Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

طیف طرح و طیف پاسخ

4,196 views

Published on

طیف طرح و طیف پاسخ
BY MORTEZA.TASDIGH

Published in: Engineering
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

طیف طرح و طیف پاسخ

 1. 1. PRESENTED BY MORTEZA.TASDIGHI ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫طیف‬
 2. 2. ‫مقدمه‬ •‫حرکت‬ ‫طیف‬ ‫زمین‬ •‫طیف‬ ‫انواع‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ •‫و‬ ‫اهمیت‬ ‫کاربرد‬ •‫نمودار‬ ‫و‬ ‫مثال‬ •‫و‬ ‫فرمول‬ ‫نموادر‬ •‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫زلزله‬ •‫تبدیل‬ ‫شکل‬ ‫یافته‬ •‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫طرح‬ ‫طیف‬ •‫مقدمه‬ •‫کاربرد‬ •‫ویژه‬ ‫طرح‬ ‫طیف‬ ‫ساختگاه‬ •‫طیف‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫طیف‬ ‫پاسخ‬ •‫بین‬ ‫اختالف‬ 2
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫زمین‬ ‫حرکت‬ ‫طیف‬ ‫محتو‬ ‫ی‬ ‫فرکا‬ ‫نسی‬ ‫ها‬ ‫زلزله‬ ‫پیچیده‬ ‫بارگذاری‬ ‫ها‬ ‫مولفه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫محدوده‬ ‫ایجاد‬ ‫فرکانس‬ ‫میکند‬ ‫محتو‬ ‫ی‬ ‫فرکا‬ ‫نسی‬ ‫فرکانسی‬ ‫محتوی‬ ‫از‬ ‫زلزله‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫طیف‬ ‫انواع‬ ‫میاید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫طیف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تابعی‬ ‫هر‬ ‫زمانی‬ ‫فواصل‬ ‫عینا‬ ‫ثابت‬ ‫شود‬ ‫تکرار‬ 3
 4. 4. ‫مقدمه‬ ‫طیف‬‫پاسخ‬:‫ها‬ ‫سازه‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫زمین‬ ‫حرکت‬ ‫اثر‬‫ب‬‫ا‬‫مشخص‬ ‫مختلف‬ ‫طبیعی‬ ‫پریود‬‫میکنید‬ ‫طیف‬ ‫نوع‬ ‫سه‬‫میتواند‬‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫زمین‬ ‫حرکات‬ ‫خصوصیات‬ ‫طیف‬‫پ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طیفی‬ ‫سومین‬ ‫میکند‬ ‫تشریح‬ ‫را‬ ‫زمین‬ ‫حرکت‬ ‫فرکانسی‬ ‫محتوی‬ ‫پاسخ‬‫های‬ ‫روژه‬ ‫دارد‬ ‫وسیعی‬ ‫کاربرد‬ ‫زلزله‬ ‫مهندسی‬. ‫طیف‬ ‫فوریه‬ ‫طیف‬ ‫قدرت‬ ‫طیف‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫انواع‬ 4
 5. 5. ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ (‫بازتاب‬ ‫طیف‬)‫سیستمه‬ ‫حداکثر‬ ‫پاسخ‬ ‫تعیین‬ ‫جهت‬ ‫مناسبي‬ ‫وسیله‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زلزله‬ ‫مهندسي‬ ‫در‬ ‫کلیدي‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬‫یک‬ ‫اي‬ ‫است‬ ‫زمین‬ ‫حرکت‬ ‫از‬ ‫خاصي‬ ‫مولفه‬ ‫تحت‬ ‫خطي‬ ‫آزادي‬ ‫درجه‬. ‫پاسخ‬‫ازادی‬ ‫درجه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫سیستمی‬ ‫ماکزیمم‬(SDOF)‫در‬‫حرکت‬ ‫یک‬ ‫مقابل‬ ‫طبیعی‬ ‫فرکانس‬ ‫از‬ ‫تابعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫ورودی‬ (‫پریود‬‫طبیعی‬)‫سیستم‬ ‫میرایی‬ ‫ضریب‬ ‫و‬SDOF)*(‫تشریح‬ ‫را‬‫میکند‬. ‫طیف‬‫زیرا‬ ‫میکند‬ ‫منعکس‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زلزله‬ ‫خصوصیات‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫یک‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫حرکات‬ ‫این‬(SDOF)‫فیلتر‬‫میشود‬. 5
