T SÁCH CHUYÊN NGHI P KINH DOANH THEO M NG      CƠ H I THU N L I NH T     TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I  JOHN KALE...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I        TRONG L CH S      LOÀI NGƯ I        Vì sao b...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I    N u b n ã b t u nh ng bư c chân hư ng v cơ h i thu n l inh t trong l...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Inào và i u ki n kh thi khi kh i u m t công vi c, nh m kêu g i ng vào hàng ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   Chúng ta bi t r ng th t d b rơi vào tình hu ng khó ch u. Ph nl n chún...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Ik t t i nh ng ngư i xung qanh v b t h nh và th t b i trong cu c s ngc a chí...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I ã qu quy t v i mình r ng tôi s như mi ng b t bi n th m th u thôngtin v ki...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   Th nh t: M c dù danh ti ng v s thành t ngày nay c a tôikhi n cho tôi c...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I  Tôi tin tư ng r ng, nhi u ngư i trong s các b n s hi u th u áohơn v ng...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I ư c t t c nh ng gì có th , tôi l i nh   n câu chuy n v Th y C .Tôi hi u ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   , v y thì tuy t! Các b n quá là c khôi!   David Ogilvy, là ngư i s...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   Hi n t i, tôi i chu du kh p th gi i. m i ngư i thư ng n g ptôi và b o:...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I               Chương I         CÁI GIÁ C A T   ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   M t l n, m t nhân viên c a nhà tài phi t k v i ông ta v m tthung lũng ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Ith y hàng trăm con thú b d n vào m t cái tr i. Khi ó nhà doanhnghi p m i gi...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   B n ã bao gi c m th y mình     trong m t chi c b y chưa?   Có ba...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Ibao b c d n quanh anh ta chính là h u qu tr c ti p t s an nhàn c ah .   R...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I                Chương II          T M TH M BAY C ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   Trong th i gian h i th o và h i ngh tôi ti p xúc v i hàng nghìnngư i, ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   Tín hi u áp l i: “Tôi khuyên các b n   i hư ng hai mươi  ”.  Thuy...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I  M t câu h i xu t s c!  Vâng, n u b n suy ng m v ch    này thì b n...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   “Thành t u vĩ i nh t c a tâm h n con ngư i là kh năng nh nbi t và lý g...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I  Nhưng n i s hãi ã kìm hãm anh ta.   Anh ta không s th t b i. Anh s nh...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Ic n tr anh ta, ho c là khi n anh ta th t s th t b i. ơn gi n là vì lýdo này...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   Ti p ó gi ng anh m t l n n a l i thay i. Ti ng anh ta tr nêntr m và ng...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   Th ây! Tôi gác ng nghe, ng i l ng i, nh ng gi t nư c m tb c giác trào ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Ingư i thu c lo i ó. T n t i, hành   ng,  t ư c.  ó là nh ng gìdi n r...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I  Nào các b n c a tôi, ngư i th y giáo trong tôi ã s n sàng! M tph n công...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I  V y ta b t u. Tôi h a s ch ng minh cho b n th y t m th mnh c a chúng ta...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I                Chương III    TH NÀO LÀ “CƠ H I THU N L ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Ih t mình vì công vi c, chúng tôi không theo u i l i nhu n tài chínhtrong b ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   Tôi cho r ng công chu ên c a Greig Shergold, c u bé chín tu i làthí d ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Iho c là nói chung ó là b t h p pháp. Hãy cho phép tôi ngay bây gixoá tan nh...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   4. Hai mươi ph n trăm s ngư i tr thành tri u phú không ph inh kinh doa...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Itoàn tr t t , ơn gi n ch là m t s ngư i ã v n d ng úng m t cáchkhông úng n”...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Inăm? Hơn hai mươi năm ư? Th m ch ch m t doanh nghi p nh bénh t cũng s nói v...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   B n t mình s d ng các s n ph m c a công ty và ph bi n nócho ngư i thân...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   2. Kinh doanh theo m ng là hình th c kinh doanh ư c pháp lu tcho phép....
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Ihàng, vân vân…B n m b o s ư c hoàn tr l i s ti n ó, n ukhông ph i toàn b th...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I    Ví d , kinh doanh như ng quy n ( franchise) tr thành “vua c at p oàn...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Ila hơn nhà kinh doanh s d ng h th ng franchise. B ng cách nào?Hãy nh l i ng...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   Nhưng ó không ơn gi n ch là m t b phim hay, mà là m t bphim tuy t v i ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   Ta hãy xét các c tính t ng quát di n ra trong th gi i kinhdoanh trong ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I               Chương IV       KHAI SINH MÔT NGÀNH CÔN...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   Ngày nay Amway là m t công ty qu c t có s tham gia làm vi cc a hơn m ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Ithành công, ngày nay ã thành hi n th c. Hi n t i nh ng khái ni m v ào t o v...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   Tòa án quy t nh v v “FTC ch ng l i Amway”. K t qu i utra cho th y Amwa...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   “ t t i m t m c    phát tri n nh t nh, b t c t ch c nàotham gia ph...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I   Khi doanh nghi p không tr cho ngư i lao ng c a mình úngv i giá tr mà t...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I  S   c bi t c a kinh doanh theo m ng   Trong th i kỳ 1979 – 1983 (sa...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Icá nhân và tài chính, không ph thu c vào nh ng gì trư c ó h     ãt ng l...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Igiúp c a máy vi tính.) Ngày nay. Ngay c m t công ty có doanh thukhông l n c...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I                Chương V       KINH DOANH THEO M NG NG...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I  Kinh doanh theo m ng em t i -     th gi i s d ng   Cách này chưa ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ I  Trong m i lĩnh v c c a cu c s ng, nh ng cái m i l xâm nh pth m t cách h...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Inh ”là nh ng công ty có m c doanh thu bán hàng dư i 100 tri u ôlam i năm). ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Im ph m (doanh s bán hàng c a Avon vào kh ang 3 tri u ôla), ang ph bi n s n ...
CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S  LOÀI NGƯ Icác t p oàn l n ph i quay qua hư ng kinh doanh theo m ng, càngngày càng nhi...
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
John kalench  co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

John kalench co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi

2,350 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

John kalench co hoi thuan loi nhat trong lich su loai nguoi

 1. 1. T SÁCH CHUYÊN NGHI P KINH DOANH THEO M NG CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I JOHN KALENCH T SÁCHCHUYÊN NGHI P KINH DOANH THEO M NG (JONH KALENCH)
 2. 2. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Vì sao b n nên c cu n sách này (Và t i sao tôi l i vi t nó) Ngư i d ch : Nguy n Bích H ng NHÀ XU T B N TH GI I Có khi nào trong u b n xu t hi n ý ngĩ mu n tr nên không bl thu c? B n ã t ng mơ ư c v s t do, i u mà vi c s h u c acông ty riêng s mang l i cho b n? Và b n có quan tâm, n u khôngnói là khao khát hành ng t thành ngư i quy t nh s ph n c amình? V y thì, b ng vi c i su t quy n sách này, b n cho tôi hay vk ho ch c a mình . Th c hi n ư c mơ v công vi c c a riêng mình s khi n b n tìmth y t do ích th c v tinh th n cũng như v tài chính, s t do hi nhi n tr n v n và n áp x ng áng cho t i gian quý báu c a b n. Cu n sách trong tay s giúp b n tìm câu tr l i cho m t s v n nan gi i, t d u ch m cho s b t an và gieo vào b n lòng t tinv ng ch c. r ng b n có th t ư c t t c nh ng gì mình mu n. Tôitin là b n không ch ơn thu n mu n c t ng trang cu n sách c a tôi,mà còn mu n th c hi n ngay theo nh ng i u nó g i ra cho b n n a. Quy n sách này s k cho b n v cơ h i tu n l i nh t trong l chs loài ngư i. Và tôi cam oan v i b n r ng nó s làm t t c nh ng gìb n mu n, th m chí còn hơn th n a. hãy th trong vòng ch m t haiti ng ng h xác nh nh ng y u t quan tr ng nh t.JONH KALENCH 4
 3. 3. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I N u b n ã b t u nh ng bư c chân hư ng v cơ h i thu n l inh t trong l ch s loài ngư i. thì cu n sách này s luôn nh c nh b nv nguyên nhân khi n b n i n quy t nh sáng su t như ng y, i theo ngôi sao hoàng o c a mình và làm công vi c mình yêu thích. ó là lý do t i sao b n nên c và thư ng xuyên c l i cu nsách này. B n s nh r ng: n l c b n b ra là x ng áng. ti tki m công s c,b n hãy ti n hành các bư c khôn ngoan sau. Hãy ưavà cu n sách này cho nh ng ng oi mà b n mu n chia s nh ng mơư c c a mình. Trư c tiên hãy trao cho quy n sách quy n nói v b n.Sau ó, khi các b n cung ng i l i v i nhau bàn lu n, nhu c u thuy tph c không còn n a và cu c trao i s thu ư c nhi u thông tin hơn. T i sao tôi vi t cu n sách này Tôi i du l ch kh p nơi trên th gi i và làm vi c v i hàng nghìnngư i. tôi d y h cách làm giàu thành công m t trong các ngànhcông nghi p phát tri n nhanh nh t nư c M . nhi u ngư i g i ngànhcông nghi p này là “Marketing a c p” (Multi-level Marketing -MLM). Trong cu n sách c a mình tôi t cho nó m t cái tên th ithư ng hơn, ó chính là kinh doanh theo m ng (Network Marketing). Hàng trăm nghìn ngư i t các nư c t do c a th gi i quy t l itrong lĩnh v c ho t ng l y l ng này. Nguyên nhân th t ơn gi n:kinh doanh theo m ng – ó là cơ h i cho m i ngư i, không ph thu cvà h c v n, kinh nghi m, thaành ph n gia ình, gi i tính hay tu i tác; ó là con ư ng thi t y u d n t i thành công và th nh vư ng trongkinh doanh và trong cu c s ng cá nhân c a m i ngư i, là kh nănggiúp ngư i khác, và t t nhiên, là s phát tri n nhân cách. V y là, ã hơn năm mươi năm kinh doanh theo m ng cho m ingư i th y tính ưu vi t c a nó ra sao, m c m o hi m th p như thJONH KALENCH 5
