C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM           M u s : 09/KK-TNCN                         ...
20
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mau so 09 kk tncn_to khai quyet toan thue tncn

3,758 views

Published on

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh) - Mẫu số: 09/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mau so 09 kk tncn_to khai quyet toan thue tncn

 1. 1. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s : 09/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư s c l p - T do - H nh phúc 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính) T KHAI QUY T TOÁN THU THU NH P CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công và cá nhân có thu nh p t kinh doanh) Chính th c: [ ] B sung: [ ] L n: [ ] [01] Kỳ tính thu : Năm ....... [02] H và tên cá nhân:……………....………...………………....................... [03] Mã s thu : - [04] a ch : …………....………...…………….………………… [05] i n tho i:…….......…..[06] Fax:……..…….... [07] Email:…………….. ơn v tính: ng Vi t NamSTT Ch tiêu S ti n T ng thu nh p ch u thu [08] 1 a T ng thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công [09] b T ng thu nh p ch u thu t kinh doanh [10] c T ng thu nh p ch u thu phát sinh ngoài Vi t Nam [11] Các kho n gi m tr [12] a Cho b n thân cá nhân [13] 2 b Cho nh ng ngư i ph thu c ư c gi m tr [14] c Gi m tr t thi n, nhân o, khuy n h c [15] Gi m tr các kho n óng góp b o hi m xã h i, b o hi m y t , d [16] b o hi m trách nhi m b t bu c 3 T ng thu nh p tính thu [17] 4 T ng s thu ph i n p phát sinh trong kỳ tính thu [18] T ng s thu ã t m n p, ã kh u tr , ã n p trong kỳ tính thu [19] a ã kh u tr i v i thu nh p t ti n lương, ti n công [20] 5 b ãt mn p i v i thu nh p t kinh doanh [21] c ãn p nư c ngoài ư c gi m tr (n u có) [22] 6 T ng s thu ph i n p trong kỳ [23] Tôi cam oan s li u khai trên là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng s li u ã khai./. ………………, ngày … tháng … năm ...…… CÁ NHÂN CÓ THU NH P (Ký và ghi rõ h tên) 19
 2. 2. 20

×