Legislativa i.

693 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Legislativa i.

 1. 1. L e g i s l a t i v a I. Zákony, normy, doporučení, standardy RKK 2011/2012, MZK Brno
 2. 2. Legislativa I. <ul><li>obecné legislativní dokumenty k činnosti knihoven (zákony) </li></ul><ul><li>terminologie </li></ul><ul><li>mezinárodní standardy a doporučení </li></ul><ul><li>knihovní zákony v ČR </li></ul><ul><li>informační politika </li></ul><ul><li>koncepce knihovnictví </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 3. 3. Tři okruhy zákonů ve vztahu ke knihovnám <ul><li>Zákony ovlivňující/upravující existenci knihoven </li></ul><ul><li>Zákony ovlivňující/upravující financování a hospodaření </li></ul><ul><li>Zákony ovlivňující/upravující vlastní činnost knihoven – tvorbu KF, poskytování VKIS </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 4. 4. Kde hledat informace <ul><li>Informace ke knihovnické legislativě: </li></ul><ul><li>http://www.nkp.cz </li></ul><ul><li>http://www.mzk.cz </li></ul><ul><li>pověřené knihovny </li></ul><ul><li>Plné texty (volný přístup): </li></ul><ul><li>http://www.mvcr.cz </li></ul><ul><li>http://www.sbirka.cz </li></ul><ul><li>http://www.sagit.cz </li></ul><ul><li>http://www.epravo.cz </li></ul><ul><li>http://sbirka.aspi.cz </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 5. 5. Terminologie <ul><li>Vodičková, Hana, Cejpek, Jiří. Terminologický slovník knihovnický a bibliografický . Praha, Stát. pedag. nakl. 1965. 119 s. </li></ul><ul><li>Katuščák, Dušan a kol. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník obor knižničná a informačná veda. Bratislava, Stát. pedag. nakl. 1998. 375 s. </li></ul><ul><li>TDKIV – Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2001- [cit. 2010-09-13]. Dostupný z WWW: < http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/ >. </li></ul><ul><li>Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie </li></ul><ul><li>z oblasti informační vědy a knihovnictví : výběr z hesel v databázi TDKIV. Editor Miroslav Ressler. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Národní knihovna České republiky, 2006. 161 s. Obsahuje CD-ROM. ISBN 80-7080-599-4. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 6. 6. Listina základních práv a svobod <ul><li>Hlava druhá, Lidská práva a základní svobody </li></ul><ul><li>Oddíl 2, Politická práva </li></ul><ul><li>Čl. 17: (1) Svoboda projevu a právo na </li></ul><ul><li>informace jsou zaručeny. </li></ul><ul><li>(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem… </li></ul><ul><li>U snesení předsednictva ČNR </li></ul><ul><li>ze dne 16.12. 1992 </li></ul><ul><li>In: Sbírka zákonů ČR 1993, částka 1, s. 17-23. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 7. 7. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím <ul><li>upravuje pravidla pro poskytování informací a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím </li></ul><ul><li>povinnost poskytovat informace </li></ul><ul><li>zveřejňování informací </li></ul><ul><li>ochrana informací </li></ul><ul><li>lhůta 15 dnů </li></ul><ul><li>In: Sbírka zákonů ČR 1991, částka 22, s. 502-512. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 8. 8. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů <ul><li>Působnost zákona: </li></ul><ul><li>(1) Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. </li></ul><ul><li>In: Sbírka zákonů ČR 2000, částka 32, s. 1521-1532. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 9. 9. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) <ul><li>§ 16 Půjčování </li></ul><ul><li>„ Půjčováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla </li></ul><ul><li>ve hmotné podobě zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou.“ </li></ul><ul><li>§ 37 Knihovní licence </li></ul><ul><li>„ Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské vzdělávací zařízení </li></ul><ul><li>zhotoví-li rozmnoženinu </li></ul><ul><li>půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny </li></ul><ul><li>¨…je-li zaplacena odměna…“ </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 10. 10. Kolektivní správci autorských děl <ul><li>Občanské sdružení DILIA – divadelní, literární a audiovizuální agentura </li></ul><ul><li>ASA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním </li></ul><ul><li>INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů </li></ul><ul><li>OOA-S – ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl </li></ul><ul><li>Občanské sdružení GESTOR – Ochranný svaz autorský </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 11. 11. Manifest UNESCO o veřejných knihovnách 1994 <ul><li>Veřejná knihovna jako brána ke znalostem a předpoklad celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje </li></ul><ul><li>„ Veřejná knihovna je místním informačním střediskem, zabývajícím se zpřístupňováním všech druhů vědomostí a informací svým uživatelům.