Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ขยะมูลฝอย - ชุมชนหนองสระพัง

ขยะมูลฝอย - ชุมชนหนองสระพัง

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

ขยะมูลฝอย - ชุมชนหนองสระพัง

 1. 1. ขยะมูลฝอย คือ ของเหลือทิ้งจากการใช้สอยของมนุษย์ หรือจาก ขบวนการผลิตจากกิจกรรมอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม ขยะเกิดจาก กิจกรรมต่างๆของคนเราในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็นภายในชุมชน เช่น เศษอาหาร เศษสินค้า เศษผ้า เศษกระดาษ ถุงพลาสติก มูลสัตว์ และซากสัตว์ และขยะมูลฝอยที่ติดเชื่อ ขยะพิษหรือขยะอันตรายจาก ครัวเรือน หากมีการคัดแยกก่อนทิ้งเพื่อนากลับมาใข้อีก สิ่งเหล่านั้นจะ ถูกเรียกว่าวัสดุเหลือใช้เนื่องจากยังไม่ได้ทิ้ง จึงยังไม่เป็นขยะ ขยะมูลฝอย แก่นนำต้องทำก่อน แล้วคนอื่นถึงจะทำตำม
 2. 2. เศษผัก เศษผลไม้เศษอำหำร ขยะมูลมูลฝอยมี 10 ประเภท พลำสติก ถุงพลำสติก ภำชนะพลำสติก เครื่องเล่นพลำสติก ผ้ำ ฝ้ำย ลินิน ขนสัตว์ ผ้ำไนลอน แก้ว หลอดไฟ เครื่องแก้ว เศษกระจก
 3. 3. ไม้โต๊ะ เก้ำอี้ กล่องไม้เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน โลหะ ลวด ตะปู กระป๋อง หิน กระเบื้อง กระดูก ยำง หนัง รองเท้ำ กระเป๋ำ ลูกบอล
 4. 4. กระดำษ ถุงกระดำษ กระดำษหนังสือพิมพ์ สมุด หนังสือ วัสดุอื่นๆ ที่ไม่สำมำรถจัดเข้ำกลุ่มต่ำงๆข้ำงต้น ขยะมูลฝอยมี 4 ชนิด 1 ขยะอินทรีย์ ขยะอินทรีย์ คือ ขยะย่อยสลายได้ เช่น พืช ผัก ไม้ เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ ซากสัตว์ เป็น ขยะที่มีปริมาณมากที่สุด 64 % ของปริมาณขยะ ทั้งหมด 2 ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่ยังใช้ได้หรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องนม กระป๋ อง น้าอัดลม เศษเหล็ก ขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะมูลฝอยที่มีปริมาณ 30 %
 5. 5. 4 ขยะอันตราย หรือขยะพิษ ขยะอันตรายหมายถึง หรือของขยะของ เสียที่ทาให้เกิดอันตราย ต้องเก็บรวบรวมไปกาจัด อย่างถูกวิธี เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ฟลูออเรน เซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะสารกาจัด ศัตรูพืช กระป๋ อง สเปรย์บรรจุสี หรือสารเคมี เป็นต้น มีปริมาณ 3% 3 ขยะทั่วไป ขยะทั่วไปหมายถึง ห่อพลาสติกใส่ขนม พลสติกห่อลูกอม พลาสติกบรรจุผงซักฝอก ซอง บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร โฟ มเปื้อนอาหาร ฟอย์ยเปื้อนอาหาร มีปริมาณทั้งหมด 3%
