Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business english standard

2,549 views

Published on

  • Be the first to comment

Business english standard

  1. 1. БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛ I Индекс: EN107 Мэргэжил: Бизнес, эдийн засгийн анги Улирал: III Судлах кредит: 2 Зорилго: Дэлхий нийтийн боловсролын гол чиг хандлага, даяарчлалын эрин зуунд англи хэлний хэрэгцээ шаардлага нэн чухал болсон өнөө үед англи хэлийг мэргэжлийн түвшинд эзэмшүүлэх, цэгцтэй мэдлэг олгоход уг хичээлийн зорилго оршино. 6. Зорилт: Бизнесийн болон албан ѐсны захидал бичих болон түүнтэй холбоотой үг хэллэгийг цээжлэх Бизнесийн харилцааны үг хэллэг, хэлц хэллэг зэргийг өдөр тутмын ярианд ашигладаг болгох Ярианы ур чадварыг хөгжүүлэх явцад сонсох, унших, бичих чадварыг зэрэг хөгжүүлэх 7. Мэдлэг, чадвар, дадал:.Оюутнуудыг санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, уншсан, сонссон зүйлдээ тулгуурлан тухайн сэдвийн хүрээнд эрэмбэ дараалал, логик бүтцийг хадгалан ярих чадвартай болгохын тулд заах аргын болон практик арга барилуудыг өргөнөөр ашиглаж сургана. Бизнесийн англи хэл II хичээл нь англи хэлийг гүнзгийрүүлэн судалж буй оюутнуудад тухайн улс орны талаарх газар зүй, улс төр, эдийн засаг, соѐлын талаарх мэдлэг эзэмшүүлж англи хэл дээр бичих, унших, орчуулах чадвар олгон чөлөөтэй ярих дадал суулгана. Сонсох чадвар: Бизнес, эдийн засгийн холбогдолтой хаилцан яриа, текстийн гол болон тодорхой утга санаа мэдээллийг сонсч ойлгох Унших чадвар: Мэргэжлийн үг хэллэгийг ердийн утгаас нь салгаж үндсэн агуулга, мэдээллийг ойлгож орчуулах Бичих чадвар: Мэргэжлийн түвшинд албан ба бус захидал, мэдээ мэдээлэл, зурвас, тэмдэглэл хөтлөх, essay зэргийг найруулан бичих Ярих чадвар: Өдөр тутмын худалдах болон худалдан авалт хийх, ажлын ярилцлаганд ороход тавигдах асуулт хариулт, банк санхүү, хүний нөөц зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд харилцан ярилцах 8. Агуулгын стандарт: Бизнесийн англи хэл I хичээлээр бизнесийн болон албан ѐсны хурал цуглаан зохион байгуулах, төлөвлөх, ажилд орох, захидал, өргөдөл бичих, гомдол санал гаргах, хүлээн авах, урилга, тодорхойлолт, мэдээлэл илгээх, хүлээн авах зэргээс эхлэн ажил, амьдрал, ахуйн 1. 2. 3. 4. 5.
  2. 2. холбогдолтой шинэ үг хэллэг сурч, англиар зөв сонсож, ярьж, бичиж сурах нь тухайн хичээлийн гол агуулга болно. Агуулгын сэдвүүд: 1. Face to face / Nice to meet you 2. Calculation / Numerals 3. Buying and Selling / Shopping for the day 4. Borrowing money / Spending money 5. Applying for a job / Job hunting 6. Hire and Fire / Pay, Salary 7. Working hours / Bank service 8. Meeting / Business communication 9. Business Letter / Hotel Reservation 10. Business Letter / Airport announcement 11. Distribution of manufactured goods / Travel arrangement 12. Visible and invisible goods / Immigrations and customs 9. Арга зүйн стандарт: 2 кредит / 64 цаг дадлага Дээрх агуулга нь дадлагын хичээлийн хэлбэрээр хэрэгжинэ. Дадлагын хичээлээр мэдлэгээ гүнзгийрүүлэн батжуулах, шинэ үг хэллэг сурах, мэргэжлийн үг хэллэгээ ашиглан өгүүлбэр, харилцан яриа зохиож харилцан ярилцах, бичих, орчуулах, тайлбарлах мэдлэг чадвар эзэмшинэ. Сургалтыг орчин үеийн техник хэрэгсэл магнитофон аудио кассет ашиглан багшийн удирдлагын дор зохион байгуулна. 10. Үнэлгээний стандарт: А. Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд Оюутнуудын мэдлэг чадварын үнэлэхэд “Бизнесийн англи хэл 1” хичээлийн агуулгын хүрээ ба агуулгын стандартад заасан үндсэн мэдлэг, чадвар, дадлыг хэр зэрэг эзэмшсэнийг тодорхойлох дараах нийтлэг шалгуур үзүүлэлтийг хэмжүүр болгоно. Мэдлэг чадварыг үнэлэхэд: Хичээлийн үндсэн бүтэц, судлах зүйл, нэр томъѐо, ухагдахуун зэргийг хэр зэрэг эзэмшсэн, бичгийн ажил болон бусад үнэлгээний стандартын аргуудыг /ангийн ажил, тест, аман болон бичгийн асуулгын г.м/ ашиглан шалгана. Үүнд: Ирц 10 оноо Явцын тест 30 оноо Сурах бичгийн хүрээнд сонсгох, бичүүлэх, орчуулах, сорилго хэлбэрээр явцын тест авах. Бие даалт/ангийн ажил/реферат 30 оноо Тодорхой өгөгдсөн сэдвээр болон чөлөөт сэдвээр бие даах ажил хийж хамгаалах Улирлын эцсийн шалгалт 30 оноо Б. Үнэлэлт дүгнэлт: Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийг үндэслэж оюутны мэдлэг, чадвар, дадалд доорх үнэлгээг өгнө. Үүнд:
  3. 3. Тухайн хичээлийн агуулгын дагуу үндсэн мэдлэг, чадварыг бүрэн дүүрэн эзэмшсэн эсэхийг тестээр болон амаар шалгаж үнэлэх Багш – оюутан, оюутан – оюутан санал бодлоо хоорондоо чөлөөтэй солилцох бүтээлч оролцоог үнэлэх Хичээлийн явцад тохиолдох бэрхшээл, аливаа асуудлыг багш оюутан хамтран буюу бие даан шийдэх чадварыг үнэлэх 11. Орчны стандарт: А. Багшид тавигдах шаардлага: Тухайн зааж буй хичээлээр онол, практикийн өргөн мэдлэгтэй байх Сурган хүмүүжүүлэх ухаан, боловсрол судлал, сэтгэл судлал, англи хэлний яриа бичгийн өргөн мэдлэгтэй байх Оюутнуудын мэдлэг бүтээх үйл явцад нь удирдан зөв чиглүүлж заавар зөвлөгөө өгөх чадвартай байх Сургалт хүмүүжлийн арга хэлбэрт тавигдах дидактик, сэтгэлзүйн болон ерөнхий шаардлагуудыг хангадаг байх Сургалтын уламжлалт, шинэ бүтээлч, идэвхжүүлэх аргуудыг чадварлагаар хослуулан хичээлийг оюутнуудын сэтгэхүйн онцлог, сонирхол, хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн сургалтыг зохион байгуулах арга барилыг эзэмшсэн байх Монгол улсын боловсролын зорилгыг хэрэгжүүлэгч байхын зэрэгцээ сурган хүмүүжүүлэх зарчимыг мөрддөг байх Хичээлийн холбогдолтой ном, сурах бичиг болон бусад материалын цуглуулгатай байх Бие даан мэргэжилээ дээшлүүлэх арга барил эзэмшсэн байх Хичээлийг асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлэх аргаар заах чадвартай байх Хичээл хоорондын болон хичээлийн сэдэв хоорондын уялдаа холбоог хангадаг байх Сургалтын орчин үеийн техник, технологийг эзэмшиж ашиглах чадвар эзэмшсэн байх Б. Сургалтын орчны шаардлага Сургалтын орчны стандартыг хангасан байх Сургалтын орчны эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байх Сургалтын техник хэрэгсэл, технологи, аудео, видео материалын шаардлага хангасан байх Хичээлийн явцад ашиглах ном сурах бичиг, гарын авлага, толь бичиг сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангагдсан байх 12. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Сургалтын орчин үеийн техник хэрэгсэл магнитофон аудио кассет, кодоскопын үзүүлэн, ном сурах бичиг, интернэт, вэб сайтууд зэргээр хангах Гарын авлага тараах материалаар хангах A. Сурах бичиг
  4. 4. 1. 2. 3. 4. 5. ”New International Business English” Leo Jones, Richard Alexander 1996 Cambridge University Press “Business English I” V.Khishigsuren 2001 “Business English I” T.Myagmarsuren 2001 Focus on grammar, high-intermediate Marjorie Fuchs, Margaret Bonner Longman 1995 Интернет хаяг: www.business-english.com www.better-english.com www.businessballs.com/acronyms.htm
