SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
‫اطالعات‬ ‫انتشار‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫بر‬ ‫مروری‬
‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫موردی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬
‫بیات‬ ‫ّد‬‫م‬‫مح‬
‫پاییز‬1392
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
‫الف‬)‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬
.I‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬‫تأخیر‬
(1‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬‫شهری‬(UMB)
(2‫پخشی‬ ‫همه‬‫هوشمند‬(SB)
(3‫دار‬ ‫جهت‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬‫کارا‬(EDB)
(4‫پخشی‬ ‫همه‬1-persistant‫زمانبندی‬‫شده‬
(5‫صورت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫اطمینان‬ ‫قابل‬ ‫روش‬‫امن‬(RMDSI)
(6‫وسائل‬ ‫برای‬ ‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬‫نقلیه‬(MHVB)
(7‫پیامهای‬ ‫اطمینان‬ ‫قابل‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬‫حیاتی‬(RBLSM)
.II‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬‫احتمال‬
(1p-Persistence‫دار‬ ‫وزن‬
(2‫بهینه‬ ‫تطبیقی‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬‫شده‬(OAPB)
(3‫پخشی‬ ‫خود‬
(4‫ارسال‬‫نامعتبر‬(IF)
2
III.‫رمزنگاری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬‫شبکه‬
(1COPE
(2CEDEB
(3‫رمزنگاری‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫جهت‬ ‫های‬ ‫آنتن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫موثر‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬‫شبکه‬(EBCD)
(4DifCode
‫ب‬)‫همه‬‫تک‬ ‫پخشی‬‫گامه‬
.I‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬‫ثابت‬
(1TrafficInf
(2TrafficView
.II‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬‫تطبیقی‬
(1‫ضریب‬ ‫کنترل‬ ‫پروتکل‬‫تداخل‬(CRCP)
(2‫جغرافیایی‬ ‫پخش‬‫پایدار‬
(3‫انتشار‬‫بخش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫انتزاع‬ ‫و‬‫گرا‬(SODAD)
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
3
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
‫ج‬)‫ارزیابی‬‫کارایی‬
.I‫کیفیتی‬ ‫ارزیابی‬
.II‫ارزیابی‬‫کمیتی‬
(1‫های‬ ‫موءلفه‬‫موجود‬
.i‫فرکانس‬ ‫دامنه‬
.ii‫فضا‬ ‫دامنه‬
.iii‫زمان‬ ‫دامنه‬
.iv‫ترکیبی‬ ‫دامنه‬
(2‫های‬ ‫مولفه‬‫پیشنهادی‬
‫انتشار‬ ‫راندمان‬(DE)
‫د‬)‫گیری‬ ‫نتیجه‬
4
‫چکیده‬
‫با‬‫گسترش‬‫سریع‬‫ارتباطات‬‫شبکه‬‫های‬،‫موردی‬‫داده‬‫های‬‫مربوط‬‫به‬‫اطالعات‬‫ترافیکی‬‫به‬‫صور‬‫ت‬‫مداوم‬
‫توسط‬‫سنسورهای‬‫در‬‫حال‬‫حرکت‬‫جمع‬‫آوری‬‫می‬‫شوند‬.‫این‬‫سنسورهای‬‫در‬‫حال‬‫حرکت‬‫وسایل‬‫نقلی‬‫ه‬
‫در‬‫حال‬‫حرکتی‬‫هستند‬‫که‬‫نقش‬‫جمع‬‫آوری‬‫اطالعات‬‫را‬‫بر‬‫عهده‬‫دارند‬.‫شبکه‬‫های‬‫توزیعی‬‫از‬‫ماشی‬‫نها‬
(VANET)‫به‬‫راحتی‬‫قابل‬‫پیاده‬‫سازی‬‫هستند‬‫و‬‫از‬‫جمله‬‫خصوصیات‬‫آنها‬‫بدون‬‫زیرساخت‬‫بودن‬‫و‬
‫قابلیت‬‫خود‬‫سازماندهی‬‫می‬‫باشد‬.
5
‫مقدمه‬
‫استفاده‬‫از‬‫روش‬‫همه‬‫پخشی‬‫به‬‫جای‬‫تک‬‫پخشی‬‫در‬‫انتشار‬‫داده‬‫های‬‫ترافیکی‬.
‫دونوع‬‫همه‬‫پخشی‬‫در‬‫شبکه‬‫های‬VANET‫وجود‬‫دارد‬:
•‫همه‬‫پخشی‬‫چند‬‫گامه‬
‫استفاده‬‫از‬‫روش‬‫سیل‬‫آسا‬
•‫همه‬‫پخشی‬‫تک‬‫گامه‬
‫عدم‬‫استفاده‬‫از‬‫روش‬‫سیل‬‫آسا‬
‫ارسال‬‫بسته‬‫ها‬‫به‬‫همسایه‬‫های‬‫تک‬‫گامه‬‫در‬‫دوره‬‫های‬‫زمانی‬‫مشخص‬
6
‫تحقیق‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫نمای‬
7
‫پروتکل‬‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬‫محض‬ ‫آسای‬ ‫سیل‬
•‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫طوفان‬ ‫مشکل‬
•‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫عدم‬
•‫ها‬ ‫بسته‬ ‫تداخل‬
‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫هوشمند‬ ‫آسای‬ ‫سیل‬‫اطالعات‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬
‫روشهای‬ ‫انواع‬‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬
•‫تأخیر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬
•‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬‫مبتنی‬‫احتمال‬ ‫بر‬
•‫شبکه‬ ‫کذاری‬ ‫رمز‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬
8
‫تأخیر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬
‫به‬‫تمامی‬‫وسایل‬‫نقلیه‬‫پیش‬‫از‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬،‫بسته‬‫تأخیر‬‫انتظار‬‫متفاوتی‬‫اختص‬‫اص‬‫داده‬
‫می‬‫شود‬.
‫وسایل‬‫نقلیه‬‫با‬‫کمترین‬‫تأخیر‬،‫انتظار‬‫بیشترین‬‫اولویت‬‫را‬‫دارند‬.
‫به‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫دورتر‬‫کمتر‬‫تأخیر‬‫انتظار‬‫داده‬‫می‬‫شود‬.
‫در‬‫صورت‬‫ارسال‬‫مجدد‬‫بسته‬‫توسط‬‫یک‬،‫نود‬‫دیگر‬‫نودها‬‫به‬‫فرایند‬‫انتظار‬‫خود‬‫پایان‬‫می‬‫دهند‬.
9
‫شهری‬ ‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬(UMB)
