Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Legislativa i.

713 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Legislativa i.

 1. 1. L e g i s l a t i v a I. Zákony, normy, doporučení, standardy RKK 2011/2012, MZK Brno
 2. 2. Legislativa I. <ul><li>obecné legislativní dokumenty k činnosti knihoven (zákony) </li></ul><ul><li>terminologie </li></ul><ul><li>mezinárodní standardy a doporučení </li></ul><ul><li>knihovní zákony v ČR </li></ul><ul><li>informační politika </li></ul><ul><li>koncepce knihovnictví </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 3. 3. Tři okruhy zákonů ve vztahu ke knihovnám <ul><li>Zákony ovlivňující/upravující existenci knihoven </li></ul><ul><li>Zákony ovlivňující/upravující financování a hospodaření </li></ul><ul><li>Zákony ovlivňující/upravující vlastní činnost knihoven – tvorbu KF, poskytování VKIS </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 4. 4. Kde hledat informace <ul><li>Informace ke knihovnické legislativě: </li></ul><ul><li>http://www.nkp.cz </li></ul><ul><li>http://www.mzk.cz </li></ul><ul><li>pověřené knihovny </li></ul><ul><li>Plné texty (volný přístup): </li></ul><ul><li>http://www.mvcr.cz </li></ul><ul><li>http://www.sbirka.cz </li></ul><ul><li>http://www.sagit.cz </li></ul><ul><li>http://www.epravo.cz </li></ul><ul><li>http://sbirka.aspi.cz </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 5. 5. Terminologie <ul><li>Vodičková, Hana, Cejpek, Jiří. Terminologický slovník knihovnický a bibliografický . Praha, Stát. pedag. nakl. 1965. 119 s. </li></ul><ul><li>Katuščák, Dušan a kol. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník obor knižničná a informačná veda. Bratislava, Stát. pedag. nakl. 1998. 375 s. </li></ul><ul><li>TDKIV – Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2001- [cit. 2010-09-13]. Dostupný z WWW: < http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/ >. </li></ul><ul><li>Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie </li></ul><ul><li>z oblasti informační vědy a knihovnictví : výběr z hesel v databázi TDKIV. Editor Miroslav Ressler. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Národní knihovna České republiky, 2006. 161 s. Obsahuje CD-ROM. ISBN 80-7080-599-4. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 6. 6. Listina základních práv a svobod <ul><li>Hlava druhá, Lidská práva a základní svobody </li></ul><ul><li>Oddíl 2, Politická práva </li></ul><ul><li>Čl. 17: (1) Svoboda projevu a právo na </li></ul><ul><li>informace jsou zaručeny. </li></ul><ul><li>(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem… </li></ul><ul><li>U snesení předsednictva ČNR </li></ul><ul><li>ze dne 16.12. 1992 </li></ul><ul><li>In: Sbírka zákonů ČR 1993, částka 1, s. 17-23. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 7. 7. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím <ul><li>upravuje pravidla pro poskytování informací a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím </li></ul><ul><li>povinnost poskytovat informace </li></ul><ul><li>zveřejňování informací </li></ul><ul><li>ochrana informací </li></ul><ul><li>lhůta 15 dnů </li></ul><ul><li>In: Sbírka zákonů ČR 1991, částka 22, s. 502-512. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 8. 8. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů <ul><li>Působnost zákona: </li></ul><ul><li>(1) Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. </li></ul><ul><li>In: Sbírka zákonů ČR 2000, částka 32, s. 1521-1532. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 9. 9. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) <ul><li>§ 16 Půjčování </li></ul><ul><li>„ Půjčováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla </li></ul><ul><li>ve hmotné podobě zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou.“ </li></ul><ul><li>§ 37 Knihovní licence </li></ul><ul><li>„ Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské vzdělávací zařízení </li></ul><ul><li>zhotoví-li rozmnoženinu </li></ul><ul><li>půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny </li></ul><ul><li>¨…je-li zaplacena odměna…“ </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 10. 10. Kolektivní správci autorských děl <ul><li>Občanské sdružení DILIA – divadelní, literární a audiovizuální agentura </li></ul><ul><li>ASA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním </li></ul><ul><li>INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů </li></ul><ul><li>OOA-S – ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl </li></ul><ul><li>Občanské sdružení GESTOR – Ochranný svaz autorský </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 11. 11. Manifest UNESCO o veřejných knihovnách 1994 <ul><li>Veřejná knihovna jako brána ke znalostem a předpoklad celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje </li></ul><ul><li>„ Veřejná knihovna je místním informačním střediskem, zabývajícím se zpřístupňováním všech druhů vědomostí a informací svým uživatelům.