Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫11.9.1‬

‫לכבוד‬
‫עזרא דוידי‬
‫מנהל פרויקט‬
‫חברת אלקו‬

‫הנדון: ביצוע סקר סיכונים במתקן גז טבעי רותם ‪PRMS‬‬

‫עזרא שלום...
‫1. זיהוי מפגעים וגורמי סיכון בעזרת כלי ה- ‪PHA‬‬
‫מס'‬
‫1‬

‫פירוט תהליך‬
‫הקמת שטח‬
‫התארגנות בכניסה‬
‫לתחנה‬

‫סיכונים ...
‫מס'‬

‫פירוט תהליך‬

‫סיכונים אפשריים‬

‫9‬

‫העברת כבלים מחדר‬
‫הבקרה לפיר חדר‬
‫בקרה קיים‬

‫פגיעה/נפילת עובד‬

‫01‬

‫...
‫רמת‬
‫הסיכון‬

‫מס'‬

‫פירוט תהליך‬

‫סיכונים אפשריים‬

‫41‬

‫חציבה ברצפת‬
‫הבטון באזור‬
‫העבודה לאורך 5.0‬
‫מ' ועומק 51...
‫מס'‬

‫פירוט תהליך‬

‫סיכונים אפשריים‬

‫22‬

‫הזזת גלאי להבה‬
‫הנמצא בתקרת ה-‬
‫‪PRMS‬‬

‫עבודה בגובה‬

‫רמת‬
‫הסיכון‬

...
‫2. זיהוי מפגעים וגורמי סיכון בעזרת כלי ה- "‪"What if Tool‬‬

‫קביעת רמת הסיכון‬
‫הסבירות למימוש הסיכון‬

‫4‬

‫8‬

‫25‬

...
‫הערכת סיכונים‬
‫מס'‬

‫פעילות‬

‫1‬

‫הקמת שטח‬
‫ההתארגנות‬

‫2‬

‫העמסת ציוד‬
‫משטח‬
‫ההתארגנות‬
‫והכנסתו לשטח‬
‫העבודה‬...
‫מס'‬

‫פעילות‬

‫5‬

‫חיבור הוונטים‬
‫מהמערכת החדשה‬

‫6‬

‫בדיקות קרות‬
‫(חנקן) לבדיקת‬
‫דליפות בצנרת‬

‫7‬

‫בדיקות מים...
‫מס'‬

‫פעילות‬

‫8‬

‫חיבור בקידוח של‬
‫בסיסי הסקיד‬
‫לרצפת הבטון‬

‫9‬

‫העברת כבלים‬
‫מחדר הבקרה‬
‫לפיר חדר בקרה‬
‫קיים...
‫מס'‬

‫פעילות‬

‫11‬

‫חיבור הכבלים‬
‫לקופסאות חשמל‬
‫שנמצאות לרגלי‬
‫הסקיד וכן קיבוע‬
‫קופסאות ‪ JB‬ע"י‬
‫קידוח לרצפת‬
‫...
‫רמת סיכון מתוקנת‬
‫מס'‬

‫פעילות‬

‫31‬

‫התקנת תמיכה‬
‫לתעלות הפח‬
‫וקיבוע בסיס‬
‫התמיכה לרצפת‬
‫הבטון‬

‫41‬

‫חציבה בר...
‫מס'‬

‫פעילות‬

‫61‬

‫הכנסת 4 לוחות‬
‫חשמל לחדר‬
‫הבקרה משטח‬
‫ההתארגנות‬

‫71‬

‫הצבת הלוח,‬
‫חיבורו וחיבור‬
‫הכבילה‬

...
‫מס'‬

‫פעילות‬

‫02‬

‫התקנת תעלות‬
‫חשמל בחדר‬
‫דוודים‬

‫‪What if‬‬

‫נפילה מגובה של 3-2‬
‫מטר‬

‫הסתברות‬

‫חומרה‬

‫ס...
‫מס'‬

‫פעילות‬

‫22‬

‫הזזת גלאי להבה‬
‫הנמצא בתקרת ה-‬
‫‪PRMS‬‬

‫הסתברות‬

‫חומרה‬

‫סיכון‬

‫נפילה מגובה של כ- 5‬
‫מטר...
‫כללי:‬
‫כל עבודה העלולה ליצור ניצוצות כדוגמת ריתוך וכו' מוגדרת כעבודה חמה ומחייבת עבודה על פי נוהל "עבודה חמה"-ניקוי השטח...
‫שטח ההתארגנות לפני הכניסה למתקן.‬

‫מתקן גז טבעי רותם ‪PRMS‬‬

‫מקום עמידת המשאית‬
‫ופריקת הציוד לתוך שטח‬
‫העבודה‬

‫שטח...
‫אזור פריקת הציוד וכניסה לחדר דוודים‬

‫התעלה שאליה אמור להכנס‬
‫עובד ע"מ להעביר את‬
‫הכבלים‬

‫מבט מבפנים על חדר הדוודים....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

דוגמה לסקר סיכונים

10,477 views

Published on

דוגמא לסקר סיכונים (ניהול סיכונים) מאת מוזי בוטון
מומחה בתחום הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה.

