] Ý¡Ò àÚ †`¿i ÜÖ é‚ñ^Ê á^nfÖ ä×ÏÞ XX îÖ] oÃ×mˆÖ] oÊæZZ V äÖçÎæ (1)X‚a^HÖ] ¼×Æ …ç`¿Ö Ù]çD ÜÇm ÜÖ á% †_ËÖ] Øu Ý‚Â xnq†i oÊæ ÆgZzÏ~]gßÑ!*{gÃè._Æw¸ÆànínZ® X’e**™gÑï{Ã@á¬gzZ’e´g{izgq-Zh+×'ñO Å + é5B :ì–~` G Zo;w¸zŠ~XkZÌ~«ZØYgzZ x‘¢]±Ê ^Þ†_Êoe àn$¡$ ‚Ãe Ù¡ãÖ]†Þ ÜÖæ Ù‚ÃÞ ^ßÛ‘ ]ƒ%æ ZZ J‚ÃÖ] Ù^ÛÓÖ ^ãnÊ ÜnÆ Ÿ °oe ( ènv’Ú ð^ÛŠÖ] kÞ^Ò á%æ (”ç’ßÛÖ] ‚u]æ ÙçÏe Ù]çDlçf$ oÖ% °J©m †_ËÖ] ᢠ( Ÿ V ±Þ^%Ö]æ ( èn†D èrve (2)! ÄßjÛÚ çâæ » ]ŠÞz¸[ +Ïzypg~]gßÅäƒs™iì–äxZ™Y иÅXì~gz¢¸ÅVñŠWãZnÆ]oÆ0+eÆVâzŠ :ì~tZ@~}g!*ÆypgwhXñYƒÝq¨¸ó Ün¿Â ÄÛq å]†m oF ju éJ^`HÖ] ØfÏi ÜÖ è× ð ^ÛŠÖ^e àÓi ÜÖ á]æZZ !XXÜâ †fíe Ü×ÃÖ] ÄÏm :ì–~}g!*Æ0+eÆÏgzZ Ü×ÃÖ] ÄÏm èÂ^Ûq éJ^`D Ÿ] ØfÏi ÜÖ è× ð^ÛŠÖ^e àÓm ÜÖ á]æ (3)!XX Üâ†fíe Zo(2)391B2:òZG î0_I G qìgêZg−Z(1) Å + é5B G 196D195B1:tZå˜ (3)421B1:`
 29. 29. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 28 Ù¡âkmæ… :ì~gUgŠgzZ Z Z æ Îöfô à¿Ö] èf×Æ çâæ o†HÖ] Ü×ÃÖ] ÄÏm Ün¿Â ÄÛq èõ×ù ¡e Øø !XXÜâ†fíe :ì¹~bÑÅkZäòá æoe Ýç’Ö] Ù¡ãÖ ð^ÛŠÖ] oÊ è×ÃÖ] Ý‚Â ‚ß ÙçfÏÖ] ½†D á% poe ZZ (1) !Ün¿Â ÄÛq …^fì% !!!!^â †nÆ æoe†_ËÖ] E -B+ ê :–äòGE 0Z)´ Z Z % á Ö Ü m Ó à e ^ Ö Š Û ^ ð Â × è Ê n ã ^ m H j † ½ oe á m Ó ç á ] Ö H ` ç J q Û Ã^÷ Ò % n †]÷ (2) ! XX ànÏnÖ] Ÿ à¿Ö]gÖ^Æ Ü× poe Üâ†fíe Ü×ÃÖ] ÄÏm ìw®ÐòŠ-1ZxâZ:wZ¸ZZ~‚Åx¦ ‰gzZŠZ%ÒZÐ~DIZì¹ä‰gzZŠZ%òŠWk ä Û â c* CÙc*âÛä[-Z0îXìx¦ÂVƒòŠWzŠq-ZÐK îGG!Zz°ZÙCª1(’e**ƒ{Šc*iÐkZÂ)¾ÌòŠWÎõ0*~› ~ Ã ð ° Š è à g 7 ìZ z g Z â x ·ò »x¦6,TŠZ®ÅVÍßc*âÛä ) 3 ( Z : t ƒ Y ìÔ Z â xZÁ Xì«6,ñZgÅ XìHg(Zäs¦ZYfÒZw¸~yW¸ ÌZìtw¸q-ZAx°]gz~}g!*ÆÏzypg °»„ZÍÅVz@ázŠÌ6,§ñkZìtw¸ZuzŠ~}g!*kZXZg* Ðò1ZxâZäOExâZÃw¸kZXì )´gzZsZ#r™XìHÜ Å + é5B G ZŠgìgêZg−Z(1) B2:ëZ°ZsZ (3) 268B2:ëZ°ZsZ(2)388D387B2:g 8 6 2 Ô á 88B2:ò
