SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
‫ماه‬ ‫تیر‬‫سال‬3192
‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫د‬‫ه‬‫یش‬‫اند‬‫رش‬‫ت‬‫گس‬
‫ت‬‫ک‬‫ر‬‫ش‬
Rich Idea Expanse Company
‫بداند‬ ‫باید‬ ‫مدیری‬ ‫هر‬ ‫آنچه‬
RIECO
Rich Idea Expanse Company
:‫مقدمه‬
‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫مجموع‬‫تمام‬‫دانش‬‫هايی‬‫است‬‫كه‬‫در‬‫حرفه‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫وجود‬‫دارد‬.
‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫همانند‬‫ديگر‬‫مشاغل‬‫مانند‬،‫حقوق‬‫طب‬‫و‬‫حسابداري‬‫متكی‬‫به‬‫تجربه‬،‫ها‬‫نظ‬‫ريه‬
‫ها‬‫و‬‫دستاوردهاي‬‫علمی‬‫افراد‬‫عملياتی‬‫و‬‫دانشگاهی‬‫است‬‫و‬‫از‬‫اين‬‫طريق‬‫به‬‫كار‬‫برده‬‫می‬‫شود‬‫و‬
‫پيشرفت‬‫می‬‫كند‬.‫دانش‬‫كامل‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫شامل‬‫شيوه‬‫هاي‬‫سنتی‬‫اثبات‬‫شده‬‫اي‬‫است‬‫كه‬‫به‬
‫صورت‬‫گسترده‬‫به‬‫كار‬‫گرفته‬‫می‬،‫شوند‬‫و‬‫همانند‬‫شيوه‬‫هاي‬‫ابداعی‬‫كه‬‫در‬‫حرفه‬‫اي‬‫پديد‬‫می‬‫آي‬‫ند‬
‫و‬ً‫ا‬‫بعض‬‫به‬‫كار‬‫گرفته‬‫شده‬‫و‬‫رشد‬‫می‬،‫نمايند‬‫اين‬‫دانش‬‫نيز‬‫بطور‬‫مداوم‬‫در‬‫حال‬‫پيشرفت‬‫می‬‫ب‬‫اشد‬.
‫در‬‫نتيجه‬‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫به‬‫صورت‬‫مستمر‬‫در‬‫حال‬‫تحول‬‫است‬.
‫شركت‬‫گسترش‬‫انديشه‬‫دارا‬‫با‬‫نام‬‫اختصاري‬RIECO‫توسط‬‫جمعی‬‫ازمتخصصين‬‫و‬‫مجريان‬‫پروژه‬
‫هاي‬‫بزرگ‬‫صنعتی‬‫و‬‫عمرانی‬‫ايران‬‫به‬‫ويژه‬‫پروژه‬‫هاي‬‫نفت‬‫و‬‫گاز‬‫در‬‫حوزه‬‫هاي‬‫تخصصی‬‫مديريت‬
‫پروژه‬‫تأسيس‬‫گرديده‬‫و‬‫می‬‫كوشد‬‫با‬‫استناد‬‫به‬‫استاندارد‬‫هاي‬‫روز‬‫جهان‬‫و‬‫بهره‬‫گيري‬‫از‬‫تجربي‬‫ات‬
‫خود‬‫با‬‫رويكرد‬‫مميزي‬,‫مشاوره‬,‫طراحی‬‫و‬‫اجراي‬‫سيستم‬‫هاي‬‫جامع‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫بازويی‬‫توانمند‬
‫براي‬‫تحقق‬‫اهداف‬‫سازمانها‬‫و‬‫مديران‬‫پروژه‬‫ها‬‫باشد‬.
1
RIECO
‫لباس‬ ‫خوب‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬‫بپوشید‬
‫مردم‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫حـرکت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫انگیزی‬ ‫شگفت‬ ‫ســرعت‬ ‫بـا‬ ‫چـیـز‬ ‫هـمـه‬ ‫امـروزه‬‫ای‬‫مـواجه‬ ‫وقت‬ ‫کمبود‬ ‫با‬ ‫روزها‬ ‫ن‬
‫هستن‬‫میخورد‬ ‫چشممان‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫چـیـزهـایـی‬ ‫فـقـط‬ ،‫د‬‫و‬ ‫مـجــالت‬ ‫جـلد‬ ،‫تبلیغات‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ .‫میکـند‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫توجهمان‬
‫بسته‬ ،‫ها‬ ‫روزنــامه‬‫هستند‬ ‫ها‬ ‫آدم‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫بندی‬.
،‫است‬ ‫شلوغ‬ ‫سرمان‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫مشغول‬ ‫خیلی‬ ‫چـون‬‫گذشته‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫روزها‬ ‫این‬ .‫میکــند‬ ‫پیدا‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫مسائل‬ ‫ظاهر‬
‫است‬ ‫افراد‬ ‫ظاهر‬ ‫فقط‬‫تاثیر‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫که‬‫افراد‬ ‫شحصیت‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫ی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫روی‬ ‫را‬‫محیط‬ ‫در‬ .‫است‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫اهمیت‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫کاری‬.
‫بودن‬ ‫تیپ‬ ‫خوش‬ ‫اهمیت‬
‫ظاهری‬ ‫داشتن‬‫کنند‬ ‫تلقی‬ ‫تر‬ ‫جدی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دیگران‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫خوب‬.‫سال‬ ‫و‬ ‫سن‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫ربطی‬.‫ندارد‬
‫نفعتان‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫رعایت‬ ،‫جوان‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫پیر‬ ‫چه‬‫است‬.
‫متوسط‬ ‫و‬ ‫معمولی‬ ‫ظاهری‬ ‫با‬ ‫یکبار‬ ،‫بروید‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫دفعه‬ ‫دو‬ ،‫کنید‬ ‫نمی‬ ‫باور‬ ‫اگر‬‫را‬ ‫افراد‬ ‫برخورد‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ،‫خوشایند‬ ‫ظاهری‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫و‬
‫ببینید‬ ‫خود‬ ‫با‬.
‫برخور‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫پوشیدن‬ ‫لباس‬ ‫خوب‬‫مثبت‬ ‫تاثیری‬ ‫افراد‬ ‫روی‬ ‫د‬‫رجوع‬ ‫ارباب‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫رو‬ ‫روبه‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫بگذارید‬
‫شرکت‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫افراد‬ ‫یا‬‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫این‬.
‫لباس‬ ‫خوب‬ .‫دارد‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫پیام‬ ‫خوب‬ ‫ظاهر‬‫لباس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تفکر‬ ‫این‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫پوشیدن‬
‫پوشیدنتان‬‫هستید‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫منظم‬ ‫نیز‬ ‫کار‬ ‫در‬ ،‫هستید‬ ‫وسواسی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬.
‫بر‬ ‫کاری‬ ‫محل‬ ‫هر‬‫پست‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ،‫هم‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫حتی‬ .‫طلبد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫پوشیدن‬ ‫لباس‬ ‫مدل‬ ‫خود‬ ‫محیط‬ ‫حسب‬‫باید‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫بهتر‬ ‫خیلی‬ ‫باید‬ ‫مدیرعامل‬ ً‫ا‬‫مسلم‬ .‫کنند‬ ‫تن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پست‬ ‫مناسب‬ ‫لباسهای‬‫بپوشد‬ ‫لباس‬ ‫ساده‬ ‫کارمند‬ ‫از‬.
‫بیشتر‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫پوشیدن‬ ‫لباس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدتی‬ ‫اما‬‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫لباس‬ ‫راحتی‬ ‫برحسب‬
‫کارمندان‬‫کار‬ ‫بازده‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫رق‬ ‫و‬ ‫شق‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫لباسهای‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫راحت‬ ‫لباسهای‬ ‫در‬‫شد‬ ‫باب‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ،‫رود‬ ‫می‬ ‫باالتر‬.
‫راحت‬ ‫کار‬ ‫لباس‬ ‫ابتدا‬‫پیرهن‬ ‫یک‬ ،‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫و‬‫یا‬ ‫جین‬ ‫و‬ ‫اسپرت‬ ‫بلوز‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫لباس‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫بعد‬ .‫بود‬ ‫اسپرت‬ ‫کت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شلوار‬ ‫با‬ ‫همراه‬‫شلوار‬
‫بینیم‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ .‫کرد‬ ‫تغییر‬ ‫اسپرت‬‫تی‬ :‫شد‬ ‫تبدیل‬-‫شلوارک‬ ‫و‬ ‫شرت‬.
‫هر‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫پوشیدن‬ ‫راحتی‬ ‫لباس‬ ‫دیگر‬ ‫روزها‬ ‫این‬5‫روز‬ً‫ال‬‫(معمو‬ ‫بعدی‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫درآمده‬ ‫عادت‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫هفته‬ ‫اول‬ ‫کاری‬
‫و‬ ‫چهارشنبه‬‫بپوشند‬ ‫لباس‬ ‫خوب‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مجبور‬ ‫کارکنان‬ )‫پنجشنبه‬.
‫پوشیدنی‬ ‫لباس‬ ‫چنین‬ ‫اما‬‫نشان‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫کمتری‬ ‫جدیت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کارکنان‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫مشکالتی‬‫کاری‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫دهند‬
‫است‬ ‫ممکن‬‫بخورد‬ ‫هم‬ ‫بر‬.
2
RIECO
‫وقتش‬‫بپوشید‬ ‫لباس‬ ‫خوب‬ ‫باز‬ ‫که‬ ‫است‬
‫کار‬ ‫لباس‬ ‫فرم‬ ‫مدل‬ ‫سه‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫اینجا‬ ‫در‬‫کنیم‬ ‫معرفی‬ ‫برایتان‬ ‫را‬:
1-‫بدون‬ ‫پیرهن‬ ‫یک‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫لباس‬ ‫فرم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ :‫راحتی‬ ‫لباس‬ً‫ال‬‫معمو‬ ‫هایی‬ ‫محیط‬ ‫چنین‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫راحت‬ ‫شلوارهای‬ ‫انواع‬ ‫یا‬ ‫جین‬ ‫با‬ ‫کراوات‬
‫پوشیدن‬‫تی‬-‫شل‬ ‫و‬ ‫شرت‬‫و‬ ‫تر‬ ‫جوان‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ ،‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫صحیح‬ ‫سندل‬ ‫یا‬ ‫وارک‬‫شود‬ ‫می‬ ‫پوشیده‬ ‫تر‬ ‫صمیمانه‬.
2-‫با‬ ‫همراه‬ ‫کراوات‬ ‫با‬ ‫خوشدوخت‬ ‫پیرهن‬ :‫رسمی‬ ‫نیمه‬‫اسپرت‬ ‫کت‬ ‫با‬ ‫خوشجنس‬ ‫شلواری‬.
3-‫و‬ ‫پیرهن‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫دوخت‬ ‫دست‬ ‫شلواری‬ ‫و‬ ‫کت‬ :‫رسمی‬‫ی‬ ‫پارچه‬ ً‫ا‬‫ترجیح‬ .‫آن‬ ‫با‬ ‫هماهنگ‬ ‫کراوات‬‫از‬ ‫استفاده‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫باریک‬ ‫راه‬ ‫راه‬ ‫با‬
‫است‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫کت‬ ‫زیر‬ ‫هم‬ ‫جلیقه‬.
‫دیگر‬ ‫نکاتی‬:
،‫کنید‬ ‫جلوه‬ ‫خوشتیپ‬ ،‫پول‬ ‫زیادی‬ ‫میزان‬ ‫صرف‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬.‫ندهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫خساست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کار‬ ‫لباس‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫همیشه‬:‫پ‬ ‫باید‬ ‫درآوردن‬ ‫پول‬ ‫برای‬‫کنید‬ ‫خرج‬ ‫ول‬.
‫باید‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫نکاتی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫همیشه‬:
-‫داشته‬ ‫دوخت‬ ‫خوش‬ ‫و‬ ‫شیک‬ ‫های‬ ‫پیراهن‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬‫را‬ ‫خود‬ ‫خوشتیپی‬ ‫هنوز‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫نبود‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫باشید‬
‫و‬ ‫کرده‬ ‫حفظ‬‫خوب‬ ‫ی‬ ‫جلوه‬ ،‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫همینطور‬‫کردن‬ ‫ست‬ ‫موقع‬ ‫ولی‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫ی‬‫دقت‬ ‫خیلی‬ ‫شلوارتان‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫با‬ ‫پیراهن‬
‫کنید‬.
-‫یک‬ .‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیاد‬ ‫زیورآالت‬ ‫از‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کفایت‬ ‫حلقه‬ ‫و‬ ‫ساعت‬.
-‫کنید‬ ‫زیبا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پا‬ ‫پنجه‬ ‫تا‬ ‫سر‬ ‫نوک‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬.‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫همیشه‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫هایتان‬ ‫ناخن‬ .‫دارید‬ ‫نگاه‬ ‫تمییز‬ ‫همیشه‬ ‫را‬ ‫موهایتان‬‫کنید‬.
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ادوکلن‬ ‫و‬ ‫عطر‬ ‫از‬.
-‫اند‬ ‫گفته‬ ‫همیشه‬ .‫دارید‬ ‫نگاه‬ ‫تمیز‬ ‫را‬ ‫کفشهایتان‬‫است‬ ‫افراد‬ ‫شخصیت‬ ‫ی‬ ‫نشاندهنده‬ ‫کفش‬ ‫که‬.
-‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫کراواتتان‬ ‫ی‬ ‫گره‬ ‫زدن‬ ‫در‬.
-‫کیفیت‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫پولتان‬ ‫کیف‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫و‬ ‫کیف‬ ‫مثل‬ ‫فرعی‬ ‫لوازم‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬‫باشند‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫باال‬.
-‫س‬‫بپوشید‬ ‫لباس‬ ‫همکارانتان‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫درجه‬ ‫یک‬ ‫همیشه‬ ‫کنید‬ ‫عی‬.‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫جلوه‬ ‫بیشتر‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫اینطور‬
‫به‬‫بیایید‬ ‫چشم‬
‫بوده‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫کار‬ ‫هنگام‬ ‫راحتی‬ ‫لباسهای‬ ‫پوشیدن‬‫تا‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫کنند‬ ‫راحتی‬ ‫احساس‬ ‫کارها‬ ‫انجام‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫کارمندان‬ ‫که‬ ‫است‬
‫حدودی‬‫مشک‬ ‫ایجاد‬‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫جین‬ ‫شلوار‬ ‫پوشیدن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫وقتش‬ ‫دیگر‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ل‬‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫رسمی‬ ‫و‬ ‫موقرتر‬ ‫کمی‬
‫چشم‬ ‫به‬ ‫همکارانتان‬ ‫بین‬ ‫همیشه‬ ‫تا‬ ‫بپوشید‬ ‫لباس‬‫بیایید‬!
3
RIECO
‫رنگها‬ ‫کاربردی‬ ‫راهنمای‬‫برای‬‫لباس‬ ‫کردن‬ ‫ست‬
.‫است‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫هارمونی‬ ‫ایجاد‬ ،‫مختلف‬ ‫لباسهای‬ ‫کردن‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫و‬ ‫گذاشتن‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ ‫مهمترین‬
،‫باشد‬ ‫الزم‬ ‫هارمونی‬ ‫و‬ ‫هماهنگی‬ ‫فاقد‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬ .‫کند‬ ‫القاء‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫توازن‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫بیننده‬ ‫چشم‬ ِ‫د‬‫خوشاین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫هارمونی‬
‫و‬ ‫کننده‬ ‫خسته‬.‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫آشفته‬
‫در‬‫را‬ ‫پایین‬ ‫انگیزش‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫درگیر‬ ‫را‬ ‫بیننده‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫یکنواخت‬ ‫و‬ ‫مالیم‬ ‫آنقدر‬ ‫دیداری‬ ‫تجربه‬ ‫این‬ ‫حالت‬ ‫یک‬
.‫یکسان‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫بافت‬ ‫با‬ ‫رنگ‬ ‫تک‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫مثل‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫رد‬
‫طاق‬ ‫بیننده‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کننده‬ ‫خسته‬ ‫و‬ ‫شونده‬ ‫تکرار‬ ‫آنقدر‬ ‫دیداری‬ ‫تجربه‬ ،‫دیگر‬ ‫حالت‬ ‫در‬‫انسان‬ ‫مغز‬ .‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫نگاه‬ ‫ت‬
‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫متضاد‬ ‫و‬ ‫متناقض‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫چهار‬ ‫مثل‬ ،‫نباشد‬ ‫آن‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫تعدیل‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫چیزی‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫پس‬ ‫را‬
‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫انگیزش‬ ‫باعث‬ ‫نیز‬ ‫افراطی‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫انگیزش‬ ‫باعث‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫یکپارچگی‬ ،‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬،‫میان‬ ‫این‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫پویا‬ ‫تعادل‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫هارمونی‬
4
RIECO
:‫است‬ ‫الزامی‬ ‫زیر‬ ‫مفاهیم‬ ‫دانستن‬ ،‫پایین‬ ‫چارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬
‫هسته‬ ‫رنگ‬:.‫ژاکت‬ ‫یا‬ ‫کت‬ ‫مثل‬ ‫شماست‬ ‫مجموعه‬ ‫اصلی‬ ‫آیتم‬ ِ‫گ‬‫رن‬ ،‫رنگ‬ ‫این‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫رنگ‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫غالب‬ ‫رنگ‬
‫تکیه‬ ‫رنگ‬:.‫باشد‬ ‫خنثی‬ ‫یا‬ ‫شبیه‬ ،‫گانه‬ ‫سه‬ ،‫متمم‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ .‫شماست‬ ‫رنگ‬ ‫طرح‬ ‫سوم‬ ً‫ا‬‫گاه‬ ‫یا‬ ‫دوم‬ ‫رنگ‬
:‫ثالثی‬‫زرد‬ ‫پیراهن‬ ،‫نفتی‬ ‫آبی‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫(کت‬ .‫هستند‬ ‫زرد‬ ‫و‬ ‫آبی‬ ،‫قرمز‬ ،‫رنگ‬ )‫طیف‬ ‫(یا‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫ترین‬ ‫عمده‬ ‫یا‬ ‫اولین‬
‫نامیده‬ ‫خالص‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫اینها‬ )‫شرابی‬ ‫کراوات‬ ‫و‬ ،‫کمرنگ‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تناسب‬ ‫سیاه‬ ‫یا‬ ‫سفید‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫ترکیب‬ ‫چون‬ ‫شوند‬ ‫می‬
‫و‬ ‫زرد‬ ‫ترکیب‬ .‫است‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫باهم‬ ‫اول‬ ‫رنگ‬ ‫دو‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫ثالثی‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫بنفش‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ،‫نارنجی‬ ،‫رنگ‬ ‫ی‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫دوم‬ ‫ثالثی‬
‫ت‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫درست‬ ‫سبز‬ ،‫آبی‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ‫ترکیب‬ ،‫سازد‬ ‫می‬ ‫نارنجی‬ ،‫قرمز‬.‫سازد‬ ‫می‬ ‫بنفش‬ ،‫قرمز‬ ‫و‬ ‫آبی‬ ‫رکیب‬
:‫متمم‬ ‫های‬ ‫رنگ‬
‫بگیرن‬ ‫قرار‬ ‫یکدیگر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ ‫وقتی‬ .‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫روبه‬ ‫و‬ ‫متضاد‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫رنگ‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫رنگ‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬‫د‬،
‫مقابل‬ ‫قرمز‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫تر‬ ‫روشن‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تشدید‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ،‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫همدیگر‬
،‫طالیی‬ ‫اینرو‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫نارنجی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آبی‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫زیبا‬ ‫اینقدر‬ ‫زرشکی‬ ‫یا‬ ‫شرابی‬ ‫پیراهن‬ ‫یا‬ ‫کت‬ ‫با‬ ‫ارتشی‬ ‫شلوار‬
.‫آیند‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫آبی‬ ‫رنگ‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سایه‬ ‫متمم‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫و‬ ‫زنگاری‬
5
RIECO
:‫مشابه‬ ‫های‬ ‫رنگ‬‫ر‬ ‫(این‬.)‫شوند‬ ‫می‬ ‫خوانده‬ ‫نیز‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫هماهنگ‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ،‫مجاور‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫ها‬ ‫نگ‬
‫از‬ ‫کمی‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫هارمونی‬ ‫ایجاد‬ ‫اینرو‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ .‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫یکدیگر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫رنگ‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫رنگ‬ ،‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬
‫توان‬ ‫می‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫رنگ‬‫سبز‬ ‫پیراهن‬ ،‫آبی‬ ‫شلوار‬ ‫از‬-.‫برد‬ ‫نام‬ ‫بنفش‬ ‫کت‬ ‫و‬ ‫آبی‬
:‫سرد‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬
‫آبی‬ ،‫(سبز‬ ‫سرد‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ )‫زرد‬ ،‫نارنجی‬ ،‫(قرمز‬ ‫گرم‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫شامل‬ ‫مشابه‬ ‫و‬ ‫مجاور‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫های‬ ‫خانواده‬‫طراحان‬ .‫شود‬ ‫می‬ )‫بنفش‬
.‫سازند‬ ‫می‬ ‫مرتبط‬ ‫رنگ‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫رنگی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ً‫ال‬‫معمو‬
‫ک‬ ‫خواهید‬ ‫ایجاد‬ ‫پویا‬ ‫تعادل‬ ‫بااینکار‬ ،‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫گرم‬ ‫رنگ‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سرد‬ ‫رنگ‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ،‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫سرد‬ ‫رنگ‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫گرم‬ ‫رنگ‬ ‫دو‬‫ر‬.‫د‬
.‫آبی‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫زنگاری‬ ‫کت‬ ،‫زرد‬ ‫پیراهن‬ ‫یا‬ .‫قرمز‬ ‫کراوات‬ ‫و‬ ،‫روشن‬ ‫آبی‬ ‫پیراهن‬ ،‫نفتی‬ ‫آبی‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ :‫مثال‬
:‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬‫خنث‬ ‫های‬ ‫رنگ‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫خرمایی‬ ‫و‬ ‫خاکستری‬ ،‫سیاه‬ ،‫سفید‬ ‫های‬ ‫سایه‬ ‫شامل‬ ‫ی‬
،‫خاکستری‬ ‫ژاکت‬ ‫یک‬ ‫و‬ ،‫سفید‬ ‫پیراهن‬ ،‫خاکی‬ ‫شلوار‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫خودشان‬ ‫با‬ ‫ترکیب‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬
‫استف‬ ‫باهم‬ ‫اگر‬ ‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ .‫میکند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬‫را‬ ‫زیبا‬ ‫ظاهری‬ ‫اما‬ ،‫بود‬ ‫نخواهند‬ ‫پویا‬ ‫شوند‬ ‫اده‬
.‫آورند‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬
.‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫آبی‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ،‫قرمز‬ ‫مختلف‬ ‫نسبتهای‬ ‫از‬ ‫اما‬ ،‫نیستند‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ،‫رنگها‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫و‬ ‫خاکستری‬ ،‫سفید‬ ،‫سیاه‬ ‫های‬ ‫رنگ‬
‫یا‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫اولیه‬ ‫یا‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ِ‫گ‬‫رن‬ ‫سه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫خنثی‬ ‫رنگهای‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬‫(رنگ‬ ‫ثانویه‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫یکی‬
.‫کرد‬ ‫ترکیب‬ )‫شوند‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫ثانویه‬ ‫های‬
6
RIECO
:‫مثال‬ ‫برای‬
‫بسازیم؟‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫چطور‬
،‫باهم‬ ‫را‬ ‫زرد‬ ‫و‬ ‫بنفش‬ ،‫باهم‬ ‫را‬ ‫نارنجی‬ ‫و‬ ‫آبی‬ .‫کرد‬ ‫ترکیب‬ ‫آن‬ ‫متمم‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫رنگ‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬‫کنید‬ ‫ترکیب‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫قرمز‬ ‫و‬ ‫سبز‬.
.‫سازد‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫نوع‬ ‫ترکیبات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬
‫بسازیم؟‬ ‫خاکستری‬ ‫چطور‬
‫خا‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آبی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سفید‬ ‫کمی‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مخلوط‬ ‫آبی‬ ‫با‬ ‫را‬ )‫قرمز‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ‫(یا‬ ‫نارنجی‬ ‫کمی‬‫ک‬،
‫زر‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫مثل‬‫یا‬ ‫د‬.‫کنید‬ ‫ترکیب‬ ‫سوخته‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬
:‫نکته‬.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ )‫خالص‬ ‫(رنگ‬ ‫رنگ‬ )‫سیاه‬ ‫کردن‬ ‫(اضافه‬ ‫سایه‬ ‫و‬ )‫سفید‬ ‫کردن‬ ‫(اضافه‬ ‫رنگ‬ ‫ته‬ ،)‫خاکستری‬ ‫کردن‬ ‫(اضافه‬ ‫ُن‬‫ت‬ ‫به‬ ‫باید‬
‫خوا‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫کریسمسی‬ ‫خیلی‬ ‫کنید‬ ‫ترکیب‬ ‫قرمز‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خالص‬ ‫سبز‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫یکدیگر‬ ‫متمم‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫قرمز‬ ‫و‬ ‫سبز‬‫فقط‬ ‫که‬ ‫آمد‬ ‫هید‬‫برای‬
.‫دارند‬ ‫باهم‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫تناسب‬ ‫ارتشی‬ ‫سبز‬ ‫و‬ ‫زرشکی‬ ‫یا‬ ‫شرابی‬ ‫اما‬ !‫است‬ ‫مناسب‬ ‫کریسمس‬ ‫روزهای‬
‫متمم‬‫گانه‬ ‫سه‬‫مشابه‬‫خنثی‬
)‫(خنثی‬ ‫سفید‬
(‫یکسان‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫برای‬
‫)است‬
)‫(خنثی‬ ‫سیاه‬
)‫(خنثی‬ ‫خاکستری‬
،‫خاکستری‬ ،‫سیاه‬ ،‫سفید‬
‫خرمایی‬
-‫روشن‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬
)‫(خنثی‬ ‫خرمایی‬
‫ای‬ ‫قهوه‬
‫نفتی‬ ‫ای-آبی‬ ‫سرمه‬
،‫طالیی‬ ،‫نارنجی‬
‫زنگاری‬
‫قهوه‬ ،‫قرمز‬ ،‫زرد‬
‫خرمایی‬ ،‫ای‬
‫بنفش‬ ،‫سبز‬ ،‫آبی‬
‫زرشکی-قرمز‬‫سبز‬‫زرد‬ ،‫آبی‬‫نارنجی‬ ،‫بنفش‬
‫زرد‬‫بنفش‬‫آبی‬ ،‫قرمز‬‫سبز‬ ،‫نارنجی‬
‫بنفش‬‫زرد‬‫سبز‬ ،‫نارنجی‬‫قرمز‬ ،‫آبی‬
‫نارنجی-زنگاری‬‫آبی‬‫بنفش‬ ،‫سبز‬‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫قرمز‬ ،‫زرد‬
‫سبز-زیتونی‬‫قرمز‬‫نارنجی‬ ،‫بنفش‬‫زرد‬ ،‫آبی‬
‫زرد‬ ،‫نارنجی‬ ،‫سبز‬ ،‫آبی‬
‫هسته‬ ‫رنگ‬
‫تاکیدی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬
‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫ی‬ ‫همه‬
‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫ی‬ ‫همه‬
‫سبز‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ،‫آبی‬ ،‫قرمز‬ ،‫تر‬ ‫روشن‬ ‫یا‬ ‫تر‬ ‫تیره‬ ‫خاکستری‬
‫سبز‬ ،‫نارنجی‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫ای‬ ‫فیروزه‬ ،‫زرشکی‬ ،‫بنفش‬ ،‫آبی‬
7
RIECO
:‫شوید‬ ‫فام‬ ‫تک‬ ‫و‬ ‫برداشته‬ ‫رنگ‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬
:‫فام‬ ‫تک‬‫پیراهن‬ ،‫ای‬ ‫سرمه‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آبی‬ ‫درمورد‬ .‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ُن‬‫ت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫ته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایه‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫رنگ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یعنی‬
‫آیتم‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫تقابل‬ ‫کمی‬ ‫ترکیب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫برد‬ ‫نام‬ ‫را‬ ... ‫و‬ ‫تیره‬ ‫آبی‬ ‫کراوات‬ ،‫کمرنگ‬ ‫آبی‬‫ه‬‫ای‬
‫لباستان‬...‫و‬ ‫ساده‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫طرحدار‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫زبر‬ ‫بافتی‬ ‫باید‬ ‫برخی‬ ،‫باشند‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫صاف‬ ‫باید‬
.‫دارد‬ ‫راهنمایی‬ ‫جنبه‬ ‫فقط‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫یادتان‬ ‫اما‬ ،‫ایم‬ ‫آورده‬ ‫گرد‬ ‫برایتان‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫خوبی‬ ‫تناسب‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫رنگ‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫در‬
‫کت‬ ‫رنگ‬‫پیراهن‬ ‫رنگ‬‫کراوات‬ ‫رنگ‬‫رن‬‫شلوار‬ ‫گ‬‫کمربند‬ ‫و‬ ‫کفش‬ ‫رنگ‬
‫ای‬ ‫سرمه‬
،‫زرد‬ ،‫آبی‬ ،‫سفید‬
‫صورتی‬
،‫زرد‬ ،‫طالیی‬ ،‫آبی‬
‫بنفش‬ ،‫قرمز‬ ،‫زرشکی‬
‫خرمایی‬ ،‫خاکستری‬
‫چرم‬ ‫یا‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫سیاه‬
‫ُردوبا‬‫ک‬
‫خاکستری‬
،‫زرد‬ ،‫خاکستری‬ ،‫سفید‬
‫آبی‬ ،‫یاسی‬ ،‫صورتی‬
،‫سفید‬ ،‫سیاه‬
‫سبز‬ ،‫سبز‬ ،‫خاکستری‬-
‫سرمه‬ ،‫زرشکی‬ ،‫آبی‬
‫رنگ‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ،‫ای‬
‫اصلی‬ ‫های‬
،‫سیاه‬ ،‫خاکستری‬
‫ای‬ ‫سرمه‬
‫چرم‬ ‫یا‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫سیاه‬
‫ُردوبا‬‫ک‬
‫ای‬ ‫قهوه‬
،‫آبی‬ ،‫آهویی‬ ‫زرد‬ ،‫سفید‬
‫زرد‬
‫قهوه‬ ،‫سیاه‬ ،‫خرمایی‬
،‫نارنجی‬ ،‫زنگاری‬ ،‫ای‬
،‫زرد‬ ،‫طالیی‬ ،‫قرمز‬
‫زرشکی‬ ،‫سبز‬
،‫خاکستری‬ ،‫خرمایی‬
‫از‬ ‫متفاوتی‬ ‫ی‬ ‫سایه‬
‫ای‬ ‫قهوه‬
‫چرم‬ ‫یا‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬
‫ُردوبا‬‫ک‬
‫ای‬ ‫(قهوه‬ ‫خرمایی‬
)‫روشن‬
‫زرد‬ ،‫آبی‬‫سفید‬ ،‫آهویی‬
،‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫خرمایی‬
،‫قرمز‬ ،‫نارنجی‬ ،‫زنگاری‬
‫ای‬ ‫سرمه‬
،‫ای‬ ‫سرمه‬ ،‫سیاه‬
،‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫خاکستری‬
‫تر‬ ‫تیره‬ ‫خرمایی‬
‫چرم‬ ‫یا‬ ،‫سیاه‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬
‫ُردوبا‬‫ک‬
‫زیتونی‬ ‫سبز‬
،‫آهویی‬ ‫زرد‬ ،‫سفید‬
‫زرد‬ ،‫خاکستری‬
‫کمرنگ‬ ‫آبی‬ ،‫کمرنگ‬
،‫سبز‬ ،‫زنگاری‬ ،‫زرشکی‬
‫زرد‬ ،‫خرمایی‬
،‫خرمایی‬ ،‫خاکستری‬
،‫ای‬ ‫سرمه‬‫ای‬ ‫قهوه‬
‫چرم‬ ‫یا‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬
‫ُردوبا‬‫ک‬
‫سیاه‬
‫خاکستری‬ ،‫سفید‬
‫آبی‬ ،‫زرد‬ ،‫کمرنگ‬
،‫سفید‬ ،‫سیاه‬
،‫آبی‬ ،‫خاکستری‬
،‫زرشکی‬ ،‫زیتونی‬
‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬
‫اصلی‬
‫خرمایی‬ ،‫خاکستری‬‫سیاه‬
8
RIECO
:‫کت‬ ‫جیب‬ ‫گوشه‬ ‫هماهنگی‬ ‫درمورد‬ ‫نکاتی‬
‫کتتان‬ ‫جیب‬ ‫گوشه‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پیراهنتان‬ ‫یا‬ ‫کراوات‬ ‫رنگ‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬‫پیراهن‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ،‫باشند‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫اصرار‬ ‫اگر‬ .‫نکنید‬ ‫یکی‬
‫ده‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫پیراهن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫رسمی‬ ‫ظاهری‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ .‫نکنید‬ ‫یکی‬ ‫کراواتتان‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬‫ه‬
‫میکر‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫جیبشان‬ ‫گوشه‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫کراواتشان‬ ‫رنگ‬ ‫آقایان‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫چهل‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫سپری‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫خوشبختانه‬ ‫اما‬ ‫دند‬
‫ِن‬‫ن‬‫لی‬ ‫باید‬ ‫جیبتان‬ ‫گوشه‬ ،‫است‬ ‫ابریشمی‬ ‫کراواتتان‬ ‫اگر‬ .‫باشد‬ ‫یکسان‬ ‫نباید‬ ‫کت‬ ‫جیب‬ ‫گوشه‬ ‫و‬ ‫کت‬ ،‫کراوات‬ ‫جنس‬ ‫دارد‬ ‫اعتقاد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مکتبی‬
‫ا‬ ‫البته‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کشمیر‬ ‫یا‬ ‫پشمی‬ ‫جیب‬ ‫گوشه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫است‬ ‫فاستونی‬ ‫شلوارتان‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫اگر‬ ‫و‬ .‫باشد‬‫ن‬ ‫بد‬ ‫هم‬ ‫چندان‬ ‫تئوری‬ ‫ین‬‫اما‬ ‫یست‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫خوب‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫سیلک‬ ‫و‬ ‫ابریشم‬
:‫مهم‬ ‫نکات‬
-:‫فصلی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬‫های‬ ‫رنگ‬ ،‫تابستان‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫زرد‬ ‫های‬ ‫سایه‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫است‬ ‫بهتر‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫بخصوصی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫بعضی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.‫است‬ ‫نامتناسب‬ ‫کمی‬ ‫تابستان‬ ‫در‬ ‫زنگاری‬ ‫لباس‬ ‫و‬ ‫پاییز‬ ‫در‬ ‫رنگ‬ ‫زرد‬ ‫لباس‬ ‫پوشیدن‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫پاییز‬ ‫برای‬ ‫زرشکی‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫زنگاری‬
-‫رنگ‬ ‫تقابل‬ ‫و‬ ‫تباین‬ ‫به‬‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ :‫مثال‬ .‫کنید‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫روشن‬ ‫آیتم‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تیره‬ ‫آیتم‬ ‫یا‬ ‫یا‬ ‫تیره‬ ‫آیتم‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫روشن‬ ‫آیتم‬ ‫یک‬ .‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫ها‬
.‫تیره‬ ‫آبی‬ ‫پیراهن‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫خاکی‬ ‫شلوار‬ ‫یا‬ ،‫سبز‬ ‫کراوات‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ‫پیراهن‬ ‫یا‬ ‫خرمایی‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫یا‬ ،‫قرمز‬ ‫کراوات‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫پیراهن‬ ،‫ذغالی‬
-:‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫ارزش‬‫درحالیکه‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫الغرتر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تیره‬ ‫های‬ ‫رنگ‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشانتان‬ ‫تر‬ ‫چاق‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برجسته‬ ‫روشن‬ ‫های‬ ‫رنگ‬
.‫است‬ ‫روشن‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫رسمی‬ ‫تیره‬ ‫رنگهای‬
9
RIECO
‫کت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬‫برای‬ ‫ها‬‫آقایان‬
‫داشته‬ ‫لباس‬ ‫گنجه‬ ‫در‬ ‫ست‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بخرید‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫چه‬‫باشید‬‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫سؤالی‬ ‫همیشه‬
‫کت‬ ‫مدل‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بخرید‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫مدل‬‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ما‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ،‫است‬ ‫مناسب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫شلوار‬ ‫و‬
‫مندی‬ ‫عالقه‬‫در‬ ‫که‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫پیشنهاداتی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،‫شما‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫که‬ ‫مدی‬ ‫نوع‬ ‫به‬‫روزا‬ ‫امور‬‫شامل‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫نه‬
‫است‬ ‫خودمانی‬ ‫و‬ ‫روزمره‬ ‫دیدارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مالقات‬ ،‫رسمی‬ ‫جلسات‬‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ،‫دکمه‬ ‫تک‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫مناسبترین‬
‫بپوشید‬ ‫را‬ ‫است‬.
‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫کت‬
‫از‬ ‫بلندتر‬ ‫مردان‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫گزینش‬ ‫یک‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫کت‬1.1‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫این‬ .‫متراست‬‫شو‬ ‫زیاد‬ ‫سینه‬ ‫عرض‬ ‫که‬ ‫شود‬‫درضمن‬ ‫و‬ ‫د‬
‫به‬ ‫رسمی‬ ‫و‬ ‫شیک‬ ‫راحتی‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬‫آیید‬ ‫نظر‬.
‫دهه‬ ‫مدهای‬ ‫از‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫کت‬ :‫فشن‬ ‫خاستگاه‬06‫طراحان‬ ‫بیشتر‬ ُ‫ا‬‫اخیر‬ ‫که‬ ‫بوده‬‫پاییز‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫برای‬2662‫کرده‬ ‫احیا‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫آن‬
‫به‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫اگرچه‬ ‫اند‬‫به‬ ‫ولی‬ ‫دهند‬ ‫پایان‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫کت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫هرحا‬‫شخصی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫کت‬ ‫پوشیدن‬ ‫ل‬‫پیرو‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫مد‬.
‫را‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫شما‬ :‫پوشیدن‬ ‫چگونگی‬‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫کوتاهتر‬ ُ‫ال‬‫معمو‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫کت‬ ‫یقه‬ ‫چون‬ ‫جهتی‬ ‫از‬ .‫ببندید‬
‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫برای‬ ‫است‬‫بب‬ ‫را‬ ‫وسط‬ ‫دکمه‬ ‫فقط‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫حفظ‬ ‫شما‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫تناسب‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫نفس‬‫ندید‬.‫بستن‬ ‫از‬ ‫همچنین‬
‫در‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫ظاهری‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زیرا‬ ‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬‫چین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ببندید‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫صورت‬ ‫هر‬
‫اگر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫جلوگیری‬ ‫کت‬ ‫کشیدگی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خوردگی‬‫بندید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫دارید‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫بستن‬ ‫به‬ ‫اصرار‬ ‫هم‬.
‫کت‬ :‫بپوشید‬ ‫کجا‬ ‫و‬ ‫کی‬‫دکمه‬ ‫سه‬‫شما‬ ‫اگر‬ ‫اینکه‬ ‫بخصوص‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫بهترین‬‫می‬‫کمی‬ ‫خواهید‬
‫برجسته‬‫برسید‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫پوشش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫همکاران‬ ‫از‬ ‫تر‬.
10
RIECO
‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬
‫شما‬ ‫بدن‬ ‫برازنده‬ ‫خصوصیات‬ ‫تمام‬ ‫چراکه‬ ‫است‬ ‫جهانی‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬‫اگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫مشخص‬ ‫را‬‫شما‬
‫کت‬ ‫پوشیدن‬ ‫با‬ ‫دارید‬ ‫نامتناسبی‬ ‫تنه‬ ‫نیم‬ ‫دارای‬‫است‬ ‫کالسیک‬ ‫و‬ ‫بادوام‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ .‫کنید‬ ‫پنهان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬.
‫خاستگاه‬‫البته‬ .‫رود‬ ‫نمی‬ ‫مد‬ ‫از‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫همیشه‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫وشلوار‬ ‫کت‬ ‫دست‬ ‫یک‬ :‫فشن‬‫هر‬ ‫شما‬5‫یکبار‬ ‫سال‬
‫د‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ُ‫ا‬‫حتم‬‫می‬ ‫خود‬ ‫دکمه‬ ‫و‬‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫دهید‬‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫اهل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫هستید‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بشوید‬ ‫مطمئن‬
‫دست‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫اینکه‬ ‫ویا‬ ‫نیستید‬‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫آن‬ ُ‫ا‬‫حتم‬ ‫دارید‬ ‫خود‬ ‫لباس‬ ‫گنجه‬ ‫در‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬.
‫چگونگی‬‫اغلب‬ .‫ببندید‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫دکمه‬ ‫باید‬ ‫فقط‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ ‫پوشیدن‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫شما‬ :‫پوشیدن‬‫های‬ ‫کت‬‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫مدرن‬ ‫دودکمه‬
‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬.‫موقع‬ ‫در‬ ‫شما‬ .‫باشند‬ ‫زیباتر‬ ‫کمی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫امروزی‬ ‫مدلهای‬
‫باید‬ ُ‫ا‬‫حتم‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ ‫خرید‬‫مؤثرند‬ ‫شما‬ ‫راحتی‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫قرارگیری‬ ‫نحوه‬ ‫به‬.
‫کجا‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫چه‬‫ش‬ ‫اگر‬ :‫بپوشید‬‫کت‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫بخرید‬ ‫آماده‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ ‫یک‬ ‫ما‬‫توان‬ ‫می‬ ،‫سفارشی‬ ‫های‬‫یک‬ ‫بدنبال‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫گفت‬
‫و‬ ‫اداری‬ ‫مقاصد‬ ‫برای‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ . ‫اید‬ ‫بوده‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫خرید‬‫است‬ ‫مناسب‬ ‫روزانه‬ ‫امور‬ ‫همچنین‬.
11
RIECO
‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫کت‬
‫برای‬ ‫دکمه‬ ‫تک‬ ‫کت‬‫مردان‬‫الغر‬‫اندامی‬‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫برسند‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫شیک‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬‫و‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ ‫چند‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫البته‬ .‫است‬
‫یک‬ ‫کت‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫باشی‬ ‫داشته‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬‫پوشید‬ ‫نمی‬ ‫دکمه‬.
‫پاییز‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫کت‬ ‫محبوبیت‬ :‫فشن‬ ‫خاستگاه‬2662‫افزایش‬‫است‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬.
‫متوجه‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫کت‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬ ‫شما‬ ‫اگر‬‫کت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫چه‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫مناسب‬ ‫ها‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬
‫این‬ ‫از‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫مکانی‬ ‫موقعیت‬‫دارید‬ ‫محدودیت‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫اسپرت‬ ‫کت‬.
