Model ekonomi baru

10,469 views

Published on

MEB

Model ekonomi baru

 1. 1. MODEL EKONOMI BARU UNTUK MALAYSIA BAHAGIAN 1 RINGKASAN EKSEKUTIF Berpendapatan Tinggi Kualiti Hidup Rakyat Keterangkuman Kemampanan MPEN Majlis Penasihat Ekonomi Negara Aras 5 & 11, Menara Usahawan MAJLIS PENASIHAT EKONOMI NEGARA Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62652 PUTRAJAYA MALAYSIA www.neac.gov.my
 2. 2. MPEN MAJLIS PENASIHAT EKONOMI NEGARA CHAPTRE Ringkasan Eksekutif 1MODEL EKONOMI BARU U N T U K M A L AY S I A Bahagian I: Hala Tuju Dasar Strategik
 3. 3. Hakcipta TerpeliharaSemua hak terpelihara. Tiada mana-mana bahagian juadaripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpandi dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkandalam sebarang bentuk atau dengan apa jua cara elektronik,mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpamendapat izin daripada:SetiausahaMajlis Penasihat Ekonomi NegaraAras 5 & 11, Menara UsahawanPersiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62652 PUTRAJAYATel : 03-8888 6512/8888 6513Faks : 03-8888 4638/8888 4177Emel : secretariat.neac@pmo.gov.mywww.neac.gov.myTerjemahan oleh:Institut Terjemahan Negara MalaysiaWisma ITNMNo. 2 Jalan 2/27E, Seksyen 10Wangsa Maju53300 Kuala LumpurTel : 03-4149 7210Faks : 03-4143 2939www.itnm.com.myNaskah jualan boleh diperolehi daripada:Percetakan Nasional Malaysia BerhadJalan Chan Sow Lin50554 Kuala LumpurTel : 03-9236 6888Faks : 03-9222 4773Emel : cservice@printnasional.com.my________________________________Reka bentuk dan susun atur disediakan oleh:Percetakan Nasional Malaysia Berhad
 4. 4. Dokumen ini merupakan Ringkasan Eksekutif pertama daripada dua laporan yang disediakan olehMajlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN) mengenai Model Ekonomi Baru (MEB). Dokumenini merumuskan beberapa isi utama daripada laporan penuh ‘Model Ekonomi Baru untuk Ringkasan EksekutifMalaysia - Bahagian 1: Hala Tuju Dasar Strategik’, yang membentangkan keseluruhan rangkakerja MEB dalam menggerakkan Malaysia daripada negara berpendapatan sederhana kepadasebuah negara maju menjelang tahun 2020. Laporan penuh, boleh didapati di laman webwww.neac.gov.my merupakan asas bagi merangka langkah dasar dan plan pelaksanaan dalamdokumen akhir yang akan menyusul kelak. 3
 5. 5. Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif 5
 6. 6. RingkasanEksekutifMalaysia telah sampai ke saat penentuan dalam Dua tonggak yang lain telah pun dilancarkan.landasan pembangunannya. Wawasan 2020 Tonggak ini ialah konsep 1Malaysia,tidak mungkin dapat dicapai tanpa transformasi Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakanekonomi, sosial dan kerajaan. Untuk untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia Ringkasan Eksekutifmenggerakkan negara ke hadapan, Kerajaan bagi menghadapi cabaran yang mendatangtelah merumuskan satu rangka kerja yang dan Program Transformasi Kerajaan (PTK)mengandungi empat tonggak bagi mendorong untuk memantapkan perkhidmatan awamperubahan (Rajah A). Model Ekonomi Baru dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara(MEB) yang hendak dicapai melalui Program (National Key Result Areas, NKRA). TonggakTransformasi Ekonomi (PTE) merupakan terakhir ialah Rancangan Malaysia Kesepuluhsatu tonggak utama yang akan melonjakkan 2011-2015 yang akan diumumkan nanti padaMalaysia ke arah status negara maju sejajar tahun ini.dengan matlamat Wawasan 2020. PTE akandipandu oleh lapan Inisiatif PembaharuanStrategik (IPS) yang akan menjadi asas bagi MENGAPAKAH KITA MEMERLUKAN MEBlangkah dasar yang relevan. DAN APAKAH MATLAMATNYA? Rajah A – Empat Tonggak Transformasi Model pertumbuhan lepas menjanakan tiga Negara dekad pencapaian cemerlang, membolehkan Malaysia menyediakan kemudahan kesihatan dan pendidikan untuk rakyatnya, membasmi sebahagian besar kemiskinan, membina infrastruktur bertaraf dunia dan menjadi pengeksport utama di peringkat global. Rakyat kita lebih kaya dan lebih berpelajaran. Berbanding dengan generasi terdahulu, rakyat kini hidup lebih lama, bergerak lebih jauh dan mudah mendapat akses kepada teknologi moden. 7
 7. 7. Namun begitu, kemajuan yang kita capai dalam Rajah B – Matlamat Model Ekonomi Baru separuh abad yang lalu, kini menjadi perlahan dan prospek pertumbuhan ekonomi pula menjadi lembap. Kita tersekat dalam perangkap pendapatan sederhana – kita tidak tergolong dalam kalangan ekonomi global berpencapaian unggul. Dengan perubahan yang berlaku pada persekitaran luar, kebanyakan dasar dan strategi yang kita gunakan untuk mencapai kedudukan pembangunan yang sedia ada pada masa sekarang tidak mampu untuk membawa kita ke peringkat seterusnya. Malah pertumbuhan ekonomi kita ini dicapai dengan menanggung kos alam sekitar yang besar dan juga tidak memanfaatkan semua lapisan masyarakat. Hakikatnya, Kerajaan mesti berdepan dengan realiti ini dan perlu membuat keputusan yang sukar. Kita memerlukan satu perubahan radikal Namun begitu, MEB berusaha gigih ke arah dengan segera dalam pendekatan kita supaya mencapai matlamat yang lebih luas, bukan pembangunan ekonomi akan terus mampan sekadar merangsang pertumbuhan dan dalam jangka panjang dan dinikmati oleh menarik pelaburan swasta. MEB mengambil setiap rakyat serta membolehkan Malaysia pendekatan holistik, dengan turut memberikan meraih status negara berpendapatan tinggi. tumpuan kepada aspek pembangunan MEB akan menjadi pemangkin untuk manusia dan menyedari bahawa meskipun membebaskan potensi pertumbuhan kita berjaya mengurangkan kemiskinan Malaysia. PTE dibentuk untuk mengerakkan dengan banyaknya, namun peratusan yang Malaysia ke hadapan, keluar daripada besar, iaitu 40% daripada isi rumah Malaysia keadaan lembap sekarang supaya masih memperolehi pendapatan kurang dapat menjadi ekonomi berpendapatan daripada RM1,500 sebulan. Ketaksamaan tinggi yang terangkum dan mampan pendapatan masih perlu ditangani dengan giat. (Rajah B). Majlis Penasihat Ekonomi Negara Langkah diperlukan untuk merapatkan jurang (MPEN) yakin bahawa melalui pelaksanaan perbezaan ekonomi yang meluas di Sabah konsisten dasar berani yang merentasi lapan dan Sarawak serta di kawasan luar bandar di IPS, asas menjalankan perniagaan di Malaysia Semenanjung. akan berubah daripada pendekatan lama. Ini akan membolehkan sektor swasta cerdas Laporan ini mengkaji secara kritis persoalan dan memberikan sumbangan penuh kepada ‘Di manakah kedudukan kita?’ dalam konteks pertumbuhan. ‘Apakah yang sedang berlaku di sekeliling kita?’8
 8. 8. dan ‘Apakah kelebihan yang ada pada kita?’ Pelabur swasta kini memainkan peranan yanguntuk mengemukakan hujah bagi perubahan kurang menggalakkan. Sejak krisis kewangansegera yang diperlukan. MEB mempunyai visi Asia, pelaburan agregat sebagai peratusanyang jelas tentang ‘Ke manakah tujuan kita?’ Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) terus-dan mengutarakan keputusan sukar dan menerus merosot, dengan pelaburan swastalangkah berani dalam menunjukkan laluan kekal lembap disebabkan beberapa faktor.kepada ‘Bagaimanakah caranya untuk kita Dalam beberapa industri, penyertaan aktifsampai ke sana?’ Sekarang adalah masa untuk Kerajaan dan Syarikat Berkaitan Kerajaanberubah – Itulah yang Malaysia perlukan. (SBK) telah membantutkan pelaburan swasta.DI MANAKAH KEDUDUKAN KITA? Masih terlalu sukar untuk menjalankan perniagaan di Malaysia. Prosedur birokrasiMalaysia merupakan ekonomi terbuka dan yang rumit, lembap dan memakan masa Ringkasan Eksekutifakan kekal demikian walau apa pun yang memberikan kesan kepada kos pelaburan danberlaku. Keterbukaan kepada ekonomi dunia potensi pulangan pelaburan. Menurut laporanmembolehkan pembangunan ekonomi yang Global Competitiveness Index tahun 2010,kukuh dan pendapatan per kapita yang kedudukan Malaysia telah jatuh ke nomborbertambah. Walau bagaimanapun, sebagai 24 dari kedudukan nombor 21 sebelumnya.ekonomi yang kecil dan terbuka, Malaysia Justeru itu ia menandakan bahawa negaramudah terkena kejutan luar sebagaimana yang telah hilang daya penariknya sebagai destinasidisaksikan ketika berlakunya krisis yang lalu. pelaburan.Kenaikan harga komoditi antarabangsa, sepertibahan api atau makanan telah memberikan Eksport kita masih teguh tetapi tidakimpak langsung terhadap harga domestik. menjanakan nilai tambah yang cukup.Begitu juga, eksport mungkin akan ketinggalan Ekonomi kita sangat bergantung pada pasarandengan membawa kesan negatif terhadap guna luar, dengan nisbah eksport kepada KDNKtenaga dan pendapatan negara melainkan kos sebanyak 1.2 dan nisbah perdaganganpengeluaran dan produktiviti di Malaysia dapat kepada KDNK, sebanyak 2.2 pada tahun 2008. Struktur eksport Malaysia tertumpubersaing dengan negara luar. kebanyakannya pada produk elektrik dan elektronik (E&E) dan pada komoditiJentera ekonomi Malaysia sedang bergerak utama, seperti petroleum dan minyak sawit.perlahan. Sejak krisis kewangan Asia tahun Walau bagaimanapun, dengan kandungan1997-1998, kedudukan Malaysia sebagai import yang banyak dalam eksport pembuatan,peneraju ekonomi di rantau ini semakin nilai tambah kepada produk akhir adalahterhakis. Pertumbuhannya lebih rendah rendah.daripada pertumbuhan negara lain yang turutdilanda krisis, sementara pelaburannya pula Pekerjaan berkemahiran rendah merujukbelum pulih. kepada upah yang rendah. Pekerjaan mahir 9