‫مسیر‬‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫ناحیه‬ ‫چندین‬ ‫به‬.
‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫دورتر‬ ‫فاصله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نودی‬ ‫به‬ ‫اولویت‬ ‫بیشتر‬.
‫کنترلی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫از‬RTB/CTB/ACK‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬.
‫داریم‬ ‫بسته‬ ‫انتقال‬ ‫دونوع‬:
•‫دار‬ ‫جهت‬
•‫راه‬ ‫چهار‬
‫سیاه‬ ‫شلیک‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫متراکم‬ ‫سیگنال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تداخل‬ ‫رخداد‬ ‫احتمال‬.
‫را‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫صبر‬ ‫را‬ ‫انتظار‬ ‫زمان‬ ‫بزرگترین‬ ‫باید‬ ‫نود‬ ‫یک‬‫نماید‬ ‫مجدد‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬.
L =
10
‫هوشمند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬(SB)
‫پروتکل‬SB‫مشکل‬UMB‫کند‬ ‫می‬ ‫حل‬ ‫انتظار‬ ‫تأخیر‬ ‫کمترین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬.
‫کنترلی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬RTB/CTB/ACK
‫بسته‬ ‫در‬RTB‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ازدحام‬ ‫پنجره‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫انتشار‬ ‫مسیر‬ ،‫مبدا‬ ‫گره‬ ‫موقعیت‬.
‫مبدأ‬ ‫مکان‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫مکان‬ ‫مقایسه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫قراردارد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مقصد‬ ‫گره‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ناحیه‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬.
‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نودی‬r‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫رندوم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انتظار‬ ‫تاخیر‬ ‫قراردارد‬Wr‫کند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬.
‫کند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫انتظار‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫ناحیه‬ ‫ترین‬ ‫بیرونی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نودی‬.
‫از‬ ‫کمتر‬ ‫تداخل‬ ‫رخداد‬ ‫احتمال‬UMB‫باشد‬ ‫می‬.
،‫داده‬ ‫بسته‬ ‫در‬ID‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫بعدی‬ ‫مجدد‬ ‫پخش‬ ‫همه‬ ‫نود‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گره‬.
=
11
‫کارا‬ ‫دار‬ ‫جهت‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬(EDB)
‫از‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬RTB‫و‬CTB‫کند‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬.
‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دار‬ ‫جهت‬ ‫های‬ ‫آنتن‬ ‫از‬.
‫در‬EDB‫داریم‬ ‫بسته‬ ‫انتقال‬ ‫نوع‬ ‫دو‬:
•‫دار‬ ‫جهت‬
•‫راه‬ ‫چهار‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫متفاوت‬ ‫انتظار‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫مبدا‬ ‫ارسال‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نودی‬ ‫هر‬ ‫به‬.
‫دارد‬ ‫بسته‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫اولویت‬ ‫دورتر‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬.
‫بسته‬ ‫،یک‬ ‫بسته‬ ‫مجدد‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫پیش‬ACK‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬.
maxWT
12
‫پخشی‬ ‫همه‬1-persistant‫شده‬ ‫زمانبندی‬
•‫باالتری‬ ‫مجدد‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫اولویت‬ ‫قراردارد‬ ‫دورتری‬ ‫فاصله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬ ‫داده‬
‫شود‬.‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫زیر‬ ‫تابع‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫هر‬ ‫به‬.
‫حال‬Sij‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫زیر‬ ‫فرمول‬ ‫طریق‬ ‫از‬:
•‫هر‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫برای‬‫اینکه‬‫بسته‬‫ای‬‫را‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫کند‬‫ابتدا‬‫بازه‬‫زمانی‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫فرمول‬‫باال‬‫حساب‬‫می‬‫کند‬.‫اگر‬
‫اولین‬‫بار‬‫بسته‬‫را‬‫دریافت‬‫کرده‬‫باشد‬‫قبل‬‫از‬‫اینکه‬‫بازه‬‫زمانی‬‫منقضی‬،‫شود‬‫اگر‬‫وسیله‬‫ی‬‫دیگر‬‫ارسال‬‫نکرده‬،‫باشد‬‫بس‬‫ته‬‫را‬
‫ارسال‬‫می‬‫کند‬.
•‫امکان‬‫تداخل‬‫در‬‫این‬‫پروتکل‬‫وجود‬‫دارد‬.
=
=
13
‫اطالعات‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫اطمینان‬ ‫قابل‬ ‫روش‬
‫امن‬ ‫صورت‬ ‫به‬(RMDSI)
‫است‬ ‫کرده‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تکه‬ ‫تکه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫مشکل‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬.