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

דוגמה לסקר סיכונים

 1. 1. ‫11.9.1‬ ‫לכבוד‬ ‫עזרא דוידי‬ ‫מנהל פרויקט‬ ‫חברת אלקו‬ ‫הנדון: ביצוע סקר סיכונים במתקן גז טבעי רותם ‪PRMS‬‬ ‫עזרא שלום,‬ ‫בהמשך לבקשתך, בוצע במתקן גז טבעי רותם סקר סיכונים להליך התקנת סקיד חדש בצמוד למתקן‬ ‫הקיים.‬ ‫התהליך כלל:‬ ‫1 – סיור בשטח האתר בתאריך 11.8.32‬ ‫2 – פגישת עבודה בתאריך 11.8.32‬ ‫3 – כתיבת סקר הסיכונים.‬ ‫כללי:‬ ‫חברת אלקו מבצעת באתר גז טבעי רותם התקנה של סקיד חדש, בצמוד למערכת הקיימת.‬ ‫עבודה במתקן גז טבעי פעיל הינה עבודה ברמת סיכון גבוהה.‬ ‫הדבר מחייב תכנון מוקדם של כל פעילות תוך התייחסות לסיכונים ומציאת דרכים להקטנתם.‬ ‫מטרת הסקר:‬ ‫הסקר מפרט את מכלול הפעילות הקיימת באתר החל משלב ההתארגנות, התקנת הסקיד החדש‬ ‫וביצוע עבודות נוספות. כל פעילות חולקה לפעילויות משנה תוך הערכת הסבירות והחומרה הקיימים‬ ‫בה. לכל פעילות ניתנו דרכים להקטנת הסיכון, בהתאם לכך העורך מחדש הסבירות והחומרה.‬ ‫הסקר אמור להוות בסיס לכל פעילות המתבצעת באתר. הפעילות אמורה להתבצע רק לאחר שננקטו‬ ‫כל אמצעי הבטיחות.‬ ‫עמוד 1 מתוך 71‬
 2. 2. ‫1. זיהוי מפגעים וגורמי סיכון בעזרת כלי ה- ‪PHA‬‬ ‫מס'‬ ‫1‬ ‫פירוט תהליך‬ ‫הקמת שטח‬ ‫התארגנות בכניסה‬ ‫לתחנה‬ ‫סיכונים אפשריים‬ ‫תנועת רכבים‬ ‫רמת‬ ‫הסיכון‬ ‫2‬ ‫העמסת ציוד על‬ ‫משאית משטח‬ ‫ההתארגנות‬ ‫והכנסתו לשטח‬ ‫העבודה‬ ‫הנפה והעמסה‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫פריקת הציוד‬ ‫מהמשאית בשטח‬ ‫העבודה‬ ‫הרמת משאות, הנפת‬ ‫ציוד, הכנסה והצבת‬ ‫הציוד‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫חיבור חלקי הצנרת‬ ‫והאביזרים בעזרת‬ ‫ברגים‬ ‫עבודה בגובה, עבודה‬ ‫חמה, עבודות חשמל‬ ‫1‬ ‫5‬ ‫חיבור הוונטים‬ ‫מהמערכת החדשה‬ ‫עבודה בגובה‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫בדיקות קרות (חנקן)‬ ‫לבדיקת דליפות‬ ‫בצנרת‬ ‫בדיקות מים לבדיקת‬ ‫דליפות בצנרת המים‬ ‫חיבור בקידוח של‬ ‫בסיסי הסקיד לרצפת‬ ‫הבטון‬ ‫‪5M‬‬ ‫אדם‬ ‫תרחיש אפשרי‬ ‫פגיעה מרכב‬ ‫נוסע.‬ ‫פגיעה מציוד בעת‬ ‫הכנתו להעמסה.‬ ‫ניהול פגיעה מציוד בזמן‬ ‫העמסה.‬ ‫אדם‬ ‫פגיעה מקריסת‬ ‫ציוד הערמה.‬ ‫.‬ ‫פגיעה מהסקיד‬ ‫אדם‬ ‫בעת הכוונתו‬ ‫למקומו.‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫סביבה‬ ‫משימוש לא נכון‬ ‫אדם‬ ‫בכלי העבודה.‬ ‫ניהול‬ ‫נפילה מבמת‬ ‫ההרמה מגובה‬ ‫אדם‬ ‫של כ-5 מטר.‬ ‫חנקן‬ ‫1‬ ‫מכונה‬ ‫חשש מפריצת‬ ‫חנקן בלחץ גבוה‬ ‫לחץ‬ ‫1‬ ‫מכונה‬ ‫כמו 4‬ ‫עבודה חמה‬ ‫4‬ ‫סביבה‬ ‫נתזי הבטון‬ ‫עלולים לפגוע‬ ‫בעובד ו/או‬ ‫בצנרת קיימת‬ ‫חשש לניצוץ‬ ‫עמוד 2 מתוך 71‬
