Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dossier ocupació, igualtat i cohesió social

238 views

Published on

Comissió ocupació igualtat i cohesió socials

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dossier ocupació, igualtat i cohesió social

 1. 1. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local MONTSIÀ 2026 PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER CONSENSUAR UNA ESTRATÈGIA TERRITORIAL INNOVADORA COMISSIÓ OCUPACIÓ, IGUALTAT I COHESIÓ SOCIAL Novembre 2016
 2. 2. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local Situació poblacional a) Evolució població Després d’un dècada (2000/10) amb un creixement poblacional del 23% essent el punt màxim l’any 2010 amb 72.333 hab., encadenem 5 anys de pèrdua de població situant-nos actualment a la xifra de 68.524 hab. 72.333 72.261 72.121 71577 69.613 68.524 66.000 68.000 70.000 72.000 74.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de la població a la comarca del Montsià 2010- 2015 Variació 2013-2015 Evolució de la població 2011 2013 2015 Absoluts % Homes 36.716 36.391 34.481 -1.910 -5,25% Dones 35.545 35.186 34.043 -1.143 -3,25% Població de 0-15 anys 11.370 11.401 10.964 -437 -3,83% Població de 16-64 anys 47.580 46.577 43.824 -2.753 -5,91% Població de 65 i més anys 13.311 13.599 13.736 137 1,01% Espanyols 56.575 56.537 56.596 59 0,10% Estrangers ND 15.724 14.981 -743 -4,73% Població resident a l'estranger 849 971 1.127 156 16,07% TOTAL 72.261 71.577 68.524 -3.053 -4,27 INFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL MONTSIÀ
 3. 3. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local b) Distribució per municipis Distribució de la població al Montsià 2015 14% 30% 1% 1% 1% 22% 5% 5% 8% 10% 1% 2% Alcanar Amposta Freginals Galera, la Godall Mas de Barberans Masdenverge Sant Carles de la Ràpita Sant Jaume d'Enveja Santa Bàrbara Sénia, la Ulldecona c) Estructura de la població Taula comparativa grans grups d’edat 2015 Dels 0 als 14 anys Dels 15 als 64 anys 65 anys i més Montsià 15% 65% 20% Terres de l’Ebre 14,4% 64% 21,6% Tarragona 16,4% 65,8% 17,8% Catalunya 15,8% 66,1% 18,1% Taula comparativa població per grups quinquenals de la comarca del Montsià 2012-15 Municipi Població 2012 Població 2013 Var. Anual 12- 13 Població 2014 Var. Anual 13-14 Població 2015 Var. Anual 14-15 De 0 a 4 anys 3.807 3.664 -143 3.414 -250 3.742 328 De 5 a 9 anys 3.651 3.727 76 3.759 32 3.358 -401 De 10 a 14 anys 3.325 3.348 23 3.334 -14 3.121 -213 De 15 a 19 anys 3.102 3.102 0 3.096 -6 3.213 117 De 20 a 24 anys 3.865 3.699 -166 3.324 -375 3.831 507 De 25 a 29 anys 4.930 4.537 -393 4.125 -412 4.968 843 De 30 a 34 anys 6.465 6.027 -438 5.422 -605 5.991 569 De 35 a 39 anys 6.256 6.292 36 6.150 -142 5.513 -637 De 40 a 44 anys 5.907 5.911 4 5.631 -280 5.243 -388 De 45 a 49 anys 5.115 5.225 110 5.295 70 4.737 -558 De 50 a 54 anys 4.619 4.722 103 4.665 -57 4.175 -490 De 55 a 59 anys 3.971 4.062 91 4.121 59 3.689 -432 De 60 a 64 anys 3.637 3.662 25 3.631 -31 3.472 -159 De 65 a 69 anys 3.273 3.382 109 3.390 8 3.054 -336 De 70 a 74 anys 2.844 2.765 -79 2.851 86 2.447 -404 De 75 a 79 anys 2.862 2.846 -16 2.675 -171 2.399 -276 De 80 a 84 anys 2.379 2.407 28 2.443 36 2.364 -79
 4. 4. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local d) Població per lloc de naixement 71,69 10,46 17,85 70,71 10,36 18,93 68,89 10,24 20,87 68,27 10,25 21,48 68,18 10,37 21,44 67,92 10,48 21,59 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Població per lloc de naixement. Montsià 2010-2015 Catalunya Resta Estat Estranger e) Nivell d’instrucció Taula nivell d’instrucció de la població 2011. Montsià Terres de l’Ebre Catalunya Sense titulació 10,5% 11,8% 10% ESO o equivalent 53,2% 51,4% 41,8% Batxillerat i cicles formatius 24,9% 24,7% 27,9% Estudis universitaris 11,4% 12,1% 20,3%
 5. 5. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local Situació econòmica Per primera vegada en molt de temps la comarca va tenir durant el 2014 un augment de l’activitat del 1,77% del PIB, un augment amb la línia de la mitjana catalana que ha estat de l’1,52% i superior tant a la mitjana provincial com a l’ambit de les Terres de l’Ebre i les seves comarques. Tot i aquest avenç positiu cal recordar que el VAB Comarcal durant el període 2010 -2014 és de -6,13% . Treballdors per sector d'activitat al Montsià 1er trimestre 2016 6% 22% 7%65% Agricultura Indústria Construcció Serveis Empreses al Montsià per sector econòmic 1er trimestre 2016 2% 12% 8% 78% Agricultura Indústria Construcció Serveis
