Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Türkiye'de Sanat, Koleksiyon Objeleri ve Antikaların Ekspertizi ve Restorasyonu

1,923 views

Published on

Türkiye'de Sanat, Koleksiyon Objeleri ve Antikaların Ekspertizi ve Restorasyonu, neden sigortalanmalı?

Valuation and Restoration of Art, Antiques and collectible items in Turkey

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Türkiye'de Sanat, Koleksiyon Objeleri ve Antikaların Ekspertizi ve Restorasyonu

 1. 1. Sanat, Koleksiyon ve Antika Objelerin Ekpertizi ve Restorasyonu Değerli Eşya A.Ş Muazzez Bodur
 2. 2. Değer Nasıl Hesaplanır? Değer, objenin materyal değeri, tarihsel birikim değeri ve güncel piyasa talebi doğrultusunda ilgili eşya grubu konusunda uzmanlık kazanmış, yurtiçi ve yurtdışında uzman kabul gören bir, veya gerektiği durumlarda, birkaç eksperin görüşleri alınarak hesaplanır.
 3. 3. Değerleme Fotograf Üzerinden Yapılan Ön Ekspertiz Hizmeti Yerinde Ekspertiz Hizmeti Hasar Sonrası Ekspertiz Hizmeti
 4. 4. 41 Kategori’de Değerleme Resim,Porselen, Cam Objeler, Ahşap Objeler, Gümüş Objeler, Altın Objeler, Mücevher,Halı ve Kilimler, Tekstiller, Hat, Silahlar ve Savaş Objeleri, Saat, Seramikler, Tesbih, Para, Pul, Nişan ve Madalyalar, Heykeller, Bakır, Pirinç ve Bronz Objeler, Kitap, Avusturalya ve Aborjin Sanatı, 20. Yy Avrupa Sanatı, ÇinObjeleri, Klasik Arabalar, Güncel Sanat, Çizimler, Eskizler, Hint Sanatı, İslam Sanatı, Japon Sanatı, Fotograf, Film ve Pop Hatıratları, Müzik Aletleri,Gravürler ve diğer baskılar, Posta Kartları, Rus Sanatı, Bilimsel Aletler, SporHatıratları, Oyuncaklar ve Bebekler, Şaraplar ve Tribal Sanat, Diğer
 5. 5. Hizmet’e Konu Olması Kesinlikle Yasak OlanEşyalar Hizmet’e Konu Olması Kesinlikle Yasak Olan Eşyalar Taşınmazlar Kaçak ve ithalatı yasak Eşyalar Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış Eşyalar Dinleme cihazları Kopya veya bandrolsüz Eşyalar Sahte veya taklit Eşyalar Radar detektörleri İlaçlar, lensler ve gıda takviyeleri TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler Tehlikeli maddeler ve müstahzarlar Yasaklı yayınlar Suç unsuru oluşturacak ve herhangi bir suça konu olmuş veya olacak her türlü eşya
 6. 6. Restorasyon Sanatsal bütünlüğe saygı duyarak, mükemmelliğe adanmış restoratörlerimizle kurumsal müşterilere ve özel koleksiyonerlere sanat objelerinin restorasyonunda hizmet vermekteyiz.
 7. 7. Nelerin Restorasyonu Yapılır? Tablo Restorasyonu İkona Restorasyonu Kağıt Restorasyonu Çerçeveler Mobilya Porselen ve Cam Tamiri Heykel ve Metal Objeler Saat
 8. 8. Önce
 9. 9. Restorasyon Sürecinde
 10. 10. Sonra
 11. 11. Önce
 12. 12. Sonra
 13. 13. FOTOĞRAFLI RESTORASYON RAPORUEser kodu : E- 402Eserin genel yapısı : 84.5x118 cm Tual üzeri yağlıboyaSanatçı/Dönemi : Ġmzasız-19.yy
 14. 14. ESERĠN RESTORASYON ÖNCESĠ DURUM ANALĠZĠ-Eser üzerinde yapılan ilk incelemede tüm yüzeyi kaplayan okside olmuĢ kalın bir verniktabakası,gökyüzünün yaklaĢık %50’lik kısmını kaplayan,restorasyona uygun olmayanyağlıboya ile yapılmıĢ rötuĢ alanı ve muhtelif bölgelerde,ölçüleri 3 ile 10 cm arasında değiĢenyırtıklar tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte taĢıyıcı bezin gerginliğini kaybetmesi sebebiyle oluĢmuĢ deformasyon,aynısebeple oluĢmuĢ derin boya çatlakları ve boya tabakasının yüzeye tutunurluğunu yitirdiğigözlemlenmiĢtir.