 3. 3. ‫מס'‬ ‫פירוט תהליך‬ ‫סיכונים אפשריים‬ ‫9‬ ‫העברת כבלים מחדר‬ ‫הבקרה לפיר חדר‬ ‫בקרה קיים‬ ‫פגיעה/נפילת עובד‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫העברת כבלים מפיר‬ ‫חדר בקרה קיים דרך‬ ‫תעלות קיימות עד‬ ‫לפיר הנמצא בסככת‬ ‫התחנה‬ ‫חיבור הכבלים‬ ‫לקופסאות חשמל‬ ‫שנמצאות לרגלי‬ ‫הסקיד. קיבוע‬ ‫קופסאות ‪ JB‬ע"י‬ ‫קידוח לרצפת בטון‬ ‫התקנת תעלות פח‬ ‫לרגלי הסקיד‬ ‫רמת‬ ‫הסיכון‬ ‫3‬ ‫פגיעה/נפילת עובד‬ ‫3‬ ‫עבודה עם כלים ידניים‬ ‫וחשמליים‬ ‫1‬ ‫כלים מטלטלים‬ ‫1‬ ‫‪5M‬‬ ‫סביבה‬ ‫אדם‬ ‫סביבה‬ ‫אדם‬ ‫31‬ ‫התקנת תמיכה‬ ‫לתעלת פח וקיבוע‬ ‫בסיס התמיכה‬ ‫לרצפת הבטון‬ ‫עבודה חמה‬ ‫עמוד 3 מתוך 71‬ ‫יש להתייחס‬ ‫לעובד שירד‬ ‫לתעלה כאילו‬ ‫עובד בחלל מוקף/‬ ‫תעלות פתוחות‬ ‫חשש מפגיעה‬ ‫בכבלים קיימים .‬ ‫פגיעה כזו עלולה‬ ‫לגרום להפסקת‬ ‫התחנה הפועלת‬ ‫כמו בסעיף 9‬ ‫אדם‬ ‫סביבה‬ ‫פציעה עקב‬ ‫עבודה עם כלים‬ ‫ידניים.‬ ‫חשש מניצוץ.‬ ‫העפת נתזי בטון‬ ‫ופגיעה בצנרת‬ ‫קיימת‬ ‫פציעה עקב‬ ‫עבודה עם כלים‬ ‫חשמליים‬ ‫מטלטלים‬ ‫סביבה‬ ‫עבודת קדיחה עם‬ ‫מברגה-חשש‬ ‫לניצוץ‬ ‫מכונה‬ ‫21‬ ‫4‬ ‫תרחיש אפשרי‬
 4. 4. ‫רמת‬ ‫הסיכון‬ ‫מס'‬ ‫פירוט תהליך‬ ‫סיכונים אפשריים‬ ‫41‬ ‫חציבה ברצפת‬ ‫הבטון באזור‬ ‫העבודה לאורך 5.0‬ ‫מ' ועומק 51 ס"מ,‬ ‫לטובת תיעול כבלים‬ ‫כלים מטלטלים, חשמל,‬ ‫עבודה חמה‬ ‫4‬ ‫ריתוך הארקות‬ ‫לסקידים‬ ‫עבודה חמה‬ ‫4‬ ‫61‬ ‫הכנסת 4 לוחות‬ ‫חשמל לחדר הבקרה‬ ‫משטח ההתארגנות‬ ‫הנפה, חשמל‬ ‫2‬ ‫71‬ ‫הצבת הלוח, חיבורו‬ ‫וחיבור הכבילה‬ ‫כלים ידניים וחשמליים‬ ‫1‬ ‫81‬ ‫הצבת 2 דוודים ו-2‬ ‫מבערים על משטח‬ ‫בטון בחדר דוודים‬ ‫פגיעה מדוד או מבער‬ ‫91‬ ‫51‬ ‫3‬ ‫‪5M‬‬ ‫אדם‬ ‫סביבה‬ ‫אדם‬ ‫סביבה‬ ‫מכונה‬ ‫אדם‬ ‫אדם‬ ‫אדם‬ ‫תרחיש אפשרי‬ ‫נתזי הבטון‬ ‫עלולים לפגוע‬ ‫בעובד ו/או‬ ‫בצנרת קיימת-‬ ‫חשש לניצוץ‬ ‫שריפה- ניצוץ‬ ‫בעת העברת‬ ‫הלוחות מעל‬ ‫הגדר הם עלולים‬ ‫להתנדנד ולפגוע‬ ‫בעובד‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים‬ ‫ידניים‬ ‫נפילה של דוד או‬ ‫מבער על רגלו‬ ‫של העובד‬ ‫חיבור הדוודים‬ ‫למערכת הסקידים‬ ‫החדשה‬ ‫כלים מטלטלים‬ ‫1‬ ‫אדם‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים‬ ‫ידניים‬ ‫02‬ ‫התקנת תעלות‬ ‫חשמל בחדר דוודים‬ ‫עבודה בגובה, כלים‬ ‫מטלטלים‬ ‫2‬ ‫אדם‬ ‫נפילה מגובה של‬ ‫3-2 מטר/פציעה‬ ‫כתוצאה משימוש‬ ‫בכלים ידניים‬ ‫12‬ ‫התקנת ארובות‬ ‫למבערים בקיר‬ ‫החיצוני ל-‪PRMS‬‬ ‫עבודה בגובה‬ ‫עמוד 4 מתוך 71‬ ‫3‬ ‫אדם‬ ‫נפילה מגובה של‬ ‫כ-6 מטר/פציעת‬ ‫הידיים מעבודה‬ ‫עם ארובות‬ ‫ממתכת‬
 5. 5. ‫מס'‬ ‫פירוט תהליך‬ ‫סיכונים אפשריים‬ ‫22‬ ‫הזזת גלאי להבה‬ ‫הנמצא בתקרת ה-‬ ‫‪PRMS‬‬ ‫עבודה בגובה‬ ‫רמת‬ ‫הסיכון‬ ‫3‬ ‫‪5M‬‬ ‫אדם‬ ‫מקרא "רמת סיכון" – 1 - סיכון קביל, 4 – סיכון קריטי‬ ‫עמוד 5 מתוך 71‬ ‫תרחיש אפשרי‬ ‫נפילה מגובה של‬ ‫כ-5 מטר‬
 6. 6. ‫2. זיהוי מפגעים וגורמי סיכון בעזרת כלי ה- "‪"What if Tool‬‬ ‫קביעת רמת הסיכון‬ ‫הסבירות למימוש הסיכון‬ ‫4‬ ‫8‬ ‫25‬ ‫65‬ ‫22‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫9‬ ‫25‬ ‫55‬ ‫4‬ ‫חמור מאד‬ ‫3‬ ‫חמור‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫6‬ ‫8‬ ‫25‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫בינוני‬ ‫1‬ ‫קל‬ ‫סיכון נמוך – 5-1‬ ‫סיכון בינוני – 6-25‬ ‫עמוד 6 מתוך 71‬ ‫5‬ ‫קטסטרופלי‬ ‫סיכון גבוה – 51-52‬ ‫חומרה‬ ‫סבירות ‪ x‬חומרה = רמת הסיכון‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫55‬ ‫02‬ ‫52‬ ‫1‬ ‫מ‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫1‬ ‫זניחה‬ ‫2‬ ‫נמוכה‬ ‫3‬ ‫בינונית‬ ‫4‬ ‫גבוהה‬ ‫5‬ ‫גבוהה מאד‬
