Lec2

379 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lec2

 1. 1. Лекц № 2 MAC болон IP хаягСүлжээнд 2 төрлийнхаяглахсхемийгашигладаг.ЭдгээрньМАСболон IP хаяглалтюм.МАСхаяг Энэньсүлжээнийинтерфейсийнкартдээрхфизикхаягбөгөөд ISOзагварынсувгийнтүвшиндхаяглагддагучраасМАС (MAC-Meduim Access Control)буюуорчиндхандахыгудирдаххаяггэжнэрлэсэн.МАСхаягнь 6 ширхэг 8биттооноостогтсонформаттайбуюу 64 битийнурттайбайдаг.Эдгээрийгихэвчлэн 16Т-ынТС-дбичдэг.Жишээнь 0A.37.4F.BC.20.7E г.м.МАСхаягийгтухайнсүлжээнийбүтээгдэхүүнийгүйлдвэрлэгчээсолгожөгдөгтулхэрэглэгчөөрчлөхболомжгүй.Энэньхүнанхтөрөхдөөавсаннэрээрээбүхамьдралдаанэрлэгддэгтэйижилюм.МАСхаягньэнгийншугаманбүтэцтэй.IP хаяг Энэнь IP (Internet Protocol) протоколдашиглагддаглогикхаягбөгөөд ISOзагварынсүлжээнийтүвшиндхарьяалагддаг.Форматнь 4 ширхэг 8 битийнтоохэлбэртэйбайхба10Т-ынТС-дбичигддэг. Жишээнь 202.103.56.7 г.м. IPхаягньМАСхаягийгбодволшаталсанхэлбэрийнилүүнарийнбүтэцтэйбатүүнийгОлонУлсынСүлжээнийМэдээллийнТөвөөс (InterNIC-International Network Information Center)олгодог.Хэрэглэгчээрөөрчлөгдөхболомжтой.Энэхаягньөөрчлөгдөхболомжтойгоороохүнийшуудангийнхаягэсвэлтелефонутасныхаягтайижил.IP хаягсүлжээболонхостынгэсэн 2хэсгээстогтдог.Сүлжээнийхэсэгбуюухаягньтухайнтөхөөрөмжийнхолбоотойбайгаасүлжээнийхаягийгзаадагболхостынхаягньугсүлжээндэхтөхөөрөмжийнөөрийнхаягийгзаадаг.Үүгээрээулс, хот,локалдугаарыгагуулсантелефонутасныдугаартайижилгэсэнүг.Энэбүтэцньсүлжээгтүүндэхтөхөөрөмжүүдийнзориулалтаарньилүүуянхатан,логикхэлбэрээрзохионбайгуулахболомжолгодог.InterNIC-ссүлжээгнийт 5ангидхуваадагболовчэдгээрээсзөвхөн 3ангийгньнийтийнхэрэгцээндарилжаанызориулалтаарашигладаг.Бусдыгньмалтикастболонтуршилтынзориулалтаарнөөцөлдөг.InterNIC ньА, В, Сгэсэн 3 ангийн IPхаягийгарилжаанызориулалтаарнийтэдолгодог.ҮүндАангийнхаягийгглобал,Вньдундхэмжээний, Сньлокалсүлжээнийтөхөөрөмжиндолгодог.Аангийн IP хаяг: C.X.X.X буюу 0-127.x.x.xВангийн IP хаяг: С.С.Х.Хбуюу 128-191.0-255.х.х
 2. 2. Сангийн IP хаяг: С.С.С.Хбуюу 192-223.1-255.1-255.хСүлжээнийангибүрөөрийнхостынтоотойбайна.Аангийнсүлжээндмаксимумдаа 16,777,214хост, Вангийнсүлжээнд 65,534 хост, Сангийнсүлжээнд 254 хостбайжболно.IP хаягдахьхостынхаягийнбитүүдньбүгд 0байвалэнэхаягсүлжээнийхаягболдог.РуутерэнэхаягийгашигланИнтернетэдөгөгдлийгдамжуулдаг.Хэрэвхостынхаягийнбитүүдньбүгд 1 буюу 255 байвалөргөндамжуулалтад(broadcasting) ашигладаг.