Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistem pendidikan teknik dan vokasional di rusia dan amerika. (1)

4,176 views

Published on

 • Be the first to comment

Sistem pendidikan teknik dan vokasional di rusia dan amerika. (1)

 1. 1. VEE 3033 – PRINSIP KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL TUGASAN 3 : PERBANDINGAN SISTEM TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DUA NEGARA(RUSIA DAN AMERIKA)Nama Pelajar :MOHD ZAKARIA BIN MOHD SAID (D20102040320) : SABTIAH BT. SAMSUSAH (D20102045499) : SHAMSUDDIN BIN ANJANG (D20102040303)Program : PROGRAM PENGSISWAZAHAN GURUKumpulan : UPSI 02 (A112PJJ)Nama Pensyarah : PROFESOR DR. RAMLEE BIN MUSTAPHA 1
 2. 2. KANDUNGANBil. Perkara Muka Surat1.0 Pengenalan 42.0 Sistem Tenikal Dan Vokasional Dunia 43.0 Sistem Teknikal Dan Vokasional Di Rusia 5 3.1 Pengenalan 5 3.2 Sejarah Pendidikan Vokasional Di Rusia 5 3.3 Program Pendidikan Vokasional 8 3.4 Pendidikan Vokasional Peringakat Rendah 9 3.5 Pendidikan Vokasional Peringkat Menengah 9 3.6 Pendidikan Vokasional Perinkat Tinggi 9 3.7 Pendidikan Vokasional Perinkat Lepasan Ijazah 9 3.8 Pendidikan Vokasional Khas / Tambahan 10 3.9 Standard Asas Untuk Model Baru Bagi Pendidikan Vokasional 104.0 Sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Amerika 11 4.1 Pengenalan 11 4.2 Sejarah Dan Latar Belakang Pendidikan Teknik Dan Vokasional 13 4.2.1 Pestalozzi 13 4.2.2 Akta Morril 14 4.2.3 Akta Smith Hughes 17 4.2.4 Akta Perkins 20 4.3 Bahagian Pendidikan Teknik Dan Vokasional (PTV) 22 4.4 Struktur PTV 23 4.5 Model Yang Digunakan Di Amerika 24 4.5.1 Model 1: Memperbanyakan Isi Kandungan Akademik Ke Dalam Kursus 24 . - Kursus Vokasional 4.5.2 Model 2 : Penyatuan Guru – Guru Vokasional Dan Akademik 24 4.5.3 Model 3 : Mengaitkan Kurikulum Dengan Akademik 25 4.5.4 Model 4 : Penyelarasan Kedua – dua Kurikulum 25 4.5.5 Model 5 : Integrasi Melalui Projek Tahun Akhir ( Senior Projek ) 26 2
 3. 3. 4.5.6 Model 6 : Model Akademik 26 4.5.7 Model 7 : Sekolah Magnet Dan Sekolah Tinggi 26 4.5.8 Model 8 : Kelompok Kerjaya 275.0 Perbandingan Sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Amerika Dan Rusia 276.0 Kesimpulan 297.0 Bibliografi 308.0 Lampiran 32 3
 4. 4. 1.0 PENGENALAN Pendidikan teknik dan vokasional merupakan satu sistem pendidikan yang menyediakan latihan khusus untuk kemahiran-kemahiran teknikal dan beberapa kemahiranyang lain. Vokasional membawa maksud usaha sesebuah organisasi itu bagi melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan, kemahiran asas dan juga mempersiapkan mereka untuk menjadi pekerja mahir pada suatu hari nanti (Laugho&Lillis,1988). Apabila seseorang pekerja itu diiktiraf sebagai pekerja mahir, secara tidak langsung, golongan ini akan dipertanggungjawabkan untuk membentuk dan melahirkan lagi pekerja mahir yang baru. Dalam sistem pendididikan, pendidikan teknik dan vokasional mempunyai perbezaan daripada sistem pendidikan umum kerana sistem pendidikan teknik dan vokasional lebih menekankan aspek kemahiran teknikal dan juga pengetahuan teknikal. Diantara faktor yang menyebabkan pendidikan teknik dan vokasional di anggap semakin penting adalah bersangkut paut dengan corak pembangunan ekonomi sesebuah negara. Perkembangan ekonomi sesebuah negara daripada mudah kepada perindustrian yang lebih kompleks dan pelbagai menyebabkan ia memerlukan lebih banyak kemahiran yang kompleks dan khusus kepada pekerjanya. Latihan yang memberikan kemahiran untuk pekerjaan yang khusus adalah menerusi pendidikan yang bercorak teknik dan vokasional. Menerusi sistem pendidikan juga, sebarang pengubahsuaian dan latihan semula yang diperlukan boleh dijalankan.2.0 SISTEM TEKNIKAL DAN VOKASIONALDUNIA Perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia telah memberi kesan tolakan besar ke atas permintaan tenaga manusia khususnya terhadap tenaga kerja profesional, mahir dan separa mahir. Ini sememangnya memberikan cabaran yang besar kepada sistem pendidikan sesebuah negara terutamanya pendidikan teknik dan vokasional dalam membekalkan tenaga kerja yang berkebolehan serta mahir. Tumpuan pembangunan sesebuah negara pada masa kini adalah lebih ke arah perindustrian dan pembuatan, maka adalah perlu bagi pendidikan teknik dan vokasional menyediakan suatu bentuk sistem pendidikan dan latihan yang seiring dengan keperluan industri serta pasaran semasa. Melahirkan sumber tenaga manusia yang berkebolehan, bermotivasi tinggi, cekap dan produktif adalah penting bagi meningkatkan kadar produktiviti 4