 9. 9. bersinonim dengan upah yang lebih tinggi. Situasi modal insan di Malaysia kini sampai ke Di Malaysia, kewujudan pekerjaan upah tinggi tahap yang kritikal. Kadar penghijrahan keluar masih tidak mencukupi manakala sumbangan rakyat Malaysia yang mahir meningkat dengan pekerja mahir masih merosot merentasi pantas. Yang juga serius ialah hakikat bahawa industri. Kebanyakan kes menunjukkan bilangan ekspatriat yang bekerja di negara bahawa majikan tidak membayar untuk ini semakin merosot. Pada masa yang sama, kemahiran sebaliknya bergantung pada sistem pendidikan kita tidak menghasilkan bekalan pekerja asing tidak mahir yang mudah kemahiran yang dikehendaki oleh firma. diperolehi dan sumber terkurang harga – Jabatan Perangkaan melaporkan bahawa direalisasikan oleh dasar kerajaan – untuk pada tahun 2007, 80% daripada tenaga kerja menjanakan keuntungan daripada pengeluaran Malaysia mendapat pendidikan hanya setakat produk dan perkhidmatan nilai tambah yang Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Menurut kajian rendah. Faktor ini juga sebahagian besarnya tentang iklim pelaburan Malaysia, kekurangan memalapkan pertumbuhan upah. kemahiran berserta rungutan tentang kurangnya kreativiti dan kemahiran berbahasa Produktiviti sedang tumbuh tetapi terlalu Inggeris, secara konsistennya ianya adalah perlahan. Sebelum krisis kewangan Asia, rintangan utama yang dihadapi oleh firma. Malaysia menerajui rantau ini dari segi pertumbuhan produktiviti pekerja. Namun Jurang di antara penduduk kaya dan miskin sejak itu, ia hilang kedudukan unggul ini. semakin lebar. Dalam beberapa dekad yang Pertumbuhan produktiviti yang lemah lalu, berlatarkan pertumbuhan ekonomi mendedahkan hakikat nyata bahawa Malaysia yang kukuh dan Dasar Ekonomi Baru (DEB), masih kurang dari segi kreativiti dan inovasi Malaysia dengan ketara berjaya mengurangkan – sebagaimana yang ditunjukkan dari segi paras kemiskinan keseluruhan merentasi sumbangan yang lembap oleh jumlah semua kumpulan etnik. Meskipun pertumbuhan produktiviti faktor dan pendidikan terhadap lebih perlahan selepas krisis kewangan Asia pertumbuhan output. namun insiden kemiskinan terus-menerus menurun kepada 3.6% pada tahun 2007. Usaha untuk menginovasi dan mereka cipta Walau bagaimanapun, ketaksamaan kekal tidak memadai. Rekod prestasi yang lemah menjadi cabaran nyata bagi Malaysia. bagi inovasi domestik di Malaysia dicerminkan Di samping itu, hasil kaji selidik pendapatan oleh bilangan penyelidik yang secara isi rumah menunjukkan bahawa pertumbuhan perbandingannya adalah rendah. Perbelanjaan pendapatan hanya kukuh bagi isi rumah Penyelidikan dan Pembangunan (P&P) yang Malaysia yang tergolong dalam kumpulan 20% rendah menyebabkan kurangnya inovasi dalam teratas manakala isi rumah dalam kumpulan sektor perindustrian dan sektor eksport. 40% terendah mengalami pertumbuhan pendapatan purata yang paling perlahan, Kita tidak membangunkan bakat dan apa dengan meraih kurang daripada RM1,500 yang dimiliki pula pergi meninggalkan kita. sebulan pada tahun 2008.10
 10. 10. Malaysia tersekat dalam perangkap Kelemahan ini menghalang kita untuk keluarpendapatan sederhana. Malaysia dengan dari perangkap pendapatan sederhana. Hampirpantas menaiki tangga untuk mencapai status semua ekonomi Asia Timur kini bersedia untukpendapatan sederhana atas menjelang tahun mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi1992 tetapi ekonominya menjadi lembap dalam dekad ini. Namun begitu, Malaysiasejak itu (Rajah C). Dari segi sejarah, negara mengalami risiko penurunan berterusan yangpendapatan rendah begitu mudah untuk memungkinkan berlakunya kelembapan yangberanjak kepada status pendapatan sederhana memeritkan.apabila mereka memanfaatkan sumber asli ataukelebihan kos rendah mereka untuk menarik Dasar ekonomi berasaskan etnik berkesanpelaburan. Namun kelebihan kos rendah ini tetapi pada masa yang sama, isu pelaksanaannyaberlaku buat seketika dan akan berakhir apabila mencetuskan masalah. DEB mengurangkan Ringkasan Eksekutifpusat kos rendah yang lain mula muncul. kemiskinan dan banyak menanganiTanpa bitara (niche) yang baru dan rancangan ketakseimbangan ekonomi antara etnik. Walaupembaharuan strategik, banyak negara tidak bagaimanapun, pelaksanaannya juga semakinberupaya keluar daripada kategori pendapatan dan secara tidak langsung meningkatkansederhana – suatu fenomena yang diistilahkan kos menjalankan perniagaan disebabkansebagai ‘perangkap pendapatan sederhana’. merentir (rent-seeking), kuasa naungan Rajah C – Pendapatan Negara Kasar (PNK) Per Kapita (1990 - 2008; ribu AS$) Sumber: Nationmaster Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Bank Dunia 11
 11. 11. (patronage) dan proses perolehan kerajaan APAKAH YANG SEDANG BERLAKU DI yang tidak telus. Hal ini mengakibatkan rasuah SEKELILING KITA? menular, justeru perlu ditangani dengan serius. Kita perlu memahami dan menyedari apa yang berlaku di sekeliling supaya kita dapat bertindak Sistem penentuan harga yang dikawal dengan berkesan. Disebabkan krisis kewangan dan subsidi mengakibatkan berlakunya global, pada masa terdekat ini negara maju penyalahuntukan sumber. Penentuan harga akan mengalami pertumbuhan yang lebih bagi barangan dan perkhidmatan keperluan perlahan dan banyak negara sedang mengkaji di Malaysia tidak mencerminkan harga semula strategi pertumbuhan mereka. pasaran. Penentuan harga yang menyimpang ini membawa kepada penggunaan yang Peneraju global yang baru sedang muncul dan berlebihan dan pembaziran. Pada masa yang Malaysia mesti menjadi salah satu daripada sama, perbelanjaan kerajaan yang besar ke mereka. Krisis kewangan global secara kreatif atas subsidi – kebanyakannya dibiayai oleh memusnahkan order lama dan membuka pula perolehan petroleum – tidak dapat diteruskan. peluang dalam order baru. Era sebelum krisis Subsidi bertujuan untuk membantu kumpulan yang menyaksikan penguasaan besar ekonomi berpendapatan rendah tetapi manfaatnya G7 sudah berakhir. Jentera pertumbuhan dunia juga dinikmati oleh kumpulan lain, termasuk yang baru, seperti ‘BRIC’ (Brazil, Rusia, India kumpulan berpendapatan tinggi. Sudah sampai dan China) dan ekonomi baru muncul yang masanya untuk kita mengambil pendekatan lain, seperti Indonesia, akan tumbuh dengan yang lebih menjurus, bukannya subsidi yang lebih pantas dan menjadi lebih kaya. Suara meluas asasnya. mereka semakin kuat dalam G20 dan kini Model perniagaan kos rendah yang dapat bersedia untuk memainkan peranan yang lebih dipenuhi melalui pemesongan harga dan dasar penting dalam pentas dunia. menggalakkan sektor swasta memberikan tumpuan kepada untung jangka pendek. Globalisasi mewujudkan persaingan yang Sektor swasta tidak melabur dalam produk sengit untuk mendapatkan bakat dan memaksa dan perkhidmatan yang akan mendorong syarikat dan kerajaan supaya mengakui pertumbuhan masa depan. Hal ini dicerminkan bahawa manusia merupakan aset yang paling oleh pelaburan yang rendah dalam P&P, berharga. Malaysia mesti memelihara dan kurangnya minat dalam menginovasi produk menarik bakat supaya dapat bersaing pada dan proses untuk meningkatkan rantaian nilai, skala serantau dan global. Malaysia mesti justeru mempamerkan sikap tidak berminat dipandang oleh rakyatnya dan oleh orang luar yang kuat untuk membina kemahiran dan sebagai bumi yang memberikan peluang yang membayar upah yang lebih tinggi demi sama untuk memperolehi pendapatan yang produktiviti yang lebih baik. lumayan serta memberikan kehidupan yang bahagia lagi terjamin untuk setiap individu dan Kita mesti bertindak sekarang sebelum keluarga. kedudukan kita lebih merosot.12