 30. 30. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 29 Ù¡âkmæ… ÐpÒÆäâiLZLZÃw¸kZäòá Xì¹SZgnŠgZÛOE¿Þ.‡ E -B+ ê :DâÛGE 0Z)´ oñ]†i à k׉^Ói OE^ßÖ] ᢠ^ßÞ^Ú‡ oÊ ^ãn× ØÛÃÖ] oÇfßmæ ZZ /†ËjÖ] á ^ÓÊ XX änÖ, ]ç`qçi ^ÛÖ ànfÖ^› Üãqçi ÄÚ ZZÜ`ÖçÎ oËjÞ^Ê ( è×â¢] (1) ! ¼×ÇÖ] oÊ †â^¾ †nÆ E -B+ ê gzZgêZŠgäòá)´ î@-! 0Z~ÛÓZGE G@*g7½ÅwìÆ GE zz Åx¦¤/ZZ®D™7xÈZ»ÚŠ0+evßìt (2)XìÅ QÔÇñYƒÂ]o»0+eÂì~îGG!Zz°ZÙCª6ñYðÎ{ ÌZj+ZÃVz@áÉDƒnZg**zlp **6,]oÆypgvß 0ZxâZgzZòáxâZnkZì:âi»[:âigzZX‰ñ0*ïŠ E -B+ ê -“x°]gzìñZgÅòGE ê E ÄZÍÅVz@ázŠsÜÌAz G X’ebŠgZÛOEx ê³{^,Y»]Ñq’eÃxZ™y¤]Z|ìH¶Zg c*ìCYð0*`Wwq]gß„zÅË‚~eÆ0+eH,™ X’ebŠ~:6,w¸ÏZÂì¤/ZÔ7 g£»w° ðÎoÑÅw°nÆŠZÛZäxZ™Y~[»Æ]ŠÞz¸ {z»w°HÌ~gzŠ {Šñì@*Yc*VZwZÎt~]gßkZÔì ñƒwìt IE {Š $»wZÎkZh+á?ì–äYì~gz¢g£ òh4 E G Z Ó Û ZZ sZ °Z ë : 2 B 8 6 2 z á (2)268B2:ëZ°ZsZ(1) -! î@ 388B2:ò
 31. 31. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 30 Ù¡âkmæ… XVƒDF,Q}g76,g£kZX7vß,Z~gzŠ Â~kZƒx¦q-ZÑZz¶Š¸¤/Zìt[Z»wZÎkZ á Ý ¡ ‰ Ÿ ] Ü ã n Ê ½ † j m Ÿ æ Z Z V ì–äò ) ´ ìÔ 7 o Ñ  ªZ °(1) ! XXèÖ]‚ÃÖ] Ÿæ ÅªZ°gzZìoÑªZ°~]gߟÅVñŠWzŠq-ZV; :ìˆÅtp° ªZ°)XXéæ†ÛÖ]æ pçÏjÖ] èÚ‡¡Ú o× ØÛvi èÓ×Ú èÖ]‚ÃÖ]æZZ 6,gB‚ Å]z%gzZ]gÓz ~¾Ãy¨KZ ìq-Z ( 2)X (ì@*g¸Z Å ô¥äò á ) ´ 6 ì û % ã Š Z » w ° V OE Š Z %g z Z ^Úæ †ñ^Ç’Ö] o×Â…]†‘¦]æ †ñ^fÓÖ] Õ†i çaæ ( ^â^Þoe ½†Ö]æZZ :ì ! m í Ø % XXéæ†ÛÖ^e 0Zb§ÏZ (3) E -B+ ê î0G%ãŠZÌä~^GE nŠgZÛOEoÑVOEÃªZ° 0E ]z%gzZƒ:gZÜZ6,],úgzZƒ[AZÐ],·ìÅp°¸ÅkZ (4) éCG-²:•wðÃsÜÆ XñE ~ŸÆwhèe$zg._Æp°{gÃèÅªZ°ìÙCª kZÆ]z%gzZ~¾ŠZÛZ,ZX7ã.6,ðÃ~ä™æWgŠ¿ ï4hE4EÅgZzŠZ¬p¤/ZÔ7Á~{Ñç,F,Z}g76,g£ÌŠZ kZ GE p°ÅªZ°Z®Ô7ÁŠZÛZ,Z‘°1ÔìË$ƒ¶~Ÿ ) 1 ( á ò : 2 B 8 8 3 ) 2 ( Z sZ °Z ë : 2 B 6 6 2 Ô á ò : 2 B 8 8 3 ) 3 ( á sZ (4)388B2:ò 266B2:ëZ°Z