‫مجدد‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫اولویت‬ ‫برای‬ ‫تأخیر‬ ‫از‬‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ،‫کنند‬.
‫وقتی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫می‬ ‫نگه‬ ‫را‬ ‫مجددکرده‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫تازه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫رله‬ ‫گره‬‫زمان‬
‫میدارد‬ ‫نگه‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫نشود‬ ‫منقضی‬ ‫بسته‬.
‫ش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تکه‬ ‫تکه‬ ‫شبکه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫نکند‬ ‫شنود‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫رله‬ ‫گره‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫مبدأ‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫اگر‬‫بسته‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫روع‬
‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫بتواند‬ ‫دیگری‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مجدد‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫را‬ ‫کوچک‬ ‫کنترلی‬ ‫های‬.
‫از‬ ‫بهتر‬ ‫خیلی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تکه‬ ‫تکه‬ ‫شبکه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬ ‫کارایی‬UMB‫است‬.
14
‫نقلیه‬ ‫وسائل‬ ‫برای‬ ‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬(MHVB)
‫این‬‫پروتکل‬‫قبل‬‫از‬‫اینکه‬‫بسته‬‫را‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫کند‬‫ابتدا‬‫زمان‬‫انتظار‬‫را‬‫براساس‬‫فاصله‬‫خودش‬‫تا‬‫مبدا‬‫حساب‬
‫می‬‫کند‬.‫وقتی‬‫زمان‬‫انتظار‬‫به‬‫پایان‬‫رسید‬‫بسته‬‫را‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫می‬‫کند‬.
‫مهم‬‫ترین‬‫خصوصیت‬‫این‬‫پروتکل‬‫قابلیت‬‫شناسایی‬‫ازدحام‬‫است‬.
‫وقتی‬‫شبکه‬‫ازدحام‬‫داشته‬‫باشد‬‫فاصله‬‫زمان‬‫بین‬‫همه‬‫پخشی‬‫های‬‫مجدد‬‫بسته‬‫ها‬‫را‬‫زیاد‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫از‬‫تداخ‬‫ل‬
‫جلوگیری‬‫شود‬.
‫هر‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫براساس‬‫تعداد‬‫همسایه‬‫ها‬‫و‬‫سرعت‬‫خود‬‫این‬‫ازدحام‬‫را‬‫بدست‬‫می‬‫آورد‬.
15
‫حیاتی‬ ‫پیامهای‬ ‫اطمینان‬ ‫قابل‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬(RBLSM)
‫مانند‬‫پروتکل‬‫های‬‫قبلی‬‫هر‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫وقتی‬‫بسته‬‫را‬‫دریافت‬‫می‬‫کند‬‫زمان‬‫انتظار‬‫را‬‫محاسبه‬‫می‬
‫کند‬.
‫در‬‫این‬‫پروتکل‬‫باالترین‬‫اولویت‬‫به‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫ای‬‫که‬‫در‬‫فاصـله‬‫نزدیک‬‫تر‬‫اسـت‬‫داده‬‫م‬‫ی‬‫شود‬.‫علت‬
‫این‬‫است‬‫که‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫نزدیک‬‫تر‬‫قابلیت‬‫اعتماد‬‫بیش‬‫تری‬‫دارد‬‫و‬‫نسبت‬‫به‬‫وسیله‬‫ن‬‫قلیه‬‫دورتر‬‫وسیله‬
‫نقلیه‬‫نزدیک‬‫تر‬‫سیگنال‬‫بهتری‬‫را‬‫دریافت‬‫می‬‫کند‬.
‫ازبسته‬‫های‬‫کنترلی‬RTB‫و‬CTB‫استفاده‬‫می‬‫شود‬.
16
‫احتمال‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬
‫در‬‫این‬‫پروتکل‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫قبل‬‫از‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫یک‬‫احتمال‬‫را‬‫در‬‫نظر‬‫می‬‫گیرد‬‫و‬‫براساس‬‫آن‬
‫احتمال‬‫بسته‬‫را‬‫ارسال‬‫می‬‫کند‬.‫این‬‫احتمال‬‫براساس‬‫موقعیت‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫و‬‫چگالی‬‫شبکه‬‫ب‬‫دست‬‫می‬
‫آید‬.
‫تعداد‬‫تداخل‬‫ها‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫این‬‫احتمال‬‫کاهش‬‫میابد‬.
17
p-Persistence‫دار‬ ‫وزن‬
‫هر‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫یک‬‫بسته‬‫را‬‫دریافت‬‫می‬‫کند‬.‫احتمال‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫را‬‫براساس‬‫فاصله‬‫خود‬‫تا‬‫م‬‫بدا‬
‫حساب‬‫می‬‫کند‬.
‫احتمال‬‫براساس‬‫این‬‫فرمول‬‫بدست‬‫می‬‫آید‬:
•‫طبق‬‫این‬‫فرمول‬‫هر‬‫گره‬‫ای‬‫که‬‫فاصله‬‫دورتری‬‫دارد‬‫احتمال‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫بیشتری‬‫دارد‬.
•‫این‬‫پروتکل‬‫چگالی‬‫شبکه‬‫را‬‫در‬‫نظر‬‫نمی‬‫گیرد‬.
•‫بنابراین‬‫تعداد‬‫بسته‬‫های‬‫ارسالی‬‫زیاد‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫احتمال‬‫رخ‬‫دادن‬‫تداخل‬‫زیاد‬‫می‬‫شود‬.
18
‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫تطبیقی‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬(OAPB)
‫خودش‬ ‫محلی‬ ‫چگالی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ارسال‬ ‫احتمال‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫هر‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬ ‫در‬(‫ها‬ ‫همسایه‬ ‫تعداد‬)‫بدست‬‫می‬
‫آورد‬.