Жишээлбэл: 176.10.0.0 хаягсүлжээнийхаяг, 176.10.255.255болөргөндамжуулалтбуюусүлжээндэхьбүхтөхөөрөмжидмэдээлэлийгилгээхболно.Иймдсүлжээнийболонөргөндамжуулалтынхаягийгямар 1төхөөрөмжиндолгохгүйгээрнөөцөлдөгбайна.1. ФизиктүвшинOSIзагварынфизиктүвшинальхэдийнхэрэглээндорсонолонулсынаппаратурынстандартыгхэрэглэдэгтулзөрөлдөөнбагатай.Үнэнхэрэгтэээнэтүвшнийганцханбодитбэрхшээлнь ISOшинээрболовсруулсанаппаратурынстандартыгхэрхэнтусгахгэжбайгааявдалюм.Мэдээлэлдамжуулахаргуудуламхурдихтэйболж,алдаахянахнэмэлтфункцтэйшинэинтерфейсүүдгарчиржбайна,үүнтэйуялдандараахасуудалгарчирнэ.Энэнь OSIзагвартшинэстандартуудыгнэмэхүүэсвэлфизиктүвшингөөрчлөхгүйүлдээхүү?гэсэнасуултюм. Физиктүвшиндхэрэглэххолбогчийн (коннектор) маштодорхойжагсаалтбайдаг.Жишээнь:RS-232C интерфейсын 25 контакттайхолбогч, өргөнзурвасын V.35 CCITT модемын 34контакттайхолбогчг.м. Үүнээсгадна RS-232C, RS-449, RS-410, V35 CCITTг.мстандартуудынцахилгаанытодорхойломжийгагуулсанбайдаг. ФизиктүвшинихэнхПК,заримхямдлокалсүлжээндхэрэглэгддэгасинхронсериалдамжуулалт, мөнзариммейнфрейм,миникомпьютертхэрэглэгддэгсинхрондамжуулалтаархангадаг. ISO болон IEEE-ндэдхороонуудолонжилийнтуршхоорондоонягтхолбоотойажиллажирсэнтулэдгээрийнстандартуудфизиктүвшиндямарчзөрчилдөөнгүйашиглагддаг.Жишээнь OSI-нфизиктүвшиндсүлжээнийчухалбүрэлдэхүүнболох10мбит/схурдтайнэгсувгийндамжуулалтадзориулсанкоаксиалькабелийнтөрөлтодорхойлогддог.Тэгвэл IEEE 802.3 стандартыннарийнкоаксалькабелийн 10Мбит/схурдтай cheapernetсүлжээ, мөн IEEE802.3 стандартынсүлжмэлхоскабелийннэгсувгийн10мбит/схурдтайдамжуулалт OSI загварынфизиктүвшиндорно.
 3. 3. OSIзагварынфизиктүвшиндхоѐртынцифрийгхолбоонышугамаардамжуулахынтулдашигладагкодчлолынсхем/дамжуулахтехникбагтдаг.Ethernetболонбусадолонлокальсүлжээндманчестерийнкод/аргыгашигладаг. Ингээдфизиктүвшиндтөрөлбүрийнлокалсүлжээндашиглагддагдамжуулахфизикорчин,дамжуулалтынтөрөл,кодлохаргабуюудамжуулахтехник,дамжуулаххурдбагтдагбайна.Эдгээрээсгадна 2 төхөөрөмжийнхоорондфизикхолболттогтоох,сигналыгхувиргах,эдгээртөхөөрөмжийнажиллагаагсинхрончлохзэрэгфункцбагтдаг.Жишээнь 2төхөөрөмжийнтактынгенераторхарилцанижилажиллахѐстойбаэсрэгтохиолдолддамжуулсанмэдээлэлхувирчуншигдахгүй.Физиктүвшнийсүлжээхоорондынтөхөөрөмж Репитерньдамжуулахорчноордамжуулагдажбайгаасигналийгхүлээнавааданхныхэлбэртньсэргээгээдцаашньдамжуулдагөсгүүрхэлбэрийнтөхөөрөмжюм.Хоѐрпорттойбайдагбөгөөдсүлжээнийсегментүүдийгхоорондньхолбодог.