Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla de treball CEICS 2011

405 views

Published on

Document del Pla de Treball aprovat per l'Associació Pol del Coneixement Catalunya Sud. Recull els projectes que es posaran en marxa el 2011 en el marc del projecte de Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla de treball CEICS 2011

 1. 1. PLA DE TREBALL 2011 promoted by:
 2. 2. 1- Campus dExcel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) --------- 3 2- Els projectes prioritaris 2.1) Formació i ocupació: 2.1.1.) Escoles de doctorat --------- 4 2.2) R+D+I emprenedoria: 2.1) Captació de talent --------- 5 2.2) Plataformes mixtes de transferència i innovació --------- 5 2.3) Projectes tractors de coneixement i innovació 2.3.1) Centre de ciències òmiques --------- 6 2.3.2) Projecte Zèfir Station --------- 6 2.3.3) Projecte Boella --------- 6 2.4) Internacionalització 2.4,1) Aliances internacionals --------- 6 2.5) Serveis i infraestructures 2.5.2) Centres de Recursos, Aprenentage i Investigació (CRAI) --------- 7 2.6) Organització CEICS 6.1) Primer Fòrum CEICS --------- 7 6.2) Estratègia de comunicació i màrqueting --------- 8 6.3) Implantació del sistema dinformació --------- 8 3-Altres projectes --------- 9 4- Organització --------- 10PLA DE TREBALL - 2011 2 CAMPUS DEXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL CATALUNYA SUD
 3. 3. 1-Campus dExcel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS)El Campus dExcel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) es fonamenta en la trajectòria de la UniversitatRovira i Virgili, la solidesa investigadora derivada de lagregació de les entitats i estructures generadores deconeixement, i la cadena de valor establerta entre formació i investigació i la transferència de coneixement,amb els principals sectors productius de la regió del sud de Catalunya.Lobjectiu del CEICS és la consolidació dun pol internacional de coneixement que, des de la seva posició terri-torial estratègica i ben vinculat amb altres pols estatals i internacionals, contribueixi decididament al des-envolupament econòmic, social i cultural, així com la seva identificació a escala internacional com a Regió delConeixement en els àmbits de la química i l’energia, la nutrició i la salut, el turisme, l’enologia i el patrimoni i lacultura, les àrees despecialització del CEICS.El CEICS és fruit de lagregació estratègica dun centenar dinstitucions, de les quals més duna vintena són pro-motores (organismes públics dinvestigació, parcs científics i tecnològics, hospitals, associacions empresarialsi la Universitat Rovira i Virgili) i més de setanta, col·laboradores. Shi troba representat el sector industrial iempresarial, les administracions i les institucions internacionals. Aquesta agregació ha donat els seus fruïts ilany 2010 el projecte CEICS va ser reconegut pel programa CEI del govern espanyol en la categoria de CEI Re-gional Europeu. El CEICS aplega uns 1.650 investigadors amb una producció científica anual de més de 1.200 articles. Es desenvolupen projectes dR+D per un valor de 30 milions deuros lany i activitats de transferència que superen els 15 milions deuros lany.Per afavorir una bona governabilitat del CEICS, els agents promotors van constituir lAssociació Pol del Coneixe-ment Catalunya Sud, lentitat que governa i gestiona el CEICS, en el si de la qual shan creat tres consells que hande garantir lòptim desenvolupament dels projectes, tant a nivell regional com internacional: ASSOCIACIÓ PROMOTORA DEL CEI CATALUNYA SUD Membres fundadors Consell Consultiu Ajuntaments de: Tarragona | Reus | Vila-seca | Tortosa | El Vendrell | Falset | Constantí | Campus Extens (Amposta | La Sénia | Cambrils | Valls | Santa Coloma de Queralt | Salou | Móra AGREGATS COL·LABORADORS d’Ebre | Torredembarra | La Pobla de Mafumet | Diputació de Tarragona Consell Empresarial AEST, Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona | Associació Nuclear Ascó-Vandellòs | Banco Santander | BASF | BAYER | Big Drum