“ </li></ul><ul><li>Dostupné na: http://knihovnam.nkp.cz (Legislativa – Mezinárodní doporučení) </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 12. 12. Zpráva o Zelené knize o úloze knihoven v moderním světě <ul><li>Úloha knihoven v moderní společnosti, 1998 </li></ul><ul><li>„ Jedinečnou funkcí knihoven je shromažďovat, pořádat, nabízet k využití a uchovávat veřejně přístupné dokumenty bez ohledu na formu (tištěný materiál, kazeta, CD-ROM, síť) takovým způsobem, který, bude-li to třeba, umožní jejich vyhledávání a předání uživateli. Žádná jiná instituce neprovádí tuto dlouhodobou systematickou práci.“ </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 13. 13. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách z roku 2000 <ul><li>Poslání školních knihoven: </li></ul><ul><li>„ Školní knihovny nabízejí informační služby, knihy a zdroje, které umožňují všem členům školní komunity stát se kritickými mysliteli a efektivnějšími uživateli informací všech druhů a typů médií.“ </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 14. 14. Směrnice IFLA a UNESCO pro školní knihovny z roku 2002 <ul><li>„ Tato nová směrnice byla napsána pro informaci odpovědným národním a regionálním orgánům a jako návod knihovníkům. Měla by školám pomáhat uskutečňovat principy vyjádřené v Manifestu.“ </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 15. 15. Zákon č. 430/1919 Sb. <ul><li>Zákon ze dne 22. července 1919 </li></ul><ul><li>o veřejných knihovnách obecních </li></ul><ul><li>Nařízení vlády republiky Československé </li></ul><ul><li>ze dne 5. listopadu 1919, jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních </li></ul><ul><li>ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 16. 16. Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) ze dne 9. července 1959, č. 53/1959 Sb. <ul><li>jednotná soustava knihoven </li></ul><ul><li>úkoly a povinnosti JSK </li></ul><ul><li>Státní knihovna ČR </li></ul><ul><li>síť knihoven </li></ul><ul><li>lidové knihovny </li></ul><ul><li>Ústřední knihovnická rada </li></ul><ul><li>pracovníci knihoven </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 17. 17. Zákon č. 257/2001 Sb. <ul><li>Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách </li></ul><ul><li>a podmínkách provozování veřejných </li></ul><ul><li>knihovnických a informačních služeb </li></ul><ul><li>(knihovní zákon) </li></ul><ul><li>účinnost od 1. ledna 2002 </li></ul><ul><li>In: Sbírka zákonů ČR 2001, částka 98, s. 5683-5688. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 18. 18. Systém knihoven <ul><li>a) Národní knihovna ČR, MZK v Brně, </li></ul><ul><li>Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana </li></ul><ul><li>b) krajské knihovny (14 knihoven) </li></ul><ul><li>c) základní knihovny </li></ul><ul><li>d) specializované knihovny </li></ul><ul><li>Evidence knihoven </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 19. 19. Vyhláška MK ČR č. 88/2002 Sb., ze dne 21. února 2002 <ul><li>k provedení zákona č. 257/2001 Sb., </li></ul><ul><li>o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon): </li></ul><ul><li>Meziknihovní služby (MVS, MMVS) </li></ul><ul><li>při zprostředkování knihovního dokumentu </li></ul><ul><li>Vedení evidence knihovního fondu </li></ul><ul><li>Zápis o výsledku revize knihovního fondu </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 20. 20. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku <ul><li>Periodický tisk = noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce </li></ul><ul><li>Povinné údaje, § 8 </li></ul><ul><li>Povinné výtisky do 7 dnů ode dne vydání </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 21. 21. Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích <ul><li>Neperiodické publikace = rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek </li></ul><ul><li>Povinné údaje, § 2 </li></ul><ul><li>Povinné výtisky do 30 dnů ode dne vydání </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 22. 22. VISK – veřejné informační služby knihoven <ul><li>VISK1 Koordinační centrum programu </li></ul><ul><li>VISK2 Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven </li></ul><ul><li>VISK3 ICEKNI </li></ul><ul><li>VISK4 Digitální knihovna a archiv </li></ul><ul><li>Dostupné na: http://visk.nkp.cz </li></ul><ul><li>VISK5 Retrokon </li></ul><ul><li>VISK6 Memoriae Mundi Series Bohemica </li></ul><ul><li>VISK7 Kramerius </li></ul><ul><li>VISK8 Elektronické informační zdroje </li></ul><ul><li>VISK9 Souborný katalog ČR </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 23. 