SlideShare a Scribd company logo

KICK OFF MEETING

1 of 6
Download to read offline
‫اردیبهشت‬‫سال‬3192
‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫د‬‫ه‬‫یش‬‫اند‬‫رش‬‫ت‬‫گس‬
‫ت‬‫ک‬‫ر‬‫ش‬
Rich Idea Expanse Company
‫تشریح‬‫مراحل‬‫برگزاری‬
KICK OFF MEETING
RIECO
Rich Idea Expanse Company
:‫مقدمه‬
‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫مجموع‬‫تمام‬‫دانش‬‫هايی‬‫است‬‫كه‬‫در‬‫حرفه‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫وجود‬‫دارد‬.
‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫همانند‬‫ديگر‬‫مشاغل‬‫مانند‬،‫حقوق‬‫طب‬‫و‬‫حسابداري‬‫متكی‬‫به‬‫تجربه‬،‫ها‬‫نظ‬‫ريه‬
‫ها‬‫و‬‫دستاوردهاي‬‫علمی‬‫افراد‬‫عملياتی‬‫و‬‫دانشگاهی‬‫است‬‫و‬‫از‬‫اين‬‫طريق‬‫به‬‫كار‬‫برده‬‫می‬‫شود‬‫و‬
‫پيشرفت‬‫می‬‫كند‬.‫دانش‬‫كامل‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫شامل‬‫شيوه‬‫هاي‬‫سنتی‬‫اثبات‬‫شده‬‫اي‬‫است‬‫كه‬‫به‬
‫صورت‬‫گسترده‬‫به‬‫كار‬‫گرفته‬‫می‬،‫شوند‬‫و‬‫همانند‬‫شيوه‬‫هاي‬‫ابداعی‬‫كه‬‫در‬‫حرفه‬‫اي‬‫پديد‬‫می‬‫آي‬‫ند‬
‫و‬ً‫ا‬‫بعض‬‫به‬‫كار‬‫گرفته‬‫شده‬‫و‬‫رشد‬‫می‬،‫نمايند‬‫اين‬‫دانش‬‫نيز‬‫بطور‬‫مداوم‬‫در‬‫حال‬‫پيشرفت‬‫می‬‫ب‬‫اشد‬.
‫در‬‫نتيجه‬‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫به‬‫صورت‬‫مستمر‬‫در‬‫حال‬‫تحول‬‫است‬.
‫شركت‬‫گسترش‬‫انديشه‬‫دارا‬‫با‬‫نام‬‫اختصاري‬RIECO‫توسط‬‫جمعی‬‫ازمتخصصين‬‫و‬‫مجريان‬‫پروژه‬
‫هاي‬‫بزرگ‬‫صنعتی‬‫و‬‫عمرانی‬‫ايران‬‫به‬‫ويژه‬‫پروژه‬‫هاي‬‫نفت‬‫و‬‫گاز‬‫در‬‫حوزه‬‫هاي‬‫تخصصی‬‫مديريت‬
‫پروژه‬‫تأسيس‬‫گرديده‬‫و‬‫می‬‫كوشد‬‫با‬‫استناد‬‫به‬‫استاندارد‬‫هاي‬‫روز‬‫جهان‬‫و‬‫بهره‬‫گيري‬‫از‬‫تجربي‬‫ات‬
‫خود‬‫با‬‫رويكرد‬‫مميزي‬,‫مشاوره‬,‫طراحی‬‫و‬‫اجراي‬‫سيستم‬‫هاي‬‫جامع‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫بازويی‬‫توانمند‬
‫براي‬‫تحقق‬‫اهداف‬‫سازمانها‬‫و‬‫مديران‬‫پروژه‬‫ها‬‫باشد‬.
1
1-: ‫تعریف‬
‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬ ‫کلیدهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫از‬ ‫میباشزد‬ ‫ارتبزاطی‬ ‫مهزدهای‬ ‫از‬ ‫یکزی‬ ‫نیز‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫جلسات‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫ارتباطات‬
‫بزه‬ ‫کزه‬ ‫میباشد‬ ‫پروژه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫جلسه‬ ‫اولین‬ ‫تشکیل‬ ‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫بایسهی‬ ‫پروژه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫شروع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫وظایفی‬KOM
‫است‬ ‫معروف‬
2-: ‫هدف‬
-‫پروژه‬ ‫شروع‬ ‫عمومی‬ ‫بیان‬
-‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫هسهند‬ ‫پروژه‬ ‫درگیر‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫برای‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫تعهد‬ ‫ایجاد‬
-‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫فاز‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