 4. 4. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Inào và i u ki n kh thi khi kh i u m t công vi c, nh m kêu g i ng vào hàng ngũ c mình nh ng doanh nhân bình thư ng v i kinhnghi m làm vi c khác h n nhau. M i ngày m t nhi u hơn nh ngngư i bình thư ng nh ng khám phá cho mình nh ng l i th và sd ng nó. Song, m c dù có ư c các l i th tuy t di u này, m t s ngư iv n không m y s n lòng chia s các khái ni m y v i ngư i khác. T isao nh ? Có th , b i vì ngư i ta ã không th u áo nguyên t c làm vi cc a kinh doanh theo m ng. và khi ta không hi u i u gì thì ta khó màthành th c tin tư ng vào nó ư c. n u b n thân b n không tin vàokinh doanh theo m ng, hi n nhiên b n không th thích thú mà k vnó m t cách say sưa v i nh ng ngư i xung quanh. Khi b n nghi n ng m v kinh doanh theo m ng, nh ng ý nghĩnào ã xu t hi n trong u b n? Và i u gì quan tr ng hơn là, b ngcách nào ó ư c hình thành trong b n? Ph i chăng b n ã th s cmình trong vi c kinh doanh ó và b n ch ng rút ra ư c gì h t? Màcũng có th b n ã nghe ư c t b n bè ho c ngư i thân hay hàngxóm c a mình t ng n m tr i th t b i và bây gi c g ng can ngăn b nbư c vào công vi c kinh doanh này. B n th y không, trong nhi utrư ng h p kinh nghi m ã qua c a ngư i khác có nh hư ng t i cánhta ph n ng v i i n ta nghĩ v nh ng chuy n hoàn toàn khác nhau,mà theo ó, tuỳ t ng hoàn c nh s cho ta các s c thái tích c c ho ctiêu c c. Con ư ng ít tr ng i nh tJONH KALENCH 6
 5. 5. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Chúng ta bi t r ng th t d b rơi vào tình hu ng khó ch u. Ph nl n chúng ta nói v m t x u c a cu c s ng hơn là v m t t t p c anó. Ví d , b n bi t r ng c ba i u tích c c ư c ai ó nói t i haynói v ai ó thì l i có t i ba mươi ba i u tích c c?! Và m i vi c th ct là như v y. Nhưng t i sao? Thì ra i u ó ã kh i th y t thu u thơ. Vàinăm trư c, các nhà nghiên c u khi quan sát tr em trong vòng m tngày ã nh n th y a tr nghe t “không” mư i b y l n nhi u hơn tso v i t “có”. M c dù, có th cách suy nghĩ tiêu c c và i theo con ư ng ít tr l c v n t n t i m t cách thư ng xuyên hơn. Song thóiquen suy nghĩ m t cách tích c c có th giúp b n r t nhi u. Hãy tin tôi,tôi bi t i u này. Trư c ây chính tôi ã trãi nghi m s i ho i trong kinh doanh. ó không ph i là câu chuy n, mà ơn gi n là s khi p m thư ngtình. Và ch ng bao lâu s th t b i ó ã bu c tôi suy nghĩ m t cáchtiêu c c. Tôi b m t ngôi nhà tuy t v i t a l c trên i, chi c ô tô r t t ti n cùng v i nh ng “ chơi” d thương v i trái tim àn ông, bik ch x y ra trong các m i quan h cá nhân, c ng v i kho n n g n 100000 ôla. Th m chí gia ình tôi cũng ánh m t ni m tin vào tôi và ýtư ng c a tôi. Tôi hoàn toàn không còn c m giác t tôn n a. Tôi ãnghĩ mình ch ng còn giá tr gì, r ng tôi là m t con s không tròn trĩnh! Và khi i u ó x y ra, tôi ch thích có m t i u: nguy n r a m ith . Và th là tôi bu c t i l n lư t t t c , trong ó có công vi c c a tôi. R i th i gian trôi qua, v t thương cũng lành mi ng. tôi hi u rar ng trong t t c nh ng gì ã x y ra, áng l ch nên quy t i cho chínhmình ch không ai khác. Th t khó khăn khi ph i ki m ch khôngJONH KALENCH 7
 6. 6. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Ik t t i nh ng ngư i xung qanh v b t h nh và th t b i trong cu c s ngc a chính mình. Kinh doanh không là th t b i. Lĩnh v c ho t ngcũng không là l a ch n kém thành công - ch con ngư i tr thành kth t b i. Vâng, chính tôi ã t ng tr i nghi m s phá s n. Song, khi mà tôis a so n chi n th ng, tôi nh n th c ư c r ng, ngư i duy nh t trênth gi i này mà tôi có th thay i và trông c y vào, ó chính là tôi. Và tôi ã hành ng. Tôi còn hi u thêm i u n a. Trong khi n l c xác nh nguyênnhân, tôi ã tìm th y m t tích c c t nh ng gì ã x y ra - ch có nhưv y tôi m i có th b t ra kh i tình tr ng lúc b y gi . ó là trư c khitôi có th xây d ng l i t u cu c s ng c a mình. Tôi t cho mìnhquy t tâm không ư c b qua nh ng i u tiên quy t. ơn gi n tôikhông mu n u hàng. Tôi t nh , khi g p i u ki n thu n l i utiên, tôi s ph i s n sàng chi n u. Và tôi, v i lòng nhi t thành isâu vào bài h c, t vũ trang cho mình nh ng thông tin thi t y u. Quy t tâm không thay it ng cr Tôi ã biêt chính xác ba i u. Tôi hi u r ng có quy lu t, và vi chi u ư c quy lu t ó s cho ta s c m nh! Tôi c m nh n ư c r ng,kinh doanh theo m ng – may thay ó chính là cái mà tôi ã tìm ki m ã lâu! Và tôi tin tư ng vào quan ni m c a nó, b i vì tôi ã th y: iv i nhi u ngư i nó th c s h u hi u. T t c nh ng gì tôi mu n – ó làcó ư c cơ h i làm ch s ph n c a mình, l a ch n i tác và xâyd ng thành công s nghi p riêng. So sánh v i các phương th c khác,kinh doanh theo m ng chính là phương pháp lôgích và d hi u hơn c i v i tôi, b t u th c hi n nh ng i u nói trên. th cho nên tôiJONH KALENCH 8
 7. 7. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I ã qu quy t v i mình r ng tôi s như mi ng b t bi n th m th u thôngtin v kinh doanh theo m ng. Bư c kh i u là như v y. Nh s quan tâm và giúp c anh ng ngư i xung quanh, tôi ã bi n s th t b i l n nh t c a mìnhthành cái, mà bây gi tr nên m t ch c a ni m t hào tuy t nh.Cho n ngày hôm nay tôi ã ư c thành công t i a. Công ty c a tôimang tên “Các tri u phú hành ng” (Millionaeres In Motion, MM),hi n ư c công ty nh n là công ty ào t o t t nh t trong h th ng kinhdoanh theo m ng. Trư c ây công ty mang tên “Công ty ào t o hàng u” (The Trainer’s Training Company), b i vì chúng tôi ã thànhcông l n trong lĩnh v c truy n d y cho m i ngư i ngh thu t ti pnh n các k t qu mong mu n và d y nó cho ngư i khác. Do thành tíchc a các sinh viên c a chúng tôi, “Các tri u phú hành ng” trong hainăm li n ư c Ch t ch Hi p h i Kinh doanh a c p Qu c t (Multi-Level Marketing International Asociation, MLMIA) khen thư ng vìch t lư ng ào t o xu t s c. M c tiêu c a chúng tôi - t ch c h i th ovà h i ngh chuyên v ào t o kinh doanh theo m ng trên toàn thgi i. Riêng i v i b n thân, trư c kia chưa bao gi cu c s ng c a tôinăng ng, sôi n i và thành t n như v y. Hi n nay tôi có m tngư i v tuy t v i mà i v i tôi nàng quý giá hơn c cu c s ng. M tl n n a s phong lưu, kh gi tìm th y l i cho phép tôi quan tâm th tân c n i v i nàng và nh ng ngư i thân khác c a tôi, i u mà trư c ó tôi th m chí không dám mơ n. Th c t , tôi nh n ư c s chúcphúc hàng ngày và tôi bi t ơn vì i u ó. Xin b n ch hi u l m. Tôi không h c g ng n tư ng cho b nb ng nh ng thành công c a mình. ơn gi n tôi ch chia s v i b nkinh nghi m c a mình mà thôi, và tôi làm i u này vì hai l :JONH KALENCH 9
 8. 8. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Th nh t: M c dù danh ti ng v s thành t ngày nay c a tôikhi n cho tôi c m th y hài lòng, song tôi bi t r ng không th coi thànhqu c a mình t ư c là d dàng và không t n công s c. Th hai: N u có khi nào ó trong b n b xâm chi m b i n i long i không bi t cu c i mình s bi n chuy n theo hư ng nào, thì tôihy v ng vó th giúp b n b ng câu chuy n c a mình. Qu là tôi ã t ngbăn khoăn và lo s . Tôi ã n m mùi th t b i và tr i qua m i n i phi nt i i kèm. Tôi ch mu n nói r ng lúc nào cũng có th thay i hoànc nh và b t nó ph i ph c v mình. Cũng có th khi áp d ng cho mình nh ng kinh nghi m ư c môt trong cu n sách này c a tôi, b n l i ánh giá theo m t cách khác vnh ng cơ h i ư c khám phá. Nhưng ít ra tôi tin là cu n sách nàycũng em n cho b n hư ng i úng n, cho phép b n ánh giá t thơn v cơ h i mình có, và ch n l a xem nó có phù h p v i b n haykhông. Nhà thơ c vĩ i c a th k Mư i tám - G t – ã t ng nói:“Chúngt ta không làm ch ư c nh ng gì chúng ta không hi u”. Tôimong mu n b n ng d ng chân lý y vào kinh doanh theo m ng. N ub n t s ch n l a vào kinh doanh theo m ng, v y thì hãy chi m lĩnhl y nó! Hy v ng r ng, b i b n hi u nguyên t c làm vi c c a kinhdoanh theo m ng, nên b n có th lĩnh h i ư c tri t lý c a nó. R i âyb n s i t i v trí lãnh o – cũng như tôi và nh ng ngư i khác. V i vai trò c a m t ngư i quan sát bên ngoài, tôi s không theo u i l i ích c a tài chính tr c ti p i v i h th ng kinh doanh theom ng. Tôi ch ơn gi n t vào tay b n hi n th c và tách b ph nhuy n bí xung quanh phương di n m i m và ôi lúc ư c lu n gi ikhông ư c chính xác này c a kinh doanh hi n i. Sau khi c sáchb n có th h i nh p vào cu c s ng m t cách thông thái hơn.JONH KALENCH 10
 9. 9. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Tôi tin tư ng r ng, nhi u ngư i trong s các b n s hi u th u áohơn v nguyên t c làm vi c c a kinh doanh theo m ng. Cho phép tôi k b n nghe m t truy n thuy t. U ng trà tay ôi Nư c Nh t th i Trung c có l sau: môn trư c khi ư c phépnh p h c vào tu vi n ph i g p riêng v i Th y C . Theo truy n th nglúc ó, Th y C ph i chu n b trà. M t l n, m t môn sinh tài gi i và áng tr ng n g p Th y C àm o. Khi h cùng ng i vào bàn, chàng trai tr b t u say sưa kl v tài năng và ki n th c c a mình. Tôn sư m i chàng ta u ng tách trà. Chàng môn sinh ng ý và l ithao thao b t tuy t. t nhiên ngư i k chuy n hào h ng b ng nh m ph t d y, kinhhãi khi th y trà ch y tràn ra bàn và r xu ng chân anh ta. “Thưa sư ph , tách y trà quá, tràn c ra ngoài r i ”- chàng takêu lên. V th y v n ti p t c rót trà, tràn ra bàn và sàn nhà. “Anh cũng ang cư x như v y y, - Th y C tr l i. - M i anhhãy i i, và tr l i ây khi anh c m th y cân n s d y b o c a tôi”. Xin ư ng hi u sai v tôi. Còn xa tôi m i t t i trình c achuyên gia hay Tôn sư. Tôi ch là m t ngư i bình thư ng, gi ng nhưb n v y. ơn gi n là, tôi v i lòng nhi t thành bư c theo con ư ngc a s hi u bi t và tinh thông. Khi tôi b t u nghĩ là mình ã h cJONH KALENCH 11
 10. 10. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I ư c t t c nh ng gì có th , tôi l i nh n câu chuy n v Th y C .Tôi hi u là mình chưa hi u biét gì h t! Vâng, có l tôi i lâu hơn b n m t chút trên con ư ng nh nth c, mà cũng có th là không. Trong m i trư ng h p, tôi mu n chias hơn c v i b n v nh ng gì tôi ã t nghiên c u. sau khi c xongcu n sách này, b n có th l a ch n m t con ư ng khác- i u ócũng là bình thư ng. Tôi ã rút ra k t lu n cho b n thân: khi chia sv i các b n ki n th c c a mình, tôi l i ti n xa hơn, không ph thu cvào vi c b n ch n con ư ng nào. Ai mu n h c, ngư i ó ph i chân thành Tr ng thái chân thành ho c s n sàng lĩnh h i ư c các c thánhtrong Ph t giáo g i là “Trí tu ban sơ”. ó là tr ng thái mà khi ó,m i th hi n ra trư c b n trong m t th gi i m i m và có v th t lk , như là b n l i m t l n n a tr thành tr thơ. Không, tôi không có ý nh thuy t ph c b n tr thành k ngâyngô hay th ơ v i hi n th c. Ngư c l i, tôi nói r ng , n u b n nhìnnh n kinh doanh theo m ng v i m t nhãn quan “ban sơ”, và khônglưu tâm t i kinh nghi m trư c ây c a mình cùng nh ng gì b n ãt ng nghe v khái ni m này, - b n s nhìn th y m i th trong ánh sángchân lý và s có ư c s hài lòng l thư ng t công vi c. Mà ni mvui, h i các b n c a tôi, - ó là cái chúng ta c n hơn h t th y! Sánh vai v i ngư i kh ng l M t s ngư i trong các b n có th có nh ki n v nguyên do c acu n sách này, ph thu c vào suy nghĩ c a ngư i ưa nó cho b n.Cũng có th , b n cho r ng mình thành t hơn và th m chí thông minhhơn.JONH KALENCH 12
