Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mau so 10 a kk-tncn_to khai thue tncn

782 views

Published on

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) Mẫu số: 10A/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mau so 10 a kk-tncn_to khai thue tncn

  1. 1. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s : 10A/KK-TNCN c l p - T do - H nh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư s 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính) T KHAI THU THU NH P CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh n p thu theo phương pháp khoán) [01] Kỳ tính thu : Năm ....… [02] H và tên ngư i i di n cho nhóm kinh doanh:................………………… [03] Mã s thu : - [04] a ch :…………………………………………………………………… [05] i n tho i:…………....[06] Fax:……......……….[07] Email:……………… D KI N K T QU KINH DOANH TRONG KỲ C A NHÓM ơn v ti n: ng Vi t NamSTT Ch tiêu S lư ng/S ti n 1 T ng doanh thu d ki n phát sinh trong kỳ [08] 2 T l thu nh p ch u thu d ki n c a kỳ [09] 3 Thu nh p ch u thu d ki n c a kỳ [10] 4 T ng s cá nhân trong nhóm [11] THU NH P CH U THU , TÍNH THU VÀ S THU PH I N P TRONG KỲ (c a t ng cá nhân trong nhóm kinh doanh) T l Các kho n gi m tr Thu Thu nh p Thu Mã s phân chia Ngư i nh pSTT H và tên ch u thu B n ph i thu thu nh p ph T ng tính tương ng thân n p (%) thu c thu [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 1 2 3….…. T ng c ng [21] [22] [23] [24] [25] [26] 24
  2. 2. CHI TI T GI M TR GIA C NH CHO NGƯ I PH THU C C A T NG CÁ NHÂN TRONG NHÓM KINH DOANH (áp d ng i v i cá nhân có thu nh p bình quân trên 4 tri u ng/tháng) [27] H và tên:................………………………………..……………………...…… [28] Mã s thu : - S tháng ư c Thu nh p Năm S CMND/ Quan hSTT H và tên tính gi m tr ư c gi m sinh h chi u v i TNT trong năm tr [29] [30] [31] [32] [33] [34] 1 2 … T ng c ng [35] [36] H và tên:................……………………………………..……………………...…. Mã s thu : - S tháng ư c Thu nh p Năm S CMND/ Quan hSTT H và tên tính gi m tr ư c gi m sinh h chi u v i TNT trong năm tr 1 2 … T ng c ng H và tên:................……………………………………..……………………...… Mã s thu : - S tháng ư c Thu nh p Năm S CMND/ Quan hSTT H và tên tính gi m tr ư c gi m sinh h chi u v i TNT trong năm tr 1 2 … T ng c ng Tôi cam oan s li u kê khai trên là úng và hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t vs li u ã kê khai./. ………………, ngày ……tháng……năm………. NGƯ I I DI N CHO NHÓM KINH DOANH (Ký và ghi rõ h tên) 25

×