‫ایستاده‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ :‫پوشیدن‬ ‫چگونگی‬‫توجه‬ ،‫است‬ ‫صحیح‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫عکس‬ ‫نشسته‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫بسته‬ ‫آن‬ ‫دکمه‬ ‫باید‬ ُ‫ا‬‫حتم‬ ‫اید‬
‫کن‬‫دکمه‬ ‫تک‬ ‫کت‬ ‫پوشیدن‬ ‫هنگام‬ .‫داشت‬ ‫نخواهید‬ ‫خوشایندی‬ ‫ظاهر‬ ‫شما‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫ید‬‫و‬ ‫کراوات‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬ ‫باید‬ ُ‫ا‬‫حتم‬
‫شما‬ ‫لباس‬ ‫ست‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫خود‬ ‫پیراهن‬‫است‬ ‫نقص‬ ‫دچار‬.
‫می‬ ‫دوست‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مالقات‬ ‫شماهنگام‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ :‫بپوشیم‬ ‫کجا‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫چه‬.‫بپوشید‬ ‫را‬ ‫کت‬ ‫این‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫کت‬ ‫این‬ ‫پوشیدن‬ ‫همچنین‬
‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جذاب‬ ‫فردی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬‫این‬ ‫پوشیدن‬ ‫برای‬ ‫کلی‬ ‫دستورالعمل‬ ‫اگرچه‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫داشتنی‬ ‫دوست‬ ‫و‬ ‫مؤدب‬ ‫باور‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫اسپرت‬ ‫کت‬.
12
RIECO
‫به‬ ‫راجع‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬‫برچسب‬‫های‬‫ها‬ ‫لباس‬ ‫مراقبتی‬!
‫لباس‬ ‫اغلب‬‫اهمیتی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫عالئمی‬ ‫دارای‬ ‫ها‬‫می‬ ‫آنها‬ ‫نگهداری‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫زائد‬.‫باشند‬
‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫منسوجات‬ ‫نگهداری‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫عالئم‬ ‫چهار‬:‫باشد‬
:‫دایره‬‫شویی‬ ‫خشک‬
:‫تشت‬‫حرارت‬ ‫درجه‬‫کشی‬ ‫اتو‬ ‫امکان‬ ،‫آب‬
:‫مثلث‬‫مواد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫کننده‬ ‫سفید‬‫کلر‬ ‫محتوی‬
(�)‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کاالی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫نشانه‬ ‫عالئم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫مورد‬ ‫تحمل‬‫گذاری‬ ‫عالمت‬.‫ندارد‬ ‫را‬
‫نقش‬‫تشت‬‫با‬‫شماره‬‫هایی‬‫درون‬‫آن‬‫به‬‫این‬‫آن‬ ‫تا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫لباس‬ ‫که‬ ‫معناست‬‫حرارت‬ ‫درجه‬.‫شست‬
‫شماره‬‫دو‬‫رقمی‬‫که‬‫در‬‫تصویر‬‫درج‬‫می‬‫شود‬‫نمایشگر‬‫حرارت‬ ‫درجه‬.‫است‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫آب‬
‫نقش‬‫دست‬‫در‬‫داخل‬‫تشت‬‫آب‬‫به‬‫این‬‫معناست‬‫که‬‫لباس‬‫را‬‫باید‬‫دست‬ ‫با‬ ‫فقط‬.‫ماشین‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫بشویید‬
:‫اتو‬ ‫تصویر‬‫کننده‬ ‫مشخص‬‫اتو‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬‫می‬.‫باشد‬
‫اگر‬‫در‬‫وسط‬‫بدنه‬‫اتو‬‫نقطه‬ ‫یک‬‫فقط‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬‫سرد‬ ‫اتوی‬.‫ببرید‬ ‫کار‬ ‫به‬
‫اگر‬‫بر‬‫روی‬‫بد‬‫اتو‬ ‫نه‬‫نقطه‬ ‫دو‬‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬‫متوسط‬ ‫باید‬ ‫اتو‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬.‫باشد‬
‫اگر‬‫بر‬‫روی‬‫بدنه‬‫اتو‬‫نقطه‬ ‫سه‬‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬‫داغ‬ ‫اتوی‬.‫ببرید‬ ‫کار‬ ‫به‬
13
RIECO
‫نقش‬‫یک‬‫مثلث‬‫به‬‫این‬‫معناست‬‫که‬.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کننده‬ ‫سفید‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫میتوان‬
‫البته‬‫اگر‬‫روی‬‫تصویر‬‫مثلث‬‫عالمت‬‫ضربدر‬‫کشیده‬‫شده‬‫باشد‬‫معنای‬‫آن‬‫این‬،‫است‬‫خودداری‬ ‫کننده‬ ‫سفید‬ ‫ماده‬ ‫بردن‬ ‫بکار‬ ‫از‬
.‫شود‬
‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫لباس‬ ‫کردن‬ ‫خشک‬ ‫طریق‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫عالئمی‬ ‫نیز‬ ‫لباس‬ ‫کردن‬ ‫خشک‬ ‫برای‬.‫دهند‬
‫الف‬-‫این‬‫تصویر‬‫نشانگر‬‫آن‬‫است‬‫که‬‫لباس‬‫طناب‬ ‫روی‬.‫شود‬ ‫خشک‬
‫ب‬-‫این‬‫تصویر‬‫نشانگر‬‫آن‬‫است‬‫که‬‫لباس‬‫باید‬‫چالنیدن‬ ‫بدون‬.‫شود‬ ‫خشک‬
‫ج‬-‫تصویر‬‫مقابل‬‫یعنی‬‫لباس‬‫مسطحی‬ ‫سطح‬ ‫روی‬.‫شود‬ ‫خشک‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫پهن‬
‫چ‬-‫این‬‫عالمت‬‫به‬‫این‬‫معناست‬‫که‬‫لباس‬‫باید‬‫با‬‫ماشین‬ ‫در‬ ‫چرخاندن‬.‫شود‬ ‫خشک‬
14
RIECO
‫خانه‬ ‫در‬ ‫شادی‬
‫می‬ ‫اگر‬‫خانه‬ ‫خواهی‬‫خانه‬ ‫باید‬ ‫باشی‬ ‫داشته‬ ‫شاد‬ ‫ای‬‫باشد‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫ات‬.
‫در‬ ‫اگر‬‫خانه‬‫با‬ ‫و‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫ای‬‫می‬ ‫قدم‬ ‫آن‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫وقتی‬ ‫قاعدتا‬ ،‫کنید‬ ‫زندگی‬ ‫نظم‬‫گذارید‬‫می‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫خوبی‬ ‫احساس‬‫بهتر‬ ‫توانید‬
‫بعضی‬ .‫کنید‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬‫خانه‬ ‫به‬ ‫وقتی‬ ‫اوقات‬‫می‬ ‫وارد‬ ‫ای‬‫می‬ ‫دست‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫بدی‬ ‫احساس‬ ‫شویم‬‫می‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫چقدر‬ ‫کنیم‬‫آن‬
‫بی‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫خانه‬‫و‬ ‫بد‬ ‫چیدمان‬ ‫آن‬ ‫دلیل‬ .‫است‬ ‫روح‬‫بعضی‬ ‫در‬ ‫برعکس‬ ‫آنجاست؛‬ ‫در‬ ‫شادی‬‫خانه‬‫می‬ ‫دست‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫احساس‬ ‫ها‬‫ناخودآگاه‬ ‫و‬ ‫دهد‬
‫می‬ ‫شادی‬ ‫احساس‬ ‫آنها‬ ‫در‬‫حال‬ ،‫کنیم‬‫می‬ ‫خود‬ ‫با‬‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫بنابر‬ ،‫برسیم‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫طور‬ ‫چه‬ ‫خب‬ ،‫پرسید‬:
‫تا‬ ‫کنید‬ ‫مرتب‬ ‫را‬ ‫خانه‬‫شود‬ ‫شادی‬ ‫از‬ ‫پر‬
‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫اتاق‬ ‫یک‬ ‫از‬‫دارید‬ ‫غیرضروری‬ ‫لوازم‬ ‫و‬‫سی‬ ‫مثل‬‫دی‬‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬ ‫و‬ ‫لباس‬ ،‫کتاب‬ ،‫اضافی‬ ‫های‬،‫کنید‬ ‫جمع‬ ،‫کنید‬
،‫بفروشید‬‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫معین‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫ماهی‬ .‫بگذارید‬ ‫در‬ ‫دم‬ ‫را‬ ‫همه‬ ‫یا‬ ‫بدهید‬ ‫هدیه‬‫بدهید‬ ‫انجام‬.
‫لباس‬ ‫کمد‬ ‫سراغ‬ ‫به‬‫لباس‬ ‫و‬ ‫بروید‬ ‫هایتان‬‫است‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫نپو‬‫شیده‬‫لباس‬ ‫از‬ ‫(غیر‬ ‫اید‬‫مناسبت‬ ‫و‬ ‫مراسم‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬‫جدا‬ )‫خاص‬ ‫های‬
‫به‬ ‫را‬ ‫همه‬ ،‫کنید‬‫لباس‬ ‫برای‬ ‫جا‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫ببخشید‬ ‫نیازمند‬ ‫افراد‬‫می‬ ‫باز‬ ‫نو‬ ‫های‬‫بار‬ ‫یک‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ .‫شود‬‫بدهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬.
‫و‬ ‫نبندید‬ ‫دل‬ ‫خیلی‬ ‫خود‬ ‫اموال‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫اثاثیه‬ ‫و‬ ‫اسباب‬ ‫به‬‫مالک‬ ‫احساس‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫می‬ ‫خوب‬ .‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫یت‬‫انسان‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دانید‬‫ها‬
‫نمی‬‫توانیم‬‫دارایی‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫عادت‬ ‫پس‬ ،‫ببریم‬ ‫دنیا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫خودمان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫چیزی‬‫های‬‫نباشید‬ ‫وابسته‬ ‫تان‬‫و‬ ‫اسباب‬ .‫بکنید‬ ‫دل‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫و‬
‫اثاثیه‬‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫ندرت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫می‬‫بی‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫کرده‬ ‫جمع‬ ‫خودی‬‫ی‬ ‫بفروشید‬ ‫یا‬ ‫اید‬‫طالیی‬ ‫قانونی‬ ‫این‬ .‫ببخشید‬ ‫ا‬‫است‬.
‫پنجره‬ ،‫دیوارها‬‫صورت‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫پاک‬ ‫عنکبوت‬ ‫تار‬ ‫و‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫درها‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫بدهید‬ ‫دکوراسیون‬ ‫تغییر‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫رنگ‬ ‫را‬ ‫دیوارها‬ ‫امکان‬
‫دیگر‬ ‫و‬ ‫تابلوها‬ ،‫مبلمان‬‫می‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫شادی‬ ‫پراکندن‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫جابجا‬ ‫گاهی‬ ‫را‬ ‫وسایل‬‫شود‬.
‫و‬ ‫طوری‬‫سایل‬‫بزرگ‬ ‫فضا‬ ‫که‬ ‫بچینید‬ ‫را‬ ‫خانه‬‫روشن‬ ‫و‬ ‫تر‬‫که‬ ‫بچینید‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫مبلمان‬ .‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تر‬‫و‬ ‫کمدها‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وسایل‬ .‫نگیرد‬ ‫را‬ ‫نور‬ ‫جلوی‬
‫کابینت‬‫ریخته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫محیط‬ ‫تا‬ ‫بگذارید‬ ‫ها‬‫بگذارید‬ ‫کابینت‬ ‫روی‬ ‫زیبا‬ ‫تزیینی‬ ‫چراغ‬ ‫نباشد.وچند‬.
‫زیبا‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫گلدان‬ ‫و‬ ‫گل‬ ‫چند‬‫اگر‬ .‫بگذارید‬ ‫سالن‬ ‫در‬‫بکارید‬ ‫درخت‬ ‫و‬ ‫گل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ،‫دارید‬ ‫باغچه‬.
15
RIECO
‫و‬ ‫موثر‬ ‫حرکت‬ ‫یک‬‫خالق‬
‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬‫انجام‬ ‫خالق‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫کاری‬ ،‫بنشینید‬ ‫تلویزیون‬ ‫پای‬ ‫که‬‫چه؟‬ ‫یعنی‬ .‫دهید‬
‫سودی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫کاری‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫اعتیاد‬ ‫نوعی‬ ‫تلویزیون‬ ‫تماشای‬ ‫امروزه‬‫می‬ ‫چاق‬ ‫و‬ ‫تنبل‬ ‫را‬ ‫آدم‬ ‫و‬ ‫ندارد‬‫ک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فرزندانمان‬ ‫اگر‬ .‫کند‬‫عادت‬ ‫ودکی‬
‫زیاد‬ ‫که‬ ‫بدهیم‬‫بسازنند‬ ‫آهنگی‬ ‫یا‬ ‫شعر‬ ،‫کنند‬ ‫نقاشی‬ ،‫بخوانند‬ ‫کتاب‬ ‫آن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ننشینند‬ ‫تلویزیون‬ ‫پای‬،‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫دیگری‬ ‫خالق‬ ‫کار‬ ‫هر‬ ‫یا‬
‫داده‬ ‫یاد‬ ‫آنها‬ ‫به‬‫(نیمکره‬ ‫مغز‬ ‫خالق‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ایم‬‫بیشتر‬ ‫کودکان‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫ندارد‬ ‫محدویت‬ ‫خالقیت‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ )‫راست‬‫آن‬ ‫از‬
‫خالق‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫تر‬‫شادمانی‬ ‫احساس‬ ‫دهند‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫خالقیت‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫می‬‫تا‬ ‫بدهید‬ ‫پرورش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خالق‬ ‫مغز‬ ‫باید‬ ‫کنند.بنابراین‬
‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫کارهای‬ ‫بتوانید‬‫برنامه‬ ‫فقط‬ ،‫تلویزیون‬ ‫زیاد‬ ‫تماشای‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫لذت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬.‫برید‬
‫انجام‬ ‫سودمند‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫کارهای‬ ‫بیشتر‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫دهید‬.
‫خانگی‬ ‫گیاهان‬ ‫از‬ ‫مراقبت‬
‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خانگی‬ ‫گیاهان‬ ‫برگ‬‫کنید‬ ‫گردگیری‬ ،‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫پر‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫گردگیر‬.
‫برگ‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫برای‬‫از‬ ‫ها‬‫برگ‬ ‫شفافیت‬ ‫و‬ ‫درخشندگی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫گلیسیرین‬‫ماده‬ ‫هیچ‬ ،‫ها‬‫از‬ ‫بهتر‬ ‫ای‬‫گلیسیر‬‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ین‬
‫پارچه‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫گلیسیرین‬ ‫قطره‬ ‫چند‬‫روی‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بریزید‬ ‫ای‬‫برگ‬‫را‬ ‫خاک‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫زیتون‬ ‫روغن‬ ‫از‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫گلیسیرین‬ .‫بمالید‬ ‫ها‬
‫خود‬ ‫به‬‫نمی‬‫انداختن‬ ‫برق‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫مساوی‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫شیر‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مخلوط‬ ‫همچنین‬ .‫گیرد‬‫است‬ ‫خانگی‬ ‫گیاهان‬.
‫می‬ ‫اگر‬‫خواه‬‫گل‬ ‫ید‬‫مهمان‬ ‫آمدن‬ ‫تا‬ ‫شما‬ ‫های‬‫شاداب‬ ‫و‬ ‫تازه‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ها‬‫با‬ ،‫بگذارید‬ ‫یخچال‬ ‫درون‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫مرطوبی‬ ‫دستمال‬ ‫آن‬ ‫ساقه‬ ‫انتهای‬ ،‫بماند‬
‫مدت‬ ‫کار‬ ‫این‬‫ماند‬ ‫خواهند‬ ‫تازه‬ ‫بیشتری‬.
‫گلدان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آبی‬‫می‬ ‫ها‬‫درجه‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫دهید‬‫آب‬ ،‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تطبیق‬ ‫اتاق‬ ‫دمای‬ ‫با‬ ،‫حرارت‬‫و‬ ‫ریخته‬ ‫ظرفی‬ ‫در‬ ‫را‬
‫این‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫متعادل‬ ‫آن‬ ‫حرارت‬ ‫هم‬ ‫تا‬ ،‫بماند‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ‫بگذارید‬‫که‬«‫کلر‬»‫ته‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫می‬ ‫تصور‬ ‫برخی‬ ،‫شود‬ ‫نشین‬‫که‬ ‫کنند‬
‫در‬ ،‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫باشد‬ ‫سردتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،‫آب‬‫برساند‬ ‫آسیب‬ ‫گیاه‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫سرد‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫درست‬ ‫تصور‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫حالی‬.
‫که‬ ‫آبی‬‫تخم‬‫مرغ‬‫پخته‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫و‬ ‫است‬ ‫معدنی‬ ‫امالح‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫آب‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ،‫نریزید‬ ‫دور‬ ‫اید‬‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫گیاهان‬ ‫برای‬ ‫گوارایی‬ ‫محلول‬‫رود‬.
‫لوله‬ ‫آب‬ ‫(یعنی‬ ‫شده‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬‫کشی‬)‫مقداری‬ ‫دارای‬«‫کلر‬»‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ضدعفونی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬‫گل‬ ‫برای‬ ،‫آب‬ ‫این‬ ‫و‬ ،‫رود‬‫ها‬‫مفید‬ ‫چندان‬
‫آ‬ ‫بنابراین‬ .‫نیست‬‫لوله‬ ‫ب‬‫بماند‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫بگذارید‬ ،‫ریخته‬ ‫ظرفی‬ ‫درون‬ ‫را‬ ‫کشی‬‫ته‬ ‫آن‬ ‫کلر‬ ‫تا‬‫گلدان‬ ‫سپس‬ ،‫شود‬ ‫نشین‬‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬ ،‫بدهید‬ ‫آب‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫قهوه‬‫نوک‬ ‫شدن‬ ‫ای‬‫برگ‬‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫جلوگیری‬ ‫ها‬.
16
RIECO
‫لذت‬‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫های‬
‫کنیم‬ ‫بهتر‬ ‫کمی‬ ‫را‬ ‫نگاهمان‬ ‫و‬ ‫ببریم‬ ‫لذت‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫بخواهیم‬ ‫کمی‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫اگر‬‫پول‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫زیادی‬ ‫وقت‬ ‫نه‬ ‫ها‬ ‫لذت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫در‬ ‫زیاد‬ ‫تغییرات‬ ‫منتظر‬ ‫پس‬ .‫زیادی‬‫بشر‬ ‫تجارب‬ ‫ترین‬ ‫عظیم‬ ‫اتفاقات‬ ‫کوچکترین‬ ‫نباشیم...در‬ ‫باشد‬ ‫کی‬ ‫نیست‬ ‫معلوم‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫یه‬. ‫است‬ ‫نهفته‬
‫کنید‬ ‫باور‬...
1-‫بنشینیم‬ ‫آفتاب‬ ‫غروب‬ ‫تماشای‬ ‫به‬ ‫گاهی‬.
2-‫سعی‬‫بخندیم‬ ‫بیشتر‬ ‫کنیم‬.
3-‫ت‬‫کنیم‬ ‫گله‬ ‫کمتر‬ ‫کنیم‬ ‫الش‬.
4-‫یک‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫تلفن‬ ‫با‬‫کنیم‬ ‫غافلگیر‬ ‫را‬ ‫او‬ ،‫قدیمی‬ ‫دوست‬.
5-‫هدیه‬ ‫گاهی‬‫گرفته‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بیرون‬ ‫را‬ ‫ایم‬‫کنیم‬ ‫تماشا‬ ‫و‬ ‫بیاوریم‬.
0-‫کنیم‬ ‫بیشتردعا‬.
7-‫پله‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫آسانسور‬ ‫داخل‬ ‫در‬‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫باآدمها‬ ...‫و‬.
1-‫بکشیم‬ ‫عمیق‬ ‫نفس‬ ‫گاهی‬ ‫از‬ ‫هر‬.
2-‫ک‬ ‫عطسه‬ ‫لذت‬‫ردن‬‫کنیم‬ ‫حس‬ ‫را‬.
16-‫بدانیم‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫نشکسته‬ ‫پایمان‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫قدر‬.
11-‫آواز‬ ‫دوش‬ ‫زیر‬‫بخوانیم‬.
12-‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫فرق‬ ‫بقیه‬ ‫با‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫کنیم‬ ‫سعی‬.
13-‫شویم‬ ‫خیره‬ ‫سرمان‬ ‫باالی‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫گاهی‬.
14-‫سایر‬ ‫و‬ ‫حیوانات‬ ‫با‬‫باشیم‬ ‫مهربان‬ ‫جانداران‬.
15-‫ان‬ ‫برای‬‫در‬ ‫نشده‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫ماهها‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫جام‬‫برنامه‬ ‫هفته‬ ‫همین‬ ‫آخر‬‫کنیم‬ ‫ریزی‬!
10-‫ببریم‬ ‫لذت‬ ‫تناقضات‬ ‫تفکردرباره‬ ‫از‬.
17-‫برنامه‬ ‫کارهایمان‬ ‫برای‬‫مشکلی‬ ‫کار‬ ‫البته‬ .‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫برنامه‬ ‫طبق‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫ریزی‬‫است‬!
11-‫مجموعه‬...‫و‬ ‫کتاب‬ ،‫سنگ‬ ،‫برگ‬ ،‫(تمبر‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ای‬‫جمع‬ ‫خودمان‬ ‫برای‬‫آوری‬‫کنیم‬.
12-‫بسازیم‬ ‫برفی‬ ‫آدم‬ ‫خانواده‬ ‫با‬ ‫برفی‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫در‬.
26-‫یا‬ ‫حوض‬ ‫در‬ ‫گاهی‬‫ماهی‬ ‫کنار‬ ‫اگر‬ ‫البته‬ ،‫کنیم‬ ‫شنا‬ ‫استخر‬‫بهتر‬ ‫چه‬ ‫باشد‬ ‫ها‬.
21-‫باال‬ ‫درخت‬ ‫از‬ ‫گاهی‬‫برویم‬.
22-‫بگوئیم‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫زیبایی‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫احساس‬.
23-‫کمی‬ ‫گاهی‬‫راه‬ ‫پابرهنه‬‫برویم‬!.
24-‫کنیم‬ ‫روی‬ ‫پیاده‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫خاصی‬ ‫مقصد‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫بدون‬.
25-‫یک‬ ‫خودمان‬ ‫برای‬ ،‫شد‬ ‫تمام‬ ‫امتحاناتمان‬ ‫مثال‬ ‫دادیم‬ ‫انجام‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫کارمان‬ ‫وقتی‬‫بخوریم‬ ‫لذت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بخریم‬ ‫بستنی‬
20-‫کنیم‬ ‫تماشا‬ ‫را‬ ‫وخودمان‬ ‫بایستیم‬ ‫آینه‬ ‫جلوی‬ ‫در‬.
27-‫ف‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ،‫نشنویم‬ ‫فقط‬ ‫کنیم‬ ‫سعی‬‫کنیم‬ ‫گوش‬ ‫عال‬.
17
RIECO
21-‫بشناسیم‬ ‫را‬ ‫رنگها‬‫ببریم‬ ‫لذت‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫و‬.
22-‫می‬ ‫بیدار‬ ‫خواب‬ ‫از‬ ‫وقتی‬‫کنیم‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫بودن‬ ‫زنده‬ ،‫شویم‬.
36-‫برویم‬ ‫راه‬ ‫باران‬ ‫زیر‬.
31-‫کنیم‬ ‫بیشترگوش‬ ‫و‬ ‫بزنیم‬ ‫حرف‬ ‫کمتر‬..
32-‫باشیم‬ ‫خود‬ ‫تغذیه‬ ‫مراقب‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫ورزش‬ ،‫بشویم‬ ‫گرفتن‬ ‫رژیم‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬.
33-‫بگیریم‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫مانند‬ ‫سرگرمی‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫چند‬.
34-‫توانستیم‬ ‫اگر‬‫کنیم‬ ‫گوش‬ ‫آب‬ ‫صدای‬ ‫به‬ ‫سکوت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بنشینیم‬ ‫رودخانه‬ ‫کنار‬ ‫گاهی‬.
35-‫طبعی‬ ‫شوخ‬ ‫هرگز‬‫ندهیم‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬.
30-‫نکنیم‬ ‫فراموش‬ ‫هرگز‬ ‫را‬ ‫اطرافیان‬ ‫به‬ ‫احترام‬.
37-‫به‬‫شویم‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫ادبیات‬ ‫و‬ ‫شعر‬ ‫دنیای‬.
31-‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫یک‬ ‫دیدن‬ ‫از‬ ‫گاهی‬‫ببریم‬ ‫لذت‬ ‫خانواده‬.
32-‫کنیم‬ ‫هدیه‬ ‫خود‬ ‫چشمان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫و‬ ‫گل‬ ‫تماشای‬.