 6. 6. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local Empreses CCAE 1 dígit Trimestre 1 2016 Index d'especialització1 A- Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 164,32 B- Indústries extractives 343,3 C- Indústries manufactureres 131,82 D- Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 35,34 E- Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 116,28 F- Construcció 80,01 G- Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 110,98 H- Transport i emmagatzematge 98,46 I- Hostaleria 103,13 J- Informació i comunicacions 79,55 K- Activitats financeres i d'assegurances 111,49 L- Activitats immobiliàries 59,51 M- Activitats professionals, científiques i tècniques 93,56 N- Activitats administratives i serveis auxiliars 69,4 O- Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 94,42 P- Educació 99,03 Q- Activitats sanitàries i de serveis socials 83,32 R- Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 84,36 S- Altres serveis 100,92 T- Llars que donen ocupació a personal domèstic 43,74 1 Indica el grau d'especialització en un sector econòmic que té un territori respecte un altre superior (en aquest cas la província). Es mesura comparant el pes que cada sector econòmic té en aquests dos territoris. Si el valor de l'índex és 100 o al voltant de 100 el territori analitzat té una especialització en el sector similar a la de l'altre territori, si és més alt que 100 és que està relativament especialitzat i si s'apropa a 0 és que no ho està
 7. 7. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local Situació ocupacional a) Evolució de l’atur registrat Evolució atur registrat al Montsià 2004-2016 1180 1674 1558 1553 2113 4563 5604 5896 6206 6774 6604 5151 4615 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 Taula durada de la demanda per edats. Agost 2016 Fins a 6 mesos De 6 a 12 mesos De 12 a 24 mesos Més de 24 mesos Menors de 20 92 13 6 0 De 20 a 24 145 35 11 6 De 25 a 29 222 57 26 30 De 30 a 34 237 84 66 56 De 35 a 39 286 99 72 84 De 40 a 44 290 120 86 106 De 45 a 49 258 107 102 185 De 50 a 54 197 116 96 222 De 55 a 59 148 93 113 353 De 60 a 64 91 38 70 237
 8. 8. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local Nivell formatiu de les persones en atur registrat al Montsià. Agost 2016 5% 3%6% 86% Sense estudis Estudis secundaris (ESO i programes equivalents) Estudi post -secundaris Universitaris Aturats segons d'activitat econòmica. Agost 2016 12% 16% 10%56% 6% Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior
 9. 9. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local Evolució de la contractació laboral al Montsià 2009-2015 17496 16707 21285 18395 18698 21148 24549 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Contractació laboral Taula contractació laboral per principals sectors 2009-2015 Agricultura Indústria Construcció Serveis 2009 3154 1199 1916 11227 2010 2644 1195 1548 11320 2011 2864 1088 1058 16275 2012 2424 941 662 14368 2013 2458 1029 638 14573 2014 8970 2138 658 9382 2015 10344 2673 833 10.699 Taula comparativa afiliats a la seguretat social (març 14 - març 16) març-14 març-15 Març-16 Règim general * 10.679 11.444 12.061 Règim autònoms 1.983 5.526 5.619 Total 12.662 16.970 17.680
 10. 10. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local Idees clau • El 70% de la població del Montsià se distribueix en l’eix Costa litoral i Delta de l’Ebre, mentre la resta, el 30%, se situa en l’eix Plana – Ports. • Després d’un període de creixement poblacional de més d’un 20%, la comarca ha encadenat cinc anys consecutius de pèrdua de població (+ de 2.000 ha.) baixant del llindar dels 70.000 ha. • La població del Montsià té una tendència a l’envelliment superior a la mitjana catalana. • El nivell formatiu de la població és inferior a la mitjana catalana. Només un 11% té estudis universitaris respecte el 20% de la mitjana catalana. • Un de cada sis habitants del Montsià