 11. 11. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I , v y thì tuy t! Các b n quá là c khôi! David Ogilvy, là ngư i sáng l p nên t p oàn qu ng cáo Ogilviand Mather n i ti ng th gi i. Khi ông h n g p ngư i s ph tráchcông vi c trong văn phòng m i, ông ã g i cho anh m t b matroskac a Nga. Ai cũng bi t ó là th chơi b ng g mà trong con búp bêto có m t con nh hơn, trong con nh hơn l i có m t con nh hơn n a,và c như th . Trong con matroska cu i cùng có m t m nh gi y nhvi t r ng: “N u m i ngư i mà chúng tôi nh n vào làm vi c l i nh hơnngư i ti m nhi m, thì chúng ta s tr thành công ty c a nh ngngư i tý hon. Nhưng n u m i ngư i trong các nhân viên s l n hơnchúng ta, thì Ogilvi and Mather s tr thành công ty c a nh ngngư i kh ng l ”. Như v y, n u b n cho r ng mình thông minh và thành t hơnngư i ưa cho b n quy n sách này, tôi xin chúc m ng c hai. Tôi vi t cu n sách u tiên “B n có th tr thành b c th y trongkinh doanh theo m ng” (John Kalench, Being The Best You Can Bein MLM) b i vì tôi nhìn th y trong ó s c n thi t sâu s c. Trong cách i th o c a tôi, nhi u ngư i làm vi c trong h th ng kinh doanh theom ng ã ngh tôi vi t m t cu n sách dùng như là sách giáokhoa, ng th i giúp h em thành công trong cu c s ng n chonh ng ngư i khác. Tôi r t h nh phúc vì cu n sách “B n có th trthành b c th y trong kinh doanh theo m ng ” t ư c thành công tol n như v y, và ngày càng nhi u ngư i nghiên c u nó và ng d ngthành công trong vi c t o l p công ty kinh doanh theo m ng cho riêngmình.JONH KALENCH 13
 12. 12. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Hi n t i, tôi i chu du kh p th gi i. m i ngư i thư ng n g ptôi và b o: “John, anh c n vi t m t cu n sách n a chúng tôi có th ưa cho b n bè, ngư i quen. Quy n sách ó s ch ng minh s v ngch c c a quan ni m kinh doanh theo m ng và g t b nh ng i uhuy n bí bao quanh nó. Nó s ph i gi ng gi i cho ngư i ta v nh ngd n ch ng th c t , nh m làm cho m i ngư i hi u rõ th c ch t c a lo ihình kinh doanh này. ” Nguyên nhân th hai khi n tôi vi t cu n sách này là như v y.M c ích c a tôi là hư ng s chú ý c a các b n vào ch t li u hoàntoàn có th c c a kinh doanh theo m ng, vào khái ni m mà hàng tri udoanh nhân thành t ã s d ng t o d ng công vi c c a mình. Tôihành ng nhân danh h . Hy v ng các b n s trân tr ng nh ng i u c ư c. Nào, ta vào vi c!JONH KALENCH 14
 13. 13. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Chương I CÁI GIÁ C A T DO RA SAO? Trong th i kỳ ình tr (Kh ng ho ng Toàn c u) có m t nhà côngnghi p giàu m nh, có nhi u nh hư ng. qu c c a ông ta r ng vôbiên. S n nghi p c a ông ta trùm tư b n tr i ra hút t m m t – xuyênsu t các i di n và l c a. T dinh th sang tr ng mênh mông tráng l c a mình, ông qu nlý toàn b l i nhu n t p oàn, ho t ng như m t th th ng nh t.Hàng trăm nghìn ngư i làm vi c cho ông ta. Ông chi ph i cu c s ngc a t ng ngư i trong s h , trong ch ng m c là ngư i am tư ng b ntính t nhiên c a con ngư i, ông bi t cách dùng ngư i và có kh năngki m soát ho t ng c a h . M c dù nhà i tư b n này không có gia ình và s ng c thân,m i th xung quanh ông u ư c cung ng hoàn h o. Ông ta s ngtrong m t bi t th l ng l y nh t th gi i. Ông bao b c quanh mìnhb ng nh ng tác ph m ngh thu t, s m nh ng g p m l . Ôngthư ng th c các món ăn tuy t v i và th rư u nho h o h ng làm tvư n nho c a chính mình. Nhà tài phi t có c m t i quân ph c d ch.T t c nh ng gì ông ch m vào, nhìn th y hay nghe th y u n i tr ib i các ph m ch t ưu vi t. Cùng v i th i gian, vư n bách thú do ông s h u l i tr thànhni m am mê c a ông. ó là m t vư n thú r ng vào b c nh t th gi iv i b sưu t p phong phú nh ng lo i thú quý. Nhà i tư b n khôngcho phép b t c ai vào thăm vư n thú c a ông, và các nhà ng v th c kh p th gi i u ghen t v i b sưu t p danh ti ng c a ông ta.JONH KALENCH 15
 14. 14. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I M t l n, m t nhân viên c a nhà tài phi t k v i ông ta v m tthung lũng v ng v âu ó sâu l c a Á châu, nơi m t lo i thúhoang c c kỳ quý hi m và khó b t. Nhà tài phi t ng trên ng n thápquan sát các con v t trong vư n thú ang g m c trên bãi r ng. Ôngnghĩ, loài thú hi m v a nói t i h n s tô i m thêm và làm hoàn ch nhb sưu t p các loài thú c a ông. Ông ta cùng v i nh ng gia nhân h i h chu n b cho chuy n ith m hi m t i vùng núi xa xôi kia, nơi ư c cho là có loài thú quýhi m n . Ông t i ư c m t nhóm nh h o lãnh. Trong cái xóm tít t p nsâu trong dãy Hymalaya y, ông ta bu c nhóm tìm ki m cùng v i máymóc ph i làm vi c trên c gi i h n c a con ngư i và phương ti n kthu t. Nh ng th săn ngư i a phương ch cư i khi nhà tư b n cho hbi t ý nh săn b t thú c a mình. Các th săn gi i thích r ng, tr i quasu t bao th h , không m t ai trong cái thung lũng này dám hy v ngb t ư c m t con trong s sinh v t hoang dã và nhút nhát này. “Tôi s tr l i sau m t tháng, - nhà công nghi p nói v i cư dântrong xóm, - và tôi s b t h t t ng con m t. Tôi ch xin các b n hãycho tôi m t ngư i d n ư ng có th ưa tôi t i nơi chúng mà thôi”. Sau m t tháng, nhà tài phi t tr v v i hai bàn tay không. Cư dântrong xóm cư i nh o và ch gi u ông ta. Nhưng ông b o h : “Hãy iv i tôi”. Nhà tài phi t d n h lên núi, t i ch ng c mà ngư i d n ư ng ã ch cho ông ta. Nh ng ngư i dân a phương ng l ng,không th tin vào m t mình: ngay trư c m t h , phía dư i, h trôngJONH KALENCH 16
 15. 15. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Ith y hàng trăm con thú b d n vào m t cái tr i. Khi ó nhà doanhnghi p m i gi i thích cho h nh ng gì mình ã làm. Bu i sáng hôm u tiên ông ta t m t s th c ăn ng t và ngoncùng m t n c khô gi a ng c . M i ngày ti p theo ông ta uquay l i và b thêm kh u ph n th c ăn ng t ngào n và c khô. Ch ngbao lâu, nh ng con thú ã tìm n n m th món ăn. Ngày u có vàicon n, và r i chúng n m i lúc m t ông hơn. Cu i cùng t t c b ysúc v t ã t i ăn trên ng c . Sau ó, vào bu i t i ông ta ã ào nh ng cái h tr ng c tnh m gi cái hàng rào sau này. M i êm ông ta d ng hai – ba cái c t.Khi vòng tròn ã khép kín, t t c các c t ã ư c chôn, ông ti n hànhx p nh ng t m ván ngang. Ông ta b t u b ng nh ng t m g th pnh t, g n như sát t sao cho b n thú có th d dàng nh y qua. M i êm ông ta l i t thêm nh ng t m ván lên hàng rào. Nh ng b ctư ng c a vòng tr i c cao d n lên. Vi c ó ti p di n ngày qua ngày.Cu i cùng, nh ng con thú ch có th ra vào tr i qua m t ch h nhc a hàng rào. êm ngày th hai mươi chín ông ta làm m t c nh c ng. Vàongày cu i cùng, sau khi t t c các con thú ã chui vào trong qua chh bên dư i hàng rào, ông ta h c ng xu ng và nh t chúng l i. Cho t ikhi các con v t yêu t do tuy t v i y hi u ư c i u gì x y ra thìchúng ã trong b y r i. Nhà tài phi t nói v i dân a phương: “Tôi có th b t ư c b t ccon v t nào ch ơn gi n b ng cách cho chúng ăn. Cũng b ng cách ytôi có th chi ph i b t c ngư i nào. ó là giao kèo tuy t di u và sòngph ng. Tôi nôi h , và h giao phó cho tôi cu c s ng và t do c amình. C t lõi c a quy n l c và giàu sang c a tôi là như v y.”JONH KALENCH 17
 16. 16. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I B n ã bao gi c m th y mình trong m t chi c b y chưa? Có bao nhiêu ngư i c m th y mình b b rơi vào b y, b i vì hth y mình b ph thu c vào ngư i mà nói m t cách bóng b y là “ ã vbéo” h ? Có bao nhiêu ngư i ã tr thành tù nhân c a h th ng i u khi n, ư c t o nên mà h không nh n th y, - m t cái c t, r i m t t m vánngang - m i cái ti n tri n th t t t và ngư i ta ch t b ng t nh ch khinh n ra mình ã b bao vây ch t, cánh c ng sau lưng h ã óng thenvà h b nh t kín? Có bao nhiêu ngư i vĩnh vi n trong tr ng thái “s ng quangày”? Tôi ư c giá mà nh n ư c g n mư i ph n trăm c a m i ngư i, tnh ng ngư i nói v i tôi r ng anh ta không thích công vi c c a mình.“Tôi căm ghét công vi c c a tôi; tôi căm ghét s p c a tôi; tôi căm ghétm i th quanh tôi; tôi căm ghét các v n v giao thông, i u mà tôi ng ph i năm ngày m i tu n. ó là nh ng gì t o nên s căm ghét c atôi i v i công vi c”. Nhi u ngư i trong chúng ta b n tâm t i quy trình, s ng qua ngày o n tháng n n i ch chú ý t i m i i u ó mà thôi. Chúng ta “bràng bu c” vào vi c chăm lo “ki m s ng” nên quyên m t ph i s ngth c s như th nào. Tôi nghĩ r ng v tài s c ỳ c a con ngư i thì ã ư c nói quá nhi u r i. Ch áng ng c nhiên là nhi u ngư i trongchúng ta ph i ch u ng au kh n như v y ch mà t n t i.Nhưng không ph i lúc nào cũng c n ch u ng au kh . Tôi mu n giá mà nh n ư c m t ola t m i ngư i có thu nh ptrên trung bình, nh ng ngư i nh n ra ư c cái hàng rào tinh x o angJONH KALENCH 18
 17. 17. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Ibao b c d n quanh anh ta chính là h u qu tr c ti p t s an nhàn c ah . R t nhi u quy t c mang n s thành công v tài chính, táchchúng ta xa kh i “tư tư ng thu n tuý” v t do, gi ng như là chúng tabao quanh b i hàng rào có gai v y. Nhưng ch ng l s n nh v tàichính có nghĩa dù ch là m t chút, n u ta c m th y r ng cu c s ng c achúng ta l thu c vào m i “quy n l c c a ng ti n” thôi sao? L i thoát t i ưu Các b n c a tôi, có m t l i thoát t t nh t, cho phép ta s ng vàlàm vi c bình thư ng. Quy t nh úng n nh t – chia tay v i tưtư ng s ng qua ngày và t mình ón nh n quy n ki m soát cu c s ngc a chính mình. Con ư ng t i t do là có th t! Tôi ã t ng th qua nhi u “quy t nh úng n nh t”. T t cchúng u hay và m i cái l i m ra m t cơ h i c nh t vô nh trongk ho ch nghiên c u, và c th . Song ch có m t con ư ng áp ng ư c s mong i. Nó cho b n ch n l a t do phi thư ng, kh năngkhông gi i h n t ư c thành công s ng và làm vi c c a b n. ó là cơ h i mang n s k m soát hoàn toàn và y cu cs ng c a riêng b n. i theo con ương y, b n s có ư c nh ng gìmình mu n.. Con ư ng ưu vi t và m i m mà cu n sách này c p n làv y ó. Tôi g i nó là “cơ h i thu n l i nh t trong l ch s loài ngư i”.JONH KALENCH 19
 18. 18. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Chương II T M TH M BAY C A B N Có th , cu n sách này s m m t cho b n, và b n s nhìn th yt m th m bay th n kỳ mà: t nhiên nâng b n lên không trung Và lư n vòng bay trên m t t B n s có nh ng gì mong mu n nh t Ch m t khi b n dám m m t ra Hãy tôi em b n n phương xa. Nơi b n h n chưa t ng t chân t i Ho c tr v căn phòng trong xó t i T m th m con lăn lóc trên sàn?* (* Shell Silversten “Ánh sáng Attic”) Và b n s kh i s ra sao? Câu tr l i không rõ ràng như nh ng gì tho t u có th cho th y.JONH KALENCH 20
 19. 19. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Trong th i gian h i th o và h i ngh tôi ti p xúc v i hàng nghìnngư i, có th chia làm hai lo i m t cách có i u ki n: nh ng ngư i tinla m i th u có th , và nh ng ngư i không tin vào i u y. Như v y, chúng ta có nh ng ngư i tin vào t m th m bay, vành ng ngư i ch nhìn nó như là m t t m th m chùi chân, t t c nh nggì b n c n là thí d này. Thay i quan i m v s v t Hãy nghe m t câu chuy n do Stephen Covey k trong cu n sách“B y thói quen c a ngư i làm vi c có hi u qu ” (The Seven Habit ofefective People). m t êm t i trong cơn b o, trên b n c ng có hai chi n h m tr vsau khi hu n luy n. Bi n cu n sóng, sương mù giăng kín chân tr i.Thuy n trư ng c a m t chi n thuy n ng trên b c ch huy. Ông tamu n tin r ng m i th r i s bình thư ng. Giây lát sau khi bóng t i p xu ng, ngư i lính i tu n xu t hi n:“Tôi th y có ánh l a bên phía m n tàu”. “Có chuy n ng so v i uôi tàu hay không?” - thuy n trư ngh i. “Không d ch chuy n thưa s p - ngư i lính tu n tra tr l i – có vlà chi c tàu i hư ng tr c di n v phía chúng ta!” Thuy n trư ng ra l nh cho tín hi u viên: “Phát tín hi u: tôi ang i hư ng tr c di n. Tôi khuyên các b n i hư ng hai mươi ”.JONH KALENCH 21
