SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
Download to read offline
www.majdrayan.com
‫ای‬‫نترنت‬‫اشیاء‬
‫کارآفرینی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫و‬
‫بیات‬ ‫ّد‬‫م‬‫مح‬
‫ماه‬ ‫دی‬1396
www.majdrayan.com
‫چیست؟‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬2
www.majdrayan.com
‫تاریخچه‬
‫در‬‫سال‬1990‫آقای‬John Romkey‫اولین‬‫شیئ‬‫که‬‫یک‬‫توستر‬‫بود‬‫را‬‫به‬‫اینترنت‬
‫متصل‬‫کرد‬.
‫در‬‫دهه‬90‫اشیائی‬‫همچون‬‫قهوه‬،‫ساز‬‫آب‬‫نما‬‫و‬‫غیره‬‫نیز‬‫به‬‫اینترنت‬‫متصل‬‫شدند‬.
‫اولین‬‫بار‬‫واژه‬"‫اینترنت‬‫اشیاء‬"‫توسط‬‫آقای‬Kevin Ashton‫در‬‫مقاله‬‫ای‬‫در‬‫سال‬1999
‫استفاده‬‫شد‬.
3
www.majdrayan.com
‫تعاریف‬
‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫به‬‫شبکه‬‫ای‬‫از‬‫اشیاء‬‫فیزیکی‬‫اطالق‬‫می‬‫گردد‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫اشیا‬‫ء‬‫مجهز‬‫به‬
‫تکنولوژی‬‫های‬‫کارگذاشته‬‫شده‬‫ارتباطی‬‫گردیده‬‫اند‬‫تا‬‫از‬‫این‬‫طریق‬‫به‬‫تعامل‬‫و‬‫ارتباط‬‫با‬
‫محیط‬‫داخلی‬‫و‬‫خارجی‬‫شان‬‫بپردازند‬.
‫هدف‬‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫به‬‫عنوان‬‫چهارمین‬‫انقالب‬،‫صنعتی‬‫توانمندسازی‬‫اشیاء‬‫برا‬‫ی‬‫اتصال‬‫در‬
‫هر‬‫زمان‬‫و‬‫در‬‫هر‬،‫مکانی‬‫با‬‫هر‬‫چیزی‬‫و‬‫هر‬‫شخصی‬‫است‬‫که‬‫از‬‫هر‬‫مسیر‬‫یا‬‫شبکه‬‫و‬
‫خدمتی‬‫به‬‫صورت‬‫ایده‬‫آل‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬.‫این‬‫فناوری‬‫جدید‬‫به‬‫حضور‬‫نافذ‬‫مح‬‫یطی‬‫توجه‬
‫دارد‬‫و‬‫جهانی‬‫که‬‫به‬‫شکل‬،‫واقعی‬‫دیجیتال‬‫و‬‫مجازی‬‫است‬‫و‬‫به‬‫سمت‬‫شکل‬‫گیری‬‫محیط‬
‫های‬،‫هوشمند‬‫همگرا‬‫می‬‫شوند‬.