són nascuts a l’estranger (17%). La població estrangera ha baixat un 4% en relació al pes tot de la població d’anys anterior. • Des del punt de vista econòmic, podem dir que ha estat un “bon” any. Almenys respecte anys anteriors ja que tenim resultats positius en la majoria d’indicadors. El PIB comarcal ha augmentat un 1,77% un ritme superior a la mitjana catalana. • Cal destacar el bon comportament del sector industrial respecte el creixement del PIB amb un augment del 3,15%. Per altra banda, la construcció ha tingut un descens de l’activitat. • El PIB per habitant del Montsià (16.700€) es manté lluny de la mitjana catalana que se situa en 27.600€ segons xifres de l’any 2012. El Montsià és una de les 3 comarques que tenen un indicador de PIB per habitant més baix de Catalunya. • Ha augmentat el número d’empreses respecte l’any anterior en més de 2 punts. • La comarca, poc a poc, està terciaritzant la seva estructura econòmica, on les empreses del sector serveis ja signifiquen el 78%, seguides per la indústria en un 12% • En la relació d’ocupació per sector destaca l’industrial que ocupa actualment el 22% de persones que treballen tenint un 12% de les empreses. • Respecte la província de Tarragona, l’estructura econòmica comarcal té un índex d’especialització sobretot en indústria extractiva (300), seguit de la indústria manufacturera i l’agricultura. • Milloren les dades d’atur, baixa l’atur registrat a la comarca. Ara bé, el Montsià continua sent la segona comarca amb la pitjor taxa (16,89), molt lluny encara de la mitjana catalana (12%).
 11. 11. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local • Més del 50% dels aturats són majors de 45 anys. Els aturats de llarga durada ja siginfiquen un 41% del total i d’aquest el 71% són majors de 45 anys. • El 27% del total d’aturats són persones nascudes a l’estranger, d’aquest col·lectiu el 60% d’aturats són menors de 45 anys. • Com més formació menys atur, les persones amb una formació superior a ESO o equivalent representen l’11% d’aturats i el 36% de la població. • Creix la contractació laboral respecte l’any anterior, però baixa la qualitat, el 94% són contractes temporals i augmenta la parcialitat. El col·lectiu de més de 45 anys és qui menys contractació laboral té. El menors de 30 anys és el col·lectiu amb més temporalitat en la contractació. • Augmenten les afiliacions a la Seguretat Social, tan del règim general com d’autònoms. Del règim general la indústria és la que genera més afiliacions, del règim d’autònoms el comerç i l’agricultura.
 12. 12. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local Atur registrat per divisió d’activitat econòmica i sexe. Setembre 2016 INFORMACIÓ ESPECÍFICA MERCAT DE TREBALL. ATUR, CONTRACTACIÓ I ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 13. 13. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local
 14. 14. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local Contractació laboral al Montsià durant el 2015 CCAE2009 Indefinits Temporals Total Agricultura, ramaderia i caça 222 9849 10071 Silvicultura i explotació forestal 0 0 0 Pesca i aqüicultura 50 223 273 Antracita, hulla i lignit 0 0 0 Petroli i gas natural 0 0 0 Minerals metàl·lics 0 0 0 Minerals no metàl·lics ni energètics 12 25 37 Suport a les indústries extractives 0 0 0 Indústries de productes alimentaris 41 776 817 Fabricació de begudes 3 5 8 Indústries del tabac 0 0 0 Indústries tèxtils 6 148 154 Confecció de peces de vestir 0 1 1 Indústria del cuir i del calçat 0 0 0 Indústries fusta i suro, exc. mobles 16 55 71 Indústries del paper 8 574 582 Arts gràfiques i suports enregistrats 33 14 47 Coqueries i refinació del petroli 0 0 0 Indústries químiques 32 20 52 Productes farmacèutics 0 9 9 Cautxú i plàstic 9 22 31 Productes minerals no metàl·lics ncaa 33 69 102 Metal·lúrgia 0 58 58 Productes metàl·lics, exc. maquinària 18 152 170 Productes informàtics i electrònics 0 0 0 Materials i equips elèctrics 0 0 0 Maquinària i equips ncaa 5 22 27 Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 0 11 11 Altres materials de transport 1 25 26 Mobles 30 245 275 Indústries manufactureres diverses 1 11 12 Reparació i instal·lació de maquinària 14 76 90 Energia elèctrica i gas 0 0 0 Aigua 2 40 42 Tractament d'aigües residuals 1 0 1 Tractament de residus 4 46 50 Gestió de residus 0 0 0 Construcció d'immobles 29 401 430 Construcció d'obres d'enginyeria civil 2 24 26 Activitats especialitzades construcció 45 332 377 Venda i reparació de vehicles motor 44 78 122 Comerç engròs, exc. vehicles motor 118 1313 1431 Comerç detall, exc. vehicles motor 176 942 1118 Transport terrestre i per canonades 35 346 381