 32. 32. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 31 Ù¡âkmæ… X7]gz¢ÅçF,Ë~ gzZìË$YÅwJÌ„ZÍÅw°)6,§ñÆ]gz¢%ZV; Xƒ@*YOE:N*Ñ~{ÑçÑZz¶Š„ZÍì°»ÚZsÜ~Zñ,Z :ìHÜÐ!ZjÆx©ÑZ¥äò#r™Ã·? L L ´ ) OEÛ Z ° ä !* [ Z Å k 5éG ÅkZäYfìHyÒ~„ Ð~VÍßwŠ¬)ëÂ:wŠ¬@ Ð,™ì‡Æ]ŠÞÅkZƒÁ~[gzZ4Ðg±ZÆ+Š ¥ ô Å ì Z# Ë ( á E gzZt£ÆVÍß@*ìxiÑnÆVG ð3r‡Æ:âikZ**™(ZgzZ ]!*kZzݬðÃ}Y7~c*âÛQXNYƒ:ùŸÔr (1)XóóÇ}™s%ZÐ {z²ìw=Ì]ŠÞÅÉÃ6,§ñÆ]gz¢ìt)Ü „ÉÃ{z~Ñèb˜Zp¤/ZÔƒ@*YOEC~{ÑçgzZƒ:N*Ñ Xƒ:VY ¸ÅwÒZg˜ YZÔìòŠW÷tƒ:x¥~}g!*ÆTòŠWwÒZg˜ pÔ7x¸ÅkZì–¸äY6,gîx¬0ÆkZÔZ',c*ì ÅwÒZg˜ìHÜÐò1ZxâZäŠc*i0OExâZ~e$Zzgq-Z (2)Xìw=~0+eÆypg¸ zgŠH»e$ZzgkZ1 ì ? Z k Æ !* g } ~ ´ )8 E ö§½} )´gzZ ezg(1) $ h w : 8 3 fZ ! ¥Z Ñ © x : 5 4 ) 2 ( Z sZ °Z ë: 2 B 6 6 2 Ô á 385B2:ò
 33. 33. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 32 Ù¡âkmæ… E -B+ ê kZäòá)´1ÔìsÜÆe$Zz°ZÙCªtì–ä{) GE °»Å*ZÁqäV,Z~?ŠÅkZgzZìc*ŠgZÛOEîGG!Zz°ZÙCªÌà 0Z Ã]ŠÞÅ0z›~TìÅÜ]g„q-ZÐ ñƒïŠgZÛOEçG.2Eš! HyÒ**ƒg˜ŠZ%Ðw°)gzZÔw°)c*ƒw°ìˆÅ ô¥ CBtZz°ZÙCªÐÃÅ·xâZ~óó°ÃZLLä*ZÁqgzZXì (1)XìH¦x¯»yZ 7sÜÆtZz°ZÙCªe$ZzgtÅ1ZxâZtZƒx¥ÐkZ zgŠ»¬z]!*gÃè~tZz°ZÙCªìx¥tgzZÔì„tZz°ZÙCªÉ Xì@*ƒxl ä~iZ),xâZÔìÅÌoäY]Z|Š¼Åe$ZzgkZ2 ãZÖxâZgzZÔìˆÅoÅkZÌ~wgzZ`gçgzZÔìÅoÅkZ (2)X−6,ÏZ~bÏÑZgâgzZì1ÃÏZä XñYHwJøÅwÒZg˜ìöR6,¯Åe$ZzgkZZ® ,gzZ]ŠÞ **™ì‡]ŠÞ™Yk0*Æè‡V;zìŠñY,èxÂV˜ Å0+eÆypgìŠH–t~]Zg„x¬ÅYÔì~gz¢ Cª~yZÕZXσw=¸ÅwŠ¬q-Z~]gß è‡ì¸Ù XÇ}™wJÁqz (3)îÖ] Ù‚ÃÖ] ‚u]çÖ] é ^ã Ý^Ú¦] ØfÎæ Vì]g„~tZ@ ) 1 ( á ò : 2 B 5 8 3 ) 2 ( Š d : Š g U g z á G ëZ°ZsZÔ385B2: îG!Zå˜ (3) 266B2:ò 195B1:
 34. 34. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 33 Ù¡âkmæ… X’e**Yt‚Æ„xâZÌX»0+eÆypgZƒx¥ ÆàËì–äò á ) ´ ñ ƒ D ™ c 6, ] g ß Å £ . Z 2 ƒZƒ]oeZ„ˆÆêÆÁqV;zèaÂãF,Zá¸~}g!* :tpÖZÆyZXì„gŠ¿6,kZZ®ÔÇ é‚×fÖ]Ô×i Øâoe áoe ^ãekf$ ‚Îæ ( †i]çjÛÖ] †fíÖ] èÖˆßÛekÞ^Ò ^ÛÖ ZZ é÷/^ o†- ÜÒ^u à ç×íiŸ é‚×fÖ] ᢠW^ãe ØÛÃÖ] ÝˆÖ ]„Ò Ý çm ]çÚ^‘ (1) ! îÖ] o †5Ö] ÜãÛÒ^u ÜÓu o× ^÷nßfÚ ÜãÚç‘ áçÓm áoe àÚ ‚e¡Ê „è‡zÁqå¸g2Š~ðsZŠšì@*ƒx¥ÐkZ 0+eWZzÆpggZÛOE',ÃxÂì~gz¢Z®Xå@*™ê»ypg X,Š„ZÍ™Yk0*Æè‡áZzÚŠ ÔìŠH–¬6V;zƒ:ÁqzàZzc*ƒ:,èxÂV˜gzZ Z†**Ññ]|äëXσx£ì‡ÅkZwc*rݬ AÄ Æò~©ö :˜{zÔì@*ƒx£ì‡ÆÁqݬRìHÜt6,zZÐáZj (2) ! XX äÚ^ÏÚ Üñ^Î ^ãnÊ ÜÒ^u Ÿ é‚×e ±Ê èÏ%Ö] ÜÖ^ÃÖ]æZZ ÏZÌäWåc*ŠÌ!Zj»ò#r™Ã·?**Ññ]|gzZ 1ìc*ì7Ö#ÓòsZ~V”XLL ì–gzZÔìHg(Zà Š x¬ÆàV;z7gH臦Ñ{°‡!* ݬTy›gZg G ì‡Æè‡Ã)®)c*¿kZVƒD™ŠOZ~ E Šb)î0G4 6,)®)c* (3)XǃÔZ#ZZzê»kZ~whe$zggzZÇñYOEx£ V˜ì¸4ÌÐpÒÆ]Ñq{Šñ~ñZg~÷ ) 1 ( á ezg(3)8:íq246B1:G 39:wh$ ¬°Z(2)390B2:ò î! G
 35. 35. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 34 Ù¡âkmæ… @*ñYHgOZ»êÆwz)®)c*+ŠÝ¬xËV;zVƒ:è‡ XnYXÐtZíZzg_OZ t[Z»kZ?¸c*ì]ŠÞyÒ»VßZzÚŠ0+eXt;g 0+eÆÏgzZ쟡wÅkZ~]gßÅ0+eÆypgì XìÅ]ŠÞ~]gßÅ :ì~}g!*Æ0+eÆypg~gUgŠ ð^–Î ‹×rÚæ ÜÓu ¡eæ XX‚ãoe ZZÀËÖ ¡eæ pç¡e gzZ%Æ}úŠ~0+eÆypggzZ)XX îÖ] Ýç’×Ö é^` Ÿ †fì äüÞŸ %ÆY,gzZ¬Æè‡gzZ%ÆpÖZÆóóVƒêŠ„ZÍ~LL fô Øø Z Z æÎö (1)(7]ŠÞÔì¸tèY;ÏñYÅwJ]!*ÅwŠ¬ :c*âÛ~}g!*Æ0+eÆÏ~ÏZgzZ ‚ãoe ÀËÖæ é^ã3Ö] h^’Þ èÖ]‚ÃÖ]æ è×ÃÖ] ÄÚ †_Ë×Ö ½ø ô ö æ Z Z Å0+egzZB‚Æäƒ:s™inÆ0+eÆ[ZÏgzZ)XX îÖ] Ìóßó ZLLÂgzZ]ŠÞ[»B‚ÆäƒwŠ¬ÆVßZz¶Š¸ †(E 2)(ìoÑ 0Z)´ -B+ ê :c*âÛä GE ‚u]çÖ] †fíe änÊ oËjÓm äüÞ^Ê l^Þ^m‚Ö] h^e àÚ á^Ò ^Ú á] Ü×Â]ZZ ÅçnfÖ^Ò˜vÚ Ý]ˆÖ] änÊæ ^fÃÖ] ÑçÏu àÚ á^Ò^Úæ á^–Ú… Ù¡ãÒ Ù‚ÃÖ] äßÚæ ^ã›æ† oÎ^e ÄÚ é ^ã3Ö] ÀËÖæ èÖ]‚ÃÖ]æ ‚ÃÖ] 䛆3Ê ( Õ¡Ú¢]æ ¸ÅwŠ¬q-Z~kZƒÐ]**c*Š[!*%Z’e'Y)XX îÖ] †_ËÖ] 386B2-385B2:òZìgêZg−Z(2)386B2D385B2:òZìgêZg−Z(1)