46-‫باشد‬ ‫دیر‬ ‫فردا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫دیگران‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫داریم‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫از‬.
18
RIECO
‫برای‬ ‫کافی‬ ‫وقت‬ ‫چگونه‬‫انجام‬‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫کارهای‬‫کنیم؟‬ ‫پیدا‬
‫کتاب‬ ‫خواندن‬ ‫آرزوی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫چای‬ ‫لیوان‬ ‫یک‬ ‫نوشیدن‬ ‫آرزوی‬ ‫آیا‬‫را‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬ ‫فرصتی‬ ‫داشتن‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دلخواه‬
‫دارید؟‬
‫در‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫رعایت‬ ‫با‬‫از‬ ‫مطلب‬ ‫این‬«MSN»‫به‬ ‫را‬ ‫آرزو‬ ‫این‬ ‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کارها‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫نظم‬ ‫با‬ ‫و‬‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫واقعیت‬.
▪‫ب‬‫با‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ایمیل‬ ‫فیلتر‬ ‫رنامه‬‫غیرضروری‬ ‫و‬ ‫ضروری‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بهای‬ ‫گران‬ ‫وقت‬ ‫روش‬ ‫این‬
‫هدر‬‫ندهید‬.
▪‫روتختی‬ ،‫تخت‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫آیا‬ .‫بردارید‬ ‫دست‬ ‫طلبی‬ ‫کمال‬ ‫از‬‫از‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مرتب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تخت‬ ‫شما‬ ‫فرزندان‬ ‫اگر‬ ‫باشد؟‬ ‫صاف‬ ‫باید‬
‫درست‬‫آن‬ ‫مجدد‬ ‫کردن‬‫ندهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫وسواس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫پرهیز‬.
‫اتاق‬ ‫تمامی‬ ‫رفتن‬ ‫خواب‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ندارد‬ ‫لزومی‬‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫روزی‬ .‫کنید‬ ‫مرتب‬ ‫را‬ ‫نشیمن‬.
-‫را‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬‫مدت‬ ‫برای‬36‫روی‬ ‫یا‬ ‫خاموش‬ ‫دقیقه‬«Silent»‫ناهار‬ ‫صرف‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬‫مدت‬ ‫به‬36‫آن‬ ‫دقیقه‬
‫کنید‬ ‫خاموش‬ ‫را‬.
▪‫یا‬ ‫ها‬ ‫عکس‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬ ‫مانند‬ ‫کارهایی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫نشود‬ ‫ایجاد‬ ‫مزاحمتی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کابینت‬36‫تا‬06‫ای‬ ‫دقیقه‬
‫نشود‬ ‫طوالنی‬.
▪‫لباس‬ ،‫انبار‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫مانند‬ ‫کارهایی‬‫کار‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خانواده‬ ‫اعضای‬ ‫بقیه‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ظروف‬ ‫شستن‬ ،‫شستن‬26‫در‬ ‫ای‬ ‫دقیقه‬
‫عرض‬16‫شود‬ ‫تمام‬ ‫دقیقه‬.
▪‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬2‫تا‬3‫وقت‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫دهید‬ ‫هدر‬ ‫را‬.
▪‫نمی‬ ‫اگر‬‫شر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فراغت‬ ‫اوقات‬ ‫خواهید‬‫از‬ ‫بدهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫کت‬«‫نه‬»‫واهمه‬ ‫گفتن‬‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫ای‬.
▪‫را‬ ‫خانواده‬ ‫اعضای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫آمیز‬ ‫محبت‬ ‫و‬ ‫صمیمی‬ ‫برخورد‬ ‫با‬‫کنید‬ ‫قانع‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫کمک‬ ‫در‬.
▪‫خانواده‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫کارها‬ ‫کردن‬ ‫محول‬ ‫با‬‫ها‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫اما‬ ،‫کنید‬ ‫سبک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬‫تشویق‬ ‫همکاری‬ ‫رابرای‬‫کنید‬.
▪‫عرض‬ ‫در‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫پرهیز‬ ‫کارها‬ ‫انداختن‬ ‫گوش‬ ‫پشت‬ ‫از‬2‫تعطیلی‬ ‫دیگر‬ ‫هفته‬‫با‬ ‫لحظه‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫از‬ ،‫دارید‬
‫هدر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ‫عجله‬‫بکنید‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫ندهید‬.
19
RIECO
5‫در‬ ‫نورپردازی‬ ‫درباره‬ ‫نکته‬‫خانه‬
1)‫نکته‬ ‫نورپردازی‬‫کمک‬ ‫چیدمان‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتقای‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫انجام‬ ‫اصولی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهمی‬‫می‬‫و‬ ‫دکور‬ ‫افت‬ ‫باعث‬ ،‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫کند‬
‫می‬ ‫دلزدگی‬‫نمی‬ ‫اوقات‬ ‫اکثر‬ .‫شود‬‫توانید‬‫خانه‬ ‫غیراصولی‬ ‫نورپردازی‬‫حس‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫عالیم‬ ‫اما‬ ،‫دهید‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫تان‬‫می‬‫عالیمی‬ .‫کنید‬
‫نا‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫چشم‬ ،‫سردرد‬ ‫مثل‬‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫خانه‬ ‫دکوراسیون‬ ‫از‬ ‫رضایتی‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خانه‬ ‫نورپردازی‬ ‫اگر‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشخصی‬ ‫دلیل‬
،‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫آگاهانه‬ ‫و‬ ‫اصولی‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫خوشایند‬ ‫و‬ ‫وسیع‬ ،‫تمیز‬ ‫خانه‬ ‫فضای‬‫رسد‬.
2)‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫یک‬ ‫نه‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫منعطف‬ ‫نور‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نورپردازی‬‫نور‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫ثابت‬
‫می‬‫که‬ ‫میزان‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫کلید‬ ‫چرخاندن‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫مایل‬‫اتاقی‬ ‫یا‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫پرنور‬ ‫اتاق‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نور‬ ،‫اید‬‫و‬ ‫نور‬ ‫کم‬
‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫شاعرانه‬.
3)‫خانه‬ ‫در‬ ‫فضایی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫اتاق‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬‫می‬ ‫متفاوتی‬ ‫و‬ ‫مجزا‬ ‫نورپردازی‬‫کل‬ ‫نورپردازی‬ ‫در‬ ‫واحدی‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫نظام‬ ‫باید‬ ‫اما‬ ‫خواهد‬‫خانه‬
‫می‬ ‫آیا‬ :‫مثال‬ ‫برای‬ .‫آید‬ ‫وجود‬ ‫به‬‫چراغ‬ ‫همه‬ ‫خواهید‬‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫روشن‬ ‫کلید‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ها‬‫به‬ ‫کنید؟‬ ‫خاموش‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫مجزا‬ ‫کلید‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جداگانه‬ ‫را‬ ‫هرکدام‬
‫تعدادی‬ ‫باید‬ ‫معمول‬ ‫صورت‬‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫اتاقی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مدار‬2‫تا‬3‫المپ‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫خاموش‬ ‫برای‬ ‫کلید‬‫تعبیه‬ ‫ها‬‫می‬ ‫توصیه‬ .‫کنید‬‫برای‬ ‫کنم‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫کار‬ ‫این‬3‫نکنید‬ ‫نصب‬ ‫اتاق‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کلید‬.
4)،‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫یا‬ ‫عمومی‬ ‫نور‬ ،‫دارد‬ ‫احتیاج‬ ‫نورپردازی‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬ ‫اتاقی‬ ‫هر‬ ‫معموال‬‫یا‬ ‫و‬ ‫تاکیدی‬ ‫نور‬ ،‫کار‬ ‫مخصوص‬ ‫نور‬ ‫یا‬ ‫موضعی‬ ‫نور‬
‫استفاد‬ ‫با‬ .‫دکوراتیو‬‫ترکیب‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ه‬‫می‬‫شدت‬ ‫(با‬ ‫اتاق‬ ‫فضاهای‬ ‫تمام‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫قابلیت‬ ‫توانید‬‫داشته‬ ‫را‬ )‫متفاوت‬ ‫های‬‫باشید‬.
5)‫شیشه‬ ‫و‬ ‫آینه‬ ‫وجود‬‫شدن‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ ‫به‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫رنگی‬ ‫های‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫نورپردازی‬‫می‬ ‫دوچندان‬ ‫و‬ ‫منعکس‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫نورهای‬ ‫زیرا‬ ‫کند‬‫کند‬
‫تلطیف‬ ‫باعث‬ ‫و‬‫می‬ ‫خانه‬ ‫فضای‬‫امر‬ .‫شود‬‫شیشه‬ ‫رنگ‬ ‫بودن‬ ‫متنوع‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫وزه‬‫می‬ ،‫دکوراتیو‬ ‫های‬‫بنا‬ ‫توانید‬‫از‬ ،‫خانه‬ ‫دکوراسیون‬ ‫رنگ‬ ‫بر‬
‫شیشه‬‫شیشه‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫در‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫و‬ ‫ضدمیکروبی‬ ‫مانند‬ ‫خواصی‬ ‫زیبایی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دکوراسیون‬ ‫بازار‬
‫آنتی‬‫باکتریال‬‫یون‬ ‫پخش‬ ‫طریق‬ ‫(از‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫بودن‬‫نا‬ ‫های‬‫باکتری‬ ،‫شیشه‬ ‫خارجی‬ ‫الیه‬ ‫روی‬ ‫نوسیلور‬‫ها‬‫مختل‬ ‫آنها‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫کامال‬
‫می‬‫آنتی‬ .‫شود‬‫شیشه‬ ‫این‬ ‫بودن‬ ‫باکتریال‬‫در‬ ،‫ها‬‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫زدن‬ ‫کپک‬ ‫و‬ ‫باکتری‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫رطوبت‬ ‫و‬ ‫گرما‬‫صورت‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ .)‫کند‬
‫شیشه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫شکستن‬‫تکه‬ ،‫دارنده‬ ‫نگه‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ،‫ها‬‫این‬ ‫به‬ ‫شیشه‬ ‫های‬‫می‬ ‫الیه‬‫و‬ ‫افراد‬ ‫دست‬ ‫شدن‬ ‫بریده‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫و‬ ‫چسبد‬
‫آسیب‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شود‬.
20
RIECO
16‫از‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫روش‬‫زندگی‬
‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬‫روان‬ ،‫جامعه‬ ‫و‬ ‫شناسان‬‫پرسشی‬ ‫درباره‬ ‫اطالعات‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫شناسان‬‫پرداخته‬ً‫ال‬‫قب‬ ‫که‬ ‫اند‬‫چیزی‬ ‫چه‬ :‫بود‬ ‫مهم‬ ‫فالسفه‬ ‫برای‬
‫رضایت‬ ‫باعث‬‫ما‬‫می‬‫شود؟‬
‫گسترده‬ ‫تحقیقات‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پژوهشگران‬‫داده‬ ‫انجام‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ای‬‫اند‬،‫حافظه‬ ،‫فرهنگ‬ ،‫نگرش‬ ،‫پول‬ ‫مانند‬ ‫چیزهایی‬ ‫چگونه‬ ‫ببینند‬ ‫تا‬
‫نوع‬ ،‫تندرستی‬‫و‬ ‫دوستی‬‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫ما‬ ‫بهروزی‬ ‫احساس‬ ‫بر‬ ‫روزانه‬ ‫عادات‬‫روان‬ ‫جدید‬ ‫حوزه‬ .‫گذارد‬‫از‬ ‫پر‬ ‫مثبت‬ ‫شناسی‬‫یافته‬‫حاک‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬‫از‬ ‫ی‬
‫و‬ ‫خوشبختی‬ ‫احساس‬ ‫بر‬ ‫چشمگیری‬ ‫تأثیر‬ ‫ما‬ ‫اعمال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬.‫دارد‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫رضایت‬16‫ثابت‬ ‫راهبرد‬‫عبارتند‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫شده‬
‫از‬:
1-‫درك‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫روزانه‬ ‫لحظات‬‫کنید‬
‫حین‬ ‫را‬ ‫کودکان‬ ‫یا‬ ‫ببویید‬ ‫را‬ ‫سرخی‬ ‫گل‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫مکث‬ ‫چندی‬ ‫از‬ ‫هر‬‫می‬ ‫درنگ‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ .‫کنید‬ ‫تماشا‬ ‫بازی‬‫ک‬‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫وقایعی‬ ‫تا‬ ‫نند‬‫عادی‬ ‫طور‬
‫پشت‬ ‫عجله‬ ‫با‬‫می‬ ‫سر‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫روزانه‬ ‫خوشایند‬ ‫وقایع‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫ببینند‬ ،‫گذارند‬‫افزایش‬ ،‫کنند‬‫کاهش‬ ‫و‬ ‫رضایت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬
‫می‬ ‫گزارش‬ ‫افسردگی‬‫کنند‬.
2-‫بپرهیزید‬ ‫مقایسه‬ ‫از‬
‫هم‬ ‫و‬ ‫چشم‬‫از‬ ‫جزئی‬ ‫چشمی‬‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫مقایسه‬ ‫اما‬ ‫هاست‬‫می‬ ‫سایرین‬ ‫با‬ ‫خودمان‬‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫و‬ ‫رضایت‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫جای‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫وارد‬ ‫لطمه‬
‫شخصی‬ ‫دستاوردهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توجه‬ ،‫دیگران‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫مقایسه‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫بیشتری‬ ‫رضایت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫معطوف‬.
3-‫نکنید‬ ‫توجه‬ ‫پول‬ ‫به‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬
‫فهرست‬ ‫رأس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پول‬ ‫که‬ ‫کسانی‬‫اولویت‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫های‬،‫دهند‬‫پایین‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ،‫افسردگی‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬‫امر‬ ‫این‬ .‫هستند‬
‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫ملل‬ ‫در‬‫در‬ ‫را‬ ‫رضایت‬ ‫بیشتر‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫یکسان‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کمتر‬ ،‫بجوییم‬ ‫مادی‬ ‫کاالهای‬‫کوتاهی‬ ‫عمر‬ ،‫رضایت‬ .‫یابیم‬
‫گذراست‬ ‫و‬ ‫دارد‬.‫پول‬‫اندکی‬ ‫نمره‬ ‫خودشکوفایی‬ ‫و‬ ‫پویایی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دوستان‬‫م‬‫ی‬‫گیرند‬.
4-‫داشته‬ ‫معنادار‬ ‫اهداف‬‫باشید‬
‫می‬ ‫تالش‬ ‫ارزشمند‬ ‫چیزی‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کسانی‬‫راضی‬ ‫بسیار‬ ،‫کنند‬‫تر‬‫می‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ .‫ندارند‬ ‫آرزویی‬ ‫یا‬ ‫رؤیاها‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کسانی‬ ‫از‬‫به‬ ‫تواند‬
‫یاد‬ ‫سادگی‬‫گرفتن‬‫بچه‬ ‫آوردن‬ ‫بار‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫مهارتی‬‫شیوه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫رشد‬ ‫برای‬ ‫همواره‬ ‫انسان‬ .‫باشد‬ ‫اخالقی‬ ‫ای‬‫به‬‫گفته‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫معنا‬ ‫نوعی‬
‫معنا‬ ‫و‬ ‫لذت‬ ‫تالقی‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫خوشبختی‬ ‫و‬ ‫رضایت‬ ،‫دانشمندان‬‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫هدف‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬‫انجام‬ ‫هایی‬
‫از‬ ‫که‬ ‫دهیم‬‫لذت‬ ‫هم‬ ‫شخصی‬ ‫نظر‬‫باشد‬ ‫مهم‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بخش‬.
21
RIECO
5-‫کار‬ ‫در‬‫دهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫ابتکار‬
‫تا‬ ‫شغل‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫رضایت‬ ‫میزان‬‫به‬ ‫که‬ ‫ابتکاری‬ ‫به‬ ‫حدی‬‫می‬ ‫خرج‬‫می‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫خالقیت‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫معتقدند‬ ‫محققان‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ،‫دهید‬،‫دهیم‬
‫به‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫دیگران‬‫راه‬ ‫و‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫را‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫بهبود‬ ‫های‬‫اضافی‬ ‫کارهای‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫انجام‬‫اغنا‬ ‫احساس‬ ‫بیشتر‬ ‫کارمان‬ ‫از‬ ،‫دهیم‬
‫می‬‫کنیم‬.
6-‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫دوست‬‫دهید‬ ‫اهمیت‬ ‫خانواده‬
‫افراد‬ً‫ال‬‫معمو‬ ‫راضی‬‫افراد‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫کمیت‬ ‫صرف‬ ‫اما‬ .‫دارند‬ ‫بهتری‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫دوست‬ ،‫خانواده‬‫انسان‬ .‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫کافی‬
‫دارد؛‬ ‫نیاز‬ ‫نزدیک‬ ‫رابطه‬ ‫به‬‫رابطه‬‫باشد‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫تفاهم‬ ‫برگیرنده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬.
7-‫را‬ ‫حالش‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫حتی‬ ،‫بزنید‬ ‫لبخند‬‫ندارید‬
‫به‬‫می‬ ‫ساده‬ ‫نظر‬‫اما‬ ‫رسد‬‫فرصت‬ ،‫موجود‬ ‫امکانات‬ ‫راضی‬ ‫افراد‬ .‫است‬ ‫مؤثر‬ ‫بسیار‬‫می‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫وقتی‬ .‫بینند‬‫می‬ ‫نگاه‬ ‫آینده‬ ‫به‬ ‫آنان‬،‫کنند‬
‫می‬ ‫مرور‬ ‫را‬ ‫گذشته‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خوشبین‬‫معموال‬ ،‫کنند‬‫گزینه‬‫می‬ ‫را‬ ‫مثبت‬ ‫های‬‫نشده‬ ‫بزرگ‬ ‫اینگونه‬ ‫بچگی‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ .‫بینند‬‫نی‬ ‫که‬ ‫اید‬‫م‬‫پر‬ ‫ه‬
‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫عادت‬ ‫به‬ ‫مثبت‬ ‫نگرش‬ ‫تمرین‬ ‫با‬ ،‫ببینید‬ ‫را‬ ‫لیوان‬‫شود‬.
8-‫قدردان‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫گویی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تشکر‬ ‫طوری‬‫هستید‬
ً‫ال‬‫معمو‬ ،‫دارند‬ ‫سپاسگزاری‬ ‫به‬ ‫عادت‬ ‫که‬ ‫کسانی‬‫سالم‬‫و‬ ‫تر‬‫خوشبین‬‫می‬ ‫پیشرفت‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫تر‬‫نشان‬ ‫تحقیقات‬ .‫کنند‬
‫می‬‫دهد‬‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬‫کرده‬ ‫کمک‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬‫می‬ ‫تشکرآمیز‬ ‫نامه‬ ،‫اند‬‫نظر‬ ‫از‬ ،‫نویسند‬‫سطح‬ ‫در‬ ‫افسردگی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫رضایت‬
‫یک‬ ‫اثر‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ .‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫پایینی‬‫هفته‬ ‫تا‬ ‫تشکرآمیز‬ ‫نامه‬‫می‬ ‫طول‬ ‫ها‬‫کشد‬.
9-‫از‬‫کنید‬ ‫ورزش‬ ‫و‬ ‫بروید‬ ‫بیرون‬ ‫خانه‬
‫می‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬‫می‬ ‫ورزش‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫تواند‬‫به‬‫هیچ‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مؤثر‬ ‫افسردگی‬ ‫درمان‬ ‫در‬ ‫داروها‬ ‫اندازه‬‫جانبی‬ ‫عوارض‬ ‫گونه‬‫نداشته‬ ‫نیز‬
‫به‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫هزینه‬ ،‫عالوه‬ ‫به‬ .‫باشد‬‫تحقق‬ ‫حس‬ ‫منظم‬ ‫ورزش‬ .‫است‬ ‫کمتر‬ ‫مراتب‬‫می‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چیزی‬‫فراهم‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫امکان‬ ،‫دهد‬
‫می‬‫هورمون‬ ،‫کند‬‫عامل‬ ‫های‬‫آزاد‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خوب‬ ‫احساس‬‫می‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫و‬ ‫کند‬‫دهد‬.
11-‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫بخشش‬
‫نوع‬‫به‬ ‫را‬ ‫بخشش‬ ‫و‬ ‫دوستی‬‫می‬ ‫محققان‬ .‫بجویید‬ ‫را‬ ‫مقصودی‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫جزئی‬‫کمک‬ ‫گویند‬،‫همسایه‬ ‫به‬
‫داوطلب‬‫عام‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫شدن‬‫باعث‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫اهدای‬ ‫یا‬ ‫المنفعه‬‫خ‬ ‫احساس‬ ‫ایجاد‬‫می‬ ‫شخص‬ ‫در‬ ‫وبی‬‫نظر‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫مزایای‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫که‬ ‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫تندرستی‬‫دادن‬ ‫یاد‬ ،‫دوست‬ ‫دل‬ ‫درد‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫گوش‬ .‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫هم‬ ‫سیگار‬ ‫کردن‬ ‫ترک‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫ورزش‬ ‫از‬‫مهارت‬‫به‬ ‫توجه‬ ،‫ها‬
‫موفقیت‬‫می‬ ‫رضایت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫گذشت‬ ‫روحیه‬ ‫و‬ ‫دیگران‬ ‫های‬‫محققان‬ .‫افزاید‬‫می‬‫خ‬ ‫دیگران‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫گویند‬‫می‬ ‫رج‬‫که‬ ‫کسانی‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ،‫کنند‬
‫خرج‬ ‫خودشان‬ ‫برای‬‫می‬‫می‬ ‫رضایت‬ ‫احساس‬ ،‫کنند‬‫کنند‬.
‫دارا‬ ‫اندیشه‬ ‫گسترش‬ ‫شرکت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫تیم‬
‫ﻣﺎ‬‫ره‬‫ا‬‫ﻮ‬‫ﻮد‬‫ﻢ‬ ‫ﺪ‬ ‫ا‬‫ﯽ‬
R I E C O
Consulting And Establishment Of Quality Management System
Auditing And Evaluation Of Organization Maturity
Design And Implementation Of Comprehensive Project Management
Providing Human Resources Management