-‫نمودن‬ ‫مصوب‬Project Plan‫پروژه‬
-‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫نمودن‬ ‫روشن‬
-‫مسئولیههای‬ ‫و‬ ‫نقشها‬ ‫شناسایی‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫افراد‬
-‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫وابسهگیهای‬ ‫شناسایی‬
3-‫جلسه‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫کارکرد‬ ‫محدوده‬
-‫یا‬ ‫پروژه‬ ‫حامی‬Sponsor
-‫پروژه‬ ‫مدیر‬Project Manager
-‫پروژه‬ ‫سهادی‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫مدیران‬
-‫شرکت‬ ‫سهاد‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬
-‫پروژه‬ ‫بیرونی‬ ‫ذینفعان‬
-‫حامی‬ ‫دعوت‬ ‫به‬ ‫مشهری‬ ‫تیم‬‫پروژه‬
2
4-‫جلسه‬ ‫جهت‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬
-‫هسهند‬ ‫خاص‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫اری‬ ‫برگ‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫مسئول‬ ‫وی‬ ‫اداری‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬
-‫آن‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫برنامه‬ ‫تهیه‬2‫جلسه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هفهه‬
-‫پروجکشزن‬ ‫ویزدپو‬ ‫قبیزل‬ ‫از‬ ‫مناسزب‬ ‫ات‬ ‫تجهی‬ ‫و‬ ‫رفاهی‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫بایسهی‬ ‫جلسه‬
‫کامپیوتر‬–‫باشد‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫وایت‬
-‫تدارک‬ ‫و‬ ‫تهیه‬Presentation‫ار‬ ‫اف‬ ‫نرم‬ ‫تحت‬PowerPoint‫پزروژه‬ ‫مزدیر‬ ‫توسزط‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫سرفصلهای‬ ‫شامل‬ ‫که‬
:‫گردد‬ ‫اراپه‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
-‫پروژه‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬
-‫پروژه‬ ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫اهداف‬
-‫پروژه‬ ‫سازمان‬
-‫پروژه‬ ‫برنامه‬Project Plan
-‫اجرای‬ ‫روشهای‬‫پروژه‬
-‫ارتباطات‬ ‫برنامه‬
-‫ریسک‬ ‫آنالی‬
-‫جلسه‬ ‫کل‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫فیلمبرداری‬ ‫و‬ ‫صورتجلسه‬ ‫تنظیم‬ ‫مسئول‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫بایسهی‬ ‫جلسه‬ ‫دبیر‬‫توسزط‬ ‫بایسهی‬ ‫نی‬
‫گردد‬ ‫هماهنگ‬ ‫وی‬‫و‬‫امض‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صورتجلسه‬ ‫نی‬ ‫پایان‬ ‫در‬‫اء‬‫میرساند‬ ‫جلسه‬ ‫کلیدی‬ ‫اعضای‬
5-: ‫جلسه‬ ‫اجرای‬ ‫روش‬
-:‫مقدمه‬
‫پروژه‬ ‫حامی‬ ‫توسط‬ ‫حضار‬ ‫به‬ ‫گویی‬ ‫خوشامد‬
‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫برنامه‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫شروع‬
-‫حضار‬ ‫معرفی‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫جلسه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انهظارات‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حضار‬ ‫کلیه‬
-‫پروژه‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬
‫تاریخچه‬ ‫پروژه‬ ‫حامی‬–‫پروژه‬ ‫مشهری‬-‫فرصهها‬‫پزروژه‬ ‫تهدیزدهای‬ ‫و‬–‫هزای‬ ‫خواسزهه‬ ‫و‬ ‫امزات‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫نیازهزا‬
‫میکند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫اسکوپ‬ ‫و‬ ‫مشهری‬
-‫پروژه‬ ‫اهداف‬
‫اهداف‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬–‫پردازد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫کلیدی‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫کلیدی‬ ‫مایلسهونهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
3
-‫پروژه‬ ‫سازمان‬
‫را‬ ‫پزروژه‬ ‫کلیزدی‬ ‫و‬ ‫مهزم‬ ‫اعضزای‬ ‫مسزئولیههای‬ ‫و‬ ‫نقشها‬ ‫ماتریس‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫سازمانی‬ ‫چارت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫تشریح‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬
‫میکند‬ ‫ترسیم‬
-‫پروژه‬ ‫برنامه‬
‫پردازد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫فعالیههای‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬ ‫با‬ ‫گانت‬ ‫نمودار‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫پروژه‬ ‫برنامه‬ ‫تشریح‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬
-‫روشها‬‫و‬‫مهدولوژی‬‫مدیریت‬‫پروژه‬
‫فرآیند‬ ‫مسهندسازی‬ ‫چون‬ ‫مهمی‬ ‫موارد‬ ‫که‬ ‫نموده‬ ‫تشریح‬ ‫پروژه‬ ‫راهبری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫مدل‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬–‫نحوه‬
‫پروژه‬ ‫کنهرل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬–‫ینه‬ ‫ه‬ ‫مدیریت‬–‫کنهرل‬ ‫ونحوه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫شود‬ ‫بیان‬ ‫شفاف‬ ‫بطور‬ ‫تغییربایسهی‬ ‫درخواسههای‬
-‫کار‬ ‫ار‬ ‫اب‬ ‫و‬ ‫روشها‬
‫کاری‬ ‫های‬ ‫بسهه‬ ‫انجام‬ ‫چگونگی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬
–‫پیمانکاران‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫عقد‬ ‫نحوه‬–‫نقدینگی‬ ‫جریان‬–‫پزروژه‬ ‫نیزاز‬ ‫مورد‬ ‫خاص‬ ‫آالت‬ ‫ار‬ ‫اب‬–‫را‬ ‫پزروژه‬ ‫کیفیزت‬ ‫مزدیریت‬
‫میکند‬ ‫تشریح‬
-‫مدیریت‬‫ارتباطات‬
Communication Plan‫میشود‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬
-‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬‫گیری‬
‫سواالت‬ ‫به‬ ‫بایسهی‬ ‫جلسه‬ ‫پایان‬ ‫در‬‫تصزمیمات‬ ‫و‬ ‫گردیزده‬ ‫برطرف‬ ‫پروژه‬ ‫شفاف‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مبهم‬ ‫نقاط‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫حضار‬
‫شود‬ ‫قید‬ ‫صورتجلسه‬ ‫در‬ ‫نهایی‬
‫تیم‬‫دارا‬ ‫اندیشه‬ ‫گسترش‬ ‫شرکت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬
‫ﻣﺎ‬‫ره‬‫ا‬‫ﻮ‬‫ﻮد‬‫ﻢ‬ ‫ﺪ‬ ‫ا‬‫ﯽ‬
R I E C O
Consulting And Establishment Of Quality Management System
Auditing And Evaluation Of Organization Maturity
Design And Implementation Of Comprehensive Project Management
Providing Human Resources Management

