Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Faillissement en zekerheden

1,702 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

Faillissement en zekerheden

 1. 1. Welkom
 2. 2. Faillissement en zekerheden <ul><li>Horeca Business Club Limburg </li></ul><ul><li>Ankerhof 5 juli 2011 </li></ul><ul><li>Michel Rompelberg </li></ul>
 3. 3. Inleiding: kantoor <ul><li>RRA Advocaten N.V. </li></ul><ul><li>Kerkstraat 4 </li></ul><ul><li>6367 JE Ubachsberg </li></ul><ul><li>045-5620540 </li></ul><ul><li>www.rra.nl </li></ul>
 4. 4. Inleiding: kantoor <ul><li>7 advocaten, gespecialiseerd in: </li></ul><ul><li>Vastgoedrecht </li></ul><ul><li>Ondernemingsrecht </li></ul><ul><li>Handelsrecht en intellectuele eigendom </li></ul><ul><li>Arbeidsrecht </li></ul><ul><li>10 ondersteunende medewerkers </li></ul>
 5. 5. Inleiding: spreker <ul><li>Mr. Michel Rompelberg </li></ul><ul><li>Advocaat sinds 1995 </li></ul><ul><li>Penningmeester Orde van Advocaten Maastricht </li></ul><ul><li>Gespecialiseerd in: </li></ul><ul><ul><li>Faillissementsrecht (lid INSOLAD) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lid commissie faillissementsrecht Maastricht </li></ul></ul><ul><li>Aansprakelijkheid van: </li></ul><ul><ul><li>bestuurders /commissarissen / feitelijk leidinggevenden / moedervennootschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Banken </li></ul></ul><ul><li>Ervaringsdeskundige horeca /faillissement </li></ul>
 6. 6. Ervaringsdeskundige …
 7. 7. Kennisontbijt RRA advocaten N.V.
 8. 8. Enkele hoofdregels: <ul><li>vordering-> procedure-> vonnis-> executie </li></ul><ul><li>vonnis in individuele zaak: specifiek beslag op specifiek deel vermogen schuldenaar </li></ul><ul><li>faillissement: algeheel beslag op algeheel vermogen schuldenaar </li></ul><ul><li>surséance: gericht op saneren schulden t.b.v. schuldenaar </li></ul><ul><li>faillissement: gericht op liquideren van activa t.b.v. schuldeisers </li></ul><ul><li>WSNP: gericht op “schone lei” voor schuldenaar (alleen natuurlijke personen, óók ondernemers) </li></ul>
 9. 9. Faillissement: <ul><li>wordt uitgesproken bij vonnis, door de rechtbank </li></ul><ul><li>op verzoek van: schuldenaar zelf, of </li></ul><ul><li>op verzoek van: schuldeiser(s) </li></ul><ul><li>criterium: “in de toestand verkeert van hebben opgehouden te betalen” </li></ul><ul><li>“ toestand” wordt aangenomen bij meerdere onbetaalde schuldeisers </li></ul>
 10. 10. Faillissement processueel: <ul><li>verzoekschrift, ingediend bij rechtbank </li></ul><ul><li>rechtbank roept schuldenaar op </li></ul><ul><li>behandeling ter zitting: </li></ul><ul><li>WSNP gaat vóór Faillissementsverzoek </li></ul><ul><li>surséance gaat vóór Faillissementsverzoek </li></ul><ul><li>schuldeiser: intrekken, aanhouden, persisteren </li></ul><ul><li>schuldenaar kan verweer voeren </li></ul><ul><li>oordeel rechtbank: afwijzen of toewijzen.. </li></ul><ul><li>toewijzen = failliet verklaren </li></ul>
 11. 11. Vonnis faillietverklaring: <ul><li>vonnis wordt gepubliceerd: </li></ul><ul><li>Centraal Insolventie Register ( www.rechtspraak.nl ) </li></ul><ul><li>maar ook: www.wijlimburg.nl </li></ul><ul><li>rechtsmiddel: verzet / hoger beroep </li></ul><ul><li>rechter commissaris: toezicht </li></ul><ul><li>curator: afwikkelen faillissement </li></ul><ul><li>opdracht aan curator, tot openen van aan gefailleerde gerichte poststukken </li></ul>