 5. 5. negara. Tenaga manusia yang diperlukan di dalam masyarakat industri pada hari ini tentulahtenaga manusia yang cekap dan profesional, berfikiran terbuka untuk menerima danmengkaji maklumat dan ilmu serta dapat membuat penyesuaian dengan cepat.Memandangkan aktiviti perindustrian pada masa hadapan adalah berteraskan teknologi tinggidan teknologi maklumat, maka adalah perlu bagi pihak kerajaan atau swasta yang terlibatdengan pendidikan teknik and vokasional ini untuk membuat perancangan yang teliti dankomprehensif bagi mewujudkan suatu sistem pendidikan yang baik agar ia dapat mampumemenuhi keperluan sesebuah negara. Sektor pendidikan dikatakan dapat membantu mengekalkan daya saing sesebuah negaramelalui peningkatan dalam tingkat dan kemahiran penduduk, namun sekiranyaperkembangan sektor tersebut tidak selaras dengan keperluan perkembangan ekonomisemasa, maka peranan ini mungkin akan terjejas. Sekiranya perkembangan semasa menuntutkepada sebuah masyarakat yang berteknologi tinggi, maka trend pendidikan yangdiwujudkan haruslah berupaya memenuhi tuntutan tersebut. Objektif sistem pendidikan teknik dan vokasional secara umumnya adalah bagi melatihpara pelajar untuk pekerjaan dan mendedahkan mereka kepada suasana kerja dari awal lagi.Pendidikan teknik dan vokasional juga berperanan sebagai sistem alternatif bagimenyediakan latihan pendidikan bercorak kemahiran pra vokasional dalam usaha untukmenyediakan mereka memenuhi permintaan pasaran pekerjaan pada masa hadapan. Antara objektif utama sistem pendidikan teknik dan vokasional ialah menyediakanpelajar dengan pengetahuan asas dan kemahiran bagi memenuhi keperluan sektor industridan perdagangan.Membina tabiat bekerja dan sikap yang baik pada diri sendiri, khususnyasikap bertanggungjawab dan kesungguhan, supaya menjadi rakyat berguna danproduktif.Membina asas yang kukuh untuk melanjutkan pengajian dalam bidang teknik danvokasional. Berdasarkan objektif-objektif tersebut, kita dapat melihat akan kepentingan pendidikanteknik dan vokasional dalam berperanan melatih, seterusnya melahirkan golongan yangmempunyai pengetahuan, sikap dan kemahiran tinggi yang berupaya memenuhi keperluanguna tenaga manusia di sesebuah negara. 5
 6. 6. 3.0 SISTEM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI RUSIA 3.1 Pengenalan Perubahan sistem pemerintahan Rusia daripada totalitarian kepada demokrasitelah memberi perubahan yang mendalam kepada ekonomi dan sosial Rusia. Permintaanterhadap keperluan manusia semakin tinggi dan ini menyebabkan keperluan terhadapsistem pendidikan vokasional semakin mendapat permintaan. Oleh kerana permintaanterhadap tenaga kerja yang mahir dan separa mahir semakin bertambah, maka modelpendidikan vokasional baru telah dibentuk sebagai sistem interaksi antara negara,pekerja dan perniagaan. 3.2 Sejarah Pendidikan Vokasional di Rusia Sistem pendidikan di Rusia berubah selepas era Soviet dimana kanak-kanak mulamemasuki pendidikan formal pada usia tujuh tahun dan menamatkan pengajian disekolah tinggi. Sejak tahun 1992 beberapa usaha telah dibuat untuk menurunkan umurkemasukan pelajar kepada enam tahun dan memanjangkan tarikh tamat pengajianmenengah pada tahun ke sebelas. Walaupun sistem sekolah Soviet masih kekal di Rusianamun pelajar dibenarkan memasuki Sekolah Teknikal Profesional pada gred 8 dimanamereka dilatih secara khusus dalam kursus pendidikan teknikal seperti perdagangantradisional, pertukangan kayu, pemesinan dan lain-lain. Selepas menamatkan pengajian di sekolah menengah mereka boleh memohonkepada sekolah vokasional dimana khusus untuk kursus-kursus pendidikan vokasional. Kursus dalam pendidikan vokasional untuk semua pelajar Rusia bermula padagred 4. Pelajar perempuan diajar menjahit dan memasak manakala lelaki diajarpertukangan kayu asas. Pelajar seterusnya dikehendaki menghadiri kursus gabunganpendidikan dan pengeluaran seminggu sekali untuk setengah hari. Beberapa buah sekolahdisetiap daerah ditetapkan sebagai pusat kursus dan semua pelajar daripada sekolah tinggiboleh menghadiri kursus pilihan mereka. Pusat kursus ini menawarkan berbagai kursusvokasional seperti menaip, menjahit, komputer, pengeluaran asas, pendidikan danperniagaan. 6
 7. 7. Bermula pada tahun 1977 Perlembagaan Rusia telah menetapkan semua pelajarmenerima pendidikan menengah sepenuh masa. Di Rusia pada separuh awal abad ke -19 sistem latihan tertakluk kepadainstitutpendidikan vokasional-teknikal. Pada tahun 1860, sekumpulan jurutera mekanikal diSekolah Teknikal Moscow, yang diketuai dengan DK Sovetkin, telah membangunkansistem pendidikan perindustrian yang dikenali sebagai pendidikan operasi. Revolussi Oktober 1917 telah diperkenalkan dan ianya merupakan sebagai asasperubahandalam sistem pendidikan vokasional-teknikal. Seterusnya dalam 1918pendidikan vokasional mewajibkan remaja yang berusia 15 tahun sehingga berumur 17tahun yang bekerja dalam bidang perusahaan dan intitusi. Kebanyakan sekolah telahdigantikan dengan rangkaian kursus vokasional-teknikal, yang bertujuan menyediakanlatihan vokasional untuk belia. Dalam usaha untuk membangunkan kemahiran teknikal dalam kalangan pekerjadan memenuhi permintaan industri, pendidikan wajib telah dilaksanakan pada tahun1920. Pendidikan ini diwajibkankepada semua pekerja yang berumur antara 18 hingga40 tahun. Seterusnya status sekolah vokasional –teknikal telah diluluskan pada tahun 1920.Pada tahun 1921 undang – undang untuk pusat latihan kilang dalam industri logamdiluluskan. Pada tahun 1920an Glavprofobr membangunkan model program pendidikan.Di sekolah antara 60 hingga 65 peratus daripada kelas telah dikhaskan untuk latihanpratikal dan 35 hinggan 40 peratus untuk pengajaran teori. Pada tahun 1920an dan 1930an, sekolah – sekolah untuk latihan dalam industridan lain – lain intitusi pendidikan vokasioanal bekerja dalam tiga sistem iaitu subjekoperasi dan digabungkan ( subjek dan operasi). Pada pertengahan 30an satu sistem operasi yang komprehensif telah dibangunkan.Berdasarkan ciri – ciri yang terbaik sistem operasi dan gabungan. Di bawah sistem initelah menjadi satu asas dari tahun 1940an. Pelajar bermula dengan mempelajari kaedahdan operasi pekerjaan dan kemudian akan dapat menguasai prosedur yang semakinkompleks. Seterusnya dalam usaha membangunkan ekonomi negara, pekerja yang mahirdalam bidang sains dan teknologi diperlukan. Rizab Buruh Negeri telah merencanakan 7