 6. 6. ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫پاسخ‬‫و‬ ‫مفیدترین‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫است‬ ‫لزلزه‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫سازه‬ ‫ترین‬ ‫اهمیت‬ ‫پر‬‫ابزار‬‫است‬ ‫زمین‬ ‫حرکات‬ ‫خصوصیات‬ ‫شناخت‬. ‫اما‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫زمین‬ ‫واقعی‬ ‫حرکت‬ ‫نمیتواند‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫طیف‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫میدهد‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازه‬ ‫بر‬ ‫حرکات‬ ‫تاثیر‬ ‫راجب‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫برای‬ ‫روشهای‬ ‫تدوین‬ ‫سبب‬ ‫زلزله‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫کاربرد‬ ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫شدت‬ ‫با‬ ‫فرکانس‬ ‫محتوی‬ ‫دامنه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انها‬ ‫مستقیم‬,‫بر‬ ‫ورودی‬ ‫حرکت‬ ‫مدت‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫اثر‬ ‫طیفی‬ ‫مقادیر‬. ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازه‬ ‫پاسخ‬ ‫حداکثر‬ ‫تنها‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫طیف‬. ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬ 6
 7. 7. ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫سنگ‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫طیف‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫ماکزیمم‬ ‫جابجایی‬ ‫شتاب‬ ‫مقادیر‬ ‫که‬ ‫میشوم‬ ‫متوجه‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫فرک‬‫ا‬‫سهای‬(‫پریود‬)‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫وابسته‬ ‫مختلف‬‫های‬ ‫فرکانس‬‫متوسط‬ ‫پایین‬ ‫میباشد‬ ‫ثابت‬ ‫تقریبا‬ ‫طیفی‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬. ‫است‬ ‫ثابت‬ ‫نسبتا‬ ‫طیفی‬ ‫شتاب‬ ‫متوسط‬ ‫باال‬ ‫فرکانسهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫درحالی‬ ‫رفتار‬ ‫این‬ ‫میباشد‬ ‫ثابت‬ ‫تقریبا‬ ‫طیفی‬ ‫سرعت‬ ‫فرکانسها‬ ‫این‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫سبب‬ ‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫شتاب‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫طیف‬ ‫اغلب‬ ‫که‬(‫باال‬ ‫فرکانسهای‬ ‫در‬) ‫در‬ ‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫سرعت‬(‫متوسط‬ ‫فرکانسهای‬)‫و‬ ‫جابه‬‫در‬ ‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫جایی‬(‫پایین‬ ‫فرکانسهای‬)‫میشود‬ ‫تقسیم‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫نمودار‬ ‫و‬ ‫مثال‬ 7
 8. 8. ‫منفرد‬ ‫بصورت‬ ‫حسابی‬ ‫های‬ ‫مقیاس‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫طیف‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫معادله‬ ‫روابط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫رسم‬ ‫گردد‬ ‫ترسیم‬ ‫جانبه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫منحنی‬ ‫سرعت‬‫قائم‬ ‫محور‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫طیفی‬ ‫فرکانس‬‫طبیعی‬(‫طبیعی‬ ‫پریود‬)‫افقی‬ ‫محور‬ ‫روی‬ ‫را‬‫و‬ ‫نشان‬ ‫مایل‬ ‫های‬ ‫محور‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫مکان‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫شتاب‬‫میدهند‬ ‫دارند‬ ‫االستیک‬ ‫غیر‬ ‫رفتار‬ ‫زلزله‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ =‫االستیک‬ ‫غیر‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬=‫خطی‬ ‫غیر‬ ‫رابطه‬ ‫با‬ ‫متناظر‬ ‫طیف‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬ ‫نیرو‬ ‫با‬‫جابجای‬ ‫و‬ ‫کاهش‬ ‫طیفی‬ ‫های‬ ‫شتاب‬ ‫پذیری‬ ‫شکل‬ ‫تغییر‬ ‫افزایش‬ ‫میابد‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫تعریف‬ 8
 9. 9. ‫دستگاه‬ ‫حرکت‬‫درجه‬ ‫تک‬‫گیریم‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫پی‬ ‫شتاب‬ ‫تحت‬ ‫را‬.‫شتاب‬ ‫شود‬ ‫فرض‬ ‫معین‬ ‫زلزله‬g''(t)‫به‬‫وارد‬ ‫سازه‬ ‫پی‬ ‫باشـد‬ ‫شـده‬.‫رابطه‬ ‫در‬ ‫کلـی‬ ‫حالـت‬ ‫در‬ ‫سـازهای‬ ‫چنیـن‬ ‫حرکـت‬ ‫معـادلـه‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫زیر‬‫است‬.‫یا‬ ‫و‬ ‫خطی‬ ‫سازه‬ ‫خواه‬ ‫باشد‬ ‫غـیرخطی‬‫با‬ ‫رابطه‬ ‫این‬ ‫در‬‫داشتن‬ω‫و‬ξ(‫شاخصهای‬‫دینامیکی‬‫دستگاه‬ )‫پاسخ‬ ‫میتوان‬‫شتاب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬g''(t)‫بدست‬‫آورد‬. ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫زلزله‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫حرکت‬‫دستگاه‬‫تک‬‫درجه‬‫تحت‬‫شتاب‬‫پی‬ 9
 10. 10. ‫طیف‬ ‫اشکال‬ ‫گذشته‬ ‫سالهای‬ ‫در‬‫پاسخ‬‫ارائه‬‫شده‬‫شرایط‬ ‫از‬ ‫کالس‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫فقط‬‫های‬ ‫خاک‬‫شده‬ ‫فرض‬ ‫مشابه‬‫و‬ ‫است‬‫مق‬ ‫با‬ ‫طرح‬ ‫طیف‬‫یاس‬ ‫معموال‬ ‫زمین‬ ‫حرکات‬ ‫پارامترهای‬ ‫برخی‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫استاندارد‬ ‫طیف‬ ‫اشکال‬ ‫کردن‬PHA‫میاید‬ ‫بدست‬. ‫زمین‬ ‫حرکات‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫انکه‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ثبت‬‫گ‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ‫بزرگای‬ ‫با‬ ‫طیفی‬ ‫اشکال‬ ‫نزدیک‬ ‫ارتباط‬ ‫بحث‬ ‫شده‬‫رفت‬. ‫به‬‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫شکل‬‫شده‬ ‫محاسبه‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫الف‬ ‫شتاب‬‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ب‬ ‫شکل‬ ‫نگاشت‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫یافته‬ ‫تبدیل‬ ‫شکل‬ 10
 11. 11. •‫مکانیسم‬‫انرژی‬ ‫انتشار‬ •‫فاصله‬‫زلزله‬ ‫سطحی‬ ‫کانون‬ •‫عمق‬‫کانونی‬ •‫شرایط‬‫خاک‬ •‫اندازه‬‫ریشتر‬ •‫میرایی‬‫سیستم‬ ‫در‬ •‫مدت‬‫سیستم‬ ‫زمان‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫زیر‬ ‫پارامترهای‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مهندسان‬ ‫دیگر‬ ‫سازه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫ارزیابی‬ ‫باشد‬ ‫مفید‬.‫های‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫طیف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫زلزله‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫سازه‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬ ‫آسیب‬ ‫شناسی‬ ‫و‬ ‫کمبودها‬ ‫شناسایی‬ ‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬. 11