 20. 20. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Tín hi u áp l i: “Tôi khuyên các b n i hư ng hai mươi ”. Thuy n trư ng ra l nh: “Tr l i như sau: Tôi là thuy n trư ng,hãy i hư ng hai mươi ”. Tín hi u tr l i: “Tôi là thu th h ng hai, khuyên các b n ihư ng hai mươi ”. Thuy n trư ng, lúc này ã gi n d , hét lên t quãng v i thuth oàn: “ ây là tàu chi n. Hãy i hư ng hai mươi ”. Tín hi u phát tr l i: “Tôi là h i ăng”. Cách nhìn s vi c th là thay i! M t cu c chi n thông tin nho nh . Câu “Tôi là h i ăng” ã làmthay i hoàn toàn quan i m c a thuy n trư ng v các s v t kháccũng nên thay i? Tôi kêu g i b n hãy chân thành Như v y tôi chu n b ti p c n nh ng ai trong các b n ch nhìnth y t m th m chùi chân t m thư ng n m trên sàn nhà. Tôi kêu g ib n hãy c i m , th m ch i v i nh ng cơ h i không rõ r t l m. Khi ó hoàn toàn b n có th nhìn th y t m th m bay c a mình, v t có th“ em b n n phương xa, nơi b n h n chưa t ng t chân t i”. Tôi kêu g i b n, “ngư i thuy n trư ng c a chính s ph n b nthân b n”, xem xét cu n sách này như “m t h i ăng”, và hi u rõ “ánhl a” chi u sáng trên nh ng trang sách b n c m. T i sao b n l i ph i nghe l i tôi?JONH KALENCH 22
 21. 21. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I M t câu h i xu t s c! Vâng, n u b n suy ng m v ch này thì b n không m t gì c .N u b n không tìm th y t m th m bay trong cu n sách này cũngkhông sao c . Nhưng n u cơ h i thu n l i nh t trong l ch s loàingư i qu th c m i ra cho b n cu c i m i, s c kho , giàu sang vàh nh phúc thì sao nh - th thì cũng b công y ch . Ch ng l b n l ikhông ng ý? H n b n còn nh tôi ã t ng nói r ng, hi u bi t v quy lu t chínhlà s c m nh? N m ư c s c m nh y, b n có th tìm th y t m th mbay c a mình m i nơi. M c dù t ư c i u này, b n c n ph ichân thành và h c cách nhìn s vi c trong m t th gi i m i Hãy ghĩ xem b n cho r ng mình bi t làm nh ng gì. b t c vi cnào b n bi t u là tuy t: c t c , vi t tên c a mình, chơi dương c m.Nhưng t i sao b n tin r ng mình có th làm ư c vi c y? B i vì b n ã t ng th s c trong t ng vi c ó. B n bi t là mình làm ư c. Cho t i th i i m này m i chi ti t v n ơn gi n. Còn bây gi hãyhình dung xem. Làm sao b n có th tin là mình bi t làm vi c gì ó màtrư c kia chưa bao gi b n t ng làm? u tiên c n ph i ưa ra l p lu n có tính thuy t ph c r ng b n cóth th c hi n hành ng ti p theo. B n ã có thông tin r ng nh ngngư i khác ã thành công trong vi c ó. Khi b n nghe th y vi c y ư c th c hi n như th nào, b n s nh n ra và tin tư ng r ng b n cũngcó th làm ư c. John Ruskin, nhà văn ngư i Anh th k Mư i chín vi t như thv quá trình ó. Tôi mu n b n làm quen v i m t trích o n trong tácph m c a ông.JONH KALENCH 23
 22. 22. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I “Thành t u vĩ i nh t c a tâm h n con ngư i là kh năng nh nbi t và lý gi i m t cách có lý trí i u mình nhìn th y. Hàng nghìnngư i có kh năng suy nghĩ, nhưng ch có m t s ít có th nh n bi t.S th u hi u hi n tư ng t n t i trong thi ca, các l i tiên tri và tôngiáo”. Câu chuy n c a Jim Tôi k cho b n nghe m t câu chuy n. Chuy n này x y ra v i m tngư i tên là Jim th i i chúng ta. Vài năm trư c ây tôi ch to m t h i th o giáo d c t i San-Diego. Trong cu c h i th o có m t thanh niên n tham d . Tôi nhanh ta b i vì anh ta là m t trong nh ng ngư i u tiên n h i th o vàlà ngư i cu i cùng ra v . Jim có v ngoài lôi cu n, anh ta t ra quým n b n bè và nói chung anh là m t ngư i r t d ch u. Trò chuy n v i Jim và h i han anh ta, tôi nhanh chóng hi u r ng i v i anh y gia ình là quan tr ng nh t. Jim cho xem nh v và cáccon mình và qu th c r ng r vì t hào khi k v h . M c dù v b n ch t Jim là ngư i r t trung thành và hoàn thànhchu áo công vi c c a mình, anh y v n không h nh phúc. Gi ng nhưphân n a dân M , anh ta không yêu thích công vi c c a mình. Jim nóir ng anh ta th c hi n nó vì anh ta c n ph i m b o cu c s ng cho gia ình. Tôi bi t anh ta còn i u gì ó n a. Tôi hi u r ng c m giácm nh nh t c a Jim là n i s hãi. Hơn ai h t Jim mu n t l p và t od ng công vi c riêng mình. Anh ta cho mình thông minh và sángt o.JONH KALENCH 24
 23. 23. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Nhưng n i s hãi ã kìm hãm anh ta. Anh ta không s th t b i. Anh s nh ng i u m i ngư i xungquanh s nói m t khi anh ta không thành công. Jim e ng i r ng, b t u m t cu c s ng t do s t gia inh êm m c a mình dư i s edo b rơi vào c nh nghèo kh trong trư ng h p anh th t b i. Anh sm t ngôi nhà c a mình, m t s an toàn, c m giác t tôn và tr ng th i v i b n thân. Hơn th n a, anh ta tin là có l mình s thua cu c. Jim bi t v nh ng co h i mà kinh doanh theo m ng em l i. Anhta ã th làm vi c trong lĩnh v c kinh doanh này, song không t ư cnh ng i u mong i. K t qu là anh ta ã hình thành m t nh ki nvà xu t hi n s hoài nghi. M t th t b i là cho Jim nghĩ r ng kinhdoanh theo m ng không ph i là cái dành cho anh ta. Và t i hôm ó khi Jim ã i, tôi ch t c m th y ch t thương anhvô h n. Anh là m t chàng trai n i tr i. Anh có năng l c, h a h nnhi u thành công, song l i b c m tù trong chi c b y b i s e ng i vàs hãi c a mình. Anh ã không n m l y t m th m bay, cái có th ưaanh xuyên qua bư c tư ng c a s s hãi và bay ti p n thành công, i u mà anh ta h ng khát khao và hoàn toàn x ng áng ư c hư ng. Vài tu n sau Jim g i i n tho i cho tôi. Không có gì x y ra v ianh c , anh ch mu n chia s v i tôi. Anh v a tr v sau ám tang m t ngư i b n thân mà anh r t quým n, h ã cùng l n lên v i nhau. Và khi ng i trong căn phòng, bênquan tài ngư i b n, anh ã b t u “th áp t” cu c s ng c a anh b nvào cho mình. “Anh y là ngư i tuy t v i, r t tài năng, nh y c m và giàu trí tu .Anh y có nhi u hoài bão, nhưng lúc nào cũng như có m t cái gì óJONH KALENCH 25
 24. 24. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Ic n tr anh ta, ho c là khi n anh ta th t s th t b i. ơn gi n là vì lýdo này hay lý do khác mà anh y không bao gi t ư c i u mơư c, - Jim nói. – và lúc y trong u tôi thoáng qua ý nghĩ: ây cũngcó th chính là ám tang c a mình. John, -chính là tôi cũng có th n mtrong quan tài, và nh ng b n bè cùng ngư i thânn c a tôi cũng có thnghĩ v tôi y h t như v y.” Kh i ph i nói Jim ã xúc ng n th nào. “John, tôi ch mu n n và k cho anh nghe i u gì ã x y ra v itôi. Cu c s ng c a tôi cũng b t u khá lên k t giây phút tôi h a v imình là m i th s thay i. i u ó th t không th tư ng tư ng ư c! Anh bi t không, t khi trư ng thành tôi luôn ư c ao có ư cchi c Lincoln i m i. Th anh nghĩ, hi n gi tôi ang có chi c ô tônào? Anh có còn nh tôi ã t ng nói v i anh r ng v tôi và tôi r tthích ăn m c p? Chúng tôi thích nh ng qu n áo t ti n và cái c mgiác mà chúng ta mang l i. Gía mà anh th y chúng tôi bây gi ! Ngoàira, sang tháng sau chúng tôi s chuy n n nhà m i, còn sau ó tôi s ưa Karen cùng b n tr i ngh Hawai. Ph i thành th c công nh nr ng, không có gì là không có th !” R i sau ó gi ng nói c a anh bi n i, anh tr nhên b t hưngph n và tr m tĩnh hơn. Vi c này khi n tôi suy nghĩ, -còn i u gì anh ta nh nói n a? “John, tôi ã tìm th y t m th m bay c a mình. T t c m i th uthu ư c k t qu như ã nói. Và th m ch còn hơn c nh ng gì tôi ãcó th t ra cho b n thân. cu i cùng thì tôi cũng có ư c doanhnghi p c a mình, trên cơ s kinh doanh theo m ng, và tôi làm ch tìnhth !”JONH KALENCH 26
 25. 25. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Ti p ó gi ng anh m t l n n a l i thay i. Ti ng anh ta tr nêntr m và nghiêm túc hơn. “Còn gì n a ây”- tôi nghĩ. “John, còn m t i u quan trong hơn, là cu i cùng thì tôi ã tìmth y chính b n thân mình. Tôi c m th y i u y. Gi ây tôi khôngcòn mâu thu n gi a cu c s ng cá nhân và công vi c n a. Chúng tahoà thành m t. V và các con tôi r t t hào v tôi. Anh bi t khôngJohn, tôi v i v tôi là m t c p b m duy nh t luôn cùng nhau thamd các ho t ng trư ng h c c a các con. Duy nh t y!Tôi lúc nàocũng s d ng h t 100 ph n trăm qu th i gian c a mình, và trong m tb n tr nhà tôi thì ơn gi n tôi là m t anh hùng! Anh bi t không, tôi và v tôi, nói tóm l i là chúng tôi luôn luônmu n có nhi u th i gian bên nhau hơn n a. Cho nên bây gi âychúng tôi làm vi c cùng nhau! Cô y t k t qu r t t t, và m i giphút làm vi c l i em n cho cô y ni m vui! Doanh nghi p gia ìnhhi n nay c a chúng tôi ho t ng hi u qu . Th m chí b n tr con cũngph giúp khi có th và chúng r t mãn nguy n. T t c th t phi thư ng, n m c tôi th m chí khó tin n i. John, tôi th c không th nào t h t cho anh bi t tôi vui nnhư ng nào. ây qu là hơn c nh ng gì có th n v i tôi. Tôi nh nth c ư c r ng, trong s hàng trăm, mà th m chí hàng ngàn ngư i,m t mình tôi t ư c thành công như v y. ó là m t c m giác th tmãnh li t! John, ơn gi n là tôi không bi t ph i c m ơn anh th nào v vi canh ã khích l tôi trong nh ng bư c i u tiên trên con ư ng c amình. Kinh doanh theo m ng – ó là cơ h i thu n l i nh t trong l chs loài ngư i. C m ơn anh, John. C m ơn anh r t nhi u.”JONH KALENCH 27
 26. 26. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Th ây! Tôi gác ng nghe, ng i l ng i, nh ng gi t nư c m tb c giác trào ra, tôi h ng gi ng và hít m t hơi dài. Jim ã nói “kinh doanh theo m ng – ó là cơ h i thu n l i nh ttrong l ch s loài ngư i”. Vâng, tôi ng ý i u y! Và Jim ã thay i ra sao – anh tr thành m t con ngư i hoàn toàn khác! Tôi ã runlên khi ã nghe anh ta k v thành công c a mình. ơn gi n hãy thay i quan i m v s v t – và t m th m chùichân bên c a s bi n thành t m th m bay. Và th là Jim ã thànhcông. Cũng áng khi thay i tư duy c a mình b i ngay l p t c cu cs ng xoay theo chi u hư ng m i. T t c u tr nên kh thi, b i vìJim ã chân thành. T n t i, hành ng, t ư c B n có chú ý th y r ng Jim, khi k v s thành t c a mình ãb t u t cái mà hi n nay anh ta ang có? Sau ó anh ta c p n i u anh ta làm. Và k t thúc b ng vi c mô t anh ta tr thành ngư inhư th nào. T n t i, hành ng, t ư c. i u ó khi n tôi nghĩ r ng, trongsu t nhi u năm qua khi tôi ch to các h i th o và h i ngh , ph n l nm i ngư i ã c các t này theo th t ngư c l i. Ngư i ta cho r ngtrư c h t c n ph i có ư c nh ng th nh t nh, thí d ph i có tàinăng c bi t, ti n b c hay k năng siêu phàm nào ó. Khi y h m icó th th c hi n nh ng gì mình mu n, và r i sau ó h m i trthành ngư i như h mơ ươc. Song di n bi n th c ra không ph i như v y. Chúng ta có ư ccái s em thành công n cho ta. Chúng ta làm công vi c s mang l ithành công. Chúng ta th c hi n i u c n làm, b i vì chúng ta là nh ngJONH KALENCH 28
 27. 27. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Ingư i thu c lo i ó. T n t i, hành ng, t ư c. ó là nh ng gìdi n ra trên th c t . i u c t y u i v i loài ngư i – ó là t n t i, ch không ph i t ư c hay là hành ng. M i th gi ng như câu t c ng : “Th y rõ có nghĩa là tin tư ng”.Song chúng ta l i hi u câu ó ngư c l i. Chúng ta ch nhìn th y nh nggì ta tin, không hơn, không kém. Và trong khi chúng ta chưa tin r ngchúng ta có th t ư c cái gì ó trong cu c s ng thì chúng ta khôngnhìn th y nó! Hãy th l y ví d c a Jim. Khi anh ta không tin vào cái anh tamu n, có l anh ta không th y ư c con ư ng hy v ng. Trong th igian d ám tang ngư i b n, anh ta ã rút ra ư c bài h c khá quantrong. Mà c th : anh ta không mu n mình cũng gi ng như ngư i quác . Khi Jim nh n th c ư c i u này, anh quy t nh r ng thành côngnh t nh ph i n v i mình. Và anh ta t h a v i b n thân ph i t ư c k t qu . Sau ó m i th b t u thay i, gi ng như có phépv y. N u như b n còn chưa t h a v i mình i u ó, thì tôi khuyênb n hãy làm gay bây gi . Hãy th c hi n ư c mơ c a mình và ngd ng l i gi a ư ng. Hãy giành l y nh ng gì mình mu n! Khi ó b ns ư c tr giúp b i nh ng tình hu ng khác nhau, s có các cu c g pg úng lúc c n thi t và s xu t hi n s giúp v v t ch t. Khi h c viên ã s n sàng B n ã khi nào nghe th y câu nói này chưa: “Khi h c viên s nsàng thì s có giáo viên”?JONH KALENCH 29