 6. 6. การทาน้าหมักจุลินทรีย์ น้าหมักจุลินทรีย์มีลักษณะเป็นของเหลว มีฤทธิ์เป็นกรด มีรสเปรี้ยว มีกลิ่นคล้ายน้าส้มสายชู ประกอบด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ และสารอาหารใน รูปแบบ กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ น้าตาลคลูโคส วิตามินเหลือแร่ฮอร์โมน เอนไซม์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ พีช นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ ดับ กลิ่นและล้างห้องน้า ทาได้ 2 วิธีดังนี้ อุปกรณ์ 1 ขยะสด เช่น เศษอาหาร เศษผลไม้ แยกขยะให้ เป็นชนิดเดียวกัน 3 กิโลกรัม 2 น้าตาลแดง หรือน้าตาลอ้อย กากน้าตาล 1 กิโลกรัม 3 ถังน้าพลาสติกมีฝาปิดขนาด 20 ลิตร 4 น้าสะอาด วิธีทา 1 นาผักบุ้งแดง หรือเปลือกสับปะรด 3 กิโลกรัมมา ผสมกับกากน้าตาล 1กิโลกรัม แล้วนาไปใส่ใน พลาสติกที่เตรียมไว้พร้อมกับปิดฝาหมักทิ้งไว้ 15 วัน 2 เติมน้าลง 5 เท่า หมักต่อไปอีก 30 วัน จะได้ น้าหมักจุลินทรีย์
 7. 7. สอนให้รู้ ดูให้เป็น รู้แล้วต้องทำได้ สอนแบบเกำะติด ถึงลูกถึงคน ช่วยกันทำ เพื่อควำมภูมิใจในผลงำน
 8. 8. กำกน้ำตำล หน้ำตำเป็นอย่ำงนี้ กวนด้วย วัสดุที่หำได้ในครัวเรือน ผสมให้เข้ำกัน เด็กมุง ชื่นชมผลงำน
 9. 9. กวน ให้ไว ปืดฝำไว้เพื่อทำกำรหมัก จำกวัชพืข เตรียมเป็นปุ๋ย ชั่ง ตวง วัด
 10. 10. บดละเอียด ก่อนผสมในอัตรำส่วนที่เหมำะสม ทีมผู้นำกลุ่มแกนนำ ทีมสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้
 11. 11. น้าหมักจุลินทรีย์ วิธีใช้ 1 ใช้ล้างห้องน้า 2 ลดกลิ่นเหม็น 3 เทลงโถส้วม ช่วยย่อยสลายทาให้ส้วมไม่เต็ม 4 ใช้ 1:1500 เป็นปุ๋ ยใช้ฉีดพ่นต้นหรือรด ต้นไม้ 5 เป็นหัวเชื่อจุลินทรีย์ ข้อควรระวัง - ห้ามโดนแสงแดด - ควรเก็บไว้ในที่ร่ม - ต้องเจือจางก่อน 1:1500 ส่วน ก่อนไปฉีด พ่น และรดต้นไม้
 12. 12. การนาขยะอินทรีย์ไปทาปุ๋ ยหมัก วัสดุอุปกรณ์ 1 วงซีเม้นต์ 2 วง 2 ขยะอินทรีย์ เศษอาหารใบไม้ ผักสดผลไม้ 3 ขยะแห้ง หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง 4 จอบ 5 บัวรดน้า 6 น้า หรือจากถุงไบโอ วิธีทา ใส่ขยะอินทรีย์ หญ้าแห้ง ใบไม้แห้งลงในถัง ส่วน เศษอาหารทิ้งลงไว้ด้านบน ถ้ามีกลิ่นให้เติมหญ้าแห้งหรือใบไม้ ลงไปด้านบนเพื่อดับกลิ่น ขยะใหม่ให้เทลงด้านบนพลิกกลับทุก สัปดาห์ ใช้เวลา 3 เดือน ก็จะได้ปุ๋ ยหมักมีสีน้าตาลเข้ม ประโยชน์ของปุ๋ ยหมักจากขยะอินทรีย์ 1 ปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ ของดิน 2 ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 3 ใช้แทนปุ๋ ยเคมี 4 ลดค่าชจ่ายในครัวเรือน 5 ลดภาวะโลกร้อน