 8. 8. perubahan dalam sistem pendidikan vokasional-tekniknya pada tahun 1958. Pada tahun1960 menyaksikan perubahan awal di mana latihan vokasional- teknikal digabungan diantara pratikal dan pendidikan am. Seterunya pada tahun 70an, rangkaian sekolah – sekolah menengah vokasional-teknikal terus berkembang dan denga asas material yang lebih kukuh. Peranan dan statuspendidikan vokasional-teknikal dalam sistem moden telah diberikan keutamaan.Perubahan ini berlaku dengan kerjasama yang erat di antara satu sama lain. Penglibatanberbagai pihak telah mewujudkan berbagai jawatankuasa penambahbaikan. Di antaranyaialah Jawatankuasa Pendidikan teknikal Majlis Menteri – Menteri USSR dalam LatihanPekerja Mahir Ekonomi Negara (1966), Latihan Mahir-pekerja di Intitusi PendidikanTeknikal Vokasional (1969), Meningkatkan Vokasional-teknikal Sistem (1972),Kesatuan Republik Pendidikan Awam (1973), dan Langkah – langkah UntukPenambahbaikan Agung Menengah Pendidikan Vokasional-Teknikal, Khas Menengahdan Tinggi (1973). 3.3 Program Pendidikan Vokasional Perubahan dalam pendidikan vokasional adalah kesan daripada perubahan dalamekonomi negara Rusia beberapa tahun dahulu. Ini bermakna pendidikan vokasionalmerupakan salah satu langkah untuk menampung keperluan pekerja dalam industri. Pihak kerajaan Rusia telah memainkan peranan yang penting dalam perlaksanaanpendidikan vokasional ini. Antara peranan yang telah dimainkan adalah penyelidikandalam pendidikan vokasional, merangka standard untuk pendidikan vokasional,mengenalpasti persamaan antara diploma pendidikan vokasional dinegara luardenganRusia. Sistem pendidikan vokasional yang baru telah digubal Rusia. Pendidikanvokasional di Rusia telah dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu pendidikanvokasional rendah, pendidikan vokasional menengah, pendidikan vokasional tinggi,pendidikan vokasional lepasan ijazah dan pendidikan vokasional tambahan/khas. Sistem pendidikan vokasional ini dilaksanakan sama ada dalam bentuk institusipendidikan, pendidikan keluarga, pendidikan individu, pendidikan lanjutan ataugabungan salah satu atau semua bentuk-bentuk ini. 8
 9. 9. 3.4 Pendidikan Vokasional Peringkat Rendah Pendidikan Vokasional Peringkat Rendah adalah bertujuanuntuk melatihkemahiran-kemahiran bagi melahirkan pekerja untuk semua cabang ekonomi dan sosial.Tenaga pengajarnya terdiri daripada guru-guru yang terlatih dari Institut PendidikanTinggi iaitu dari 48 buah Industrial Pedagogical Colleges dan 2 buah Vocational-Pedagogical Colleges. 3.5 Pendidikan Vokasional Peringkat Menengah Pendidikan Vokasional Perinkat Menengah pula diwujudkan untuk menyediakanlatihan bagi melahirkan tenaga kerja separa mahir. Terdapat 2609 kolej yang manamempunyai kira-kira 2 juta pelajar dan 16000 guru. Kebanyakan pelajar lepasanpendidikan ini akan menceburi bidang industri (32.8%), pembinaan (7.9%), pertanian(7.5%) dan perhubungan dan telekomunikasi (16.5%). Selebihnya memasuki bidangkesihatan, keselamatan, pendidikan, kebudayaan dan seni dan lain-lain. 3.6Pendidikan Vokasional Peringkat Tinggi Pendidikan Vokasional Peringkat Tinggi adalah untuk melatih dan memberikursus lanjutan kepada jurutera dan kepakaran-kepakaran lain untuk mencapaiperingkat/kecekapan yang lebih tinggi. Terdiri daripada 535 institusi dan universiti danbilangan pelajar kira-kira 2.6 juta. 3.7Pendidikan Vokasional Lepasan Ijazah Pendidikan Vokasional Lepasan Ijazah pula adalah untuk memberi peluangpendidikan kepada graduan melanjutkan pelajaran mereka dan memperbaiki kelayakansaintifik dan pedagogi berdasarkan asas daripada pendidikan vokasional peringkat tinggi.Ia mengandungi kursus seperti yang terdapat dalam pendidikan vokasional peringkattinggi dan pusat penyelidikan. Terdapat 2 ijazah akademik yang mana lepasan ijazah iniboleh ambil iaitu sains dan kedoktoran. 9
