Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Concept schoolplan Molenwerf 2008-2012

1,122 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Concept schoolplan Molenwerf 2008-2012

 1. 1. De Molenwerf Contouren van het schoolplan 2008 - 2012
 2. 2. Status van deze presentatie <ul><li>Met team hebben we in het voorjaar een aantal werkpunten geformuleerd. Daarnaast zijn er een zaken die ‘gewoon’ moeten én hebben we tijdens een studiedag van obo Tiel een drietal zaken benoemd, die we willen verwezenlijken. </li></ul><ul><li>Op basis van dit materiaal heeft het MT een dag ‘ge-hei-t </li></ul><ul><li>De uitkomst van al deze zaken is opgenomen in deze presentatie. De contouren van het schoolplan worden eind december besproken in het team. </li></ul>
 3. 3. als aftrap: missie obo Tiel <ul><li>Wij zijn een ondernemende onderwijsorganisatie, ambitieus in onze doelen en professioneel in onze aanpak. </li></ul><ul><li>Wij luisteren naar mensen, dagen ze uit en sluiten aan bij hun eigenheid. </li></ul><ul><li>Wij voeden samen met ouders de kinderen op tot zelfstandige, zelfbewuste, ondernemende en kritische mensen. </li></ul><ul><li>Onze scholen zijn wereldscholen en staan steeds open voor nieuwe ontwikkelingen. </li></ul>
 4. 4. studiedag obo Tiel <ul><li>Professionele organisatie -> we zijn hard op weg om er één te worden... </li></ul><ul><li>Analyse liet zien dat we </li></ul><ul><ul><li>geen politieke organisatie zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>op veel punten minder ambtelijk zijn dan vroeger, maar nog geen professionele organisatie zijn </li></ul></ul><ul><li>Drie speerpunten: </li></ul><ul><ul><li>meer oplossingsgericht werken </li></ul></ul><ul><ul><li>werken met beslissers/specialisten </li></ul></ul><ul><ul><li>we zijn gericht op ontwikkeling </li></ul></ul>
 5. 5. doelstellingen schoolplan (1) <ul><li>Bij ons onderwijs nog meer uitgaan van het kind </li></ul><ul><ul><li>aansluiten bij de eigenheid: persoonlijkheid, leerstijl, eigen dromen, eigen idee over leren, intrinsieke motivatie </li></ul></ul><ul><ul><li>leerlingen van de bovenbouw ‘naast’ de leerkracht aan het stuur van de ‘lesauto’. Wij remmen bij, geven aanwijzingen e.a. </li></ul></ul><ul><ul><li>manier van zelfstandig werken en ruimte voor zelfstandig leren </li></ul></ul><ul><li>Meer resultaat door gerichter te werken (effectiviteit) </li></ul><ul><ul><li>we moeten meer resultaat zien te behalen door niet harder te gaan werken, maar door slimmer te werken </li></ul></ul><ul><ul><li>aan iets trekken als er geen beweging in zit, vreet energie en tijd </li></ul></ul><ul><ul><li>ons eigen handelingen kritisch bekijken op effecten en keuzes maken -> betekent doorgaans dingen los laten </li></ul></ul>
 6. 6. doelstellingen schoolplan (2) <ul><li>Doorgaan met wat we reeds ingezet hebben en dit beter borgen </li></ul><ul><ul><li>mede in het kader van het verder uit te bouwen kwaliteitsbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>begin van het jaar de afspraken die we gemaakt hebben op een rijtje zetten en de consequenties met elkaar (opnieuw doorspreken) </li></ul></ul><ul><ul><li>groepsmap moet alle afspraken bevatten en is uitgangspunt voor nieuwe leerkracht om kennis te nemen van onze ‘manieren’ </li></ul></ul><ul><li>Doen wat we moeten…en willen doen </li></ul><ul><ul><li>wat echt ‘moet’ zijn kwaliteitsbeleid vorm geven, invoeren van integraal personeelsbeleid en het vormgeven van de nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs </li></ul></ul>