 13. 13. ท่อหมักปุ๋ย ริมถนน ประจำชุมชน ปุ๋ยหมัก ได้ที่ พร้อมใช้งำน
 14. 14. การทาก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวิภาพ ที่ผลิตขึ้นจากการหมักมูลสัตว์ มูลคน และขยะเหลือทิ้งที่ย่อยสลายได้จากครัวเรือนและชุมชน โดย การหมักในสภาพแวดล้อม เช่น ถังหมักหรือบ่อที่ไร้อากาศ จุลินทรีย์ที่มอยู่ตามธรรมชาติจะเปลี่ยนอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ให้ กลายเป็นก๊าซชีวภาพที่มีคุณสมบัติติดไฟ สามารถนาไปใช้เป็น พลังงานให้ความร้อน ใช้หุงต้ม ให้แสงสว่าง หรือใช้เดิน เครื่องจักร เครื่องยนต์ได้วัสดุอุปกรณ์ 1 ขุดหลุมกว้าง 1.8 เมตร และยาว 5 เมตร 2 ถุงมาไบโอแก๊ส 3 มูลสัตว์ 1500 กิโลกรัม 4 น้า 1500 ลิตร 5 ท่อปูนเติมมูลสัตว์และน้า 100 x 50 6 ท่อรับน้าปุ๋ ยส่วนเดินออก 100 x 50 7 ท่อ PVC 8 เตาแก๊สที่ใช้กับไบโอแก๊ส วิธีทา 1 เติมมูลสัตว์และน้า ลงถังเติมอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง นา ลงถังเติมครั้งละ 100 กก. เติมน้า 100 ลิตร แล้วคน ให้เข้า กัน จนมูลสัตว์หมด 1500 กิโลกรัม ครั้งต่อไปเติมขยะ อินทรีย์ที่ย่อยสลายง่าย 2 หมักไว้ 15 วัน 3 ได้ใช้ก๊าซชีวิภาพติดไฟ 4 ไบโอแก๊ส 4-5 ชั่วโมงต่อวัน 5 ครั้งต่อไปเติมขยะอินทรีย์ที่ละเอียด 100 ลิตร ประโยชน์ของไบโอแก๊ส 1 ใช้หุงต้ม 2 ใช้เป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าได้ 3 ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ ยเคมี 4 ลดโลกร้อน
 15. 15. จุดเติม เศษอำหำร 15 วันก๊าซขึ้นเต็มถุง ถึงเติมขยะอินทรีย์ สับละเอียด หรือเศษอาหาร
 16. 16. ถ้าก๊าซอ่อนลง ให้เติมมูลสัตว์ 1 ส่วน น้า 1 ส่วน หรือขยะอินทรีย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากปัญหาสู่หนทางแก้ไข
 17. 17. จากรุ่นถุง สู่รุ่นถัง ใช้งาน ในระดับครังเรือน
 18. 18. การคัดแยกขยะแบบ 3R 1 คิดก่อนใช้ โดยการให้ความแก่ชุมชน ให้มีรส่วนร่วม ในการลดขยะมูลฝอยในชุมชน ได้แก่ ใช้สินค้าแบบเติม ใช้ผ้าเช็คหน้า แทนการใช้กระดาษทิชชู ใช้กล่องอาหาร แทนการใช้กล่องโฟม ใช้ตะกร้า แทนการใช้ถุงพลาสติก
 19. 19. 2 ใช้แล้วใช้อีก Reuse ชุมชนหนองสระพังให้ความรู้แก่ชุมชน ให้ใช้สิ่งของต่างๆให้คุ้มค่า รียูช ใช้กระดาษสองหน้า ใช้ถุงพลาสติกให้คุ้มค่า ใช้แล้วใช้อีก นาขวดน้าใช้แล้วมาบรรจุน้าใช้ใหม่ ซ่อมได้ นากลับมาใช้ใหม่
 20. 20. 3 นากลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล คือ กานาวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนามาเข้าสู่ขบวนการรีไซเคิล ขวดแก้ว (แก้วขาว/แก้วสี) กระดาษ(กระดาษขาว/กระดาษสี) ขยะพลาสติก โลหะ(สังะสี เหล็ก อลูมิเนียม)