 15. 15. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local Transport marítim i per vies interiors 8 152 160 Transport aeri 0 0 0 Emmagatzematge i afins al transport 9 386 395 Activitats postals i de correus 2 15 17 Serveis d'allotjament 38 465 503 Serveis de menjar i begudes 164 2385 2549 Edició 0 0 0 Cinema i vídeo; enregistrament de so 0 61 61 Ràdio i televisió 0 6 6 Telecomunicacions 2 14 16 Serveis de tecnologies de la informació 1 6 7 Serveis d'informació 0 6 6 Mediació financera 2 59 61 Assegurances i fons pensions 1 0 1 Activitats auxiliars mediació financera 4 6 10 Activitats immobiliàries 7 15 22 Activitats jurídiques i de comptabilitat 19 33 52 Seus centrals i consultoria empresarial 2 8 10 Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 3 21 24 Recerca i desenvolupament 4 17 21 Publicitat i estudis de mercat 1 21 22 Activitats professionals i tècniques ncaa 13 61 74 Activitats veterinàries 2 6 8 Activitats de lloguer 16 104 120 Activitats relacionades amb l'ocupació 1 37 38 Agències viatges i operadors turístics 1 17 18 Activitats de seguretat i investigació 1 10 11 Serveis a edificis i de jardineria 54 509 563 Activitats administratives d'oficina 3 18 21 Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 3 325 328 Educació 25 302 327 Activitats sanitàries 16 586 602 Serveis socials amb allotjament 25 706 731 Serveis socials sense allotjament 0 81 81 Activitats artístiques i d'espectacles 6 106 112 Biblioteques i museus 0 3 3 Jocs d'atzar i apostes 1 2 3 Activitats esportives i d'entreteniment 15 185 200 Activitats associatives 22 107 129 Reparació ordinadors i efectes personals 2 48 50 Altres activitats de serveis personals 24 159 183 Llars que ocupen personal domèstic 50 52 102 Llars que prod. béns i serveis ús propi 0 0 0 Organismes extraterritorials 0 0 0 No procedeix 0 0 0 No Relacionats 0 0 0
 16. 16. Pl. Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Tel. 977 704 371 http://actiu.montsia.cat censempresarial@montsia.cat Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local No podem ser optimistes. El Montsià té la segona pitjor taxa d’atur registrat de Catalunya, amb un 16,89 %. Tot i que hi ha hagut una millora respecte l’any passat, quan la taxa se situava en el 19,41%. En xifres absolutes, al mes d’agost de 2016 el número de persones aturades era de 4.625 persones al conjunt de tota la comarca. De fet, estem encadenant 3 anys consecutius de descens de les dades de l’atur, tot i ser encara molt elevades. Per tant, avui la desocupació continua sent el principal problema socioeconòmic de la comarca. En l’anàlisi del perfil dels aturats podrem observar que més del 50% de les persones en situació de desocupació són majors de 45 anys. El aturats de llarga durada ja signifiquen més del 40% i d’aquest segment observem que el 70% són persones amb més de 45 anys. El 65% porten més de 24 mesos en aquesta situació. La cronificació de la desocupació en les persones majors de 45 anys, la dificultat d’accés al mercat de treball dels joves i la desocupació de les persones nascudes a l’estranger (que són el 27% del total) són els principals reptes que té la comarca per oferir una qualitat de vida digna. El mercat de treball del Montsià, fa bona la dita “ a més formació menys atur” però a la vegada s’identifica un creixement de la desocupació de les persones qualificades, quines oportunitats ofereix la comarca a aquestes persones? Un territori sense talent renúncia al principal factor competititiu, com a comarca que podem oferir al talent per recuperar-lo o atreure’l? Per aconseguir l’objectiu del treball digne que fixa les Nacions Unides, quin paper tenim hem les administracions, empreses i les persones del territori? INTRODUCCIÓ COMISSIÓ OCUPACIÓ, IGUALTAT I COHESIÓ SOCIAL

×