Ibérica, SA | Borges, SA | Catalunya Caixa | Cambra Arrossera AGREGATS PROMOTORS del Montsià | Centre Tecnològic Mestral (ENRESA) | CESICAT, Centre de Seguretat de la Informació PLA DE TREBALL - 2011 de Catalunya | DO Catalunya | DO Conca de Barberà | DO Montsant | DO Penedès | DO Tarragona | DO Terra Alta | DOC Priorat | DOW | ENDESA | ENRESA | Frape-Behr | Freixenet | Fundació Barcelona Digital | Grupo Pintaluba | IDIADA | Industrias Rodríguez, SA (Virginias) | La Morella Nuts, SA | LEAR Corporation | Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona (Port de Tarragona, Cambra de Comerç de Reus, Cambra de Comerç de Tarragona, Cambra de Comerç de Valls, CEPTA, Confederació Em- presarial de la Província de Tarragona, Comissions Obreres, PIMEC, Unió de Pagesos, Unió General de Treballadors) | Port Aventura | REPSOL Consell Internacional INTERNACIONALS UNICAT, Unifying Concepts in Catalysis Cluster of Excellence, Berlín (Alemanya) | Indian Institute of Technology Rajasthan (Índia) | National Institute of Technology Karnataka, Surathkal (Índia) | University ACORDS of Manitoba (Canadà) | University of Reims Champagne, Ardenes (França) | Université Mohamed, 1er, Oujda (Marroc) | University of Ferrara (Itàlia) | Museum National d’Histoire Naturelle, París (França) | Instituto Politécnico de Tomar (Portugal) | Instituto Terra e Memória, Maçao (Portugal) | Institute of Food Research (IFR) (Norwich-Regne Unit) | Indian Institute of Technology, Madras (Índia) CAMPUS DEXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL CATALUNYA SUD 3
 4. 4. El CEICS sha fixat uns eixos estratègics que marquen les actuacions que es desenvolupen: • Esdevenir un pol de formació i investigació de qualitat i datracció de talent internacional. • Establir aliances amb institucions de formació i investigació internacionals de primer nivell. • Crear entorns dexcel·lència per a la transferència, lemprenedoria i la coinnovació. • Disposar dinstruments efectius per a locupació i la disseminació del coneixement. • Comptar amb instal·lacions i serveis generals, docents i dinvestigació dalta qualitat. 2-Els projectes prioritaris El pla de treball aprovat per lAssociació Pol del Coneixement Catalunya Sud, lassociació que gestiona el projecte CEICS, fixa els projectes que es posaran en marxa aquest 2011. Les principals accions es desenvoluparan en sis àrees: Formació i ocupació, R+D+I emprenedoria, Projectes tractors de coneixement i innovació, Internacionalit- zació, Serveis i infraestructures i Organització, i implicaran totes les àrees despecialització. •ESCOLES DE DOCTORAT Objectiu: Simplementaran escoles de doctorat -amb aliances nacionals i internacionals- en els àmbits despecialització del CEICS en què agents agregats tenen una important visibilitat científica internacional i són referents en pro- grames de postgrau, amb mencions de qualitat de doctorat, Erasmus Mundus i alumnat internacional. Actuacions: Lany 2012 començaran les matriculacions, que es regiran sota els principis del Reial decret de doctorat i do- naran lloc a programes de mobilitat que afavoriran el lligam amb les empreses, titulacions conjuntes entre la xarxa dagregats i noves actuacions de màrqueting internacional per a latracció de talent. Per aconseguir-ho sestablirà un model descoles de doctorat temàtiques, suportat per una estructura comuna de gestió del CEICS; es definiran els objectius acadèmics i investigadors, explicitant el valor afegit de les aliances i la contribució dels seus membres, i sestabliran procediments acadèmics de suport i atracció de talent. Accions concretes: • Coordinació i i suport tècnic general del projecte.PLA DE TREBALL - 2011 • Definició del model de doctorat i descoles de doctorat. • Definició i implantació acadèmica de les escoles i dels programes associats. • Programació i gestió acadèmica de les escoles de doctorat i dels títols de doctorat i postgrau associats. • Elaboració dinstruments de comunicació i màrqueting per al llançament i la promoció de les noves escoles de doctorat, així com dels programes de doctorat i postgrau associats. 4 CAMPUS DEXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL CATALUNYA SUD
