БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛ I

Индекс: EN107
Улирал: III
Судлах кредит: 2
Өмнө нь үзсэн байх хичээл: Англи хэл III, IV
Дараа нь үз...
I – IV сэдвээр: Албан ѐсны хурал, уулзалт болон албаны мэндчлэх ѐс, мөнгөний
нэгж, дэс тоо болон бутархай тоог зөв хэрэглэ...
Дадал: Нисэх буудал, аялалын захиалга хийх, зочид буудалд өрөө захиалах зэрэг
сэдвийн хүрээнд зөв уншиж, сонсож ойлгох, яр...
”Бизнесийн aнгли хэл I” дадлагын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
№

Сэдэв

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Face to face / Nice t...
“Бизнесийн англи хэл I” хичээлээр оюутны бие даан
гүйцэтгэх ажлын хөтөлбөр
1. Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: “Business” т...
Хэлбэр: “Manager Interview Questions” асуултуудыг орчуулан хариултыг бичиж
заасан хугацаанд асуугдаж хамгаална.
Шалгуур үз...
БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛ II

Индекс: EN108
Улирал: IV
Судлах кредит: 2
Өмнө нь үзсэн байх хичээл: Бизнесийн англи хэл I
Зорилго...
11. Jobs and careers
12. Sales and negotiation
I – IV сэдвээр: Албан ба албан бус захидал, факс, тэмдэглэл, зурвас бичих з...
Мэдлэг: Relative Clause, Comparative and Superlative degrees зэргийг зөв хэрэглэх
болон маркетингийн талаарх мэдлэг эзэмшү...
www.businessballs.com/acronyms.htm
www.englishclub.com/business-english
Бизнесийн Англи хэл II дадлагын хичээлийн сэдэвчил...
5. Тайлбар: Оюутан IV долоо хоногт бие даалтын ажлаа хуваарийн дагуу багшид
асуугдан хамгаална.
“Бизнесийн англи хэл II” х...
4. Оноо: Бие даалтын ажлыг багш шалгаж 10 оноогоор дүгнэнэ.
5. Тайлбар: Оюутан XIV долоо хоногт бие даалтын ажлаа хуваарий...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Business english hutulbur

714 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Business english hutulbur

 1. 1. БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛ I Индекс: EN107 Улирал: III Судлах кредит: 2 Өмнө нь үзсэн байх хичээл: Англи хэл III, IV Дараа нь үзэх хичээл: Бизнесийн англи хэл II Зорилго: Дэлхий нийтийн боловсролын гол чиг хандлага, даяарчлалын эрин зуунд англи хэлний хэрэгцээ шаардлага нэн чухал болсон өнөө үед англи хэлийг мэргэжлийн түвшинд эзэмшүүлэх, цэгцтэй мэдлэг олгоход уг хичээлийн зорилго оршино. 7. Зорилт: Бизнесийн болон албан ѐсны захидал бичих болон түүнтэй холбоотой үг хэллэгийг цээжлэх Бизнесийн харилцааны үг хэллэг, хэлц хэллэг зэргийг өдөр тутмын ярианд ашигладаг болгох Ярианы ур чадварыг хөгжүүлэх явцад сонсох, унших, бичих чадварыг зэрэг хөгжүүлэх 8. Хичээлийн хэлбэр: 2 кредит/64цаг дадлага 9. Сэдвийн дэлгэрэнгүй агуулга: Бизнесийн англи хэл I хичээлээр бизнесийн болон албан ѐсны хурал цуглаан зохион байгуулах, төлөвлөх, ажилд орох, захидал, өргөдөл бичих, гомдол санал гаргах, хүлээн авах, урилга, тодорхойлолт, мэдээлэл илгээх, хүлээн авах зэргээс эхлэн ажил, амьдрал, ахуйн холбогдолтой шинэ үг хэллэг сурч, англиар зөв сонсож, ярьж, бичиж сурах нь тухайн хичээлийн гол агуулга болно. Дадлагын хичээлийн сэдэв: 1. Face to face / Nice to meet you 2. Calculation / Numerals 3. Buying and Selling / Shopping for the day 4. Borrowing money / Spending money 5. Applying for a job / Job hunting 6. Hire and Fire / Pay, Salary 7. Working hours / Bank service 8. Meeting / Business communication 9. Business Letter / Hotel Reservation 10. Business Letter / Airport announcement 11. Distribution of manufactured goods / Travel arrangement 12. Visible and invisible goods / Immigrations and customs 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 2. 2. I – IV сэдвээр: Албан ѐсны хурал, уулзалт болон албаны мэндчлэх ѐс, мөнгөний нэгж, дэс тоо болон бутархай тоог зөв хэрэглэж сурах, худалдах болон худалдан авалт хийх, харилцагчтайгаа яаж харилцах талаарх үндсэн мэдлэгийг эзэмшинэ. IV-VIII сэдвээр: Ажилд орох СV, өргөдөл бичих, ярилцлаганд ороход анхаарах зүйлс болон цалин хөлс, урамшуулал, ажлын цаг ба компани болон корпорацийн бүтэц зохион байгуулалт, банкны үйл ажиллагааны талаар өргөн хүрээний мэдлэг эзэмшүүлнэ. VIII – XII сэдвээр: Хурал, уулзалт зохион байгуулах, оролцох, бизнесийн захидал бичиж сурах, экспорт, импортын бүтээгдэхүүний талаар өргөн мэдлэг эзэмших, зочид буудал, зоогийн газар гэх мэт олон нийтийн газар хэрхэн харилцах талаар мэдлэг эзэмшүүлнэ. 10. Бие даалтаар гүйцэтгэх ажил: 1. “Economics” текстийг уншиж орчуулан гол утгыг цээжээр ярьж мөн I - V хичээлийн шинэ үгийг цээжлэн IV долоо хоногт шалгуулна. 2. “Business” текстийг уншиж орчуулан гол утгыг цээжээр ярьж мөн V – VIII хичээлийн шинэ үгийг цээжлэн VIII долоо хоногт шалгуулна. 3. “Manager Interview Questions” асуултуудыг уншиж XIV долоо хоногт хариултыг асуугдаж шалгуулна. 11. Эзэмшвэл зохих: I-IV сэдвээр эзэмшвэл зохих: Мэдлэг: Хэлзүйн дүрмийн болон бутархай болон дэс тоо, дэлхийн улс орнуудын мөнгөн дэвсгэртийг яаж хэрэглэх талаарх мэдлэг эзэмшүүлнэ. Чадвар: Худалдах болон худалдан авах, мөнгөний нэгжтэй холбоотой үг хэллэгийн хүрээнд зохих үгийн санг эзэмшүүлж зөв уншиж, хэлж ойлгох чадвар олгоно. Дадал: Тухайн сэдэвтэй холбоотой текст, харилцан яриаг сонсож ойлгох, унших, бичих, сэдвийн дагуу харилцан ярих дадал суулгана. 1. IV-VIII сэдвээр эзэмшвэл зохих: Мэдлэг: Шинэ ажилд орох, CV, өргөдөл хэрхэн бичих, хурал уулзалт зохион байгуулах талаарх мэдлэг эзэмшүүлнэ. Чадвар: Ажлын цаг, цалин хөлс, урамшуулал, татвартай холбоотой үг хэллэгийг эзэмшүүлж өгүүлбэрт хэрхэн зөв хэрэглэх чадвар олгоно. Дадал: Банк санхүү, хүний нөөцийн албатай холбоотой харилцан яриа, өгүүлбэрүүдийг орчуулан, өөрсдөө зохион харилцан ярилцах дадал суулгана. 2. VIII- XII сэдвээр эзэмшвэл зохих: Мэдлэг: Бизнесийн болон албан ѐсны болон албан бус захидал хэрхэн бичих, биет ба биет бус, экспорт, импортын бараа бүтээгдэхүүний талаарх мэдлэг эзэмшүүлнэ. Чадвар: Хүсэлт гаргах, тусламж санал болгох, сайн болон муу мэдээ хэлэх, гомдол гаргах, хүлцэл өчих, захиалга өгөх, авах зэрэг албан ба албан бус захидал бичихэд хэрэглэх үг хэллэгүүдийг эзэмшүүлэн, бараа бүтээгдэхүүнийг яаж ангилах талаар ярих, унших , бичих чадварыг хөгжүүлэх чадвар олгоно.
