Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thiết kế logo Uree guidelines

Dự án thiết kế logo Công ty Cơ điện Uree do Adina Việt Nam thực hiện. Tham khảo dịch vụ thiết kế logo của Adina tại:
http://adina.com.vn/thiet-ke-logo/

 • Login to see the comments

Thiết kế logo Uree guidelines

 1. 1. BRAND GUIDELINES Created & Designed by ADINA | Copyright 2017
 2. 2. MỤC LỤC 1. Ý nghĩa logo 2. Các loại font chữ 3. Chi tiết logo kích thước, khoảng cách 4. Chi tiết logo một màu 5. Logo đen trắng 6. Bảng màu (tên màu, mã CYMK, mã RGB) 7. Lo go trên nền màu nhận diện 8. Khoảng trống tối thiểu của logo đến các thành phần khác trong văn bản 9. Kích thước tối thiểu trên các bản in 10. Logo đặt trên nền ảnh 10. Định dạng Icon 11. Các trường hợp không được phép sử dụng Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 02
 3. 3. Logo s d ng ch cái U c a tên thương hi u UREE cùng hình nh toà nhà làm ý tư ng thi t k ch đ o. Các đư ng nét cách đi u đơn gi n,d hi u th hi n s ch c ch n, rõ ràng. UREE M&E là đơn v Nhà th u cơ đi n, k thu t cơ đi n l nh, h th ng đi n cho tòa nhà... Vì th các đư ng nét cách đi u mang thông đi p cung c p các gi i pháp cơ đi n an toàn và hi n đ i cho công trình. Các đư ng nét logo đư c n m g n gàng trong 1 kh i hình h c ch c ch n, m nh m phù h p tính ch t thương hi u th hi n tính an toàn, s tin tư ng và chuyên nghi p. Font ch logo v i các nét ch c kho , rõ ràng ăn nh p cùng bi u tư ng. Tông màu logo đư c hoà s c nóng l nh rõ nét v i tông xanh coban đ m hi n hoà d ch u, t o s tin c y k t h p tông đ c a năng lư ng, nhi t huy t và n i b t. Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 03
 4. 4. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.;:”/?<>~#%^&*()_+{}[] Font ch Thương hi u UTM Nokia ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.;:”/?<>~#%^&*()_+{}[] Font ch nh n di n Helvetica Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 04
 5. 5. 5.5x 7.5x 2x 1x quy đ nh b ng chi u cao c a tên thương hi u Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 05 x
 6. 6. Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 06
 7. 7. Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 07
 8. 8. C100 M80 Y30 K15 R20 G67 B114 Code: #144372 C10 M100 Y100 K0 R218 G33 B40 Code: #DA2128 Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 08
 9. 9. LOGO TRÊN MÀU NH N DI N Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 09
 10. 10. Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 10
 11. 11. Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 11
 12. 12. Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 12
 13. 13. Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 13
 14. 14. Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 14 1. Không đư c đ i màu logo thành màu khác hoàn toàn màu đ c trưng c a logo 2. Không đư c thay đ i tương quan kích thư c gi a bi u tư ng và ch c a logo 3. Không đư c đ t l ch ph n bi u tư ng và ch 4. Không đư c lư c b t các thành ph n chính c a bi u tư ng
 15. 15. 5. Không đư c thi t k l i logo 6. Không đư c bóp d t, làm d d ng logo 7. Không đư c xô nghiêng logo 8. Không đư c bóp ngang logo Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity design Created by Adina | Copyright 2017 15
 16. 16. Created & Designed by: Adina Branding T ng 6, Toà nhà 2/68 Nam Đ ng, Đ ng Đa, Hà N i Hotline: 098 771 2288 / 093 606 8626 www.adina.com.vn BRAND GUIDELINES Created & Designed by ADINA | Copyright 2017

×