4
www.majdrayan.com
‫شیئ‬ ‫مفهوم‬
5
www.majdrayan.com
‫جایگاه‬IoT‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫در‬6
www.majdrayan.com
‫به‬ ‫وابسطه‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫جایگاه‬IoT
7
www.majdrayan.com
‫سال‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫وضعیت‬2017
8
www.majdrayan.com
‫اینترن‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫اشیاء‬ ‫تعداد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬‫ت‬
9
www.majdrayan.com
‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫اکوسیستم‬
10
www.majdrayan.com
‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫معماری‬11
www.majdrayan.com
‫رایانش‬ ‫سطوح‬12
www.majdrayan.com
‫توسعه‬‫اینترنت‬ ‫کاربرد‬13
www.majdrayan.com
14
‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬
‫هوشمند‬ ‫دامداری‬ ‫و‬ ‫کشاورزی‬
‫صنعت‬
‫دوردست‬ ‫صنایع‬
‫هوشمند‬ ‫سالمت‬
‫هوشمند‬ ‫پارکینگ‬ ‫لجستیک‬ ‫و‬ ‫ردیابی‬
‫هوشمند‬ ‫روشنایی‬
‫هوشمند‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫پسماند‬ ‫مدیریت‬
www.majdrayan.com
‫شبکه‬ ‫انواع‬15
www.majdrayan.com
‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬16
www.majdrayan.com
‫برای‬ ‫پروتکل‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬‫اشیاء‬(1)17
www.majdrayan.com
‫اشیاء‬ ‫برای‬ ‫پروتکل‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬(2)18
‫باطری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬/‫برق‬ ‫به‬ ‫اتصال‬
‫فاصله‬ ‫در‬ ،‫حجم‬ ‫کم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پایین‬ ‫انرژی‬ ‫توان‬ ‫با‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫پایین‬ ‫فرکانس‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫محدود‬
‫ساکن‬/‫حرکت‬ ‫در‬
‫در‬ ‫داده‬ ‫ارسال‬ ‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫حرکت‬ ‫فرکانس‬ ‫و‬ ‫محدوده‬
‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫انرژی‬ ‫توان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دورتر‬ ‫فواصل‬
‫زیاد‬ ‫داده‬ ‫ارسال‬ ‫دفعات‬/‫کم‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫یکی‬ ‫یا‬ ‫ثانیه‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫صد‬ ‫چند‬‫روز؟‬
‫حجم‬ ‫کم‬ ‫های‬ ‫داده‬/‫حجیم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫بایت؟‬ ‫گیگا‬ ‫چندین‬ ‫یا‬ ‫بایت‬ ‫کیلو‬ ‫چند‬
‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫دامنه‬ ‫کیلومتر؟‬ ‫چندین‬ ‫یا‬ ‫سانتیمتر‬ ‫چند‬
‫سلول‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫چگالی‬ ‫سنسور؟‬ ‫هزار‬ ‫چندین‬ ‫یا‬ ‫سنسور‬ ‫محدود‬ ‫تعدادی‬
www.majdrayan.com
‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬
‫ها‬‫شرکت‬
‫تشکالت‬
‫اقتصادی‬
‫و‬‫کسب‬
‫کارها‬
‫افراد‬
‫ها‬ ‫دولت‬
19
www.majdrayan.com
‫چ‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫انداز‬ ‫شم‬(1)20
www.majdrayan.com
‫چ‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫انداز‬ ‫شم‬(2)21
www.majdrayan.com
22
‫های‬ ‫چالش‬
‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬
‫مقیاس‬
‫پذیری‬
OT/IT
‫همگرایی‬
‫حریم‬
‫خصوصی‬
‫قابلیت‬
‫همکاری‬
‫داده‬ ‫کالن‬
‫امنیت‬
www.majdrayan.com
‫کنیم؟‬ ‫شروع‬ ‫کجا‬ ‫از‬
23
www.majdrayan.com
‫یک‬ ‫با‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫ایده‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫شروع‬...
24
www.majdrayan.com
‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫کسب‬
‫برای‬‫ساخت‬‫محصولی‬‫مبتنی‬‫بر‬‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫باید‬‫بتوانید‬‫با‬‫بردهای‬‫پردازشی‬‫همچ‬‫ون‬Raspberry
PI،Arduino،ESP8266،Intel Joule،Samsung ARTIK‫و‬‫یا‬‫دیگر‬‫بردهای‬‫پردازشی‬
‫کار‬‫کنید‬.‫شما‬‫همچنین‬‫باید‬‫بتوانید‬‫با‬‫سنسورها‬‫و‬‫ماژول‬‫ها‬‫آشنا‬‫باشید‬.‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫این‬‫ابزار‬‫شما‬
‫باید‬‫بتوانید‬‫یک‬‫سیستم‬‫نهفته‬‫ای‬‫را‬‫طراحی‬‫و‬‫پیاده‬‫سازی‬‫کنید‬‫که‬‫قابلیت‬‫اتصا‬‫ل‬‫به‬‫اینترنت‬‫و‬‫ارسال‬
‫داده‬‫های‬‫جمع‬‫آوری‬‫شده‬‫از‬‫محیط‬‫و‬‫دریافت‬‫فرمان‬‫از‬‫طریق‬‫اینترنت‬‫را‬‫داشته‬‫باشد‬.