 12. 12. Gevolgen faillietverklaring: <ul><li>met terugwerkende kracht, tot 0.00 u.: </li></ul><ul><li>gefailleerde verliest beschikking en beheer over zijn vermogen </li></ul><ul><li>gelegde beslagen vervallen </li></ul><ul><li>executie eindigt </li></ul><ul><ul><li>tenzij datum verkoop reeds bepaald </li></ul></ul><ul><li>gerechtelijke procedures worden geschorst </li></ul><ul><ul><li>tenzij: reeds vonnis gevraagd </li></ul></ul><ul><li>het faillissement omvat: </li></ul><ul><ul><li>het hele vermogen van de gefailleerde </li></ul></ul><ul><ul><li>alsmede: wat hij tijdens faillissement verwerft </li></ul></ul><ul><ul><li>behoudens: wat buiten faillissement blijft (evt. na goedkeuring RC) </li></ul></ul><ul><li>schuldenaar kan niet meer “leveren” </li></ul>
 13. 13. Curator gaat aan het werk: <ul><li>curator is belast met beheer en vereffening van de failliete boedel </li></ul><ul><li>diagnose: </li></ul><ul><ul><li>of: verkoop goïng concern </li></ul></ul><ul><ul><li>of: liquidatie afzonderlijke onderdelen </li></ul></ul><ul><li>curator wordt betaald uit de boedel </li></ul><ul><ul><li>Gaat selectief te werk (cherry picking) </li></ul></ul><ul><ul><li>Doorgaans: geen uitkering aan schuldeiser </li></ul></ul><ul><li>goïng concern levert méér op dan liquidatie </li></ul><ul><li>dus: liefst tijdelijke voortzetting, in de hoop op een hogere opbrengst… </li></ul>
 14. 14. Problemen bij tijdelijke voortzetting onderneming: <ul><li>machtiging RC: afhankelijk van reële begroting </li></ul><ul><li>krediet / garantstelling boedelkosten </li></ul><ul><li>geschikte en solvabele overnamekandidaat </li></ul><ul><li>medewerking van: </li></ul><ul><ul><li>personeel </li></ul></ul><ul><ul><li>leveranciers </li></ul></ul><ul><ul><li>klanten </li></ul></ul><ul><ul><li>bank </li></ul></ul><ul><ul><li>fiscus </li></ul></ul><ul><ul><li>verhuurder </li></ul></ul><ul><li>afkoelingsperiode? </li></ul><ul><li>tijdsdruk: max 3 maanden opzegtermijn huur </li></ul><ul><li>procedure tot huurindeplaatsstelling? </li></ul>
 15. 15. Indien doorstart niet mogelijk: <ul><li>ontstaan boedelkosten vermijden </li></ul><ul><li>beëindigen afkoelingsperiode </li></ul><ul><li>liquidatie van het vermogen v/d gefailleerde </li></ul><ul><li>zsm beëindigen van alle overeenkomsten: </li></ul><ul><ul><li>Personeel </li></ul></ul><ul><ul><li>Huurovereenkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Lease-overeenkomsten </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzekeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gas / water /elektra </li></ul></ul><ul><ul><li>diversen: telefoon / container / advertenties </li></ul></ul><ul><li>uitwinnen verhypothekeerde en verpande zaken </li></ul><ul><li>ontruimen </li></ul><ul><li>daarna: bureauwerk voor curator: o.a. onderzoek rechtmatigheden / verdeling opbrengst </li></ul>