 36. 36. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 35 Ù¡âkmæ… kZgzZƒÐ~ŠmZt£%ZgzZÔ0+e»ypg‰ÔìCYª°» oÑÅkZB‚ÆVîѹ!*ÂÔu5ZgzZ'gˆ‰ƒ¡xZ²Z~ Ð~gñZ4ZgzZÔì]ŠÞÂgzZªZ°ÅyZÔŠ°Ù»VƒZÍ (1)X(ìÌgZq-Z kZÂ~gz¢]ŠÞ#Z~0+eÆÏŠHƒx¥ÌtÐkZ yZÔ7è‡V˜Ôfƒ~gz¢Ì{)zY,éozѹ!*Æ AÄ x£ì‡ÆkZrݬ~g/¦ñZgÅòö Z†)´~}g!*ÆV¸´ Å]ŠÞÔǃnç6,¸sÜV;z~g¦/ñZgÅ~ò g´)´gzZXì 1ÃÏZÌäd#r™ÔìŠH–b§ÏZÌ~gUgŠX7]gz¢ XVƒ[™n²6,zZXtXì ¬»]ŠÞí@* kZÔì¬H»kZÂ}™í@*~èØZÃ]ŠÞ¿ðä/Z ~VÂg߉**™í@*~¶Š]ŠÞì–äxZ™Y0Æ XìCYƒŠzŠ%]ŠÞÐTì#Zñ»[ E :ì–~ óó],=Zz{³ÑZLLä~ÅZ -B+ ç¸. ê GE 0Z)´çO (2) ! Z Z ^ a ‚ ] Ö v Š f è
 37. 37. ƒ ] oe ì$ †ø ` ^ iø ä e Ç n †  „ … Ÿ mö Ïûfø Øö XXäÏŠËÖ :ì–ÐáZjÆ{ŠZiÙCZp~~ݬ~zëgzZ äÖ ‚ãnÖ ‚â^Ö] àÚ ±ù ‚ÛÖ] g×› ]ƒ ^fÃÖ] ÑçÏu ±Ê á ZZ ‚â^Ö] ]„â é^ã3 Øö føÏûiöŸÔÖƒ ‚Ãe pùoe Ü$ ( †â^¾ …„†nÆ àÚ †ìù ªÊ (3) XXèm†nã¿Ö] ±Ê ]„Ò( ^÷ω^Ê …ø^‘ø …„†nÆ àÚ †nìªjÖ^e áù¢ 467B3:~K¬~zë(3)324B2:],=Zz{³ÑZ(2)227B2:ëZ°ZsZ(1)
 38. 38. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 36 Ù¡âkmæ… ÆkZ{zHc_Ð{ZÍä¦æ¤/Z~}g!*ÆŠmZt£) ˆÆkZgzZ}Š™í@*Æg±~ÙCªË%{zgzZÔ}Š„ZÍ~h í@*g±šèY;ÏñYÅ7wJ„ZÍÅ{ZÍkZÂ}™ZŠZ„ZÍ zzÅä™ (ì[ƒÉÃ{zÐ Z1ZíqäwZg)´1 šiÅ :ìHÜÌtЊ ð †a^¾ …„ †nÆ àÚ èÚ†vÖ^e Ü×ÃÖ] ‚Ãe †nìªjÖ^e äÏŠËÖ ½ö †øjøû mö ZZ (1) ! iø Ãn% é^ãÖ] ð]¢ äöß ²ìCƒŠzŠ%܉zkZ]ŠÞÐí@*Zƒx¥ÐkZ Åí@*t~uzŠ(2)ƒðƒg±ší@*ttq-Z(1):NYð0*…Ñ nÆ]ŠÞY ZŠZgzZðÃ{z´ÆkZt~Š(3)ƒD»Ö#w Xƒ:Šñ »kZÐí@*~]ŠÞìÌts%Zq-Z~YfVOEQ %wm{c*ì~}g!*Æ]ŠÞÅnÙC**ƒw=) î ŸÆ`zÛG ]ŠÞÅnÙCgzZÔìHx¯6,kZ~{³ÑZíqäò~ê)´ ì~ (2)XìÅG@*ÅäYñŠgZÛOE[#ZñÃí@*~ äYñ0*Æ_ZÑ{gÃèÂ,™í@*~¶Š]ŠÞg±š¤/Z: kª+ÛOEgzZƒobŠ™Šg]ŠÞÌ~nçÆ0+e~]gßÅ Cƒx¥ÃƒÌZÅkZÂì@*ƒ»Ïzypgnç#ZèY;ì (DZvZz)X’e**ƒ[#Zñgz¢í@*~]ŠÞÌQì Å + é5B G ZŠgZwZ°Z]Zk,½(1) AÄ Zì{³ÑZdŠ(2)206:g 324B2:~ð.
