Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atmosfera prezentacja

1,089 views

Published on

Budowa atmosfery - geografia, poziom rozszerzony

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Atmosfera prezentacja

 1. 1. Atmosfera ziemskaAtmosfera ziemska
 2. 2. Co to jest atmosfera?Co to jest atmosfera? Atmosfera ziemska to inaczej powłoka gazowaAtmosfera ziemska to inaczej powłoka gazowa otaczająca Ziemię od jej powierzchni dootaczająca Ziemię od jej powierzchni do wysokości około 2000km. Składa się zwysokości około 2000km. Składa się z mieszaniny gazów zwanych powietrzem. Masamieszaniny gazów zwanych powietrzem. Masa atmosfery ziemskiej wynosi około 5*10atmosfery ziemskiej wynosi około 5*101515 ton toton to jest w przybliżeniu jedną milionową ogólnej masyjest w przybliżeniu jedną milionową ogólnej masy Ziemi.Ziemi.
 3. 3. Skład chemiczny atmosferySkład chemiczny atmosfery ► azot - 78,084%,azot - 78,084%, ► tlen - 20,946%,tlen - 20,946%, ► argon - 0,934%,argon - 0,934%, ► dwutlenek węgla - 0,0385%,dwutlenek węgla - 0,0385%, ► śladowe ilości gazówśladowe ilości gazów szlachetnych (hel, neon, kryptonszlachetnych (hel, neon, krypton i ksenon) oraz innych związkówi ksenon) oraz innych związków takich jak: metan, wodór, tlenektakich jak: metan, wodór, tlenek i podtlenek azotu, ozon i związkii podtlenek azotu, ozon i związki siarki, radon, jod, amoniak,siarki, radon, jod, amoniak, ► aerozole atmosferyczne,aerozole atmosferyczne,
 4. 4. Zmiany składu atmosfery naZmiany składu atmosfery na przestrzeni latprzestrzeni lat ► Początkowo atmosfera składała się z wodoru i helu. NaPoczątkowo atmosfera składała się z wodoru i helu. Na skutek gwałtownych procesów jej skład się zmieniał.skutek gwałtownych procesów jej skład się zmieniał. Pojawiły się gazy uwalniane z głębi skorupy ziemskiej:Pojawiły się gazy uwalniane z głębi skorupy ziemskiej: dwutlenek węgla, para wodna, amoniak i pewna ilośćdwutlenek węgla, para wodna, amoniak i pewna ilość azotu.azotu. ► 3-4 miliardy lat temu pojawiły się na Ziemi pierwsze3-4 miliardy lat temu pojawiły się na Ziemi pierwsze organizmy, dzięki którym na skutek zachodzącejorganizmy, dzięki którym na skutek zachodzącej fotosyntezy malała ilość CO2, a rosła zawartość tlenu.fotosyntezy malała ilość CO2, a rosła zawartość tlenu. ► Działalność człowieka spowodowała odwrócenie sięDziałalność człowieka spowodowała odwrócenie się tendencji i ponowny stopniowy wzrost ilości dwutlenkutendencji i ponowny stopniowy wzrost ilości dwutlenku węgla i metanu w atmosferze. W dobie rewolucjiwęgla i metanu w atmosferze. W dobie rewolucji przemysłowej procesy te uległy gwałtownemuprzemysłowej procesy te uległy gwałtownemu przyspieszeniu.przyspieszeniu.
 5. 5. Warstwy atmosferyWarstwy atmosfery a)a) TroposferaTroposfera - sfera przyziemna, spadki temperatur do- sfera przyziemna, spadki temperatur do -60°C, średnia wysokość 10 km-60°C, średnia wysokość 10 km b)b) StratosferaStratosfera - wahania temperatur od -60°C do 0°C,- wahania temperatur od -60°C do 0°C, pod koniec stratosfery- warstwa ozonowa, powietrzepod koniec stratosfery- warstwa ozonowa, powietrze bardzo rozrzedzone, ruchy mas powietrzabardzo rozrzedzone, ruchy mas powietrza c)c) MezosferaMezosfera - od 10 do 80 km, spadek temperatury- od 10 do 80 km, spadek temperatury wraz z wysokościąwraz z wysokością d)d) JonosferaJonosfera - występuje powyżej 50-60 km nad- występuje powyżej 50-60 km nad powierzchnią Ziemi do 1000 km. Zawiera duże ilościpowierzchnią Ziemi do 1000 km. Zawiera duże ilości jonów i swobodnych elektronówjonów i swobodnych elektronów e)e) TermosferaTermosfera - od 80 do 700 km, strefy jonowe (niżej- od 80 do 700 km, strefy jonowe (niżej dodatnie, wyżej ujemne), zjawisko zorzy polarnej,dodatnie, wyżej ujemne), zjawisko zorzy polarnej, wzrost temperatury nawet do 400°C( wyżej dowzrost temperatury nawet do 400°C( wyżej do 1500°C), granica atmosfery meteorologicznej-1500°C), granica atmosfery meteorologicznej- 2000km2000km f)f) EgzosferaEgzosfera - 500 - 2000 km - brak tlenu; słabe- 500 - 2000 km - brak tlenu; słabe oddziaływanie grawitacyjneoddziaływanie grawitacyjne