More Related Content

Similar to آنچه هر مدیری باید بداند

کلید برای اینکه در محیط کار بدرخشید
کلید برای اینکه در محیط کار بدرخشیدکلید برای اینکه در محیط کار بدرخشید
کلید برای اینکه در محیط کار بدرخشیدRahmat shah Ahmadi
 
راز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقکسب و کار شما
 
راز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقکسب و کار شما
 
Why should we have a goal
Why should we have a goalWhy should we have a goal
Why should we have a goalzibaandishiweb
 

Similar to آنچه هر مدیری باید بداند (6)

SuperEmployee
SuperEmployeeSuperEmployee
SuperEmployee
 
کلید برای اینکه در محیط کار بدرخشید
کلید برای اینکه در محیط کار بدرخشیدکلید برای اینکه در محیط کار بدرخشید
کلید برای اینکه در محیط کار بدرخشید
 
راز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفق
 
راز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفق
 
Why should we have a goal
Why should we have a goalWhy should we have a goal
Why should we have a goal
 
7 habits 1,2
7 habits 1,27 habits 1,2
7 habits 1,2
 

More from Mostafa Jooyandeh

More from Mostafa Jooyandeh (6)

آشنایی با سبکهای مختلف رهبری
آشنایی با سبکهای مختلف رهبریآشنایی با سبکهای مختلف رهبری
آشنایی با سبکهای مختلف رهبری
 
KICK OFF MEETING
KICK OFF MEETINGKICK OFF MEETING
KICK OFF MEETING
 
PDM
PDMPDM
PDM
 
Business Plan Contents and Outlining
Business Plan Contents and OutliningBusiness Plan Contents and Outlining
Business Plan Contents and Outlining
 