 39. 39. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 37 Ù¡âkmæ… î04¢äò~êÔσŠg#Zñí@*XXt;g kZÐáZjÆ GE G è‡ì6,kZgZæìHÜÐYº‰QÔìH™f»s%Z~ k0*Æè‡**™í@*âZªÔƒ]gŠ6,¶Š]ŠÞ™ƒ¢qk0*Æ í@*Z+ZiÐkZgzZσ:[#Zñ{zìg»gŠnÆ䃢q :tpÖZÆyZXσŠgz[#Zñ ‚ß é^ãÖ] àÚ àÓÛjÖ] o× …]‚ÛÖ] Øe V ð¡–ËÖ] ˜Ãe Ù^ÎZZ (1) ! XX o•^ÏÖ] 䃢qk0*Æè‡Hí@*gŠkZ~¶Š]ŠÞ¤/ZZ® gzZσ[è#Zñ]ŠÞÅ¿kZ¶7]gz¢Å܉zgŠkZ~ ¶]gz¢Å܉zgŠkZìðƒgŠkZí@*¤/ZgzZÏñY~ŠgZÛOEŠzŠ% XÏñYà™wJgzZσ:[#Zñí@*tÂnWk0*Æè‡@* ›zu , Y ¤/ZÔ3hZgzZg·î0E!߉ìŠñY,xÂV˜~V1߉ »è‡ÆV;zÂì@*™y´ZˆÆäƒ]o»äƒ0+e臻V;z , Y Æ › â V Æ n Ñ i x z z Z Z#Z Å êZ k Æ u zŠè ™ Xìÿ) Z ƒ ] Î × ‚ ] Ö Š × _ ^ á … q ¡÷ Ýçm ð^–Î Z Vì–×bt~~K¬ yΤ/Z) XXá^ÓÛÖ] ÔÖ„e ‚nÏjm æ ‡çrm á^ÓÛÖ^e å‚nÎ ]ƒækΪjmæ ‡çrm ÐyŠq-Z{zgzZì^,YtÂxÎ{Ç»Y,nÆyŠq-ZÿËä gzZì^,YÌtÂHÈB‚Æ(ËÃkZäyΤ/ZgzZǃ܉ñ (2)X(ǃÈB‚Æ(zykÏZ 385B3:~K¬~zë(2)324B2:{³ÑZZ~ê(1)
 40. 40. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 38 Ù¡âkmæ… (gzZìYƒÈÌÐäâi{Ç»è‡Zƒx¥ÐkZ ê»kZJ-{],ZŠÆÏZƒg(ZgŠTZ®ÔìYƒÈÌB‚Æ z¬»kZZ®Ôσ:Åè‡wÅkZÙC!*Æ}],ZŠkZgzZÔǃÇ** Xǃ:Ç**Ìê ÅZ0Z)´ÔìãZz¹yÒ»xZ™Y]Z|~ŸkZ : zx é) X DâÛò V Z Z æ ] Ö Ï ^ • o Ö ç ]* ìû fø †ø Î ^ • ±ø ] Ö f × ‚ ] ¤ ì † e ª Þù ä $ø fø kø ´ ) á fø n( ßø èõ Îøfô Â ß ‚ å eô á¢W äe ØÛÃÖ] ˆrm ÜÖ †ì¤] ±•^ÏÖ] ‚×e ±Ê àñ^ÓÖ] á¡Ê Ð$u ^ãø×ø è÷ Ø( Æ à } u z Š ¤/ èZ ‡ ) XXäjmŸæ v Ú † n Æ ± Ê rù uö k f % m Ÿ ± • ^ Ï Ö ] … ^ f ì 5 h»¿y#6,ŠãCÅ„ZÍwJ èY;7^,Y**™¿6,kZŠHƒ$U*ìLg~àÆè‡}uzŠ ‡ è à t ¸ Š } ÷ } 0* k ‡ .Þ (1)(Ë$ƒ7uÙC!*Æe$ÑzŠzuÆkZ¸Åè‡ èŠzuÆkZêz¬»è‡ˆƒ$U*]!*t6,gîs™ÐkZ Z ( g „ ~ z Z Z#Z Ôz ** ÇZ Å™ X@*ƒ7u{zÙC!*ÆkZÔì@*ƒÿ) zgŠ»y´ZÆè‡ pÖZÙ=gfÆyn,z8c*-i+g¤/ZÐs§Å#r™è‡ ~¬ÆyÎèy´ZnÆY,ŠzuÆkZy´ZtÂì@*ƒy´Z~ zz;ǃ t ì Z# ‡ èZ â xZÁ Zƒ^,Ã6,Y,e$ÑzÐ+$YÅ »e$zg~Y,ŠzuLZ{zìiWÌ»kZÐ+$YÅkZ{zÂì XÙCªðzÔì~¬ÆyÎy´Zy´Z»kZZ®Ô}™y´Z ;Zì(1) ZŠgÔ382B6:, k Å + é5B G 365B4:g