 28. 28. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Nào các b n c a tôi, ngư i th y giáo trong tôi ã s n sàng! M tph n công vi c c a tôi và m c ích cu c s ng c a tôi – ó là chia sthông tin h u ích cùng các b n. H c trò c a tôi ã s n sàng chưa? B n ã chân thành n tinr ng: t m th m chùi chân bên c a s bi n thành t m th m bay th c shay chưa? N u chưa – cũng không sao. Tôi hi u. ng b t mình c ti pcu n sách này n a. Hãy tr nó cho ngư i ã ưa cho b n ho c là emcho ai ó quan tâm. Có th , cùng v i th i gian, m i th s thay i.Tôi không nh thuy t ph c b n. M c ích c a tôi – ơn gi n là chias thông tin v i b n. Tôi làm i u ó v i lòng nhi t tình và s thànhtâm t i a trong kh năng c a mình, và r i em nó cho nh ng ngư is n sàng ti p nh n. N u b n chân thành, song còn c m th y nghi ng i – t t l m! i u ó khi n tôi cho r ng b n là ngư i chín ch n, mong mu n ư c th yrõ tính chính xác trong lý lu n c a tôi. Tôi còn mong mu n b n hi u thêm i u này, c gi tương laic a tôi: B n hoàn toàn t nguy n mà không có b t c ràng bu c nàov i tôi c . Tôi ch ơn gi n t trư c b n các s ki n, còn b n t tìmth y cho mình s l a ch n xác áng nh t. Th t tuy t v i ph i khôngnào? Còn bây gi , n u b n ã s t ru t r i, hãy th m nói: “Nào , nào,John, tôi ã s n sàng r i, hãy vào vi c i!” Tuy t v i! Tôi cũng ã s nsàng!JONH KALENCH 30
 29. 29. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I V y ta b t u. Tôi h a s ch ng minh cho b n th y t m th mnh c a chúng ta ích th c là t m th m bay. T i sao ư? B i vì i v ib n ây là…. Cơ h i th c s thu n l i nh t!JONH KALENCH 31
 30. 30. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Chương III TH NÀO LÀ “CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I”? Như các b n ã bi t, tôi g i kinh doanh theo m ng là “cơ h ithu n l i nh t trong l ch s loài ngư i”. Khi tôi s d ng thu t ng “kinh doanh theo m ng ” nghĩa là tôibao g m trong khái ni m này các công ty kinh doanh a c p (Multi-level Marketing companies) và các công ty bán hàng tr c ti p (Direct-Selling companies). B i vì thu t ng “kinh doanh theo m ng” có vhi n i hơn nên tôi dùng nó ây nh m m c ích kh c h a lĩnh v chành ng m i m y tri n v ng này. Kho ng mư i năm trư c, khi l n u tiên làm quen v i thu t ngkinh doanh theo m ng, tôi ã xúc ng n không ng ư c. Tôi n mthao th c su t êm. ôi m t tôi m chong chong, tôi nghĩ v nh ngkhái ni m m i m và có th mang l i. Lúc ó tôi c m th y r ng lĩnhv c ho t ng n tư ng này r i s vĩnh vi n tr thành m t ph n cu cs ng c a tôi. Sáng hôm sau, tôi t cho mình m c ích: th c g ng t n d ngcơ h i m i tuy t di u này. Tôi t nh , khi tôi còn ang s ng, tôi mu n có hàng tri u b n bè. ó là m c ích c a tôi! Chính vì th , m i cái tôi làm u nh m t ivi c t o d ng các m i quan h b n v ng m i. M c tiêu này ã xác nh tên g i công ty do tôi sáng l p – “Cáctri u phú hành ng”. M c dù tôi và các ng nghi p c a mình luônJONH KALENCH 32
 31. 31. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Ih t mình vì công vi c, chúng tôi không theo u i l i nhu n tài chínhtrong b t c công ty nào c a h th ng kinh doanh theo m ng ho c s nph m c a h . Chúng tôi t p trung n l c c a mình vào vi c m b o cho hànglo t chương trình và phương pháp gi ng d y, nh m giúp h tr chom i ngư i lao ng c a h th ng kinh doanh theo m ng trong ư cv ng hoàn thi n c a h . V y ó, b n c a tôi, không có phương pháp nào t t hơn giúpb n ngoài vi c cho b n bi t nguyên t c làm vi c c a kinh doanh theom ng. Công ty ó là s n ph m c a chính tôi! M t trong các chìa khóa d n n thành công – là tình yêu i v is n ph m c a mình. Các nhân viên thành t c a h th ng kinh doanhtheo m ng yêu quý s n ph m c a mình n m c h có th gi i thi unó v i lòng nhi t tình vô h n cho b t c ai b t c âu và vào b t clúc nào. Và tôi cũng c c kỳ yêu quý s n ph m c a mình gi ng nhưv y. Kinh doanh theo m ng là doanh l i c a tương lai. Tôi oán ch cr ng, dù d ng nào i n a thì hình th c kinh doanh này cũng s trthành m t ph n tương lai c a b n. Nguyên t c theo m ng c a công ty kinh doanh John Fogg, ngư i b n t t c a tôi và là T ng biên t p t p chí uytín “Succes”, khi k v công vi c c a MLM, có nói: “Kinh doanh theom ng – ó là bư c logic ti p theo d n t i s ti n hoá h th ng c a nhàdoanh nghi p. Nguyên nhân? Nó có hai ph n. C hai ph n ó hi n làmnên s c m ng hùng h u trên th gi i: nguyên t c theo m ng và kinhdoanh (marketing).JONH KALENCH 33
 32. 32. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Tôi cho r ng công chu ên c a Greig Shergold, c u bé chín tu i làthí d i n hình v vi c ho t ng theo m ng như th nào. Tính m ng c a c u bé nh tu i ngư i Anh y b e do b i m tkh i u não. Sau khi h i ch n, các bác sĩ cho r ng kh năng ph c h iph c là r t mong manh. Greig ch mong mu n m t i u: ư c ghi tênvào sách K l c ghi-nét vì nh n ư c nhi u nh t nh ng bưu thi p chúcc u chóng bình ph c. Th là trên báo chí ăng t i bài vi t v Greig, và sau vài tu n c ubé ã nh n ư c hàng trăm bưu thi p. M t ngư i s ng t i M bi t ư c nguy n v ng c a c u bèn ưa l i th nh c u c a c u bé vào máyvi tính và chuy n lên m ng Internet t i nhi u ngư i trên toàn th gi i.Trong vòng sáu tháng Greig nh n ư c chín tri u bưu thi p chúc c uchóng bình ph c! Sau hai năm c u nh n ư c hai trăm mươi b y tri ubưu thi p, và m i ngày c u nh n kho ng 53000 chi c. ây là ví d tuy t v i v làm vi c theo m ng. Còn v i kinhdoanh thì công vi c th nào? Theo s li u do USA Today cung c p, năm 1990 t i M ã bán ư c lư ng hàng hoá và d ch v tr giá trên 5,5 t ôla. Th c t ó cóc n ph i chú gi i gì n a chăng? S k t h p hai l c lư ng hùng h u ã t o ra m t s c m nh to l nm i – phương pháp ph bi n r ng rãi hàng hoá và d ch v . ó là lý dot i sao l i g i kinh doanh theo m ng là kinh doanh c a tương lai. Có th b n bi t ngư i nào ó có ý ki n x u v kinh doanh theom ng. Có th b n tình c nghe ư c r ng trên quan i m o c,nguyên t c làm vi c c a kinh doanh theo m ng còn ph i tranh cãiJONH KALENCH 34
 33. 33. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Iho c là nói chung ó là b t h p pháp. Hãy cho phép tôi ngay bây gixoá tan nh ng giá nh sai l m này. Nh ng cái không thu c ph m trù c a kinh doanh theo m ng 1. Kinh doanh theo m ng – ó không ph i là “kim t tháp b pb m” ã b lu t pháp nghiêm c m. ó không ph i là b c thư mà b nph i vi t l i b n mươi l n. Và cũng không ph i là trò en b c m oán, nơi mà ngư i ta nh n ti n lôi kéo ngư i khác tham gia. Hth ng kinh doanh theo m ng tr công cho b n ch do vi c ph bi nr ng rãi hàng hóa ho c d ch vu. (Tôi s gi i thích c th ph n dư i ây). 2. Kinh doanh theo m ng hoàn toàn không có ý nh ph i ch utrách nhi m cho 70 ph n trăm t t c m i hàng hoá và d ch v s ư cbán nư c M cho t i năm 2000 như chúng ta có th ã t ng nghehay c th y âu ó. Khi tôi biêt i u này, tôi mu n ư c ch ngth c xem có úng v y không, vì tôi cho r ng i u ó s có th em l is b n v ng cho ngành công nghi p yêu quý c a tôi. Song m i cáikhông ph i như v y. B n có còn nh tôi ã t ng ưa ra s li u v trgía hàng hoá và d ch v bán ư c trên toàn nư c M năm 1990 là 5,5nghìn t ôla. B y mươi ph n trăm trong s ó là 3,75 nghìn t ôla.M t con s không tư ng. ( ơn gi n là không th , cho dù ngay c v ilư ng tăng trư ng c a các công ty c a chúng ta.) 3. Kinh doanh theo m ng – ó không ph i là con ư ng làmgiàu nhanh chóng. M c dù m t s ngư i thành công trong vi c ki mti n nhanh, h th c ra ch là ngo i l . Song n u b n b i cái t“nhanh chóng” và s xem công vi c kinh doanh này như m t phươngpháp làm giàu thì l i là chuy n khác.JONH KALENCH 35
 34. 34. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I 4. Hai mươi ph n trăm s ngư i tr thành tri u phú không ph inh kinh doanh theo m ng. Vâng, ngành kinh doanh c a chúng ta bi nnhi u ngư i thành tri u phú, nhưng so sánh v i s lư ng các tri u phútrong ngành b t ng s n thì ch ng có gì áng nói c ! 5. Kinh doanh theo m ng ch p nh n ư c không ch i v inh ng ngư i bán hàng chuyên nghi p. Vô s các câu chuy n k vnh ng ngư i ã thành t mà t ng có kinh nghi m gì v buôn bán,không h ư c giáo d c cho vi c này, và nh ng ngư i như th chi m as . 6. Kinh doanh theo m ng không ư c d y Haward hay trongcác trư ng kinh doanh Stanford. Nhi u trư ng chuyên nghi p và ih c s d ng công vi c c a m t s công ty làm ví d , và ch th màthôi. (ít ra thì hi n t i m i vi c là như vây.) 7. Kinh doanh theo m ng s không chi m h t th i gian c a chúngta. Chín mươi ph n trăm nam gi i và ph n kinh doanh trong ngànhnày làm vi c bán th i gian. 8. Kinh doanh theo m ng – ó là doanh l i không ch dành chonam gi i. Trên th c t , ph n l n nh ng ngư i tích c c và thành ttrong ngành kinh doanh c a chúng ta l i chính là ph n . Tôi s còntr l i v i s th t c bi t này ph n sau. áng ti c là kinh doanh theo m ng l i b ph n l n m i ngư ihi u không úng. Ch y u h là nh ng ngư i, vì lý do này hay lý dokhác, ã có nh ng kinh nghi m không m y thành công. M t s ngư ikhác l i coi kinh doanh theo m ng là “kim t tháp bip b m” ã b lu tpháp nghiêm c m. Nhưng chúng ta hãy cùng nghe i u mà ti n sĩDean Black, tác gi cu n “Làm th nào thành công trong MLM” ãnói: “V i nh ng nguyên t c làm vi c c a chúng ta m i th u hoànJONH KALENCH 36
 35. 35. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Itoàn tr t t , ơn gi n ch là m t s ngư i ã v n d ng úng m t cáchkhông úng n” (Dr Dean Black, The MLM Simple Success Guide). Khái ni m c a chúng ta là quy lu t và nó v n hành trong cu cs ng, i u này hoàn toàn là s th t! Nó ph c v cho nh ng ai h ccách s d ng no. Kinh doanh theo m ng và thù lao c a tác gi N u b n là m t ngư i bình thư ng, thì h n có m t trong các thunh p sau. 1. B n là m t công ch c. Ph n l n m i ngư i u là ngư i làmcông. H có th ư c tr công theo gi , ho c h nh n ti n hoa h ng,hay ơn gi n ch “ng i” mà lĩnh lương. Trong m i trư ng h p, trnh ng ngày ngh phép và ngh l ư c tr lương, các công ch c nh n ư c ti n ch khi h hoàn thành công vi c. Ai cũng bi t r ng các côngth c, t a h như h không có tài, ch có th nh n ư c 25 ph n trămgiá tr cái h làm ra. ơn gi n là công ty c n kho n ti n còn l idùng vào vi c phát tri n doanh nghi p. ó g i là “có vi c làm”. B n ã b o gi nghe Zig Ziglar –chuyên gia n i ti ng trong lĩnh v c phân tích v con ngư i gi i nghĩat “vi c làm” chưa? (Trong ti ng Anh là t “job”); Ziglar ưa ra l igi i nghĩa: Just Over Broke – quá ki t qu – ã bên b v c th m r i. 2. B n có th có doanh nghi p c a riêng mình. , ó là gi c mơM , nhưng ôi khi l i là bi k ch ki u M . Theo s li u c a c c qu nlý doanh nghi p nh c a M , 90 ph n trăm các xí nghi p nh phá s ntrong hai năm ho t ng u tiên. mư i ph n trăm còn l i, kho ng80 ph n trăm trong s h b khánh ki t trong vòng năm năm ti p theo.B n có th k tên bao nhiêu công ty tư nhân t n t i ư c trên mư iJONH KALENCH 37