 12. 12. APAKAH KELEBIHAN YANG ADA PADA termaju yang lebih berinovatif dan memiliki nilaiKITA? tambah yang lebih tinggi.Malaysia berhadapan dengan cabaran yang Malaysia terletak di tengah-tengah rantau yangmenggentarkan di tengah-tengah perubahan rancak berkembang. Lokasi Malaysia yangglobal yang pesat. Walau bagaimanapun, kita strategik ini akan berupaya menarik pelaburanboleh memanfaatkan sebilangan keunikan untuk mewujudkan hab pengangkutan dankekuatan dan kelebihan yang kita miliki dalam logistik. Anugerah Malaysia yang kaya akanmelaksanakan tindakan dasar penuh tekad membantu menarik Pelaburan Langsung Asinguntuk bergerak ke hadapan. (PLA) dan Pelaburan Portfolio Asing (PPA) dari China, India dan Asia Timur kerana negaraKita tidak miskin dan kita memiliki infrastruktur ini berusaha mendapatkan kestabilan matayang baik. Sebagai sebuah negara, Malaysia Ringkasan Eksekutif wang melalui kepelbagaian, akses terhadaptelah berjaya membasmi kemiskinan dengan sumber asli dan pasaran bitara (niche) yangbanyaknya dan menganjak masuk ke dalam mengukuhkan ikatan dua hala.kategori pendapatan sederhana atas pada awaltahun 1990-an. Pelaburan yang besar telah Malaysia merupakan model kepelbagaianmenghasilkan pembinaan infrastruktur bertaraf budaya, etnik dan biologi. Warisan budayadunia di Malaysia. Infrastruktur yang baik telah Malaysia yang kaya dan unik – malah sejarahmenjadikan Malaysia sebagai peneraju dalam kolonialnya juga merupakan aset untukbidang pembuatan E&E dan eksport sumber menjalinkan hubungan dengan banyak negara,asli utama yang dapat dimanfaatkan ke arah terutamanya dengan ekonomi pertumbuhanlebih aktiviti nilai tambah tinggi. Malaysia juga tinggi seperti China, India, Asia Barat dandibekalkan potensi untuk memajukan lagi Indonesia. Di samping itu, kepelbagaiansektor logistiknya. rangkaian bahasa di Malaysia membantu untuk menyokong pembangunan pelancongan danKita berjaya mewujudkan asas pembuatan hubungan industri dalam pasaran yang sama.bertaraf dunia. Pembuatan merupakan sektor Biodiversiti kaya yang ada pada Malaysia bolehyang mengalami pertumbuhan terpantas dalam dimanfaatkan untuk menjana faedah ekonomiekonomi pada masa lalu. Pembuatan yang daripada pelancongan, rekreasi, penggunaantertumpu pada sektor E&E, menarik pelaburan farmaseutikal dan produk nutrisi.masuk yang besar daripada firma multinasional.Sektor E&E menggandakan pertumbuhan KE MANAKAH TUJUAN KITA?sektor lain dalam bidang pembekalan,logistik dan perkhidmatan. Malaysia menjadi Matlamat utama MEB adalah untukpengeksport utama produk pengguna dan menjadikan Malaysia sebuah negara majuelektronik perindustrian. Ia kini bersedia untuk yang berpendapatan tinggi dengan cirilompatan teknologi ke arah industri teknologi keterangkuman dan kebolehmampanan 13
 13. 13. menjelang tahun 2020 (Rajah D). Pencapaian dan merangsang kecekapan, lalu menaikkan satu-satu matlamat tidak seharusnya kadar pertumbuhan benar kepada purata 6.5% menjejaskan yang lain. Dalam usaha gigih untuk setahun dalam tempoh 2011-2020. Keluaran mencapai matlamat tersebut, kita tidak boleh Negara Kasar (KNK) per kapita akan meningkat mengambil jalan pintas dengan berbelanja kepada kira-kira AS$17,700 menjelang tahun lebih atas kekayaan daripada sumber asli 2020. Senario ini mengandaikan bahawa tidak yang sememangnya tidak kekal. Kita juga berlaku satu lagi krisis ekonomi yang besar di tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada peringkat global yang boleh menggelincirkan kuasa pasaran dan mengabaikan keperluan ekonomi Malaysia keluar dari landasan untuk memelihara keharmonian sosial. Setelah pertumbuhan ini. mencapai status negara maju, usaha perlu diteruskan untuk mengekalkan kedudukan Jika sasaran pertumbuhan KDNK hendak tersebut meskipun selepas tahun 2020. dicapai, maka permintaan agregat juga perlu tumbuh pada kadar yang bertenaga. Pelaburan Melonjak ke arah status berpendapatan tinggi akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi melepasi tahun 2020. Sumbangan Pelaksanaan penuh dan mampan bagi langkah daripada pelaburan swasta mesti kembali pembaharuan yang disarankan oleh MPEN kepada paras bermakna seperti yang dicapai akan mendorong transformasi Malaysia ke pada tahun 1997, iaitu mencecah hampir satu arah ekonomi berpendapatan tinggi menjelang per lima daripada KDNK menjelang tahun 2020 tahun 2020. MPEN menjangka langkah berbanding dengan kira-kira satu per sepuluh pembaharuan yang berani akan menambah- pada tahun 2010. giat pelaburan, mendorong produktiviti buruh Rajah D – Model Ekonomi Baru: Matlamat dan Ciri14
 14. 14. Pertumbuhan mampan juga akan disokong Komposisi penduduk Malaysia yang berbilangoleh hemat fiskal. MEB mahukan supaya bangsa masih merupakan satu ciri unggulnyadefisit fiskal dikurangkan lagi ke paras hampir dan kepelbagaian etnik ini akan kekal bersamaseimbang menjelang tahun 2020. Defisit fiskal kita. Namun begitu, tumpuan berlebihanKerajaan Persekutuan, iaitu kira-kira 7.4% pada pengagihan sumber berasaskan etnik,daripada KDNK, mencecah paras puncak akan menimbulkan jurang keterpisahan dandalam tahun 2009 dan dijangka menurun pertelingkahan yang semakin buruk.kepada 5.6% daripada KDNK dalam tahun2010. Sentimen pasaran akan bertambah baik Cabaran utama pertumbuhan terangkum ialahlagi sekiranya defisit fiskal ini dikurangkan pembentukan langkah berkesan yang mencapailagi. keseimbangan antara kedudukan istimewa kaum bumiputera dengan kepentingan sah kumpulan yang lain. Justeru, program tindakan Ringkasan EksekutifMenjanakan manfaat untuk semua rakyat afirmatif yang mesra pasaran yang seiringMalaysia dengan prinsip keterangkuman akan:Keterangkuman merupakan matlamat kedua n Menyasarkan bantuan kepada isi rumahdan merupakan komponen utama bagi MEB.Ini menjadi prasyarat untuk memupuk perasaan dalam kumpulan 40% terendah – yangkekitaan. Pertumbuhan yang menyokong 77.2% daripada mereka ialah kaumgolongan miskin akan memastikan bahawa bumiputera dan ramai yang berada ditiada kumpulan yang akan dipinggirkan dan Sabah dan Sarawakkeperluan asas rakyat akan dipenuhi. Keluarga n Memastikan peluang yang saksama danakan diberikan peluang dan keupayaan untuk adil melalui proses yang telusmemburu impian mereka di bandar, pekan n Menyediakan akses kepada sumberdan kampung yang moden, canggih dan berasaskan keperluan dan merit bagimudahhubung. Mereka akan tinggal, bekerja menambahbaik keupayaan, pendapatandan belajar di tempat yang bebas daripada dan kesejahteraanrasa bimbang terhadap jenayah, penghinaan n Mempunyai rangka kerja institusi yangdiskriminasi dan kekurangan keperluan.Keterangkuman akan membolehkan semua mantap demi pemantauan yang lebih baikkomuniti menyumbang dan berkongsi dan pelaksanaan yang berkesankekayaan negara. Meskipun kesaksamaanyang sempurna itu mustahil dicapai, namun Program tindakan afirmatif yang telus danmasyarakat yang terangkum akan memastikan mesra pasaran adalah tertumpu padamasalah ketaksamaan ini tidak akan menjadi pembinaan keupayaan dan kemampuan isilebih buruk. rumah berpendapatan rendah dan perniagaan kecil, bukannya memenuhi syarat dalamMasyarakat yang berpecah-belah dari segi etnik mencapai kuota atau sasaran tertentu.lebih cenderung mencetuskan konflik ganas. PTE akan mewujudkan mekanisme untuk 15