 10. 10. 3.8 Pendidikan Vokasional Khas/ Tambahan Pendidikan Vokasional Khas/Tambahan terdiri daripada pelbagai program antaranya Institusi pendidikan dan vokasional di luar program formal, memberi sijil epada kursus khas, pusat vokasional, sekolah muzik dan seni dan pusat pembangunan kanak-kanak bagi menggalakkan pemikiran kreatif mereka, program pedagogi secara individu, pelbagai institut pendidikan yang melahirkan graduan dengan diploma yang sepadan dengan taraf pendidikan dan atau kelayakan berdasarkan sijil yang akan dianugerahkan. Ini membuka peluang untuk menyambung pelajaran peringkatyang lebih tinggi. Secara keseluruhannya, sistem pendidikan vokasional di Rusia bergantung kepada ekonomi Rusia. Namun terdapat juga masalah yang mana terdapat graduan yang tidak dapat peluang kerja selepas tamat pembelajaran. Berdasarkan kepada Russian Institute of Development of Vocational Education, para pekerja mestilah mahir sekurang-kurangnya 3 jenis profesion yang berlainan untuk mendapat tempat di dalam industri. Menurut menteri pendidikan Rusia, E.Tkachenko, “Now, the primary objective is to meet individual‟s requirement in vocational education,taking into consideration that the person in future, perhaps, will not be engaged in theoccupation, corresponding to the qualification received. But everyone should be able to find a place on market in line with one‟s knowledge.” Situasi pendidikan di Rusia mengalami krisis yang mendalam. Puncanya adalah sistem pengurusan di dalam pendidikan vokasional tidak mempunyai undang-undang asas. Seterusnya ialah kekurangan peruntukan kewangan dalam bidang pendidikan. Kekurangan tenaga yang dan pelajar untuk melaksanakan sistem ini.3.9 Standard Asas Untuk Model Baru Bagi Pendidikan Vokasional Standard ini adalah untuk menambahkan kemahiran kepada rakyat Rusia supaya mereka mendapat tempat dalam pasaran kerja dan seterusnya setanding di peringkat kebangsaan dan dunia. Standard ini perlulah sesuai dengan semua agama dan ia terdiri daripada 3 komponen iaitu mempunyai sekurang-kurangnya asas kurikulum, maksimum beban belajar untuk pelajar dan keperluan latihan untuk graduan. 10
 11. 11. Kerajaan Rusia mengeluarkan senarai baru beberapa profesion. Senarai ini berdasarkan kepada 5 peringkat asas pendidikan vokasional daripada Sistem Pendidikan Vokasional di Eropah. Profesion pertama tidak termasuk dalam senarai ini kerana pengajaran dikendalikan oleh pelbagai bentuk pendidikan yang sedia ada. Adalah memadai dengan adanya peringkat kedua untuk mempelajari profesion peringkat ke-3 dan ke-4. Peringkat ke-2 dan ke-3 adalah merujuk kepada pendidikan vokasional menengah dan tinggi. Sebagai penambahan kepada senarai baru bagi profesion, Federal Model of Curriculum untuk institut vokasional diperkenalkan. Pendidikan vokasional yang spesifik tidak dimasukkan standard universal kerana kandungan pendidikan untuk setiap profesion adalah tindak balas daripada objektif pendidikan vokasional iaitu melahirkan pekerja untuk ekonomi. Oleh sebab itu, standard vokasional beroperasi dalam satu rangka kerja dimana setiap profesion berdasarkan kaedah yang asas. Standard ini mengandungi penerangan tentang profesion dan komponen dalam pendidikan vokasional.4.0 SISTEM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI AMERIKA 4.1 Pengenalan Vokasionalisme ditakrifkan sebagai kaedah yang digunakan oleh sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah tinggi, untuk menyusun kurikulum mereka supaya pelajar boleh membangunkan kemahiran, vokasional dan akademik, yang akan memberikan mereka kelebihan pasaran buruh strategik yang diperlukan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Arus perubahan dalam kursus vokasional telah mengubah persepsi umum. Manakala penawaran vokasional tradisional telah diperuntukkan kepada kemasukan segera ke dalam pekerjaan yang khusus, program baru dan urutan kursus bertujuan untuk menyediakan pelajar bagi kedua-dua kolej dan kerjaya, dengan menggabungkan kurikulum akademik yang mencabar dengan pembangunan kemahiran pengetahuan yang berkaitan dengan kerja. Gabungan baru bertujuan untuk memastikan pilihan pelajar terbuka selepas sekolah tinggi. Mereka boleh pergi ke sebuah 11
 12. 12. kolej dua tahun atau empat tahun dan kemudian bekerja, pergi ke bekerja sepenuh masadan kemudian kembali ke kolej, atau melibatkan diri dalam pekerjaan yang dibayar danpendidikan lanjutan secara serentak. Program-program pengalaman kerja membenarkan pelajar untuk belajar sendiritentang dunia kerja ketika masih di sekolah. Usaha-usaha ini secara umumnya dirujuksebagai bekerja program-program pengalaman, termasuk program latihan formalberasaskan kerja di luar sekolah, seperti pendidikan koperasi, perantisan belia, danperusahaan berasaskan sekolah. Pendidikan koperasi dijalankan oleh sekolah-sekolahindividu sebagai sebahagian daripada program pendidikan vokasional. Pelajar disediakankerja sambilan sepanjang tahun sekolah dalam bidang pengkhususanvokasional. Penempatan kerja telah diatur oleh pengajar kelas vokasional atau olehpenyelaras koperasi sekolah.Satu rancangan latihan yang dengan jelas menyatakan apayang pelajar dijangka untuk belajar dan apa yang majikan dijangka menyediakandibangunkan. Konsep perantisan belia termasuk persediaan untuk Pendidikan Selepas SekolahMenengah serta pekerjaan.Perantisan belia, biasanya direka untuk pelajar sekolah tinggiyang boleh pergi ke Pendidikan Selepas Sekolah Menengah, adalah berbeza daripadaperantisan tradisional yang dijalankan oleh kesatuan sekerja atau persatuan perdagangan,yang biasanya mendaftar dewasa muda yang telah lulus dari sekolah tinggi. Terdapatkonsensus yang semakin meningkat tentang