23. Projekt internetizace knihoven <ul><li>Zahájení 2004 </li></ul><ul><li>Připojení všech evidovaných knihoven k internetu </li></ul><ul><li>Garantováno připojení zdarma 36 měsíců </li></ul><ul><li>Pokračování PIK dle usnesení vlády z 30.8. 2006 č. 1032 do r. 2015 </li></ul><ul><li>Financování a řízení v současnosti pod MV </li></ul><ul><li>Dle novely zákona připojení knihoven do 31.12. 2007 </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 24. 24. Metodické pokyny Ministerstva kultury ČR <ul><li>Metodický pokyn k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (leden 2005) </li></ul><ul><li>Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (březen 2005) </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 25. 25. Regionální funkce <ul><li>KZ v § 2, odst. h) </li></ul><ul><li>„ ..v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb“ </li></ul><ul><li>Usnesení vlády č. 68/2002 </li></ul><ul><li>Změna financování RF </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 26. 26. Cíle regionálních funkcí <ul><li>1. Zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky. </li></ul><ul><li>2. V yrovnání rozdílů v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí. </li></ul><ul><li>3. Zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů. </li></ul><ul><li>4. O dstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji. </li></ul><ul><li>5. Účelná dělba práce a koordinace odborných činností v kraji. </li></ul><ul><li>6. Efektivní využití veřejných finančních prostředků. </li></ul><ul><li>7. Garance průběžné aktualizace knihovního fondu knihoven provozovaných obcemi. </li></ul><ul><li>8. Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu. </li></ul><ul><li>9. Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání). </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 27. 27. Standard VKIS <ul><li>Cílem standardu VKIS je zlepšení dostupnosti a kvality VKIS jejich uživatelům. </li></ul><ul><li>Standard VKIS vymezuje následující kategorie a v nich indikátory (kritéria), za kterých jsou v knihovnách poskytovány VKIS uživatelům. </li></ul><ul><li>provozní doba knihovny pro veřejnost, </li></ul><ul><li>tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů, </li></ul><ul><li>počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu, </li></ul><ul><li>studijní místa a prostory pro uživatele knihovny, </li></ul><ul><li>obecné principy dostupnosti VKIS. </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 28. 28. Koncepce 2011-2014 <ul><li>Vize koncepce: </li></ul><ul><li>Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně, rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně motivovaným personálem nebo z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoli denní či noční službu získávám bezplatně v nečekaně dobré kvalitě požadovanou službu.“ </li></ul><ul><li>Témata: </li></ul><ul><li>Klient/Služby </li></ul><ul><li>Procesy/Legislativa </li></ul><ul><li>Fondy </li></ul><ul><li>Finance </li></ul><ul><li>Pracovníci a jejich rozvoj </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 29. 29. Cíle knihoven v informační společnosti <ul><li>Rovný přístup k informacím </li></ul><ul><li>Vytváření komunit </li></ul><ul><li>Podpora vzdělávání a výzkumu </li></ul><ul><li>Podpora zaměstnanosti </li></ul><ul><li>Podpora firem </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 30. 30. Státní kulturní politika České republiky 2009 - 2014 <ul><li>Schválila vláda usnesením č. 1452 dne 19. 11. 2008 </li></ul><ul><li>Vize státní kulturní politiky </li></ul><ul><li>„ Kultura je pro Českou republiku „jízdenkou do budoucnosti“: chceme být opět křižovatkou kultur, svoji přirozenou pozici využít svobodným, otevřeným a kreativním způsobem při tvorbě kultury vlastní, ochraně zděděných kulturních hodnot a jejich uplatnění ve všech oblastech života společnosti. Úkolem státu je vytvářet optimální vazby mezi kulturou a všemi oblastmi společnosti a tak obohacovat životy občanů, rozvíjet kreativní schopnosti v hospodářství, výzkumu, vzdělání, motivovat dárcovství i poskytnout dostatečné zdroje a tím posílit konkurenceschopnost země v globálním prostředí.“ </li></ul><ul><li>Cíle státní kulturní politiky </li></ul><ul><li>Cíl 1: Ekonomická a společenská dimenze </li></ul><ul><li>Cíl 2: Občanská dimenze – rozvoj osobnosti </li></ul><ul><li>Cíl 3: Role státu, krajů a obcí při podpoře zachování a tvorby kulturních hodnot </li></ul><ul><li>Cíl 4: Role státu při tvorbě pravidel </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno
 31. 31. Děkuji za pozornost. <ul><li>Případné dotazy můžete adresovat: </li></ul><ul><li>Monika Kratochvílová </li></ul><ul><li>oddělení knihovnictví </li></ul><ul><li>Moravská zemská knihovna v Brně </li></ul><ul><li>Tel.: 541 646 128 </li></ul><ul><li>E-mail: Monika.Kratochvilova@mzk.cz </li></ul>RKK 2011/2012, MZK Brno

×