 7. 7. ‫הערכת סיכונים‬ ‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫1‬ ‫הקמת שטח‬ ‫ההתארגנות‬ ‫2‬ ‫העמסת ציוד‬ ‫משטח‬ ‫ההתארגנות‬ ‫והכנסתו לשטח‬ ‫העבודה‬ ‫3‬ ‫פריקת הציוד‬ ‫בשטח העבודה‬ ‫4‬ ‫חיבור חלקי‬ ‫הצנרת והאביזרים‬ ‫בעזרת ברגים‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫פגיעה מרכב נוסע‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫פגיעה מציוד/כבלים‬ ‫הפזורים בשטח‬ ‫פגיעה מציוד תוך כדי‬ ‫הכנתו להעמסה‬ ‫פגיעה מציוד בזמן‬ ‫העמסה‬ ‫פגיעה מקריסת ציוד‬ ‫הרמה‬ ‫שילוטי אזהרה, סימון מקומות‬ ‫ייעודים לכלי רכב‬ ‫בדיקה יומית של השטח לפני הגעת‬ ‫העובדים‬ ‫הדרכת עובדים בטיחות בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, קביעת נהלי עבודה ברורים‬ ‫‪What if‬‬ ‫הסת'‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫כנ"ל‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫8‬ ‫פגיעה מהסקיד בעת‬ ‫פריקתו מהמשאית‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫ציוד ההרמה מאושר ע"י בודק מוסמך‬ ‫בטרם ביצוע העבודה‬ ‫איסור המצאות עובדים מתחת לציוד,‬ ‫מספר עובדים מצומצם יקבל את‬ ‫הציוד שיפורק מהמשאית‬ ‫פגיעה בתשתיות‬ ‫קיימות בעת הפריקה‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש לא נכון בכלי‬ ‫עבודה‬ ‫נפילה מגובה‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫הערות‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫21‬ ‫אתת יכוון את נהג המשאית‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה,‬ ‫שימוש באמצעי המתאים לאופי‬ ‫העבודה (במת הרמה, פיגום נייד וכו')‬ ‫עמוד 7 מתוך 71‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫מעקב‬
 8. 8. ‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫5‬ ‫חיבור הוונטים‬ ‫מהמערכת החדשה‬ ‫6‬ ‫בדיקות קרות‬ ‫(חנקן) לבדיקת‬ ‫דליפות בצנרת‬ ‫7‬ ‫בדיקות מים‬ ‫לבדיקת דליפות‬ ‫בצנרת מים‬ ‫‪What if‬‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש לא נכון בכלי‬ ‫עבודה‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הערות‬ ‫הסת'‬ ‫נפילה מגובה‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫פריקת חנקן בלחץ‬ ‫גבוה‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫נפילה מגובה‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫פריצת מים בלחץ‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫נפילות מגובה‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה,‬ ‫שימוש באמצעי המתאים לאופי‬ ‫העבודה (במת הרמה, פיגום נייד וכו'),‬ ‫עבודה בהתאם לתקנות העבודה בגובה‬ ‫הדרכת בטיחות ייעודית לעבודה בטרם‬ ‫ביצוע העבודה, תכנון העבודה, ביצוע‬ ‫העבודה יעשה בעיקר ע"י עובדים‬ ‫מיומנים שביצעו עבודה דומה בעבר‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה,‬ ‫שימוש באמצעי המתאים לאופי‬ ‫העבודה (במת הרמה, פיגום