‫آو‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫تابع‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ارسال‬ ‫احتمال‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫بسته‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬‫رد‬:
‫گره‬ ‫هر‬‫مجدد‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬‫ک‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تاخیر‬ ‫تفاضل‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫یکسانی‬ ‫ارسال‬ ‫احتمال‬ ‫که‬‫ند‬.‫که‬
‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫فرمول‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تاخیر‬ ‫تفاضل‬ ‫این‬:
+
19
‫پخشی‬ ‫خود‬
‫آورد‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫هایش‬ ‫همسایه‬ ‫تعداد‬ ‫براساس‬ ‫را‬ ‫احتمال‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫هر‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬ ‫در‬.
P = ,
‫براساس‬‫طبیعت‬‫سیل‬‫آسا‬‫ممکن‬‫است‬‫که‬‫بسته‬‫به‬‫مقصد‬‫نرسد‬‫چون‬‫گره‬‫ها‬‫احتمال‬‫صفر‬‫را‬‫انتخاب‬‫می‬‫کنند‬
‫و‬‫تصمیم‬‫می‬‫گیرند‬‫ارسال‬‫نکنند‬.‫برای‬‫اینکه‬‫پوشش‬‫دهی‬‫و‬‫قابلیت‬‫دسترسی‬‫را‬‫افزایش‬‫دهیم‬‫ب‬‫سته‬‫ها‬‫به‬
‫صورت‬‫دوره‬‫ای‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫می‬‫شوند‬.‫بین‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫بازه‬‫زمانی‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫این‬‫بازه‬‫زمانی‬
‫از‬‫تابع‬‫زیر‬‫بدست‬‫می‬‫آید‬:
t =
20
‫نامعتبر‬ ‫ارسال‬(IF)
‫پروتکل‬IF‫احتمال‬‫ارسال‬‫را‬‫براساس‬‫فاصله‬‫بین‬‫مبدأ‬‫و‬‫مقصد‬‫و‬‫چگالی‬‫شبکه‬‫بدست‬‫می‬‫آورد‬.
‫احتمال‬‫ارسال‬‫براساس‬‫این‬‫فرمول‬‫بدست‬‫می‬‫آید‬:
‫تعداد‬‫بسته‬‫های‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫پارامتر‬‫شکل‬‫دهی‬‫کنترل‬‫می‬‫شود‬.
‫این‬‫پروتکل‬‫قابلیت‬‫این‬‫را‬‫دارد‬‫در‬‫صورتیکه‬‫چگالی‬‫شبکه‬‫افزایش‬‫پیدا‬‫کند‬‫تعداد‬‫ب‬‫سته‬‫های‬
‫تداخل‬‫را‬‫در‬‫یک‬‫سطح‬‫نگه‬‫دارد‬.
‫این‬‫پروتکل‬‫با‬‫چگالی‬‫شبکه‬‫همسو‬‫است‬.
P = , c
21
‫شبکه‬ ‫رمزنگاری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫گامه‬ ‫چند‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬
‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫به‬‫صورت‬‫رمز‬‫گذاری‬‫شده‬
‫انجام‬‫می‬‫شود‬.
‫انتظار‬‫می‬‫رود‬‫کارایی‬‫این‬‫پروتکل‬‫بیشتر‬‫از‬‫بقیه‬
‫باشد‬.
‫این‬‫پروتکل‬‫تعداد‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫را‬‫کم‬‫می‬
‫کند‬.
22
COPE
‫یک‬‫پروتکل‬‫مسیریابی‬‫تک‬‫گامه‬‫است‬.
‫پروتکل‬‫پایه‬‫ای‬‫که‬‫بسیاری‬‫از‬‫پروتکل‬‫ها‬‫براساس‬‫آن‬‫ساخته‬‫شده‬‫اند‬.
‫عملکرد‬COPE‫براساس‬‫سه‬‫تکنیک‬‫انجام‬‫می‬‫شود‬:
•‫گوش‬‫دادن‬‫فرصت‬‫طلبانه‬
•‫رمز‬‫گذاری‬‫فرصت‬‫طلبانه‬
•‫آگاهی‬‫از‬‫وضعیت‬‫همسایه‬
‫هرگره‬‫در‬‫محدوده‬‫ای‬‫که‬‫قرار‬‫دارد‬‫بسته‬‫ای‬‫که‬‫ارسال‬‫و‬‫دریافت‬‫می‬‫شود‬‫را‬‫برای‬‫یک‬‫مدت‬‫زمان‬‫محدود‬‫در‬‫بافر‬
‫خود‬‫ذخیره‬‫می‬‫کند‬.
‫هر‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫باید‬‫مطمئن‬‫باشد‬‫همسایه‬‫بعدی‬‫اطالعات‬‫کافی‬‫برای‬‫رمزگشایی‬‫از‬‫بسته‬‫ارسالی‬‫را‬‫دا‬‫رد‬.
‫یک‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫در‬‫صورتی‬‫می‬‫تواند‬‫یک‬‫بسته‬‫را‬‫بدرستی‬‫رمز‬‫گشایی‬‫کند‬‫که‬‫تعداد‬n-1‫بسته‬‫های‬‫رمز‬‫شده‬‫را‬
‫داشته‬‫باشد‬.
23
CODEB
‫پروتکل‬CODEB‫همانند‬‫پروتکل‬COPE‫متکی‬‫به‬‫شنود‬‫فرصت‬‫طلبانه‬‫است‬.
‫هروسیله‬‫نقلیه‬‫به‬‫صورت‬‫دوره‬‫ای‬‫لیستی‬‫از‬‫همسایگان‬‫تک‬‫گامش‬‫را‬‫همه‬‫پخشی‬‫می‬‫کند‬.
‫اجازه‬‫می‬‫دهد‬‫هر‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫نقشه‬‫ای‬‫از‬‫همسایه‬‫های‬‫دو‬‫گامش‬‫را‬‫بسازد‬.
‫رمز‬‫گذاری‬‫فرصت‬‫طلبانه‬‫برای‬‫همه‬‫پخشی‬ً‫ال‬‫کام‬‫متفاوت‬‫با‬‫تک‬‫پخشی‬‫است‬.
‫در‬‫این‬‫روش‬‫یک‬‫زیر‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫همسایه‬‫هایی‬‫که‬‫بسته‬‫را‬ً‫ا‬‫قطع‬‫ارسال‬‫می‬‫کنند‬‫انتخاب‬‫می‬‫شود‬.
‫نودها‬‫یک‬‫لیست‬‫ارسال‬‫براساس‬‫الگوریتم‬‫هرس‬‫غالب‬‫جزئی‬(PDP)‫تهیه‬‫می‬‫کنند‬.
‫تنها‬‫نودهایی‬‫که‬‫در‬‫لیست‬‫ارسال‬‫هستند‬‫اجازه‬‫ارسال‬‫بسته‬‫را‬‫دارند‬.
24
‫دار‬ ‫جهت‬ ‫های‬ ‫آنتن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫موثر‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬
‫شبکه‬ ‫رمزنگاری‬ ‫و‬(EBCD)
‫دراین‬‫پروتکل‬‫از‬‫آنتن‬‫های‬‫جهت‬‫دار‬‫استفاده‬‫می‬‫شود‬.
‫این‬‫پروتکل‬‫زیر‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫همسایه‬‫هایش‬‫که‬‫قراراست‬‫بسته‬‫را‬‫ارسال‬‫کنند‬‫را‬‫مشخص‬‫می‬‫کند‬.
EBCD‫برای‬‫اینکه‬‫یک‬‫ستون‬‫فقراتی‬‫از‬‫شبکه‬‫مجازی‬‫جهت‬‫دار‬‫بسازد‬‫از‬‫الگوریتم‬‫مجموعه‬‫متصل‬‫غالب‬‫و‬‫پویا‬‫و‬
‫جهت‬‫دار‬(DDCDS)‫استفاده‬‫می‬‫کند‬.
‫پروتکل‬CODEB‫از‬‫یک‬‫رمز‬‫گذاری‬‫شبکه‬‫در‬‫همه‬‫جهت‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬‫اما‬‫پروتکل‬EBCD‫از‬‫رمز‬‫گذاری‬