 3. 3. Дадал: Нисэх буудал, аялалын захиалга хийх, зочид буудалд өрөө захиалах зэрэг сэдвийн хүрээнд зөв уншиж, сонсож ойлгох, ярих дадал суулгана. 12. Агуулга хэрэгжүүлэх арга зүй: Дээрх агуулга нь дадлагын хичээлийн хэлбэрээр хэрэгжинэ. Дадлагын хичээлээр мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх батжуулах, шинэ үг хэллэг сурах, харилцан яриа, захидал, essay бичих, орчуулах, тайлбарлах мэдлэг чадвар эзэмшинэ. Сургалтыг орчин үеийн техник хэрэгсэл магнитофон, аудио кассет ашиглан сургалтыг зохион байгуулна. 13. Үнэлгээний: А. Хэлбэр: Бичгийн болон аман шалгалт Б. Шалгуур үзүүлэлтүүд: Оюутнуудын мэдлэг, чадварыг үнэлэхэд Бизнесийн Англи хэл I хичээлийн хүрээ ба агуулгын стандартад заасан үндсэн мэдлэг, чадвар, дадлыг хэр зэрэг эзэмшсэнийг тодорхойлох дараах нийтлэг шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэмжүүр болгоно. Үүнд: Ирц 10 оноо Явцын тест 30 оноо Сурах бичгийн хүрээнд сонсгох, бичүүлэх, орчуулах, сорилго хэлбэрээр явцын тест авах. Бие даалт/ангийн ажил/реферат 30 оноо Тодорхой өгөгдсөн сэдвээр болон чөлөөт сэдвээр бие даах ажил хийж хамгаалах Улирлын шалгалт 30 оноо В. Аргачлал: Мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэхэд: Хичээлийн үндсэн бүтэц, судлах зүйл, нэр томъѐо, ухагдахуун зэргийг хэр зэрэг эзэмшсэн, бичгийн ажил болон бусад үнэлгээний стандартын аргуудыг /ангийн ажил, тест, аман болон бичгийн асуулгын г.м/ ашиглан шалгана. 14. Ашиглах материал: A. Сурах бичиг 1. ”New International Business English” Leo Jones, Richard Alexander 1996 Cambridge University Press 2. “Business English I” V.Khishigsuren 2001 3. “Business English I” T.Myagmarsuren 2001 4. Focus on grammar, high-intermediate Marjorie Fuchs, Margaret Bonner Longman 1995 5. Интернет хаяг: www.business-english.com www.better-english.com www.businessballs.com/acronyms.htm
 4. 4. ”Бизнесийн aнгли хэл I” дадлагын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө № Сэдэв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Face to face / Nice to meet you Calculation / Numerals Buying and Selling / Shopping for the day Borrowing money / Spending money Applying for a job / Job hunting Hire and Fire / Pay, Salary Working hours / Bank service Meeting / Business communication Business Letter / Hotel Reservation Business Letter/Airport announcement Distribution of manufactured goods/ Travel arrangement Visible and invisible goods/ Immigrations and customs 12 Хичээлийн хэлбэр цаг Дадлага 4цаг Дадлага 4цаг Дадлага 4цаг Дадлага 4цаг Дадлага 6 цаг Дадлага 6цаг Дадлага 6 цаг Дадлага 6цаг Дадлага 6 цаг Дадлага 6 цаг Дадлага 6 цаг Дадлага 6 цаг “Бизнесийн aнгли хэл I” хичээлээр оюутны бие даан гүйцэтгэх ажлын хөтөлбөр 1. Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: “Economics” текстийг уншиж орчуулан гол утгыг цээжээр ярьж мөн I – V р хичээлийн шинэ үгийг цээжлэн хамгаалах Cудлах улирал – III Хугацаа - IV долоо хоногт 2. Гүйцэтгэх ажлын: Хэлбэр: Сурах бичгийн бизнесийн холбогдолтой шинэ үгүүдийг цээжлэн, “Economics” текстийг орчуулан гол утгыг цээжээр ярина. Аргачлал: “Business English I” номын бизнесийн холбогдолтой үг, хэллэгийг түүвэрлэн цээжилж, багшийн өгсөн сэдвийг орчуулж, гол утгыг амаар асуугдаж хамгаална. 3. Үнэлгээний: Хэлбэр: Шинэ үгсийг цээжлэн, “Economics” текстийг орчуулан заасан хугацаанд хамгаална. Шалгуур үзүүлэлтүүд: Шинэ үгсийг цээжлэхээс гадна үг тус бүрийг алдаагүй зөв тод дуудах, үг тус бүрийн утгыг зөв орчуулсан байдлыг мөн текстийн гол утга агуулгыг хэрхэн зөв гарган орчуулж ярьж байгааг харгалзан оюутны мэдлэгийг үнэлнэ. 4. Оноо: Бие даалтын ажлыг багш шалгаж 10 оноогоор дүгнэнэ. 5. Тайлбар: Оюутан IV долоо хоногт бие даалтын ажлаа хуваарийн дагуу багшид асуугдан хамгаална.
 5. 5. “Бизнесийн англи хэл I” хичээлээр оюутны бие даан гүйцэтгэх ажлын хөтөлбөр 1. Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: “Business” текстийг уншиж орчуулан гол утгыг цээжээр ярьж мөн V - VIII хичээлийн шинэ үгийг цээжлэн хамгаалах Cудлах улирал – III Хугацаа VIII долоо хоногт 2. Гүйцэтгэх ажлын: Хэлбэр: Сурах бичгийн бизнесийн холбогдолтой шинэ үгүүдийг цээжлэн, “Business” текстийг орчуулан гол утгыг цээжээр ярина. Аргачлал: “Business English I” номонд гарч буй бизнесийн холбогдолтой үг, хэллэгийг түүвэрлэн цээжилж, багшийн өгсөн сэдвийг орчуулж, гол утгыг асуугдаж хамгаална. 3. Үнэлгээний: Хэлбэр: Шинэ үгсийг цээжлэн, “Business” текстийг орчуулан заасан хугацаанд хамгаална. Шалгуур үзүүлэлтүүд: Шинэ үгсийг цээжлэхээс гадна үг тус бүрийг алдаагүй зөв тод дуудах, үг тус бүрийн утгыг зөв орчуулсан байдлыг мөн текстийн гол утга агуулгыг хэрхэн зөв гарган орчуулж ярьж байгааг харгалзан оюутны мэдлэгийг үнэлнэ. 4. Оноо: Бие даалтын ажлыг багш шалгаж 10 оноогоор дүгнэнэ. 5. Тайлбар: Оюутан VIII долоо хоногт бие даалтын ажлаа хуваарийн дагуу багшид асуугдан хамгаална. “Бизнесийн англи хэл I”хичээлээр оюутны бие даан гүйцэтгэх ажлын хөтөлбөр 1. Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: “Manager Interview Questions” асуултуудыг уншиж XIV долоо хоногт хариултыг асуугдаж шалгуулна. Cудлах улирал – III Хугацаа - XIVдолоо хоногт 2. Гүйцэтгэх ажлын: Хэлбэр: “Manager Interview Questions” менежерийн ажлын ярилцлаганд ороход асуугддаг асуултуудыг уншиж орчуулан бүх асуултанд хариулан бичиж, асуултуудаас багш сонгон асууж оюутан хариултыг цээжээр асуугдаж хамгаална. Аргачлал: “Manager Interview Questions” асуултуудыг орчуулан хариултыг өөрийн үгээр эмх цэгцтэй зөв хариулан бичиж, асуугдаж хамгаална. 3. Үнэлгээний:
 6. 6. Хэлбэр: “Manager Interview Questions” асуултуудыг орчуулан хариултыг бичиж заасан хугацаанд асуугдаж хамгаална. Шалгуур үзүүлэлтүүд: Тухайн асуултуудыг хэр сайн ойлгож зөв орчуулсан байдал, үгийг хэр зөв оноосон байдал, хариултыг бичихдээ дүрмийн болон хэлзүйн алдаа гаргасан эсэхийг харгалзан оюутны мэдлэгийг үнэлнэ. 4. Оноо: Бие даалтын ажлыг багш шалгаж 10 оноогоор дүгнэнэ. 5. Тайлбар: Оюутан XIV долоо хоногт бие даалтын ажлаа хуваарийн дагуу багшид асуугдан хамгаална. Боловсруулсан: Т.Мөнхчимэг
 7. 7. БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛ II Индекс: EN108 Улирал: IV Судлах кредит: 2 Өмнө нь үзсэн байх хичээл: Бизнесийн англи хэл I Зорилго: Аливаа хэлийг сурахад нэн түрүүнд хөгжүүлбэл зохих ярих, бичих, сонсох, унших гэсэн 4 үндсэн чадварыг мэргэжлийн түвшинд эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ бусад дэд чадваруудыг хөгжүүлэхэд уг хичээлийн гол зорилго оршино. 6. Зорилт: Мэргэжлийн үг хэллэгийг бусад энгийн утгаас ялгаж орчуулах арга барил олгох Мэргэжлийн үг хэллэгийг цээжлүүлэх Бизнесийн харилцааны мэргэжлийн үг хэллэг, хэлц хэллэг зэргийг өдөр тутмын болон албан хэрэглээнд ашигладаг болгох Англи хэлний дүрэм болон онолыг амьдрал практик дээр тулгуурлан гүнзгий шатны мэдлэгийг олгох Ярианы ур чадварыг хөгжүүлэх явцад сонсох, унших, бичих чадварыг зэрэг хөгжүүлэх 7. Хичээлийн хэлбэр: 64цаг дадлага 2 кредит 8. Сэдвийн дэлгэрэнгүй агуулга: Бизнесийн англи хэл II хичээл нь англи хэлийг гүнзгийрүүлэн судалж буй оюутнуудад бизнесийн болон мэргэжлийн сэдвийн хүрээнд англи хэлээр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх болон англиас монгол хэл рүү, монголоос англи хэл рүү бичгийн болон аман орчуулга хийх, урилга, тодорхойлолт, мэдээлэл илгээх, хүлээн авах, техникийн болон эдийн засаг бизнесийн холбогдолтой шинэ үг хэллэг сурах нь тухайн хичээлийн гол агуулга болно. 9. Дадлагын хичээлийн сэдэв: 1. Letters, faxes and memos 2. On the phone 3. Summarizes, notes, reports 4. Working together 5. International trade 6. Money matters 7. Dealing with problems 8. Visitors and travelers 9. Marketing 10. Meeting 1. 2. 3. 4. 5.