נייד וכו'),‬ ‫עבודה בהתאם לתקנות העבודה בגובה‬ ‫הדרכת בטיחות ייעודית לעבודה בטרם‬ ‫ביצוע העבודה, תכנון העבודה, ביצוע‬ ‫העבודה יעשה בעיקר ע"י עובדים‬ ‫מיומנים שביצעו עבודה דומה בעבר‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה‬ ‫עמוד 8 מתוך 71‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫5 – לפני ביצוע‬ ‫הבדיקות יש לבצע‬ ‫בדיקת סגירת‬ ‫אוגנים והידוק‬ ‫סגירת מחבר‬ ‫‪ LET_LOCK‬עם‬ ‫ֹ‬ ‫מדיד.‬ ‫2-יש לפנות‬ ‫לפרוצדורת‬ ‫התקנת ‪PRMS‬‬ ‫שמספרה-‬ ‫‪Gas&water leak‬‬ ‫‪procedure for‬‬ ‫‪prms – ETJ‬‬‫080-‪ESM-PRO‬‬ ‫מעקב‬
 9. 9. ‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫8‬ ‫חיבור בקידוח של‬ ‫בסיסי הסקיד‬ ‫לרצפת הבטון‬ ‫9‬ ‫העברת כבלים‬ ‫מחדר הבקרה‬ ‫לפיר חדר בקרה‬ ‫קיים‬ ‫01‬ ‫העברת כבלים‬ ‫מפיר חדר בקרה‬ ‫דרך תעלות‬ ‫קיימות עד לפיר‬ ‫הנמצא בסככת‬ ‫התחנה‬ ‫‪What if‬‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫פיצוץ כתוצאה מניצוץ‬ ‫במכשיר החשמלי‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסת'‬ ‫נתזי בטון יפגעו בצנרת‬ ‫קיימת או בעובד‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫21‬ ‫פגיעה של עובד בתוך‬ ‫התעלה‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫9‬ ‫פגיעה בכבלים קיימים‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫8‬ ‫פגיעה של עובד בתוך‬ ‫התעלה‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫פגיעה בצנרת קיימת‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫השימוש בכלי עבודה חשמליים‬ ‫יתאפשר רק לאחר בדיקה שאין גז‬ ‫בסביבת העבודה (ניטור) ויאושר ע"י‬ ‫נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫הקמת גדר שתפריד בין המערכת‬ ‫הקיימת לזו המוקמת, הגדר תהיה‬ ‫עשויה מחומר שאינו נדלק/מעכב בערה‬ ‫ומחומר שיכול לספוג נתזי בטון‬ ‫כדוגמת איזכורית, גבס מעכב בערה‬ ‫וכו'‬ ‫התייחסות לעבודה כאילו היתה עבודה‬ ‫במקום מוקף, מעקב תמידי של עובד‬ ‫הנמצא מחוץ לתעלה‬ ‫זיהוי הצנרת הקיימת, הדרכה והנחית‬ ‫העובדים בהתאם, תכנון העבודה‬ ‫8‬ ‫2‬ ‫חומרה‬ ‫5‬ ‫הערות‬ ‫סיכון‬ ‫01‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫כמו בסעיף 9‬ ‫עמוד 9 מתוך 71‬ ‫העבודה תתבצע‬ ‫בניטור צמוד ע"י‬ ‫אנשי התפעול של‬ ‫נתג"ז.‬ ‫קיימת סכנה של‬ ‫פגיעה בכבלים‬ ‫סמוכים ולהשבתת‬ ‫התחנה כתוצאה‬ ‫מכך. יבוצע‬ ‫במרוכז לאחר‬ ‫הכנת כל‬ ‫התשתיות בשני‬ ‫הצדדים, תחת‬ ‫פיקוח צמוד.‬ ‫מעקב‬
 10. 10. ‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫11‬ ‫חיבור הכבלים‬ ‫לקופסאות חשמל‬ ‫שנמצאות לרגלי‬ ‫הסקיד וכן קיבוע‬ ‫קופסאות ‪ JB‬ע"י‬ ‫קידוח לרצפת‬ ‫הבטון‬ ‫21‬ ‫התקנת תעלות פח‬ ‫לרגלי הסקיד‬ ‫‪What if‬‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫פציעה משימוש בכלים‬ ‫ידניים‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫חשש מניצוץ-שימוש‬ ‫במקדחה‬ ‫3‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסת'‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫פגיעת נתזי בטון‬ ‫בצנרת