 15. 15. mengukuhkan keupayaan isi rumah dalam Pembaharuan sektor awam merupakan kumpulan 40% terendah supaya mereka dapat komponen penting bagi kebolehmampanan mengambil kesempatan daripada peluang fiskal jangka panjang dan menjadi komponen yang ada untuk mendapatkan pekerjaan utama MEB. Pembaharuan perkhidmatan yang lebih baik, meningkatkan produktiviti awam yang berterusan, termasuk peningkatan dan menambahkan pendapatan mereka. kemahiran dan latihan semula kakitangan, akan Kumpulan ini akan dibantu dengan program menjadi kunci kepada peningkatan kecekapan untuk membina kemahiran supaya mereka perkhidmatan awam dan menjadikannya lebih dapat menggunakan naluri keusahawanan fokus pelanggan. bagi memulakan dan mengembangkan perniagaan. Ini akan menambahbaikkan taraf, Kebolehmampanan alam sekitar akan peluang dan prospek kehidupan mereka. dicapai dengan menolak pendekatan Amalan dahulu yang membiakkan aktiviti tradisional terhadap pertumbuhan ekonomi merentir (rent-seeking) dan kuasa naungan yang terlampau mengabaikan alam sekitar. (patronage) yang tidak sihat serta menular Sungguhpun telah wujud sedikit keprihatinan akan dihentikan. mengenai alam sekitar, namun dasar lalu tertumpu pada isu penyampaian pertumbuhan Penyelesaian yang mampu bertahan lama dari yang kemudiannya diikuti dengan langkah segi ekonomi dan alam sekitar menangani isu alam sekitar. Pada masa depan, penekanan yang sama mesti diberikan Komponen kebolehmampanan dalam MEB kepada soal perlindungan alam sekitar dan bertujuan untuk memastikan bahawa semua pertumbuhan ekonomi. Pengukuran KDNK langkah saranan yang diutarakan di bawah konvensional bagi pertumbuhan ekonomi tidak model baru tersebut mestilah mampan dari segi mengambil kira kos terhadap masyarakat ekonomi dan alam sekitar. Kebergantungan yang timbul akibat kemerosotan alam sekitar. Malaysia pada penggunaan sumber asli sebagai Perkembangan terbaru konsep ‘KDNK Hijau’ jentera utama pertumbuhan ternyata tidak akan memungkinkan pertimbangan wajar mampan dalam kedua-dua aspek berkenaan. diberikan mengenai impak pertumbuhan Ini tidaklah bermaksud untuk mencadangkan terhadap alam sekitar dan pembentukan bahawa penggunaan sumber asli tidak harus langkah yang sesuai bagi menangani masalah menjadi komponen utama pengeluaran alam sekitar. negara. Namun, ini bererti bahawa di bawah model baru, keputusan pelaburan dan dasar MEB berusaha mewujudkan pertumbuhan hanya akan dibuat setelah mempertimbangkan mampan yang memenuhi keperluan berterusan keseluruhan impak jangka panjang terhadap penduduk tanpa menjejaskan generasi akan masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. datang melalui pengawasan dan pemuliharaan berkesan alam semula jadi dan sumber mudah Kebolehmampanan ekonomi akan dipastikan lupus. Pendekatan baru ini sangat relevan melalui pembentukan disiplin fiskal yang dengan pengurusan air serta sumber minyak diperlukan bagi melindungi keseimbangan dan gas. makroekonomi dan kestabilan kewangan.16
 16. 16. Penerima manfaat mutlak: Rakyat dan ini pada kemudian hari, menggesa komitmenperniagaan diberikan kepada proses dan mewujudkan visi kebaikan bersama jangka panjang. DisebabkanMPEN menjangkakan suatu siri manfaat yang keperluan terhadap ketepatan masa danakan sampai kepada semua rakyat jika langkah urutan tindakan dasar yang betul, PTE akandasar MEB dilaksanakan dengan konsisten dan menyediakan jaring keselamatan yang lebihsepenuhnya. Walau bagaimanapun, kita mesti baik dan dana transformasi untuk melindungimenyedari bahawa penyampaian pelbagai pelbagai komuniti semasa tempoh peralihanmanfaat ini memerlukan masa. Sementara itu, sebelum manfaat direalisasikan sepenuhnya.beberapa segmen penduduk mungkin melihat Orang ramai perlu lebih memahami bahawaimpak negatif lebih daripada manfaat ataupun penyelarasan dan perubahan secara teraturmereka mendapat manfaat yang kurang diperlukan jika mahu melihat matlamat MEBberbanding orang lain. Kerajaan mesti berupaya Ringkasan Eksekutif tercapai. Manfaat bagi rakyat hasil daripadamenyampaikan kesaksamaan hakiki manfaat MEB disenaraikan dalam Jadual A. Jadual A – Manfaat untuk rakyat Dalam ekonomi Semua rakyat akan berasa Pendekatan berpendapatan tinggi, rakyat terangkum berikutan: mampan akan boleh menjangkakan: memberi rakyat: • Pilihan yang lebih banyak • Hidup dan bekerja dalam • Keyakinan dan kuasa beli yang lebih persekitaran yang selamat terhadap kerajaan tinggi • Akses kepada maklumat yang • Persekitaran yang • Kualiti hidup yang lebih baik sama rata dan mudah lebih baik • Peluang bagi meningkatkan • Saling menghormati dan • Pertumbuhan mobiliti maruah individu mampan • Ganjaran bagi inovasi dan • Setiap bahagian di negara • Pengurusan dan kreativiti ini – sama ada negeri, bandar, pemuliharaan pekan atau kampung – penting sumber yang • Keyakinan yang lebih mantap tinggi terhadap kekukuhan • Golongan miskin tidak akan ekonomi dilupakanManfaat bagi perniagaan akan diperolehi pasaran yang lebih cekap bagi memudahkandaripada kesaksamaan alam sekitar yang pelaburan dan operasi (Jadual B).lebih baik, ekosistem yang lebih berkesan dan 17
 17. 17. Jadual B – Manfaat untuk perniagaan Persekitaran saksama Ekosistem berkesan bagi Pasaran cekap akan yang membolehkan operasi perniagaan akan memberikan peluang pelabur berkembang maju, melibatkan: pelaburan dan termasuklah: pertumbuhan melalui: • Hak Perniagaan. • Perkhidmatan Awam. • Ketelusan. Pengiktirafan hak Kelulusan lebih pantas Keyakinan terhadap yang sewajarnya dan merentasi semua peringkat keterbukaan dan tanggungjawab pemilik • Kecekapan Pelesenan. keadilan tender perniagaan yang Penghapusan pelesenan yang kerajaan sewajarnya tidak perlu dan beban kawal • Penentuan Harga • Kedaulatan Undang- selia yang tidak wajar Pasaran yang Adil. Undang. Keupayaan untuk • Kelompok Dinamik. Manfaat Dengan kekecualian mengurus perniagaan diperolehi daripada skala yang minimum, dengan jaminan sistem melalui pengelompokan dan subsidi dan undang-undang yang adil perangkaian industri kawalan harga akan dan boleh dipercayai dimansuhkan • Modal Insan. Akses lebih baik • Kebebasan Pemilikan. terhadap bakat yang terbaik • Bebas Halangan. Bebas untuk memiliki berdasarkan keupayaan Liberalisasi bagi sepenuhnya perniagaan membayar semua sektor sendiri dan memilih rakan • Persaingan Adil. • Pendanaan. Akses yang niaga Keupayaan untuk fleksibel dan pantas terhadap pendanaan PKS di bawah beroperasi di • Harta Intelek. Aset intelek peraturan tadbir urus yang gelangang yang rata akan dilindungi kukuh (level playing field) • Pengiktirafan Perusahaan yang diwujudkan Kecil dan Sederhana • Mahkamah yang Cekap. oleh penggubalan (PKS). Peraturan adalah Penyelesaian pantas bagi undang-undang bersesuaian dan seimbang pertikaian undang-undang persaingan dengan perniagaan kecil • Dana Transformasi. Akses • Perkongsian adil terhadap bantuan • Ketelusan Pasaran. Awam-Swasta. istimewa semasa tempoh Tiadanya merentir (rent- Peluang lebih peralihan ekonomi seeking) dan kuota, banyak untuk dengan sokongan kepada • Integrasi Serantau. Pasaran bekerjasama perniagaan bersandarkan serantau yang berintegrasi dan dengan sektor prinsip pasaran menyokong perkembangan awam dan SBK maju supaya menjadi peneraju serantau.18
 18. 18. Ciri Teras MEB mempamerkan fleksibiliti serta dinamisme. Firma swasta, badan bukan kerajaan danBagaimanakah keadaan Malaysia pada tahun masyarakat sivil akan menaruh hasrat untuk2020? Pada masa depan MEB akan melahirkan mencapai standard tadbir urus yang diterimaMalaysia yang terkenal dengan transformasi pakai di peringkat antarabangsa. MEB akankukuh, hasil daripada kepintaran rakyatnya menyediakan rangka kerja dan persekitaranyang ditunjukkan oleh kepelbagaiannya yang untuk melahirkan semangat keusahawananharmoni dan tradisi budayanya yang kaya. bagi memanfaatkan sebaik-baiknya peluangEkonominya kelak adalah berpandukan pertumbuhan daripada pembiayaan yangpasaran, ditadbir urus dengan rapi, berintegrasi tersedia. Inovasi dan teknologi terkini akanserantau, berorientasikan keusahawanan dan menjanakan produk, perkhidmatan dan prosesinovatif. kreatif yang memiliki nilai tambah yang tinggi dalam arena teknikal, sosial dan institusi. Ringkasan EksekutifSektor swasta akan menjadi penggerak utama Kesemuanya ini akan menyumbang kepadapertumbuhan dalam pelaburan berpandukan perluasan pasaran melalui integrasi serantaupasaran dan pengeluaran semakin dikuasai dalam perdagangan dan perkhidmatanoleh barangan dan perkhidmatan yang serta melalui pembentukan rantaianmempunyai nilai tambah yang tinggi dalam penawaran dan rangkaian pengeluaran rentaspersekitaran yang bersaingan. Kerajaan sempadan.akan menjadi fasilitator yang cekap menerusirangka kerja kawal selia yang rapi, seimbang,fokus pasaran dan membantu pasaran. MEB – Cara baru ‘menjalankan perniagaan’Kerajaan akan terus berperanan untuk di Malaysiamenangani gangguan daripada kegagalanpasaran yang tidak dapat dielakkan. Institusi Dalam menggerakkan Malaysia ke arahkerajaan dengan tadbir urus yang rapi dan ciri teras MEB, MPEN mendukung suatulebih cekap dipertanggungjawabkan terhadap pendekatan yang baru dan berani untukhasil berasaskan pencapaian selaras dengan merealisasikan potensi pertumbuhan negara.PTK dan memiliki kakitangan berkelayakan Pendekatan baru ini digambarkan dengan jelastinggi dengan keupayaan melaksanakan dari sudut perbezaan beberapa elemen dalampelbagai tugas dan pada masa yang sama, pendekatan yang lama (Jadual C). 19