 16. 16. Positie schuldeisers: <ul><li>openbare verslagen: </li></ul><ul><ul><li>beschrijving boedel / staat van baten en schulden </li></ul></ul><ul><ul><li>openbare verslagen (per 3 maanden) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.rechtspraak.nl / insolventieregister </li></ul></ul><ul><li>waar werkt de curator naar toe? </li></ul><ul><li>welke vorderingen maakt hij daarbij? </li></ul><ul><li>toezicht door de RC: </li></ul><ul><ul><li>machtiging RC vereist voor bepaalde handelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>machtiging = beschikking; beroep bij Rb mogelijk </li></ul></ul><ul><li>commissie uit de schuldeisers </li></ul>
 17. 17. Zekerheden: enkele hoofdregels: <ul><li>schuldenaar staat met zijn hele vermogen in voor zijn schulden, tenzij wet of ovk anders bepaalt.. </li></ul><ul><li>.. schuldeisers zijn onderling gelijk en worden ponds-pondsgewijs uit de netto-opbrengst voldaan.. (concurrente schuldeisers).. </li></ul><ul><li>..behoudens door de wet erkende redenen van voorrang.. (preferente schuldeisers) </li></ul><ul><li>(bij ovk kan worden bepaald dat een schuldeiser een lagere rang inneemt (jegens bepaalde of alle schuldeisers) = achtergestelde vorderingen) </li></ul><ul><li>“ voorrang vloeit voort uit pand, hypotheek en voorrecht” </li></ul><ul><li>voorrecht ontstaat uitsluitend uit de wet.. </li></ul>
 18. 18. Zekerheden: enkele hoofdregels: <ul><li>pand en hypotheek gaan boven </li></ul><ul><ul><li>concurrente schuldeisers </li></ul></ul><ul><ul><li>bevoorrechte schuldeisers </li></ul></ul><ul><li>pand en hypotheek: </li></ul><ul><ul><li>hogere rang; én </li></ul></ul><ul><ul><li>parate executie = </li></ul></ul><ul><ul><li>kunnen uitwinnen zonder vonnis! </li></ul></ul><ul><li>in faillissement: pand- en hypotheekhouders kunnen hun recht uitoefenen, alsof er géén faillissement was (separatist) </li></ul>
 19. 19. Zekerheden: enkele hoofdregels: <ul><li>zekerheid, voor: </li></ul><ul><li>nakoming overeenkomst </li></ul><ul><li>terugbetaling kredietovereenkomst </li></ul><ul><li>..voorrang boven andere schuldeisers </li></ul><ul><li>zakelijke zekerheden: </li></ul><ul><ul><li>op een “zaak” </li></ul></ul><ul><ul><li>hypotheekrecht: onroerende zaken </li></ul></ul><ul><ul><li>pandrecht: roerende zaken /vorderingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>huidige en toekomstige! </li></ul></ul></ul><ul><li>persoonlijke zekerheden: </li></ul><ul><ul><li>borg, achtergestelde lening </li></ul></ul>
 20. 20. Vestigen zakelijke zekerheid: <ul><li>voorwaarden geldig hypotheekrecht: </li></ul><ul><ul><li>overeenkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>vestiging hypotheek bij notariële akte </li></ul></ul><ul><ul><li>inschrijving in openbare registers </li></ul></ul><ul><li>voorwaarden geldig pandrecht: </li></ul><ul><li>op zaken: </li></ul><ul><ul><li>ter hand stellen aan pandgever (vuistpand) of </li></ul></ul><ul><ul><li>stille verpanding: akte (not. of registratie) </li></ul></ul><ul><li>op vorderingen: </li></ul><ul><ul><li>stil pandrecht: akte (not. of registratie) </li></ul></ul><ul><ul><li>inclusief toekomstige vorderingen uit reeds bestaande rechtsverhouding </li></ul></ul><ul><ul><li>tegenwoordig: dagelijkse bulkverpanding via volmacht: vage omschrijving vorderingen </li></ul></ul>
