Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etyka w biznesie

617 views

Published on

autor T. Manderla

Published in: Education
 • Be the first to comment

Etyka w biznesie

 1. 1. Podstawy przedsiębiorczości Temat: Etyka w pracy i biznesie
 2. 2. Etyka jest gałęzią filozofii. Przedmiotem jej dociekań jest badanie zarówno moralnych, jak i niemoralnych zachowań w celu wyrobienia sobie uzasadnionych sądów oraz wypracowania odpowiednich rekomendacji. Etyka nie jest identyczna z jej przedmiotem, tzn. moralnymi oczekiwaniami i konwencjonalnymi osądami zachowań moralnych. Podstawowe pojęcia
 3. 3. Zasady w biznesie dzielimy na: reguły morlane - reguły zachowań wynikajace z tradycji i kultury; powszechnie akceptowane wartości; reguły prawne - reguły zachowań wynikajace z ustanowionego prawa, za których nieprzestrzeganie grozi odpowiedzialność.
 4. 4. WARTOŚCI ETYCZNE W BIZNESIE -WŁASNOŚĆ -ODPOWIEDZIALNOŚĆ -WOLNOŚĆ -SPRAWIEDLIWOŚĆ -UCZCIWOŚĆ -
 5. 5. Etyka zawodowa jest to zespół norm postępowania (moralnych i prawnych) które wynikają ze specyfiki danego zawodu np.lekarz,nauczyciel ,prawnik ETYK A PRZEDSIĘBIORSTWA -Zapewnienie pracownikom zasad BHP -Wypłacanie terminowe świadczeń pracowniczych -Terminowe regulowanie zobowiązań względem skarbu państwa
 6. 6. https://www.youtube.com/watch?v=Pu2ixlQ6TrY NIEETYCZNE ZACHOWANIA W BIZNESIE
 7. 7. Korupcja (łac. corruptio - zepsucie) to nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce powstawać niezależnie od formy rządów. Poziom korupcji może być bardzo różny, od drobnych przypadków wykorzystania wpływu lub faworyzowania w celu wyświadczenia lub oddania przysługi, przez zinstytucjonalizowane łapówkarstwo aż do skrajnej postaci – kleptokracji (rządów złodziei), gdzie porzucone zostają nawet zewnętrzne pozory uczciwości. Z korupcją można się spotkać zarówno w biurach polityków jak i urzędników. Często związana jest ona z handlem narkotykami, prostytucją, praniem pieniędzy, ale się do nich nie ogranicza. Żeby zrozumieć problem i znaleźć skuteczne środki zaradcze konieczne jest w trakcie analizy rozdzielenie przestępczości i korupcji. Szara strefa: osiąganie dochodów z nieujawnionych bądź nielegalnych żródeł Kreatywna księgowość
 8. 8. Lobby (ang. przedsionek, kuluary) to pozaparlamentarna grupa, wywierająca polityczne naciski na przedstawicieli partii lub ugrupowań w parlamencie, celem uzyskania określonych korzyści - np. decyzji, uregulowań itp. Nazwa pochodzi od angielskiego określenia kuluarów, w których często odbywają się nieoficjalne rozmowy, sprzyjające prowadzeniu lobbingu. Mobbing to termin wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. Oznacza prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Terminu mobbing w odniesieniu do zachowań występujących w grupach społecznych użył jako pierwszy szwedzki naukowiec Peter-Paul Heinemann. Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników.
 9. 9. W rozumieniu negatywnym „kreatywna rachunkowość” to taka manipulacja danymi pochodzącymi z rachunkowości, która wykorzystuje luki w zasadach rachunkowości i prawie oraz wyborze takich metod pomiaru i sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym, które skłaniają ich użytkowników do oczekiwanych zachowań w podejmowaniu decyzji na podstawie tych informacji. Kreatywna rachunkowość jest to kreatywność jako naturalny, zgodny z prawem, element twórczy wykorzystywany przez jednostkę sporządzającą sprawozdania finansowe wspierający decyzje co do sposobu liczenia, który najlepiej spełnia wymogi wynikające z dążenia do ujmowania w sprawozdaniach finansowych wiarygodnych informacji.
 10. 10. Cele kreatywnej rachunkowości Podstawowymi celami kreatywnej rachunkowości są: • zmniejszanie strat lub zwiększanie zysku, • manipulowanie wskaźnikami, które są używane podczas analizy finansowej, • przekonanie innych o swojej wiarygodności np. partnerów handlowych, pożyczkodawców, kredytodawców, • ukrywanie ryzyka finansowego, • sterowanie osiągnięciami menedżerów aby możliwe było osiąganie premii za wyniki, • unikanie negatywnych skutków które mogą wyniknąć z przeprowadzonej bezpośrednio lub pośrednio kontroli przez akcjonariuszy, • umożliwienie uzyskania kapitału, który w innym sposób byłby niedostępny.