 19. 19. Jadual C – Pendekatan terhadap pembangunan ekonomi: perbezaan antara pendekatan lama dengan MEB Pendekatan Lama Pendekatan Baru Pertumbuhan terutamanya melalui Pertumbuhan melalui produktiviti. pengumpulan modal. Menumpukan Menumpukan pada proses inovasi dan pada pelaburan dalam pengeluaran teknologi terkini, disokong oleh pelaburan 1 dan infrastruktur fizikal dengan swasta dan bakat pada paras yang sihat, gabungan pekerja berkemahiran untuk menghasilkan barangan rendah untuk menghasilkan eksport dan perkhidmatan bernilai bernilai tambah rendah tambah tinggi Penyertaan kerajaan yang dominan Pertumbuhan berpandukan sektor dalam ekonomi. Pelaburan awam swasta. Menggalakkan persaingan dalam 2 langsung yang besar (termasuk dan merentasi sektor untuk memulihkan melalui SBK) dalam sektor ekonomi semula pelaburan swasta dan dinamisme yang terpilih pasaran Perancangan strategik terpusat. Autonomi tempatan dalam pembuatan Panduan dan kelulusan daripada keputusan. Memperkasakan pihak berkuasa 3 pihak berkuasa persekutuan tempatan dan negeri untuk membentuk untuk keputusan dan menyokong inisiatif pertumbuhan serta ekonomi menggalakkan persaingan antara kawasan Pertumbuhan wilayah yang Aktiviti ekonomi berasaskan kelompok seimbang. Menyebarkan aktiviti dan koridor. Penumpuan aktiviti ekonomi 4 ekonomi merentasi negeri untuk untuk ekonomi ikut bidangan (economies meluaskan manfaat daripada of scale) dan penyediaan perkhidmatan pembangunan sokongan yang lebih baik Mengutamakan industri dan Mengutamakan industri dan firma yang firma tertentu. berkemampuan teknologi. Memberikan Memberikan layanan istimewa insentif untuk menyokong inovasi dan 5 dalam bentuk insentif dan pengambilan risiko bagi membolehkan pembiayaan bagi usahawan membangunkan produk dan entiti terpilih perkhidmatan bernilai tambah tinggi20
 20. 20. Pendekatan Lama Pendekatan Baru Kebergantungan eksport pada Orientasi Asia dan Asia Barat. pasaran G-3 (AS, Eropah dan Membangunkan dan mengintegrasikan Jepun). Sebahagian daripada dengan giat ke dalam rangkaian 6 rantaian pengeluaran untuk kewangan dan pengeluaran serantau membekalkan barangan dan untuk mendapatkan manfaat komponen pengguna kepada aliran pelaburan, perdagangan pasaran tradisional dan idea Sekatan terhadap pekerja Memelihara dan menarik golongan mahir asing. Wujud kebimbangan profesional mahir. Menggabungkan Ringkasan Eksekutif 7 sekiranya bakat asing akan bakat, termasuk tempatan dan asing, yang menggantikan pekerja diperlukan untuk merangsang ekonomi nilai tempatan tambah tinggi dan inovatifBAGAIMANAKAH CARANYA UNTUK KITA Kepimpinan mantap dan keazaman politikSAMPAI KE SANA? Keazaman dan kepimpinan politik mestiMalaysia memerlukan transformasi segera. Ini memberikan penekanan kepada penjelasanakan diberikan oleh MEB melalui lapan IPS yang koheren tentang visi dan agendadan PTE. Pemungkin terpenting MEB ialah MEB serta proses transformasi. Inikeazaman dan kepimpinan politik untuk memerlukan rancangan MEB dibentangkanmemecahkan kebuntuan hasil rintangan secara terperinci, termasuk indikator yangdaripada kumpulan berkepentingan dan memperlihatkan tindakan yang mungkinmenyediakan rakyat untuk menyokong membawa kesan negatif kepada beberapaperubahan berbentuk akar umbi dalam lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untukhala tuju dasar (Rajah E). Dengan adanya mencetuskan gelombang sokongan yangpemungkin ini, suatu ‘tolakan besar’ dalam tidak dapat disekat yang muncul daripadatindakan dan inisiatif dasar diperlukan untuk semua lapisan masyarakat terhadap visi ini.memulakan proses transformasi. Tolakan Namun begitu, untuk memulakan proses ini,ini mestilah mencetuskan momentum yang kerajaan sedar bahawa keputusan yang sangatmencukupi untuk mengatasi rintangan yang sukar perlu dibuat secara serentak. Kepimpinanboleh membantutkan kemajuan. Apabila politik mesti jelas mengenai kesan timbal baliksahaja pembaharuan bermula, maklum balas apabila sesetengah keputusan yang sukar iniberterusan adalah perlu bagi menyelaraskan dibuat.dasar dan mengekalkan landasannya. 21
 21. 21. Rajah E – Model Ekonomi Baru: Pemungkin dan Inisiatif Pembaharuan Strategik Sumber: MPEN Kerajaan mesti mengambil tindakan membantah. Setiap pihak yang berkenaan akan segera apabila menghadapi rintangan dan cenderung untuk melihat MEB dari perspektif mengekalkan landasannya. Rintangan ‘untung’ atau ‘rugi’. Oleh yang demikian, visi mungkin datang daripada komuniti perniagaan, MEB perlu disampaikan dengan jelas supaya termasuk industri terlindung, majikan buruh difahami oleh semua pihak. asing, pemegang lesen, penerima faedah subsidi dan mereka yang mahir menjalankan MPEN menekankan betapa pentingnya perniagaan cara lama. Beberapa segmen Kerajaan menangani situasi politik dengan rakyat yang tidak lagi layak mendapat subsidi sewajarnya. Keamanan dan keharmonian di dan geran kerajaan mungkin menentang keras Malaysia mesti dipelihara ketika menghadapi manakala mereka yang menikmati kerja yang terjamin dan gaya hidup yang stabil di bawah gangguan yang mungkin timbul, buat firma terlindung mungkin berasa terancam dan sementara, daripada pelaksanaan PTE.22
 22. 22. Mendapatkan sokongan rakyat untuk bersama- masa penyediaan yang lebih panjangsama menggerakkan perubahan untuk diperkenalkan. Walau bagaimanapun, penyediaan ini mesti dimulakan denganMendapat sokongan pihak berkepentingan segera. Pengenalan dasar secara sedikitdan orang ramai terhadap MEB akan demi sedikit dan tidak koheren adalah tidakmelibatkan proses politik. Pucuk pimpinan konsisten dengan sifat berjalin (cross-cutting)politik arif dalam hal ini. Walau bagaimanapun, yang ada pada IPS. Langkah dasar yangMPEN mencadangkan beberapa langkah seiring dengan IPS mesti bergerak bersama-yang amat penting dalam usaha nasional ini sama untuk merealisasikan pendapatan tinggibagi menyediakan dan melaksanakan PTE. secara terangkum dan mampan.Walaupun ketika penerangan kepada orangawam sedang berjalan, kumpulan yang sama ini Mengukur pencapaian dan melakukanyang ditugaskan untuk memantau pelaksanaan penyesuaian ketika pelaksanaan berjalan Ringkasan EksekutifPTE mesti mengatur proses teknikal yangrapi untuk mengumpulkan maklumat bagi Kebanyakan usaha pembaharuan mempunyaimelaporkan kemajuan PTE kepada semua strategi dan rancangan pelaksanaan tetapipihak berkepentingan. Penglibatan dengan mekanisme maklum balas yang rapi seringsemua pihak berkepentingan adalah mustahak kali tidak wujud untuk menilai keberkesananatas dua sebab: pertama, untuk memupuk pelaksanaan bagi membolehkan langkahsokongan melalui komunikasi yang jelas; penyesuaian dibuat. Selalunya, ketika sesuatudan kedua, untuk melihat perapian dan dasar atau strategi itu sedang dilaksanakan,penambahbaikan dalam tindakan dasar. Pada keadaan untuk mencapai objektifnya akanmasa yang sama, pucuk pimpinan politik dan berubah dan menjadikan dasar yang terdahuluintelektual mesti terus-menerus berada di kurang sesuai. Tanpa mekanisme maklumbenteng hadapan dalam proses transformasi balas yang formal, penyesuaian dasarini. mungkin menjadi ad hoc dan tidak selaras, lalu mengakibatkan pelaksanaan bercelaru‘Tolakan besar’ langkah dan inisiatif dasar dengan kurangnya akauntabiliti dan saluransecara serentak yang terbatas untuk menangani aduan orang ramai. Kesannya, berlakulah kegagalanDengan keterlibatan pucuk pimpinan dan pembaharuan yang menjejaskan pularakyat, tolakan besar sekelompok langkah kebolehpercayaan dan menimbulkandasar IPS mesti diumumkan secara serentak. persoalan tentang akauntabiliti institusiDisebabkan Inisiatif Pembaharuan Strategik pelaksana. MEB mesti mewujudkanbersifat berjalin (cross-cutting), maka urutan mekanisme maklum balas yang rapi untuktindakan dasar adalah sangat penting bagi memantau kemajuannya, kebolehterimaannyamencapai impak dan hasil. Terdapat tindakan oleh orang ramai dan keperluan terhadapdasar yang boleh dilaksanakan dengan segera penyesuaian dan penyelarasan mengikutmanakala selebihnya mungkin memerlukan keadaan domestik dan antarabangsa. 23