Тодруулбалнэгижилпротокол, орчиндхандахарга,дамжуулахтехникбүхийтодорхой 1архитектуртайсүлжээнийсегментүүдийгхоорондньхолбодог.Репитерийндутагдалтайталньсүлжээнийтраффикийгшүүжтусгаарлахчадваргүй.Репитерийнөргөтгөсөннэгхэлбэрньхабюм.Ялгааньхаболонпорттойбайдаг.2. Сувгийнтүвшин Сувгийнтүвшингтомүйлдвэрийнагуулах, ачихбуулгахцехтэйхарьцуулжболно.Сувгийнтүвшнийүүрэгньсүлжээнийтүвшнээсиржбайгаамэдээллийнбагцыгхүлээнавчдамжуулахад (буулгахад) бэлтгэнзохиххэмжээнийбагцадхуваана. (хайрцаглана)
 4. 4. OSIзагварынтүвшнээрмэдээлэлдээшдамжихявцадсувгийнтүвшинфизиктүвшнээсиржбайгаамэдээллийгбитүүдийнбагцхэлбэрийгхүлээнавчболовсруулахѐстой.Энэтүвшиндамжигдажбуйблокхаанаэхэлжхаанадуусчбайгаагтодорхойлохоосгаднадамжуулалтыналдаагилрүүлэхүүрэгтэй. Алдааилэрвэлсувгийнтүвшиналдагдсан, гажсан,орлосонөгөгдлүүдийгсэргээхэдшаардлагатайүйлдлийгхийнэ. Компьютерийнсистемүүдийндунднэгэнзэрэгбиебиеэсээүлхамааранажиллаххэдхэдэнмэдээлэлдамжууулахсувагбайжболно.Сувгийнтүвшинэдгээрсувгийнажлыгзохицуулжмэдээллийнгажуудлаассэргийлэхүүрэгтэй.Сувгийнтүвшинкомпьютертмэдээлэлдамжуулахзохихтүвшнийсувгийгидэвхжүүлнэ. Мөн 2компьютерткодлох/декодлохижилсхемашигланзэрэгажиллах (синхрончлох)үйлажиллагаагзохицуулна. Өгөгдлийгбагцаарудирдажалдаагхянадагучраассувгийнтүвшнийүйлажиллагаандхүлээжавсанбагцуудыгсудалжстатистикийнбичлэгхийдэг.Мэдээдамжуулждуусахадсувгийнтүвшинбүхмэдээллийгзөвхүлээнавсанэсэхийгшалгаадсувгаахаана.СувгийнтүвшиндэхалдааныхяналтСувгийнтүвшиндэнэфункцийгбиелүүлэхийнтулддавтандамжуулалтынавтоматхүсэлтийнаргыг (ARQ-Automatic Repeat Request) хэрэглэдэг.Сувгийнтүвшиндажиллахпротоколынхэлбэрээсхамаарчалдаагхянахдаадараахь 3аргынальнэгийгньхэрэглэдэг. Зогсолттойбахүлээлттэй ARQарганькомпьютерөгөгдлийнбагцыгдамжуулсныдарааалдаагүйхүлээжавсантухайкодыг (ACK-Acknowledge) хүлээнэ. Хэрэвалдааилэрвэлхүлээнавчбуйстанцхүлээжаваагүйтухайкод (NAK-Negative Acknowledge) илгээхэддамжуулжбуйстанцдамжуулалтыгдавтана. N-дхариулахтасралтгүй ARQаргыгхэрэглэхүедстанцхэдхэдэнбагцыгхүлээнавсны(хэрэглэжбуйпротоколоосхамаарч) дарааамжилттайболАСК,амжилтгүйболNAK-галдаагарсанбагцыгзаанявуулна. Хэрэвстанц 7 багцилгээсэнба 4дэхбагцадалдааилэрсэнболдамжуулжбуйстанцNAK-ынхариуд 4-7дахьбагцыгдавтандамжуулна. Сонгомолдавталттай ARQарганьтүрүүчийнARQаргатайижилюм.Хүлээнавчбуйстанцхүлээнавсанбагцуудыгдэсдарааллаарньтусгайбуфертбичнэ.Дарааньтиймбагцалдаатайгэсэнхариуөгнө.ҮлдсэнбагцуудыгбуфертхадгалангаахүлээнавагчстанцNAKхариуөгнө.