‫شبکه‬‫به‬‫طور‬‫مجزا‬‫برای‬‫هر‬‫جهت‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬.
25
DifCode
‫پروتکل‬DifCode‫وسـیله‬‫نقلـیه‬‫بعدی‬‫را‬‫که‬‫می‬‫خـواهد‬‫ارسـال‬‫کند‬‫به‬‫صورت‬‫قطعی‬‫شناســـایی‬‫می‬‫کند‬.‫برای‬
‫این‬‫انتخاب‬‫از‬‫رله‬‫چند‬‫نقطه‬(MPR)‫استفاده‬‫می‬‫کند‬.MPR‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫همسایگان‬‫تک‬‫گامی‬‫است‬‫که‬
‫همسایگان‬‫دو‬‫گام‬‫را‬‫پوشش‬‫می‬‫دهند‬.
‫مهم‬‫ترین‬‫تفاوت‬DifCode‫با‬CODEB‫در‬‫تکنیک‬‫رمز‬‫گذاری‬‫فرصت‬‫طلبانه‬‫است‬.
‫هر‬‫نودی‬‫برای‬‫سه‬‫نوع‬‫بسته‬‫بافری‬‫دارد‬:
•‫بسته‬‫هایی‬‫که‬‫بصورت‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫دیکد‬‫شده‬‫باشند‬.
•‫بسته‬‫هایی‬‫که‬‫سریعا‬‫قابل‬‫دیکد‬‫نیستند‬.
•‫بسته‬‫هایی‬‫که‬‫نیاز‬‫است‬‫،هم‬‫رمز‬‫و‬‫هم‬‫همه‬‫پخش‬‫شوند‬.
‫دسته‬‫بندی‬‫بسته‬‫ها‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫به‬DifCode‫می‬‫دهد‬‫که‬‫از‬‫قابلیت‬‫رمزگشایی‬‫در‬‫پس‬‫زمینه‬‫استفاده‬‫کند‬.
DifCode‫نسبت‬‫به‬‫پروتکل‬‫های‬،‫احتمالی‬‫نرخ‬‫ارسال‬‫مجدد‬‫کمتری‬‫دارد‬.
26
‫گامه‬ ‫تک‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬
‫در‬‫طراحی‬‫همه‬‫پخشی‬‫تک‬‫گامه‬‫باید‬‫به‬‫دو‬‫موضوع‬‫توجه‬‫کرد‬:
•‫فاصله‬‫زمانی‬‫همه‬‫پخشی‬
•‫اطالعاتی‬‫که‬‫نیاز‬‫است‬‫همه‬‫پخش‬‫شوند‬
‫مهم‬‫ترین‬‫تمرکز‬‫اصلی‬‫پروتکل‬‫های‬‫بازه‬‫همه‬‫پخشی‬‫ثابت‬‫بر‬‫روی‬‫انتخاب‬‫و‬‫تجمیع‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫پروتکل‬
‫های‬‫بازه‬‫همه‬‫پخشی‬‫تطبیقی‬‫بر‬‫روی‬‫تنظیم‬‫فاصله‬‫زمانی‬‫که‬‫داده‬‫ها‬‫قراراست‬‫همه‬‫پخشی‬‫ش‬‫وند‬‫می‬
‫باشد‬.
27
‫ثابت‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬:
TrafficInfo
‫دراین‬‫پروتکل‬‫هروسیله‬‫نقلیه‬‫به‬‫صورت‬‫دوره‬‫ای‬‫اطالعات‬‫ترافیکی‬‫که‬‫در‬‫پایگاه‬‫داده‬‫خود‬‫ذخیره‬‫شده‬‫را‬‫همه‬
‫پخشی‬‫می‬‫کند‬.
‫این‬‫پروتکل‬‫جاده‬‫را‬‫به‬‫ناحیه‬‫هایی‬‫تقسیم‬‫می‬‫کنیم‬.
‫هروسیله‬‫نقلیه‬‫یک‬GPS‫و‬‫یک‬‫نقشه‬‫دیجیتال‬‫از‬‫جاده‬‫دارد‬.‫هروسیله‬‫نقلیه‬‫از‬‫زمان‬‫حرکت‬‫بقیه‬‫بخش‬‫های‬
‫جاده‬‫باخبر‬‫می‬‫شود‬.
‫هر‬‫وسیله‬‫به‬‫اندازه‬k‫تا‬‫از‬‫داده‬‫ها‬‫را‬‫از‬‫پایگاه‬‫داده‬‫انتخاب‬‫می‬‫کند‬.‫داده‬‫های‬‫مرتبط‬‫را‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫الگوریتم‬
‫رتبه‬‫بندی‬‫بدست‬‫می‬‫آورد‬.
‫این‬‫الگوریتم‬‫براساس‬‫موقعیت‬‫وسایل‬‫نقلیه‬‫و‬‫و‬‫زمان‬‫است‬.
28
‫ثابت‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬:
TrafficView
‫در‬‫این‬‫پروتکل‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫به‬‫جای‬‫اینکه‬‫تمام‬‫رکوردهای‬‫پایگاه‬‫داده‬‫را‬‫همه‬‫پخش‬،‫کند‬‫سرعت‬‫و‬
‫موقعیت‬‫چندین‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫رکورد‬‫تجمیع‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫یک‬‫رکورد‬‫تنها‬‫ارسال‬‫م‬‫ی‬‫کند‬.
‫دونوع‬‫الگوریتم‬‫برای‬‫تجمیع‬‫بیان‬‫کرده‬‫اند‬:
•‫الگوریتم‬‫مبتنی‬‫بر‬‫نسبت‬
•‫الگوریتم‬‫مبتنی‬‫بر‬‫هزینه‬
‫کارایی‬‫این‬‫دو‬‫الگوریتم‬‫در‬‫شبیه‬‫سازی‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬algorithmcost-based‫دقت‬‫باالتری‬
‫دارد‬.‫در‬‫این‬‫روش‬‫رکوردهایی‬‫برای‬‫تجمیع‬‫انتخاب‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫این‬‫رکورد‬‫ها‬‫در‬‫زمان‬‫تجمیع‬‫کمتر‬
‫دقتشان‬‫را‬‫از‬‫دست‬‫می‬‫دهند‬.
29
‫تطبیقی‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬:
‫تداخل‬ ‫ضریب‬ ‫کنترل‬ ‫پروتکل‬(CRCP)
‫در‬‫این‬‫پروتکل‬‫بازه‬‫زمانی‬‫همه‬‫پخشی‬‫به‬‫صورت‬‫پویا‬‫تغییر‬‫می‬‫کند‬.
‫هدف‬‫پروتکل‬‫این‬‫است‬‫که‬‫نرخ‬‫تداخل‬‫را‬‫دریک‬‫سطح‬‫معین‬‫نگه‬‫دارد‬.
‫اگر‬‫نرخ‬‫تداخل‬‫تخمین‬‫زده‬‫شده‬‫از‬‫یک‬‫آستانه‬‫از‬‫قبل‬‫تعیین‬‫شده‬‫بیشتر‬‫باشد‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫فاصله‬‫هم‬‫ه‬‫پخشی‬‫را‬‫دو‬
‫برابر‬‫می‬‫کند‬.
‫درصورتی‬‫که‬‫نرخ‬‫تداخل‬‫تخمین‬‫زده‬‫شده‬‫از‬‫یک‬‫حد‬‫آستانه‬‫کمتر‬‫باشد‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫فاصله‬‫همه‬‫پخشی‬‫را‬‫یک‬‫ثانیه‬‫کم‬
‫می‬‫کند‬.
‫در‬‫این‬‫پروتکل‬‫سه‬‫روش‬‫برای‬‫انتخاب‬‫داده‬‫هایی‬‫که‬‫می‬‫خواهد‬‫همه‬‫پخش‬‫کند‬‫وجود‬‫دارد‬:
•‫انتخاب‬‫تصادفی‬
•‫انتخاب‬‫بر‬‫اساس‬‫اولویت‬‫مجاورت‬(VPS)
•‫انتخاب‬‫بر‬‫اساس‬‫اولویت‬‫مجاورت‬‫با‬‫جستجو‬(VPSQ)
30
‫تطبیقی‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬:
‫پایدار‬ ‫جغرافیایی‬ ‫پخش‬
‫این‬‫پروتکل‬‫هشدارهای‬‫امنیتی‬‫را‬‫در‬‫یک‬‫منطقه‬‫جغرافیایی‬‫موثر‬‫پخش‬‫می‬‫کند‬.
‫وقتی‬‫یک‬‫موقعیت‬‫اورژانسی‬‫اتفاق‬‫می‬،‫افتد‬‫اولین‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫که‬‫این‬‫وضعیت‬‫را‬‫شناسای‬‫ی‬‫می‬‫کند‬‫شروع‬
‫به‬‫همه‬‫پخش‬‫کردن‬‫داده‬‫های‬‫اخطار‬‫در‬‫ناحیه‬‫موثر‬‫می‬‫کند‬.
‫برای‬‫کاهش‬‫ارسال‬‫بسته‬‫های‬‫تکراری‬،‫اخطار‬‫هر‬‫وسیله‬‫نقلیـه‬‫بازه‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫را‬‫به‬‫صورت‬‫پ‬‫ـویا‬