 12. 12. ‫نمود‬ ‫تقسیم‬ ‫ناحیه‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫پاسخ‬ ‫طیف‬:‫سخت‬ ‫ناحیه‬(A)‫ناحیه‬ ‫تشدید‬(B)‫وناحیه‬‫نرم‬(C) ‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫تقسیم‬‫طیف‬‫پاسخ‬‫به‬‫نواحی‬‫سخت‬،‫تشدید‬،‫نرم‬ 12
 13. 13. ‫طیف‬‫طرح‬ ‫منحنی‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زلزله‬ ‫وقوع‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫زمین‬ ‫شتاب‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬‫از‬‫طیف‬‫هایی‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫بدست‬‫حرکات‬ ‫این‬ ‫که‬‫میشود‬ ‫بیان‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫طیف‬ ‫برحسب‬ ‫اغلب‬ ‫زمین‬ ‫طرح‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫سازه‬ ‫ای‬ ‫زلزله‬ ‫طرح‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫منطقی‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫اساس‬.‫وجود‬ ‫با‬ ‫بعضی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫اختالف‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫طیف‬ ‫اینکه‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫مشترک‬ ‫خصوصیات‬.‫کردن‬ ‫صاف‬ ‫و‬ ‫مشترک‬ ‫خصوصیات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سازه‬ ‫طراح‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫رسم‬ ‫را‬ ‫طرح‬ ‫های‬ ‫طیف‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫منحنی‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫زلزله‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاوم‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫طرح‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بتواند‬. ‫ها‬ ‫منحنی‬ ‫این‬‫اساس‬ ‫طیفی‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازه‬ ‫ای‬ ‫زلزله‬ ‫تحلیل‬ ‫یا‬‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫دینامیکی‬ ‫شبه‬‫دهند‬ ‫مقدمه‬ 13
 14. 14. ‫دینامیکی‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫زلزله‬ ‫بارگذاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫طرح‬ ‫های‬ ‫طیف‬ ‫روند‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫ها‬ ‫سازه‬. ‫طیف‬‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫طیف‬ ‫نیستند‬ ‫یکسان‬ ‫ای‬ ‫لرزه‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫طیف‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫هستند‬ ‫قاعده‬ ‫بی‬ ‫بسیار‬ ‫ای‬ ‫لرزه‬ ‫منعکس‬ ‫را‬ ‫انها‬ ‫مشخص‬ ‫فار‬ ‫و‬ ‫فرکانسی‬ ‫محتوی‬ ‫جزئیات‬ ‫شکل‬ ‫این‬‫میکند‬. ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫طیف‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫کامال‬‫کردن‬ ‫هموار‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫هموار‬ ‫میاید‬ ‫بدست‬ ‫چندگانه‬ ‫حرکات‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫طیف‬ ‫پوش‬ ‫با‬ ‫گیری‬ ‫متوسط‬ ‫منبع‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫لرزشهای‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ساختگاه‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬ ‫طیف‬ ‫ترسیم‬ ‫است‬ ‫پیچیده‬ ‫هستند‬ ‫زلزله‬ ‫طیف‬ ‫کردن‬ ‫مقیاس‬ ‫جهت‬ ‫ماکزیمم‬ ‫جابجایی‬ ‫تقریبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫فرکانس‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫است‬ ‫طیف‬‫طرح‬ ‫کاربرد‬ 14