 5. 5. Дамжуулахстанцзөвхөналдаатайбагцыгдахиндамжуулна.Хүлээнавагчстанцбагцуудыгдахиндэсдараалалдньоруулжмэдээллийгболовсруулна.Сувгийнтүвшиндажилладагсүлжээхоорондынтөхөөрөмж Сүлжээндүүсдэгхэтихтраффикболонзөрчлийгшийдвэрлэхтөхөөрөмжийгбриж (bridge)гэдэг.Энэтөхөөрөмжньөгөгдлийнбагцдахь MAC хаягийгашигладагучраас OSIзагварынсувгийнтүвшиндхамаарна.2өөрсүлжээгхоорондньхолбодог.Локалболоналсынбрижгэж 2 ангилагддаг.ЛокалбрижГазарзүйн 1 ижилбайрлалдбайгаа 2ижилсүлжээгхоорондньхолбодог.Локалбрижньтухайнсүлжээнийбүхтөхөөрөмжүүдийн MACхаягийнхүснэгтийгөөртөөүүсгэдэгбахүлээжавсанбагцынхаахүлээнавагчийн MACхаягийгугхүснэгтээсхайхбахэрэвхүлээнавагчийнболонилгээгчийн MACхаягууднэгсүлжээндбайгааньтодорхойлогдволугбагцыгцаашньдамжуулахгүйтусгаарладаг.Харинэдгээрхаягуудньнэгсүлжээнийхбишболугбагцыгцаашнөгөөсүлжээнддамжуулдаг. БрижньбагцыгөөрөөрөөдамжуулахүедээальМАСхаягальсүлжээндбайгаагөөрийнхүснэгтэндээбайнгашинэчлэнбичижбайдаг.Ингээдбагцыгдамжуулахаасааөмнөтүүнийгөөртөөхадгалжбайгаадхаягийгньшалгахбахэрэвэнэхаягхүснэгтэдньбайхгүйболтүүнийхаягийгньхүснэгтдээтэмдэглэжавааднөгөөсүлжээндугбагцыгдамжуулдагбайна.Үүнийгхадгалааддамжуулахаргагэнэ. (store and forward) Заримбрижүүнээсарайөөраргаархүснэгтээүүсгэдэг.Эдгээрийгсураглах (learning)брижгэжнэрлэдэг.ЭнэтөрлийнбрижийгсүлжээндхолбомогцтухайнсүлжээндөргөндамжуулалтынхэлбэрээрбүхтөхөөрөмжүүдийнМАСхаягийгасуужугсүлжээнийтөхөөрөмжүүдийнМАСхаягийгагуулсанхүснэгтийгүүсгэдэг. Харинзөвхөнтодорхойоператороорхүснэгтүүсгэдэгбрижийгстатик (static) брижгэдэг. Харинсүлжээнүүдийг 2-сдээштооныбрижашигланхолбохгэжбайгааболтэдгээрбрижүүдньзөвхөнөөрийншуудхолбогдсонсүлжээнийтөдийгүйбусадсүлжээнийбүхтөхөөрөмжүүдийнМАСхаягийгмэдэжбайхѐстой.Мөнолонбрижашигласантохиолдолддурын 2 сүлжээгзөвхөн 1 замаарлхолбодог.Тэгэхгүйбол1багцыгхэдхэдэнзамаарзэрэгдамжуулснааралдаагардаг.Багцынбрижээрдамжиндамжуулагдахзамыгтодорхойлохыгчиглүүлэхгэдэг.Энэньруутерийнчиглүүлэхфункцээсарайөөрюм.Брижашигланбагцдамжуулахдээрхбүхаргуудньтунгалагчиглүүлэлтэнд (transparent routing)
 6. 6. тооцогддог.Учирньэнэтохиолдолдбрижөөрөөбагцыгямарзамаардамжуулахаамэддэггүйгээсгаднабагцадөөртньэнэталынмэдээлэлагуулагддаггүй. Брижэдашиглагддагөөрнэгтөрлийнчиглүүлэхарганьилгээгчийнчиглүүлэлтюм.Энэтохиолдолдбагцньөөртөөөөрийндамжихсүлжээ,брижийгзаасанчиглүүлэхмэдээллийгагуулдаг.Багцыганхүүсгэсэнтөхөөрөмжэнэмэдээллийгбагцаднэмдэгтулилгээгчийнчиглүүлэлтийнаргагэдэг.Энэарганьтунгалагчиглүүлэлтийнаргаасилүүхурдтайдтооцогддог. Локалбрижийнөөрнэгонцлогньугтөхөөрөмжөөрийнхолбогдсонсүлжээндашиглагдажбайгаапротоколоосүлхамааранажилладаг. Дутагдалтайталньрепитертэйижил.