 5. 5. •CAPTACIÓ DE TALENTObjectiu:Desenvolupar un programa integrat per a la captació i foment de talent, que tindrà com a missió agregar, coor-dinar i desenvolupar els instruments de què ja disposen els agents agregats del CEICS per aquest objectiu, sotauna estratègia i una base operativa progressivament conjunta entre els agregats i els aliats.Actuacions:Durant el 2011 sevidenciarà la integració de la capacitat i les actuacions en atracció de talent dels agents ge-neradors de coneixement: les experiències de finançament dels agents del CEICS per a la captació de talent; lesexperiències de cofinançament per a la captació de talent entre els agents del CEICS i les experiències de cofi-nançament per a la captació de talent entre els agents del CEICS i les entitats. Es desenvoluparan nous acords iprogrames pel cofinançament datracció de talent i sanalitzarà la possibilitat de desenvolupar un "EndowmentCEICS" per al talent i la innovació.Accions concretes: • Incrementar les actuacions de finançament i cofinançament per a la captació i remuneració de talent:actuacions finançades amb fons propis dels agents del CEICS, actuacions cofinançades entre els agregats delCEICS i actuacions de cofinançament públic-privat. • Creació dun "Fons estratègic per a latracció de talent CEICS": coordinació i integració dinstruments existents de finançament i cofinançament; governabilitat i estratègia de talent CEICS compartida; estudi per lacreació del "Talent and Innovation CEICS Endowment" com un model de capitalització i organitzatiu. •PLATAFORMES MIXTES DE TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓObjectiu:Desenvolupar el centre integrat de transferència de coneixement i coinnovació amb plataformes transversals(emprenedoria, valoració i propietat intel·lectual, "Innovation Hub", etc.) i plataformes tecnològiques i serveisespecialitzats en els àmbits del CEICS.Actuacions:Es dissenyarà el pla de desenvolupament i es visualitzaran els serveis que existeixen actualment al CEICS i lesexperiències de compartir serveis existents.Accions conretes: PLA DE TREBALL - 2011 • Creació dun model i un pla dacció per desenvolupar un Centre de Transferència i Innovació Transversal(CTI-CEICS) i projectes pilot en làrea demprenedoria i propietat intel·lectual. • Savançarà cap a la creació del "CEICS Innovation Hub", un espai de trobada de diferents actors invo-lucrats en el procés dinnovació què es facilita -mitjançant lús deines adequades- la col·laboració i creativitatper crear valor en forma de nous models de negoci. CAMPUS DEXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL CATALUNYA SUD 5
 6. 6. •PROJECTES TRACTORS DE CONEIXEMENT I INNOVACIÓ Objectiu: Els projectes tractors són reptes rellevants i tenen un impacte significatiu sobre la cadena talent-recerca-in- novació-territori-societat. Lobjectiu del CEICS és afavorir la creació de dinàmiques i sinergies entre els agents al voltant daquests projectes per tal de donar-hi valor afegit. S’integren inicialment en aquesta dinàmica: • El Centre de Ciències Òmiques és una unitat de nova creació de projecció internacional que estarà operativa el 2012 i sorientarà cap al desenvolupament de tècniques fonamentals en bioquímica. Beneficiarà els integrants del CEICS i empreses, focalitzant la seva aplicació en làmbit de la nutrició i la salut. Ha rebut un finançament de 4 milions deuros en la convocatòria INNOCAMPUS de 2010 i subicarà al campus Bellissens, al centre R+D+I de Nutrició i Salut del Tecnoparc (Reus) . • El Projecte Zèfir està impulsat per lInstitut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). Es tracta de limpuls duna planta internacional dassajos daerogeneradors marins a la costa tarragonina. La in- versió aproximada d’aquest projecte és de 143 milions d’euros. La primera fase consistirà en la instal·lació de 4 aerogeneradors que estaran