 8. 8. 11. Jobs and careers 12. Sales and negotiation I – IV сэдвээр: Албан ба албан бус захидал, факс, тэмдэглэл, зурвас бичих зарчим болон тэдгээрийг бичихэд хэрэглэгдэх холбоосууд, цэг тэмдэг, товчлол, угтварыг хэрэглэж сурах, утсаар хэрхэн харилцах, ажлын байрны үндсэн зарчмуудын талаар суралцана. IV – VIII сэдвээр: Олон улсын худалдаа, данс хоорондын гүйлгээ болон аливаа нэг тохиолдолд гарах асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаарх үг хэллэгийг судалж, дүрмийн мэдлэгээ бататгана. VIII – XII сэдвээр: Маркетингийн талаар илүү өргөн мэдлэг эзэмшихээс гадна илтгэл тавихад анхаарах зүйлс, хурал уулзалтанд хэрхэн оролцох болон хэрэглэгдэх үг хэллэгийн талаарх мэдлэг эзэмшинэ. 10. Бие даалтаар гүйцэтгэх ажил: 1. “Good manners or have not to behave badly abroad” текстийг орчуулан гол утгыг ярьж мөн I – V хичээлийн шинэ үгийг цээжлэн IV долоо хоногт шалгуулан хамгаална. 2. “Economic and Social Situation of Mongolia” сэдэвт essay бичиж VIII долоо хоногт шалгуулна. 3. “General Government budget”, “Money, Loan and Stock market”, “External trade”, “Industry” зэрэг сэдвүүдээс орчуулга хийн гол утгыг ярьж XIV долоо хоногт хамгаална. 11. Эзэмшвэл зохих: I-IV сэдвээр эзэмшвэл зохих: Мэдлэг: Англи хэлний холбоосууд, цэг тэмдэг, товчлол, угтварыг зөв хэрэглэж сурах мэдлэг эзэмшүүлнэ. Чадвар: Албан болон албан бус захидал, факс, тэмдэглэлийг зөв бичиж, орчуулах, ажлын байранд хэрэглэгддэг болон хэрэглэгддэггүй үг хэллэгийг зөв хэрэглэх чадвар олгоно. Дадал: Тухайн сэдэвтэй холбоотой текст, харилцан яриаг сонсож ойлгох, унших, бичих, сэдвийн дагуу харилцан ярих, утсаар захиалга өгөх болон авахад хэрхэн зөв боловсон харьцах ямар үг хэллэг ашиглах талаарх дадал суулгана. IV-VIII сэдвээр эзэмшвэл зохих: Мэдлэг: Conditional type 0,1,2,3, to be or not to be or be –ing зэрэг дүрмийг бизнесийн англи хэлэнд хэрхэн зөв хэрэглэх мэдлэгийг эзэмшүүлнэ. Чадвар: Олон улсын худалдаа, зах зээлтэй холбоотой үг хэллэгийг эзэмшүүлж өгүүлбэрт хэрхэн зөв хэрэглэх чадвар олгоно. Дадал: Олон улсын худалдаа, аялал жуулчлалтай холбоотой өгүүлбэрүүдийг орчуулан, өөрсдөө зохион харилцан ярилцах, уучлал гуйх, хүсэлт гаргах зэрэг асуудал шийдвэрлэхэд хэрэглэгдэх үг хэллэгийг зөв хэрэглэх дадал суулгана. VIII- XII сэдвээр эзэмшвэл зохих:
 9. 9. Мэдлэг: Relative Clause, Comparative and Superlative degrees зэргийг зөв хэрэглэх болон маркетингийн талаарх мэдлэг эзэмшүүлнэ. Чадвар: Хурал уулзалт зохион байгуулах урилга бичих, англи хэл дээр илтгэл хэрхэн бичих, илтгэл тавих чадварыг хөгжүүлэх чадвар олгоно. Дадал: Олон улсын хурал, худалдааны үзэсгэлэнд оролцох, албан тушаал ахих зэрэг сэдвийн хүрээнд зөв уншиж, сонсож ойлгох, ярих дадал суулгана. 15. Агуулга хэрэгжүүлэх арга зүй: Дээрх агуулга нь дадлагын хичээлийн хэлбэрээр хэрэгжинэ. Дадлагын хичээлээр мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх батжуулах, шинэ үг хэллэг сурах, харилцан яриа, захидал, essay бичих, орчуулах, тайлбарлах мэдлэг чадвар эзэмшинэ. Сургалтыг орчин үеийн техник хэрэгсэл магнитофон, аудио кассет ашиглан сургалтыг зохион байгуулна. 