25
www.majdrayan.com
‫الکرونیک‬ ‫یادگیری‬
26
www.majdrayan.com
‫الکترونیکی‬ ‫مدار‬ ‫طراحی‬
27
www.majdrayan.com
‫سنسورها‬
28
‫غیرفعال‬ ‫یا‬ ‫فعال‬
"‫منبع‬‫تغذیه‬"
‫یا‬ ‫داخل‬‫خارج‬
"‫محیط‬‫گیری‬ ‫اندازه‬"
‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫تماس‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫تماس‬
"‫اندازه‬ ‫محیط‬‫گیری‬"
‫یا‬ ‫مطلق‬‫نسبی‬
"‫داده‬‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫های‬‫شده‬"
‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫مکانیزم‬
www.majdrayan.com
29
‫واقعی‬ ‫دنیای‬
‫فیزیکی‬ ‫محیط‬
‫دیجیتال‬ ‫نمایش‬
‫الکتریکی‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬
‫سنسورها‬
‫عملگرها‬
www.majdrayan.com
‫عملگرها‬30
www.majdrayan.com
31
MEMS
“IoT Devices”, “Intelligent Devices”
4-‫تغذیه‬ ‫واحد‬
3-‫ارسال‬ ‫واحد‬/‫دریافت‬
2-‫پردازش‬ ‫واحد‬
www.majdrayan.com
‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫پرکاربرد‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫زبان‬‫ء‬
32
0
10
20
30
40
50
60
Java C Java Script Python C++ Node.js C# PHP Lua Go Swift Ruby
www.majdrayan.com
Arduino
‫آردوینو‬‫یک‬‫پلتفرم‬‫اوپن‬‫سورس‬‫ارزان‬‫قیمت‬‫است‬.
Arduino UNO‫از‬‫میکرو‬‫پروسسور‬Atmega328
‫استفاده‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.
‫آردوینو‬‫دارای‬‫یک‬IDE‫اوپن‬‫سورس‬‫و‬‫رایگان‬‫بسیار‬
‫کارآمد‬‫است‬.
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫آردوینو‬‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫کامپایلرهایی‬‫مانند‬‫کد‬‫ویژن‬‫و‬
‫بسکام‬‫بسیار‬‫کامل‬‫تر‬‫و‬‫قدرتمند‬‫تر‬‫است‬‫و‬‫بدون‬‫ن‬‫یاز‬‫به‬
‫پروگرامر‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ً‫ا‬‫مستقیم‬‫میکروکنترلر‬‫شما‬‫را‬‫ب‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫رنام‬
‫نماید‬.
‫برای‬‫افزایش‬‫قابلیت‬‫های‬‫آن‬‫می‬‫توان‬‫از‬‫شیلدهای‬‫مخت‬‫لف‬
‫استفاده‬‫کرد‬.
33
www.majdrayan.com
ESP8266
‫این‬‫میکروکنترلر‬‫ارزان‬‫قیمت‬‫به‬‫همراه‬‫چیپ‬WiFi‫عرضه‬
‫می‬‫شود‬.
‫این‬‫ماژول‬‫از‬‫میکرو‬‫پروسسور‬Tensilica‫مدل‬L106
32-bit RISC‫استفاده‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.
‫از‬16‫پین‬GPIO‫بهره‬‫می‬‫برد‬.
‫برای‬‫پیکربندی‬‫آن‬‫می‬‫توان‬‫از‬Arduino IDE‫استفاده‬‫کرد‬.
‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫از‬‫آن‬‫در‬‫سیستمهای‬،‫روباتیک‬،‫اتوماسیون‬‫ای‬‫نترنت‬
‫اشیاء‬‫و‬...‫استفاده‬‫کرد‬.
‫از‬‫زبان‬C/C++‫و‬Lua‫در‬‫مدل‬‫های‬‫مختلف‬‫می‬‫توان‬‫برای‬
‫برنامه‬‫نویسی‬‫روی‬‫آن‬‫استفاده‬‫کرد‬.