‫تنطیم‬‫می‬‫کند‬.
‫هرچه‬‫فاصله‬‫بین‬‫گره‬‫های‬‫رله‬‫که‬‫می‬‫خواهد‬‫همه‬‫پخشی‬‫انجام‬‫دهد‬‫و‬‫محل‬‫حادثه‬‫بیشتر‬‫باشد‬‫و‬
‫همچنین‬‫هرچه‬‫سرعت‬‫وسـیله‬‫نقلیه‬‫زیاد‬‫شود‬‫بازه‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫بیشتر‬‫می‬‫شود‬.
31
‫تطبیقی‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬:
‫گر‬ ‫بخش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫انتزاع‬ ‫و‬ ‫انتشار‬‫ا‬(SODAD)
‫هر‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫براساس‬‫اطالعاتی‬‫که‬‫از‬‫وسایل‬‫نقلیه‬‫دریافت‬‫می‬‫کند‬‫بازه‬‫همه‬‫پخشی‬‫خود‬‫ر‬‫ا‬‫تنظیم‬
‫می‬‫کند‬‫و‬‫داده‬‫هایی‬‫را‬‫که‬‫دریافت‬‫می‬‫کند‬‫به‬‫دو‬‫دسته‬‫تقسیم‬‫می‬‫کند‬:
•‫کاهشی‬
•‫افزایشی‬
‫یک‬‫وزن‬‫براساس‬‫تفاوت‬‫بین‬‫داده‬‫دریـافتی‬‫و‬‫داده‬‫هـایی‬‫که‬‫داخل‬‫پایگاه‬‫داده‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫و‬‫جود‬‫دارد‬
‫محاســبه‬‫می‬‫شود‬.‫براساس‬‫وزن‬‫بسته‬،‫ها‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫تشخیص‬‫می‬‫دهد‬‫یک‬‫رویداد‬‫افزایشی‬‫یا‬
‫کاهشی‬‫اتفاق‬‫افتاده‬‫است‬‫و‬‫زمان‬‫همه‬‫پخشی‬‫بعدی‬‫را‬‫افزایش‬‫یا‬‫کاهش‬‫می‬‫دهد‬.
32
‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫کارایی‬ ‫ارزیابی‬
‫برای‬‫محاسبه‬،‫کارایی‬‫این‬‫پروتکل‬‫ها‬‫را‬‫از‬‫لحاظ‬‫کمی‬‫و‬‫کیفیتی‬‫مورد‬‫بررسی‬‫قرار‬‫داده‬‫اند‬.‫ب‬‫ررسی‬
‫کارایی‬‫پروتکل‬‫های‬‫همه‬‫پخشی‬‫از‬‫لحاظ‬‫کیفی‬‫در‬‫جدول‬‫زیر‬‫آمده‬‫است‬:
‫معایب‬ ‫مزایا‬ ‫عمومی‬ ‫مشخصات‬ ‫پروتک‬ ‫نوع‬‫ل‬
-‫طوف‬ ‫مشکل‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫الگوریتم‬ ‫یک‬ ‫نیازبه‬‫چند‬ ‫ان‬
‫کند‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫بخشی‬
-‫بسته‬‫ندارند‬ ‫ماندگاری‬ ‫ها‬.
-‫ش‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بسته‬‫وند‬
-‫هشدار‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬
-‫زیادی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫ندارد‬
-‫بسته‬‫هوشم‬ ‫آسای‬ ‫سیل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫ند‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫انتشار‬
-‫تأخیر‬ ‫یا‬ ‫احتمال‬ ‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ه‬‫مه‬
‫بست‬ ‫تعداد‬ ‫ارسال‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫پخشی‬‫ه‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫تکراری‬ ‫های‬
‫چند‬‫گامه‬
-‫نباشد‬ ‫سریع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫انتشار‬.
-‫ت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬‫اخیر‬
‫نیست‬ ‫حساس‬.
-‫نیاز‬‫بس‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫دارند‬ ‫زیادی‬ ‫حافظه‬ ‫به‬‫ها‬ ‫ته‬
‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫هنوز‬‫اند‬ ‫نشده‬.
-‫نی‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬‫از‬
‫داشت‬ ‫بیشتری‬ ‫دوام‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫دارند‬‫ه‬
‫باشند‬.
-‫نداریم‬ ‫بخشی‬ ‫چند‬ ‫طوفان‬.
-‫پخشی‬ ‫چند‬ ‫براساس‬ ‫ها‬ ‫بسته‬‫ای‬ ‫دوره‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫انتشار‬.
-‫نمی‬ ‫انتشار‬ ‫سیل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بسته‬
‫یابند‬.
-‫تکراری‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫تعداد‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬
‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫را‬.
-‫واب‬ ‫انتشاراطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫انتقال‬‫سته‬
‫به‬‫است‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫حرکت‬.
‫گامه‬ ‫تک‬
33
‫موجود‬ ‫معیارهای‬
‫که‬ ‫بدانند‬ ‫مشتاقند‬ ‫محققان‬:
•‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫دوباره‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫بار‬ ‫چند‬.
•‫کنند‬ ‫می‬ ‫طی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫فاصله‬ ‫چه‬.
•‫کنند‬ ‫می‬ ‫طی‬ ‫را‬ ‫مسیر‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫سرعتی‬ ‫چه‬ ‫با‬.
‫به‬ ‫معیارها‬4‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫ترکیبی‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ،‫فضا‬ ،‫فرکانس‬ ‫دسته‬.
‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫برای‬ ‫خصیصه‬ ‫تا‬ ‫سه‬ ‫فرکانس‬ ‫دامنه‬ ‫در‬:
•‫افزونگی‬
•‫دسترسی‬ ‫قابل‬
•‫خرابی‬ ‫نرخ‬
‫افزایش‬ ‫و‬ ‫تکراری‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫ارسال‬ ‫کاهش‬ ‫پخشی‬ ‫همه‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫دغدغه‬ ‫مهمترین‬
‫است‬ ‫پذیری‬ ‫دسترسی‬.
34
‫موجود‬ ‫معیارهای‬
