Successfully reported this slideshow.
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM                      M u s : 01/ K-TNCN              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

01 dk tncn-tt84

4,956 views

Published on

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 01/ĐK-TNCN
(Ban hành kèm theoThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

 • Be the first to like this

01 dk tncn-tt84

 1. 1. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s : 01/ K-TNCN c l p - T do - H nh phúc (Ban hành kèm theoThông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính) T KHAI ĂNG KÝ THU THU NH P CÁ NHÂN Mã s thu (Cơ quan thu ghi n u c p m i ho c cá nhân ghi n u ã ư c c p mã s )[01]. H và tên ngư i ăng ký thu :[02]. Ngày tháng năm sinh: - - ngày tháng năm[03]. Gi i tính: Nam N [04]. Qu c t ch:....................................[05]. S ch ng minh nhân dân: [05.1]. Ngày c p ngày tháng năm [05.2]. Nơi c p:....................................................................................................[06]. S h chi u: [06.1]. Ngày c p: ngày tháng năm [06.2]. Nơi c p: ....................................................................................................[07]. a ch ăng ký theo h kh u: [07.1]. S nhà/ ư ng ph , thôn, xóm:.................................................................. [07.2]. Xã, phư ng:............................................................................................... [07.3]. Qu n, huy n:.............................................................................................. [07.4]. T nh, thành ph :................................. [07.5]. Qu c gia: ..........................[08]. a ch cư trú: [08.1]. S nhà/ ư ng ph , thôn, xóm:.................................................................. [08.2]. Xã, phư ng:................................................................................................ [08.3]. Qu n, huy n:.............................................................................................. [08.4]. T nh, thành ph :.........................................................................................[09]. i n tho i liên h :........................................................[10].Email:..........................[11]. Cơ quan thu qu n lý: ............................................................................................. Tôi cam oan nh ng n i dung kê khai là úng và ch u trách nhi m trư c pháplu t v nh ng n i dung ã khai./. …, ngày …tháng … năm ………… NGƯ I ĂNG KÝ THU (Ký và ghi rõ h tên) 1

×