WBS-WPA
WBS-WPAWBS-WPA
WBS-WPA
 
RIECO
RIECORIECO
RIECO
 

آنچه هر مدیری باید بداند

 • 2. RIECO Rich Idea Expanse Company :‫مقدمه‬ ‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫مجموع‬‫تمام‬‫دانش‬‫هايی‬‫است‬‫كه‬‫در‬‫حرفه‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫وجود‬‫دارد‬. ‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫همانند‬‫ديگر‬‫مشاغل‬‫مانند‬،‫حقوق‬‫طب‬‫و‬‫حسابداري‬‫متكی‬‫به‬‫تجربه‬،‫ها‬‫نظ‬‫ريه‬ ‫ها‬‫و‬‫دستاوردهاي‬‫علمی‬‫افراد‬‫عملياتی‬‫و‬‫دانشگاهی‬‫است‬‫و‬‫از‬‫اين‬‫طريق‬‫به‬‫كار‬‫برده‬‫می‬‫شود‬‫و‬ ‫پيشرفت‬‫می‬‫كند‬.‫دانش‬‫كامل‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫شامل‬‫شيوه‬‫هاي‬‫سنتی‬‫اثبات‬‫شده‬‫اي‬‫است‬‫كه‬‫به‬ ‫صورت‬‫گسترده‬‫به‬‫كار‬‫گرفته‬‫می‬،‫شوند‬‫و‬‫همانند‬‫شيوه‬‫هاي‬‫ابداعی‬‫كه‬‫در‬‫حرفه‬‫اي‬‫پديد‬‫می‬‫آي‬‫ند‬ ‫و‬ً‫ا‬‫بعض‬‫به‬‫كار‬‫گرفته‬‫شده‬‫و‬‫رشد‬‫می‬،‫نمايند‬‫اين‬‫دانش‬‫نيز‬‫بطور‬‫مداوم‬‫در‬‫حال‬‫پيشرفت‬‫می‬‫ب‬‫اشد‬. ‫در‬‫نتيجه‬‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫به‬‫صورت‬‫مستمر‬‫در‬‫حال‬‫تحول‬‫است‬. ‫شركت‬‫گسترش‬‫انديشه‬‫دارا‬‫با‬‫نام‬‫اختصاري‬RIECO‫توسط‬‫جمعی‬‫ازمتخصصين‬‫و‬‫مجريان‬‫پروژه‬ ‫هاي‬‫بزرگ‬‫صنعتی‬‫و‬‫عمرانی‬‫ايران‬‫به‬‫ويژه‬‫پروژه‬‫هاي‬‫نفت‬‫و‬‫گاز‬‫در‬‫حوزه‬‫هاي‬‫تخصصی‬‫مديريت‬ ‫پروژه‬‫تأسيس‬‫گرديده‬‫و‬‫می‬‫كوشد‬‫با‬‫استناد‬‫به‬‫استاندارد‬‫هاي‬‫روز‬‫جهان‬‫و‬‫بهره‬‫گيري‬‫از‬‫تجربي‬‫ات‬ ‫خود‬‫با‬‫رويكرد‬‫مميزي‬,‫مشاوره‬,‫طراحی‬‫و‬‫اجراي‬‫سيستم‬‫هاي‬‫جامع‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫بازويی‬‫توانمند‬ ‫براي‬‫تحقق‬‫اهداف‬‫سازمانها‬‫و‬‫مديران‬‫پروژه‬‫ها‬‫باشد‬.
 • 3. 1 RIECO ‫لباس‬ ‫خوب‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬‫بپوشید‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫حـرکت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫انگیزی‬ ‫شگفت‬ ‫ســرعت‬ ‫بـا‬ ‫چـیـز‬ ‫هـمـه‬ ‫امـروزه‬‫ای‬‫مـواجه‬ ‫وقت‬ ‫کمبود‬ ‫با‬ ‫روزها‬ ‫ن‬ ‫هستن‬‫میخورد‬ ‫چشممان‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫چـیـزهـایـی‬ ‫فـقـط‬ ،‫د‬‫و‬ ‫مـجــالت‬ ‫جـلد‬ ،‫تبلیغات‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ .‫میکـند‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫توجهمان‬ ‫بسته‬ ،‫ها‬ ‫روزنــامه‬‫هستند‬ ‫ها‬ ‫آدم‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫بندی‬. ،‫است‬ ‫شلوغ‬ ‫سرمان‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫مشغول‬ ‫خیلی‬ ‫چـون‬‫گذشته‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫روزها‬ ‫این‬ .‫میکــند‬ ‫پیدا‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫مسائل‬ ‫ظاهر‬ ‫است‬ ‫افراد‬ ‫ظاهر‬ ‫فقط‬‫تاثیر‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫که‬‫افراد‬ ‫شحصیت‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫ی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫روی‬ ‫را‬‫محیط‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫اهمیت‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫کاری‬. ‫بودن‬ ‫تیپ‬ ‫خوش‬ ‫اهمیت‬ ‫ظاهری‬ ‫داشتن‬‫کنند‬ ‫تلقی‬ ‫تر‬ ‫جدی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دیگران‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫خوب‬.‫سال‬ ‫و‬ ‫سن‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫ربطی‬.‫ندارد‬ ‫نفعتان‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫رعایت‬ ،‫جوان‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫پیر‬ ‫چه‬‫است‬. ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫معمولی‬ ‫ظاهری‬ ‫با‬ ‫یکبار‬ ،‫بروید‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫دفعه‬ ‫دو‬ ،‫کنید‬ ‫نمی‬ ‫باور‬ ‫اگر‬‫را‬ ‫افراد‬ ‫برخورد‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ،‫خوشایند‬ ‫ظاهری‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫و‬ ‫ببینید‬ ‫خود‬ ‫با‬. ‫برخور‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫پوشیدن‬ ‫لباس‬ ‫خوب‬‫مثبت‬ ‫تاثیری‬ ‫افراد‬ ‫روی‬ ‫د‬‫رجوع‬ ‫ارباب‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫رو‬ ‫روبه‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫بگذارید‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫افراد‬ ‫یا‬‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫این‬. ‫لباس‬ ‫خوب‬ .‫دارد‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫پیام‬ ‫خوب‬ ‫ظاهر‬‫لباس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تفکر‬ ‫این‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫پوشیدن‬ ‫پوشیدنتان‬‫هستید‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫منظم‬ ‫نیز‬ ‫کار‬ ‫در‬ ،‫هستید‬ ‫وسواسی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬. ‫بر‬ ‫کاری‬ ‫محل‬ ‫هر‬‫پست‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ،‫هم‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫حتی‬ .‫طلبد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫پوشیدن‬ ‫لباس‬ ‫مدل‬ ‫خود‬ ‫محیط‬ ‫حسب‬‫باید‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بهتر‬ ‫خیلی‬ ‫باید‬ ‫مدیرعامل‬ ً‫ا‬‫مسلم‬ .‫کنند‬ ‫تن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پست‬ ‫مناسب‬ ‫لباسهای‬‫بپوشد‬ ‫لباس‬ ‫ساده‬ ‫کارمند‬ ‫از‬. ‫بیشتر‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫پوشیدن‬ ‫لباس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدتی‬ ‫اما‬‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫لباس‬ ‫راحتی‬ ‫برحسب‬ ‫کارمندان‬‫کار‬ ‫بازده‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫رق‬ ‫و‬ ‫شق‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫لباسهای‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫راحت‬ ‫لباسهای‬ ‫در‬‫شد‬ ‫باب‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ،‫رود‬ ‫می‬ ‫باالتر‬. ‫راحت‬ ‫کار‬ ‫لباس‬ ‫ابتدا‬‫پیرهن‬ ‫یک‬ ،‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫و‬‫یا‬ ‫جین‬ ‫و‬ ‫اسپرت‬ ‫بلوز‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫لباس‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫بعد‬ .‫بود‬ ‫اسپرت‬ ‫کت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شلوار‬ ‫با‬ ‫همراه‬‫شلوار‬ ‫بینیم‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ .‫کرد‬ ‫تغییر‬ ‫اسپرت‬‫تی‬ :‫شد‬ ‫تبدیل‬-‫شلوارک‬ ‫و‬ ‫شرت‬. ‫هر‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫پوشیدن‬ ‫راحتی‬ ‫لباس‬ ‫دیگر‬ ‫روزها‬ ‫این‬5‫روز‬ً‫ال‬‫(معمو‬ ‫بعدی‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫درآمده‬ ‫عادت‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫هفته‬ ‫اول‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫چهارشنبه‬‫بپوشند‬ ‫لباس‬ ‫خوب‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مجبور‬ ‫کارکنان‬ )‫پنجشنبه‬. ‫پوشیدنی‬ ‫لباس‬ ‫چنین‬ ‫اما‬‫نشان‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫کمتری‬ ‫جدیت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کارکنان‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫مشکالتی‬‫کاری‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫بخورد‬ ‫هم‬ ‫بر‬.
 • 4. 2 RIECO ‫وقتش‬‫بپوشید‬ ‫لباس‬ ‫خوب‬ ‫باز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫لباس‬ ‫فرم‬ ‫مدل‬ ‫سه‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫اینجا‬ ‫در‬‫کنیم‬ ‫معرفی‬ ‫برایتان‬ ‫را‬: 1-‫بدون‬ ‫پیرهن‬ ‫یک‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫لباس‬ ‫فرم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ :‫راحتی‬ ‫لباس‬ً‫ال‬‫معمو‬ ‫هایی‬ ‫محیط‬ ‫چنین‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫راحت‬ ‫شلوارهای‬ ‫انواع‬ ‫یا‬ ‫جین‬ ‫با‬ ‫کراوات‬ ‫پوشیدن‬‫تی‬-‫شل‬ ‫و‬ ‫شرت‬‫و‬ ‫تر‬ ‫جوان‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ ،‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫صحیح‬ ‫سندل‬ ‫یا‬ ‫وارک‬‫شود‬ ‫می‬ ‫پوشیده‬ ‫تر‬ ‫صمیمانه‬. 2-‫با‬ ‫همراه‬ ‫کراوات‬ ‫با‬ ‫خوشدوخت‬ ‫پیرهن‬ :‫رسمی‬ ‫نیمه‬‫اسپرت‬ ‫کت‬ ‫با‬ ‫خوشجنس‬ ‫شلواری‬. 3-‫و‬ ‫پیرهن‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫دوخت‬ ‫دست‬ ‫شلواری‬ ‫و‬ ‫کت‬ :‫رسمی‬‫ی‬ ‫پارچه‬ ً‫ا‬‫ترجیح‬ .‫آن‬ ‫با‬ ‫هماهنگ‬ ‫کراوات‬‫از‬ ‫استفاده‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫باریک‬ ‫راه‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫کت‬ ‫زیر‬ ‫هم‬ ‫جلیقه‬. ‫دیگر‬ ‫نکاتی‬: ،‫کنید‬ ‫جلوه‬ ‫خوشتیپ‬ ،‫پول‬ ‫زیادی‬ ‫میزان‬ ‫صرف‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬.‫ندهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫خساست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کار‬ ‫لباس‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫همیشه‬:‫پ‬ ‫باید‬ ‫درآوردن‬ ‫پول‬ ‫برای‬‫کنید‬ ‫خرج‬ ‫ول‬. ‫باید‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫نکاتی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫همیشه‬: -‫داشته‬ ‫دوخت‬ ‫خوش‬ ‫و‬ ‫شیک‬ ‫های‬ ‫پیراهن‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬‫را‬ ‫خود‬ ‫خوشتیپی‬ ‫هنوز‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫نبود‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫باشید‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حفظ‬‫خوب‬ ‫ی‬ ‫جلوه‬ ،‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫همینطور‬‫کردن‬ ‫ست‬ ‫موقع‬ ‫ولی‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫ی‬‫دقت‬ ‫خیلی‬ ‫شلوارتان‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫با‬ ‫پیراهن‬ ‫کنید‬. -‫یک‬ .‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیاد‬ ‫زیورآالت‬ ‫از‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کفایت‬ ‫حلقه‬ ‫و‬ ‫ساعت‬. -‫کنید‬ ‫زیبا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پا‬ ‫پنجه‬ ‫تا‬ ‫سر‬ ‫نوک‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬.‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫همیشه‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫هایتان‬ ‫ناخن‬ .‫دارید‬ ‫نگاه‬ ‫تمییز‬ ‫همیشه‬ ‫را‬ ‫موهایتان‬‫کنید‬. ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ادوکلن‬ ‫و‬ ‫عطر‬ ‫از‬. -‫اند‬ ‫گفته‬ ‫همیشه‬ .‫دارید‬ ‫نگاه‬ ‫تمیز‬ ‫را‬ ‫کفشهایتان‬‫است‬ ‫افراد‬ ‫شخصیت‬ ‫ی‬ ‫نشاندهنده‬ ‫کفش‬ ‫که‬. -‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫کراواتتان‬ ‫ی‬ ‫گره‬ ‫زدن‬ ‫در‬. -‫کیفیت‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫پولتان‬ ‫کیف‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫و‬ ‫کیف‬ ‫مثل‬ ‫فرعی‬ ‫لوازم‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬‫باشند‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫باال‬. -‫س‬‫بپوشید‬ ‫لباس‬ ‫همکارانتان‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫درجه‬ ‫یک‬ ‫همیشه‬ ‫کنید‬ ‫عی‬.‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫جلوه‬ ‫بیشتر‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫اینطور‬ ‫به‬‫بیایید‬ ‫چشم‬ ‫بوده‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫کار‬ ‫هنگام‬ ‫راحتی‬ ‫لباسهای‬ ‫پوشیدن‬‫تا‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫کنند‬ ‫راحتی‬ ‫احساس‬ ‫کارها‬ ‫انجام‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫کارمندان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حدودی‬‫مشک‬ ‫ایجاد‬‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫جین‬ ‫شلوار‬ ‫پوشیدن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫وقتش‬ ‫دیگر‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ل‬‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫رسمی‬ ‫و‬ ‫موقرتر‬ ‫کمی‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫همکارانتان‬ ‫بین‬ ‫همیشه‬ ‫تا‬ ‫بپوشید‬ ‫لباس‬‫بیایید‬!
 • 5. 3 RIECO ‫رنگها‬ ‫کاربردی‬ ‫راهنمای‬‫برای‬‫لباس‬ ‫کردن‬ ‫ست‬ .‫است‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫هارمونی‬ ‫ایجاد‬ ،‫مختلف‬ ‫لباسهای‬ ‫کردن‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫و‬ ‫گذاشتن‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ ‫مهمترین‬ ،‫باشد‬ ‫الزم‬ ‫هارمونی‬ ‫و‬ ‫هماهنگی‬ ‫فاقد‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬ .‫کند‬ ‫القاء‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫توازن‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫بیننده‬ ‫چشم‬ ِ‫د‬‫خوشاین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫هارمونی‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫خسته‬.‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫آشفته‬ ‫در‬‫را‬ ‫پایین‬ ‫انگیزش‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫درگیر‬ ‫را‬ ‫بیننده‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫یکنواخت‬ ‫و‬ ‫مالیم‬ ‫آنقدر‬ ‫دیداری‬ ‫تجربه‬ ‫این‬ ‫حالت‬ ‫یک‬ .‫یکسان‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫بافت‬ ‫با‬ ‫رنگ‬ ‫تک‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫مثل‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫رد‬ ‫طاق‬ ‫بیننده‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کننده‬ ‫خسته‬ ‫و‬ ‫شونده‬ ‫تکرار‬ ‫آنقدر‬ ‫دیداری‬ ‫تجربه‬ ،‫دیگر‬ ‫حالت‬ ‫در‬‫انسان‬ ‫مغز‬ .‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫نگاه‬ ‫ت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫متضاد‬ ‫و‬ ‫متناقض‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫چهار‬ ‫مثل‬ ،‫نباشد‬ ‫آن‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫تعدیل‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫چیزی‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫انگیزش‬ ‫باعث‬ ‫نیز‬ ‫افراطی‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫انگیزش‬ ‫باعث‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫یکپارچگی‬ ،‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬،‫میان‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫پویا‬ ‫تعادل‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫هارمونی‬
 • 6. 4 RIECO :‫است‬ ‫الزامی‬ ‫زیر‬ ‫مفاهیم‬ ‫دانستن‬ ،‫پایین‬ ‫چارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫هسته‬ ‫رنگ‬:.‫ژاکت‬ ‫یا‬ ‫کت‬ ‫مثل‬ ‫شماست‬ ‫مجموعه‬ ‫اصلی‬ ‫آیتم‬ ِ‫گ‬‫رن‬ ،‫رنگ‬ ‫این‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫رنگ‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫غالب‬ ‫رنگ‬ ‫تکیه‬ ‫رنگ‬:.‫باشد‬ ‫خنثی‬ ‫یا‬ ‫شبیه‬ ،‫گانه‬ ‫سه‬ ،‫متمم‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ .‫شماست‬ ‫رنگ‬ ‫طرح‬ ‫سوم‬ ً‫ا‬‫گاه‬ ‫یا‬ ‫دوم‬ ‫رنگ‬ :‫ثالثی‬‫زرد‬ ‫پیراهن‬ ،‫نفتی‬ ‫آبی‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫(کت‬ .‫هستند‬ ‫زرد‬ ‫و‬ ‫آبی‬ ،‫قرمز‬ ،‫رنگ‬ )‫طیف‬ ‫(یا‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫ترین‬ ‫عمده‬ ‫یا‬ ‫اولین‬ ‫نامیده‬ ‫خالص‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫اینها‬ )‫شرابی‬ ‫کراوات‬ ‫و‬ ،‫کمرنگ‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تناسب‬ ‫سیاه‬ ‫یا‬ ‫سفید‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫ترکیب‬ ‫چون‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ‫ترکیب‬ .‫است‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫باهم‬ ‫اول‬ ‫رنگ‬ ‫دو‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫ثالثی‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫بنفش‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ،‫نارنجی‬ ،‫رنگ‬ ‫ی‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫دوم‬ ‫ثالثی‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫درست‬ ‫سبز‬ ،‫آبی‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ‫ترکیب‬ ،‫سازد‬ ‫می‬ ‫نارنجی‬ ،‫قرمز‬.‫سازد‬ ‫می‬ ‫بنفش‬ ،‫قرمز‬ ‫و‬ ‫آبی‬ ‫رکیب‬ :‫متمم‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫بگیرن‬ ‫قرار‬ ‫یکدیگر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ ‫وقتی‬ .‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫روبه‬ ‫و‬ ‫متضاد‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫رنگ‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫رنگ‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬‫د‬، ‫مقابل‬ ‫قرمز‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫تر‬ ‫روشن‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تشدید‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ،‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫همدیگر‬ ،‫طالیی‬ ‫اینرو‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫نارنجی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آبی‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫زیبا‬ ‫اینقدر‬ ‫زرشکی‬ ‫یا‬ ‫شرابی‬ ‫پیراهن‬ ‫یا‬ ‫کت‬ ‫با‬ ‫ارتشی‬ ‫شلوار‬ .‫آیند‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫آبی‬ ‫رنگ‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سایه‬ ‫متمم‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫و‬ ‫زنگاری‬
 • 7. 5 RIECO :‫مشابه‬ ‫های‬ ‫رنگ‬‫ر‬ ‫(این‬.)‫شوند‬ ‫می‬ ‫خوانده‬ ‫نیز‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫هماهنگ‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ،‫مجاور‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫ها‬ ‫نگ‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫هارمونی‬ ‫ایجاد‬ ‫اینرو‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ .‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫یکدیگر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫رنگ‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫رنگ‬ ،‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫رنگ‬‫سبز‬ ‫پیراهن‬ ،‫آبی‬ ‫شلوار‬ ‫از‬-.‫برد‬ ‫نام‬ ‫بنفش‬ ‫کت‬ ‫و‬ ‫آبی‬ :‫سرد‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ،‫(سبز‬ ‫سرد‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ )‫زرد‬ ،‫نارنجی‬ ،‫(قرمز‬ ‫گرم‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫شامل‬ ‫مشابه‬ ‫و‬ ‫مجاور‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫های‬ ‫خانواده‬‫طراحان‬ .‫شود‬ ‫می‬ )‫بنفش‬ .‫سازند‬ ‫می‬ ‫مرتبط‬ ‫رنگ‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫رنگی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ک‬ ‫خواهید‬ ‫ایجاد‬ ‫پویا‬ ‫تعادل‬ ‫بااینکار‬ ،‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫گرم‬ ‫رنگ‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سرد‬ ‫رنگ‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ،‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫سرد‬ ‫رنگ‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫گرم‬ ‫رنگ‬ ‫دو‬‫ر‬.‫د‬ .‫آبی‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫زنگاری‬ ‫کت‬ ،‫زرد‬ ‫پیراهن‬ ‫یا‬ .‫قرمز‬ ‫کراوات‬ ‫و‬ ،‫روشن‬ ‫آبی‬ ‫پیراهن‬ ،‫نفتی‬ ‫آبی‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ :‫مثال‬ :‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬‫خنث‬ ‫های‬ ‫رنگ‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫خرمایی‬ ‫و‬ ‫خاکستری‬ ،‫سیاه‬ ،‫سفید‬ ‫های‬ ‫سایه‬ ‫شامل‬ ‫ی‬ ،‫خاکستری‬ ‫ژاکت‬ ‫یک‬ ‫و‬ ،‫سفید‬ ‫پیراهن‬ ،‫خاکی‬ ‫شلوار‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫خودشان‬ ‫با‬ ‫ترکیب‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫استف‬ ‫باهم‬ ‫اگر‬ ‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ .‫میکند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬‫را‬ ‫زیبا‬ ‫ظاهری‬ ‫اما‬ ،‫بود‬ ‫نخواهند‬ ‫پویا‬ ‫شوند‬ ‫اده‬ .‫آورند‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫آبی‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ،‫قرمز‬ ‫مختلف‬ ‫نسبتهای‬ ‫از‬ ‫اما‬ ،‫نیستند‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ،‫رنگها‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫و‬ ‫خاکستری‬ ،‫سفید‬ ،‫سیاه‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫یا‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫اولیه‬ ‫یا‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ِ‫گ‬‫رن‬ ‫سه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫خنثی‬ ‫رنگهای‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬‫(رنگ‬ ‫ثانویه‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫کرد‬ ‫ترکیب‬ )‫شوند‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫ثانویه‬ ‫های‬
 • 8. 6 RIECO :‫مثال‬ ‫برای‬ ‫بسازیم؟‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫چطور‬ ،‫باهم‬ ‫را‬ ‫زرد‬ ‫و‬ ‫بنفش‬ ،‫باهم‬ ‫را‬ ‫نارنجی‬ ‫و‬ ‫آبی‬ .‫کرد‬ ‫ترکیب‬ ‫آن‬ ‫متمم‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫رنگ‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬‫کنید‬ ‫ترکیب‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫قرمز‬ ‫و‬ ‫سبز‬. .‫سازد‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫نوع‬ ‫ترکیبات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫بسازیم؟‬ ‫خاکستری‬ ‫چطور‬ ‫خا‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آبی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سفید‬ ‫کمی‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مخلوط‬ ‫آبی‬ ‫با‬ ‫را‬ )‫قرمز‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ‫(یا‬ ‫نارنجی‬ ‫کمی‬‫ک‬، ‫زر‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫مثل‬‫یا‬ ‫د‬.‫کنید‬ ‫ترکیب‬ ‫سوخته‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ :‫نکته‬.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ )‫خالص‬ ‫(رنگ‬ ‫رنگ‬ )‫سیاه‬ ‫کردن‬ ‫(اضافه‬ ‫سایه‬ ‫و‬ )‫سفید‬ ‫کردن‬ ‫(اضافه‬ ‫رنگ‬ ‫ته‬ ،)‫خاکستری‬ ‫کردن‬ ‫(اضافه‬ ‫ُن‬‫ت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫خوا‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫کریسمسی‬ ‫خیلی‬ ‫کنید‬ ‫ترکیب‬ ‫قرمز‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خالص‬ ‫سبز‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫یکدیگر‬ ‫متمم‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫قرمز‬ ‫و‬ ‫سبز‬‫فقط‬ ‫که‬ ‫آمد‬ ‫هید‬‫برای‬ .‫دارند‬ ‫باهم‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫تناسب‬ ‫ارتشی‬ ‫سبز‬ ‫و‬ ‫زرشکی‬ ‫یا‬ ‫شرابی‬ ‫اما‬ !‫است‬ ‫مناسب‬ ‫کریسمس‬ ‫روزهای‬ ‫متمم‬‫گانه‬ ‫سه‬‫مشابه‬‫خنثی‬ )‫(خنثی‬ ‫سفید‬ (‫یکسان‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫)است‬ )‫(خنثی‬ ‫سیاه‬ )‫(خنثی‬ ‫خاکستری‬ ،‫خاکستری‬ ،‫سیاه‬ ،‫سفید‬ ‫خرمایی‬ -‫روشن‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ )‫(خنثی‬ ‫خرمایی‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫نفتی‬ ‫ای-آبی‬ ‫سرمه‬ ،‫طالیی‬ ،‫نارنجی‬ ‫زنگاری‬ ‫قهوه‬ ،‫قرمز‬ ،‫زرد‬ ‫خرمایی‬ ،‫ای‬ ‫بنفش‬ ،‫سبز‬ ،‫آبی‬ ‫زرشکی-قرمز‬‫سبز‬‫زرد‬ ،‫آبی‬‫نارنجی‬ ،‫بنفش‬ ‫زرد‬‫بنفش‬‫آبی‬ ،‫قرمز‬‫سبز‬ ،‫نارنجی‬ ‫بنفش‬‫زرد‬‫سبز‬ ،‫نارنجی‬‫قرمز‬ ،‫آبی‬ ‫نارنجی-زنگاری‬‫آبی‬‫بنفش‬ ،‫سبز‬‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫قرمز‬ ،‫زرد‬ ‫سبز-زیتونی‬‫قرمز‬‫نارنجی‬ ،‫بنفش‬‫زرد‬ ،‫آبی‬ ‫زرد‬ ،‫نارنجی‬ ،‫سبز‬ ،‫آبی‬ ‫هسته‬ ‫رنگ‬ ‫تاکیدی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫سبز‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ،‫آبی‬ ،‫قرمز‬ ،‫تر‬ ‫روشن‬ ‫یا‬ ‫تر‬ ‫تیره‬ ‫خاکستری‬ ‫سبز‬ ،‫نارنجی‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫ای‬ ‫فیروزه‬ ،‫زرشکی‬ ،‫بنفش‬ ،‫آبی‬
 • 9. 7 RIECO :‫شوید‬ ‫فام‬ ‫تک‬ ‫و‬ ‫برداشته‬ ‫رنگ‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ :‫فام‬ ‫تک‬‫پیراهن‬ ،‫ای‬ ‫سرمه‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آبی‬ ‫درمورد‬ .‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ُن‬‫ت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫ته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایه‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫رنگ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یعنی‬ ‫آیتم‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫تقابل‬ ‫کمی‬ ‫ترکیب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫برد‬ ‫نام‬ ‫را‬ ... ‫و‬ ‫تیره‬ ‫آبی‬ ‫کراوات‬ ،‫کمرنگ‬ ‫آبی‬‫ه‬‫ای‬ ‫لباستان‬...‫و‬ ‫ساده‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫طرحدار‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫زبر‬ ‫بافتی‬ ‫باید‬ ‫برخی‬ ،‫باشند‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫صاف‬ ‫باید‬ .‫دارد‬ ‫راهنمایی‬ ‫جنبه‬ ‫فقط‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫یادتان‬ ‫اما‬ ،‫ایم‬ ‫آورده‬ ‫گرد‬ ‫برایتان‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫خوبی‬ ‫تناسب‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫رنگ‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫کت‬ ‫رنگ‬‫پیراهن‬ ‫رنگ‬‫کراوات‬ ‫رنگ‬‫رن‬‫شلوار‬ ‫گ‬‫کمربند‬ ‫و‬ ‫کفش‬ ‫رنگ‬ ‫ای‬ ‫سرمه‬ ،‫زرد‬ ،‫آبی‬ ،‫سفید‬ ‫صورتی‬ ،‫زرد‬ ،‫طالیی‬ ،‫آبی‬ ‫بنفش‬ ،‫قرمز‬ ،‫زرشکی‬ ‫خرمایی‬ ،‫خاکستری‬ ‫چرم‬ ‫یا‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫سیاه‬ ‫ُردوبا‬‫ک‬ ‫خاکستری‬ ،‫زرد‬ ،‫خاکستری‬ ،‫سفید‬ ‫آبی‬ ،‫یاسی‬ ،‫صورتی‬ ،‫سفید‬ ،‫سیاه‬ ‫سبز‬ ،‫سبز‬ ،‫خاکستری‬- ‫سرمه‬ ،‫زرشکی‬ ،‫آبی‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ،‫ای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ،‫سیاه‬ ،‫خاکستری‬ ‫ای‬ ‫سرمه‬ ‫چرم‬ ‫یا‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫سیاه‬ ‫ُردوبا‬‫ک‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫آبی‬ ،‫آهویی‬ ‫زرد‬ ،‫سفید‬ ‫زرد‬ ‫قهوه‬ ،‫سیاه‬ ،‫خرمایی‬ ،‫نارنجی‬ ،‫زنگاری‬ ،‫ای‬ ،‫زرد‬ ،‫طالیی‬ ،‫قرمز‬ ‫زرشکی‬ ،‫سبز‬ ،‫خاکستری‬ ،‫خرمایی‬ ‫از‬ ‫متفاوتی‬ ‫ی‬ ‫سایه‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫چرم‬ ‫یا‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫ُردوبا‬‫ک‬ ‫ای‬ ‫(قهوه‬ ‫خرمایی‬ )‫روشن‬ ‫زرد‬ ،‫آبی‬‫سفید‬ ،‫آهویی‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫خرمایی‬ ،‫قرمز‬ ،‫نارنجی‬ ،‫زنگاری‬ ‫ای‬ ‫سرمه‬ ،‫ای‬ ‫سرمه‬ ،‫سیاه‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫خاکستری‬ ‫تر‬ ‫تیره‬ ‫خرمایی‬ ‫چرم‬ ‫یا‬ ،‫سیاه‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫ُردوبا‬‫ک‬ ‫زیتونی‬ ‫سبز‬ ،‫آهویی‬ ‫زرد‬ ،‫سفید‬ ‫زرد‬ ،‫خاکستری‬ ‫کمرنگ‬ ‫آبی‬ ،‫کمرنگ‬ ،‫سبز‬ ،‫زنگاری‬ ،‫زرشکی‬ ‫زرد‬ ،‫خرمایی‬ ،‫خرمایی‬ ،‫خاکستری‬ ،‫ای‬ ‫سرمه‬‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫چرم‬ ‫یا‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫ُردوبا‬‫ک‬ ‫سیاه‬ ‫خاکستری‬ ،‫سفید‬ ‫آبی‬ ،‫زرد‬ ،‫کمرنگ‬ ،‫سفید‬ ،‫سیاه‬ ،‫آبی‬ ،‫خاکستری‬ ،‫زرشکی‬ ،‫زیتونی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫اصلی‬ ‫خرمایی‬ ،‫خاکستری‬‫سیاه‬