prinsip-prinsip yang perlu membimbingmana-mana perantisan belia dan kira-kira elemen-elemen reka bentuk asas yangmembezakan perantisan belia daripada model lain yang menghubungkan sekolah dankerja. Prinsip-prinsip ini termasuk penyertaan aktif majikan; integrasi pembelajaranberasaskan kerja dan berasaskan sekolah; integrasi pembelajaran akademik danvokasional; hubungan berstruktur antara institusi menengah dan Sekolah Menengah; dananugerah sijil yang diiktiraf secara meluas kemahiran pekerjaan. Jenis ketiga program pengalaman kerja adalah perusahaan berasaskansekolah. Dalam program ini, pelajar menghasilkan barangan atau perkhidmatan untukdijual atau digunakan untuk orang lain. Perusahaan tersebut termasuk restoran sekolah,projek pembinaan, pusat penjagaan kanak-kanak, kedai membaiki auto, salon rambut, dankedai-kedai runcit. 12
 13. 13. Program-program ini berbeza dari ko-op dan perantisan dalam bahawa merekatidak meletakkan pelajar dengan majikan.Sebaliknya, matlamat perusahaan berasaskansekolah adalah untuk membolehkan pelajar mengaplikasi pengetahuan bilik darjahmereka untuk menjalankan perniagaan di dunia nyata.Perusahaan berasaskan sekolahadalah pilihan yang berdaya maju dalam komuniti di mana terdapat terlalu sedikitmajikan untuk menyediakan peluang pekerjaan yang mencukupi dan peluang latihandalam sektor swasta. Sebagai evolusi ke arah teknologi tinggi di tempat kerja berterusan, fokussokongan persekutuan untuk pendidikan vokasional mestilah pada melipatgandakanusaha untuk meningkatkan hubungan antara pembangunan kemahiran akademik danpekerjaan, pendidikan menengah dan Sekolah Menengah, dan perniagaan dan4.2 Sejarah Dan Latar Belakang Pendidikan Teknik dan Vokasional di Amerika 4.2.1 Pestalozzi Mengikut Charles A. Bennet di dalam bukunya „History of Manual and Industrial Education‟ orang pertama memulakan pendidikan vokasional ialah Jhon Hunny Pestalozzi. Beliaulah juga orang pertama memulakan apa yang dipanggil „The Beginning of Manual Training‟. Pestalozzi dilahirkan di Switzerland pada tahun 1746.Selepas beliau mengasaskannya, pendidikan vokasional terus berkembang dengan pesatnya. Pada 1751 Akademi Franklin dibuka bagi tujuan melatih pelajar dalam bidang pendidikan vokasional. Dalam tahun 1751, Harace Mana dipilih sebagai Pengetua Collage Antioch di USA. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab memperkembangkan pendidikan vokasional khususnya di Ohio dan Amerika amnya. Pada tahun 1805 beliau mewujudkan sekolah sendiri. Pestalozzi memperjuangkan golongan miskin dan kurang bernasib baik.Beliau percaya bahawa jika kanak-kanak untuk membesar untuk menjadi ahli masyarakat yang berharga dia mesti dididik seperti itu. "Saya ingin merebut pendidikan dari perintah lungsuran hacks pengajaran yg menggigil lama serta dari perintah baru jumud helah, murah pengajaran tiruan, 13
 14. 14. dan menyerahkannya kepada kuasa yang kekal sifat dirinya, cahaya yang Tuhantelah dinyalakan dan sentiasa hidup dalam hati bapa-bapa dan ibu-ibu, untukkepentingan ibu bapa yang inginkan anak-anak mereka membesar dalammemihak dengan Tuhan dan dengan manusia "(Pestalozzi, Silber 1965: 134). Kaedah Pestalozzi menggunakan satu siri tangan ke atas aktiviti-aktivitiyang melibatkan kanak-kanak dalam latihan untuk kehidupan seharian. Kaedahini menetapkan nada untuk 300 tahun akan datang. Tidak lagi menggunakantangan anda melihat sebagai negatif. Pelajar digalakkan untuk berbuat tangan keatas aktiviti sebagai sebahagian daripada pembelajaran visual, kaedah yang telahterbukti jauh lebih berkesan. Ini gaya pembelajaran terus melalui pendidik sepertiJohn Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778), dan ke dalamJean-Jacques Rousseau (Krusi, 2005). Dari tahun 1800-1900, banyak pusat-pusat latihan vokasional berkembangdengan baik di Amerika mahu pun di Eropah. Di antara pusat-pusat pendidikanyang penting termasuklah „Franklin Institute‟, Manylud Institute‟ dan lain-lain. Perkembangan pendidikan vokasional di Amerika bolehlah dikatakan agakpesat tetapi tidak mempunyai pengawalan pusat. Dengan itu perkembangannyaagak tidak seimbang di antara satu negeri dengan satu negeri. Dalam tahun 1827, Pestalozzi telah meninggal dunia. Pada kacamataorang-orang barat beliau merupakan ‟ father of manual traning‟. MengikutPestalozzi ‟ there are two ways of instructing, either we go from words to think orfrom think to words. Mine is the second one”.4.2.2 Akta Morril Pendidikan vokasional di Amerika boleh disusur kembali kepada erapenjajahan, apabila anak – anak muda belajar berniaga melalui program latihan.Sokongan kongres pendidikan vokasional sebagai sebahagian daripada sistemsekolah awam muncul pada tahun 1862. Kolej pertama peruntukan geran tanah,yang dikenali sebagai Akta Morrill Pertama, telah digubal oleh Kongres AS pada2 Julai, 1862. Status yang menyatakan pelantikan tanah awam kepada negeri-negeri yang berdasarkan perwakilan di Kongres pada tahun 1860. 14