קיימת‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫21‬ ‫פציעה עקב עבודה עם‬ ‫כלים חשמליים‬ ‫מטלטלים‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫חשש לניצוץ‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫הערות‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה‬ ‫השימוש בכלי עבודה חשמליים‬ ‫יתאפשר רק לאחר בדיקה שאין גז‬ ‫בסביבת העבודה (ניטור) ויאושר ע"י‬ ‫נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫הקמת גדר שתפריד בין המערכת‬ ‫הקיימת לזו המוקמת, הגדר תיהיה‬ ‫עשויה מחומר שאינו נדלק/מעכב בערה‬ ‫ומחומר שיכול לספוג נתזי בטון‬ ‫כדוגמת איסכורית, גבס מעכב בערה‬ ‫וכו'‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫הדרכה מתאימה, בדיקת הכלי לפני‬ ‫השימוש‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫השימוש בכלי עבודה חשמליים‬ ‫יתאפשר רק לאחר בדיקה שאין גז‬ ‫בסביבת העבודה (ניטור) ויאושר ע"י‬ ‫נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫2‬ ‫יש להביא לאשור‬ ‫נתג"ז כל עבודה‬ ‫חמה בעזרת תכנית‬ ‫+ פרוצדורה‬ ‫ספציפית‬ ‫שתתייחס פרטנית‬ ‫לסיכונים ולאמצעי‬ ‫הבטיחות.‬ ‫ניטור צמוד.‬ ‫עמוד 11 מתוך 71‬ ‫כנ"ל‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫מעקב‬
 11. 11. ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫31‬ ‫התקנת תמיכה‬ ‫לתעלות הפח‬ ‫וקיבוע בסיס‬ ‫התמיכה לרצפת‬ ‫הבטון‬ ‫41‬ ‫חציבה ברצפת‬ ‫הבטון באזור‬ ‫העבודה לאורך 5.0‬ ‫מ' ועומק 51 ס"מ,‬ ‫לטובת תיעול‬ ‫כבלים‬ ‫51‬ ‫ריתוך הארקות‬ ‫לסקידים‬ ‫‪What if‬‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫הערות‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסת'‬ ‫חשש מניצוץ-שימוש‬ ‫במקדחה‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫נתזי בטון עלולים‬ ‫לפגוע בעובד ו/או‬ ‫בצנרת קיימת‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫21‬ ‫חשש לניצוץ-שימוש‬ ‫בכלים חשמליים‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫שריפה‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫פיצוץ כתוצאה מניצוץ‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫שימוש בכלי עבודה מוגני התפוצצות,‬ ‫השימוש בכלי עבודה חשמליים‬ ‫יתאפשר רק לאחר בדיקה שאין גז‬ ‫בסביבת העבודה (ניטור) ויאושר ע"י‬ ‫נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫הקמת גדר שתפריד בין המערכת‬ ‫הקיימת לזו המוקמת, הגדר תיהיה‬ ‫עשויה מחומר שאינו נדלק/מעכב בערה‬ ‫ומחומר שיכול לספוג נתזי בטון‬ ‫כדוגמת איסכורית, גבס מעכב בערה‬ ‫וכו'‬ ‫השימוש בכלי עבודה חשמליים‬ ‫יתאפשר רק לאחר בדיקה שאין גז‬ ‫בסביבת העבודה (ניטור) ויאושר ע"י‬ ‫נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור .‬ ‫עבודה על פי נוהל "עבודה חמה"-ניקוי‬ ‫השטח מכל חומר דליק ברדיוס של 01‬ ‫מ' לפחות, צופה אש, 2 מטפי כיבוי של‬ ‫6 ק"ג.‬ ‫השימוש בכלי עבודה חשמליים‬ ‫יתאפשר רק לאחר בדיקה שאין גז‬ ‫בסביבת העבודה (ניטור) ויאושר ע"י‬ ‫נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫עמוד 11 מתוך 71‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫מעקב‬
 12. 12. ‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫61‬ ‫הכנסת 4 לוחות‬ ‫חשמל לחדר‬ ‫הבקרה משטח‬ ‫ההתארגנות‬ ‫71‬ ‫הצבת הלוח,‬ ‫חיבורו וחיבור‬ ‫הכבילה‬ ‫‪What if‬‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫פגיעת הלוחות בעובד‬ ‫בעת העמסה ובעת‬ ‫העברה לשטח העבודה‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫9‬ ‫פגיעה מהלוחות בעת‬ ‫הכנסתם לחדר‬ ‫הבקרה‬ ‫81‬ ‫91‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים ידניים‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫8‬ ‫חיבור הדוודים‬ ‫למערכת הסקידים‬ ‫החדשה‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים‬ ‫ידניים/מטלטלים‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסת'‬ ‫4‬ ‫פגיעה ברגלו של עובד‬ ‫כתוצאה מנפילה‬ ‫הצבת 2 דוודים ו-2 דוד/מבער‬ ‫מבערים על משטח‬ ‫בטון בחדר דוודים‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים ידניים‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫תכנון מוקדם של העבודה, איסור‬ ‫המצאות אדם מתחת לארון בעת‬ ‫העמסה והעברה לשטח העבודה,‬ ‫בדיקת המנוף וציוד ההרמה ע"י בודק‬ ‫מוסמך‬ ‫הורדת הלוחות לכלי המסוגל להכניס‬ ‫את הלוחות לתוך החדר (מלגזת יד‬ ‫וכו')‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה‬ ‫שימוש בכלי העמסה המתאים לגודל‬ ‫ולמשקל, העברת הציוד למשטח‬ ‫תתבצע ע"י מכשיר הרמה שהמכשיר‬ ‫ואביזריו נבדקו ע"י בודק מוסמך‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה/ השימוש‬ ‫בכלי עבודה חשמליים יתאפשר רק‬ ‫לאחר בדיקה שאין גז בסביבת העבודה‬ ‫(ניטור) ויאושר ע"י נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫עמוד 21 מתוך 71‬ ‫2‬ ‫חומרה‬ ‫3‬ ‫הערות‬ ‫סיכון‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫יש להתייחס‬ ‫לפרוצדורת‬ ‫התקנה של ‪PRMS‬‬ ‫שמספרה -‬ ‫‪LIFTING‬‬ ‫‪PLAN:ETJ‬‬‫970-‪ESM-PRO‬‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫יש להתייחס‬ ‫לפרוצדורת‬ ‫התקנה של ‪PRMS‬‬ ‫שמספרה -‬ ‫‪LIFTING‬‬ ‫‪PLAN:ETJ‬‬‫970-‪ESM-PRO‬‬ ‫מעקב‬
 13. 13. ‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫02‬ ‫התקנת תעלות‬ ‫חשמל בחדר‬ ‫דוודים‬ ‫‪What if‬‬ ‫נפילה מגובה של 3-2‬ ‫מטר‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫נפילה מגובה של כ- 6‬ ‫מטר‬ ‫12‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסת'‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים‬ ‫ידניים/מטלטלים‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫התקנת ארובות‬ ‫למבערים בקיר‬ ‫החיצוני ל-‪ PRMS‬פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים‬ ‫ידניים/מטלטלים‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה,‬ ‫שימוש באמצעי המתאים לאופי‬ ‫העבודה (במת הרמה, פיגום נייד וכו'),‬ ‫עבודה בהתאם לתקנות העבודה בגובה‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה/ השימוש‬ ‫בכלי