 6. 6. Warstwy atmosferyWarstwy atmosfery Wyróżniamy także warstwy pośrednie:Wyróżniamy także warstwy pośrednie: a)a) TropopauzaTropopauza - jest to warstwa przejściowa pomiędzy- jest to warstwa przejściowa pomiędzy stratosferą a troposferą. Znajduje się na wysokościstratosferą a troposferą. Znajduje się na wysokości między 10 -17 km. Temperatura wynosi od- 40między 10 -17 km. Temperatura wynosi od- 40°°C doC do - 700- 700°°CC b)b) OzonosferaOzonosfera -  występuje na wysokości  10–50 km,-  występuje na wysokości  10–50 km, o podwyższonej koncentracji ozonu. Maksymalnao podwyższonej koncentracji ozonu. Maksymalna koncentracja występuje średnio na wysokości 23koncentracja występuje średnio na wysokości 23 km. Ozonosfera pochłania całkowiciekm. Ozonosfera pochłania całkowicie promieniowanie nadfioletowe - bardzo szkodliwe dlapromieniowanie nadfioletowe - bardzo szkodliwe dla organizmów żywych.organizmów żywych. c)c) StratopauzaStratopauza - znajduje się pomiędzy 50 a 55- znajduje się pomiędzy 50 a 55 kilometrem. Temperatura wynosi w granicach od -10kilometrem. Temperatura wynosi w granicach od -10 do 10do 10°°CC d)d) MezopauzaMezopauza - znajduje się pomiędzy 80  a 90- znajduje się pomiędzy 80  a 90 kilometrem. Temperatura wynosi około  - 900kilometrem. Temperatura wynosi około  - 900°°CC
 7. 7. Wpływ człowieka na atmosferęWpływ człowieka na atmosferę PodstawowePodstawowe zanieczyszczeniazanieczyszczenia atmosfery to:atmosfery to: ► dwutlenek siarki SOdwutlenek siarki SO22,, ► tlenki azotu: NO, NOtlenki azotu: NO, NO22,, ► tlenek węgla CO,tlenek węgla CO, ► węglowodory,węglowodory, ► pyły, zawierające metalepyły, zawierające metale ciężkie (Pb,Ni,Cd,Cu).ciężkie (Pb,Ni,Cd,Cu).
 8. 8. Efekt cieplarnianyEfekt cieplarniany Gdy energia słoneczna dociera do atmosfery, jej częśćGdy energia słoneczna dociera do atmosfery, jej część zostaje odbita w przestrzeń kosmiczną, część pochłoniętazostaje odbita w przestrzeń kosmiczną, część pochłonięta przez atmosferę, a reszta dociera do powierzchni Ziemiprzez atmosferę, a reszta dociera do powierzchni Ziemi powodując jej ogrzewanie. Atmosfera przepuszczapowodując jej ogrzewanie. Atmosfera przepuszcza promieniowanie słoneczne w kierunku Ziemi, alepromieniowanie słoneczne w kierunku Ziemi, ale Zatrzymuje promieniowanie cieplne, które odbija się odZatrzymuje promieniowanie cieplne, które odbija się od Powierzchni Ziemi. Rozwijający się przemysł powodujePowierzchni Ziemi. Rozwijający się przemysł powoduje jednak nadmierny wzrost koncentracji gazówjednak nadmierny wzrost koncentracji gazów szklarniowych w atmosferze, co prowadzi do nadmiernegoszklarniowych w atmosferze, co prowadzi do nadmiernego nasilenia tego procesu.nasilenia tego procesu. Przewidywane skutki efektu cieplarnianego:Przewidywane skutki efektu cieplarnianego: ► Przesunięcie stref klimatycznychPrzesunięcie stref klimatycznych ► Odtajanie wiecznej zmarzlinyOdtajanie wiecznej zmarzliny ► Wzrost poziomu mórz i oceanówWzrost poziomu mórz i oceanów ► Skrajności klimatyczne w różnychSkrajności klimatyczne w różnych częściach świataczęściach świata ► Zwiększone zagrożenie zdrowiaZwiększone zagrożenie zdrowia ► Zagrożenie życia roślin i zwierząt o małejZagrożenie życia roślin i zwierząt o małej tolerancji na zmiany temperaturytolerancji na zmiany temperatury
 9. 9. Dziura ozonowaDziura ozonowa Jest to zjawisko zmniejszonegoJest to zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu (Ostężenia ozonu (O33) w) w stratosferze atmosferystratosferze atmosfery ziemskiej, występująceziemskiej, występujące głównie w obszarachgłównie w obszarach podbiegunowych. Powstawaniepodbiegunowych. Powstawanie dziury wiązane jest zazwyczaj zdziury wiązane jest zazwyczaj z emisją freonów spowodowanąemisją freonów spowodowaną działalnością człowieka.działalnością człowieka.
 10. 10. Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę mgr Hanna Mrozek

×