 41. 41. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 39 Ù¡âkmæ… »Vâ›nÆVÍßÆV;zƒ:„òsZV˜p ÆyÎy´ZÌy´Z»kZZ®Ôì@*ƒ~¬ÆyÎÌè‡É ìxiÑ6,Vâ›ÆV;zƒ:yÎV˜èY;ÇñY**â~ZgŠ yÎzÁqݬrz+OE6,V»+ZgzZ,™qg+$YÅYf{z (1)Xì@*ƒ~¬Æ ŠzuÆêÆw q-Z¤/ZÔì7Ö#ÓòsZV˜~V”‰kZgzZy*zy »whe$zg~ÝzgÅVßßZ¦Ñäwwhe$zgc*è‡Æ/ß Z ´ y H  t Ü s Z Ï ß Æ › â V Æ a z Z Z#Z Å ™ gzZǃ ÿ) zgŠ»kZ~hÆVâ›Æº´}uzŠ Xǃ»¸q-Z¡ kf%i p„Ö] ‚×fÖ] Øâ]¢] é^ãÖ^e ÜãÚˆ×m Ÿ áçq^ÛÖ] àe] Ù^Î ZZ ±Ê ‚×fÖ] ᢠÜã×ÒOE^ßÖ] ݈n×Ê Ü¿Â¢] Ý^Ú¦] ‚ßÂkf%m áoe Ÿ$ é^ãÖ] änÊ (2) ! ÄnÛrÖ] ±Ê „Ê^Þ äÛÓu ƒ$ ‚u]çÖ] ‚×fÖ^Ò äÏu ¡{zÉÔσ:#ZZzzÅkZ6,Vâ›ÆV¸´}uzŠZ® X7:gzìY™¿Â}™ŠOZðÃ6,Tì¸q-Z ?Â}™y´Z›)¤/Z p¤/ZÔì~gz¢**ƒy›ÑZzä™y´Z»whe$zg6,-i+g êÆYfÉ}™:íy´Z»0+eŠpiZ{zñYHÈ0*»kZÃ-i+g 123B4:~g]Zì(2)226B2:t¬°Z(1)
 42. 42. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 40 Ù¡âkmæ… ÅYf}™Ì~È0*ÅkZ{zgzZ}™íÐáZjÆ„yZÄ ê~pÖZXÐs§ ËÌA$Ô}™íÃkZw$+zŠgšÔìŠHc*Š ÆÛ»~]**c*Šì–äxZ™YèY;ǃ:°»y´Z»›) :˜çOX7g±Z»w¸ ~]**c*Š »w¸ÆÛ» )XX l^Þ^m‚Ö] ±Ê †Ê^ÓÖ] ÙçÎ ØfÏmŸZZ (1)(7g±Zðà Šb§ÏZ X ǃ7xy´Z »Û» Z®Ôì–Ì~Ãv DZvZz Z 'ŠßW, ¬»V¸´áZzi B29e$zgÅ0+eÁ¹gzZìLgŠßW',Zixk!*~V¸´X ypgÆ™gÑ·»yŠB30å6,V»+ZÔìCƒeà õg@* ÅV¸´Æd$ÛOEÆyZ~V¸´,ZÉÔ79**™ê»+Ïz i²’e**™g±Z»e$zg gzZ**™g±Z»yŠMåÔƒq-Z»VâzŠ Å ÒOE. ZÆgZz[ÛOEÆkZ ÏZX79**™:g±Z»e$zgÅV¸´ü Xǃ:x~}g!*kZÌw¸»]ƒ+ÙCâ¡b§ y´ZÆ-i+g y´Z, 6 )fÆwwhe$zgÅV1ßc*VzàPÆowZÎt;g -i+gÆV»yZ6,äYƒê»]oÆe$zgÐs§ÅyZgZŠ )fÆV¸´}uzŠ ÔD™y´Z»e$zgÐs§ÅyZøZ 342B5:~K¬(1)
