Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
"   = . CÔNG TY CỔ PHÂN ÐẦU TƯ LDG
 Ẹ  ` ' ” Tầng 8, Cao ỐC 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
P ;` br ÐT: (08)...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ƯU ĐÃI với Khách hàng VIP của LDG Group

238 views

Published on

ƯU ĐÃI với Khách hàng VIP của LDG Group
LDG Group - 63 Phạm Ngọc Thạch
Website: http://villasgrandworld.com/
Hotline: 0919 70 33 63

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ƯU ĐÃI với Khách hàng VIP của LDG Group

  1. 1. " = . CÔNG TY CỔ PHÂN ÐẦU TƯ LDG Ẹ ` ' ” Tầng 8, Cao ỐC 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM P ;` br ÐT: (08) 38 209 218 - Fax: (08) 38 209 220 - www.longdÍenreal.Com Sôgđ/2()15/VrB`“l'DG/KDTì` 7`;›. ŕÍC`M, ngàjø 20 thả›1g 10 ntĩrzz 2015 TI-IÔNG BÁO V/' Chính szích u'u dãi tlẵlnh cho khácll hằlng (Ỉặt chỗ dụ' án (ìrand W()rld tù' ngấly 8/7/2015 đến ngẫly 24/10/2()15 (,`!7I7 C'lÌ' đícẫll lệ Lvrìng t_ìỉ C`(Ể Ịihfễn Đầ!! T11' LDCỈ - ( 'K777 C'Lì`l1lIIl C'LỂl/ 'c`l C/ĩỉếlĩ [lI`{1'C' ÌCÍI1/7 dfllllĩlĩ cíL1'LỸn Cìralĩcí W()/“ỈLỈ - (`t7/7 c'Iì' L','/7I2'L' núIl_Q ”t`I tjIlŕ'tẫI7 [ĩçln C'IÌfl Iẫcln 7YỂIĩ_Lf GíLìII'l ỈJ‹ỂL',' - (,`f7ll L'!7' /Ỉll/1 [IìI7[7 I/7l_I'L' [Lẵ,` Ạ lẵillì 'l`ổ1ưg Cììálìì Ðốc Côlìg ty Cố phần Pìầu 'Tư LDG thông bảo về chương trình ƯLI ctãi cììllìlì Clì‹ì l‹1ìỂìClì lĩììlìg LìL_I' álì (ìI'al1Lĩ World -- ['ht1 Quốc, Chì Iiểt như Szluc l. Cllính Sấìclì ll'tl &lãi l‹hzìcl1 hìlng: P- I<lìLìCl1 Ỉlẫllìg cc'› gìa‹› Lìịclì dật Chỗ tL`r lìgày 8/7/2015 dến hết ngà}I 24/10/2015 r"ç` ChL1}v'Ốlì C()C lììlla Sảlì plĩấlìì dụ' án Gl'and World dư(_7C lĩlrởng Clĩìểt klìấtl : 0,5% (dtrgĩc tl`L`l'1I`L_l`C Iìểịì tI`êl1 tổlìg giá II`ị Iìợp đồng Clìtra bao gồlìì VAĨ` ). (ìikĩ [I`ị Chiết klìấll tl`êl1 du'ỢC trừ tI`ựC tiếp ngay vào giá bản sản phẩm theo bảng giãi dã C<3I1g bố. >- Pìồlìg I1ì(`›`ì Iílìách lìàng vẫn được hu'Ởng Các Chínlì Sách đang bun hành. 2. 'l`hụ'C hiện: Balĩ 'I`ổl1g Cììám ỈĐ‹ỗC, Các Phòlìg Ban Iiêlì (1L1an, toàn thể CBNV Côlìg Ly' C(ẵ Ịìlìẩlì Dẩll VÌ`Ll` I.[)(ì 'Z`ĩ Các Sàn Iqìện Kết dược biết và t11L_rC hiện tlìe(ì dúng tlìông 172ĩ(› Iĩày. NrI'ỈIIllậI1 DỐC/Mý L.L1'LlI”.KI) P “I NGUYỄN CAO CU”‹`›'NG

×