 15. 15. ESERĠN ARKA YÜZEY ANALĠZ FOTOĞRAFI-Eserin arka yüzeyi incelendiğinde,önceki restorasyona ait hatalı tutkal ve bezle uygulanmıĢyamalar tespit edilmiĢtir.Bununla birlikte gökyüzüne denk gelen kısımda,hatalı boyanınincelticisi sebebi ile oluĢmuĢ oksidasyon görülebilir.
 16. 16. ESERĠN ARKA YÜZEY ANALĠZ FOTOĞRAFLARI-Detay fotoğraflarında,uygulanmıĢ hatalı yamalarla birlikte,ön yüzde rötuĢ ve vernikleme içinkullanılmıĢ hatalı malzemelerin çatlaklardan sızarak oluĢturduğu çekme ve oksidasyon lekelerve derin çatlak izleri olarak görülebilir.
 17. 17. ESERĠN KĠMYASAL TEMĠZLĠK AġAMASI-Yapılan kimyasal analiz sonrası,eser üzerindeki okside olmuĢ vernik tabakası için en uygunsolvent karıĢımı tespit edilmiĢ ve geri alınmıĢtır.Vernik tabakasının altında ise yoğun bir yüzey kiri ile birlikte,orijinal boya katmanına zararvermeyecek solventlere tepki vermeyen ve kimyasal yöntemle geri alınamayan,öncekirestorasyona ait rötuĢ boyası ile karĢılaĢılmıĢtır.Bu boya tabakasının orijinal boya ile bütünleĢmemiĢ olmakla birlikte son derece sağlam birĢekilde tutunmuĢ olduğu ancak mekanik yöntem kullanılarak orijinal boya tabakasındanayrılabildiği tespit edilmiĢtir.
 18. 18. ESERĠN ULTRAVĠOLET ANALĠZ FOTOĞRAFLARI-Çekilen morötesi analiz fotoğraflarında,vernik tabakası ve rötuĢ alanları detaylı olarak tespitedilmiĢtir.-Yarı temizliği gösteren ilk fotoğrafın sağ tarafında okside olmuĢ vernik tabakasıgörülebilirken,sol tarafında,temizlenmiĢ bölümün altından çıkan rötuĢ boyası ile kaplı alan koyumavi renklerde görülebilir.-Ġkinci fotoğrafta ise vernikten tamamen arındırılmıĢ yüzeyde koyu mavi renkte görülen eskirötuĢlarla birlikte siyah noktalar halinde görülebilen görece yeni rötuĢlar da tespit edilmiĢtir.
 19. 19. ESERĠN MEKANĠK TEMĠZLĠK AġAMASI-Kimyasal temizlik aĢamasına gelindiğinde,eserin üzerindeki okside olmuĢ vernik filminin gerialınmasının ardından yağlıboya ile yapılmıĢ rötuĢ yüzeyine ulaĢılmıĢtır.Bu aĢamada rötuĢ içinkullanılan yağlıboyanın geri alınmasının ardından,ilk gözlem ve analizlerdeöngörülemeyen,kullanılan malzeme ile ilgili büyük bir problem ile karĢılaĢılmıĢtır.-Önceki restorasyonda,boya dökülmesi ile oluĢan boĢluk alanların doldurulması ve rötuĢa zeminteĢkil etmesi amacı ile uygulanması gereken dolgu/astar malzemesi restorasyon etiğinin enönemli kuralı olan “geri döndürülebilirlik” ilkesini karĢılamamaktadır.Muhtemelen sanayi içinüretilmiĢ olan bu dolgu malzemesi,orijinal boya tabakasına zarar vermeden geri alınması amacıile uygulanan hiçbir kimyasala cevap vermemiĢtir.-Önceki restorasyonda kullanılan hatalı dolgu malzemesinin temizlik kimyasallarına cevapvermemesinden ötürü geri alınması için mekanik yöntemlerin kullanılması uygun görülmüĢtür.
 20. 20. ESERĠN MEKANĠK TEMĠZLĠK AġAMASI-Yapılan gözlemlerde,dolgu malzemesinin yüzey tutunurluğu son derece kuvvetli olduğu haldeorijinal boya yüzeyi ile bütünleĢmediği ve dolayısıyla mekanik yöntemle özenli bir Ģekildezorlanarak,milimetrik parçalar halinde geri alınabildiği tespit edilmiĢtir.-Son derece zorlu ve rötuĢ alanının büyüklüğü göz önüne alındığında uzun bir süreci kapsayanmekanik temizlik,bisturi aracılığı ile ve orijinal boyaya zarar vermeden geri alınmasıdoğrultusunda en doğru temas noktalarının bulunması amacı ile mikroskop altındagerçekleĢtirilmiĢtir.
 21. 21. ESERĠN KĠMYASAL VE MEKANĠK TEMĠZLĠK SONRASI GENEL GÖRÜNÜMÜ-Son derece zorlu ve uzun,çok aĢamalı temizlik uygulamalarının ardından eser,kondisyonuna veestetik bütünlüğüne zarar veren,restorasyon için uygun olmayan(hatta sakıncalı) bütünmalzeme ve uygulamalardan arındırılmıĢtır.