“ </li></ul><ul><li>Dostupné na: http://knihovnam.nkp.cz (Legislativa – Mezinárodní doporučení) </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 12. 12. Zpráva o Zelené knize o úloze knihoven v moderním světě <ul><li>Úloha knihoven v moderní společnosti, 1998 </li></ul><ul><li>„ Jedinečnou funkcí knihoven je shromažďovat, pořádat, nabízet k využití a uchovávat veřejně přístupné dokumenty bez ohledu na formu (tištěný materiál, kazeta, CD-ROM, síť) takovým způsobem, který, bude-li to třeba, umožní jejich vyhledávání a předání uživateli. Žádná jiná instituce neprovádí tuto dlouhodobou systematickou práci.“ </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 13. 13. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách z roku 2000 <ul><li>Poslání školních knihoven: </li></ul><ul><li>„ Školní knihovny nabízejí informační služby, knihy a zdroje, které umožňují všem členům školní komunity stát se kritickými mysliteli a efektivnějšími uživateli informací všech druhů a typů médií.“ </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 14. 14. Směrnice IFLA a UNESCO pro školní knihovny z roku 2002 <ul><li>„ Tato nová směrnice byla napsána pro informaci odpovědným národním a regionálním orgánům a jako návod knihovníkům. Měla by školám pomáhat uskutečňovat principy vyjádřené v Manifestu.“ </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 15. 15. Zákon č. 430/1919 Sb. <ul><li>Zákon ze dne 22. července 1919 </li></ul><ul><li>o veřejných knihovnách obecních </li></ul><ul><li>Nařízení vlády republiky Československé </li></ul><ul><li>ze dne 5. listopadu 1919, jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních </li></ul><ul><li>ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 16. 16. Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) ze dne 9. července 1959, č. 53/1959 Sb. <ul><li>jednotná soustava knihoven </li></ul><ul><li>úkoly a povinnosti JSK </li></ul><ul><li>Státní knihovna ČR </li></ul><ul><li>síť knihoven </li></ul><ul><li>lidové knihovny </li></ul><ul><li>Ústřední knihovnická rada </li></ul><ul><li>pracovníci knihoven </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 17. 17. Zákon č. 257/2001 Sb. <ul><li>Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách </li></ul><ul><li>a podmínkách provozování veřejných </li></ul><ul><li>knihovnických a informačních služeb </li></ul><ul><li>(knihovní zákon) </li></ul><ul><li>účinnost od 1. ledna 2002 </li></ul><ul><li>In: Sbírka zákonů ČR 2001, částka 98, s. 5683-5688. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 18. 18. Systém knihoven <ul><li>a) Národní knihovna ČR, MZK v Brně, </li></ul><ul><li>Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana </li></ul><ul><li>b) krajské knihovny (14 knihoven) </li></ul><ul><li>c) základní knihovny </li></ul><ul><li>d) specializované knihovny </li></ul><ul><li>Evidence knihoven </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 19. 19. Vyhláška MK ČR č. 88/2002 Sb., ze dne 21. února 2002 <ul><li>k provedení zákona č. 257/2001 Sb., </li></ul><ul><li>o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon): </li></ul><ul><li>Meziknihovní služby (MVS, MMVS) </li></ul><ul><li>při zprostředkování knihovního dokumentu </li></ul><ul><li>Vedení evidence knihovního fondu </li></ul><ul><li>Zápis o výsledku revize knihovního fondu </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 20. 20. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku <ul><li>Periodický tisk = noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce </li></ul><ul><li>Povinné údaje, § 8 </li></ul><ul><li>Povinné výtisky do 7 dnů ode dne vydání </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 21. 21. Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích <ul><li>Neperiodické publikace = rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek </li></ul><ul><li>Povinné údaje, § 2 </li></ul><ul><li>Povinné výtisky do 30 dnů ode dne vydání </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 22. 22. VISK – veřejné informační služby knihoven <ul><li>VISK1 Koordinační centrum programu </li></ul><ul><li>VISK2 Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven </li></ul><ul><li>VISK3 ICEKNI </li></ul><ul><li>VISK4 Digitální knihovna a archiv </li></ul><ul><li>Dostupné na: http://visk.nkp.cz </li></ul><ul><li>VISK5 Retrokon </li></ul><ul><li>VISK6 Memoriae Mundi Series Bohemica </li></ul><ul><li>VISK7 Kramerius </li></ul><ul><li>VISK8 Elektronické informační zdroje </li></ul><ul><li>VISK9 Souborný katalog ČR </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 23. 