Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comentarios ós orzamentos 2011

1,458 views

Published on

 • Be the first to comment

Comentarios ós orzamentos 2011

 1. 1. ORZAMENTOS 2011 e o sector forestal
 2. 2. Contido: • 1.- VISION XERAL • 2.- ANALISE POR EIXES • 3.- ANALISE POR DEPARTAMENTOS – Medio Rural / DX Montes • 4.- Lei de medidas fiscais e administrativas
 3. 3. • 1.- VISION XERAL
 4. 4. Fonte:http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos2011/images/191010orzamentos.pdf
 5. 5. Fonte:http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos2011/images/191010orzamentos.pdf
 6. 6. • ANALISE POR EIXES
 7. 7. Fonte:http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos2011/images/191010orzamentos.pdf
 8. 8. [Sen contidos especificos para o sector forestal/madeira]
 9. 9. [Sen contidos especificos para o sector forestal/madeira]
 10. 10. [Sen contidos especificos para o sector forestal/madeira] Referencias xenéricas o Plan de desenvolvemento Rural Non hai ningunha referencia a outos asuntos comose fala da promoción da madeira como material renovable e si a o uso da biomasa como fonte de enerxía
 11. 11. [Sen contidos especificos para o sector forestal/madeira]
 12. 12. [Sen contidos especificos para o sector forestal/madeira]
 13. 13. Analizarase en Detalle nas seguintes páxinas
 14. 14. (…) Sen alusións directas ó sector forestal madeira (salvo que se entenda dentro da “producción agraria sustentable”) Como feito curioso a Dirección Xeral de Innov. e Industrias Agrarias e Forestais ven sempre denominada como A Dirección Xeral de Innov. e Industrias Agrarias
 15. 15. Dentro das medidas e actuacions prioritarias as únicas que fan algunha referencia expresa ó sector forestal son A continuación conmentaránse polo miudo
 16. 16. A actuación refírese o borrador de Decreto das SOFOR e supon a súa posta en marcha. Nembargantes non figura cuantificado ningún dos obxectivos que se espera alcanzar Existe una confusión ó mesturar a promoción das agrupacións forestais e a certificación forestal.
 17. 17. Non é admisible que se inclúa dentro do suposto orzamento de “Dinamización económica Cremento e Emprego”. Esta actuación, de ter que realizarse, debería incluirse no capítulo de “Sostibilidade Ambiental” A gravidade desta inclusión errónea incrementase xa que esta e a única actuación de suposta índole forestal calificada neste epígrafe como “salientable” que contempla “obra” e non só trámites administrativos ou procesos lexislativos A posición do sector ven sendo a necesidade de separacion e clarificación orzamentaria dos recursos e medios da administración dedicadas ós Incendios Forestais e os que se dedican ó fomento da xestion forestal e o tecido productivo. Mas información: [enlace]
 18. 18. Unha das necesidades, longamente demandada polo sector e a “Adecuación do marco normativo” que a día de hoxe supón una fonte de enorme inseguridade xurídica que lastra o futuro do sector. Non só e que non exista una Lei axeitada, é que a Administración Forestal non foi quen de defender o sector fronte a inmisión doutros departamentos e o Goberno Galego tampouco defendeu ás súas competencias fronte a outras administracións. Nembargantes esta medida e actuacións carece de contido orzamentario relevante para o ano 2011 xa que como moito consistirán en traballos de redacción de anteproxectos e de consulta pública. Sobre a parte relativa a defensa contra incendios forestais remítese ó comentado no apartado inmediato anterior
 19. 19. [Sen contidos especificos para o sector forestal/madeira]
 20. 20. • ANALISE POR DEPARTAMENTOS • Os orzamentos de Medio Rural / Montes Fonte: http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos/2011/PR/LEI_II_V2_FR04.PDF
 21. 21. Fonte:http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos2011/images/191010orzamentos.pdf
 22. 22. Dirección Xeral de Industrias Agrarias e Forestais SECCIÓN - 1 3 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL Total Orzamento SERVIZO - 0 4 D.X. DE INNOVACIÓN E INDUSTRIAS AGRARIAS E FORESTAIS PROGRAMA 4 2 2 L CAPACITACIÓN E EXTENSIÓN AGROFORESTAL 7.879.944 4 2 2 MENSINANZA SECUNDARIA E FORMACIÓN PROFESIONAL 1.301.306 5 6 1 A PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA 9.861.273 5 8 1 A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA 112.000 7 1 3 D MELLORA DA CALIDADE NA PRODUCIÓN AGROALIMENTARIA 9.935.552 7 1 3 E BENESTAR ANIMAL E SANIDADE VEXETAL 1.180.363 7 4 1 A APOIO Á MODERNIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN E MELLORA DA COMPETITIVADE 19.575.801 49.846.239