 36. 36. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Inăm? Hơn hai mươi năm ư? Th m ch ch m t doanh nghi p nh bénh t cũng s nói v i b n là doanh nghi p ã chi m h t th i gian c aanh ta. Các “ông ch nh ” b n túi b i này làm vi c t 70 n 80 ti ngm t tu n. Nhi u ngư i trong s h th c s có không ph i doanhnghi p riêng c a minh, mà ch la m t vi c làm. 3. B n có th có thu nh p b ng cách g i ti n c a mình vào ngânhàng hay các hình th c khác. úng là có th ki m ư c t 5000 ôlahay nhi u hơn n a b ng vi c u tư ti n b c c a mình m t cách khônngoan. V n là c n ph i có s v n kh i i m. B n c n t 500 0000 n 700 000 ôla có th nh n ư c l i t c t vi c u tư ti n vàocác ch ng khoán, c phi u, trái phi u ký qu ngân hàng ho c b t ngs n. Ph n ông m i ngư i không có nhi u ti n như v y. Có m t cách ki m ti n khác n a. Các nhà phát minh, ca sĩ, nhàvăn ngh s theo u i cách làm này trong th i gian dài. ó g i là “thunh p không b ánh thuê” hay là “ti n b n quy n tác gi ”. V nguyênt c, phương án này cho phép b n ki m s ng ho c ki m s ng th m chíkhông c n ph i làm vi c hàng ngày. i u ó a ph n nh c t i ti n b nquy n mà ngư i ca s có th nh n ư c trong th i gian dài i v i các n b n và vi c phát hành các ĩa hay album nh s n i ti ng c a mình.Có v h p d n ph i không nào? M i chuy n di n ra như v y y. Bư c th nh t – b n ch n l y m t công ty ho t ng trên nguyênt c kinh doanh theo m ng, mà trong ó b n ánh gía s n ph m c a nóqu th c r t tuy t, b n khâm ph c s lãnh o cũng như tin tư ng vàocông ty này. Công ty c n ph i v ch ra ư c k ho ch kinh doanh hi uqu . Trong ph n sau, tôi s trình bày nh ng i u c n chú ý khi l ach n công ty.JONH KALENCH 38
 37. 37. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I B n t mình s d ng các s n ph m c a công ty và ph bi n nócho ngư i thân và b n bè c a mình, gi ng như trư ng h p b n thíchm t cu n sách hay m t b phim nào ó ch ng h n. Chúng ta g i ó là“s ng h tiêu dùng” (consumer advocacy). Trong h th ng kinhdoanh theo m ng, m i m t l n khi b n gi i thi u hàng hoá và nó ư cbán, b n s nh n ư c ph n hoa h ng bán l . D n d n, trong khi b n ph bi n s n ph m n nhi u ngư i khác,b n s tìm th y nh ng ngư i cùng quan tâm n kh năng t mìnhkinh doanh gi ng như b n. Sau ó b n h tr cho nh ng ngư i này,cùng làm vi c v i h , d y cho h và giúp h t t o d ng doanh nghi pc a riêng mình d a trên cơ s nguyên t c kinh doanh theo m ng. N ub n h tr cho m t ngư i, b n s nh n ư c ph n hoa h ng cho m i ơn v hàng hóa bán ư c, b i chính ngư i ó ho c b i h th ng ilý phân ph i c a anh ta. Sau 12 – 48 tháng b n có th xây d ng ư c m t công vi c khdĩ mang l i cho b n t 5000 n 10000 ôla m i tháng dư i hình th cthù lao tác gi . D ch u hơn h t là b n không bu c ph i có m t làmvi c hàng ngày mà v n nh n ư c kho n hoa h ng c a mình. B nkhông còn ph i li c ng h m t cách b c t c n a, ph i không nào? Kinh doanh theo m ng em l i nh ng gi? Dư i ây xin gi i thi u m t danh m c các y u t th c t i c akinh doanh theo m ng: 1. kinh doanh theo m ng m c a i v i t t c m i ngư i thu cm i l a tu i, gi i tính, trình văn hoá, ã t ng thành công hay th tb i.JONH KALENCH 39
 38. 38. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I 2. Kinh doanh theo m ng là hình th c kinh doanh ư c pháp lu tcho phép. Các nguyên t c o c c a kinh doanh theo m ng là r t rõràng. Nó ư c công nh n Canada, Anh, Uc, c, Nh t, Maylaysiavà nhi u nư c khác trên th gi i. T i M nó ư c công nh n b i H i ng Thương m i Liên bang (Fedral Trade Commision, FTC) và cáccơ quan nhà nư c và liên bang khác. 3. M c dù chưa có s li u chính xác (do các công ty ho t ngtheo nguyên t c kinh doanh theo m ng n m trong tay cá nhân vàkhông b t bu c ph i công khai báo cáo tài chính c a mình), các nhàkho c u d oán: hàng năm m c doanh thu bán hàng trong ngànhkinh doanh này vào kho ng 10 – 15 t ôla. N u tính vào ây c cáccông ty chuyên v bán hàng tr c ti p, cùng các d ch v thông qua ilý ho c chi nhánh c a h th ng kinh doanh theo m ng, thì con s slên trên 40 t ôla. Trong s nh ng công ty này có Colgate-Palmolive,Gillett, MCI và US Sprint. 4. Công ty làm vi c trên nguyên t c kinh doanh theo m ng n mtrong danh sách c a th trư ng ch ng khoán New York và danh sáchm t năm công ty phát tri n nhanh chóng và thành t nh t (Fortunelist). Trong s ó n i b t là công ty: Avon, Shaklee, Amway, A.L.Williams, Primerica và Mary Kay Cosmetics. 5. Trong h th ng kinh doanh theo m ng b n có ư c doanhnghi p c a riên mình – b n là S p! 6. Trong h th ng kinh doanh theo m ng b n là ngư i t nguy n.B n không b ràng bu c b i b t c nghĩa v ph i làm i u gì. 7. Thông thư ng b n có th b t u làm vi c trong h th ng kinhdoanh theo m ng khi b n b ra 20 n vài trăm ôla. S ti n này dùng tuy n m các i lý, b sung v t d ng c n thi t cho công vi c bánJONH KALENCH 40
 39. 39. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Ihàng, vân vân…B n m b o s ư c hoàn tr l i s ti n ó, n ukhông ph i toàn b thì cũng là ph n l n. 8. Kinh doanh theo m ng – ó là cơ h i phát ti n k năng và snghi p. Nhìn t m t phía vào i ngũ nh ng ngư i tham gia vào côngvi c này, h ch làm vi c bán th i gian, b n có th nghĩ ó là s thíchcho phép ki m ti n. Tuy nghiên, khi quan sát k hơn nh ng nhân viêncó kinh ngh m và nh ng ngư i m i b t u, c nam gi i và ph n ,b n s thay i ý nghĩ c a mình. (sau nàyc chúng ta s tìm hi u c t thhơn i m này). 9. b n s không b t bu c ngư i ta mua hàng, không ph i kinhng c b i trang ph c c a mình. Kinh doanh theo m ng – ó là côngvi c. Trong quá trình làm vi c b n ch c n ch n l a chính xác nh ngngư i phù h p v i b n, v i s n ph m và v i kh năng. Toàn b h th ng kinh doanh theo m ng ư c xây d ng trên sl a ch n t do. B n có quy n l c ch n làm vi c v i ai, khi nào, âu, làm gì và như th nào. Kinh doanh theo m ng cho phép b n ki msoát cu c s ng c a minh. Cu c s ng cách m ng trong kinh doanh Tôi luôn thích thú quan tâm n nư c Nh t, ngôn ng và tri th c và t nư c kỳ di u này. Tôi nghĩ r ng tính cách c a ngư i Nh tB n th hi n tương ng v i s ti n hóa th gi i kinh doanh c a chúngta. Tính cách Nh t – “Kaichen”- bi u hi n s hoàn thi n d n d n cùngv i th i gian. Con ngư i thư ng c g ng tìm nh ng phương th c hi uqu , song l i òi h i ít công s c nh t trong ho t ng kinh doanh,nh ng phương th c rõ ràng hơn h n các khuôn m u cũ chúng ta t ngs d ng trư c ây.JONH KALENCH 41
 40. 40. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Ví d , kinh doanh như ng quy n ( franchise) tr thành “vua c at p oàn kinh doanh t do”. Ba mươi năm trư c ây khi t t c m i b t u, ch c h n chưa có ai nghe nói tơi khái ni m này. Còn ngày nay,khi mà trên th gi i hàng năm, lư ng hàng hóa và d ch v bán ư clên trên 600 t ôla, franchise tr thành m t ph n c a i s ng kinhdoanh. S khoái kh u c a chúng ta i v i món hambuger ã làm nêns phát t cho t p oàn McDonalds, làm cho nó tr thành t p oànd n u th gi i, còn m c doanh thu bán hàng c a nó lên t i 60 t ôla. Và hi n t i franchise còn là m t khái ni m c bi t. B t c aimu n có ư c công vi c riêng mình u có th nh n ư c cơ h i nhưth , trong khi không ph i t n th i gian và ti n b c cho vi c kh o sátth trư ng. Công ty ti n nhi m s làm vi c này. T t c nh ng gì cònl i b n ph i làm là- nói m t cách hình tư ng – i t i c nh c a và v nchìa khóa ra. (vì th franchise còn ư c g i là h th ng chuy n giaokinh doanh “chìa khóa trao tay”). B n ch vi c bư c vào vi c kinhdoanh ã th c hi n s n sàng. Tuy v y v n còn m t ch “nhưng”. C n ph i có m t s v n ban u vào kho ng 85 000 ôla. Ui chà! V y nên t i sao khái ni m c a chúng ta – kinh doanh theo m ng– l i là bư c logic ti p theo, hay còn g i là n c thang phát tri n c akinh doanh? Kinh doanh theo m ng cho b n t t c nh ng ưu vi t c a franchisev i giá t i thi u. Hơn th n a, m t nhà kinh doanh thành t tham gia h th ngkinh doanh theo m ng có kh năng ki m ti n như th , n u không nóiJONH KALENCH 42
 41. 41. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Ila hơn nhà kinh doanh s d ng h th ng franchise. B ng cách nào?Hãy nh l i nguyên t c v thù lao tác gi . Làm th nào t o d ng công vi c trên cơ s khái ni m kinhdoanh theo m ng? i u này ã ư c mô t k trong trong m t cu n sách c a tôi“b n có th tr thành b c th y trong kinh doanh theo m ng”. Tôi r t thào v cu n sách c a mình và vô cùng vui sư ng vì có nhi u n nhưv y các chuyên gia trong lĩnh v c kinh doanh này coi nó là kim chnam t t nh t trong công vi c thu c h th ng kinh doanh theo m ng.Cam oan v i b n r ng khi b n c cu n sách ó, b n s bư c t ngbư c ti p n i nhau trên con ư ng thi t l p thành công m t cách khácthư ng h th ng kinh doanh. V y n u b n có th c m c v vi c làm thnào t o d ng doanh nghi p cho mình, hãy tìm c cu n sách óc a tôi và b n s bi t t t c . Còn bây gi , tôi mu n b n làm quen v i nh ng quy t c b n v ngc a kinh doanh theo m ng: trư c h t c n ph i tin vào khái ni m này.Tôi mu n b n nhìn th y t m th m bay ã s n sàng c a mình. Tôimu n b n hi u m t i u: kinh doanh theo m ng ích th c là cơ h i t tnh t trong l ch s loài ngư i! M t ví d l ch s ây s là phù h p nh t. B n ng ng c nhiênvà cũng ng b c mình. Tôi bi t, nhi u ngư i trong các b n coi l chs là th t ng t, ch dành cho tr h c trò. Nhưng nó l i thú v , ngay cv i b n y. Vi d b n ã t ng xem phim “Nh y múa v i b y sói”chưa? Tôi và Ivon – v tôi – cùng i xem phim này. Tôi cũng khônghi u phim ó nói v cái gì. ơn gi n là nghe b n bè nói “Nh y múav i b y sói” là m t b phim hay và áng xem.JONH KALENCH 43
 42. 42. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Nhưng ó không ơn gi n ch là m t b phim hay, mà là m t bphim tuy t v i hi m có. Khi bu i chi u k t thúc, màn nh ã tr ngtrơn, tôi và Ivon v n ng i t i ch như hóa á, dư ng như không còns c ng lên n i. M t chúng tôi m l , con tim th n th c và toànthân run r y. Lòng tôi au xót cho nh ng ngư i dân b n ac châu M . Trongtôi tràn ng p nh ng hình nh hi n trư c m t. Tôi không b thuy t ph choàn toàn b i s hào hi p, lòng dũng c m, s gi n d và v p cu cs ng c a nh ng cư dân b n x M châu – nh ng ngư i Anh- iêngtrong m i quan h c a h v i t ai x s và v i nhau. Tôi ã th y không ít nh ng mô típ i n nh ki u “Cao b i và thdân da ”. R t nhi u trong s ó ch ơn thu n mang tính gi i trí. Tôikhông nh nh ng phim ó theo ki u sâu s c như nh ng gì ã x y ravào bu i chi u áng nh n . Hình như bây gi tôi hi u ra t i sao trongti ng Anh, phim nh l i ư c g i là “movies” (move trong ti ng Anhcó nghĩa là d ch chuy n, thôi thúc i t i âu ó). Nh ng b phim ích th c c n ph i g i ư c lên trong b n c mxúc m nh m và thúc y b n t i nh ng gì t t p hơn! Tôi không t cho mình tài gi i như di n viên kiêm o di n g og i Kevin Costner, và cũng không nh t thi t vi c t o l p và phát tri ndoanh nghi p c a riêng mình l i ph i có nh hư ng m nh m t i b nm c như là “Nh y múa v i b y sói” tác ng t i Ivon và tôi. Song,tôi cam oan v i b n m t i u khác: m t khi b n th m thu n kháini m kinh doanh theo m ng, b n hãy tin vào kh năng có th ki msoát cu c s ng c a mình và t o cơ s v ng ch c cho vi c m b o tdo v tài chính và cho b n thân b n – cu c s ng c a b n s thay im t l n và mãi mãi!JONH KALENCH 44
 43. 43. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Ta hãy xét các c tính t ng quát di n ra trong th gi i kinhdoanh trong năm mươi năm g n ây xem kinh doanh theo m ng ãhình thành ra sao và hi n nay nó ã tr thành như th nào. Cu i cùngthì chúng ta s bi t ư c ph i i theo hư ng nào trong khi chúng tachưa n m rõ con ư ng s i.JONH KALENCH 45