 15. 15. Dengan penciptaan enjin stim Newcomen, lokomotif dan wap, bot danteknik pembuatan baru, Amerika mula perubahan dari pertanian kepada eraperindustrian. Dengan perubahan ini, kita lihat pertumbuhan bandar-bandar. Pertanian masyarakat bandar kecil telah digantikan dengan bandar-bandarbesar, terutamanya disebabkan oleh keupayaan untuk mengangkut barang-barangdari satu tempat ke lain. Tidak lagi bandar-bandar yang tidak mempunyai untukmenjadi sepenuhnya cukup. Dengan perubahan dalam gaya hidup, kita melihatperubahan dramatik dalam pendidikan. Satu pasukan tenaga kerja yangberpendidikan diperlukan untuk bahan bakar mesin industri ini berkembang. Pekerja diperlukan untuk mengetahui bukan sahaja bagaimana untukmembaca dan menulis, tetapi bagaimana untuk mengendalikan jentera mekanikalmasa.Masyarakat percaya bahawa ia adalah tanggungjawab sekolah awam untukmenyediakan pekerja mahir untuk masyarakat industri yang baru danberkembang. Ramai orang percaya bahawa perintah bagi negara untukberkembang dan hidup kita perlu memberi penekanan yang lebih kepadapendidikan vokasional. Akta Morrill 1862, diperkenalkan oleh Justin MorrilDilahirkan di Strafford, Vermont, anak seorang tukang besi, Justin Morrill dalamStrafford (1831-1848), berubah sehingga ke tahap penanaman, kemudian pergi keDewan Perwakilan Amerika Syarikat. Beliau menaja Tanah Geran Akta Kolejkemudiannya dikenali sebagai Akta Morrill daripada 1862, menyediakan tanahawam untuk kolej pertanian. Di Senat (Republikan, 1867-1898) beliaumenyediakan dana untuk survival mereka dalam Akta Morrill Kedua 1880. JustinSmith Morrill menyatakan kepentingan rang undang-undang ini. "Rang undang-undang ini mencadangkan untuk menubuhkan sekurang-kurangnya satu kolej di tiap-tiap Negeri atas asas yang pasti dan berkekalan,boleh diakses oleh semua, tetapi terutama kepada anak-anak yang miskin, di manasemua sains yg diperlukan untuk praktikal hidup hendaklah diajar, di manatidak lebih tinggi rahmat kajian klasik mahupun bahawa latihan ketenteraannegara kita sekarang amat menghargai akan sepenuhnya diabaikan, dan di manapertanian, asas kemakmuran semua masa kini dan masa depan, mungkin kelihatan 15
 16. 16. untuk tentera kawan-kawan yang bersungguh-sungguh, belajar ekonomi biasa danyg tak diketahui, dan pada berlangsung mengangkat ke tahap yang lebih tinggi dimana ia berani boleh menggunakan perbandingan dengan standard yang palingmaju di dunia "- 1862, seperti yang dipetik oleh William Belmont Parker, Hayatdan Perkhidmatan Awam Justin Smith di Morrill (NDSU, 2005). Negara Amerika pada masa itu adalah di tengah-tengah perang saudaradan dengan adanya orang-orang seperti Morrill yang menyedari bahawa satu-satunya cara bagi negara kita untuk terus hidup adalah untuk menghasilkanpekerja mahir dalam perdagangan yang diperlukan untuk negara yang semakinmeningkat kita, dan dididik dalam cara-cara untuk mengekalkan masyarakat yangberperikemanusiaan. Rang undang-undang menyediakan wang Persekutuan kenegeri-negeri untuk membina institusi yang dikhaskan untuk menjaga dengantuntutan pendidikan kilang baru dan sistem sosial.Pemberian itu asalnyaditubuhkan untuk mendirikan institusi-institusi di setiap negeri yang akanmendidik orang ramai dalam bidang pertanian, ekonomi rumah tangga, senimekanikal, dan profesion lain yang praktikal pada masa itu. Idea ini adalah untuk memberi pendidikan tinggi pada kadar yangberpatutan bagi mereka yang diingini pada masa yang sama tidak menghalangatau memperkecilkan mereka yang inginkan gaya hidup yang lebihtradisional. Sekolah-sekolah yang dibina di bawah akta ini termasuk:UniversitiCornell, Iowa State University, Kansas State University, Michigan StateUniversity, Universiti Rutgers, Pennsylvania State University, UniversitiVermont, Universiti Minnesota, University of Missouri dan University ofWisconsin. Apabila Amerika bebas daripada Perang Saudara, kerajaan mengambilperanan aktif dalam pendidikan berterusan untuk rakyat, untuk meningkatkanpertumbuhan sebagai satu bangsa dan negara. Akta Morrill adalah salah satutindakan pertama kongres untuk mendapat manfaat daripada pindaan selepasPerang-Awam perlembagaan. Menjelang akhir 1860-an Akta Morrill telahdiagihkan kepada negeri-negeri, dengan niat bahawa mereka akan memupukpeluang pendidikan untuk semua pelajar. 16
 17. 17. Seterusnya menggalakan penubuhan kolej untuk mengajar kemahiranpertanian dan mekanikal. Profesor Calvin Woodward ( 1837 – 1914 ) UniversitiSt. Louis Washington mendapati bahawa pelajar “ tidak begitu cekapmenggunakan alatan yang mudah” dan menggesa sekolah menengah untukmenambah latihan dalam pertukangan kayu, percetakan, penyediaan kraf, mesinkerja dan ekonomi rumah tangga. Pada tahun 1985, Persatuan Kebangsaan Pengilang telah ditubuhkan.Kumpulan ini mempromosikan pendidikan vokasional sebagai satu teknik untukmenjadikan Amerika bersaing di peringkat global. Ahli pertanian terusmenggalakkan kurikulum sains dan teknologi dimasukkan di dalam sistemvokasional. Dalam dekad pertama abad ke 20an, kuasa – kuasa dalam pelbagaikumpulan mula menubuhkan Persatuan Kebangsaan bagi PenggalakanPendidikan Industri. Mereka berjaya dan melancarkan sistem pendidikanvokasional awam di Amerika. Akta Smith-Hughes pada tahun 1917diperuntukkan 1.7 juta