ancorats al fons del mar a una distància d’uns 3,5 quilòmetres de la costa. La segona fase, que suposarà la instal·lació d’un màxim de vuit aerogeneradors flotants, s’ubicarà a uns 20 quilòmetres de la costa. Lany 2012 culminarà la primera fase del projecte, amb la instal·lació dels aerogeneradors. • El Projecte Boella es basa en la recuperació del primer poblament de les comarques de Tarragona. Lextensió del barranc de la Boella i la conservació dels seus sediments i la seva cronologia fan pos- sible que es puguin trobar restes humanes de fa prop dun milió danys. Per això shan de poder fer excavacions adequades i un treball de recerca que permeti conèixer com era aquest poblament. El 2011 es desenvoluparà el pla estratègic del projecte i es crearan els documents audiovisuals de promoció. Accions concretes: • Seguiment dels projectes i cerca de sinergies amb el CEICS (recerca, visibilitat internacional, vinculació amb la formació professional, vinculació empresarial, desenvolupament econòmic...) • Cerca de l’efecte de l’impacte de l’agregació i limpacte sobre el territori. • Creació dentorns oberts de cooperació amb els agents agregats. • Cerca de nous projectes que es puguin incorporar a la dinàmica CEICS. •ALIANCES INTERNACIONALS Objectiu:PLA DE TREBALL - 2011 Establir aliances internacionals amb universitats i centres de recerca que permetin formalitzar estratègies de doctorat i mobilitat de talent conjuntes en els àmbits despecialització del CEICS. Actuacions: Sacordaran aliances amb clústers, universitats i centres de recerca per tal de formalitzar estratègies compar- tides en els àmbits despecialització. 6 CAMPUS DEXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL CATALUNYA SUD
 7. 7. Accions concretes: • Intercanvi dalumnes de postgrau i visites de joves investigadors. • Beques CEICS de postgrau amb pràctiques a empreses. • Càtedres dexcel·lència destinades a investigadors experimentats. • Acords amb clústers estratègics en els àmbits despecialització: Clúster UNICAT dAlemanya; Índia, Xina, àrea euromediterrània, Iberoamèrica... •CENTRES DE RECURSOS PER A LAPRENENTATGE I LA INVESTIGACIÓ (CRAI)Objectiu:Els CRAI són entorns dinàmics en què sintegren els serveis universitaris que afavoreixen laprenentatge, ladocència i la investigació. Desenvolupen una oferta de serveis presencial i virtual que aplega el que fins arasha desenvolupat sota una estratègia i operativa conjunta. Els CRAI milloren la qualitat de loferta i la qualitatdels recursos destinats a la docència, faciliten els processos dautoaprenentatge de lestudiant dacord ambles directrius dadequació a lEEES i impulsen els serveis dinformació orientats a la qualitat investigadora ilespecialització dels subcampus del CEICS. A més, incrementen el treball en xarxa i la vida universitària.Actuacions:Es crearan, sampliaran i sadequaran progressivament diversos CRAI a tots els campus de la URV. A més,sadaptaran a les necessitats daprenentatge de lespai europeu deducació superior alguns espais docentsuniversitaris.Accions concretes: Entre aquest any i el 2012 es duran a terme les següents accions: • Ampliació del CRAI del campus Catalunya (Tarragona.) • Transformació de la biblioteca del campus Sescelades (Tarragona) en CRAI. • Implantació de la nova unitat docent a lHospital Universitari Sant Joan de Reus. • Millores en els espais socials i docents de la Facultat de Ciències de lEducació i Psicologia (Tarragona). •PRIMER FÒRUM CEICSObjectiu:Se celebrarà el primer "CEICS Forum", lesdeveniment amb més projecció i impacte internacional del CEICS. Sotael nom provisional de "La contribució de la química als reptes gobals", la jornada reunirà personalitats cientí- PLA DE TREBALL - 2011fiques, alts directius de les principals empreses químiques i màxims representants institucionals. Es preveuenactivitats institucionals i transversals que serviran per fer comunitat CEICS, aconseguir visibilitat internacio-nal, consolidar l’agregació interna, aprendre de les bones pràctiques i consolidar la marca CEICS al territori.Lesdeveniment està orientat a analitzar i discutir, amb personalitats, alumnes i investigadors, la visió de pre-sent i de futur de com es contribueix, des de la química, als reptes mediambientals, energètics i de salut. CAMPUS DEXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL CATALUNYA SUD 7