 44. 44. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Chương IV KHAI SINH MÔT NGÀNH CÔNG NGHI P Theo như tôi ư c bi t, công ty u tiên b t u s d ng kháini m kinh doanh theo m ng là công ty California Vitamins. Vi c nàydi n ra vào cu i nh ng năm 40 c a th k XX. H ã tr thành nh ng ngư i i tiên phong. Vào th i gian ó,California Vitamins là công ty duy nh t áp d ng chương trình tr ti nhoa h ng cho vi c bán hàng, s d ng h th ng a c p. T ây, xu thi n thu t ng “kinh doanh a câp” (Multi-Level Marketing (MLM). M c dù khi ó ã có công ty chuyên bán hàng tr c ti p, thí dcác kho hàng di ng. California Vitamins áp d ng h th ng h trkinh doanh và tr hoa h ng cho vi c bán hàng. ó là m t t ch c cl p, trong ó i i n bán hàng m i nh ng ngư i hoàn toàn m i thamgia làm vi c, ào t o h và i u hành quá trình bán hàng. M i cánhân u có cơ h i th c th xây d ng cho mình t ch c bán hàng:công ty m b o hàng hóa c a h và tr ti n hoa h ng. Vài năm sau, công ty i tên và mang tên m i là Nutrilite. Hainhà phân ph i tài năng nh t c a công ty, nhưng ngôi sao th c s tronglĩnh v c kinh doanh này là Rich DeVos và ngư i b n lâu năm c a anh– Jay Van Andel ã nhìn th y kh năng m ra m t khái ni m m i –kinh doanh a c p. H hi u r ng: ây là con ư ng th c hi n “gi cmơ M ” v i m t s ngư i. Năm 1959 DeVos vf Van Andel tách kh iNutrilite sáng l p công ty riêng. C t lõi chính c a công ty chính làkhái ni m kinh doanh a c p. Công ty m i có tên là AmwayCorporation (Amwat ghép t hai ch “American Way”).JONH KALENCH 46
 45. 45. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Ngày nay Amway là m t công ty qu c t có s tham gia làm vi cc a hơn m t tri u i di n c l p. Doanh s bán hàng m i năm c anó vào kho ng 2 t ôla. T m nhìn xa c a nh ng ngư i sáng l p qutrình chính xác! S kinh doanh n tư ng? T m th i chưa….. Khái niêm kinh doanh a c p phát tri n ch m ch p trong th i kỳ1959 – 1957. Trong th i kỳ này ch có 30 doanh nghi p trong s cáccông ty tái thành l p có th ư c g i là công ty MLM. (Thu t ng“kinh doanh theo m ng ”khi ó chưa ư c s d gn). M c dù v y, vào cu i nh ng năm 60, nh n l c c a m i cá nhânmà tình hình ã nhanh chóng thay i – ph n nào theo hư ng t t lên,còn ph n nào ó l i t i i. Glen Turner- con ngư i có gi ng nói ng t ngào này là m t ngư ith t c bi t. Nhi u ngư i t ng nói: chàng trai có th l y c m t trăngt trên tr i xu ng và làm á cũng ph i ng lòng. Cho nên c i cáchGlen nói v cơ h i thành công và i u anh ta t ng ch ng ki n ã rótm t vào tai nh ng ngư i khác. Anh ta khi n cho r t nhi u ngư i tinr ng m i th u có th , và ngh h b t u cu c s ng mơi. Anh ta thành l p công ty Glen W.Turner Enterprises, ư c t ph p t m t s lư ng l n nh ng công ty c nh s n xu t các lo i s nph m khác nhau. Ch ng bao lâu, anh ta ã làm ch n ng c nư c Mb i hia t p òan l n nh t có tên là Koscot Interplanetary và Dare to BeGreat. B cu n hút b i cơ h i kinh doanh ư c m i ra, hàng nghìnngư i ã quy t v v i Turner. Ông ta ã h a h n nh ng núi vàng. i u mà Turner nói v ti m năng c a con ngư i và các y u t t c aJONH KALENCH 47
 46. 46. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Ithành công, ngày nay ã thành hi n th c. Hi n t i nh ng khái ni m v ào t o và truy n bá c a Turner v n ti p t c ư c áp d ng. Ông là b cth y v giao ti p v i m i ngư i. R t nhi u ch doanh nghi p th i hi n i, trư c h t, ch u ơn ông ta v thành công c a mình. áng ti c là GlenW. Turner Enterprises còn th c hi n thêm m tcông vi c n a: hoàn t t cơ làm vi c ki u “kim t tháp l a b p”. M tph n thu nh p có ư c dư ng như là do bán hàng, song th t ra chưabao gi t n t i th hàng ó. Trên th c t các nhà phân ph i c a TurnerEnterprises ki m ti n nh vi c tuy n m , t c là lôi kéo nh ng ngư ikhác. B i vì vào th i kỳ ó chưa có các i u ki n lu t hay ch tài nàoc a chính ph h n ch ho t ng ki u ó – b n h n v n nh , khi ykinh doanh a c p ch m i phát tri n – Turner Enterprises v n có thti p t c theo ki u ó. M c dù, ngày nay thì ngài Turner ph i ph hình7 năm trong tù. (Cu n sách này ư c xu t b n u tiên M vào năm1992). Cú ánh m nh m mà h th ng MLM nh n ư c là vào năm1975. Nhưng s vi c này ch óng vai trò ch t xúc tác, t o ra làn sóngcu n hút m i ngư i n v i lo i hình kinh doanh này, khi n nó ngàycàng l n m nh. Và x y ra s ki n sau ây. H i ng Thương m i Liên bang(FTC), chú ý t i nh ng tin n áng ng , ã nh t lo i t n công vào hth ng MLM (b ng cách cho ra m t lo t “Quy ch và các cơ c u d ng”kim t tháp”). Trong s ba mươi công ty d ng MLM ang t n t itrong th i kỳ ó, công ty Amway b ch n ch u tr n trong quá trình i u tra. Tr n chi n gi a Amway và FTC kéo dài trong b n năm.JONH KALENCH 48
 47. 47. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Tòa án quy t nh v v “FTC ch ng l i Amway”. K t qu i utra cho th y Amway không ph i là “kim t tháp b p b m” ã b lu tpháp nghiêm c m, mà là m t phương pháp ph bi n hàng hóa có têng i kinh doanh a c p. ây là m t phương th c bán và ph bi n hànghóa ư c pháp lu t ch p nh n và cho phép. Tôi nghĩ r ng nguyên nhân c a vi c thoát kh i s v và quay vcông vi c kinh doanh c a công ty ch y u là do lòng mong m i c acác nhân viên Amway t vào nh ng gì h tin tư ng. N u như khôngcó lòng tin ó c a h , thì ngày nay ã không t n t i “cơ h i trong l chs loài ngư i”. Vì i u này, tôi mang ơn sâu s c. C m ơn Amway! Xây d ng nh ng kim t tháp vĩ i B n năm ròng các doanh nhân ch i th i kỳ an toàn t i.Amway – nhà vô ch trong lĩnh v c kinh doanh theo m ng – ã chi n u cho quy n ư c t n t i c a công ty mình và các công ty tương t .M t khi con ư ng ã m , các doanh nhân c nh ào lên phía trwóc.M c tiêu c a h khác nhau. Cánh c a kinh donh l i r ng m . M c dù trong th i kỳ t phá này có nhi u công ty t t ư c thànhl p, cũng xu t hi n nh ng công ty không ít tai ti ng. Trong s ó cóm t vài công ty mà chúng ta m nh danh là gian l n, s d ng kháini m “kim t tháp”. Chúng ta bi t gì v kim t tháp? Kim t tháp là m t trong nh ngcác c u trúc hình h c v ng ch c nh t. N n móng r ng cho phép nóvươn th ng lên và t n t i m t cách lâu b n và v ng chãi. Ti n s DeanBlack trong cu n sách tuy t v i c a mình ã mô t kim t tháp b nghình nh sau:JONH KALENCH 49
 48. 48. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I “ t t i m t m c phát tri n nh t nh, b t c t ch c nàotham gia ph bi n hàng hóa và d ch v s có hình th c kim t thápc p khác nhay. Nó tr nên càng l n hơn n u i t trên xu ng. B tc t ch c nào cũng ư c xây d ng trên cơ s b u c s t o ra kim ttháp. Chính ph c a chúng tá cũng là m t kim t tháp nhi u c p b c.Các trư ng h c và nhà th c a chúng ta cũng ư c thành l p theocách ó. M i doanh nghi p thành t tham gia ph bi n hàng hóa vàd ch v , t y u r i cũng s t on nên c u trúc kim t tháp”. Ti p theo Dean Black ti p t c làm rõ y u t quan tr ng nh t: s cm nh c a c u trúc kim t tháp nào cũng xu t phát t n n t ng c a nó.Tôi mu n b n n m v ng i m này. Ông mô t v i u này như sau: “Chính ph c a chúng ta tri n khai công vi c t trên xu ng,nhưng ngu n s c m nh c a nó là chúng ta, n n t ng cua kimt tháp, b i l chúng ta l a ch n s lãnh o b ng con ư ng b u c .Các công ty buôn bán ph bi n hàng hóa t trên xu ng, nhưng tìmki m ngu n nhân l c c a mình n n t ng c a kim t tháp, b i vì ólà ngu n ti n thu vào c a chúng ta. Như v y, kim t tháp t o ra haidòng ch y theo hai hư ng: lúc u t trên xu ng, sau ó t dư i lên.Gía tr – n m n n móng c a kim t tháp, s c m nh - bên trên. N unhư dòng ch y t trên xu ng t nhiên d ng l i, thì s c m nh (dư id ng ti n ho c các phi u b u trong các cu c tuy n c ) cũng ch m d tchuy n lên, và h th ng s p ”. V n không ph i ch m t t ch c nào ó có ư c xây d ngdư i d ng kim t tháp hay không. V c u trúc, kim t tháp không cógì áng chê trách c . i u áng quan tâm là nó ư c s d ng như thnào. S n bù không y ho c thi u công b ng cho nh ng n l cb ra khi n b t c hình th c nào c a doanh nghi p cũng tr nên ángng trên quan i m o c, luân lý và lu t pháp.JONH KALENCH 50
 49. 49. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Khi doanh nghi p không tr cho ngư i lao ng c a mình úngv i giá tr mà th c s ã b công s c ra, doanh nghi p ó (không phthu c vào lo i hình ho t ng) u b g i là gian l n. Doanh nghi pd ng này ho t ng theo m t hình thái l a b p nh t nh. Chúng ta hi u t “k l a b p” như th nào? “k l a b p” – ó làtên cwóp trên ư ng l n, gã lưu manh ư ng ph , d ê ti n. “Kim t tháp ” – ó là phương pháp t t ph bi n hàng hóa vàd ch v . “Kim t tháp b p b m” – ó là s cư p o t, ư c ng y trangdư i hình th c xây d ng kinh doanh a c p ư c lu t pháp cho phép. Không quan tr ng n v n g i tên, b lêc t góc lu t phápm i th u rõ ràng. Cơ c u ư c pháp lu t cho phép - MLM, hay làkinh doanh theo m ng – là h th ng có s c s ng m nh m cho vi cph bi n hàng hóa và th c thi bán hàng. Trong trư ng h p này, cácnhà phân ph i c l p làm vi c trên cơ s h p ng s nh n ư cph n hoa h ng c a h t các nhá s n xu t ch khi hàng hóa t i ư cm t xích cu i cùng, t c là t i ngư i tiêu dùng. Phương pháp ki m ti nduy nh t trong d ng kinh doanh này là bán s n ph m. Nhưng chúng ta ã th y, n u như ti n ư c tr ch do vi truy n d ng – ó là l a b p,không ph thu c vào s b p b p ó dư c ti n hành ra sao. Có m t cách ơn gi n th m tra kh năng th c t c a b t c tch c ki u MLM (kinh doanh theo m ng) nào. N u có ai ó nh n ư cti n hoa h ng ch b i l phí ăng ký mà m i ngư i ph óng trthành nhà phân ph i c a công ty, - h n nhiên ó là kinh doanh ngoàipháp lu t. Các nhân viên trong công ty ư c tr ti n m h thuy tph b n mua quy n h i viên. Khi b n tham gia vào vi c kinh doanh úng lu t, ti n hoa h ng s ư c tr cho b n ch khi b bán và phbi n hàng hóa và d ch v mà thôi.JONH KALENCH 51
 50. 50. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I S c bi t c a kinh doanh theo m ng Trong th i kỳ 1979 – 1983 (sau khi tào phàn quy t v v Amway)cso kho ng g n năm tri u ngư i gia nh p h th ng kinh doanh theom ng. Hàng trăm công ty xu t hi n trong kho ng th i gian r t ng nng i. ó là th i kỳ hoàn toàn t do i v i các nhà kinh doanh – ơngi n là th i kỳ n r i v i các doanh nghi p và cu n hút m i ngư ivào ó. Nhi u công ty làm ăn phát t khi ó có th g i m t cách ư c lvà “B và M ”. H ôm m ng v “ngôi nhà M vĩ i”. T t c b n hcó ý tư ng duy nh t là t o ra nh ng ki u s n ph m m i và mơ nthành công. H n v i kinh doanh và r i b nó sau khi làm vi ckhông bao lâu. Kinh doanh theo m ng m t th i gian dài ã ch u tai ti ng là “skinh doanh kinh doanh c a s lư ng l n nh ng ngư i th t b i” so v inh ng d ng kinh doanh nh khác. Song ó không ph i là s th t. Cáccông ty ki u “B và M ” kh i u b ng vi c liên k t m t s ngư inhi t tình, song h ã chán ph i ch u s giám h . Lúc u h không cócơ h i thành công. Trong kinh doanh c a chúng ta vào th i kỳ ó cónhi u s gian trá, thi u tính chuyên nghi p và, th t áng bu n, g p phc s lư ng g t. V cơ b n tính trung th c b coi nh . Tuy nhiên vàinhóm ngư i t t v n t n tâm làm vi c, và m t s trong h ngày nay ãtr thành th lĩnh c a kinh doanh theo m ng. Quan tr ng hơn n a là hang trăm nghìn ngư i M ã tìm th ycon ư ng m i t t p hơn s ng và làm vi c trong vai trò nhà phânph i c l p thu c h th ng kinh doanh theo mang. Nh ng ngư i nàyl p t c hi u ra r ng, kinh doanh theo m ng là cơ c u hùng m nh, tol n vó h cho phép h thiưo u i các m c tiêu ã nh và bi n ươc mơc u h thành hi n th c: có ư c công vi c c a riêng mình, có t do vJONH KALENCH 52