АлсынбрижГазарзүйнөөрөөрбайрлалдбайгаасүлжээнүүдийгхоорондньхолбодог.Голтөлөвтелефоныэсвэлхиймэлдагуулынсувагашигланалсынсүлжээнүүдийгхоорондньхолбодог.Үүнд 1алсынсүлжээндэхбрижбагцыгхолбоонысувагтдамжуулахбаэнэсувгийннөгөөүзүүртбайхбрижбагцыгхүлээнавчөөрийнсүлжээнддамжуулдагбайна.Локалбрижээсялгаатайньзаавалхарилцаахолбоонысувагашигладагявдалбөгөөдбусадталаарааижилюм.3. Сүлжээнийтүвшин Сүлжээнийтүвшиндсүлжээнийзаммаршруттодорхойлогддог.Нэгкомпьютерийнсистемээснөгөөдбагцдамжуулаххүсэлтийг OSIзагварындээдтүвшнийпротоколуудүүсгэхбахаринэнэдамжуулалтыггүйцэтгэхмеханизмыгсүлжээнийтүвшинбийболгодог. Үүнээсгаднасүлжээнийтүвшинньглобальсүлжээндэх CCITT X.25стандартынүндэсболдог. OSI загварынсүлжээнийтүвшинд,транспорттүвшиндзориулагдсанүйлчилгээнийхэдхэдэнүндсэнхэлбэрбагтдаг.Сүлжээнийтүвшинньтранспорттүвшиндзасаршгүйалдаагилрүүлэхэдтуслах,түүнийүйлчилгээнийчанартдэмжлэгүзүүлэх,мөншаардлагатайгэжүзвэлбагцындамжуулалтыгтасланзогсоохзамаарсүлжээнийхэтачааллаасхамгаалдаг. Хэдийгээрхоѐрсүлжээнийхоорондмэдээлэлсолилцожбайхүедфизикхолболтньцагүргэлжөөрчлөгдөжболохболовчсүлжээнийтүвшинньвиртуаль (голч)сувгуудаараабуруудараалалтайиржбайгаабагцуудыгзөвдараалалтайцуглуулахажлыггүйцэтгэ
 7. 7. дэг.Энэтүвшинньямарнэгбагцыгнэвтрэнөнгөрөхзамыгтодорхойлдогчиглүүлэх (маршрутын)хүснэгтийнтусламжтайажилладаг.Ихэнхтохиолдолдмэдээлэлньолонбагцаастогтсонбайхбаэдгээрньянзбүрийнзамаардамждаг.Иймээссүлжээнийтүвшинньэдгээрбагцуудадзайлшгүйхэрэгтэйхаргалзахмэдээллийголгодог. (Жишээнь: мэдээлэлдбайхбагцынерөнхийтоо,тэдгээрийндарааллындугаар) Сүлжээгээрөгөгдөлдамжуулахявцадгардагнэгхүндасуудалбайдаг.Энэньхаягийнталбарынболонбагцынурт, тэдгээрийнсүлжээгээрдамжихадзөвшөөрөгдөххугацаа, багцалдагдах,хугацааалдагдсанбагцындубликат (орлох)багцявуулаххугацаазэрэгньсүлжээбүртөөрбайдаг.Иймучраассүлжээнийтүвшиндбагцуудаднэмэгддэгудирдлагынмэдээлэлньбагцыгямарнэгэндүүрэлгүйамжилттайдамжуулагдахболомжолгодог. Транспортболонсүлжээнийтүвшнүүдньбиебиенээтодорхойхэмжээндтэртусмааөгөгдлийнурсгалыг (багц) удирдах,алдаандхяналттавихзэрэгтилүүтүлхүүорлодог.Иймэрхүүорлолтынголшалтгаанньхолболтын2 хувилбарбайдагторшино. Холболтчиглэлийн (connection - orientied) Холболтынбусчиглэлийн (connectionless)Энэхувилбаруудньсүлжээнүүдийнхэрнайдвартайгаасшалтгаалжхэрэглэгддэг. Холболтчиглэлийнсүлжээньердийнтелефонсистемшигажилладаг.Холбогдсоныдараамэдээллийгүешаттайгаардамжуулдаг.Ингэхдээхолбогч,холбогдогчнармэдээлэлбүрийнэцэстнэрхаягаабичихшаардлагагүй, холболтнайдвартай,мэдээлэлөөрчлөлтгүйдамжуулагдсангэжтооцдог.Иймсүлжээндбагцдаххаягньзөвхөнхолбоотогтооходлхэрэгболохоосбагцадөөртньямарчхэрэггүй.