Recommended

Business Plan Contents and Outlining
Business Plan Contents and OutliningBusiness Plan Contents and Outlining
Business Plan Contents and OutliningMostafa Jooyandeh
 
Iran and Oman Ports Coalition
Iran and Oman Ports CoalitionIran and Oman Ports Coalition
Iran and Oman Ports CoalitionMehdi Rastegary
 
Person speaking style 2 powerpoint presentation templates
Person speaking style 2 powerpoint presentation templatesPerson speaking style 2 powerpoint presentation templates
Person speaking style 2 powerpoint presentation templatesSlideTeam.net
 
Lessons in Urban Sanitation Development
Lessons in Urban Sanitation Development Lessons in Urban Sanitation Development
Lessons in Urban Sanitation Development Joy Irman
 
Branding style 3 powerpoint presentation templates
Branding style 3 powerpoint presentation templatesBranding style 3 powerpoint presentation templates
Branding style 3 powerpoint presentation templatesSlideTeam.net
 
Fifth session powerpoint
Fifth session powerpointFifth session powerpoint
Fifth session powerpointTavaana
 

More Related Content

Viewers also liked

Urban Traffic Estimation & Optimization: An Overview
Urban Traffic Estimation & Optimization: An OverviewUrban Traffic Estimation & Optimization: An Overview
Urban Traffic Estimation & Optimization: An OverviewRakedet
 
3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates
3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates
3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templatesSlideTeam.net
 
Shiny arrows style 2 powerpoint presentation templates
Shiny arrows style 2 powerpoint presentation templatesShiny arrows style 2 powerpoint presentation templates
Shiny arrows style 2 powerpoint presentation templatesSlideTeam.net
 
Powerpoint entekhabat
Powerpoint entekhabatPowerpoint entekhabat
Powerpoint entekhabat123Setareh
 
Home selling process style 2 powerpoint presentation templates
Home selling process style 2 powerpoint presentation templatesHome selling process style 2 powerpoint presentation templates
Home selling process style 2 powerpoint presentation templatesSlideTeam.net
 
Revolution,reaction,reform, in history
Revolution,reaction,reform, in historyRevolution,reaction,reform, in history
Revolution,reaction,reform, in historyJennifer Hunt
 
Drug discovery process style 4 powerpoint presentation templates
Drug discovery process style 4 powerpoint presentation templatesDrug discovery process style 4 powerpoint presentation templates
Drug discovery process style 4 powerpoint presentation templatesSlideTeam.net
 
Swot analysis style 3 powerpoint presentation slides db ppt templates
Swot analysis style 3 powerpoint presentation slides db ppt templatesSwot analysis style 3 powerpoint presentation slides db ppt templates
Swot analysis style 3 powerpoint presentation slides db ppt templatesSlideTeam.net
 
Hourglass style 2 powerpoint presentation templates
Hourglass style 2 powerpoint presentation templatesHourglass style 2 powerpoint presentation templates
Hourglass style 2 powerpoint presentation templatesSlideTeam.net
 
چگونه باهوش‌تر شويم؟
چگونه باهوش‌تر شويم؟چگونه باهوش‌تر شويم؟
چگونه باهوش‌تر شويم؟digidanesh
 
Post it notes style 1 powerpoint presentation templates
Post it notes style 1 powerpoint presentation templatesPost it notes style 1 powerpoint presentation templates
Post it notes style 1 powerpoint presentation templatesSlideTeam.net
 
The Other Side Of Tehran!
The Other Side Of Tehran!The Other Side Of Tehran!
The Other Side Of Tehran!shahabi
 
Revolution Analytics: a 5-minute history
Revolution Analytics: a 5-minute historyRevolution Analytics: a 5-minute history
Revolution Analytics: a 5-minute historyRevolution Analytics
 
Introduction to traffic managemen(modif)t
Introduction to traffic managemen(modif)tIntroduction to traffic managemen(modif)t
Introduction to traffic managemen(modif)tBayar Tsend
 
Nicola Villa - Connected Urban Development program update
Nicola Villa - Connected Urban Development program updateNicola Villa - Connected Urban Development program update
Nicola Villa - Connected Urban Development program updateShane Mitchell
 
Revolution World History Class
Revolution World History ClassRevolution World History Class
Revolution World History Classbrawoo
 

Viewers also liked (20)

Memories from Lisbon
Memories from LisbonMemories from Lisbon
Memories from Lisbon
 