16. Үнэлгээний: А. Хэлбэр: Бичгийн болон аман шалгалт Б. Шалгуур үзүүлэлтүүд: Оюутнуудын мэдлэг, чадварыг үнэлэхэд Бизнесийн англи хэл II хичээлийн хүрээ ба агуулгын стандартад заасан үндсэн мэдлэг, чадвар, дадлыг хэр зэрэг эзэмшсэнийг тодорхойлох дараах нийтлэг шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэмжүүр болгоно. Үүнд: Ирц 10 оноо Явцын тест 30 оноо Сурах бичгийн хүрээнд сонсгох, бичүүлэх, орчуулах, сорилго хэлбэрээр явцын тест авах. Бие даалт/ангийн ажил/реферат 30 оноо Тодорхой өгөгдсөн сэдвээр болон чөлөөт сэдвээр бие даах ажил хийж хамгаалах Улирлын шалгалт 30 оноо В. Аргачлал: Мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэхэд: Хичээлийн үндсэн бүтэц, судлах зүйл, нэр томъѐо, ухагдахуун зэргийг хэр зэрэг эзэмшсэн, бичгийн ажил болон бусад үнэлгээний стандартын аргуудыг /ангийн ажил, тест, аман болон бичгийн асуулгын г.м/ ашиглан шалгана. 17. Ашиглах материал: A. Сурах бичиг 1. “New International Business English” Leo Jones, Richard Alexander 1996 Cambridge University Press 2. “International Business English” B.Saruultuya, D.Batsaikhan, T.Munkhchimeg 2013 “Business English” V.I.Bukanova, T.B.Prokhorova 2010 3. “Advanced Grammar in Use” Martin Hewings B. Интернет хаяг: www.business-english.com www.better-english.com
 10. 10. www.businessballs.com/acronyms.htm www.englishclub.com/business-english Бизнесийн Англи хэл II дадлагын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сэдэв Letters, faxes and memos On the phone Summarizes, notes, reports Working together International trade Money matters Dealing with problems Visitors and travelers Marketing Meeting Jobs and careers Sales and negotiation Хичээлийн хэлбэр цаг Дадлага 4 цаг Дадлага 4 цаг Дадлага 6цаг Дадлага 4 цаг Дадлага 6цаг Дадлага 6 цаг Дадлага 6 цаг Дадлага 4 цаг Дадлага 6 цаг Дадлага 6 цаг Дадлага 6 цаг Дадлага 6 цаг “Бизнесийн англи хэл II” хичээлээр оюутны бие даан гүйцэтгэх ажлын хөтөлбөр 1. Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: “Good manners or have not to behave badly abroad” текстийг орчуулан гол утгыг ярьж мөн 1-5-р хичээлийн шинэ үгийг цээжлэн IV - V долоо хоногт шалгуулан хамгаална. Cудлах улирал – IV Хугацаа IV долоо хоногт 2. Гүйцэтгэх ажлын: Хэлбэр: Сурах бичгийн бизнесийн холбогдолтой шинэ үгүүдийг цээжлэн, “Good manners or have not to behave badly abroad” текстийг орчуулан гол утгыг цээжээр ярина. Аргачлал: “International Business English ” номонд гарч буй бизнесийн холбогдолтой үг, хэллэгийг түүвэрлэн цээжилж, багшийн өгсөн сэдвийг орчуулж, гол утгыг асуугдаж хамгаална. 3. Үнэлгээний: Хэлбэр: Шинэ үгсийг цээжлэн, “Good manners or have not to behave badly abroad” текстийг орчуулан заасан хугацаанд хамгаална. Шалгуур үзүүлэлтүүд: Шинэ үгсийг цээжлэхээс гадна үг тус бүрийг алдаагүй зөв тод дуудах, үг тус бүрийн утгыг зөв орчуулсан байдлыг мөн текстийн гол утга агуулгыг хэрхэн зөв гарган орчуулж ярьж байгааг харгалзан оюутны мэдлэгийг үнэлнэ. 4. Оноо: Бие даалтын ажлыг багш шалгаж 10 оноогоор дүгнэнэ.