Иймсүлжээндсүлжээнийтүвшинөгөгдлийнбагцыгудирдахболоналдаагхянах, мэдээллийнбагцыгцуглуулахүүрэгтэй. Холболтынбусчиглэлийнсүлжээнийсүлжээнийтүвшнийфункцболохалдааныхяналт,өгөгдлийнбагцынудирдлаганьтээврийнтүвшиндявагддаг.Очиххаягийгбагцбүртзаажөгөхбабагцуудындараалалхадгалагдахньбаталгаагүйбайдаг.ЭнэүйлчилгээнийголсанааньхамгийнголүзүүлэлтээдамжуулаххурдадчиглүүлсэнбөгөөдхэрэглэгчОSI загварынстандартхэрэгслээрбиш, харинөөрийналдаахянах,өгөгдлийнбагцыгудирдахпрограммыгашиглаххэрэгтэйболдог. Холболтчиглэлийнболончиглэлийнбусэдгээрүйлчилгээнийболомжньсүлжээнийболонтранспорттүвшиндхоѐуландньбайдагтайхолбоотой.Эцсийнхэрэглэгчзохихстандартынутгыгэдгээртүвшнийудирдахталбартсонгонавчөөртаалагдсанаргыгхэрэглэжболно.Энэзөрөлдөөнийдута
 8. 8. гдалтайталньальальтүвшиндбайдагилүүдэлмэдээлэлбуюуиххэмжээнийнэмэгдэлмэдээллийнбитюм. Иймформаттаймэдээллийгхолзайддамжуулахадиххугацааорохтулнэмэлтзардалгардаг.Сүлжээнийтүвшиндажилладагсүлжээхоорондынтөхөөрөмж Сүлжээнийтүвшиндажилладагсүлжээхоорондынтөхөөрөмжийгруутер (router)гэдэг.Руутерньбрижээсхэдхэдэнталаарааялгаатай. - Брижнь OSI загварын 2-ртүвшиндажилладагболруутернь 3-ртүвшиндажилладаг. - Өгөгдөлийндамжуулалтыгудирдахдаабрижнь MAC хаягийгашигладагболруутернь IP хаягийгашигладаг. - Брижийгсүлжээнийсегментүүдийг, руутерийгсүлжээнүүдийгхоорондньхолбоходашигладаг. Руутерньмөнбусадсүлжээнийтехнологиболох Ethernet, Token-ring, FDDI сүлжээнийбагцыгдамжуулахчадвартайбайдаг.Руутерийнтухайнсүлжээндхолбоотойбайгаапортыгугсүлжээнийтөхөөрөмжгэжүздэгбөгөөдруутерттүүнийбүхпортондхолбоотойбайгаасүлжээнүүдийн IP хаягийнхүснэгтүүсдэг.Энэхүснэгтийгчиглүүлэххүснэгтгэдэгбаүүгээрбагцыгдамжуулахзамыгтодорхойлдогбайна.Руутерийнчиглүүлэххүснэгтньсүлжээ, дэдсүлжээнүүдийнтөхөөрөмжийнIP,MACхаягуудыгхадгалсанбайдаг. DESTINATION NETWORK ROUTERPORT201.100.100.0 201.100.100.1201.100.101.0 201.100.101.1
 9. 9. 201.100.120.0 201.100.120.1201.100.150.0 201.100.150.1 Protocol Address MAC Address Interface IP 197.15.22.33 02-60-8c-01-02-03 ethernet 0 IP 197.15.22.44 00-00-A2-05-09-89 ethernet 0 IP 197.15.22.4 08-00-02-90-90-90 ethernet 0 IP 197.15.22.1 08-00-02-89-90-80 ethernet 0 IP 201.100.101.37 00-80-29-e3-95-92 ethernet 1 IP 201.100.101.1 00-00-05-01-13-7d ethernet 1 IP 201.100.101.141 00-40-33-2b-35-77 ethernet 1 IP 201.100.101.163 00-40-33-29-43-eb ethernet 1Хэрвээнэгсүлжээнээснөгөөсүлжээрүүөгөгдөлдамжуулахыгхүсвэлруутерээрхолбогдохбаруутердээрдараахьүйлдэлхийгдэнэ. 1. Фреймээстолгойнхэсгийгсугаланавчилгээгчбахүлээнавагчийнхаягийгтодорхойлоно. 2. Хүлээнавахсүлжээгтодорхойлно. 3. Чиглүүлэххүснэгтээсальпортоордамжуулахыгтодорхойлж, багцыгхүлээнавагчидилгээнэ.