 15. 15. ‫در‬ ‫طرح‬ ‫زلزله‬ ‫برای‬ ‫زمین‬ ‫حرکت‬ ‫کننده‬ ‫منعکس‬ ‫طیف‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫نامه‬ ‫ایین‬. ‫و‬‫ساختمان‬ ‫بازتاب‬ ‫مقادیر‬ ‫حاصلضرب‬ ‫از‬B‫های‬ ‫پارامتر‬ ‫در‬ :‫مبنای‬ ‫شتاب‬ ‫نسب‬A‫اهمیت‬ ‫ضریب‬‫او‬‫رفتار‬ ‫ضریب‬ ‫عکس‬ 1 𝑅 ‫و‬ ‫بند‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬2-2‫در‬ ‫اید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫نامه‬ ‫ایین‬ ‫میرایی‬ ‫نسب‬ ‫طیف‬ ‫این‬ ‫تعیین‬5‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫صد‬ ‫در‬‫میشود‬. ‫طیف‬‫طرح‬ ‫کاربرد‬ 15
 16. 16. ‫این‬،‫تکتونیکی‬ ،‫شناسی‬ ‫زمین‬ ‫ویژگیهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫طیف‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫در‬ ‫خاک‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫میزان‬ ،‫شناسی‬ ‫لرزه‬ ‫میرائی‬ ‫نسبت‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ساختگاه‬5‫تعیین‬ ‫درصد‬ ‫شود‬ ‫می‬.‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زلزله‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫نوع‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نماید‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫متفاوتی‬ ‫میرائی‬ ‫نمودن‬ ‫منظور‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫طیف‬ ‫تهیه‬ ‫مبنای‬ ‫را‬.‫این‬ ‫شده‬ ‫محاسبه‬ ‫مقادیر‬ ‫رفتار‬ ‫ضریب‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫اهمیت‬ ‫ضریب‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫طیف‬ ‫گردد‬ ‫ضرب‬ ‫ساختمان‬.‫از‬ ‫نباید‬ ‫حاصل‬ ‫طیف‬ ‫مقادیر‬3/2 ‫باشد‬ ‫کمتر‬ ‫استاندارد‬ ‫طرح‬ ‫طیف‬ ‫نظیر‬ ‫مقادیر‬. ‫طیف‬‫طرح‬ ‫ساختگاه‬ ‫ویژه‬ ‫طرح‬ ‫طیف‬ 16
 17. 17. ‫یک‬‫طیف‬‫طرح‬‫به‬‫دو‬‫لحاظ‬‫مهم‬‫بطور‬‫مفهومي‬‫با‬‫طیف‬‫پاسخ‬‫اختالف‬ ‫دارد‬‫که‬‫عبارتند‬‫از‬: ۱-‫طیف‬،‫پاسخ‬‫دندانه‬‫دار‬‫است‬‫و‬‫نمودار‬‫پاسخ‬‫حداکثر‬‫یک‬‫سازه‬ ‫یک‬‫درجه‬‫آزادي‬‫در‬‫مقابل‬‫یک‬‫زلزله‬‫خاص‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫نوعي‬‫بیان‬‫از‬ ‫آن‬‫زلزله‬‫مي‬،‫باشد‬‫درحالیکه‬‫طیف‬،‫طرح‬‫هموار‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫مشخصه‬ ‫اي‬‫از‬‫تراز‬‫نیرو‬‫یا‬‫تغییرمکان‬‫طرح‬‫زمین‬‫لرزه‬‫بصورت‬‫تابعي‬‫از‬ ‫زمان‬‫تناوب‬‫طبیعي‬‫و‬‫نسبت‬‫میرایي‬‫مي‬‫باشد‬. ۲-‫براي‬‫بعضي‬‫از‬‫مناطق‬‫طیف‬،‫طرح‬‫پوشي‬‫از‬‫دو‬‫طیف‬‫طرح‬‫االستیک‬ ‫است‬. ‫یکي‬‫طیف‬‫زلزله‬‫دوردست‬‫و‬‫دیگري‬‫زلزله‬‫نزدیک‬ ‫نکته‬:‫در‬‫زمانهاي‬‫تناوب‬،‫کوچک‬‫طیف‬‫حاصل‬‫از‬‫زمین‬‫لرزه‬‫نزدیک‬‫و‬ ‫در‬‫زمانهاي‬‫تناوب‬،‫بزرگ‬‫طیف‬‫حاصل‬‫از‬‫زمین‬‫لرزه‬‫دور‬‫حاکم‬‫مي‬ ‫طیف‬‫پاسخ‬ ‫طیف‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫اختالف‬‫بین‬ 17
 18. 18. THANK YOU FOR YOUR TIME 18

×