Urban Traffic Estimation & Optimization: An Overview
Urban Traffic Estimation & Optimization: An OverviewUrban Traffic Estimation & Optimization: An Overview
Urban Traffic Estimation & Optimization: An Overview
 
3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates
3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates
3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates
 
Shiny arrows style 2 powerpoint presentation templates
Shiny arrows style 2 powerpoint presentation templatesShiny arrows style 2 powerpoint presentation templates
Shiny arrows style 2 powerpoint presentation templates
 
Powerpoint entekhabat
Powerpoint entekhabatPowerpoint entekhabat
Powerpoint entekhabat
 
Home selling process style 2 powerpoint presentation templates
Home selling process style 2 powerpoint presentation templatesHome selling process style 2 powerpoint presentation templates
Home selling process style 2 powerpoint presentation templates
 
Symposium 2015
Symposium 2015Symposium 2015
Symposium 2015
 
Revolution,reaction,reform, in history
Revolution,reaction,reform, in historyRevolution,reaction,reform, in history
Revolution,reaction,reform, in history
 
Drug discovery process style 4 powerpoint presentation templates
Drug discovery process style 4 powerpoint presentation templatesDrug discovery process style 4 powerpoint presentation templates
Drug discovery process style 4 powerpoint presentation templates
 
Swot analysis style 3 powerpoint presentation slides db ppt templates
Swot analysis style 3 powerpoint presentation slides db ppt templatesSwot analysis style 3 powerpoint presentation slides db ppt templates
Swot analysis style 3 powerpoint presentation slides db ppt templates
 
Hourglass style 2 powerpoint presentation templates
Hourglass style 2 powerpoint presentation templatesHourglass style 2 powerpoint presentation templates
Hourglass style 2 powerpoint presentation templates
 
چگونه باهوش‌تر شويم؟
چگونه باهوش‌تر شويم؟چگونه باهوش‌تر شويم؟
چگونه باهوش‌تر شويم؟
 
Post it notes style 1 powerpoint presentation templates
Post it notes style 1 powerpoint presentation templatesPost it notes style 1 powerpoint presentation templates
Post it notes style 1 powerpoint presentation templates
 
The Other Side Of Tehran!
The Other Side Of Tehran!The Other Side Of Tehran!
The Other Side Of Tehran!
 
Revolution Analytics: a 5-minute history
Revolution Analytics: a 5-minute historyRevolution Analytics: a 5-minute history
Revolution Analytics: a 5-minute history
 
Introduction to traffic managemen(modif)t
Introduction to traffic managemen(modif)tIntroduction to traffic managemen(modif)t
Introduction to traffic managemen(modif)t
 
Summry2
Summry2Summry2
Summry2
 
Balance2
Balance2Balance2
Balance2
 
Nicola Villa - Connected Urban Development program update
Nicola Villa - Connected Urban Development program updateNicola Villa - Connected Urban Development program update
Nicola Villa - Connected Urban Development program update
 
Revolution World History Class
Revolution World History ClassRevolution World History Class
Revolution World History Class
 

Similar to KICK OFF MEETING

طرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیطرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیAli Reza Hashemi Nekoo
 
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانAmir Mahjoorian
 
طرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیطرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیAli Reza Hashemi Nekoo
 
طرح کسب و کار
طرح کسب و کارطرح کسب و کار
طرح کسب و کارAli Ganjizadeh
 
Project-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdfProject-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdfAhmad Jafari
 
About ENI --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015About ENI --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015Amir Shakeri
 
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Mohammad Birjandy,PMP
 
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...Muhibullah Aman
 
Information Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianSoheil Akbarzade
 
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهAmir Darajeh
 
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌هاایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌هاEhsan Banihashem
 
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانAmir Mansoori
 
ویژه نامه دنیای اقتصاد
ویژه نامه دنیای اقتصادویژه نامه دنیای اقتصاد
ویژه نامه دنیای اقتصادSomayeh Ataeiniya
 
Finance project about housing investment company (hic)
Finance project about housing investment company (hic)Finance project about housing investment company (hic)
Finance project about housing investment company (hic)Seyedbahira Farzadkish
 