 23. 23. Dirección Xeral de Montes SERVIZO - 0 5 D.X. DE MONTES Capitulo 1 39.329.456 Capitulo 6 48.565.536 Capitulo 7 5.375.000 TOTAL 551B 93.269.992 Capitulo 1 1.827.877 Capitulo 4 28.501 Capitulo 6 212.200 TOTAL 561A 2.068.578 Capitulo 1 23.539.769 Capitulo 6 12.287.259 Capitulo 7 15.370.464 TOTAL 713B 51.197.492 146.536.062 5 5 1 B ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAESTRUTURA FORESTAL (INCENDIOS) 5 6 1 A PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA 7 1 3 B ORDENACIÓN DAS PRODUCIÓNS FORESTAIS
 24. 24. DX Montes: Orzamento 2011 por programas e capítulos 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 5 5 1 B ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAESTRUTURA FORESTAL (INCENDIOS) 5 6 1 A PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA 7 1 3 B ORDENACIÓN DAS PRODUCIÓNS FORESTAIS Millones CAPITULO 7 CAPITULO 6 CAPITULO 4 CAPITULO 1
 25. 25. DX Montes: Orzamento total 2011 por programa
 26. 26. DX Montes: Orzamento total 2011 excepto persoal por programa
 27. 27. DX Montes: Orzamento total 2011 de persoal por programa A continuacion vaise facer un análsis máis detallado deste capítulo entre os programas 551B y 713B]
 28. 28. DX Montes: Orzamento 2011 distribución do gasto de persoal por categoría 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ALTOS CARGOS E DELEGADOS FUNCIONARIOS LABORAISCARGOS EGADOS FUNCIONARIOS LABORAIS 713BPRODUCCION FORESTAL 551BINCENDIOS Do total dos custes de persoal da Dirección Xeral de Montes: ó Programa 713B ORDENACIÓN DAS PRODUCIÓNS FORESTAIS se lle imputa: •100% dos custos de Altos cargos e •93% do custe dos funcionarios, incluíndo •99% dos custos das categorías C1 e C2 axentes forestais •90% dos funcionarios dos subgrupos A1 e A1 (enxeñeiros forestais, etc) Ó programa 551B ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAESTRUTURA FORESTAL (INCENDIOS) se le imputa fundamentalmente os custes do persoal laboral nomedamente cuadrillas etc...
 29. 29. Decreto 318/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Fondo Galego de Garantía Agraria • Artigo 13º.-Distritos forestais. Os distritos forestais, integrados na estrutura territorial da consellería a través dos respectivos departamentos territoriais, dependerán organicamente da xefa ou xefe territorial e funcionalmente da Dirección Xeral de Montes, a través da Subdirección Xeral de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais A imputacion dos custes do persoal funcionario ó programa 713B non concorda ca sensación de que boa parte do persoal encontrase a meirande parte do ano desenvolvendo tarefas relacionadas co programa 551B (Incendios) e concorda mal con a adscripcion funcional dos 19 Distritos forestais a Sundirección de Prevencion e Defensa contra Incendios Forestais.
 30. 30. • Ley de medidas fiscais e administrativas http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos/2011/PR/LEI_ACOMPA.PDF
 31. 31. Artigo 2º.-Imposto sobre sucesións e doazóns. Artigo 3º.-Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Inclúen exencións, pero exclusivamente, para algunos supuestos de propietarios forestais pertencentes a unha agrupación com personalidade xurídica inscrita no rexistro que vai crear Medio Rural Medidas fiscais incluidas na lei de acompañamento
 32. 32. Outras disposicions la lei de acompañamento relacionadas co sector • Modifícase o art. 29 da Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia • Modifícase o artigo 57 da Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, • Engádese un novo artigo 60 bis á Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, co seguinte contido • Derogaseo artigo 30 e o punto 21 do artigo 2 da Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. • Modifícase o punto 2 do artigo 32 da lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, (solo rustico especialmente protexido e solo rustico de protección forestal) • Modifícase o punto 2 do artigo 37 da lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia,

×