untuk program peringkat menengah dan menubuhkan satuLembaga Pendidikan Persekutuan. Negeri – negeri yang memilih untukmengambil bahagian dalam pelan vokasional persekutuan. Campur tangan kerajaan utama seterusnya ialah Akta Smith-Hughes 1917(NDSU 2005).4.2.3 Akta Smith Hughes Antara tahun 1900 dan 1917, Senat dan Dewan telah ditawarkan berkaitandengan pendidikan vokasional. Akta Smith-Hughes adalah salah satu yang palingberjaya bagi Pendidikan Vokasional. Akta yang ditubuhkan bagi pendidikanvokasional sebagai program persekutuan, dan menyediakan kedua-dua bentuk danbanyak bahan pendidikan vokasional seperti yang kita telah sejak 70 tahun yanglalu. Sememangnya, terdapat persetujuan umum bahawa Akta Smith-Hughespada tahun 1917 adalah yang paling penting dalam sejarah pendidikan vokasionaldan pertanian di Amerika Syarikat (Camp & Crunkilton, 1985). Sesuatu fakta 17
 18. 18. yang biasanya tidak diketahui bahawa Akta Smith-Hughes telah dibina olehempat orang lelaki, Smith dan Hughes melakukan sekurang-kurangnya kerjatetapi mempunyai pengaruh yang lebih besar. Charles adalah pendidik profesional di kalangan empat pemainutama. Charles adalah pemimpin di dalam program pembangunan pendidikanindustri dan pada tahun 1912 telah dilantik sebagai setiausaha bagi PersatuanKebangsaan bagi Penggalakan Perindustrian Pendidikan (NSPIE). NSPIE telahditubuhkan pada tahun 1906 bagi tujuan mendapatkan sokongan persekutuanuntuk pendidikan perindustrian. Dalam kedudukan ini, tujuan tunggal Posser adalah untuk bekerja di atasapa yang akhirnya akan dikenali sebagai Akta Smith-Hughes 1917 (Barlow,1967). Akta Smith Hughes adalah bertujuan untuk untuk menggalakkanpendidikan vokasional, mengadakan peruntukan bagi kerjasama di kalangannegeri-negeri dalam mempromosikan pendidikan vokasional, dan mengawal seliaperbelanjaan wang yang diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Wang yangdiperuntukkan setiap tahun di bawah akta itu adalah 7,2 juta; pengasingan itusecara berterusan. Akta menekankan kerjasama dengan negeri-negeri bagi mengelakkankawalan persekutuan.Ekonomi rumah tangga telah dimasukkan di bawah seksyenperdagangan dan perindustrian. Arahan di bawah akta itu adalah di bawah kawalan awam.Tujuan arahanini adalah sesuai dengan pelajar-pelajar untuk mendapatkan pekerjaan yangberguna. Pendidikan telah disediakan untuk mereka yang berusia melebihi 14 tahunyang telah bersedia untuk memasuki kerja dalam bidang tertentu (yang disediakanpada kurang daripada tahap kolej). Masyarakat negeri dan tempatan menyediakan loji dan peralatan yangdiperlukan. Guru dan penyelia perlu memiliki kelayakan minimum.Danapersekutuan yang dipadankan oleh dana negeri atau tempatan. 18
 19. 19. Penubuhan lembaga persekutuan untuk pendidikan vokasional.Papannegeri diperlukan dan rancangan kerajaan.Enam bulan yang berikut: amalandiselia dalam bidang pertanian; 30 jam seminggu untuk pelajar sepenuh masa;144 jam setahun bagi pelajar separuh masa dalam perdagangan dan industri danekonomi rumah tangga yang diperlukan.Peruntukan kemudian dilanjutkan keHawaii dan Puerto Rico. Senator Carroll S. Page, seorang senator Republikan dari Vermont, adalahpengikut mendiang Senator Justin di Morrill (Akta Morrill 1862 dan 1890) yangtelah mempengaruhi pembangunan kolej geran tanah di Amerika Syarikat. Iaadalah matlamat Senator Page mempunyai warisan yang sama mengikut namanyadaripada pencapaian yang sama. Pada tahun 1911, Senator Page mengambiltanggungjawab untuk menggalakkan perundangan untuk pendidikanvokasional.Beliau membentuk satu pakatan dengan Prosser dan memulakanperjalanan enam tahun untuk berjaya meluluskan undang-undang pendidikanvokasional. Hoke Smith adalah Gabenor Georgia dan penyokong pendidikanvokasional, serta penyokong kuat kepentingan luar bandar, terutamanyapertanian. Sekali mengundi untuk Senat, Smith menciptakan SuruhanjayaBantuan Kebangsaan Pendidikan Vokasional dan Buruh. On December 7, 1915,beliau memperkenalkan Senat Rang Undang-undang 703 (kemudiannya dikenalisebagai Rang Undang-Undang Smith-Hughes) Adalah dipercayai bahawa kuasaSmith dan berkenaan di Senat adalah apa yang menolak rang undang-undangberkuat kuasa. Dudley Hughes adalah kongres Demokrat, juga dari Georgia.Hughesterkenal di negeri asalnya sendiri untuk menyokong pendidikan pertanian, samaada di peringkat kolej dan menengah. Pada tahun 1905, usaha beliau memainkanperanan penting dalam penggunaan meningkat kelab pertanian sebagai alatpengajaran dalam pendidikan pertanian (Hughes 1955). Akta Smith-Hughes, bagaimanapun, tegas menyokong idea sistempendidikan yang berasingan vokasional dan disokong kursus yang ditawarkanoleh sekolah-sekolah vokasional. Akta Smith-Hughes dan penggantinya sehingga 19