23. Projekt internetizace knihoven <ul><li>Zahájení 2004 </li></ul><ul><li>Připojení všech evidovaných knihoven k internetu </li></ul><ul><li>Garantováno připojení zdarma 36 měsíců </li></ul><ul><li>Pokračování PIK dle usnesení vlády z 30.8. 2006 č. 1032 do r. 2015 </li></ul><ul><li>Financování a řízení v současnosti pod MV </li></ul><ul><li>Dle novely zákona připojení knihoven do 31.12. 2007 </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 24. 24. Metodické pokyny Ministerstva kultury ČR <ul><li>Metodický pokyn k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (leden 2005) </li></ul><ul><li>Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (březen 2005) </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 25. 25. Regionální funkce <ul><li>KZ v § 2, odst. h) </li></ul><ul><li>„ ..v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb“ </li></ul><ul><li>Usnesení vlády č. 68/2002 </li></ul><ul><li>Změna financování RF </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 26. 26. Cíle regionálních funkcí <ul><li>1. Zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky. </li></ul><ul><li>2. V yrovnání rozdílů v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí. </li></ul><ul><li>3. Zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů. </li></ul><ul><li>4. O dstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji. </li></ul><ul><li>5. Účelná dělba práce a koordinace odborných činností v kraji. </li></ul><ul><li>6. Efektivní využití veřejných finančních prostředků. </li></ul><ul><li>7. Garance průběžné aktualizace knihovního fondu knihoven provozovaných obcemi. </li></ul><ul><li>8. Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu. </li></ul><ul><li>9. Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání). </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 27. 27. Standard VKIS <ul><li>Cílem standardu VKIS je zlepšení dostupnosti a kvality VKIS jejich uživatelům. </li></ul><ul><li>Standard VKIS vymezuje následující kategorie a v nich indikátory (kritéria), za kterých jsou v knihovnách poskytovány VKIS uživatelům. </li></ul><ul><li>provozní doba knihovny pro veřejnost, </li></ul><ul><li>tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů, </li></ul><ul><li>počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu, </li></ul><ul><li>studijní místa a prostory pro uživatele knihovny, </li></ul><ul><li>obecné principy dostupnosti VKIS. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 28. 28. Koncepce 2011-2014 <ul><li>Vize koncepce: </li></ul><ul><li>Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně, rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně motivovaným personálem nebo z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoli denní či noční službu získávám bezplatně v nečekaně dobré kvalitě požadovanou službu.“ </li></ul><ul><li>Témata: </li></ul><ul><li>Klient/Služby </li></ul><ul><li>Procesy/Legislativa </li></ul><ul><li>Fondy </li></ul><ul><li>Finance </li></ul><ul><li>Pracovníci a jejich rozvoj </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 29. 29. Cíle knihoven v informační společnosti <ul><li>Rovný přístup k informacím </li></ul><ul><li>Vytváření komunit </li></ul><ul><li>Podpora vzdělávání a výzkumu </li></ul><ul><li>Podpora zaměstnanosti </li></ul><ul><li>Podpora firem </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 30. 30. Státní kulturní politika České republiky 2009 - 2014 <ul><li>Schválila vláda usnesením č. 1452 dne 19. 11. 2008 </li></ul><ul><li>Vize státní kulturní politiky </li></ul><ul><li>„ Kultura je pro Českou republiku „jízdenkou do budoucnosti“: chceme být opět křižovatkou kultur, svoji přirozenou pozici využít svobodným, otevřeným a kreativním způsobem při tvorbě kultury vlastní, ochraně zděděných kulturních hodnot a jejich uplatnění ve všech oblastech života společnosti. Úkolem státu je vytvářet optimální vazby mezi kulturou a všemi oblastmi společnosti a tak obohacovat životy občanů, rozvíjet kreativní schopnosti v hospodářství, výzkumu, vzdělání, motivovat dárcovství i poskytnout dostatečné zdroje a tím posílit konkurenceschopnost země v globálním prostředí.“ </li></ul><ul><li>Cíle státní kulturní politiky </li></ul><ul><li>Cíl 1: Ekonomická a společenská dimenze </li></ul><ul><li>Cíl 2: Občanská dimenze – rozvoj osobnosti </li></ul><ul><li>Cíl 3: Role státu, krajů a obcí při podpoře zachování a tvorby kulturních hodnot </li></ul><ul><li>Cíl 4: Role státu při tvorbě pravidel </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 31. 31. Děkuji za pozornost. <ul><li>Případné dotazy můžete adresovat: </li></ul><ul><li>Monika Kratochvílová </li></ul><ul><li>oddělení knihovnictví </li></ul><ul><li>Moravská zemská knihovna v Brně </li></ul><ul><li>Tel.: 541 646 128 </li></ul><ul><li>E-mail: Monika.Kratochvilova@mzk.cz </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno

×