 7. 7. Activiteiten voor de komende vier jaar <ul><li>Er voor zorgen dat de nieuwe kerndoelen rond 2012 herkenbaar vorm hebben gekregen in ons onderwijs Dit betekent ondermeer uitwerking van ons techniekbeleid in een beleidsdocument waarin vastgelegd is wat we allemaal al opgestart en wat we nog gaan doen </li></ul><ul><li>Voor cultuureducatie een plan - verdere integratie van theater/muziek e.a. in ons onderwijs Voor Nederlands: nog levendiger taalbeleid, hogere opbrengsten proberen te bereiken Voor Engels: overwegen of we dit niet al eerder (groep 6?) aanreiken; sowieso levendiger maken door b.v. emailprojecten te starten met buitenlandse scholen e.a. Rekenen: minimaal vaststellen of we vinden dat de huidige aanpak voldoende oplevert (incl. benchmark met andere scholen). Het zwakke punt tijdens de laatste cito-testen (gr. 8) vast stellen en hier acties op zetten. LO: zorgen dat er sowieso op verantwoorde wijze gewerkt kan worden in de Westroyenhal. </li></ul><ul><li>Jij en de Wereld: invullen van de deeldomeinen. Speciale aandacht hier voor de twee speerpunten van OBO Tiel: 'de wereldschool' en 'persoonlijk ondernemerschap'. </li></ul>
 8. 8. Activiteiten voor de komende vier jaar <ul><li>Het invoeren van een systeem van kwaliteitszorg. </li></ul><ul><ul><li>Als scholen moeten we een dergelijk systeem hebben. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de directie. </li></ul></ul><ul><li>Het nadrukkelijker vorm geven aan veiligheidsbeleid op school . </li></ul><ul><ul><li>Dit betekent deels het integreren van een aantal zaken die nu in het kader van arbo/pedagogisch klimaat al gedaan worden. Eén van de werkgroepjes wilde meer duidelijkheid en structuur over b.v. de regels en de maatregelen. Hier zijn we volop mee bezig (b.v. Vreedzame School - straffen en belonen), maar de puntjes moeten zeker op de i. De verantwoordelijkheid ligt bij directie/MR </li></ul></ul><ul><li>Het invoeren van integraal personeelsbeleid </li></ul><ul><ul><li>Vanaf 2008 moeten alle scholen van OBO Tiel een IPB-beleid geformuleerd hebben en activiteiten in het kader van dit beleid ontplooien. Bovenschools wordt er momenteel gewerkt aan de kaders. Naast het invoeren van een keten van gesprekken, gaat het ook om gerichter competentiebeleid (wet BIO), verzuimaanpak e.a. Vanuit het MT is Bert degene die zich hier mee bezig houdt. </li></ul></ul>
 9. 9. Activiteiten voor de komende vier jaar <ul><li>Verlengde schooldag </li></ul><ul><li>Een groepje leerkrachten is momenteel bezig met een verkenning in het kader van 'de verlengde schooldag'. Deze verkenning gaat in 2008 in ieder geval nog door en levert wellicht een aantal nieuwe activiteiten op. Vanuit het MT houdt Kinne zich bezig met dit thema. </li></ul><ul><li>Vreedzame School </li></ul><ul><li>Bij de Vreedzame School gaat het met name om bestendigen van wat reeds bereikt is, maar ook om het ontwikkelen van nieuwe aspecten (mediatie - straffen en belonen). Het project VS vormt trouwens de belangrijkste pijler van het subdoel 'burgerschapsvorming' van het hoofdkerndoel 'jij en de wereld'. Daarnaast is de VS een pijler van ons veiligheidsbeleid. We proberen pro-actief/preventief te zijn. Bovendien biedt de jaarlijkse veiligheidsthermometer een indicatie voor het klimaat op school. </li></ul>
 10. 10. Activiteiten voor de komende vier jaar <ul><li>Rapport en feedbacksystemen aanpassen </li></ul><ul><ul><li>De afgelopen jaren hebben we ons onderwijs op een aantal punten aangepast. De manier waarop we naar de ontwikkeling van kinderen kijken is veel breder dan de reeks met cijfers die we hen een paar keer jaar meegeven. De komende jaren moet ons rapport en moeten onze feedbacksystemen in de revisie. Vanuit het MT zal Kinne dit proces begeleiden. </li></ul></ul><ul><li>Piramide </li></ul><ul><ul><li>Uit het werkgroepje (dit voorjaar) kwam de behoefte naar voren om de samenwerkig tussen tutoren en leerkrachten te evalueren en te verbeteren. Inmiddels is men hier al volop mee aan de slag. Het blijft echter een werkpunt voor het komende jaar. Verder stond al enige tijd op de agenda om in groep 3 een begin te maken met een stukje Piramide (m.n. wereldoriëntatie). Vanuit het MT gaat Marjan met beide werkpunten verder. </li></ul></ul>