 11. 11. 5. Тайлбар: Оюутан IV долоо хоногт бие даалтын ажлаа хуваарийн дагуу багшид асуугдан хамгаална. “Бизнесийн англи хэл II” хичээлээр оюутны бие даан гүйцэтгэх ажлын хөтөлбөр Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: “Economic and Social Situation of Mongolia” сэдэвт essay бичиж VIII долоо хоногт шалгуулна. Cудлах улирал – IV Хугацаа - VIII долоо хоногт 2. Гүйцэтгэх ажлын: Хэлбэр: “Economic and Social Situation of Mongolia” сэдэвт 250-300 үгтэй essay бичнэ. Аргачлал: “Economic and Social Situation of Mongolia” essay тухайн сэдвийн гол утгыг гаргаж чадахуйц өөрийн үгээр бичиж хамгаална. 3. Үнэлгээний: Хэлбэр: “Economic and Social Situation of Mongolia” essay бичиж заасан хугацаанд хамгаална. Шалгуур үзүүлэлтүүд: Тухайн сэдвээр essay бичихдээ хэлзүйн болоод найруулгазүйн алдаа гаргасан эсэх, үгийг хэрхэн зөв оновчтой сонгож хэрэглэсэн эсэхийг харгалзан оюутны мэдлэгийг үнэлнэ 4. Оноо: Бие даалтын ажлыг багш шалгаж 10 оноогоор дүгнэнэ. 5. Тайлбар: Оюутан VIII долоо хоногт бие даалтын ажлаа хуваарийн дагуу багшид асуугдан хамгаална. 1. “Бизнесийн англи хэл II” хичээлээр оюутны бие даан гүйцэтгэх ажлын хөтөлбөр 1. Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: “General Government budget”, “Money, Loan and Stock market”, “External trade”, “Industry” зэрэг сэдвүүдээс орчуулга хийн гол утгыг ярьж XIV долоо хоногт хамгаална. Cудлах улирал – IV Хугацаа - XIVдолоо хоногт 2. Гүйцэтгэх ажлын: Хэлбэр: “General Government budget”, “Money, Loan and Stock market”, “External trade”, “Industry” текстүүдээс сонгон орчуулан гол утгыг цээжээр ярина. Аргачлал:Багшийн өгсөн сэдвүүдээс сонгон орчуулж, гол утгыг асуугдаж хамгаална. 3. Үнэлгээний: Хэлбэр: “General Government budget”, “Money, Loan and Stock market”, “External trade”, “Industry”” текстүүдээс сонгон орчуулан заасан хугацаанд хамгаална. Шалгуур үзүүлэлтүүд: Текстийн гол утга агуулгыг хэрхэн зөв гарган орчуулж ярьж байгааг харгалзан оюутны мэдлэгийг үнэлнэ.
 12. 12. 4. Оноо: Бие даалтын ажлыг багш шалгаж 10 оноогоор дүгнэнэ. 5. Тайлбар: Оюутан XIV долоо хоногт бие даалтын ажлаа хуваарийн дагуу багшид асуугдан хамгаална. Боловсруулсан: Т.Мөнхчимэг

×