 10. 10. Чиглүүлэххүснэгтийгхоѐрянзаарүүсгэдэг.1.Статик2.Динамик.Сүлжээнийтүвшнээсбагцандсүлжээнийтолгой (Network header)гэсэнмэдээлэлнэмэгддэгбаэнэньдотроохүлээнавагчболонилгээгчтөхөөрөмжийнхаягийгагуулдаг.OSIзагварынсүлжээнийтүвшиндбагцлагдсанөгөгдлийгдатаграмгэхбахэрэвтухайнсүлжээнийтүвшин IP протоколыгашиглажбайгааболугдатаграмыг IPдатаграмгэнэ.Харинсувгийнболонфизиктүвшинддатаграмньфреймдхувирна.Датаграмньтолгой (header) болонөгөгдлийн (data) хэсгээстогтоно.Толгойхэсэгньдараахьталбаруудаастогтохбастандартбүтэцтэйбайна:IP толгойнформатVersion - IP протоколынверсийндугаарыгзаана. /4 бит/
 11. 11. IP header length (HLEN) - толгойхэсгийнуртыг 4 байтаарзаана./4 бит/Type-of-service - үйлчилгээнийтөрөл.Сүлжээнийхээсбусаддээдтүвшнийпротоколоортодорхойлогдоно.Total Length - IP датаграмынхэмжээгбайтаарзаана./16 бит/Identification - Тухайндатаграмыгтодорхойлно./16 бит/Flags - Датаграмыгхэдхэдэнхэсэгфрагмент (fragmentation) болгоходашиглагдана.Бага 2битньфрагментийн (fragmentation) мэдээлэлбайна. /3 бит/Fragment offset - Энэхэсэгньфрагментийгнийлүүлждатаграмыгэвлүүлэхэдашиглагдана./16бит/Time to live - Датаграмыгхэдийдтооцохгүйорхихыгзаасантоолуурынутга.Protocol - Хүлээнавагдсанбагцыгальтүвшнийпротоколхүлээжавахыгзаана./16 бит/Header checksum - IP толгойнхэсэгалдаатайэсэхийгшалгахадашиглагдана. /16 бит/Source address - илгээгчийн IP хаягийгагуулна./ 32 бит/Destination address - хүлээнавагчийнIP хаягийгзаана./32 бит/Options - IP протоколынбусаднэмэлтболомжийгзаана. ЖишээньхамгаалалтData- Өгөгдлийнхэсэг /максимум 64Кбит/ Inter NICтөвөөсA, B, Cгэсэн 3ангийнхаягийгарилжаанызориулалтаарнийтэдашиглуулдгийгөмнөньдурдсан.Тэгвэлсүлжээнийадминастаторзаримүедсүлжээгхуваахшаардлагагардаг,ялангуяатомсүлжээгжижигсүлжээнд (сабнет) хуваадаг.Үүнийтулд IPхаягийгашигладаг.Интернетийнсүлжээнднэгсүлжээньнөгөөсүлжээгээнэгбүхэлсүлжээмэтээройлгодогбөгөөдтүүнийнарийвчилсанбүтцийнталаарямарнэгмэдээлэлгүйбайдаг.Ямарчангийнсүлжээнийхостынхаягийнадилаарсабнетийнхаягийгсүлжээнийадминистратортогтоодог.Бусадбүх IP хаягийнадилсабнетхаягньцорынганцбайна.Сабнетийнхаягньсүлжээ, сабнет,хостынгэсэн 3 хэсэгтэй. Сабнетийнхаягийгүүсгэхдээхостынталбараастодорхойтооныбитийгзээлдэг.Зээлсэнбитийн2-ынзэргээрсабнетийнтоотодорхойлогдоно.Жишээнь 4 битзээлвэл 24=16сабнетэдугсүлжээхуваагданагэсэнүг.Гэхдээзээлэхбитийнтоондхязгаарлалттавигддагбөгөөдэнэньхостынхэсэгтхамгийнбагадаа 2битүлдэхѐстойгэжзаадаг.Сабнетхаягийггадаадсүлжээнийхньхаягаассабнетмаскашигланялгадаг.Сабнетмаскийнүүрэгн