 11. 11. Activiteiten voor de komende vier jaar <ul><li>Verbeteren van de zorgstructuur Dit klinkt droog en niet zo ambitieus. Dat is het echter wel. Allereerst willen we meer uit EGGO halen, al dan niet gekoppeld aan de 10 handelingsplannen (zoals deze sinds vorig jaar opgenomen zijn in de groepsmappen). Feit is dat we vooral op de echte uitbijters plannen zetten, maar daardoor laten we kansen liggen. We willen toe naar een manier van werken die gericht is op oplossingen (één van de drie werkpunten zoals we die formuleerden tijdens de studiedag van OBO Tiel). Dat betekent dat we vaker de positieve kant zullen benadrukken, op zoek gaan naar talenten en gaan kijken wat er dan nog nodig is om 'defecten' aan te pakken. Nu zit de focus vaak op het laatste. De teleurstelling voor lln. en leerkracht is vaak al ingebouwd. Vanuit het MT ligt de verantwoordelijkheid bij Kinne en Bert </li></ul><ul><li>Effectieve instructie is volgens de inspecteur een werkpunt. We zullen hier de komende twee jaar nadrukkelijker aandacht aan besteden. Wellicht geldt dit punt niet voor iedere leerkracht, maar dat zien we in de loop der tijd wil. Vanuit haar rol van ib-er is Kinne de eerste verantwoordelijke voor dit werkpunt vanuit het MT </li></ul>
 12. 12. Activiteiten voor de komende vier jaar <ul><li>Werken met specialisten en ‘beslissers’ </li></ul><ul><li>Tijdens de studiedag spraken we af dat we vanaf nu echt willen gaan werken met een verdeling van verantwoordelijkheid gekoppeld aan werkterreinen (i.c. specialisten; of we op een andere school tegenkwamen: adoptanten). Deze verdeling moet los gekoppeld worden van de functionele taakvelden. De nieuwe kerndoelen zouden hierbij leidend moeten zijn. De opdracht aan de specialisten zou zijn om wel overstijgend te denken en werken (b.v. hoe integreer ik een thema in ICT, hoe leg ik relaties met andere dingen die op school gebeuren). Vanuit het MT zal Marjan dit proces begeleiden </li></ul><ul><li>Verdere integratie van ICT en multimedia in ons onderwijs. Een voorbeeld is het gaan werken met het digitaal portfolio, het gaan werken met het digitale schoolbord, het gebruik van b.v. Klasse TV in de groepen e.a. Theo en Bert zijn hierbij stimulerend en inititiërend. Bert is vanuit het MT verantwoordelijk voor de voortgang. </li></ul>
 13. 13. Activiteiten voor de komende vier jaar <ul><li>Uitgaan van de mogelijkheden van kinderen </li></ul><ul><li>Een zeer wezenlijk werkpunt voor de komende vier jaar is het nadrukkelijker uitgaan van de mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid van kinderen. Vanaf groep 6 komen kinderen naast ons op de bestuurdersstoel te zitten. Nu zitten ze - om even bij de metafoor te blijven - te vaak achterin. Soms actief meekijkend, maar meestal wat passief en volgzaam. Bij dit werkpunt horen zaken als het (h)erkennen van de verschillen in leerstijl, het oplossingsgericht werken, het stimuleren van de ontwikkeling van talenten, meer ruimte om zelfstandig te leren tijdens de projecten, het stimuleren van een positieve mindset, nwe. instrumenten om de klas te sturen e.a. Vanuit het MT ligt de verantwoordelijkheid voor dit proces bij Bert </li></ul>
 14. 14. Tot slot <ul><li>We hebben vier jaar om deze punten vorm te geven en wat nog veel belangrijker is: veel van deze zaken doen we al een beetje, of zelfs meer dan dat. </li></ul><ul><li>Daarnaast geldt, voor wie de activiteiten rustig op een rijtje zet, dat er vaak maar een aantal betrokkenen per werkpunt is. Dat er in de onderbouw iets moet gebeuren, heeft nauwelijks impact op mensen uit de bovenbouw en vice versa. </li></ul><ul><li>Door de werkpunten bovendien te verdelen, zowel binnen het MT, als binnen het team, kan alle kwaliteit binnen ons team effectief benut worden. Volgens ons is het ambitieus, maar in vier jaar goed te doen. </li></ul><ul><li>Schema  </li></ul>
 15. 15. Relatie doelen – activiteiten - realisatie

×