Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aldehydy i ketony informacje

804 views

Published on

Chemia rozszerzona, materiał na lekcję, K. Czekała

Published in: Education
 • Be the first to comment

Aldehydy i ketony informacje

 1. 1. Grupa związków organicznych posiadających grupę aldehydową, czyli grupę karbonylową (C=O) połączoną z jednym (-CHO) lub dwoma (CH2O) atomami wodoru. Proste aldehydy, będące pochodnymi alkanów i zawierające w cząsteczce jedną grupę aldehydową to alkanale o wzorze ogólnym CnH2n+1CHO.
 2. 2. Otrzymywanie Aldehydy otrzymuje się w przemyśle przez katalityczne odwodornienie pierwszorzędowych alkoholi: i stąd pochodzi nazwa aldehydów, która została utworzona od łacińskiego określenia: alcohol dehydrogen atus (alkohol odwodorniony).
 3. 3. Charakterystyczne reakcje 1.reakcje addycji do grupy karbonylowej 2. redukcja do alkoholi I-rzędowych: CH3CHO + H2 → C2H5OH
 4. 4. 3. utlenianie do kwasów karboksylowych: 2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH reakcje tego typu są podstawą wykrywania i oznaczania aldehydów, m.in. za pomocą próby: Tollensa, Fehlinga, Benedicta czy Trommera, np.: 1. próba Tollensa (tzw. próba lustra srebrowego): 2[Ag(NH3)2]+ + HCHO + 3OH- → 2Ag↓ + HCOO- + 2H2O + 4NH3
 5. 5. 2. próba Trommera: CH3CH2CHO + 2Cu(OH)2 → CH3CH2COOH + Cu2O↓ + 2H2O
 6. 6. 1. addycja amoniaku lub amin, a następnie eliminacja wody,  daje iminy: 2. Reakcja amin z formaldehydem w obecności kwasu  (najczęściej kwasu mrówkowego) wykorzystywana  jest do metylowania amin (reakcja Eschweilera- Clarke'a):
 7. 7. 1. kondensacja aldolowa (na przykładzie  aldehydu octowego): Wg terminologii retrosyntetycznej aldehydy  reprezentują synton akceptorowy typu a1 ,  przy czym grupą funkcyjną jest grupa OH.
 8. 8. Zastosowanie Aldehydy stosowane są do syntez organicznych (tworzywa sztuczne, barwniki)
 9. 9. w przemyśle spożywczym i kosmetycznym (składniki kompozycji zapachowych i  aromatów spożywczych),  
 10. 10. w garbarstwie (aldehyd glutarowy).
 11. 11. Roztwór aldehydu  mrówkowego (HCHO)  w wodzie (tzw.  formaliny) stosowany  jest do konserwacji preparatów biologicznych.
 12. 12. Grupa związków  organicznych zawierających grupę ketonową,  tj. grupę karbonylową (C=O) połączoną z dwoma  atomami węgla. Proste ketony, będące  monokarbonylowymi pochodnymi alkanów,  noszą nazwę alkanonów i mają wzór ogólny  CnH2n+2CO.
 13. 13. Nazewnictwo Wzór Nazwa zwyczajowa Nazwa systematyczna H-CHO aldehyd mrówkowy metanal CH3-CHO aldehyd octowy etanal CH3-CH2-CH2-CHO aldehyd masłowy butanal (CH3)2=CH-CHO aldehyd izomasłowy 2-metylopropanal CH3-(CH2)4-CHO aldehyd kapronowy heksanal CH2=CH-CHO aldehyd akrylowy 2-propenal CH3-CH=CH-CHO Aldehyd akrylowy 2-butenal
 14. 14.  Nazwy systematyczne: tworzy się poprzez  dodanie końcówki „on” oraz podanie lokantu  określającego  położenie grupy karbonylowej.  Przykłady: 
 15. 15. Nazwy zwyczajowe: 1.Aceton   2. Acetofenon 3. Benzofenon
 16. 16. Otrzymywanie
 17. 17. Uwodnienie propynu (reakcja Kuczerowa): 
 18. 18. Właściwości a) fizyczne: - tworzą szereg homologiczny, - Aceton - bezbarwna ciecz, o  charakterystycznym zapachu, łatwo palny,  występują w krwi i moczu ludzi chorych na  cukrzycę, dobry rozpuszczalnik, miesza się z H2O i  etanolem. b) chemiczne: - ulegają reakcji utleniania, - nie ulegają próbie Trommera i Tollensa, - odporne na działanie łagodnych utleniaczy.
 19. 19. Zastosowanie są składnikiem olejku miętowego (występującego w przyrodzie jako menton)
 20. 20. są składnikami kompozycji zapachowych i przypraw spożywczych stosowane jako rozpuszczalniki stosowane jako półprodukty
 21. 21. w syntezie chemicznej chloro- i bromopochodne ketony są stosowane jako środki trujące (chloroacetofenon, chloro- i bromoaceton)

×