 23. 23. Inisiatif Pembaharuan Strategik (IPS) bertujuan untuk menokok nambah nilai dengan memantapkan dan meningkatkan usaha dasar MPEN percaya bahawa adalah sangat yang sedang berjalan. penting untuk mendapatkan sokongan pihak berkepentingan terhadap rancangan IPS 1: Menyuburkan kembali sektor swasta pelaksanaan yang terperinci bagi setiap Inisiatif Pembaharuan Strategik (IPS). Pada masa Sektor swasta perlu bangkit dan menyandang ini, MPEN hanya mengemukakan parameter profil yang lebih tinggi dalam transformasi secara umum di bawah setiap IPS dan akan negara. Sepanjang sejarah yang tercatat, diperhalusi pada masa akan datang setelah ekonomi mengalami pertumbuhan jangka perbincangan dan pengaturan dilakukan panjang yang terjamin berterusan melalui bersama semua pihak berkepentingan. inisiatif keusahawanan sektor swasta, didorong oleh insentif ekonomi yang menggalakkan Kami mengenal pasti lapan IPS yang penting individu mengambil pandangan jauh dan bagi mencapai MEB (Rajah E). MPEN mengelak daripada sikap suka mengambil menyedari sepenuhnya bahawa banyak kesempatan jangka pendek. Sesetengah daripada langkah dasar yang menyokong IPS langkah dasar yang mungkin yang berkaitan adalah sama ada sedang dirancang ataupun dengan penyuburan semula sektor swasta ini telah dimulakan oleh kerajaan. Saranan MPEN dipaparkan dalam Jadual D. Jadual D – Mencerdaskan sektor swasta Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin Menyasarkan produk n Menjajarkan insentif bagi memupuk pelaburan dalam aktiviti dan perkhidmatan nilai nilai tambah tinggi yang menjanakan kesan limpahan tambah yang tinggi n Menyesuaikan insentif untuk memenuhi keperluan setiap firma n Memudahkan Pelaburan Langsung Asing (PLA) dan Pelaburan Langsung Domestik (PLD) dalam industri/sektor yang pesat berkembang Menghapuskan n Menghapuskan herotan dalam peraturan dan pelesenan, halangan dan kos termasuk penggantian sistem Approved Permit (AP) dengan untuk menjalankan senarai import yang negatif perniagaan n Memperkenalkan proses pelesenan ‘Satu Tingkap’ melalui portal e-Kerajaan supaya merangkumi kerajaan tempatan dan negeri24
 24. 24. Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin Membentuk ekosistem n Mengurangkan penyertaan langsung Kerajaan dalam ekonomi bagi keusahawanan n Mengeluarkan SBK dari industri yang mana sektor swasta dan inovasi beroperasi dengan berkesan n Pelancaran jalur lebar seluruh ekonomi n Memastikan SBK beroperasi atas dasar komersial semata- mata, bebas daripada campur tangan kerajaan Menggalakkan n Melaksanakan proses yang cekap dan telus bagi perolehan kecekapan melalui kerajaan pada semua peringkat persaingan sihat n Meratakan gelanggang (level playing field) bagi sektor swasta Ringkasan Eksekutif melalui aturan standard yang telus n Menyokong persekitaran persaingan yang lebih kukuh dengan undang-undang persaingan Merangsang n Menyokong PKS dalam bidang yang inovatif dan yang maju pertumbuhan PKS teknologinya n Memudahkan akses yang tepat masa terhadap pendanaan bagi aktiviti perniagaan Melahirkan peneraju n Menggalakkan perkongsian SBK dengan syarikat sektor serantau swasta n Membentuk jaringan serantau yang agresif – ASEAN, China, India, Asia Barat n Menambahbaikkan manfaat Perjanjian Dagang Bebas (FTA)IPS 2: Membangunkan tenaga kerja berkualiti mendapat kerja yang layak dengannya; kerjadan mengurangkan kebergantungan pada ini pula mesti segera menarik pekerja yangpekerja asing layak, termasuk mereka yang dari luar negara. Dalam masa yang sama, asas bakat MalaysiaPasaran buruh mesti berfungsi dengan lancar: mesti ditingkatkan. Sistem pendidikan yangpekerjaan dan pekerja mesti dipadankan berkualiti yang memupuk pekerja yang mahir,dengan cekap untuk meningkatkan produktiviti bersifat ingin tahu dan inovatif untuk terus-dan dengan itu meningkatkan upah untuk menerus mendorong produktiviti ke hadapansemua. Penyesuaian pasaran buruh mestilah merupakan asas pertumbuhan ekonomi yanglancar: pekerja yang layak perlu segera mampan. Pendapatan tinggi datang daripada 25
 25. 25. insan mahir yang menggunakan bakat mereka menghapuskan halangan yang menghindarkan untuk menghadapi cabaran ekonomi dengan rakyatnya yang berkebolehan daripada cemerlang. Malaysia tidak boleh terlepas mendapatkan kemahiran dan pada masa yang peluang untuk menggerakkan sumbernya yang sama, menarik insan berbakat ini supaya terus amat berharga ini. Oleh itu, Malaysia mesti berkhidmat dalam negara (Jadual E). Jadual E – Merangsang tenaga kerja untuk mencungkil kebolehan mereka Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin Meningkatkan bakat n Mengkaji semula sistem pendidikan – merubah pendekatan tempatan pendidikan daripada ‘pembelajaran melalui hafalan’ kepada ‘pemikiran kreatif dan kritis’ n Meningkatkan penekanan pada pengenalan semula kolej latihan teknik dan vokasional n Mengenal pasti dan memupuk bakat melalui proses berorientasikan permintaan n Meningkatkan autonomi dan akauntabiliti institusi pendidikan n Menggalakkan usaha sama P&P antara institusi pengajian tinggi dengan industri n Meningkatkan kecekapan berbahasa Inggeris n Menyampaikan pendidikan berkualiti tinggi dan dalam jangkauan semua tempat Memperbaharui n Meningkatkan kemahiran tenaga buruh Malaysia yang berada kemahiran tenaga dalam kumpulan terendah melalui pendidikan dan latihan buruh sedia ada berterusan n Menyediakan jaring keselamatan pekerja untuk pekerja yang hilang pekerjaan n Industri bekerjasama dengan kerajaan untuk menggalakkan ‘Latihan Kerja Berterusan’ (LKB) n Memformalkan pensijilan kemahiran dan standard kualiti antarabangsa n Memastikan paras upah sepadan dengan tahap kemahiran26
 26. 26. Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin Mengekalkan dan n Mengkaji semula program sedia ada bagi menarik rakyat Malaysia mengakses bakat berkemahiran tinggi di luar negara supaya kembali global n Menawarkan taraf pemastautin tetap kepada bekas rakyat Malaysia dan keluarga mereka n Memusatkan pengawasan pekerja asing dan ekspatriat untuk membolehkan amalan yang koheren n Membolehkan membentuk kelompok kritikal golongan profesional mahir melalui permit kerja dan prosedur imigresen yang lebih ringkas Ringkasan Eksekutif n Meliberalisasikan perkhidmatan profesional melalui pengiktirafan bersama Menghapuskan n Melindungi pekerja, bukannya pekerjaan, melalui jaring herotan pasaran keselamatan yang lebih kukuh sekaligus menggalakkan fleksibiliti buruh yang pasaran buruh mengekang n Menyemak rangka kerja undang-undang dan institusi bagi pertumbuhan upah memudahkan pengambilan dan pemecatan pekerja n Menaikkan bayaran melalui laba produktiviti, bukannya pengawalan upah Mengurangkan n Menguatkuasakan standard buruh yang sama bagi pekerja kebergantungan pada tempatan dan asing buruh asing n Menggunakan sistem levi untuk mencapai sasaran bagi pekerja asing tidak mahir sejajar dengan keperluan sektorIPS 3: Mewujudkan ekonomi domestik yang hilang objektif asalnya. PTE akan membantuberdaya saing individu dan firma untuk mengurangkan impak daripada langkah berani ini denganBanyak herotan akan dilenyapkan dan ekonomi menyediakan jaring keselamatan sosialakan mengalami suasana kebersaingan yang yang lebih baik dan dana transformasi khaslebih sengit dengan terhapusnya subsidi, (Jadual F).kawalan harga dan aneka insentif yang telah 27
 27. 27. Jadual F – Pasaran yang rancak dan pilihan yang lebih banyak Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin Menambahbaikkan n Mengukuhkan persekitaran persaingan dengan memperkenalkan kecekapan ekonomi undang-undang perdagangan adil melalui persaingan n Menambahbaikkan undang-undang persaingan bagi melindungi kepentingan firma domestik sebelum meliberalisasikan sektor kepada firma asing n Menubuhkan Suruhanjaya Peluang Sama Rata untuk men- gurangkan amalan diskriminasi dan tidak adil n Mengkaji semula halangan kemasukan yang ada dalam sektor barangan dan perkhidmatan n Menerapkan amalan baik dan standard antarabangsa bagi industri tempatan supaya tinggi daya saingnya Membina n Menyusun semula dana modal mula (seed capital) dan modal usaha keusahawanan niaga (venture capital) bagi menyokong usahawan yang sedang meningkat n Memudahkan undang-undang kebankrapan yang berhubung dengan syarikat dan individu bagi merangsang keusahawanan yang bertenaga n Memberikan sokongan kewangan dan teknikal kepada PKS dan perniagaan mikro supaya mereka dapat menganjak naik pada rantaian nilai Menghapuskan n Menghentikan secara berperingkat kawalan harga dan subsidi yang herotan memesongkan pasaran bagi barangan dan perkhidmatan pasaran yang n Menggunakan tabungan kerajaan bagi jaring keselamatan sosial mengakibatkan yang lebih luas untuk isi rumah dalam kumpulan 40% terendah penyalahuntukan sebelum subsidi dihapuskan sumber n Menubuhkan Dana Transformasi bagi membantu firma yang mengalami kesukaran semasa tempoh pembaharuan28