 11. 11. Etyka gospodarcza Etyka gospodarcza to dział etyki szczegółowej zajmujący się moralną oceną działań gospodarczych człowieka (zarówno w aspekcie jednostkowym, jak i grupowym), a także oceną warunkujących te działania struktur i instytucji gospodarczych. Etyka gospodarcza jako uszczegółowienie etyki ogólnej nie może pozostawać w sprzeczności z jej założeniami. Obie te dyscypliny mają ten sam przedmiot formalny (jakość moralna ludzkich czynów ukazana w perspektywie najwyższych i ostatecznych kryteriów dobra i zła), identyczną w zasadzie metodę i takie same źródła (przyrodzone zdolności poznawcze człowieka i Objawienie). Różnica dotyczy jedynie stopnia ogólności przedmiotu materialnego (etyka ogólna zajmuje się czynami ludzkimi jako takimi).
 12. 12. Do podstawowych zagadnień, którymi zajmuje się etyka gospodarcza, należy moralna problematyka własności, pracy (w tym etyka zawodowa), wymiany (w tym etyka kupiecka), podziału dochodu społecznego, oszczędzania i konsumpcji. Za osobny dział etyki gospodarczej uważa się dziś etykę międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także refleksję etyczną nad problemem ochrony naturalnego środowiska człowieka. Etyka gospodarcza w stosunkach z klientami wymaga, by sprzedawane produkty lub usługi spełniały wymogi bezpieczeństwa, były opatrzone informacją na temat ich cech, sposobu użycia, a także by miały rozsądną cenę. Etyka gospodarcza
 13. 13. Zachowanie etyczne Za etyczne uznaje się takie postępowanie, które jest zgodne z obowiązującymi w danym społeczeństwie: • regułami moralnymi, opierającymi się na powszechnie akceptowanych wartościach wynikających z tradycji i kultury, • normami prawnymi o charakterze nakazów i zakazów, ustalającymi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawa. Każdy człowiek powinien umieć rozpoznawać wartości etyczne i stosować je we wszystkich obszarach swojej działalności – relacjach rodzinnych i towarzyskich, w szkole, na uczelni, w pracy, działalności gospodarczej i życiu publicznym. Pracownikowi etyka nakazuje lojalność wobec firmy, wypełnianie poleceń przełożonego i uczciwość. Pracując w zespole, powinniśmy być koleżeńscy i pomocni, dbać o dobrą atmosferę w grupie, nie rywalizować z innymi w nieuczciwy sposób, dążyć do sukcesu całej grupy.
 14. 14. Zachowanie nieetyczne Zachowanie nieetyczne jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Nieetyczne stosowanie zasady przedsiębiorczości to na przykład wykorzystanie trudnej sytuacji powodzian i sprzedaż im wody pitnej po zawyżonych cenach. Nadużycia w ramach zasady gospodarności mogą polegać na nadmiernym wykorzystywaniu czasu pracy pracowników lub wypłacaniu im niskiego wynagrodzenia. Nieetyczne zachowanie w myśl zasady rentowności, to na przykład dążenie za wszelką cenę do maksymalizacji zysku. Nadużycia dotyczące zasady rachunku ekonomicznego mogą przejawiać się w nierzetelnej rachunkowości, często nazywaną rachunkowością kreatywną (np. ukrywanie kosztów).
 15. 15. 1. P.M. Minus: Etyka w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 2. S. Surdykowskiej: Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbkowej Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2005, 3. Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2006, 4. A.K. Koźmińskiego, W. Piotrkowskiego: Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 5. Komosa A.: Szkolny słownik ekonomiczny. Ekonomik 2002, 6. Biernacka M., Korba J., Smutek Z.: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. II. Operon, Gdynia 2009, 7. http://pl.wikipedia.org 8. Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P.: Przedsiębiorczość bez tajemnic. Podręcznik do nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum i technikum. WSiP 2009. Literatura

×