עבודה חשמליים יתאפשר רק‬ ‫לאחר בדיקה שאין גז בסביבת העבודה‬ ‫(ניטור) ויאושר ע"י נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה,‬ ‫שימוש באמצעי המתאים לאופי‬ ‫העבודה (במת הרמה, פיגום נייד וכו'),‬ ‫עבודה בהתאם לתקנות העבודה בגובה‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה/ השימוש‬ ‫בכלי עבודה חשמליים יתאפשר רק‬ ‫לאחר בדיקה שאין גז בסביבת העבודה‬ ‫(ניטור) ויאושר ע"י נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫עמוד 31 מתוך 71‬ ‫1‬ ‫חומרה‬ ‫3‬ ‫הערות‬ ‫סיכון‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫מעקב‬
 14. 14. ‫מס'‬ ‫פעילות‬ ‫22‬ ‫הזזת גלאי להבה‬ ‫הנמצא בתקרת ה-‬ ‫‪PRMS‬‬ ‫הסתברות‬ ‫חומרה‬ ‫סיכון‬ ‫נפילה מגובה של כ- 5‬ ‫מטר‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫‪What if‬‬ ‫רמת סיכון מתוקנת‬ ‫המלצות להפחתת הסיכון‬ ‫הסת'‬ ‫פציעה כתוצאה‬ ‫משימוש בכלים‬ ‫ידניים/מטלטלים‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫הפסקת פעילות‬ ‫מערכת הגילוי בזמן‬ ‫העבודה‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫52‬ ‫רק עובדים מורשים יעבדו בגובה,‬ ‫שימוש באמצעי המתאים לאופי‬ ‫העבודה (במת הרמה, פיגום נייד וכו'),‬ ‫עבודה בהתאם לתקנות העבודה בגובה‬ ‫הדרכת בטיחות מתאימה בטרם ביצוע‬ ‫העבודה, בדיקת כלי העבודה ע"י‬ ‫המשתמש לפני העבודה/ / השימוש‬ ‫בכלי עבודה חשמליים יתאפשר רק‬ ‫לאחר בדיקה שאין גז בסביבת העבודה‬ ‫(ניטור) ויאושר ע"י נתג"ז.‬ ‫במהלך הקידוח יהיה נוכח נציג חברת‬ ‫הגז ויבצע בדיקות ניטור.‬ ‫עם תחילת העבודה יש להפעיל גלאים‬ ‫ידניים במרחב העבודה, במידה והגלאי‬ ‫מתריע יש להפסיק מידית את העבודה‬ ‫עמוד 41 מתוך 71‬ ‫2‬ ‫חומרה‬ ‫3‬ ‫הערות‬ ‫סיכון‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫יבוצע ללא כלי‬ ‫עבודה חשמליים,‬ ‫אלא ידניים בלבד.‬ ‫מעקב‬
 15. 15. ‫כללי:‬ ‫כל עבודה העלולה ליצור ניצוצות כדוגמת ריתוך וכו' מוגדרת כעבודה חמה ומחייבת עבודה על פי נוהל "עבודה חמה"-ניקוי השטח מכל חומר דליק ברדיוס של 01 מ'‬ ‫לפחות, צופה אש, 2 מטפי כיבוי של 6 ק"ג.‬ ‫יש להביא לידיעת נתג"ז כל ביצוע עבודה חמה ואמצעי הבטיחות שינקטו.‬ ‫יש לוודא שבעת עבודה חמה מתבצע ניטור צמוד של אנשי תפעול נתג"ז.‬ ‫בברכה,‬ ‫רונן גבאי‬ ‫מנהל תפעול וממונה בטיחות‬ ‫מוזי בוטון-בטיחות ואיכות סביבה בע"מ‬ ‫עמוד 51 מתוך 71‬
 16. 16. ‫שטח ההתארגנות לפני הכניסה למתקן.‬ ‫מתקן גז טבעי רותם ‪PRMS‬‬ ‫מקום עמידת המשאית‬ ‫ופריקת הציוד לתוך שטח‬ ‫העבודה‬ ‫שטח העבודה בצמוד למתקן הקיים‬ ‫עמוד 61 מתוך 71‬ ‫מבט משטח העבודה על מיקום המשאית‬ ‫שתפרוק את הציוד. תשומת לב לגובה תקרת‬ ‫הכניסה.‬
 17. 17. ‫אזור פריקת הציוד וכניסה לחדר דוודים‬ ‫התעלה שאליה אמור להכנס‬ ‫עובד ע"מ להעביר את‬ ‫הכבלים‬ ‫מבט מבפנים על חדר הדוודים. הדוודים החדשים‬ ‫יונחו בסמוך לישנים. יש לוודא שהדוודים הישנים‬ ‫לא יפגעו במהלך העבודה.‬ ‫התקנת ונטים כדוגמת אלו‬ ‫שבתמונה‬ ‫ניתוק גלאי הלהבה וחיבורו‬ ‫מחדש‬ ‫עמוד 71 מתוך 71‬ ‫יש להגדיל את גובה דלת‬ ‫הכניסה לחדר הדוודים‬

×