 28. 28. IPS 4: Mengukuhkan sektor awam pendekatan ‘menyeluruh kerajaan’ (whole- of-government approach) bagi memudahkanInstitusi awam mesti disusun semula. Institusi operasi sektor swasta. Pengurusan fiskal mestiawam tidak harus menduplikasikan fungsi yang dikukuhkan supaya merangkumi ketelusandijalankan dengan baik oleh sektor swasta. yang lebih tinggi dan untuk memberikanSebaliknya, ia seharusnya berusaha memikul insentif yang betul. Asas hasil kerajaan mestitugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh sektor dipelbagaikan dan perbelanjaan diperkemasswasta. Penyampaian perkhidmatan kerajaan untuk merangsang penggunaan hasil yangmesti cekap dan berkesan, menggunakan lebih baik (Jadual G). Jadual G – Kerajaan yang cekap dan fokus pelanggan Ringkasan Eksekutif Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin Menambahbaikkan n Menggunakan pendekatan ‘menyeluruh kerajaan’ (whole- proses pembuatan of-government approach) untuk memberikan perkhidmatan keputusan berintegrasi n Memperkasakan entiti negeri dan tempatan untuk menjalankan tugas mereka di peringkat setempat n Menggalakkan input dan autoriti tempatan yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi untuk menyokong perbezaan dan keperluan wilayah n Membangunkan proses untuk pelaksanaan, pemantauan dan penilaian yang berkesan bagi langkah dasar n Memperkasakan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) supaya menjadi agensi sehenti (one stop center) yang berkesan untuk memudahkan pelaburan asing n Menyusun semula Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) supaya menjadi lebih berkesan dalam mendorong perbaikan produktiviti dan kecekapan Menambahbaikkan n Merubah kerajaan menjadi cekap, mengamalkan perundingan dan penyampaian fokus penyampaian perkhidmatan n Meningkatkan kemahiran kakitangan bagi membolehkan mereka melaksanakan pelbagai tugas n Memodenkan pengurusan sumber manusia untuk menyesuaikan kelayakan dengan pekerjaan 29
 29. 29. Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin Mengurangkan n Tidak bertolak ansur terhadap rasuah ‘kos geseran’ n Menangani struktur tadbir urus yang lemah n Menggubal kod amalan baik n Melaksanakan proses yang terbuka, cekap dan telus bagi perolehan kerajaan pada semua peringkat Menyediakan n Memikul peranan sokongan bagi jaring keselamatan untuk jaring keselamatan menstabilkan dan membetulkan tempoh dan kejadian kegagalan bagi memudahkan pasaran peralihan berjalan n Menggunakan tabungan kerajaan bagi jaring keselamatan sosial lancar yang lebih luas untuk isi rumah dalam kumpulan 40% terendah sebelum subsidi dihapuskan n Menubuhkan Dana Transformasi bagi membantu firma yang mengalami kesukaran semasa tempoh pembaharuan Mengukuhkan n Meluaskan asas cukai, contohnya Cukai Barangan dan pengurusan Perkhidmatan kewangan awam n Menurunkan kadar cukai pendapatan perseorangan dan syarikat n Menerapkan kriteria terpiawai bagi penerimaan hasil negeri n Menggunakan bajet berasaskan pencapaian n Melaksanakan bajet jangka sederhana yang berasaskan program n Menerapkan piawaian antarabangsa untuk ketelusan fiskal n Menggunakan teknologi untuk pungutan duti dan cukai yang cekap IPS 5: Tindakan afirmatif yang telus dan mesra Tindakan afirmatif akan mengambil kira semua pasaran kumpulan etnik dengan adil dan sama rata selagi mereka tergolong dalam kumpulan 40% Komponen utama keterangkuman adalah isi rumah berpendapatan rendah. Program untuk memupuk peluang ekonomi yang tindakan afirmatif akan didasarkan pada kriteria sama dan adil. Institusi dan program tindakan mesra pasaran dan berasaskan pasaran afirmatif sedia ada akan diteruskan dalam sambil mengambil kira keperluan dan merit MEB tetapi, selaras dengan pandangan pihak pemohonnya. Suruhanjaya Peluang Sama berkepentingan yang utama, akan disusun Rata akan ditubuhkan untuk memastikan semula untuk menghapuskan ciri merentir (rent- keadilan dan menangani diskriminasi tidak seeking) dan pemesongan pasaran yang telah wajar apabila berlakunya penyalahgunaan oleh menjejaskan keberkesanan program tersebut. kumpulan yang dominan (Jadual H).30
 30. 30. Jadual H – Keluar daripada pendapatan rendah Matlamat Dasar Langkah Dasar yang MungkinMengurangkan n Meneruskan program sokongan untuk kumpulan tidak bernasibketaksamaan baikpendapatan n Memberikan tumpuan pada isi rumah dan pemilik perniagaan yang berada dalam kumpulan 40% terendah n Mengalihkan tumpuan kepada kemiskinan relatif n Meneruskan pertumbuhan sebagai cara mengurangkan kemiskinan Ringkasan Eksekutif n ‘KeanjalanPertumbuhan bagi Kemiskinan’– ketaksamaan boleh mengurangkan impak pertumbuhan terhadap kemiskinanMewujudkan tindakan n Menggunakan prosedur dan kriteria yang telusafirmatif mesra n Menggunakan tindakan afirmatif sebagai cara untuk merangsangpasaran pembinaan keupayaan dan kemampuan n Menghentikan secara berperingkat pendekatan yang mewujudkan merentir (rent-seeking) dan kuasa naungan (patronage)Merapatkan jurang n Mengumpilkan skala dengan pembangunan kelompok ekonomiperbezaan wilayah yang berkesan sebagai cara mengurangkan ketaksamaan wilayah, terutamanya di Sabah and Sarawak n Meningkatkan langkah bagi menaikkan paras pendapatan melalui akses yang lebih baik dan penyediaan perkhidmatan sosial berkualiti dalam pendidikan dan kesihatan, terutamanya di Sabah and SarawakMenggalakkan n Menggalakkan persaingan yang lebih hebat dalam ekonomipemberian ganjaran dengan menghapuskan perlindungan yang keterlaluan danberdasarkan mempercepatkan liberalisasi sektorpencapaian n Merangka semula tindakan afirmatif supaya mengambil kira merit dan keperluan n Menghentikan secara berperingkat pendekatan yang mewujudkan merentir (rent-seeking) dan kuasa naungan (patronage) 31
 31. 31. Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin Merangsang akses n Menekankan peluang yang sama dan adil untuk bidang yang sama dan adil pekerjaan, kesihatan dan pendidikan serta akses terhadap terhadap peluang peluang perniagaan n Menggunakan tabungan kerajaan bagi jaring keselamatan sosial yang lebih luas untuk isi rumah dalam kumpulan 40% terendah sebelum subsidi dihapuskan n Menubuhkan Dana Transformasi bagi membantu firma yang mengalami kesukaran semasa tempoh pembaharuan n Menubuhkan Suruhanjaya Peluang Sama Rata untuk menangani diskriminasi dan layanan tidak adil IPS 6: Membina infrastruktur berasaskan dengan kemajuan teknologi yang ketara dan pengetahuan dorongan keusahawanan. Penggunaan proses yang selaras dengan amalan baik dan standard Transformasi ekonomi dalam sektor antarabangsa akan menambahbaikkan peluang perindustrian, pertanian dan perkhidmatan bagi firma Malaysia untuk berjaya dalam arena merupakan proses yang memerlukan inovasi pasaran global (Jadual I). berterusan dan pertumbuhan produktiviti Jadual I – Menginovasi hari ini untuk hari esok yang cemerlang Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin Membentuk ekosistem n Memudahkan masuk dan keluar firma dan pekerja berkemahiran bagi keusahawanan tinggi n Menyusun semula dana modal mula (seed capital) dan modal usaha niaga (venture capital) bagi menyokong usahawan yang sedang meningkat n Memudahkan undang-undang kebankrapan yang berhubung dengan syarikat dan individu bagi merangsang keusahawanan yang bertenaga n Memanfaatkan kepakaran berasaskan Web dan rangkaian industri32