 51. 51. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Icá nhân và tài chính, không ph thu c vào nh ng gì trư c ó h ãt ng làm. K thu t cao và s ti n b trong kinh doanh Trong nh ng năm 80, các công ty khác nhau c a h th ng kinhdoanh theo m ng xu t hi n và bi n m t. Khái ni m c a chúng tôi ãl n lên và phát tri n. Chúng tô i theo con ư ng y th thách và sailàm, chi n th ng và th t b i. S c n thi t c a s n ph m m i và con ư ng phát tri n doanh nghi p ã tr nên hi n nhiên. Quy trình công ngh luôn là ng l c c a ngành công nghi p.Trong nh ng năm 50, nhà phân ph i thu c h th ng kinh doanh treom ng ã tích c c s d ng xe hơi và i n tho i riêng c a mình. Nhcso nh ng “công c ” này mà nhà phân ph i d dàng t h p l i v i nhavà tham d các khóa h c cho các k ho ch kinh doanh m i. Mư i năm trôi qua, khi hy thu t in rôneô ư c thay th b i cácmáy phôtô copy hi n i ã m ra m t k nguyên m i trong giao ti pb ng văn b n. Ngày nay các nhà phân ph i c a h th ng kinh doanhtheo m ng có th d dàng nh n ư c ho c copy l i b t kỳ tài li u nàoh c n: m u h p ng, thoong tin v s n ph m, thông tin v s n ph m,thông báo c a công tym tin t c vv…ch b ng cách n nút. B n cũng có th s d ng d ch v thư tín tr c ti p (direct mail). Chưa bao gi trong l ch s kinh doanh theo m ng l i có th i i m sôi d ng như bư c t phá vào nh ng năm 80. k thu t máy vitính th c s tr nên d hi u va trong t m tay c a m i ngư i. (Gi âytôi th m chí khó hình dung n i, vòa nh ng năm 50 làm th nào mà cáccông ty thu c h th ng kinh doanh theo m ng l i có th ki m soát vi cth c thi các ch d n c a mình và chi tr hoa h ng mà không có s trJONH KALENCH 53
 52. 52. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Igiúp c a máy vi tính.) Ngày nay. Ngay c m t công ty có doanh thukhông l n cũng có th cho phép mình mua máy vi tính, hay d a vàos giúp c a các công ty khác chuyên v d ch v này. Giá thành v n chuy n hàng hóa không th p ã làm gi m i ýnghĩa c u y u t th i gian và không gian, và nh ng ngư i tham giatrong h th ng kinh doanh theo m ng có ư c cơ h i hay n các cu ch p c a công ty trên toàn qu c. Nh ng năm 80, tr nên kh thi trongvi c thành l p các h th ng kinh doanh theo m ng c p qu c gia, b ot n ư c tính nh t quán trong vi c lãnh o, i u t i c n thi t chothành công trong lo i hình kinh doanh này. B n có bi t cu n sách“Tám mươi ngày vòng quanh th gi i”? Nh có k thu t máy fax, k tn i a t n và i n tho i h i ngh , gi ây b n có th th c hi n i u óít hơn tám mươi giây. Trong m i trư ng h p, kinh doanh theo m ng thích ng u tiênv i k thu t và d ch v m i. Lo i hình kinh doanh này trên th c t làngư i tiên phong trong k ho ch s d ng vô s tính năng ưu vi t c acông ngh hi n i. V y là chúng ta ã t i ư c th i hi n t i. Hãy cùng xem ngànhkinh doanh c a chúng ta phát tri n ra sao trong th p niên 90.JONH KALENCH 54
 53. 53. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Chương V KINH DOANH THEO M NG NGÀY NAY Kinh doanh theo m ng là m t trong các phương th c buôn bánvà ph bi n hàng hóa cũng như d ch v phát tri n nhanh nh t t i Mhi n nay. Tăng trư ng hàng năm c a ngành công nghi p này là t 20 n 30 ph n trăm, không ph thu c vào chu kỳ kinh t tăng hiay ga mc u n n s n xu t toàn c u. Theo ánh giá c a các chuyên gia, ch riêng t i M ã có t 10 n 12 tri u ngư i tham gia vào lo i hình kinh doanh này. D a trên stăng trư ng siêu t c s lư ng các công ty trong h th ng kinh doanhtheo m ng Canada, Mêhicô, các nư c ven b i Tây Dương, nhi unư c phương ông và châu Âu thì con con s này có th d dàng tăngg p ôi vào cu i th k . Năm 1991 g n 50 ph n trăm dân s M mua hàng hóa và d ch vthông qua h th ng kinh doanh theo m ng, và con s này chon ti p t ctăng lên. Vào kho ng 10 ph n trăm h gia ình ng ơi M có thànhviên tham d vào lo i hình kinh doanh này dư i hình th c này hayhình th c khác (tính c nh ng ngư i làm vi c kinh doanh theo m ngbán th i gian và theo “chương trình toàn ph n”. Ph n trên tôi ã c p n vi c nhi u công ty m i ư c thànhl p trên cơ s công ngh hi n i, l n u tiên ư c trang b b i chínhh th ng kinh doanh theo m ng. Thú v hơn n a khi ghi nh n vai trò tiên phong c a kinh doanhtheo m ng trong nghiên c u nhu c u tiêu dùng.JONH KALENCH 55
 54. 54. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Kinh doanh theo m ng em t i - th gi i s d ng Cách này chưa lâu, các ch ph m vitamin và kho ng ch t m i ư c s d ng b i m t nhóm nh ngư i tiêu dùng, nh ng ngư i quantâm nghiêm túc n s c kh e c a mình. B n mươi năm trư c ây m t công ty hàng u chuyên bán cács n ph m dinh dư ng ã tr thành quán quân b ng vi c gi i thi u cácch ph m dinh dương t i m t b ph n dân cư r ng l n. Ngày nay,vitamin tr thành hàng hóa thông d ng ư c bày bán trong siêu th .Hơn n a, các công ty ư c thành l p trư c ó không ph i là th lĩnhtrong vi c t o ra s n ph m có ngu n g c hoàn toàn t thiên nhiên, mà ây chính là òi h i thi t y u ư c ưa ra trong th i i ngày nay chob t kỳ nhà s n xu t hàn u nào. Còn nhi u ví d khác n a. Trong lĩnh v c chương trình gi m cân,h th ng m i “diet-in-a-can” (d ch sát nghĩa: ăn kiêng trong l ) chínhlà do kinh doanh theo m ng ưa t i. Kinh doanh theo m ng là ng ơi i tiên phong trong k ho ch t o ra các ch t li u bao bì không c h i i v i môi trư ng xung quanh, các s n ph m t thiên nhiên khôngch a ch t b o qu n và ch t ph gia nhân t o. Kinh doanh theo m nglôi kéo s chú ý c a xã h i vào nh ng thành t u này r t lâu, cho t ikhi chúng tr thành “m t”. Còn m t thí d n a v b l c nư c kích cv a ph i dùng trong gia ình ư c cung ng s n xu t theo dâychuy n, ây là k t qu công vi c c a công ty kinh doanh theo m ng. Ta th l y thí d v k t n i i n tho i qu c t . Ngày nay có g nba tri u khách hàng làm quen v i AT&T chính là nh các công tykinh doanh theo m ng Sprint và MCI. K t qu là m i ngày, hàngnghìn thuê bao m i có cơ h i liên l c v i nhau!JONH KALENCH 56
 55. 55. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ I Trong m i lĩnh v c c a cu c s ng, nh ng cái m i l xâm nh pth m t cách hoàn toàn thành công nh có h th ng kinh doanh theom ng và i u ó di n ra trên ph m vi toàn c u! T i sao? M t câu h i xác áng! M t trong nh ng nguyên nhân ch y u là ti n. Giá tr cao c a m t hàng m i S xu t hi n các m t hàng m i trên th trư ng tiêu t n nh ngkho n ti n kh ng l . Chi phí cho vi c kh o sát và chu n b ch là b t u. Thep tínhtoán v a ph i nh t, s tri u ôla cũng lên n con s hàng ch c, th mchí hàng trăm tri u chi cho vi c thâm nh p th trư ng c a s n ph mm i. B n có bi t r ng, vi c kh o sát th trư ng i v i m t s s nph m m i ư c ti n hành ch có m c ích xem xem ngư i ta s muanó hay không t i mư i hay hai mươi c a hàng là tiêu t n hơn ch ctri u ôla? Thêm vào các chi phí còn là các hàng m u phát mi n phí, i ngũ ti p th s n ph m. Tính vào ó còn có chi phí ăng báo, trcông cho ng ơi bán hàng, phí kho bãi. ư ng quên c qu ng cáo vàbán hàng b ng phi u gi m giá (khuy n m i) n a. Lưu ý r ng âychưa tính các chi phí trong xây d ng dây chuy n s n xu t m i, haoh t trong bán hàng, ng d ng ch t li u bao bì m i, ăng ký s n ph m,qu ng cáo trên h th ng báo chí, phát thanh và truy n hình aphương, vân vân và vân vân. B n h n không ng c nhiên khi “các c u nh ” (nguyên văn “littleguys”) không ch u ng n i và r i kh i th trư ng? (tôi ng ý “c uJONH KALENCH 57
 56. 56. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Inh ”là nh ng công ty có m c doanh thu bán hàng dư i 100 tri u ôlam i năm). ây là cu c chơi, trong ó ch cho phép nh ng t p oànc c giàu có th ng cu c mà thôi. B n có bi t r ng t p oàn kh ng l như General Mills c n ph ibán lư ng hàng tr giá t i thi u 20 tri u ôla ho c hơn duy trì “s cs ng c a m t hàng”? Mà b n hãy xem chi phí qu ng cáo: ba mươigiây nh ng tiêu t n 800 nghìn ôla! Bây gi th hình dung b n ang có m t s n ph m (ho c d ch v )m i r t tuy t, song b n không th có 10 tri u ôla tung s n ph mc a mình ra th trư ng. B n s làm th nào ây? N u b n là ngư ithông minh, b n s n v i h th ng kinh doanh theo m ng. Chính vì th mà trong lĩnh v c kinh doanh c a chúng ta ghi nh n ư c nh ng k l c phi thư ng như v y trong k ho ch gi i thi unh ng s n ph m và d ch v m i tuy t di u và t thân chúng ơn gi nlà nh ng tác ph m ngh thu t. B n có th y r ng không ph i m i phátminh hay s n ph m m i u ư c t o ra b i các công ty giàu có nh t.Trên th c t , ph n l n cái m i, may thay, l i ư c sáng t o b i cácdoanh nghi p nh ho c b i nh ng ng ơi như b n và tôi. Tôi ch ưara m t vài th trong s ó, ví d các m t hàng dùng cho v sinh cánhân, phin l c nư c trong gia ình, nh ng s n ph m chuyên dùnggi co ngư i và ăn kiêng, nhi u lo i d ch v khác nhau cho gi i lãnh o (các câu l c b h i viên), các thi t b cho phép t ng gi m tiêuhao gas, các lo i chơi, các d ch v b o hi m, vv…. Nh ng doanh nghi p l n B n có bi t r ng Colgate – Palmolive và Gillette ang gi i thi ucác s n ph m c a mình thông qua h th ng kinh doanh theo m ng?Công ty Avon, doanh nghi p M kh ng l trong ngành công nghi pJONH KALENCH 58
 57. 57. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Im ph m (doanh s bán hàng c a Avon vào kh ang 3 tri u ôla), ang ph bi n s n ph m c a mình cũng b ng cách ó. Công tyPrudential là công ty b o hi m l n nh t th gi i. Nhưng b n bi tkhông. T p doàn A.L.Williám tronng qua h t ng kinh doanh theom ng l i bán ư c s h p ng b o hi m nh u hơn công ty nói tên?Nh ng cái tên hư Shaklee, Mary Kay Cosmeics hay Tupperware(công ty l n nh t th gi i v s n xu t plastic) có gơi lên cho b n m t i u gì chăng? T t c h u ư c xây d ng trên cơ s khái ni m kinhdoanh theo m ng. B n nghĩ r ng ó là ngo i l c bi t B c M . Công ty Amwaycũng như IBM và Mobil Oil là m t trong nh ng công ty nư c ngoàiphát tri n nhanh nh t t i nh t b n. Doanh s bán hàng c a Amway làhơn 600 tri u ôla m i năm. Ch riêng ơ Malaysia có kho ng hơn 800công ty kinh doanh theo m ng! S p t i chúng ta ch xem nh ng k tqu khá quan c a vi c phát hành các n ph m b ng nhi u th ti ng t icác nư c Th Trư ng Chung. i u ó ư c m b o b i công ty n iti ng MLM Success. Còn lúc này, th hình dung b n, là chàng trai hay cô gái bìnhthư ng, ang ng i trong phòng khách c a công ty AT&T k choông ch t ch nghe v vi c b m t 3 tri u khách hàng cũ. Bây gi b nth tư ng tư ng là ang trong văn phòng ngài ch t ch công ty b ohi m Prudential Boston và ang c g ng gi i thích b ng cách nàocông ty A.L.Williams sau mư i năm ho t ng l i bán ư c nhi u h p ng b o hi m cá nhân hơn b n. Gi ây h n ã hi u r ng t t c gi ilãnh o u quan tâm sâu s c t i cái gì ang di n ra phía dư i “kimt tháp”? Tuy t v i! Như v y, giá tr cao c a vi c tung ra th trư ng nh ng m t hàngm i và n l c thư ng xuyên m i ra th trư ng tiêu th m i bu cJONH KALENCH 59
 58. 58. CƠ H I THU N L I NH T TRONG L CH S LOÀI NGƯ Icác t p oàn l n ph i quay qua hư ng kinh doanh theo m ng, càngngày càng nhi u. Di s n c a franchise (kinh doanh như ng quy n) M i ây thôi franchise ã tr thành ngành kinh doanh phát tri nnhanh nh t t i M . Ba mươi năm trư c, khi franchise m i xu t hi n, ng ơi ta cònnghi ng v kh năng t n t i c a khái ni m này và không hoàn toàntin tư ng vào nó, cũng gi ng như v sau này h nghi ng v khái ni mkinh doanh theo m ng. Ngày nay franchise là m t b ph n không thtách r i c a n n kinh t chúng ta: m t ph n ba hàng hóa s n xu t vàcác d ch v ư c bán ra thông qua h th ng franchise! Tên ây tôi ã nói v khái ni m này và nh c t i m t y u t là, i v i m t doanh nhân bình thư ng, tr giá d ch v franchise vàokho ng 85000 ôla. Nhưng n u b n so sánh doanh nghi p xây d ngtrên cơ s kinh doanh theo m ng v i h th ng franchise, thì m i cái str nên rõ ràng i v i b n, r ng vì sao chính kinh doanh theo m ngl i tr thành phương th c kinh doanh hàng háo và d ch v ph bi nnh t t i nư c M th i hi n i. S khác nhau gi a kinh doanh theo m ng và franchise Gi a kinh doanh theo m ng và franchise t n t i m t s khác bi t.Trong h th ng kinh doanh theo m ng không có ngư i làm công. B nvà ng ơi mà b n h tr trong kinh doanh là nh ng nhà phân ph i cl p và làm vi c theo h p ng. c tính này cho phép b n, ch nhâncông vi c, ti t ki m ư c ti n b c và tinh th n.JONH KALENCH 60

×