 • 10. 8 RIECO :‫کت‬ ‫جیب‬ ‫گوشه‬ ‫هماهنگی‬ ‫درمورد‬ ‫نکاتی‬ ‫کتتان‬ ‫جیب‬ ‫گوشه‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پیراهنتان‬ ‫یا‬ ‫کراوات‬ ‫رنگ‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬‫پیراهن‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ،‫باشند‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫اصرار‬ ‫اگر‬ .‫نکنید‬ ‫یکی‬ ‫ده‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫پیراهن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫رسمی‬ ‫ظاهری‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ .‫نکنید‬ ‫یکی‬ ‫کراواتتان‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬‫ه‬ ‫میکر‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫جیبشان‬ ‫گوشه‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫کراواتشان‬ ‫رنگ‬ ‫آقایان‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫چهل‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫سپری‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫خوشبختانه‬ ‫اما‬ ‫دند‬ ‫ِن‬‫ن‬‫لی‬ ‫باید‬ ‫جیبتان‬ ‫گوشه‬ ،‫است‬ ‫ابریشمی‬ ‫کراواتتان‬ ‫اگر‬ .‫باشد‬ ‫یکسان‬ ‫نباید‬ ‫کت‬ ‫جیب‬ ‫گوشه‬ ‫و‬ ‫کت‬ ،‫کراوات‬ ‫جنس‬ ‫دارد‬ ‫اعتقاد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مکتبی‬ ‫ا‬ ‫البته‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کشمیر‬ ‫یا‬ ‫پشمی‬ ‫جیب‬ ‫گوشه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫است‬ ‫فاستونی‬ ‫شلوارتان‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫اگر‬ ‫و‬ .‫باشد‬‫ن‬ ‫بد‬ ‫هم‬ ‫چندان‬ ‫تئوری‬ ‫ین‬‫اما‬ ‫یست‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫خوب‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫سیلک‬ ‫و‬ ‫ابریشم‬ :‫مهم‬ ‫نکات‬ -:‫فصلی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬‫های‬ ‫رنگ‬ ،‫تابستان‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫زرد‬ ‫های‬ ‫سایه‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫است‬ ‫بهتر‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫بخصوصی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫بعضی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫است‬ ‫نامتناسب‬ ‫کمی‬ ‫تابستان‬ ‫در‬ ‫زنگاری‬ ‫لباس‬ ‫و‬ ‫پاییز‬ ‫در‬ ‫رنگ‬ ‫زرد‬ ‫لباس‬ ‫پوشیدن‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫پاییز‬ ‫برای‬ ‫زرشکی‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ،‫ای‬ ‫قهوه‬ ،‫زنگاری‬ -‫رنگ‬ ‫تقابل‬ ‫و‬ ‫تباین‬ ‫به‬‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ :‫مثال‬ .‫کنید‬ ‫ِت‬‫س‬ ‫روشن‬ ‫آیتم‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تیره‬ ‫آیتم‬ ‫یا‬ ‫یا‬ ‫تیره‬ ‫آیتم‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫روشن‬ ‫آیتم‬ ‫یک‬ .‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫ها‬ .‫تیره‬ ‫آبی‬ ‫پیراهن‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫خاکی‬ ‫شلوار‬ ‫یا‬ ،‫سبز‬ ‫کراوات‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ‫پیراهن‬ ‫یا‬ ‫خرمایی‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫یا‬ ،‫قرمز‬ ‫کراوات‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫پیراهن‬ ،‫ذغالی‬ -:‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫ارزش‬‫درحالیکه‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫الغرتر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تیره‬ ‫های‬ ‫رنگ‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشانتان‬ ‫تر‬ ‫چاق‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برجسته‬ ‫روشن‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ .‫است‬ ‫روشن‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫رسمی‬ ‫تیره‬ ‫رنگهای‬
 • 11. 9 RIECO ‫کت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬‫برای‬ ‫ها‬‫آقایان‬ ‫داشته‬ ‫لباس‬ ‫گنجه‬ ‫در‬ ‫ست‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بخرید‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫چه‬‫باشید‬‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫سؤالی‬ ‫همیشه‬ ‫کت‬ ‫مدل‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بخرید‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫مدل‬‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ما‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ،‫است‬ ‫مناسب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫مندی‬ ‫عالقه‬‫در‬ ‫که‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫پیشنهاداتی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،‫شما‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫که‬ ‫مدی‬ ‫نوع‬ ‫به‬‫روزا‬ ‫امور‬‫شامل‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫خودمانی‬ ‫و‬ ‫روزمره‬ ‫دیدارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مالقات‬ ،‫رسمی‬ ‫جلسات‬‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ،‫دکمه‬ ‫تک‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫مناسبترین‬ ‫بپوشید‬ ‫را‬ ‫است‬. ‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫کت‬ ‫از‬ ‫بلندتر‬ ‫مردان‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫گزینش‬ ‫یک‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫کت‬1.1‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫این‬ .‫متراست‬‫شو‬ ‫زیاد‬ ‫سینه‬ ‫عرض‬ ‫که‬ ‫شود‬‫درضمن‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫به‬ ‫رسمی‬ ‫و‬ ‫شیک‬ ‫راحتی‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬‫آیید‬ ‫نظر‬. ‫دهه‬ ‫مدهای‬ ‫از‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫کت‬ :‫فشن‬ ‫خاستگاه‬06‫طراحان‬ ‫بیشتر‬ ُ‫ا‬‫اخیر‬ ‫که‬ ‫بوده‬‫پاییز‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫برای‬2662‫کرده‬ ‫احیا‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫اگرچه‬ ‫اند‬‫به‬ ‫ولی‬ ‫دهند‬ ‫پایان‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫کت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫هرحا‬‫شخصی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫کت‬ ‫پوشیدن‬ ‫ل‬‫پیرو‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫مد‬. ‫را‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫شما‬ :‫پوشیدن‬ ‫چگونگی‬‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫کوتاهتر‬ ُ‫ال‬‫معمو‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫کت‬ ‫یقه‬ ‫چون‬ ‫جهتی‬ ‫از‬ .‫ببندید‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫برای‬ ‫است‬‫بب‬ ‫را‬ ‫وسط‬ ‫دکمه‬ ‫فقط‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫حفظ‬ ‫شما‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫تناسب‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫نفس‬‫ندید‬.‫بستن‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫ظاهری‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زیرا‬ ‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬‫چین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ببندید‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫جلوگیری‬ ‫کت‬ ‫کشیدگی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خوردگی‬‫بندید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫دارید‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫بستن‬ ‫به‬ ‫اصرار‬ ‫هم‬. ‫کت‬ :‫بپوشید‬ ‫کجا‬ ‫و‬ ‫کی‬‫دکمه‬ ‫سه‬‫شما‬ ‫اگر‬ ‫اینکه‬ ‫بخصوص‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫بهترین‬‫می‬‫کمی‬ ‫خواهید‬ ‫برجسته‬‫برسید‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫پوشش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫همکاران‬ ‫از‬ ‫تر‬.
 • 12. 10 RIECO ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ ‫شما‬ ‫بدن‬ ‫برازنده‬ ‫خصوصیات‬ ‫تمام‬ ‫چراکه‬ ‫است‬ ‫جهانی‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬‫اگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫مشخص‬ ‫را‬‫شما‬ ‫کت‬ ‫پوشیدن‬ ‫با‬ ‫دارید‬ ‫نامتناسبی‬ ‫تنه‬ ‫نیم‬ ‫دارای‬‫است‬ ‫کالسیک‬ ‫و‬ ‫بادوام‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ .‫کنید‬ ‫پنهان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬. ‫خاستگاه‬‫البته‬ .‫رود‬ ‫نمی‬ ‫مد‬ ‫از‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫همیشه‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫وشلوار‬ ‫کت‬ ‫دست‬ ‫یک‬ :‫فشن‬‫هر‬ ‫شما‬5‫یکبار‬ ‫سال‬ ‫د‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ُ‫ا‬‫حتم‬‫می‬ ‫خود‬ ‫دکمه‬ ‫و‬‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫دهید‬‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬ ‫اهل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫هستید‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بشوید‬ ‫مطمئن‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫اینکه‬ ‫ویا‬ ‫نیستید‬‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫آن‬ ُ‫ا‬‫حتم‬ ‫دارید‬ ‫خود‬ ‫لباس‬ ‫گنجه‬ ‫در‬ ‫شلوار‬ ‫و‬ ‫کت‬. ‫چگونگی‬‫اغلب‬ .‫ببندید‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫دکمه‬ ‫باید‬ ‫فقط‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ ‫پوشیدن‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫شما‬ :‫پوشیدن‬‫های‬ ‫کت‬‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫مدرن‬ ‫دودکمه‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬.‫موقع‬ ‫در‬ ‫شما‬ .‫باشند‬ ‫زیباتر‬ ‫کمی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫امروزی‬ ‫مدلهای‬ ‫باید‬ ُ‫ا‬‫حتم‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ ‫خرید‬‫مؤثرند‬ ‫شما‬ ‫راحتی‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫قرارگیری‬ ‫نحوه‬ ‫به‬. ‫کجا‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫چه‬‫ش‬ ‫اگر‬ :‫بپوشید‬‫کت‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫بخرید‬ ‫آماده‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ ‫یک‬ ‫ما‬‫توان‬ ‫می‬ ،‫سفارشی‬ ‫های‬‫یک‬ ‫بدنبال‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫مقاصد‬ ‫برای‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ . ‫اید‬ ‫بوده‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫خرید‬‫است‬ ‫مناسب‬ ‫روزانه‬ ‫امور‬ ‫همچنین‬.
 • 13. 11 RIECO ‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫کت‬ ‫برای‬ ‫دکمه‬ ‫تک‬ ‫کت‬‫مردان‬‫الغر‬‫اندامی‬‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫برسند‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫شیک‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬‫و‬ ‫دکمه‬ ‫دو‬ ‫کت‬ ‫چند‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫یک‬ ‫کت‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫باشی‬ ‫داشته‬ ‫دکمه‬ ‫سه‬‫پوشید‬ ‫نمی‬ ‫دکمه‬. ‫پاییز‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫کت‬ ‫محبوبیت‬ :‫فشن‬ ‫خاستگاه‬2662‫افزایش‬‫است‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬. ‫متوجه‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫کت‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬ ‫شما‬ ‫اگر‬‫کت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫چه‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫مناسب‬ ‫ها‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫مکانی‬ ‫موقعیت‬‫دارید‬ ‫محدودیت‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫اسپرت‬ ‫کت‬. ‫ایستاده‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ :‫پوشیدن‬ ‫چگونگی‬‫توجه‬ ،‫است‬ ‫صحیح‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫عکس‬ ‫نشسته‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫بسته‬ ‫آن‬ ‫دکمه‬ ‫باید‬ ُ‫ا‬‫حتم‬ ‫اید‬ ‫کن‬‫دکمه‬ ‫تک‬ ‫کت‬ ‫پوشیدن‬ ‫هنگام‬ .‫داشت‬ ‫نخواهید‬ ‫خوشایندی‬ ‫ظاهر‬ ‫شما‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫ید‬‫و‬ ‫کراوات‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬ ‫باید‬ ُ‫ا‬‫حتم‬ ‫شما‬ ‫لباس‬ ‫ست‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫خود‬ ‫پیراهن‬‫است‬ ‫نقص‬ ‫دچار‬. ‫می‬ ‫دوست‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مالقات‬ ‫شماهنگام‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ :‫بپوشیم‬ ‫کجا‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫چه‬.‫بپوشید‬ ‫را‬ ‫کت‬ ‫این‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫کت‬ ‫این‬ ‫پوشیدن‬ ‫همچنین‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جذاب‬ ‫فردی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬‫این‬ ‫پوشیدن‬ ‫برای‬ ‫کلی‬ ‫دستورالعمل‬ ‫اگرچه‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫داشتنی‬ ‫دوست‬ ‫و‬ ‫مؤدب‬ ‫باور‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫اسپرت‬ ‫کت‬.
 • 14. 12 RIECO ‫به‬ ‫راجع‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬‫برچسب‬‫های‬‫ها‬ ‫لباس‬ ‫مراقبتی‬! ‫لباس‬ ‫اغلب‬‫اهمیتی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫عالئمی‬ ‫دارای‬ ‫ها‬‫می‬ ‫آنها‬ ‫نگهداری‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫زائد‬.‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫منسوجات‬ ‫نگهداری‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫عالئم‬ ‫چهار‬:‫باشد‬ :‫دایره‬‫شویی‬ ‫خشک‬ :‫تشت‬‫حرارت‬ ‫درجه‬‫کشی‬ ‫اتو‬ ‫امکان‬ ،‫آب‬ :‫مثلث‬‫مواد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫کننده‬ ‫سفید‬‫کلر‬ ‫محتوی‬ (�)‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کاالی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫نشانه‬ ‫عالئم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫مورد‬ ‫تحمل‬‫گذاری‬ ‫عالمت‬.‫ندارد‬ ‫را‬ ‫نقش‬‫تشت‬‫با‬‫شماره‬‫هایی‬‫درون‬‫آن‬‫به‬‫این‬‫آن‬ ‫تا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫لباس‬ ‫که‬ ‫معناست‬‫حرارت‬ ‫درجه‬.‫شست‬ ‫شماره‬‫دو‬‫رقمی‬‫که‬‫در‬‫تصویر‬‫درج‬‫می‬‫شود‬‫نمایشگر‬‫حرارت‬ ‫درجه‬.‫است‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫آب‬ ‫نقش‬‫دست‬‫در‬‫داخل‬‫تشت‬‫آب‬‫به‬‫این‬‫معناست‬‫که‬‫لباس‬‫را‬‫باید‬‫دست‬ ‫با‬ ‫فقط‬.‫ماشین‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫بشویید‬ :‫اتو‬ ‫تصویر‬‫کننده‬ ‫مشخص‬‫اتو‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬‫می‬.‫باشد‬ ‫اگر‬‫در‬‫وسط‬‫بدنه‬‫اتو‬‫نقطه‬ ‫یک‬‫فقط‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬‫سرد‬ ‫اتوی‬.‫ببرید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫بر‬‫روی‬‫بد‬‫اتو‬ ‫نه‬‫نقطه‬ ‫دو‬‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬‫متوسط‬ ‫باید‬ ‫اتو‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬.‫باشد‬ ‫اگر‬‫بر‬‫روی‬‫بدنه‬‫اتو‬‫نقطه‬ ‫سه‬‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬‫داغ‬ ‫اتوی‬.‫ببرید‬ ‫کار‬ ‫به‬
 • 15. 13 RIECO ‫نقش‬‫یک‬‫مثلث‬‫به‬‫این‬‫معناست‬‫که‬.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کننده‬ ‫سفید‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫میتوان‬ ‫البته‬‫اگر‬‫روی‬‫تصویر‬‫مثلث‬‫عالمت‬‫ضربدر‬‫کشیده‬‫شده‬‫باشد‬‫معنای‬‫آن‬‫این‬،‫است‬‫خودداری‬ ‫کننده‬ ‫سفید‬ ‫ماده‬ ‫بردن‬ ‫بکار‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫لباس‬ ‫کردن‬ ‫خشک‬ ‫طریق‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫عالئمی‬ ‫نیز‬ ‫لباس‬ ‫کردن‬ ‫خشک‬ ‫برای‬.‫دهند‬ ‫الف‬-‫این‬‫تصویر‬‫نشانگر‬‫آن‬‫است‬‫که‬‫لباس‬‫طناب‬ ‫روی‬.‫شود‬ ‫خشک‬ ‫ب‬-‫این‬‫تصویر‬‫نشانگر‬‫آن‬‫است‬‫که‬‫لباس‬‫باید‬‫چالنیدن‬ ‫بدون‬.‫شود‬ ‫خشک‬ ‫ج‬-‫تصویر‬‫مقابل‬‫یعنی‬‫لباس‬‫مسطحی‬ ‫سطح‬ ‫روی‬.‫شود‬ ‫خشک‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫پهن‬ ‫چ‬-‫این‬‫عالمت‬‫به‬‫این‬‫معناست‬‫که‬‫لباس‬‫باید‬‫با‬‫ماشین‬ ‫در‬ ‫چرخاندن‬.‫شود‬ ‫خشک‬
 • 16. 14 RIECO ‫خانه‬ ‫در‬ ‫شادی‬ ‫می‬ ‫اگر‬‫خانه‬ ‫خواهی‬‫خانه‬ ‫باید‬ ‫باشی‬ ‫داشته‬ ‫شاد‬ ‫ای‬‫باشد‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫ات‬. ‫در‬ ‫اگر‬‫خانه‬‫با‬ ‫و‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫ای‬‫می‬ ‫قدم‬ ‫آن‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫وقتی‬ ‫قاعدتا‬ ،‫کنید‬ ‫زندگی‬ ‫نظم‬‫گذارید‬‫می‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫خوبی‬ ‫احساس‬‫بهتر‬ ‫توانید‬ ‫بعضی‬ .‫کنید‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬‫خانه‬ ‫به‬ ‫وقتی‬ ‫اوقات‬‫می‬ ‫وارد‬ ‫ای‬‫می‬ ‫دست‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫بدی‬ ‫احساس‬ ‫شویم‬‫می‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫چقدر‬ ‫کنیم‬‫آن‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫خانه‬‫و‬ ‫بد‬ ‫چیدمان‬ ‫آن‬ ‫دلیل‬ .‫است‬ ‫روح‬‫بعضی‬ ‫در‬ ‫برعکس‬ ‫آنجاست؛‬ ‫در‬ ‫شادی‬‫خانه‬‫می‬ ‫دست‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫احساس‬ ‫ها‬‫ناخودآگاه‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫شادی‬ ‫احساس‬ ‫آنها‬ ‫در‬‫حال‬ ،‫کنیم‬‫می‬ ‫خود‬ ‫با‬‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫بنابر‬ ،‫برسیم‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫طور‬ ‫چه‬ ‫خب‬ ،‫پرسید‬: ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫مرتب‬ ‫را‬ ‫خانه‬‫شود‬ ‫شادی‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫اتاق‬ ‫یک‬ ‫از‬‫دارید‬ ‫غیرضروری‬ ‫لوازم‬ ‫و‬‫سی‬ ‫مثل‬‫دی‬‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬ ‫و‬ ‫لباس‬ ،‫کتاب‬ ،‫اضافی‬ ‫های‬،‫کنید‬ ‫جمع‬ ،‫کنید‬ ،‫بفروشید‬‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫معین‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫ماهی‬ .‫بگذارید‬ ‫در‬ ‫دم‬ ‫را‬ ‫همه‬ ‫یا‬ ‫بدهید‬ ‫هدیه‬‫بدهید‬ ‫انجام‬. ‫لباس‬ ‫کمد‬ ‫سراغ‬ ‫به‬‫لباس‬ ‫و‬ ‫بروید‬ ‫هایتان‬‫است‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫نپو‬‫شیده‬‫لباس‬ ‫از‬ ‫(غیر‬ ‫اید‬‫مناسبت‬ ‫و‬ ‫مراسم‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬‫جدا‬ )‫خاص‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫همه‬ ،‫کنید‬‫لباس‬ ‫برای‬ ‫جا‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫ببخشید‬ ‫نیازمند‬ ‫افراد‬‫می‬ ‫باز‬ ‫نو‬ ‫های‬‫بار‬ ‫یک‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ .‫شود‬‫بدهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬. ‫و‬ ‫نبندید‬ ‫دل‬ ‫خیلی‬ ‫خود‬ ‫اموال‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫اثاثیه‬ ‫و‬ ‫اسباب‬ ‫به‬‫مالک‬ ‫احساس‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫می‬ ‫خوب‬ .‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫یت‬‫انسان‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دانید‬‫ها‬ ‫نمی‬‫توانیم‬‫دارایی‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫عادت‬ ‫پس‬ ،‫ببریم‬ ‫دنیا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫خودمان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫چیزی‬‫های‬‫نباشید‬ ‫وابسته‬ ‫تان‬‫و‬ ‫اسباب‬ .‫بکنید‬ ‫دل‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫و‬ ‫اثاثیه‬‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫ندرت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫می‬‫بی‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫کرده‬ ‫جمع‬ ‫خودی‬‫ی‬ ‫بفروشید‬ ‫یا‬ ‫اید‬‫طالیی‬ ‫قانونی‬ ‫این‬ .‫ببخشید‬ ‫ا‬‫است‬. ‫پنجره‬ ،‫دیوارها‬‫صورت‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫پاک‬ ‫عنکبوت‬ ‫تار‬ ‫و‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫درها‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫بدهید‬ ‫دکوراسیون‬ ‫تغییر‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫رنگ‬ ‫را‬ ‫دیوارها‬ ‫امکان‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫تابلوها‬ ،‫مبلمان‬‫می‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫شادی‬ ‫پراکندن‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫جابجا‬ ‫گاهی‬ ‫را‬ ‫وسایل‬‫شود‬. ‫و‬ ‫طوری‬‫سایل‬‫بزرگ‬ ‫فضا‬ ‫که‬ ‫بچینید‬ ‫را‬ ‫خانه‬‫روشن‬ ‫و‬ ‫تر‬‫که‬ ‫بچینید‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫مبلمان‬ .‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تر‬‫و‬ ‫کمدها‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وسایل‬ .‫نگیرد‬ ‫را‬ ‫نور‬ ‫جلوی‬ ‫کابینت‬‫ریخته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫محیط‬ ‫تا‬ ‫بگذارید‬ ‫ها‬‫بگذارید‬ ‫کابینت‬ ‫روی‬ ‫زیبا‬ ‫تزیینی‬ ‫چراغ‬ ‫نباشد.وچند‬. ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫گلدان‬ ‫و‬ ‫گل‬ ‫چند‬‫اگر‬ .‫بگذارید‬ ‫سالن‬ ‫در‬‫بکارید‬ ‫درخت‬ ‫و‬ ‫گل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ،‫دارید‬ ‫باغچه‬.
 • 17. 15 RIECO ‫و‬ ‫موثر‬ ‫حرکت‬ ‫یک‬‫خالق‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬‫انجام‬ ‫خالق‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫کاری‬ ،‫بنشینید‬ ‫تلویزیون‬ ‫پای‬ ‫که‬‫چه؟‬ ‫یعنی‬ .‫دهید‬ ‫سودی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫کاری‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫اعتیاد‬ ‫نوعی‬ ‫تلویزیون‬ ‫تماشای‬ ‫امروزه‬‫می‬ ‫چاق‬ ‫و‬ ‫تنبل‬ ‫را‬ ‫آدم‬ ‫و‬ ‫ندارد‬‫ک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فرزندانمان‬ ‫اگر‬ .‫کند‬‫عادت‬ ‫ودکی‬ ‫زیاد‬ ‫که‬ ‫بدهیم‬‫بسازنند‬ ‫آهنگی‬ ‫یا‬ ‫شعر‬ ،‫کنند‬ ‫نقاشی‬ ،‫بخوانند‬ ‫کتاب‬ ‫آن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ننشینند‬ ‫تلویزیون‬ ‫پای‬،‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫دیگری‬ ‫خالق‬ ‫کار‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫داده‬ ‫یاد‬ ‫آنها‬ ‫به‬‫(نیمکره‬ ‫مغز‬ ‫خالق‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ایم‬‫بیشتر‬ ‫کودکان‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫ندارد‬ ‫محدویت‬ ‫خالقیت‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ )‫راست‬‫آن‬ ‫از‬ ‫خالق‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫تر‬‫شادمانی‬ ‫احساس‬ ‫دهند‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫خالقیت‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫می‬‫تا‬ ‫بدهید‬ ‫پرورش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خالق‬ ‫مغز‬ ‫باید‬ ‫کنند.بنابراین‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫کارهای‬ ‫بتوانید‬‫برنامه‬ ‫فقط‬ ،‫تلویزیون‬ ‫زیاد‬ ‫تماشای‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫لذت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬.‫برید‬ ‫انجام‬ ‫سودمند‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫کارهای‬ ‫بیشتر‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫دهید‬. ‫خانگی‬ ‫گیاهان‬ ‫از‬ ‫مراقبت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خانگی‬ ‫گیاهان‬ ‫برگ‬‫کنید‬ ‫گردگیری‬ ،‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫پر‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫گردگیر‬. ‫برگ‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫برای‬‫از‬ ‫ها‬‫برگ‬ ‫شفافیت‬ ‫و‬ ‫درخشندگی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫گلیسیرین‬‫ماده‬ ‫هیچ‬ ،‫ها‬‫از‬ ‫بهتر‬ ‫ای‬‫گلیسیر‬‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ین‬ ‫پارچه‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫گلیسیرین‬ ‫قطره‬ ‫چند‬‫روی‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بریزید‬ ‫ای‬‫برگ‬‫را‬ ‫خاک‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫زیتون‬ ‫روغن‬ ‫از‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫گلیسیرین‬ .‫بمالید‬ ‫ها‬ ‫خود‬ ‫به‬‫نمی‬‫انداختن‬ ‫برق‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫مساوی‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫شیر‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مخلوط‬ ‫همچنین‬ .‫گیرد‬‫است‬ ‫خانگی‬ ‫گیاهان‬. ‫می‬ ‫اگر‬‫خواه‬‫گل‬ ‫ید‬‫مهمان‬ ‫آمدن‬ ‫تا‬ ‫شما‬ ‫های‬‫شاداب‬ ‫و‬ ‫تازه‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ها‬‫با‬ ،‫بگذارید‬ ‫یخچال‬ ‫درون‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫مرطوبی‬ ‫دستمال‬ ‫آن‬ ‫ساقه‬ ‫انتهای‬ ،‫بماند‬ ‫مدت‬ ‫کار‬ ‫این‬‫ماند‬ ‫خواهند‬ ‫تازه‬ ‫بیشتری‬. ‫گلدان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آبی‬‫می‬ ‫ها‬‫درجه‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫دهید‬‫آب‬ ،‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تطبیق‬ ‫اتاق‬ ‫دمای‬ ‫با‬ ،‫حرارت‬‫و‬ ‫ریخته‬ ‫ظرفی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫متعادل‬ ‫آن‬ ‫حرارت‬ ‫هم‬ ‫تا‬ ،‫بماند‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ‫بگذارید‬‫که‬«‫کلر‬»‫ته‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫می‬ ‫تصور‬ ‫برخی‬ ،‫شود‬ ‫نشین‬‫که‬ ‫کنند‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫باشد‬ ‫سردتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،‫آب‬‫برساند‬ ‫آسیب‬ ‫گیاه‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫سرد‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫درست‬ ‫تصور‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫حالی‬. ‫که‬ ‫آبی‬‫تخم‬‫مرغ‬‫پخته‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫و‬ ‫است‬ ‫معدنی‬ ‫امالح‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫آب‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ،‫نریزید‬ ‫دور‬ ‫اید‬‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫گیاهان‬ ‫برای‬ ‫گوارایی‬ ‫محلول‬‫رود‬. ‫لوله‬ ‫آب‬ ‫(یعنی‬ ‫شده‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬‫کشی‬)‫مقداری‬ ‫دارای‬«‫کلر‬»‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ضدعفونی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬‫گل‬ ‫برای‬ ،‫آب‬ ‫این‬ ‫و‬ ،‫رود‬‫ها‬‫مفید‬ ‫چندان‬ ‫آ‬ ‫بنابراین‬ .‫نیست‬‫لوله‬ ‫ب‬‫بماند‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫بگذارید‬ ،‫ریخته‬ ‫ظرفی‬ ‫درون‬ ‫را‬ ‫کشی‬‫ته‬ ‫آن‬ ‫کلر‬ ‫تا‬‫گلدان‬ ‫سپس‬ ،‫شود‬ ‫نشین‬‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬ ،‫بدهید‬ ‫آب‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫قهوه‬‫نوک‬ ‫شدن‬ ‫ای‬‫برگ‬‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫جلوگیری‬ ‫ها‬.