‫قابل‬‫دسترسی‬‫یعنی‬‫اطالعات‬‫باید‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫در‬‫شبکه‬‫پخش‬‫شوند‬‫که‬‫تمامی‬‫گره‬‫های‬‫در‬‫محدوده‬‫انتش‬،‫ار‬‫داده‬‫ها‬
‫را‬‫دریافت‬‫کنند‬.
‫معیارهایی‬‫که‬‫برای‬‫قابلیت‬‫دسترسی‬‫تعریف‬‫شده‬‫است‬:
•‫ضریب‬‫تحویل‬
•‫نرخ‬‫دریافت‬
‫نرخ‬‫خطا‬‫باید‬‫در‬‫سطح‬‫خیلی‬‫کم‬‫نگه‬‫داشته‬‫شوند‬.
‫معیارهایی‬‫که‬‫در‬‫دامنه‬‫فضا‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬:
•‫فاصله‬‫انتشار‬
•‫تعداد‬‫گامهای‬‫انتشار‬
•‫جریان‬‫رو‬‫به‬‫جلو‬:‫کدام‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫بسته‬‫را‬‫می‬‫تواند‬‫در‬‫فاصله‬‫دورتری‬‫ارسال‬‫کند‬.
35
‫موجود‬ ‫معیارهای‬
‫مولفه‬‫های‬‫دامنه‬‫زمان‬
•‫زمان‬‫انتشار‬
‫زمان‬‫هوایی‬
‫زمان‬‫زمینی‬
•‫تأخیر‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬:‫زمانی‬‫که‬‫طول‬‫می‬
‫کشد‬‫یک‬‫بسته‬‫سالم‬‫به‬‫گره‬‫بعدی‬‫برسد‬.
‫در‬‫دامنه‬‫ترکیب‬‫تنها‬‫یک‬‫مولفه‬‫سرعت‬‫انتش‬‫ار‬
‫است‬‫که‬‫آن‬‫هم‬‫فاصله‬‫ای‬‫است‬‫که‬‫یک‬‫بسته‬‫م‬‫ی‬
‫تواند‬‫در‬‫یک‬‫واحد‬‫زمانی‬‫مشخص‬‫طی‬‫کند‬.
36
‫پیشنهادی‬ ‫معیارهای‬
‫یک‬‫تکنیک‬‫جدید‬‫بنام‬‫راندمان‬‫انتشار‬(DE)‫معرفی‬‫می‬‫شود‬.
‫برای‬‫محاسبه‬‫کارایی‬‫این‬‫پروتکل‬‫از‬‫این‬‫فرمول‬‫استفاده‬‫می‬‫شود‬.
‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫اطالعات‬‫بتوانند‬‫در‬‫فاصله‬‫دورتر‬‫با‬‫سرعت‬‫بیش‬‫تر‬‫با‬‫نرخ‬‫صحیح‬‫باال‬‫و‬‫با‬‫ارسال‬‫مجدد‬‫ک‬‫متر‬‫انجام‬‫شود‬
‫مقدار‬DE‫افزایش‬‫میابد‬.
‫کارایی‬‫سه‬‫پروتکل‬‫زیر‬‫را‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫شبیه‬‫سازی‬‫بررسی‬‫کرده‬‫اند‬:
•p-Persistence‫دار‬ ‫وزن‬
•‫نامعتبر‬ ‫ارسال‬(IF)
•‫پخشی‬ ‫همه‬1-persistant‫شده‬ ‫زمانبندی‬
‫این‬‫شبیه‬‫سازی‬‫در‬‫متلب‬‫انجام‬‫شده‬‫است‬.‫در‬‫این‬‫شبیه‬‫سازی‬N‫تا‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫در‬‫یک‬‫مسیر‬،‫مستقیم‬‫به‬‫طول‬L
‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شده‬‫و‬‫توزیع‬‫آن‬‫پواسن‬‫است‬‫و‬‫چگالی‬‫براساس‬‫فرمول‬‫زیر‬‫بدست‬‫می‬‫آید‬.
DE =
37
‫پیشنهادی‬ ‫معیارهای‬
‫در‬‫پروتکل‬p-Persistence‫وزن‬‫دار‬‫هر‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫براساس‬‫فرمول‬‫زیر‬‫احتمال‬‫ارسال‬‫را‬‫حساب‬‫می‬‫کند‬.
‫در‬‫پروتکل‬IF‫هر‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫برای‬‫اینکه‬‫بسته‬‫را‬‫همه‬‫پخشی‬‫کند‬‫از‬‫فرمول‬‫زیر‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬.‫اینجا‬5c=‫است‬.
‫در‬‫پروتکل‬‫همه‬‫پخشی‬1-persistant‫زمانبندی‬،‫شده‬‫هر‬‫وسیله‬‫نقلیه‬‫برای‬‫اینکه‬‫بسته‬‫ای‬‫را‬‫همه‬‫پخشی‬‫مجدد‬‫کند‬‫ابتدا‬‫ب‬‫ازه‬
‫زمانی‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫فرمول‬‫زیر‬‫حساب‬‫می‬‫کند‬.‫محاسبه‬‫قطعه‬‫زمانی‬‫از‬‫دو‬‫فرمول‬‫زیر‬‫بدست‬‫می‬‫آید‬.
P =
=
=
38
‫پیشنهادی‬ ‫معیارهای‬
‫براساس‬‫نمودار‬‫مشاهده‬‫میشود‬‫در‬‫همه‬‫پخشی‬1-
persistant‫زمانبندی‬‫شده‬‫هر‬‫چه‬‫چگالی‬‫شبکه‬‫بی‬‫ش‬
‫تر‬‫باشد‬‫مقدار‬DE‫کاهش‬‫پیدا‬‫می‬‫کند‬.‫در‬‫مقابل‬
‫پروتکل‬‫های‬IF‫و‬p-Persistence‫وزن‬‫دار‬
‫مقدار‬DE‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫چگالی‬‫شبکه‬‫افزایش‬‫یا‬،‫بد‬
‫بیشتر‬‫می‬‫شود‬.‫این‬‫دو‬‫قادرند‬‫که‬‫تعداد‬‫بیش‬‫ت‬‫ری‬
‫بسته‬‫های‬‫تکراری‬‫را‬‫در‬‫شبکه‬‫کاهش‬‫دهند‬‫و‬‫تعد‬‫اد‬
‫تداخل‬‫ها‬‫را‬‫کاهش‬‫دهند‬‫و‬‫پروتکل‬IF‫قادر‬‫است‬
‫مقدار‬DE‫بیشتری‬‫نسبت‬‫به‬‫پروتکل‬p-
Persistence‫وزن‬‫دار‬‫بدست‬‫بیاورد‬‫بخاطر‬‫اینکه‬‫د‬‫ر‬
‫طراحی‬IF‫چگالی‬‫شبکه‬‫هم‬‫مدنظر‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬.
39
‫گیری‬ ‫نتیجه‬
•‫در‬‫این‬‫مقاله‬‫ابتدا‬‫به‬‫معرفی‬‫پروتکل‬‫های‬‫همه‬‫پخشی‬‫چند‬‫گامه‬‫و‬‫سپس‬‫تک‬‫گامه‬‫پرداختیم‬.
•‫پس‬‫از‬‫آن‬‫به‬‫نحوه‬‫ارزیابی‬‫کارایی‬‫این‬‫پروتکل‬‫ها‬‫اشاره‬‫کردیم‬‫و‬‫معیارهای‬‫ارزیابی‬‫کیفیتی‬‫را‬‫بی‬‫ان‬‫کردیم‬.
•‫طبق‬‫تحقیقات‬‫انجام‬‫شده‬‫مقایسه‬‫کارایی‬‫پروتکل‬‫های‬‫همه‬‫پخشی‬‫به‬‫صورت‬‫کمیتی‬‫مشکل‬‫است‬.‫یکی‬‫از‬
‫دالیل‬‫آن‬‫این‬‫است‬‫که‬‫این‬‫پروتکل‬‫ها‬‫براساس‬‫مولفه‬‫های‬‫مختلفی‬‫مورد‬‫ارزیابی‬‫قرار‬‫گرفته‬‫اند‬‫و‬‫ی‬‫ک‬‫مولفه‬
‫جامع‬‫که‬‫بتواند‬‫همه‬‫جوانب‬‫کارایی‬‫یک‬‫پروتکل‬‫را‬‫محاسبه‬‫کند‬‫وجود‬‫ندارد‬.‫در‬‫این‬‫مقاله‬‫یک‬‫مولفه‬‫جدید‬‫به‬
‫اسم‬DE‫معرفی‬‫کردیم‬‫که‬‫ترکیبی‬‫از‬‫مولفه‬‫ها‬‫و‬‫دامنه‬‫های‬‫مستقل‬‫است‬‫و‬‫می‬‫تواند‬‫کارایی‬‫پروتک‬‫ل‬‫های‬
‫همه‬‫پخشی‬‫را‬‫به‬‫صورت‬‫جامع‬‫مدنظر‬‫قرار‬‫بدهد‬.‫به‬‫طور‬‫اساسی‬‫مقدار‬DE‫افزایش‬‫پیدا‬‫می‬‫کند‬‫اگر‬‫یک‬
‫بسته‬‫بتواند‬‫در‬‫فاصله‬‫دورتری‬‫با‬‫سرعت‬‫بیشتر‬‫و‬‫نرخ‬‫صحیح‬‫باال‬‫و‬‫تکرار‬‫کمتر‬‫ارسال‬‫بشود‬.
40
‫منابع‬
• Sooksan Panichpapiboon, Wasan Pattara-atikom, A Review of Information
Dissemination Protocols for Vehicular Ad Hoc Networks, IEEE
COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, ACCEPTED FOR
PUBLICATION
‫فراوان‬ ‫سپاس‬ ‫با‬