Similar to KICK OFF MEETING (20)

PDM
PDMPDM
PDM
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
طرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیطرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالی
 
Nic vision newsletter n001 9412
Nic vision newsletter n001 9412Nic vision newsletter n001 9412
Nic vision newsletter n001 9412
 
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
 
طرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیطرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالی
 
طرح کسب و کار
طرح کسب و کارطرح کسب و کار
طرح کسب و کار
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Project-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdfProject-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdf
 
About ENI --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015About ENI --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015
 
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
 
Nic vision business
Nic vision businessNic vision business
Nic vision business
 
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
 
Information Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management Persian
 
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
 
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌هاایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها
 
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
 
ویژه نامه دنیای اقتصاد
ویژه نامه دنیای اقتصادویژه نامه دنیای اقتصاد
ویژه نامه دنیای اقتصاد
 
Finance project about housing investment company (hic)
Finance project about housing investment company (hic)Finance project about housing investment company (hic)
Finance project about housing investment company (hic)
 
RIECO
RIECORIECO
RIECO
 

KICK OFF MEETING

 • 2. RIECO Rich Idea Expanse Company :‫مقدمه‬ ‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫مجموع‬‫تمام‬‫دانش‬‫هايی‬‫است‬‫كه‬‫در‬‫حرفه‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫وجود‬‫دارد‬. ‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫همانند‬‫ديگر‬‫مشاغل‬‫مانند‬،‫حقوق‬‫طب‬‫و‬‫حسابداري‬‫متكی‬‫به‬‫تجربه‬،‫ها‬‫نظ‬‫ريه‬ ‫ها‬‫و‬‫دستاوردهاي‬‫علمی‬‫افراد‬‫عملياتی‬‫و‬‫دانشگاهی‬‫است‬‫و‬‫از‬‫اين‬‫طريق‬‫به‬‫كار‬‫برده‬‫می‬‫شود‬‫و‬ ‫پيشرفت‬‫می‬‫كند‬.‫دانش‬‫كامل‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫شامل‬‫شيوه‬‫هاي‬‫سنتی‬‫اثبات‬‫شده‬‫اي‬‫است‬‫كه‬‫به‬ ‫صورت‬‫گسترده‬‫به‬‫كار‬‫گرفته‬‫می‬،‫شوند‬‫و‬‫همانند‬‫شيوه‬‫هاي‬‫ابداعی‬‫كه‬‫در‬‫حرفه‬‫اي‬‫پديد‬‫می‬‫آي‬‫ند‬ ‫و‬ً‫ا‬‫بعض‬‫به‬‫كار‬‫گرفته‬‫شده‬‫و‬‫رشد‬‫می‬،‫نمايند‬‫اين‬‫دانش‬‫نيز‬‫بطور‬‫مداوم‬‫در‬‫حال‬‫پيشرفت‬‫می‬‫ب‬‫اشد‬. ‫در‬‫نتيجه‬‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫به‬‫صورت‬‫مستمر‬‫در‬‫حال‬‫تحول‬‫است‬. ‫شركت‬‫گسترش‬‫انديشه‬‫دارا‬‫با‬‫نام‬‫اختصاري‬RIECO‫توسط‬‫جمعی‬‫ازمتخصصين‬‫و‬‫مجريان‬‫پروژه‬ ‫هاي‬‫بزرگ‬‫صنعتی‬‫و‬‫عمرانی‬‫ايران‬‫به‬‫ويژه‬‫پروژه‬‫هاي‬‫نفت‬‫و‬‫گاز‬‫در‬‫حوزه‬‫هاي‬‫تخصصی‬‫مديريت‬ ‫پروژه‬‫تأسيس‬‫گرديده‬‫و‬‫می‬‫كوشد‬‫با‬‫استناد‬‫به‬‫استاندارد‬‫هاي‬‫روز‬‫جهان‬‫و‬‫بهره‬‫گيري‬‫از‬‫تجربي‬‫ات‬ ‫خود‬‫با‬‫رويكرد‬‫مميزي‬,‫مشاوره‬,‫طراحی‬‫و‬‫اجراي‬‫سيستم‬‫هاي‬‫جامع‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫بازويی‬‫توانمند‬ ‫براي‬‫تحقق‬‫اهداف‬‫سازمانها‬‫و‬‫مديران‬‫پروژه‬‫ها‬‫باشد‬.