 8. 8. Actuacions: El "CEICS Forum" sorganitzarà aquest novembre i concentrarà activitats de relleu per projectar internacio- nalment el CEICS i el programa CEI. Enguany, i coincidint amb lAny Internacional de la Química, sorganitzaran activitats per donar relleu a aquesta efemèride. Accions concretes: • Es convocarà el Consell Empresarial, el Consultiu i lInternacional. • Se signaran els acords daliances estratègiques internacionals CEICS. • Es desenvoluparan jornades de treball amb clústers internacionals de referència. • Sorganitzaran conferències i sessions de debat al voltant del Doctorat, un dels temes prioritaris del CEICS. •ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING Objectiu: Els pols de coneixement internacional de primer nivell tenen una estratègia de comunicació i màrqueting inte- grat amb una sòlida definició de marca. El CEICS disposa de formació i recerca dexcel·lència i, a més, dun entorn cultural amb serveis i oportunitats. Lestratègia de comunicació i màrqueting del CEICS parteix daquesta base per aconseguir posicionar la marca CEICS a escala local, nacional i internacional. Actuacions: La creació de la taula de coordinació amb els responsables de comunicació dels agents agregats ha estat el primer pas per al disseny del Pla de Comunicació i Màrqueting. Es pretén crear un sentiment de pertinença al CEICS entre els agregats, crear sinergies i establir estratègies comunicatives i col·laboratives conjuntes. Accions concretes: • Creació de la taula de coordinació amb els agregats i organització daccions de formació conjuntes, • Creació del Manual d’Imatge Corporativa, la definició de la utilització de la imatge i del nom. • Gestionar la presència a Internet: millores al portal, presència a les xarxes i butlletins electrònics. • Desenvolupar la Intranet del portal com a eina de comunicació interna i de treball amb els agregats. • Explotar les possibilitats de la Intranet per facilitar el debat dels grups de treball del Campus. • IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DINFORMACIÓPLA DE TREBALL - 2011 Objectiu: El Sistema dInformació proporciona una eina de suport a la planificació estratègica, la rendició de comptes, la projecció internacional i la comunicació. A través daquest sistema sofereix suport als indicadors estratègics i a la consecució dels objectius i, a més, es facilita la compartició del coneixement entre els agents del CEICS i altres pols generadors de coneixement a través dun procés dhomogeneïtzació daquests indicadors. 8 CAMPUS DEXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL CATALUNYA SUD
 9. 9. ActuacionsEs crearà una taula de coordinació amb representants dels agents que gestionaran el sistema dinformació. Esformaran els equips de treball perquè coneguin el sistema amb lobjectiu que el puguin gestionar.Accions concretes: • Desplegament del model organitzatiu del Sistema dInformació a través de lestructura (en xarxa) de suport a la gestió i desenvolupament. • Organització dactivitats de comunicació i formació relacionades amb el Sistema dInformació. • Actualització del sistema dindicadors per al seguiment dels objectius estratègics fixats en el projecte CEI 2010 i per preparar la memòria 2011. • Implementació dels instruments destinats a la sistematització de la recollida de dades dels agents. • Suport i orientació als agents en lús del Sistema dInformació i agilització de les seves eines. • Disseny de sistemes dindicadors específics per a projectes CEICS prioritaris (escoles de doctorat, Fòrum CEICS, Aliances Internacionals...) 