Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Вулкани и земјотреси

2,088 views

Published on

вулкани и земјотреси

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Вулкани и земјотреси

 1. 1. ВВууллккааннии ии ззееммјјооттрреессии ИИззррааббооттииллее::ММооммччииллоо ИИллииеевв ППееттаарр ККааллиинноовв II--55 06.11.2014
 2. 2. ВВууллккаанн • Вулкан е она место на Земјината површина на кое од внатрешноста на Земјата излегуваат вжештени гасови,водена пареа,пепел,песок,чад и магма. • Нивното исфрлување од внатрешноста на Земјата на нејзината површина се вика ерупција.
 3. 3. Во зависност оодд ммааттеерриијјааллоотт ккоојј ггоо ииссффррллаааатт ии ссппоорреедд ннааччиинноотт ннаа ккоојј ссее вврршшии ееррууппцциијјаа ппооссттоојјаатт 44 ттииппаа ввууллккааннии:: --ссттррооммббооллииссккии --ввууллккааннооллоошшккии --ххаавваајјссккии --ввееззууввссккии
 4. 4. ССттррооммббооллииссккии ввууллккаанн • Стромболискиот тип булкани го добил името по вулканот Стромболи кој се наоѓа на Липарските Острови во Тиренското Море. Кај овој вулкан магмата ритмички се издига до кратерот и се врака повторно во вулканскиот канал.
 5. 5. ВВууллккааннооллоошшккии ввууллккаанн • Вулканолошкиот тип го добил името по вулканот Вулкано кој,исто така се наоѓа на Липарските Острови. Овој вулкан се одликува со густа магма кој бавно се излева,но таа брзо се лади и го затвара кратерот.Овие вулкани предизвикуваат силни експлозии.
 6. 6. ХХаавваајјссккии ввууллккаанн • Хавајскиот тип го добил името според вулканите Мауна Лоа и Мауна Кеа, кои се наоѓаат на Хавајските острови во Тихиот Океан. Кај овие вулкани магмата мирно се излева ,без чисти и силни ерупции и експлозии.
 7. 7. ВВееззууввссккииоотт ввууллккаанн • Везувскиот тип е наречен според вулканот Везув во Италија. Тој се карактеризира со чести ерупции и силни експлозии.Почетокот на ерупцијата е проследен со густ црн облак од кој подоцна се исфрла густ вулкански материјал.
 8. 8. На ззееммјјииннааттаа ппоовврршшииннаа ииммаа ппооввееккее оодд 660000 ааккттииввннии ввууллккааннии ии ммннооггуу ууггаассннааттии ввууллккааннии.. ННаајјммннооггуу ввууллккааннии ииммаа ппооккрраајј ббррееггооввииттее ии ннаа ооссттррооввииттее ннаа ТТииххииоотт ООккееаанн.. ВВоо ММааккееддоонниијјаа ввоо ммииннааттооттоо ииммааллоо ггооллеемм ббрроојј жжииввии ввууллккааннии ии ттооаа ввоо ККууммааннооввссккоо,,РРааддооввиишшккоо,,ООххррииддссккоо,, ККоожжуувв ППллааннииннаа ии ввоо ММааррииооввоо..
 9. 9. ЗЗееммјјооттрреессии • Земјотресите се ненадејни краткотрајни потреси на Земјината кора. Тие настануваат поради поместувањето на слоевите на литосферата под влиание на повеке фактори. • Според причините што ги предизвикуваат земјотресите се делат на: -тектонски -вулкански -урвински
 10. 10. ТТееккттооннссккии ззееммјјооттрреессии • Тектонските земјотреси настануваат како последица на дејството на тектонските движења во лагилните слоеви на Земјината кора.Овие земјотреси се катастрофални и се чувствуваат на големи простанства. • Местото кај што настанува и почнува земјотресот се вика хипоцентар. • Местото на површината каде што потресот најсилно се чувствува се вика епицентар.
 11. 11. ВВууллккааннссккии ззееммјјооттрреессии • Тие се појавуваат во вулкански области и се поврзани со вулканските ерупции.Тие се многу послаби и ретки. УУррввииннссккии ззееммјјооттрреессии • Тие настануваат кога се уриваат таваните или празнините во земјината кора ,а најчесто тоа се големите пештери.Овие земјотреси зафакаат мало простанство и по јачина се најслаби.
 12. 12. ЈЈааччииннаа ннаа ззееммјјооттрреессоотт • Јачината (интизитетот) на земјотресот се мери во степени од 1 до 12 по Меркалијевата и од 1до 9 по Рихтеровата скала. • Земјотресите кои се со 12(Меркалиј),односно 9(рихтер) се катастрофални.Овие земјотреси предизвикуваат големи разурнувања и материјални штети.
 13. 13. ВВоо ннаашшааттаа ззееммјјаа ззееммјјооттрреессннии ппооддррааччјјаа ссее::ССккооппссккааттаа,,ГГееввггееллиијјаа--ВВааллааннддооввссккааттаа ККооттллииннаа ии ккооттллииннииттее ввоо ззаажжааддннииоотт ддеелл ннаа РРееппууббллииккаа ММааккееддоонниијјаа

×