More Related Content

Similar to A review of information dissemination protocols for vehicular ad hoc networks

03 open mp_fundamentals_of_parallelism_and_code_optimization-www.astek.ir
03 open mp_fundamentals_of_parallelism_and_code_optimization-www.astek.ir03 open mp_fundamentals_of_parallelism_and_code_optimization-www.astek.ir
03 open mp_fundamentals_of_parallelism_and_code_optimization-www.astek.iraminnezarat
 
ارائه رایانش ابری.pdf
ارائه رایانش ابری.pdfارائه رایانش ابری.pdf
ارائه رایانش ابری.pdfArian Arabnoori
 
A brief analysis of BGP hijacking
A brief analysis of BGP hijackingA brief analysis of BGP hijacking
A brief analysis of BGP hijackingArman Safikhani
 
مهندسی اینترنت فصل 4 لایه شبکه
مهندسی اینترنت فصل 4 لایه شبکهمهندسی اینترنت فصل 4 لایه شبکه
مهندسی اینترنت فصل 4 لایه شبکهNavid Einakchi
 

Similar to A review of information dissemination protocols for vehicular ad hoc networks (7)

03 open mp_fundamentals_of_parallelism_and_code_optimization-www.astek.ir
03 open mp_fundamentals_of_parallelism_and_code_optimization-www.astek.ir03 open mp_fundamentals_of_parallelism_and_code_optimization-www.astek.ir
03 open mp_fundamentals_of_parallelism_and_code_optimization-www.astek.ir
 
Ras in linux
Ras in linuxRas in linux
Ras in linux
 
khazeni_taghizade
khazeni_taghizadekhazeni_taghizade
khazeni_taghizade
 
پروتکل TCP/IP
پروتکل TCP/IP پروتکل TCP/IP
پروتکل TCP/IP
 
ارائه رایانش ابری.pdf
ارائه رایانش ابری.pdfارائه رایانش ابری.pdf
ارائه رایانش ابری.pdf
 
A brief analysis of BGP hijacking
A brief analysis of BGP hijackingA brief analysis of BGP hijacking
A brief analysis of BGP hijacking
 
مهندسی اینترنت فصل 4 لایه شبکه
مهندسی اینترنت فصل 4 لایه شبکهمهندسی اینترنت فصل 4 لایه شبکه
مهندسی اینترنت فصل 4 لایه شبکه
 

A review of information dissemination protocols for vehicular ad hoc networks