 32. 32. Matlamat Dasar Langkah Dasar yang MungkinMerangsang n Menambahbaikkan akses terhadap kemahiran khususpersekitaran bagi n Memastikan perlindungan hak harta intelekinovasi n Memberikan insentif kepada firma supaya menggunakan teknologi dan menganjak naik pada rantaian nilai n Menguatkuasakan pematuhan ketat terhadap piawaian dan tanda aras global n Memupuk hubungan P&P antara institusi pengajian tinggi dengan sektor swasta n Melancarkan segera kesalinghubungan jalur lebar yang pantas Ringkasan Eksekutif di seluruh negara n Mengkaji semula dan menggabungkan semua pendanaan P&P kerajaan yang ada sekarang n Menjajarkan P&P dengan objektif pertumbuhan negara, terutamanya dalam bidang inovatif dan teknologi tinggi n Akses terbuka terhadap pendanaan bagi persaingan antara penyelidik n Memastikan perolehan awam menyokong inovasi tempatan n Mewujudkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) untuk universiti berdasarkan pengkomersialanMenubuhkan institusi n Menubuhkan penjana penyelidikan teknologi dan pusatpemungkin yang lebih kecemerlangan yang bergerak atas asas komersial, contohnyakukuh model gugusan Taiwan ITRI n Menggerakkan Model Inovasi Negara yang diumumkan oleh kerajaan pada tahun 2007 n Mengimbangkan pendekatan inovasi dorongan teknologi dengan dasar berpandukan pasaran, seperti perolehan global melalui pengantara teknologi 33
 33. 33. IPS 7: Meningkatkan sumber pertumbuhan bidangan mesti diberikan tumpuan melalui koridor pertumbuhan untuk menyuburkan Malaysia mesti memanfaatkan lokasi pengembangan berpotensi ke dalam strategiknya dan kelebihan berbandingnya pasaran baru, seperti output pertanian yang datang daripada anugerah sumber aslinya hiliran, ekopelancongan, penjanaan tenaga untuk mewujudkan platform pengeluaran yang alternatif dan pengurangan perubahan iklim mendorong pertumbuhan nilai tambah yang (Jadual J). tinggi dengan kesan limpahan. Ekonomi ikut Jadual J – Mencari bahagian terbaik ekonomi Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin Mewujudkan n Mengenal pasti subsektor E&E untuk membina kedalaman dan nilai daripada memupuk industri bitara (niche) yang baru dan untuk menguasai penggerak bahagian yang lebih besar sebagai hab pengedaran apabila pertama dan berkembangnya perdagangan serantau kelebihan berbanding yang n Memberikan tumpuan kepada industri hiliran berkaitan minyak sawit lain untuk membangunkan teknologi dan inovasi asli atau mendapatkan teknologi bagi memenuhi permintaan pasaran yang baru n Menggalakkan inovasi teknologi huluan untuk menghasilkan tandan buah baru yang mengeluarkan hasil yang lebih tinggi n Menguasai bahagian lebih besar dalam pasaran pendidikan, pelancongan perubatan dan ekopelancongan melalui perkongsian domestik dan serantau n Menggalakkan produk dan perkhidmatan yang mengurangkan perubahan iklim, contohnya bahan kitar semula n Menggalakkan produk dan perkhidmatan berasaskan syariah, contohnya kewangan dan farmaseutikal Mewujudkan n Mengintegrasikan perkhidmatan pendidikan dengan pembangunan integrasi yang perindustrian, sebagai contoh pusat kecemerlangan kejuruteraan lebih besar dalam kelompok E&E antara produk n Memberikan keutamaan lanjut kepada industri logistik, memanfaatkan kemajuan jalan raya, pelabuhan dan infrastruktur ICT di Malaysia yang sudah tersedia n Menambahbaikkan perkhidmatan pelancongan yang tekal dengan memastikan perkhidmatan berkualiti pada sepanjang rantaian nilai (contohnya, seperti peningkatan kualiti perkhidmatan teksi yang buruk dan menambahbaikkan keselamatan diri untuk pelancong)34
 34. 34. Matlamat Dasar Langkah Dasar yang MungkinMewujudkan n Menguasai bahagian lebih besar sebagai hab pengedaran apabilapasaran baru berkembangnya perdagangan serantau n Menambahbaikkan perkhidmatan maritim dan pelabuhan, dengan memanfaatkan teknologi n Beralih kepada penjanaan tenaga alternatif serta produk dan perkhidmatan yang menjimatkan tenaga n Mengembangkan industri berorientasikan perkhidmatan ke pasaran serantau berdasarkan biodiversiti yang sedia wujud di MalaysiaMembina skala n Menggalakkan pembangunan berasaskan koridor di sekitar pusatindustri dan tumpuan yang sesak ruangnya dan daerah pedalaman yang Ringkasan Eksekutifrangkaian berhampiran, terutamanya untuk elektronikpengeluaran bagipengkhususan n Menggalakkan persaingan antara tempat n n d u s t r i I kelompok memanfaatkan integrasi, skala dan kesalinghubungan n Mengeksploitasi ekonomi ikut bidangan melalui rangkaian pengeluaran manakala rantaian penawaran memanfaatkan lokasi - ‘Kepantasan ke pasaran’ n Mewujudkan kehadiran global melalui pengambilalihan antarabangsa ke atas syarikat dalam bidang yang sama.Memanfaatkan n Menerapkan sistem inovasi terbuka untuk mendapatkan teknologipotensi inovasi dan mengembangkan rangkaian n Menyokong transformasi pantas PKS yang memiliki potensi ke arah inovasi n Membangunkan industri yang menyokong pembangunan mampan, seperti penggunaan tumbuhan dan herba tradisional untuk penggunaan modenMengintegrasikan n Membangunkan platform perdagangan komoditi dan produk bagiindustri sektor pengeluar domestik untuk meraih manfaat daripada inovasi danbenar dengan pengembangan kewanganperkhidmatankewangan n Menawarkan Malaysia sebagai hab serantau bagi pasaran hadapan dan juga pasaran semerta bagi komoditi n Membangunkan produk kewangan berasaskan syariah untuk menyokong pengeluaran domestik dan pengurusan risiko bagi harga dan pengeluaran 35
 35. 35. IPS 8: Memastikan kebolehmampanan lupus dengan cekap. Kebolehmampanan pertumbuhan kewangan awam melalui disiplin fiskal yang ketat, yang mewajibkan pembaziran dan Memulihara sumber asli kita dan melindungi kos lebihan dikurangkan, merupakan mercu kepentingan generasi masa depan mesti tanda untuk memelihara keseimbangan dimudahkan dengan melaksanakan dasar makroekonomi dan kestabilan kewangan penentuan harga, kawal selia dan dasar (Jadual K). strategik untuk mengurus sumber mudah Jadual K – Masa depan cerah. Masa depan ialah Malaysia Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin Memulihara sumber n Menggunakan penentuan harga, rangka kawal selia dan dasar asli strategik yang sesuai untuk mengurus sumber mudah lupus dengan mampan n Menggalakkan semua sektor supaya menerima pakai ‘teknologi hijau’ dalam pengeluaran dan proses n Membangunkan dasar tenaga yang komprehensif Memanfaatkan n Meningkatkan tumpuan pada pengeluaran dan perkhidmatan kelebihan berbanding nilai tambah tinggi hiliran bagi produk dan perkhidmatan nilai n Membangunkan dasar tenaga yang komprehensif tambah yang tinggi Memenuhi komitmen n Mengurangkan carbon footprint sejajar dengan komitmen antarabangsa kerajaan n Menguatkuasakan piawaian udara dan air bersih dalam menggunakan sumber asli, iaitu pengurangan pencemaran Memudahkan n Membangunkan keupayaan perbankan untuk menilai kelulusan pemberian pinjaman kredit bagi pelaburan hijau yang menggunakan kriteria berasaskan dan pembiayaan bank bukan cagaran bagi ‘pelaburan hijau’ n Melonggarkan kemasukan pakar asing yang mengkhusus dalam analisis kewangan yang berkaitan dengan daya maju projek teknologi hijau n Menyokong pelaburan teknologi hijau dengan memberikan penekanan lebih kepada dana modal usaha niaga (venture capital)36
 36. 36. Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin Memastikan kewangan n Menggunakan penentuan harga, rangka kawal selia dan dasar awam yang kukuh strategik yang sesuai untuk mengurus sumber mudah lupus dengan mampan n Mengurangkan pembaziran dan menghindarkan kos lebihan melalui pengawalan perbelanjaan yang lebih baik n Mewujudkan proses perolehan kerajaan yang terbuka, cekap dan telus n Menerapkan amalan baik antarabangsa dalam ketelusan fiskal Ringkasan EksekutifSEKARANG MASA UNTUK BERUBAH –ITULAH YANG MALAYSIA PERLUKANPerbincangan di atas menggariskan unsur- Sesungguhnya, usaha MPEN ini belumunsur utama MEB yang disarankan. IPS sempurna. Langkah seterusnya adalahmembentangkan perubahan utama yang untuk MPEN membantu merumuskan dasardiperlukan untuk menggerakkan Malaysia ke terperinci bersama pihak berkepentingan dalamarah menjadi negara maju. Namun begitu, menyokong IPS yang disarankan. Butiranini bukan tanda tamatnya perjalanan kita, langkah dasar akan dibentangkan dalamsebaliknya tanda bermulanya perjalanan kita. laporan Model Ekonomi Baru untuk MalaysiaWalau bagaimanapun, jalan di hadapan adalah Bahagian ke-2 yang akan dikemukakan kepadajelas tetapi Malaysia akan tersesat sekiranya Kerajaan pada hujung tahun ini.tindakan segera tidak diambil. 37

×