Estadística

392 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Estadística

  1. 1. Estadística Cicle Superior Escola Sant Pau Curs 2012-13
  2. 2. Què és l’estadística? • L'estadística és la ciència matemàtica relacionada amb la recopilació, anàlisi, interpretació i representació de dades. • Es pot aplicar en qualsevol disciplina del coneixement per explicar fenòmens de la realitat.
  3. 3. • Només cal que ens formulem una pregunta i provem de respondre-la recollint tota aquella informació que ens pugui ser d'utilitat:  Quin és el percentatge de dones a Catalunya?  Quantes famílies catalanes disposen d'un ordinador a casa seva?  Quant de temps dediquen homes i dones a les tasques de la llar?  Quina proporció dels ciutadans separa de forma selectiva les deixalles? ...
  4. 4. Recopilació de dades • Les dades que utilitza l'estadística provenen de dues fonts principals: 1) Els registres administratius on consten dades diverses sobre els ciutadans ... 2) Les operacions estadístiques (censos i enquestes) que es realitzen per conèixer l'opinió, els hàbits o les característiques de la població. En els censos s’estudia la població total i en les enquestes es recull només un nombre concret de dades que siguin representatives del conjunt de la població analitzada: la mostra.
  5. 5. Representació de dades • Aquests valors numèrics estan expressats habitualment en forma de nombres absoluts, de percentatges o de mitjanes, i es poden representar per mitjà de taules, gràfics de barres, gràfics de línies, gràfics de sectors... En funció de la variable objecte d’estudi, podem utilitzar un tipus de gràfic o un altre.

×