 • 18. 16 RIECO ‫لذت‬‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫های‬ ‫کنیم‬ ‫بهتر‬ ‫کمی‬ ‫را‬ ‫نگاهمان‬ ‫و‬ ‫ببریم‬ ‫لذت‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫بخواهیم‬ ‫کمی‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫اگر‬‫پول‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫زیادی‬ ‫وقت‬ ‫نه‬ ‫ها‬ ‫لذت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫تغییرات‬ ‫منتظر‬ ‫پس‬ .‫زیادی‬‫بشر‬ ‫تجارب‬ ‫ترین‬ ‫عظیم‬ ‫اتفاقات‬ ‫کوچکترین‬ ‫نباشیم...در‬ ‫باشد‬ ‫کی‬ ‫نیست‬ ‫معلوم‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫یه‬. ‫است‬ ‫نهفته‬ ‫کنید‬ ‫باور‬... 1-‫بنشینیم‬ ‫آفتاب‬ ‫غروب‬ ‫تماشای‬ ‫به‬ ‫گاهی‬. 2-‫سعی‬‫بخندیم‬ ‫بیشتر‬ ‫کنیم‬. 3-‫ت‬‫کنیم‬ ‫گله‬ ‫کمتر‬ ‫کنیم‬ ‫الش‬. 4-‫یک‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫تلفن‬ ‫با‬‫کنیم‬ ‫غافلگیر‬ ‫را‬ ‫او‬ ،‫قدیمی‬ ‫دوست‬. 5-‫هدیه‬ ‫گاهی‬‫گرفته‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بیرون‬ ‫را‬ ‫ایم‬‫کنیم‬ ‫تماشا‬ ‫و‬ ‫بیاوریم‬. 0-‫کنیم‬ ‫بیشتردعا‬. 7-‫پله‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫آسانسور‬ ‫داخل‬ ‫در‬‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫باآدمها‬ ...‫و‬. 1-‫بکشیم‬ ‫عمیق‬ ‫نفس‬ ‫گاهی‬ ‫از‬ ‫هر‬. 2-‫ک‬ ‫عطسه‬ ‫لذت‬‫ردن‬‫کنیم‬ ‫حس‬ ‫را‬. 16-‫بدانیم‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫نشکسته‬ ‫پایمان‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫قدر‬. 11-‫آواز‬ ‫دوش‬ ‫زیر‬‫بخوانیم‬. 12-‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫فرق‬ ‫بقیه‬ ‫با‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫کنیم‬ ‫سعی‬. 13-‫شویم‬ ‫خیره‬ ‫سرمان‬ ‫باالی‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫گاهی‬. 14-‫سایر‬ ‫و‬ ‫حیوانات‬ ‫با‬‫باشیم‬ ‫مهربان‬ ‫جانداران‬. 15-‫ان‬ ‫برای‬‫در‬ ‫نشده‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫ماهها‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫جام‬‫برنامه‬ ‫هفته‬ ‫همین‬ ‫آخر‬‫کنیم‬ ‫ریزی‬! 10-‫ببریم‬ ‫لذت‬ ‫تناقضات‬ ‫تفکردرباره‬ ‫از‬. 17-‫برنامه‬ ‫کارهایمان‬ ‫برای‬‫مشکلی‬ ‫کار‬ ‫البته‬ .‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫برنامه‬ ‫طبق‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫ریزی‬‫است‬! 11-‫مجموعه‬...‫و‬ ‫کتاب‬ ،‫سنگ‬ ،‫برگ‬ ،‫(تمبر‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ای‬‫جمع‬ ‫خودمان‬ ‫برای‬‫آوری‬‫کنیم‬. 12-‫بسازیم‬ ‫برفی‬ ‫آدم‬ ‫خانواده‬ ‫با‬ ‫برفی‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫در‬. 26-‫یا‬ ‫حوض‬ ‫در‬ ‫گاهی‬‫ماهی‬ ‫کنار‬ ‫اگر‬ ‫البته‬ ،‫کنیم‬ ‫شنا‬ ‫استخر‬‫بهتر‬ ‫چه‬ ‫باشد‬ ‫ها‬. 21-‫باال‬ ‫درخت‬ ‫از‬ ‫گاهی‬‫برویم‬. 22-‫بگوئیم‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫زیبایی‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫احساس‬. 23-‫کمی‬ ‫گاهی‬‫راه‬ ‫پابرهنه‬‫برویم‬!. 24-‫کنیم‬ ‫روی‬ ‫پیاده‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫خاصی‬ ‫مقصد‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫بدون‬. 25-‫یک‬ ‫خودمان‬ ‫برای‬ ،‫شد‬ ‫تمام‬ ‫امتحاناتمان‬ ‫مثال‬ ‫دادیم‬ ‫انجام‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫کارمان‬ ‫وقتی‬‫بخوریم‬ ‫لذت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بخریم‬ ‫بستنی‬ 20-‫کنیم‬ ‫تماشا‬ ‫را‬ ‫وخودمان‬ ‫بایستیم‬ ‫آینه‬ ‫جلوی‬ ‫در‬. 27-‫ف‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ،‫نشنویم‬ ‫فقط‬ ‫کنیم‬ ‫سعی‬‫کنیم‬ ‫گوش‬ ‫عال‬.
 • 19. 17 RIECO 21-‫بشناسیم‬ ‫را‬ ‫رنگها‬‫ببریم‬ ‫لذت‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫و‬. 22-‫می‬ ‫بیدار‬ ‫خواب‬ ‫از‬ ‫وقتی‬‫کنیم‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫بودن‬ ‫زنده‬ ،‫شویم‬. 36-‫برویم‬ ‫راه‬ ‫باران‬ ‫زیر‬. 31-‫کنیم‬ ‫بیشترگوش‬ ‫و‬ ‫بزنیم‬ ‫حرف‬ ‫کمتر‬.. 32-‫باشیم‬ ‫خود‬ ‫تغذیه‬ ‫مراقب‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫ورزش‬ ،‫بشویم‬ ‫گرفتن‬ ‫رژیم‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬. 33-‫بگیریم‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫مانند‬ ‫سرگرمی‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫چند‬. 34-‫توانستیم‬ ‫اگر‬‫کنیم‬ ‫گوش‬ ‫آب‬ ‫صدای‬ ‫به‬ ‫سکوت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بنشینیم‬ ‫رودخانه‬ ‫کنار‬ ‫گاهی‬. 35-‫طبعی‬ ‫شوخ‬ ‫هرگز‬‫ندهیم‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬. 30-‫نکنیم‬ ‫فراموش‬ ‫هرگز‬ ‫را‬ ‫اطرافیان‬ ‫به‬ ‫احترام‬. 37-‫به‬‫شویم‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫ادبیات‬ ‫و‬ ‫شعر‬ ‫دنیای‬. 31-‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫یک‬ ‫دیدن‬ ‫از‬ ‫گاهی‬‫ببریم‬ ‫لذت‬ ‫خانواده‬. 32-‫کنیم‬ ‫هدیه‬ ‫خود‬ ‫چشمان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫و‬ ‫گل‬ ‫تماشای‬. 46-‫باشد‬ ‫دیر‬ ‫فردا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫دیگران‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫داریم‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫از‬.
 • 20. 18 RIECO ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫وقت‬ ‫چگونه‬‫انجام‬‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫کارهای‬‫کنیم؟‬ ‫پیدا‬ ‫کتاب‬ ‫خواندن‬ ‫آرزوی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫چای‬ ‫لیوان‬ ‫یک‬ ‫نوشیدن‬ ‫آرزوی‬ ‫آیا‬‫را‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬ ‫فرصتی‬ ‫داشتن‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دلخواه‬ ‫دارید؟‬ ‫در‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫رعایت‬ ‫با‬‫از‬ ‫مطلب‬ ‫این‬«MSN»‫به‬ ‫را‬ ‫آرزو‬ ‫این‬ ‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کارها‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫نظم‬ ‫با‬ ‫و‬‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫واقعیت‬. ▪‫ب‬‫با‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ایمیل‬ ‫فیلتر‬ ‫رنامه‬‫غیرضروری‬ ‫و‬ ‫ضروری‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بهای‬ ‫گران‬ ‫وقت‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫هدر‬‫ندهید‬. ▪‫روتختی‬ ،‫تخت‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫آیا‬ .‫بردارید‬ ‫دست‬ ‫طلبی‬ ‫کمال‬ ‫از‬‫از‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مرتب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تخت‬ ‫شما‬ ‫فرزندان‬ ‫اگر‬ ‫باشد؟‬ ‫صاف‬ ‫باید‬ ‫درست‬‫آن‬ ‫مجدد‬ ‫کردن‬‫ندهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫وسواس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫پرهیز‬. ‫اتاق‬ ‫تمامی‬ ‫رفتن‬ ‫خواب‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ندارد‬ ‫لزومی‬‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫روزی‬ .‫کنید‬ ‫مرتب‬ ‫را‬ ‫نشیمن‬. -‫را‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬‫مدت‬ ‫برای‬36‫روی‬ ‫یا‬ ‫خاموش‬ ‫دقیقه‬«Silent»‫ناهار‬ ‫صرف‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬‫مدت‬ ‫به‬36‫آن‬ ‫دقیقه‬ ‫کنید‬ ‫خاموش‬ ‫را‬. ▪‫یا‬ ‫ها‬ ‫عکس‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬ ‫مانند‬ ‫کارهایی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫نشود‬ ‫ایجاد‬ ‫مزاحمتی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کابینت‬36‫تا‬06‫ای‬ ‫دقیقه‬ ‫نشود‬ ‫طوالنی‬. ▪‫لباس‬ ،‫انبار‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫مانند‬ ‫کارهایی‬‫کار‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خانواده‬ ‫اعضای‬ ‫بقیه‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ظروف‬ ‫شستن‬ ،‫شستن‬26‫در‬ ‫ای‬ ‫دقیقه‬ ‫عرض‬16‫شود‬ ‫تمام‬ ‫دقیقه‬. ▪‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬2‫تا‬3‫وقت‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫دهید‬ ‫هدر‬ ‫را‬. ▪‫نمی‬ ‫اگر‬‫شر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فراغت‬ ‫اوقات‬ ‫خواهید‬‫از‬ ‫بدهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫کت‬«‫نه‬»‫واهمه‬ ‫گفتن‬‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫ای‬. ▪‫را‬ ‫خانواده‬ ‫اعضای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫آمیز‬ ‫محبت‬ ‫و‬ ‫صمیمی‬ ‫برخورد‬ ‫با‬‫کنید‬ ‫قانع‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫کمک‬ ‫در‬. ▪‫خانواده‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫کارها‬ ‫کردن‬ ‫محول‬ ‫با‬‫ها‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫اما‬ ،‫کنید‬ ‫سبک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬‫تشویق‬ ‫همکاری‬ ‫رابرای‬‫کنید‬. ▪‫عرض‬ ‫در‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫پرهیز‬ ‫کارها‬ ‫انداختن‬ ‫گوش‬ ‫پشت‬ ‫از‬2‫تعطیلی‬ ‫دیگر‬ ‫هفته‬‫با‬ ‫لحظه‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫از‬ ،‫دارید‬ ‫هدر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ‫عجله‬‫بکنید‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫ندهید‬.
 • 21. 19 RIECO 5‫در‬ ‫نورپردازی‬ ‫درباره‬ ‫نکته‬‫خانه‬ 1)‫نکته‬ ‫نورپردازی‬‫کمک‬ ‫چیدمان‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتقای‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫انجام‬ ‫اصولی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهمی‬‫می‬‫و‬ ‫دکور‬ ‫افت‬ ‫باعث‬ ،‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫دلزدگی‬‫نمی‬ ‫اوقات‬ ‫اکثر‬ .‫شود‬‫توانید‬‫خانه‬ ‫غیراصولی‬ ‫نورپردازی‬‫حس‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫عالیم‬ ‫اما‬ ،‫دهید‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫تان‬‫می‬‫عالیمی‬ .‫کنید‬ ‫نا‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫چشم‬ ،‫سردرد‬ ‫مثل‬‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫خانه‬ ‫دکوراسیون‬ ‫از‬ ‫رضایتی‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خانه‬ ‫نورپردازی‬ ‫اگر‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشخصی‬ ‫دلیل‬ ،‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫آگاهانه‬ ‫و‬ ‫اصولی‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫خوشایند‬ ‫و‬ ‫وسیع‬ ،‫تمیز‬ ‫خانه‬ ‫فضای‬‫رسد‬. 2)‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫یک‬ ‫نه‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫منعطف‬ ‫نور‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نورپردازی‬‫نور‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫ثابت‬ ‫می‬‫که‬ ‫میزان‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫کلید‬ ‫چرخاندن‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫مایل‬‫اتاقی‬ ‫یا‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫پرنور‬ ‫اتاق‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نور‬ ،‫اید‬‫و‬ ‫نور‬ ‫کم‬ ‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫شاعرانه‬. 3)‫خانه‬ ‫در‬ ‫فضایی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫اتاق‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬‫می‬ ‫متفاوتی‬ ‫و‬ ‫مجزا‬ ‫نورپردازی‬‫کل‬ ‫نورپردازی‬ ‫در‬ ‫واحدی‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫نظام‬ ‫باید‬ ‫اما‬ ‫خواهد‬‫خانه‬ ‫می‬ ‫آیا‬ :‫مثال‬ ‫برای‬ .‫آید‬ ‫وجود‬ ‫به‬‫چراغ‬ ‫همه‬ ‫خواهید‬‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫روشن‬ ‫کلید‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ها‬‫به‬ ‫کنید؟‬ ‫خاموش‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫مجزا‬ ‫کلید‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جداگانه‬ ‫را‬ ‫هرکدام‬ ‫تعدادی‬ ‫باید‬ ‫معمول‬ ‫صورت‬‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫اتاقی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مدار‬2‫تا‬3‫المپ‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫خاموش‬ ‫برای‬ ‫کلید‬‫تعبیه‬ ‫ها‬‫می‬ ‫توصیه‬ .‫کنید‬‫برای‬ ‫کنم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫کار‬ ‫این‬3‫نکنید‬ ‫نصب‬ ‫اتاق‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کلید‬. 4)،‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫یا‬ ‫عمومی‬ ‫نور‬ ،‫دارد‬ ‫احتیاج‬ ‫نورپردازی‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬ ‫اتاقی‬ ‫هر‬ ‫معموال‬‫یا‬ ‫و‬ ‫تاکیدی‬ ‫نور‬ ،‫کار‬ ‫مخصوص‬ ‫نور‬ ‫یا‬ ‫موضعی‬ ‫نور‬ ‫استفاد‬ ‫با‬ .‫دکوراتیو‬‫ترکیب‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ه‬‫می‬‫شدت‬ ‫(با‬ ‫اتاق‬ ‫فضاهای‬ ‫تمام‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫قابلیت‬ ‫توانید‬‫داشته‬ ‫را‬ )‫متفاوت‬ ‫های‬‫باشید‬. 5)‫شیشه‬ ‫و‬ ‫آینه‬ ‫وجود‬‫شدن‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ ‫به‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫رنگی‬ ‫های‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫نورپردازی‬‫می‬ ‫دوچندان‬ ‫و‬ ‫منعکس‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫نورهای‬ ‫زیرا‬ ‫کند‬‫کند‬ ‫تلطیف‬ ‫باعث‬ ‫و‬‫می‬ ‫خانه‬ ‫فضای‬‫امر‬ .‫شود‬‫شیشه‬ ‫رنگ‬ ‫بودن‬ ‫متنوع‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫وزه‬‫می‬ ،‫دکوراتیو‬ ‫های‬‫بنا‬ ‫توانید‬‫از‬ ،‫خانه‬ ‫دکوراسیون‬ ‫رنگ‬ ‫بر‬ ‫شیشه‬‫شیشه‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫در‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫و‬ ‫ضدمیکروبی‬ ‫مانند‬ ‫خواصی‬ ‫زیبایی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دکوراسیون‬ ‫بازار‬ ‫آنتی‬‫باکتریال‬‫یون‬ ‫پخش‬ ‫طریق‬ ‫(از‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫بودن‬‫نا‬ ‫های‬‫باکتری‬ ،‫شیشه‬ ‫خارجی‬ ‫الیه‬ ‫روی‬ ‫نوسیلور‬‫ها‬‫مختل‬ ‫آنها‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫کامال‬ ‫می‬‫آنتی‬ .‫شود‬‫شیشه‬ ‫این‬ ‫بودن‬ ‫باکتریال‬‫در‬ ،‫ها‬‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫زدن‬ ‫کپک‬ ‫و‬ ‫باکتری‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫رطوبت‬ ‫و‬ ‫گرما‬‫صورت‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ .)‫کند‬ ‫شیشه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫شکستن‬‫تکه‬ ،‫دارنده‬ ‫نگه‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ،‫ها‬‫این‬ ‫به‬ ‫شیشه‬ ‫های‬‫می‬ ‫الیه‬‫و‬ ‫افراد‬ ‫دست‬ ‫شدن‬ ‫بریده‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫و‬ ‫چسبد‬ ‫آسیب‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شود‬.
 • 22. 20 RIECO 16‫از‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫روش‬‫زندگی‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬‫روان‬ ،‫جامعه‬ ‫و‬ ‫شناسان‬‫پرسشی‬ ‫درباره‬ ‫اطالعات‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫شناسان‬‫پرداخته‬ً‫ال‬‫قب‬ ‫که‬ ‫اند‬‫چیزی‬ ‫چه‬ :‫بود‬ ‫مهم‬ ‫فالسفه‬ ‫برای‬ ‫رضایت‬ ‫باعث‬‫ما‬‫می‬‫شود؟‬ ‫گسترده‬ ‫تحقیقات‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پژوهشگران‬‫داده‬ ‫انجام‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ای‬‫اند‬،‫حافظه‬ ،‫فرهنگ‬ ،‫نگرش‬ ،‫پول‬ ‫مانند‬ ‫چیزهایی‬ ‫چگونه‬ ‫ببینند‬ ‫تا‬ ‫نوع‬ ،‫تندرستی‬‫و‬ ‫دوستی‬‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫ما‬ ‫بهروزی‬ ‫احساس‬ ‫بر‬ ‫روزانه‬ ‫عادات‬‫روان‬ ‫جدید‬ ‫حوزه‬ .‫گذارد‬‫از‬ ‫پر‬ ‫مثبت‬ ‫شناسی‬‫یافته‬‫حاک‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬‫از‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫خوشبختی‬ ‫احساس‬ ‫بر‬ ‫چشمگیری‬ ‫تأثیر‬ ‫ما‬ ‫اعمال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬.‫دارد‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫رضایت‬16‫ثابت‬ ‫راهبرد‬‫عبارتند‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫از‬: 1-‫درك‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫روزانه‬ ‫لحظات‬‫کنید‬ ‫حین‬ ‫را‬ ‫کودکان‬ ‫یا‬ ‫ببویید‬ ‫را‬ ‫سرخی‬ ‫گل‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫مکث‬ ‫چندی‬ ‫از‬ ‫هر‬‫می‬ ‫درنگ‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ .‫کنید‬ ‫تماشا‬ ‫بازی‬‫ک‬‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫وقایعی‬ ‫تا‬ ‫نند‬‫عادی‬ ‫طور‬ ‫پشت‬ ‫عجله‬ ‫با‬‫می‬ ‫سر‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫روزانه‬ ‫خوشایند‬ ‫وقایع‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫ببینند‬ ،‫گذارند‬‫افزایش‬ ،‫کنند‬‫کاهش‬ ‫و‬ ‫رضایت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫می‬ ‫گزارش‬ ‫افسردگی‬‫کنند‬. 2-‫بپرهیزید‬ ‫مقایسه‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫چشم‬‫از‬ ‫جزئی‬ ‫چشمی‬‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫مقایسه‬ ‫اما‬ ‫هاست‬‫می‬ ‫سایرین‬ ‫با‬ ‫خودمان‬‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫و‬ ‫رضایت‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫جای‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫وارد‬ ‫لطمه‬ ‫شخصی‬ ‫دستاوردهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توجه‬ ،‫دیگران‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫مقایسه‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫بیشتری‬ ‫رضایت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫معطوف‬. 3-‫نکنید‬ ‫توجه‬ ‫پول‬ ‫به‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫فهرست‬ ‫رأس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پول‬ ‫که‬ ‫کسانی‬‫اولویت‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫های‬،‫دهند‬‫پایین‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ،‫افسردگی‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬‫امر‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫ملل‬ ‫در‬‫در‬ ‫را‬ ‫رضایت‬ ‫بیشتر‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫یکسان‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کمتر‬ ،‫بجوییم‬ ‫مادی‬ ‫کاالهای‬‫کوتاهی‬ ‫عمر‬ ،‫رضایت‬ .‫یابیم‬ ‫گذراست‬ ‫و‬ ‫دارد‬.‫پول‬‫اندکی‬ ‫نمره‬ ‫خودشکوفایی‬ ‫و‬ ‫پویایی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دوستان‬‫م‬‫ی‬‫گیرند‬. 4-‫داشته‬ ‫معنادار‬ ‫اهداف‬‫باشید‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫ارزشمند‬ ‫چیزی‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کسانی‬‫راضی‬ ‫بسیار‬ ،‫کنند‬‫تر‬‫می‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ .‫ندارند‬ ‫آرزویی‬ ‫یا‬ ‫رؤیاها‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کسانی‬ ‫از‬‫به‬ ‫تواند‬ ‫یاد‬ ‫سادگی‬‫گرفتن‬‫بچه‬ ‫آوردن‬ ‫بار‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫مهارتی‬‫شیوه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫رشد‬ ‫برای‬ ‫همواره‬ ‫انسان‬ .‫باشد‬ ‫اخالقی‬ ‫ای‬‫به‬‫گفته‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫معنا‬ ‫نوعی‬ ‫معنا‬ ‫و‬ ‫لذت‬ ‫تالقی‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫خوشبختی‬ ‫و‬ ‫رضایت‬ ،‫دانشمندان‬‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫هدف‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬‫انجام‬ ‫هایی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دهیم‬‫لذت‬ ‫هم‬ ‫شخصی‬ ‫نظر‬‫باشد‬ ‫مهم‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بخش‬.
 • 23. 21 RIECO 5-‫کار‬ ‫در‬‫دهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫ابتکار‬ ‫تا‬ ‫شغل‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫رضایت‬ ‫میزان‬‫به‬ ‫که‬ ‫ابتکاری‬ ‫به‬ ‫حدی‬‫می‬ ‫خرج‬‫می‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫خالقیت‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫معتقدند‬ ‫محققان‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ،‫دهید‬،‫دهیم‬ ‫به‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫دیگران‬‫راه‬ ‫و‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫را‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫بهبود‬ ‫های‬‫اضافی‬ ‫کارهای‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫انجام‬‫اغنا‬ ‫احساس‬ ‫بیشتر‬ ‫کارمان‬ ‫از‬ ،‫دهیم‬ ‫می‬‫کنیم‬. 6-‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫دوست‬‫دهید‬ ‫اهمیت‬ ‫خانواده‬ ‫افراد‬ً‫ال‬‫معمو‬ ‫راضی‬‫افراد‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫کمیت‬ ‫صرف‬ ‫اما‬ .‫دارند‬ ‫بهتری‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫دوست‬ ،‫خانواده‬‫انسان‬ .‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫دارد؛‬ ‫نیاز‬ ‫نزدیک‬ ‫رابطه‬ ‫به‬‫رابطه‬‫باشد‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫تفاهم‬ ‫برگیرنده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬. 7-‫را‬ ‫حالش‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫حتی‬ ،‫بزنید‬ ‫لبخند‬‫ندارید‬ ‫به‬‫می‬ ‫ساده‬ ‫نظر‬‫اما‬ ‫رسد‬‫فرصت‬ ،‫موجود‬ ‫امکانات‬ ‫راضی‬ ‫افراد‬ .‫است‬ ‫مؤثر‬ ‫بسیار‬‫می‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫وقتی‬ .‫بینند‬‫می‬ ‫نگاه‬ ‫آینده‬ ‫به‬ ‫آنان‬،‫کنند‬ ‫می‬ ‫مرور‬ ‫را‬ ‫گذشته‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خوشبین‬‫معموال‬ ،‫کنند‬‫گزینه‬‫می‬ ‫را‬ ‫مثبت‬ ‫های‬‫نشده‬ ‫بزرگ‬ ‫اینگونه‬ ‫بچگی‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ .‫بینند‬‫نی‬ ‫که‬ ‫اید‬‫م‬‫پر‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫عادت‬ ‫به‬ ‫مثبت‬ ‫نگرش‬ ‫تمرین‬ ‫با‬ ،‫ببینید‬ ‫را‬ ‫لیوان‬‫شود‬. 8-‫قدردان‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫گویی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تشکر‬ ‫طوری‬‫هستید‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ،‫دارند‬ ‫سپاسگزاری‬ ‫به‬ ‫عادت‬ ‫که‬ ‫کسانی‬‫سالم‬‫و‬ ‫تر‬‫خوشبین‬‫می‬ ‫پیشرفت‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫تر‬‫نشان‬ ‫تحقیقات‬ .‫کنند‬ ‫می‬‫دهد‬‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬‫کرده‬ ‫کمک‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬‫می‬ ‫تشکرآمیز‬ ‫نامه‬ ،‫اند‬‫نظر‬ ‫از‬ ،‫نویسند‬‫سطح‬ ‫در‬ ‫افسردگی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫رضایت‬ ‫یک‬ ‫اثر‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ .‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫پایینی‬‫هفته‬ ‫تا‬ ‫تشکرآمیز‬ ‫نامه‬‫می‬ ‫طول‬ ‫ها‬‫کشد‬. 9-‫از‬‫کنید‬ ‫ورزش‬ ‫و‬ ‫بروید‬ ‫بیرون‬ ‫خانه‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬‫می‬ ‫ورزش‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫تواند‬‫به‬‫هیچ‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مؤثر‬ ‫افسردگی‬ ‫درمان‬ ‫در‬ ‫داروها‬ ‫اندازه‬‫جانبی‬ ‫عوارض‬ ‫گونه‬‫نداشته‬ ‫نیز‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫هزینه‬ ،‫عالوه‬ ‫به‬ .‫باشد‬‫تحقق‬ ‫حس‬ ‫منظم‬ ‫ورزش‬ .‫است‬ ‫کمتر‬ ‫مراتب‬‫می‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چیزی‬‫فراهم‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫امکان‬ ،‫دهد‬ ‫می‬‫هورمون‬ ،‫کند‬‫عامل‬ ‫های‬‫آزاد‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خوب‬ ‫احساس‬‫می‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫و‬ ‫کند‬‫دهد‬. 11-‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫بخشش‬ ‫نوع‬‫به‬ ‫را‬ ‫بخشش‬ ‫و‬ ‫دوستی‬‫می‬ ‫محققان‬ .‫بجویید‬ ‫را‬ ‫مقصودی‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫جزئی‬‫کمک‬ ‫گویند‬،‫همسایه‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬‫عام‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫شدن‬‫باعث‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫اهدای‬ ‫یا‬ ‫المنفعه‬‫خ‬ ‫احساس‬ ‫ایجاد‬‫می‬ ‫شخص‬ ‫در‬ ‫وبی‬‫نظر‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫مزایای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫تندرستی‬‫دادن‬ ‫یاد‬ ،‫دوست‬ ‫دل‬ ‫درد‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫گوش‬ .‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫هم‬ ‫سیگار‬ ‫کردن‬ ‫ترک‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫ورزش‬ ‫از‬‫مهارت‬‫به‬ ‫توجه‬ ،‫ها‬ ‫موفقیت‬‫می‬ ‫رضایت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫گذشت‬ ‫روحیه‬ ‫و‬ ‫دیگران‬ ‫های‬‫محققان‬ .‫افزاید‬‫می‬‫خ‬ ‫دیگران‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫گویند‬‫می‬ ‫رج‬‫که‬ ‫کسانی‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ،‫کنند‬ ‫خرج‬ ‫خودشان‬ ‫برای‬‫می‬‫می‬ ‫رضایت‬ ‫احساس‬ ،‫کنند‬‫کنند‬. ‫دارا‬ ‫اندیشه‬ ‫گسترش‬ ‫شرکت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫تیم‬
 • 24. ‫ﻣﺎ‬‫ره‬‫ا‬‫ﻮ‬‫ﻮد‬‫ﻢ‬ ‫ﺪ‬ ‫ا‬‫ﯽ‬ R I E C O Consulting And Establishment Of Quality Management System Auditing And Evaluation Of Organization Maturity Design And Implementation Of Comprehensive Project Management Providing Human Resources Management