3-Altres projectes 1) Secundària i formació professional 1.1.) Xarxes de cooperació CEICS URV-FP-Empresa: Es dissenyarà un pla pilot de química perestablir un model integral de cooperació FP-empreses-universitat, que abasti la coordinació i la possibilitat decompartir programes formatius (continguts i instal·lacions), experiències de foment de lemprenedoria, etc. 2)Formació permanent 2.1) Estratègia CEICS L3-Life Long Learning: Establiment dun marc estratègic deducació con-tinuada. Es dissenyarà un pla d’acció temàtic a partir d’experiència existent (Turisme). 2.2) CEICS Bussiness School: Anàlisi de possibilitats, disseny, pla de negoci i viabilitat. 3) Foment i suport a locupació 3.1) Plataforma territorial docupació: Anàlisi i disseny de plataforma i serveis integrals per alfoment de l’ocupació: integració i upgrading de serveis i activitats existents. 3.2) Entorn virtual per a locupació: Creació dun model d’entorn virtual i implementació delsserveis inicials. Aliança tecnològica. PLA DE TREBALL - 2011 4) Divulgació ciència-tecnologia-innovació 4,1) Estratègia CEICS comunicació: Elaboració del pla d’acció i posada en marxa de les activitatsconjuntes de formació entre els agents del CEICS. 4.2) Creació de continguts i canals de divulgació científica: Integrar la producció audiovisualexistent sota imatge i marca CEICS. Disseny inicial per la posada en funcionament de la TV-IP del CEICS. CAMPUS DEXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL CATALUNYA SUD 9
 10. 10. 4-Organització LAssociació Pol del Coneixement Catalunya Sud, promou el projecte CEICS.Els membres que formen part de lAssemblea són: President: Francesc Xavier Grau. Rector de la URV Vicepresidenta Primera: Isabel Rodà. Directora de lICAC Vicepresident Segon: Miquel Àngel Pericàs. Director de l ICIQ Secretari: Sergi de Lamo. Director Executiu de la Fundació Parc Tecnològic del Vi Tresorer: Àngel Cunillera. President del Tecnoparc, Parc Tecnològic del Camp Vocals: Carles Prats. Gerent de lIPHES Antoni Martínez. Director general de lIREC Francesc Vidal. Director científic de lIISPV Xavier Graset. President del CMCTUR Pere Arús. Director científic de lIRTA Sergi de Lamo. Director executiu del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci Miquel Àngel Borrajo. Director general del CTQC Lluís Arola. Director del CTNS / President de lAINS Salvador Anton Clavé. Director general de la Fundació dEstudis Turístics Costa Daurada Lluís Nualart. Director general de lHospital Universitari Sant Joan de Reus Joan Amigó. Director de lHospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata Ramon Fontboté. Director de lAssociació Empresarial Química de Tarragona Francisco Zapater. President de la Societat Promotora Parc Científic i Tecnològic de Tarragona Julio Garcia Prieto. ICS Tarragona / ICS Terres de lEbre En la primera reunió de l’Associació Pol del Coneixement, els membres promotors del projecte CEICS van acordar els nous càrrecs directius que lideraran operativament el projecte i sencarregaran de liderar el desenvolupament del pla de treball i que sintegren a la Junta Directiva. Són: • Francesc Díaz. Adjunt a la presidència • Jordi Cartanyà. Director executiu De la direcció excecutiva en depèn lOficina Tècnica del CEICS de la que en formen part: • Aleyois Haro. Àrea de Projectes • Maria Reis Gabernet. Àrea de Sistema dInformació • Montse Cartañà. Àrea de ComunicacióPLA DE TREBALL - 2011 I com a suport a lequip operatiu: • David Basora. Cap del Gabinet del Rector de la URV • Josep Maria Arias. Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Externes de la URV • Josep Carbó. Coordinador de la Unitat de Programació i Sistemes dInformació de la URV • Ignasi Salvadó. Cap de lÀrea Investigació, Transferència i Innovació de la URV • Lluís Ariño. Director del Servei de Recursos Informàtics i TIC 10 CAMPUS DEXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL CATALUNYA SUD
 11. 11. Oficina Tècnica del CEICS. Carrer de lEscorxador s/n. 43003 Tarragona. 977- 558537 info@ceics.eu www.ceics.euPLA DE TREBALL - 2011 11 CAMPUS DEXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL CATALUNYA SUD

×