 21. 21. Uitwinning van zekerheden <ul><li>(on)roerende zaken: parate executie: </li></ul><ul><ul><li>zodra schuldenaar in verzuim </li></ul></ul><ul><ul><li>(eventueel: in vuistpand nemen) </li></ul></ul><ul><ul><li>bevoegd tot executoriale verkoop </li></ul></ul><ul><ul><li>vordering verhalen op netto opbrengst </li></ul></ul><ul><li>verkoop = openbaar (veiling) </li></ul><ul><li>afwijkende verkoop mogelijk, na toestemming voorzieningenrechter </li></ul>
 22. 22. Uitwinning van zekerheden: <ul><li>vorderingen: </li></ul><ul><ul><li>zodra vordering opeisbaar: </li></ul></ul><ul><ul><li>(eventueel: door opzegging ovk) </li></ul></ul><ul><ul><li>mededeling van het pandrecht, aan debiteuren van de schuldenaar </li></ul></ul><ul><ul><li>pandhouder wordt daardoor bevoegd nakoming vordering te eisen en betaling in ontvangst te nemen </li></ul></ul><ul><ul><li>tot mededeling, blijft deze bevoegdheid bij pandgever (of: diens curator) </li></ul></ul>
 23. 23. Curator en zekerheden: <ul><li>curator onderzoekt aantastbaarheid van zekerheden: </li></ul><ul><li>vernietiging wegens pauliana </li></ul><ul><ul><li>onverplicht: 42 / 43 Fw. </li></ul></ul><ul><ul><li>verplicht: 47 Fw. </li></ul></ul><ul><li>schadevergoeding uit onrechtmatige daad </li></ul><ul><li>strafrechtelijke aangifte </li></ul>
 24. 24. Curator en zekerheden: <ul><li>separatisten hebben curator eigenlijk niet nodig. Uitzonderingen: </li></ul><ul><li>wet: </li></ul><ul><ul><li>bodemvoorrecht fiscus </li></ul></ul><ul><ul><li>redelijke termijn stellen uitoefening rechten </li></ul></ul><ul><li>praktijk: </li></ul><ul><ul><li>medewerking levering onroerende zaak </li></ul></ul><ul><ul><li>medewerking verkoop roerende zaken </li></ul></ul><ul><ul><li>medewerking inning vorderingen </li></ul></ul><ul><li>boedelbijdrage: ..% van de opbrengst </li></ul>
 25. 25. Typisch horeca: <ul><li>(on)roerend: aard- en nagelvast </li></ul><ul><ul><li>roerende zaken, duurzaam met het gebouw verenigd en bestemd om ter plaatse te blijven… </li></ul></ul><ul><ul><li>..worden onroerend (en dus: van de verhuurder) </li></ul></ul><ul><li>géén pandrecht op “goodwill” </li></ul><ul><li>géén pandrecht op onbetaalde, onder eigendomsvoorbehoud geleverde roerende zaken </li></ul><ul><li>fiscaal bodem(voor)recht op inventaris </li></ul>
 26. 26. Einde faillissement: <ul><li>(on)eigenlijke opheffing </li></ul><ul><ul><li>curator keert niets uit aan schuldeisers </li></ul></ul><ul><ul><li>behalve (evt) UWV en/of fiscus </li></ul></ul><ul><ul><li>geen verificatievergadering </li></ul></ul><ul><ul><li>schuldenaar blijft aansprakelijk voor zijn schulden </li></ul></ul><ul><li>uitdeling </li></ul><ul><ul><li>verificatievergadering </li></ul></ul><ul><ul><li>curator deelt (een percentage) uit aan schuldeisers </li></ul></ul><ul><ul><li>schuldenaar blijft aansprakelijk overige schulden </li></ul></ul><ul><li>akkoord </li></ul><ul><ul><li>schuldenaar biedt zijn schuldeisers enkele % aan </li></ul></ul><ul><ul><li>verificatievergadering + stemming over akkoord </li></ul></ul><ul><ul><li>schuldenaar ontvangt kwijting voor rest-schuld </li></ul></ul>
 27. 27. <ul><li>Vragen? </li></ul>

×