Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03

61,824 views

Published on

  • Be the first to comment

үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03

  1. 1. Үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 1. Эрхэм зорилго, стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх талаар зохиосон ажлууд 1.1. ЭМШУИС-ийн дүрэмд өөрчлөлт орсон эсэх 1.2. ЭМШУИС-ийн эрхэм зорилго 1.3. ЭМШУИС хөгжил хөтөлбөрийн талаар 2. Зохион байгуулалтын талаар 2.1. Бүрэлдэхүүн хэдэн сургууль, алба, хэлтэс, төв, лаборатори, нэгжийн одоогийн байдал тухайн жилд гарсан өөрчлөлт 2.2. Нийт багш нарын тоо, үүнээс докторын зэрэгтэй багшийн тоо /сүүлийн 3 жилийн байдлаар график гаргах/ 2.3. Тайлангийн хугацаанд мэргэжил дээшлүүлсэн, PhD, ScD хамгаалсан багш нарийн тоо 2.4. Тайлангийн хугацаанд шинээр байгуулагдсан нэгж, тэнхим болон татан буугдсан нэгж, тэнхимийн тухай 2.5. Нийт суралцаж буй оюутан, резиденс, магистрант, докторант /сүүлийн 3 жилийн байдлаар график гаргах/ 2.6. Захиргааны хурал хуралдсан байдал, хэлэлцэж шийдвэрлэсэн асуудал, А, Б тушаалын тоо 2.7. Тайлангийн хугацаанд гадагш явуулсан албан бичгийн тоо, бусад байгууллагаас хүлээн авсан албан бичиг, өргөдөл хүсэлтийн тоо 2.8. Оны шилдгүүдийг шалгаруулсан тухай шийдвэр, урамшуулалд зарцуулсан мөнгөн дүн /сүүлийн 3 жилийн байдлаар график гаргах/ 2.9. Тайлангийн хугацаанд төрийн дээд одон шагнал, Эрүүл мэнд, Боловсрол соѐл шинжлэх ухааны яамны шагналаар шагнагдагсад /сүүлийн 3 жилийн байдлаар график гаргах/ 3. Сургалтын ба оюутны дунд зохиосон ажлын талаар:3.1 Сургалттай холбоотой дүрэм журамд нэмэлт өөрчлөлт орсон эсэх3.2. Сургалтын хөтөлбөр стандартын хэрэгжилтийн талаар3.3. UNIFACE программыг сургалтын үйл ажиллагаанд хэрхэн ашиглаж байгаа талаар3.4. Эмнэл зүйн ур чадварын төвийн талаар3.5. Багш нарт зориулсан сургалтыг хэрхэн явуулж байгаа тухай3.6. Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл /хэдэн сургууль, хэдэн хөтөлбөр хамрагдсанталаар/3.7. 4. Оюутны алба: 4.1. Оюутны дунд зохион байгуулсан соѐл, хүмүүжлийн ажлууд 4.2. Оюутанд зориулсан ном гарын авлагын талаар 4.3. Тэтгэлэгт хамрагдсан оюутны тоо, мөнгөн дүн /сүүлийн 4 жилийн байдлаар график гаргах/
  2. 2. 4.4. Оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдсан оюутны тоо ирсэн, явсан /сүүлийн 4 жилийн байдлаар график гаргах/ 4.5. Тухайн тайлангийн жилийн элсэлт, төгсөлтийн судалгаа 4.6. Сургалтын төрийн санд хамрагдсан оюутны тоо /сүүлийн 4 жилийн байдлаар график гаргах/ 4.7. Оюутны нийгэмлэг, клубын үйл ажиллагаа /сүүлийн 4 жилийн байдлаар график гаргах/ 4.8. Гадаадаас ирж зуны дадлага хийсэн оюутан /сүүлийн 4 жилийн байдлаар график гаргах/ 4.9. Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан оюутны тоо /сүүлийн 4 жилийн байдлаар график гаргах/ 4.10. Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан оюутны тоо /сүүлийн 4 жилийн байдлаар график гаргах/ 4.11. Гадаадаас ирж суралцаж буй оюутны тоо 4.12. Элсэгчдийн дундаж оноо 4.13. Төгсөлтийн талаар /хэдэн мэргэжлээр хэдэн хүн төгссөн, тухайн жилд төгсөгчдийн хэдэн хувь нь ажиллаж байна гм/ 5. Мэргэжил дээшлүүлэх институт 5.1. Сургалттай холбоотой дүрэм журамд нэмэлт өөрчлөлт орсон эсэх 5.2. Сургалтын хөтөлбөр стандартын талаар 5.3. Резиденсийн дунд зохион байгуулсан соѐл, хүмүүжлийн ажлууд 5.4. Резиденсэд зориулсан ном гарын авлагын талаар 5.5. Зайн сургалтын талаар 5.6. Тухайн тайлангийн жилийн элсэлт, төгсөлтийн судалгаа 5.7. Тухайн жилд төгсөгчдийн хэдэн хувь ажиллаж байгаа гмД/д Мэргэжил мэргэжил мэргэжил кредит Сувилахуйн Нийт олгох дээшлүүлэх сургалтанд бакалавр сургалтанд1 Эмч2 сувилагчНийт 6. Докторантур магистрантурын алба: ДМА-д 2010 онд элсэгч, төгсөгчийн судалгаа / сүүлийн 4 жилийн байдлаар график/ магистрант докторант Нийтсуралцагсадэлсэгчидтөгсөгчид
  3. 3. 6.1. Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа /хурал, хэлэлцсэн асуудлын тоо/6.1.1. 2009 он Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн товчоо6.1.2. Гадаад, дотоодод хэвлэгдсэн өгүүлэл, хэлэлцүүлсэн илтгэлийн хураангуй6.1.3. ОУ-ын нэр хүнд бүхий сэтгүүлд нийтлүүлсэн өгүүлэлийн тоо6.1.4. 2010 онд авсан патент, ашигтай загварын гэрчилгээ6.1.5. Тайлангийн хугацаанд ЭМШУИС-ийн багш нарын туурвисан ном, сурах бичиг6.2. Бүрэлдэхүүн сургуулийн гадаад хамтын ажиллагаа, шинээр тогтоосон харилцаа хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан, шинэчилсэн байдал6.2.1. Хамтын ажиллагаатай байгууллагын тоо6.2.2. Зохион байгуулсан Олон улсын хурал /хурлын нэрийг англиар/6.2.3. Зохион байгуулсан Олон улсын сургалт, семинар, өдөрлөг / нэрийг англиар/6.2.4. Гадаадаас ирж суралцаж байгаа бакалавар, магистр, доктор, мэргэжил дээшлүүлэгчид / сүүлийн 4 жилийн байдлаар график гаргах/ Суралцаж буй ЗГ хоорондын Сургууль Хувийн Улсын нийт гэрээ хоорондын гэрээ зардлаар нэр1 бакалавр2 магистр3 доктор4 Мэргэжил дээшлүүэгчид Нийт6.2.5. Олон улсын байгууллагууд болон гадаадын их дээд сургуультай хамтран 2009 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүд-64Д/д Сургууль Төслийн тоо өртөг Оролцогч талууд Нийт6.2.6. Хөгжингүй орнуудад багш, оюутан солилцох хөтөлбөрүүд6.2.7. 2010 онд гадаадад сургалтанд хамрагдсан багш нарын талаар. Салбар сургууль Удаан хугацааны сургалтанд Богино хугацааны хамрагдсан багш нарын тоо сургалт
  4. 4. 1. Анагаах Ухааны Сургууль2. Биоанагаахын сургууль3. Нүүр Ам Судлалын сургууль4. Нийгмийн Эрүүл Мэндийн сургууль5. Уламжлалт Анагаахын сургууль6. Эм Зүйн сургууль7. Сувилахуйн сургууль6.3. Номын сангийн үйлчилгээ:6.3.1. Оюутнуудад зориулан үнэгүй тараагдсан оюутны хөтөч, гарын авлага: хэдэн мэргэжлийн, тэдэн төрлийн, хэдэн ширхэг ....... төгрөгийн ном, хэвлэмэл материал, гарын авлага үнэгүй тараагдсан. Үнэгүй тараагдсан оюутны хөтөч /сүүлийн 3 жилийн графикийг гаргах/6.3.2. Номын фонд баяжуулалт : төсөл хандиваар, худалдаагаар6.3.3. Номын сангийн суудал нэмэгдүүлсэн талаар6.3.4. Номын сангийн үйлчилгээ6.3.5. Интернет үйлчилгээ6.3.6. Е хэлбэрээр оюутанд хэрэглэгдэж буй ном, сурах бичиг, эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тоо7. Эрхэс эмнэлэг7.1. Тайлангийн хугацаанд тус эмнэлгээр үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдийн тоо /кабинет тус бүрээр сүүлийн 3 жилийн байдлаар график гаргах/7.2. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг хэдэн байгууллагат хэдэн хүнд хийсэн тухай.7.3. Эрхэс сувилалын талаар8. Санхүү эдийн засаг8.1. 2010 оны жилийн эцсийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитын дүгнэлт8.2. 2010 оны орлогын үзүүлэлт8.3. Төсөвт зардлын гүйцэтгэл9. Хангамж үйлчилгээний талаарБарилга байгууламж, сургалт-үйлдвэрлэлийн бааз, материаллаг нөхцөл