 12. 12. ьхаягийнальхэсэгньсүлжээнд,альхэсэгньхостынхэсэгташиглагдажбайгаагтодорхойлжөгдөг.ФорматньIPхаягийнформаттайижил 4байтынурттайаравтынтообайна.Сабнетмаскийгдараахьаргаарүүсгэнэ.Үүнд:Сүлжээболондэдсүлжээнүүдийнхэсэгньбүгд 1, хостынхэсэгнь 0 гэсэнбитүүдээстогтоно.ЖишээньВангийнсүлжээямарчсабнетэдхуваагдаагүйболсабнетмаскнь 255.255.0.0 байна. Сабнетбүрдхаяглагдаххостынтоогтодорхойлохдоо IPхаягийнхостынхэсгээссабнетийнхаягташиглагдаагүйүлдсэнбитийгашиглана.ЖишээньСангийнсүлжээнийхостынхаягнаас 5 битийгньсабнетийнхаягташиглагдсанболүлдсэн 3 битийн 2-ынзэргээс 2-гхасчсабнетбүрд 6 хостбайхньтогтоогдоно. 23-2=8-2=6 2-гхасдагшалтгаанньсабнетбүрийнхамгийнэхнийбагахаягийгсабнетийн,хамгийнсүүлийнахлаххаягийгөргөндамжуулалтынхаягтзориулжнөөцөлдөг.InterNIС-сгаргадаг IPхаягийнхуваарилалтандбусдадолгодоггүйхэсэгмужбайдагбатэдгээрийгхувийнхаягийнмужгэнэ. 10.0.0.0-10.255.255.255 172.16.0.0-172.31.255.255 192.168.0.0-192.168.255.255 ТөхөөрөмжүүдИнтернетийнсүлжээндхолбогдохынтулдзаавалөөрсдийн IPхаягтайбайхѐстой.ГэтэлсүлжээнийбүхтөхөөрөмжүүдийгИнтернетэдхолбоход IPхаягхүрэлцэхгүйтохиолдолдтэдгээртхувийнхаягаасолгодогбаиймхаягтайтөхөөрөмжүүд NAT
 13. 13. (Network Address Translation) эсвэл ProxyсерверээрдамжинИнтернетийнсүлжээндхолбогдохболомжтойболдог.ҮүнээсгаднаИнтернетийнсүлжээндхолбогдохшаардлагагүйболовч IPпротоколшаардлагатайзаримтөхөөрөмжиндмөнхувийн IP хаягийголгодог. Төхөөрөмжүүдэд IP хаягийг 2 хэлбэрээролгодог: статикбадинамик.Статикхаяглалтынүедтөхөөрөмжбүрдтэдгээрийн IPхаягийгтохируулжөгдөг.Энэтохиолдолдхамгийнчухаланхаарахзүйлнь 2,түүнээсдээштоонытөхөөрөмжүүдэд 1 ижил IP хаяголгожболохгүй.Windows 9x/NTүйлдлийнсистемүүд TCP/IP протоколыгиницилизацхийхийнөмнө ARPхүсэлтийгсүлжээгээрилгээж IP хаягдавхцажбайгааэсэхийгшалгадаг.Хэрэвижил IPхаягтайтөхөөрөмжсүлжээндбайгааньтогтоогдвол TCP/IPпротоколыгашиглахгүйболгожхаадаг.Динамикхаяглалтынхувьдтөхөөрөмжүүдзөвхөн TCP/IP протоколыгашиглахүедээ IPхаягтайболдог.Жишээнькомпьютерунтраалттайбайхадямарнэг IPхаягтүүндолгогдохгүйбахаринасаасанүедтүүнд IP олгогддог.Төхөөрөмжүүдэд IPхаягийгдинамикаар 3 аргааролгодог: RARP, BOOTP, DHCP

×