 • 3. 1 1-: ‫تعریف‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬ ‫کلیدهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫از‬ ‫میباشزد‬ ‫ارتبزاطی‬ ‫مهزدهای‬ ‫از‬ ‫یکزی‬ ‫نیز‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫جلسات‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫ارتباطات‬ ‫بزه‬ ‫کزه‬ ‫میباشد‬ ‫پروژه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫جلسه‬ ‫اولین‬ ‫تشکیل‬ ‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫بایسهی‬ ‫پروژه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫شروع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫وظایفی‬KOM ‫است‬ ‫معروف‬ 2-: ‫هدف‬ -‫پروژه‬ ‫شروع‬ ‫عمومی‬ ‫بیان‬ -‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫هسهند‬ ‫پروژه‬ ‫درگیر‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫برای‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫تعهد‬ ‫ایجاد‬ -‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫فاز‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ -‫نمودن‬ ‫مصوب‬Project Plan‫پروژه‬ -‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫نمودن‬ ‫روشن‬ -‫مسئولیههای‬ ‫و‬ ‫نقشها‬ ‫شناسایی‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫افراد‬ -‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫وابسهگیهای‬ ‫شناسایی‬ 3-‫جلسه‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫کارکرد‬ ‫محدوده‬ -‫یا‬ ‫پروژه‬ ‫حامی‬Sponsor -‫پروژه‬ ‫مدیر‬Project Manager -‫پروژه‬ ‫سهادی‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫مدیران‬ -‫شرکت‬ ‫سهاد‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ -‫پروژه‬ ‫بیرونی‬ ‫ذینفعان‬ -‫حامی‬ ‫دعوت‬ ‫به‬ ‫مشهری‬ ‫تیم‬‫پروژه‬
 • 4. 2 4-‫جلسه‬ ‫جهت‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ -‫هسهند‬ ‫خاص‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫اری‬ ‫برگ‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫مسئول‬ ‫وی‬ ‫اداری‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ -‫آن‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫برنامه‬ ‫تهیه‬2‫جلسه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هفهه‬ -‫پروجکشزن‬ ‫ویزدپو‬ ‫قبیزل‬ ‫از‬ ‫مناسزب‬ ‫ات‬ ‫تجهی‬ ‫و‬ ‫رفاهی‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫بایسهی‬ ‫جلسه‬ ‫کامپیوتر‬–‫باشد‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫وایت‬ -‫تدارک‬ ‫و‬ ‫تهیه‬Presentation‫ار‬ ‫اف‬ ‫نرم‬ ‫تحت‬PowerPoint‫پزروژه‬ ‫مزدیر‬ ‫توسزط‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫سرفصلهای‬ ‫شامل‬ ‫که‬ :‫گردد‬ ‫اراپه‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ -‫پروژه‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬ -‫پروژه‬ ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫اهداف‬ -‫پروژه‬ ‫سازمان‬ -‫پروژه‬ ‫برنامه‬Project Plan -‫اجرای‬ ‫روشهای‬‫پروژه‬ -‫ارتباطات‬ ‫برنامه‬ -‫ریسک‬ ‫آنالی‬ -‫جلسه‬ ‫کل‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫فیلمبرداری‬ ‫و‬ ‫صورتجلسه‬ ‫تنظیم‬ ‫مسئول‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫بایسهی‬ ‫جلسه‬ ‫دبیر‬‫توسزط‬ ‫بایسهی‬ ‫نی‬ ‫گردد‬ ‫هماهنگ‬ ‫وی‬‫و‬‫امض‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صورتجلسه‬ ‫نی‬ ‫پایان‬ ‫در‬‫اء‬‫میرساند‬ ‫جلسه‬ ‫کلیدی‬ ‫اعضای‬ 5-: ‫جلسه‬ ‫اجرای‬ ‫روش‬ -:‫مقدمه‬ ‫پروژه‬ ‫حامی‬ ‫توسط‬ ‫حضار‬ ‫به‬ ‫گویی‬ ‫خوشامد‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫برنامه‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫شروع‬ -‫حضار‬ ‫معرفی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫جلسه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انهظارات‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حضار‬ ‫کلیه‬ -‫پروژه‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬ ‫تاریخچه‬ ‫پروژه‬ ‫حامی‬–‫پروژه‬ ‫مشهری‬-‫فرصهها‬‫پزروژه‬ ‫تهدیزدهای‬ ‫و‬–‫هزای‬ ‫خواسزهه‬ ‫و‬ ‫امزات‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫نیازهزا‬ ‫میکند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫اسکوپ‬ ‫و‬ ‫مشهری‬ -‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫اهداف‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬–‫پردازد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫کلیدی‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫کلیدی‬ ‫مایلسهونهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
 • 5. 3 -‫پروژه‬ ‫سازمان‬ ‫را‬ ‫پزروژه‬ ‫کلیزدی‬ ‫و‬ ‫مهزم‬ ‫اعضزای‬ ‫مسزئولیههای‬ ‫و‬ ‫نقشها‬ ‫ماتریس‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫سازمانی‬ ‫چارت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫تشریح‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫میکند‬ ‫ترسیم‬ -‫پروژه‬ ‫برنامه‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫فعالیههای‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬ ‫با‬ ‫گانت‬ ‫نمودار‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫پروژه‬ ‫برنامه‬ ‫تشریح‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ -‫روشها‬‫و‬‫مهدولوژی‬‫مدیریت‬‫پروژه‬ ‫فرآیند‬ ‫مسهندسازی‬ ‫چون‬ ‫مهمی‬ ‫موارد‬ ‫که‬ ‫نموده‬ ‫تشریح‬ ‫پروژه‬ ‫راهبری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫مدل‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬–‫نحوه‬ ‫پروژه‬ ‫کنهرل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬–‫ینه‬ ‫ه‬ ‫مدیریت‬–‫کنهرل‬ ‫ونحوه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫شود‬ ‫بیان‬ ‫شفاف‬ ‫بطور‬ ‫تغییربایسهی‬ ‫درخواسههای‬ -‫کار‬ ‫ار‬ ‫اب‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫بسهه‬ ‫انجام‬ ‫چگونگی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ –‫پیمانکاران‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫عقد‬ ‫نحوه‬–‫نقدینگی‬ ‫جریان‬–‫پزروژه‬ ‫نیزاز‬ ‫مورد‬ ‫خاص‬ ‫آالت‬ ‫ار‬ ‫اب‬–‫را‬ ‫پزروژه‬ ‫کیفیزت‬ ‫مزدیریت‬ ‫میکند‬ ‫تشریح‬ -‫مدیریت‬‫ارتباطات‬ Communication Plan‫میشود‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ -‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬‫گیری‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫بایسهی‬ ‫جلسه‬ ‫پایان‬ ‫در‬‫تصزمیمات‬ ‫و‬ ‫گردیزده‬ ‫برطرف‬ ‫پروژه‬ ‫شفاف‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مبهم‬ ‫نقاط‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫حضار‬ ‫شود‬ ‫قید‬ ‫صورتجلسه‬ ‫در‬ ‫نهایی‬ ‫تیم‬‫دارا‬ ‫اندیشه‬ ‫گسترش‬ ‫شرکت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬
 • 6. ‫ﻣﺎ‬‫ره‬‫ا‬‫ﻮ‬‫ﻮد‬‫ﻢ‬ ‫ﺪ‬ ‫ا‬‫ﯽ‬ R I E C O Consulting And Establishment Of Quality Management System Auditing And Evaluation Of Organization Maturity Design And Implementation Of Comprehensive Project Management Providing Human Resources Management