  5. 5. Д/д Газар эзэмшилт Талбайн хэмжээ м2 Аль дүүргийн харъяалалтай эсэх1 Хичээлийн байр I Хичээлийн байр II Хичээлийн байр III2 Оюутны дотуур байр I Оюутны дотуур байр II Оюутны дотуур байр III3 Эрхэс амралтын газар Баянчандмань сум дахь амралт4 Аж ахуйн хашаа Бүгд9.1. Оюутны байр9.1.1. Оюутны дотуур байранд амьдарч буй оюутны тоог дамжаа, сургууль тус бүрээр /сүүлийн 3 жилийн графикийг гаргах/9.1.2. Оюутны дотуур байрны төлбөр /сүүлийн 3 жилийн графикийг гаргах/9.1.3. Дотуур байрны нэг оюутанд ноогдох талбай м29.2. Спорт зал9.3. Соёлын төв10. Урсгал засвар тохижилтын талаарД/д Хийгдсэн ажлууд Тоо Талбай / м2/ Өртөг зардал Засварлагдсан1 Лекцийн танхим2 Хичээлийн өрөө3 лаборатори4 Коридор вестибюль5 Ариун цэврийн өрөө6 Хувцасны өлгүүр7 Оюутны байр өрөө Коридор Ариун цэврийн өрөө шүршүүр Угаалтуур суултуурШинээр нэмэгдүүлсэн1 суудлын тоо2 лаборатори3 Угаалтуур4 суултуур5 Номын сангийн суудал6 Хувцасны өлгүүр Нийт
  6. 6. Сургалтын орчин сайжруулахад зориулан худалдан авсан сургалтын тоног төхөөрөмжийн жагсаалтД/д Сургалтын тоног төхөөрөмжийн нэр Тоо ширхэг Өртөг Нийт “Эрхэс” хэвлэх үйлдвэр 1. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн нэр, ашиглалтанд орсон он, сар, өдөр, ашиглалтын хугацаа 1 жилд урсгал Тоног Ашиглалтанд Ажилласан Элэгдэл болон их Д/д төхөөрөмжийн Марк орсон он, жил хорогдол засвар нэр сар, өдөр хэдэн удаа хийсэн Офсет 1 хэвлэлийн Super B-47 NP 2003/01/01 7 хэвлэх машин 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.1 Техник тоног төхөөрөмжийн элэгдэл хорогдлыг графикаар харуулах 1.2 Ашиглалтын хугацааг графикаар харуулах 2. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулахад зориулан худалдан авсан тоног төхөөрөмжийн жагсаалт Д/д Тоног төхөөрөмжийн нэр Тоо ширхэг Өртөг 1 2 3 4 5
  7. 7. 3. Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний жагсаалт3.1 Офсет хэвлэлийн аргаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн Бүтээгдэхүүний нэр Тоо ширхэг Хэвлэлийн Нийт үнэД/д хуудас Сурах бичиг 1 - хар цагаан - өнгөт Ном, оюутны гарын авлага 2 - хар цагаан - өнгөт Хавтас 3 - нэг өнгийн (1+0) - өнгөт (4+0) 4 Шалгалтын тест 5 Нэрийн хуудас 6 Урилга 7 Өргөмжлөл, гэрчилгээ 8 Бланк 9 Албан хэрэгцээний маягт Архив, санхүү, бусад баримтыг үдэж10 оѐх11 Дессертаци, дипломны хавтас хийх3.1.1 Өнгөт, хар цагаанаар хэвлэх дээр график гаргах3.2 Түргэн хэвлэлийн аргаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн Бүтээгдэхүүний нэр Тоо ширхэг Хэвлэлийн Нийт үнэД/д хуудас 1 Нэрийн хуудас 2 Урилга 3 Өргөмжлөл, гэрчилгээ 4 Бланк 5 Албан хэрэгцээний маягт Архив, санхүү, бусад баримтыг үдэж 6 оѐх 7 Дессертаци, дипломны хавтас хийх 3.2.1 Аль бүтээгдэхүүнийг илүү их тоогоор хийж байгааг харуулсан график гаргах

×