34
www.majdrayan.com
Raspberry PI
‫رزبری‬‫پای‬‫یک‬‫رایانه‬‫تک‬-‫برد‬‫به‬‫اندازه‬‫یک‬‫کارت‬‫اعتباری‬‫ا‬‫ست‬
‫که‬‫در‬‫مدل‬3‫آن‬‫از‬‫میکرو‬‫پروسسر‬ARM Cortex-A53
‫استفاده‬‫شده‬‫است‬.
‫این‬‫میکروکنترلر‬‫دارای‬‫دیسک‬‫سخت‬‫نیست‬‫ولی‬‫به‬‫کمک‬‫حافظه‬
SD،‫خود‬‫را‬‫راه‬‫اندازی‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.
‫این‬‫رایانه‬‫قادر‬‫است‬‫با‬‫سیستم‬‫‌های‬‫ل‬‫عام‬‫مختلفی‬‫راه‬‫اندازی‬‫ش‬‫ود‬.
‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫از‬‫آن‬‫در‬‫سیستمهای‬،‫روباتیک‬،‫اتوماسیون‬‫اینترنت‬‫اشیاء‬
‫و‬...‫استفاده‬‫کرد‬.
ً‫ال‬‫معمو‬‫از‬Python‫برای‬‫برنامه‬‫نویسی‬‫روی‬‫آن‬‫استفاده‬‫می‬‫شو‬‫د‬.
‫پشتیبانی‬‫از‬WiFi،BLE،HDMI،CSI Camera Port،
USB
35
www.majdrayan.com
‫کنیم؟‬ ‫تهیه‬ ‫کجا‬ ‫از‬
‫فروشگاه‬‫تخصصی‬‫برق‬‫و‬‫الکترونیک‬(http://eshop.eca.ir/)
‫فروشگاه‬‫آفتاب‬‫رایانه‬(http://shop.aftabrayaneh.com/)
‫فروشگاه‬‫کویر‬‫الکترونیک‬(http://kavirelectronic.ir/eshop/)
‫فروشگاه‬‫الکترونیک‬724(http://www.electronic724.com/)
‫پاساژ‬‫امجد‬:،‫تهران‬‫خیابان‬‫جمهوری‬،‫بعد‬‫از‬‫پل‬‫حافظ‬
https://www.adafruit.com/
36
www.majdrayan.com
‫ابری‬ ‫محاسبات‬
‫محاسبات‬‫ابری‬‫یکی‬‫از‬‫مهم‬‫ترین‬‫بخش‬‫های‬‫معماری‬
‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫است‬.‫داده‬‫های‬‫جمع‬‫آوری‬‫شده‬‫از‬
‫محیط‬‫می‬‫بایست‬‫به‬‫سمت‬‫یک‬‫ابر‬‫محاسباتی‬‫ار‬‫سال‬
‫شوند‬‫تا‬‫با‬‫تحلیل‬‫آنها‬‫سیستم‬‫بتواند‬‫تصمی‬‫م‬‫بگیرد‬.
‫بنابراین‬‫کسی‬‫که‬‫می‬‫خواهد‬‫وارد‬‫حوزۀ‬‫توسعۀ‬
‫تجهیزات‬‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫بشود‬‫الزم‬‫است‬‫با‬‫محا‬‫سبات‬
‫ابری‬‫نیز‬‫آشنا‬‫شود‬.‫شرکت‬‫هایی‬‫همچون‬،‫آمازون‬
،‫مایکروسافت‬،‫گوگل‬IBM‫و‬‫چند‬‫شرکت‬‫دیگر‬
‫پلتفرم‬‫های‬‫مخصوص‬‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫برای‬‫توس‬‫عه‬
‫دهندگان‬‫فراهم‬‫نموده‬‫اند‬.
37
www.majdrayan.com
Cayenne38
The world’s first drag-and
drop IoT project builder
www.majdrayan.com
39
‫پلتفرم‬Kaa
www.majdrayan.com
40 ‫پلتفرم‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬Kaa
www.majdrayan.com
https://www.hackster.io/
http://www.instructables.com/
http://iotiran.com/
41
‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬ ‫پروژه‬
www.majdrayan.com
42
‫شما‬‫توجه‬‫از‬‫تشکر‬‫با‬
www.majdrayan.com
43

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 

Featured (20)

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 

اینترنت اشیاء و فرصت های کارآفرینی