  5. 5. БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛ II Индекс: EN108 Мэргэжил: Бизнес, эдийн засгийн анги Улирал: IV Судлах кредит: 2 Зорилго: Аливаа хэлийг сурахад нэн түрүүнд хөгжүүлбэл зохих ярих, бичих, сонсох, унших гэсэн 4 үндсэн чадварыг мэргэжлийн түвшинд эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ бусад дэд чадваруудыг хөгжүүлэхэд уг хичээлийн гол зорилго оршино. 6. Зорилт: Мэргэжлийн үг хэллэгийг бусад энгийн утгаас ялгаж орчуулах арга барил олгох Мэргэжлийн үг хэллэгийг цээжлүүлэх Бизнесийн харилцааны мэргэжлийн үг хэллэг, хэлц хэллэг зэргийг өдөр тутмын болон албан хэрэглээнд ашигладаг болгох Англи хэлний дүрэм болон онолыг амьдрал практик дээр тулгуурлан гүнзгий шатны мэдлэгийг олгох Ярианы ур чадварыг хөгжүүлэх явцад сонсох, унших, бичих чадварыг зэрэг хөгжүүлэх 7. Мэдлэг, чадвар, дадал:. Бизнесийн англи хэл II хичээл нь англи хэл гүнзгийрүүлэн судалж буй оюутнуудад дүрмийн гүнзгий түвшний мэдлэг эзэмшүүлж, бизнесийн болон мэргэжлийн үг хэллэг ашиглан англи хэлээр харилцан ярих дадал суулган англиас монгол хэл рүү, монголоос англи хэл рүү бичгийн болон аман орчуулга хийх чадвар олгоно. Сонсох чадвар: Бизнес, эдийн засгийн холбогдолтой харилцан яриа, текстийн гол болон тодорхой утга санаа мэдээлэл, статистик тоо бүртгэлийн талаарх мэдээ мэдээллийг сонсч ойлгох Унших чадвар: Мэргэжлийн үг хэллэгийг ердийн утгаас нь салгаж үндсэн агуулга, мэдээллийг ойлгож орчуулах Бичих чадвар: Мэргэжлийн түвшинд албан ба бус захидал, мэдээ мэдээлэл, зурвас, тэмдэглэл хөтлөх, essay зэргийг найруулан бичих Ярих чадвар: Маркетинг, эдийн засаг, бизнесийн сэдвийн хүрээнд мэргэжлийн түвшинд аман орчуулга хийн, санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх 8. Агуулгын стандарт: Бизнесийн англи хэл II хичээл нь бизнесийн болон мэргэжлийн сэдвийн хүрээнд англи хэлээр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх болон бичгийн болон аман орчуулга хийх, урилга, тодорхойлолт, мэдээлэл илгээх, хүлээн авах, техникийн болон эдийн засаг бизнесийн холбогдолтой шинэ үг хэллэг сурах, илтгэл тавьж сурах нь тухайн хичээлийн гол агуулга болно. Агуулгын гол сэдвүүд: 1. Letters, faxes and memos 1. 2. 3. 4. 5.
  6. 6. 2. On the phone 3. Summarizes, notes, reports 4. Working together 5. International trade 6. Money matters 7. Dealing with problems 8. Visitors and travelers 9. Marketing 10. Meeting 11. Jobs and careers 12. Sales and negotiation 9. Арга зүйн стандарт: 64 цаг дадлага 2 кредит Дээрх агуулга нь дадлагын хичээлийн хэлбэрээр хэрэгжинэ. Дадлагын хичээлээр мэдлэгээ гүнзгийрүүлэн батжуулах, шинэ үг хэллэг сурах, мэргэжлийн үг хэллэгээ ашиглан оюутнууд санаа бодлоо англи хэл дээр чөлөөтэй илэрхийлж өөр хоорондоо багшийн өгсөн сэдвийн дагуу өгүүлбэр, харилцан яриа зохиож харилцан ярилцах, асуулт хариулт ярилцлага хийх, тодорхой сэдвийн дагуу илтгэл тавьж хамтран хэлэлцэх, харьцуулан жиших, бичих, орчуулах, тайлбарлах мэдлэг чадвар эзэмшинэ. Сургалтыг орчин үеийн техник хэрэгсэл магнитофон аудио кассет ашиглан багшийн удирдлагын дор зохион байгуулна. 10. Үнэлгээний стандарт: А. Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд Оюутнуудын мэдлэг чадварын үнэлэхэд “Бизнесийн англи хэл II” хичээлийн агуулгын хүрээ ба агуулгын стандартад заасан үндсэн мэдлэг, чадвар, дадлыг хэр зэрэг эзэмшсэнийг тодорхойлох дараах нийтлэг шалгуур үзүүлэлтийг хэмжүүр болгоно. Мэдлэг чадварыг үнэлэхэд: Хичээлийн үндсэн бүтэц, судлах зүйл, нэр томъѐо, ухагдахуун зэргийг хэр зэрэг эзэмшсэн, бичгийн ажил болон бусад үнэлгээний стандартын аргуудыг /ангийн ажил, тест, аман болон бичгийн асуулгын г.м/ ашиглан шалгана. Үүнд: 1. Ирц 10 оноо 2. Явцын тест 30 оноо Сурах бичгийн хүрээнд сонсгох, бичүүлэх, орчуулах, сорилго хэлбэрээр явцын тест авах. 3. Бие даалт/ангийн ажил/реферат 30 оноо Тодорхой өгөгдсөн сэдвээр болон чөлөөт сэдвээр бие даах ажил хийж хамгаалах 4. Улирлын эцсийн шалгалт 30 оноо Б. Үнэлэлт дүгнэлт: Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийг үндэслэж оюутны мэдлэг, чадвар, дадалд доорх үнэлгээг өгнө. Үүнд:
  7. 7. 5. Тухайн хичээлийн агуулгын дагуу үндсэн мэдлэг, чадварыг бүрэн дүүрэн эзэмшсэн эсэхийг тестээр болон амаар шалгаж үнэлэх 6. Багш – оюутан, оюутан – оюутан санал бодлоо хоорондоо чөлөөтэй солилцох бүтээлч оролцоог үнэлэх 7. Хичээлийн явцад тохиолдох бэрхшээл, аливаа асуудлыг багш оюутан хамтран буюу бие даан шийдэх чадварыг үнэлэх 11. Орчны стандарт: А. Багшид тавигдах шаардлага: Тухайн зааж буй хичээлээр онол, практикийн өргөн мэдлэгтэй байх Сурган хүмүүжүүлэх ухаан, боловсрол судлал, сэтгэл судлал, англи хэлний яриа бичгийн өргөн мэдлэгтэй байх Оюутнуудын мэдлэг бүтээх үйл явцад нь удирдан зөв чиглүүлж заавар зөвлөгөө өгөх чадвартай байх Сургалт хүмүүжлийн арга хэлбэрт тавигдах дидактик, сэтгэлзүйн болон ерөнхий шаардлагуудыг хангадаг байх Сургалтын уламжлалт, шинэ бүтээлч, идэвхжүүлэх аргуудыг чадварлагаар хослуулан хичээлийг оюутнуудын сэтгэхүйн онцлог, сонирхол, хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн сургалтыг зохион байгуулах арга барилыг эзэмшсэн байх Монгол улсын боловсролын зорилгыг хэрэгжүүлэгч байхын зэрэгцээ сурган хүмүүжүүлэх зарчимыг мөрддөг байх Хичээлийн холбогдолтой ном, сурах бичиг болон бусад материалын цуглуулгатай байх Бие даан мэргэжилээ дээшлүүлэх арга барил эзэмшсэн байх Хичээлийг асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлэх аргаар заах чадвартай байх Хичээл хоорондын болон хичээлийн сэдэв хоорондын уялдаа холбоог хангадаг байх Сургалтын орчин үеийн техник, технологийг эзэмшиж ашиглах чадвар эзэмшсэн байх Б. Сургалтын орчны шаардлага Сургалтын орчны стандартыг хангасан байх Сургалтын орчны эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байх Сургалтын техник хэрэгсэл, технологи, аудео, видео материалын шаардлага хангасан байх Хичээлийн явцад ашиглах ном сурах бичиг, гарын авлага, толь бичиг сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангагдсан байх 12. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Сургалтын орчин үеийн техник хэрэгсэл магнитофон аудио кассет, кодоскопын үзүүлэн, ном сурах бичиг, интернэт, вэб сайтууд зэргээр хангах Гарын авлага тараах материалаар хангах A. Сурах бичиг
  8. 8. 13. ”New International Business English” Leo Jones, Richard Alexander 1996 Cambridge University Press 14. “International Business English” B.Saruultuya, D.Batsaikhan, T.Munkhchimeg 2013 15. “Business English” V.I.Bukanova, T.B.Prokhorova 2010 16. “Advanced Grammar in Use” Martin Hewings B. Интернет хаяг: www.business-english.com www.better-english.com www.businessballs.com/acronyms.htm www.englishclub.com/business-english

×