Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phương thức thanh toán Dự án Grand World Phú Quốc

173 views

Published on

Theo quyết định số 81, 2015, Phương thức thanh toán dự án Grand World Phú Quốc được chia làm 9 đợt thanh toán và trung bình thanh toán 10%, mỗi đợt cách nhau 2 tháng.
Thông tin Dự án Grand World:
www.villasgrandworld.com
Chủ Đầu Tư: 0919 70 33 63

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Phương thức thanh toán Dự án Grand World Phú Quốc

  1. 1. CÔNG TY CỔ PHẮN ĐỊA Ốc LONG ĐIỀN Tâng 7, cao ốc 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM ÐT: (08) 38 209 218 - Fax: (O8) 38 209 220 - Www.lOngdÍenreal,com số-8=2/2015/TB'LĐ/KDTT Tp HCM ngày18 tháng 09 năm 2015 THÔNG BÁO V/v Phưohg thức thanh toán và chính sách chiết khấu (Condo-Hotel) của dự án Grand World Căn C'ứ điều lệ Công ty Cốphần Ðịa Ốc Long Điển C`ăn cl? nhu cẩzl và chiển lược kính dr)anh dự án Grand World Căn Cứ Chú'c năng và quyển hạn của Ban Tổng Giám Đốc - Căn C'ứ tình hình l[1ụ'c tế 1. Đối tượn và điều kiệná đụn : g P g - Khách hàng đặt CỌC mua Condo-Hotel của dự án Grand World và ký hợp đồng trong vòng 7 ngày theo đúng quy định trên phiểu đặt CỌC. 2. Phưoĩlg thức thanh toán 'ầ' Phưo'ng thú'c thanh toán 18 tháng: STT Nội dun Thò'i ian % Tiến đ^xâ du-n Ghí chú g g Ọ Y . g Đặt Đặt CỌC cọc 50.000.000 đ Trong VÒngI5 Đã bao gồm Đợt 1 Ký hợp đổng ngày kể từ ngày đặt 20% Xây dựng móng tiền đặt CỌC CỌC 50.000.000 đ 02 th' kẢ ` c Đợt2 , Ểng Ĩ tư 10% Hoàn thiện móng 1 ngay ky hợp đong . 0 h Y T 4 táng kê từ . Ðơt3 i , ` 1 'V ` ^ ` ^ . ngay ky hợp động 0 0 Thi Cong San tang 1 -Ấ' Đợt4 06 tháng kê từ 10% Thi công sản tầng 3 ngày ký hợp đồng . K`t.V <`‹p› ẵìl “`. I.0
  2. 2. h r kẢ h A ` À Đọt 5 08` I ệng Ệ tư 10% Thi Cong San tang 5 ngay ky hợp đong 1 h' k* ` . Ạ ` ; Đợt 6 0` t ắng Ệ tư 10% Thi cong San tang 7 ngay ky hợp đong Đơt 7 p 14` thětng kẵ tư 15% Hoian thięn mặt ngoai ` 4 ngay ky hợp đong khach sạn ĐỢT 8 18` thaing từ 10% H0`â1nthíệnwnội~thất ngay ky hợp đong Phong nghi dương i B` . Ph` hq . Đọt 9 Khi bàn giao 5% aĨ glao Ong ng 1 T dương J. Ạ.. .i °2° Phương thức thanh toán 06 tháng: STT Nội dung Thò'ì gian % Tiến độ xây dụng Ghi chại Đặt i Ðặt CỌC CỌC 50.000.000 đ Trong Vòng 15 , Đã bao gồm Đợt 1 Ký hợp đổng ngày kể từ ngày đặt 20% Xây dụng móng tiển đặt CỌC ' cọc 50.000.000Ịđ 02 h' kẢ ` Đợt 2 ệ t ắng Ĩ tư 25% Hoàn thiện móng ngay ky hợp đong O4 tháng kể từ . ` Đ ` 0 ^ ` ^ Ợt 3 ngày ký họp đông 25 /(J Thi cong San tang 1 ợ -F ` 06 tháng kê từ . ` Đ 4 ` 0 ^ ` ^ Ợt p ngày ký hợp đông 25 /t› Thi cong san tang 3 Đợt 5 Khí bản giao 5% Bàn gíao Phòng nghỉ " dương 'Ế' Phương thức thanh toán ngay 95%: STT Nội dung Thời gian % Tiến độ xây dựng Ghí chú ệ Đặt Đặt Cọc cọc 50.000.000 đ ` đ “ Trang 2/3 Ỉ ÌỀ iĩiẵxN `^ỵ<>CĨ QỈĨJỈEĨỸ
  3. 3. Trong vòng 15 Đã bao gồm Đợt 1 Ỉ Ký hợp đồng ngày kể từ ngày đặt 95% - I tiền đặt CỌC cọc _Í 50.000.000 đ Đợt 2 Khi ban giao 5% Ban giao Phong ng I dương 3. Chính sách chiết khấu theo phương thức thanh toán: , , Tỉ lệ % chiết khấu trên giá . , STT Phưoĩlg thưc thanh toan cho thuê trước thuế / Căn Ghl chu 1 Thanh toán 18 tháng 0.0% Không chiết khấu 2 Thanh toán 06 tháng 3.0% 3 ĩ`hanh toán một lần (95%) 5.0% thông báo này. N0'ỉ nhận - Lưu P.KD Trang sts

×