 21. 21. พลาสติกที่สามารถขายได้ 1 พลาสติกขาวขุ่น เช่น ขวดน้าดื่มทั่วไป 2 พลาสติกขวดเพท เช่น ขวดที่บรรจุน้าดื่มชนิดใส 3 พลาสติกฝาจุดน้าปลา 4 พลาสติกขวดยาสระยาผม 5 พลาสติกท่อเอสลอน เช่น ท่อน้าสีฟ้ า,สีเทาและ สีเหลือง ส่วนสีดาไม่รับซื้อ 6 รองเท้ายาง เช่น รองเท้าบู๊ทที่ชารุดแล้ว 7 สายยางที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 8 เปลือกสายไฟที่แกะลวดทองแดงออก 9 ตลับเทป วีดีโอ 10 ขวดน้ามันพืช แก้วน้าพลาสติก ทุ่นลอยจับ ปลา 11 ถ้วยไอศกรีม ขวดยาคูลท์ 12 หลอดโฟมล้างหน้า แกลอนน้ามัน 13 สันรองเท้าสตรี กระถางต้นไม้พลาสติก กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมธนาคารมีเป้ าหมายเพื่อให้สมาชิกใน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาชยะ ของชุมชนและสร้างจิตสานักในการคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งสร้างนิสัยการออมทรัพย์ลักษณะของกิจกรรมเริ่ม จากการรับสมัครสมาชิกแล้วนาวัสดุรีไซเคิลมาชั่งน้าหนัก และคานวณเป็นจานวนเงินบันทึกไว้ในสมุดคู่ฝากโดยใช้ ราคาที่ได้ประสานกับร้านรับซื้อของเก่าเป็นเกณฑ์ในการ กาหนดราคารายได้ของกิจกรรมมาจากผลต่างราคาที่ คณะทางานกาหนดกับราคาที่สามารถขายให้กับร้านรับ ซื้อซึ่งต้องมีการหักค่าใช้จ่ายอื่นๆชุมชนหนองสระมี สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 107 ราย
 22. 22. เทศบาล ออกมารับซื้อขยะ ชุมชนหนองสระพัง วันพฤหัสบดี แรกของทุกเดือน รอขาย ตามนัด
 23. 23. เข้าคิว รอชั่งน้าหนัก ลงบัญชี ให้เรียบร้อย เต็มแล้วครับ
 24. 24. ขยะพิษแลกแต้ม 1 หลอดไฟยาว 3 แต้ม 2 หลอดไฟสั้น 2 แต้ม 3 หลอดกลม 2 แต้ม 4 ถ่านไฟฉายไฟใหญ่ 1 แต้ม 5 ถ่านไฟฉายเล็ก 3 ก้อน 1 แต้ม 6 ยาเม็ด(หมดอายุ)100 เม็ด 1 แต้ม 7 กระป๋ องยาฆ่าแมลงใหญ่ 3 แต้ม 8 กระป๋ องยาฆ่าแมลงเล็ก 2 แต้ม 9 แบตเตอรี่มือถือ 3 แต้ม 10 จอคอม 14 นิ้ว 20 แต้ม 11 จอคอม 20 นิ้ว 20 แต้ม รางวัล 20 แต้ม แลก สบู่ 1 ก้อน 40 แต้ม แลก น้าปลา/น้ามันพืช อย่างละ 1 ขวด 50 แต้ม แลก แฟ๊ บ 1 ถุง 400 แต้ม แลก กระติกน้าแข็ง 1 ใบห
 25. 25. กิจกรรมขยะพิษแลกแต้ม กี่แต้มถึงจะได้น้าปลา 40 แต้ม ขอน้ามันพืช หนองสระพัง สู้...สู้..!!

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • BaiFernSupattra

  Sep. 24, 2016

ขยะมูลฝอย - ชุมชนหนองสระพัง

Views

Total views

359

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

103

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×