 43. 43. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 41 Ù¡âkmæ… ãCÅ]**´ZyZH?hM™ŠOZ6,]**´ZyZJ-u¾yZgZŠ {z6,Š iZÁHaÆkZgzZhM™y´Z~V¸´LZ™yâ]o»e$zg ?ǃg»gŠy´Z»V»Á Šzò#r™Ã·?]|nÆkZ {zìÅm,?äYfv :ì–~óó GE ÅZÙCZLLäWXì4 q-ZÙCÐ~yZÔ}™ì‡VÌ~f~à}(,ÙCÖ#ÓLL gzZVƒnpg/Š»]ŠÞ‚Ÿ¦ÑñY1gz¢ÃYfR,Z¼~ c*Šg(Z»ä™êÃkZɃ:**™½]ŠÞsÜx» »w~fÙC ŠÞ{°‡!*¤/Zw~ftXñY êÂìêðÙá' ãCÅ]ŠÞ ]ŠÞnÆkZÔì¹!*x» »y´ZsÜ[ZÔ[ƒ6,Š T6,gîoZ6,y¯8Ãw~oe/%gZŠ)fðûw~fÉ7~gz¢ Ô}Š}Šq:ZÅêkZÆw~fþÔìg:{ç»ìZæÅË~ ™eê»w~fÉ7™ÈêCZÃkZ~]gßkZw~oe/%gzZ ~fV#ÉðW7]ŠÞðÃt‚Æw~oe/%}™íb§kZ ãCÅ]ŠÞq-ÑYfV#V#~Täw ëìHêt6,Š (1)Xìg™y´ZÆ™ŠOZ6,êkZ ‰ƒ: Ö#ÓòsZ¤/ZpÔì™f » Ö#Ó~m,?kZ gzZÔhM¯oe/%Ãq-ZÔÆ™ì‡VÌ~àÙCÌYfV;zÂy*zy sÜpÔìË$™{zaƽoy´Z»êÆw~fÌË ÔVÌÅV»~uzŠÔƒ:]gß±+Z#Z6,y´ZÆøZ-i+g 403D402B1: GE Z(1) ZÙC Å
 44. 44. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 42 Ù¡âkmæ… 6,zZ]gßÅT,™êÆ™ïÐršZùZgfgzZÉ,™:ê Xìˆè ¸ÅäYƒ0+e~}g!*Æ(ËøZ-i+gZ%ZV; OZ6,kZÂñYƒ]gßÅ£.ZgzZ,Š **™Š 6,kZgzZì„gŠ XìYYHê Â?Z+ZiÐkZc*»(Ôǃg»gŠy´Z»V»XwZÎt;g »äYƒ0+eV;zÃw6,]**´ZgŠTìt]!*9~ŸkZ :ì–äò#r™Ã·]|Xì~gz¢gŠkZñYƒ¢zyEZ Š°»7zÁä‰gzZkäY‰LL t9gzZìH³ OZÆwwhc*è‡Ô7³ðÊZ®ì Î]‡zZ‰ÔìgZæ6,Š Ýqﻢ(ZиÅäkŠ]‡zZ‰gzZìÁ̸ÅVñŠW (1)óìó @*Yƒ h Å£.ZìÅ e ™ ^ â 6, g î ~ g z ¢ Ì t ] !* q- Z V OE -i+gÆ(Zì~gz¢tnÆkZÔìc*W6,zZ™f»T]gß øZq-Z¤/ZgzZÔN‹»Vˆc*VG ð3r‡E êÆV¸´LZLZøZ nƸ£.Z¢8Í,¸Å0+e~}g!*ÆVzàйРX7°» :ì–ä#r™Ã·?]| c*LL !£.Z¢8Í,¸ÅVzàйÐ-i+gq-ZËìgŠ 43:whe$zg(1)
 45. 45. äÏËÖ]‹ñ^ËÞ 43 Ù¡âkmæ… ÆV»äkŠ #ZÇñYOE#Z¸R.ZÉÔ7°»nƸ (1) (DZvZz)óó,™íê»wwhc*VG ð3r‡E Æ]â£LZLZ-i+g Å_y{vZ-· gC~hZzËÔx‰Z[7gæz 43:whe$zg(1)

×