 22. 22. ARKA YÜZEY TEMĠZLĠK AġAMASI-Eser arka yüzeyinin,”kir cebi” olarak tabir edilen,kasnak ile bez arasında kalan kısımıbirikmiĢ toz ve kirden arındırılmıĢtır.
 23. 23. YAMALARIN GERĠ ALINMASI
 24. 24. ESERĠN ARKA YÜZEYĠNĠN TEMĠZLĠK SONRASI GENEL GÖRÜNÜMÜ
 25. 25. YAMALARIN UYGULANMASI-
 26. 26. KENAR ġERĠDĠ VE YAMA UYGULAMASI ARDINDAN ARKA YÜZEYĠN GENEL GÖRÜNÜMÜ-Eserin kasnağa yeniden gerilebilmesi amacı ile kenar Ģeritlerinin uygulanması.
 27. 27. DOLGU(STUCCO)UYGULAMASI-Dökülme gözlemlenen alanlarda bez ile boya tabakası arasındaki kot farkını dengelemek amacıyladolgu(stucco)iĢlemi gerçekleĢtirimiĢtir
 28. 28. YÜZEY ĠMĠTASYONUDolgu alanları üzerinde kumaĢın dokusu,boya kalınlığı ve ressamın fırça hareketlerineuygun yüzey imitasyonu yapılmıĢtır
 29. 29. ZEMĠN RENKLENDĠRME ĠġLEMĠ-Gerek retorasyon boyalarıyla yapılacak rötuĢa zemin hazırlaması,gerek ise dolgu malzemesiningeçirgenliğinin önlenmesi amacıyla suluboya ile zemin renlendirilmesi yapılmıĢtır.
 30. 30. RÖTUġ ĠġLEM DETAYI
 31. 31. RÖTUġ ĠġLEM DETAYI
 32. 32. ESERĠN RESTORASYON SONRASI GENEL GÖRÜNÜMÜ-Konsolidasyon ve restorasyon iĢlemlerinin tamamlanmasının ardından esere aerograf kullanılarakkoruyucu final verniği atılmıĢ ve süreç sonlandırılmıĢtır.
 33. 33. ESERĠN RESTORASYON ÖNCESĠ VE SONRASI
 34. 34. Porselen Restorasyonu
 35. 35. Nakliye Süreci
 36. 36. Bizce Neden Sigortalanmalı ? 27 Kasım 2011de Madrid’deki bir depoda aralarında ünlü sanatçı Pablo Picasso’nun çiziminin de bulunduğu 6.5 milyon dolar değerindeki 35 ödüllü sanat eseri çalınmıştı. Her biri milyonlarca dolar değerindeki tablo, eskiz ve heykeller, İspanyol polisi tarafından Madrid’in varoşlarında bırakılan bir kamyonetin içinde bulundu. Fakat polis sadece 34 esere ulaşabildi. Polisin ulaşamadığı eser 1 milyon dolara sigortalanan soyut sanatta büyük başarılara imza atan Cillida’nın heykel çalışmasını bulamayan polise bir hurdacı yardım eli uzattı.
 37. 37. Bizce Neden Sigortalanmalı Brükseldeki bir sergiye gönderilen 1800 yıllık Afrodit heykeli, kolu kırık döndü. / 2012
 38. 38. Bizce Neden Sigortalanmalı Kanuninin fermanı kayboldu 2009 yılında ölen işadamı Salih Tatlıcının, varislerini birbirine düşüren 3 milyar dolarlık mirası arasında yer alan 72 parçalık tarihi eser koleksiyonundaki, değer biçilemeyen Kanuni Fermanı kayıp.
 39. 39. Bizce Neden Sigortalanmalı ‘‘Müzelerimizde uygun olmayan depo koşulları, deprem veya kaza sonucu, onarılmayacak derecede kırılan veya çeşitli nedenlerle özelliğini kaybeden eserler müze müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından envanter kayıtlarından düşülmektedir. Bu tür eserlerin bir liste halinde belirtilmesi mümkün olmamakla birlikte 1993-2003 yılları arasında 351 bin 883 eser envanter kaydından düşürülmüştür.’’ Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu / 2003
 40. 40. Ekpertiz Hizmetleri Değerli Eşya AŞ, Türkiye’de özel ve tüzel kişilerin sahip olduğu her türlü eski değerli eşyanın değerinin ortaya çıkarılabilmesi amaçlı kurulmuş, verimli ve yaygın çalışabilmesini teminen yerinde ve sanal ortamda hizmet veren bir değerleme şirketidir. www.deger.li www.koleksiyonerim.com www.bukacparaeder.com 0212 336 04 10
 41. 41. Muazzez Bodur Kimdir  Değerli Eşya Danışmanlık ve Ticaret A.Ş Kurucusu  www.koleksiyonerim.com kurucusu  www.bukacparaeder.com kurucusu  Antika, Koleksiyon ve sanat objelerinin ekspertizi ve restorasyon sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir.  muazzez@deger.li

×