 20. 20. 1963 sebahagian besarnya direka untuk mengembangkan program-programpendidikan vokasional berasingan, dalam usaha untuk mengekalkan lebih ramaipelajar dalam pendidikan menengah, dan untuk menyediakan pekerja terlatihuntuk beberapa pekerjaan separuh mahir yang kian meningkat. Ia memfokuskankepada sokongan yang asas, menyediakan dana untuk guru dan latihan guru, danmenggalakkan sokongan negeri untuk pendidikan vokasional melalui keperluantertentu.4.2.4 Akta Perkins. Tahun 1960-an, sistem pendidikan vokasional telah kukuh dan Kongresmengiktiraf keperluan untuk fokus baru. Hasilnya, Akta Pendidikan Vokasional1963, ketika masih menyokong pendekatan sistem yang berasingan denganmembiayai pembinaan sekolah kawasan vokasional, meluaskan definisipendidikan vokasional termasuk program pekerjaan di sekolah komprehensif yangtinggi, seperti perniagaan dan perdagangan. Perubahan ini juga termasukpenambahbaikan program pendidikan vokasional dan penyediaan program danperkhidmatan bagi pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik dan kurang upaya. Carl D. Perkins Akta Pendidikan vokasional bagi tahun 1984,yangdikenali sebagai Akta Perkins, terus ikrar Kongres bahawa program pendidikanvokasional yang berkesan adalah penting kepada masa depan negara sebagaimasyarakat yang bebas dan demokratik. Perubahan yang mempunyai dua matlamat yang saling berkaitan, satuekonomi dan satu sosial. Matlamat ekonomi adalah untuk meningkatkankemahiran tenaga buruh dan menyediakan peluang pekerjaan yang sekian lamadikesan kepada Akta Smith-Hughes. Matlamat sosial adalah untuk menyediakanpeluang sama rata untuk orang dewasa dalam pendidikan vokasional. Pada akhirmusim panas tahun 1990, Kongres meluluskan Carl D. Perkins Vokasional danGunaan Teknologi Akta Pendidikan, juga dikenali sebagai Perkins II), yang telahdipinda dan memperluaskan Akta Carl D. Perkins vokasional bagi tahun 1984. Pada kurun ke-19, latihan vokasional banyak disediakan di sekolah-sekolah persendirian. Jenis sekolah-sekolah ini boleh dibahagikan kepada tiga 20
 21. 21. iaitu sekolah yang menawarkan latihan kemahiran sahaja, sekolah yangmenggabungkan kemahiran dan pendidikan umum, sekolah persendirian di bawahsyarikat untuk melatih pekerja masing- masing. Lembaga Perkhidmatan Koperasi Pendidikan (BOCES) telah diwujudkanpada tahun 1948 sebagai sebahagian daripada usaha 1 yang lebih luas oleh yangNew York State Pendidikan Jabatan (sed) untuk mengurangkan kos,meningkatkan kualiti pendidikan dan ekuiti, dan membolehkan kawalan lebihberkesan pusat sekolah negeri 5112 daerah, yang kemudian dikumpulkan kepada181 daerah penyeliaan. Kualiti pendidikan dan sumber-sumber yang sedia ada yang berbeza-bezasecara meluas di kalangan daerah sekolah, bilangan yang telah dikurangkan olehhampir separuh sejak sed (Jabatan Pelajaran Negeri) telah diwujudkan pada tahun1904.Walaupun Pelan Induk 1947 untuk Penyusunan Semula Daerah Sekolah diNegeri New York yang dipanggil untuk mengurangkan bilangan daerah kepada560, penyatuan lagi ditentang kerana kebimbangan tentang kehilangan kawalantempatan, pengangkutan, perbelanjaan, dan diminishment masyarakat (Davis,2005 ). Undang-undang sekolah 1948 yang mewujudkan Daerah pengantara (ID)sebagai pengaturan yang formal yang daerah sekolah dapat berkongsiperkhidmatan pendidikan dan pentadbiran dan kos. ID dijangka mengambil alihfungsi daerah penyeliaan, mengurangkan bilangan mereka 65, setiap satutermasuk sekurang-kurangnya 5,000 pelajar, dan untuk menggalakkanpenggabungan sekolah-sekolah dan daerah. Undang-undang ini juga mencipta BOCES sebagai peralihan sementarauntuk mendapatkan daerah berwaspada biasa untuk bekerja bersama-samasebelum membentuk ID. BOCES dimaksudkan sebagai kenderaan untukberkongsi kakitangan khusus, seperti jururawat, dan tidak seperti ID mereka tidakmemiliki atau memajak bangunan, tidak menggantikan superintendencies daerah,dan tidak mempunyai kuasa cukai atau untuk mengembangkan fungsi mereka ataudomain. 21
 22. 22. BOCES hari ini adalah program berasaskan pendidikan teknikal yang bekerja bersama-sama sistem sekolah awam dalam usaha untuk menyediakan pelajar yang tidak ingin menghadiri kolej, latihan dalam bidang pekerjaan tertentu. Dalam usaha untuk menarik BOCES pelajar untuk masa depan pendidikan, Akta Carl D. Perkins telah diluluskan pada tahun 1998. Pada lurun ke-20, pendidikan teknik dan vokasional diperluaskan ke sekolah-sekolah biasa dan dikenali sebagai latihan kemahiran, latihan komersial, sains domestik dan agrikultur. Program pertanian juga diperkenalkan di dalam program ini4.3 Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PTV) Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional diketuai oleh Pengarah Pendidikan Vokasional dan Teknikal peringkat negeri (dikenali juga sebagai timbalan superintenden) yang bertanggungjwb terhadap pentadbiran pendidikan teknikal & vokasional. Ia terbahagi kepada beberapa bahagian mewakili bidang pekerjaan seperti pertanian, pejabat dan pengurusan, industri dan perdagangan, ekonomi rumahtangga, keselamatan pekerjaan. Ia juga terbahagi kepada bahagian pengendali program khas untuk sekolah tinggi belia, lepasan sekolah, luar sekolah, pelajar keperluan khas, penyelidikan, pembangunan kerjaya. 22
 23. 23. 4.4 Struktur PTV Badan Pendidikan Negeri Peringkat New Hampshire Majlis Penasihat Negeri Ketua Pendidikan (1) Timbalan Ketua Pendidikan (1) Pemulihan Pendidikan Pengajaran Pengiraan Akaun Pengurusan Vokasional Vokasional Ketua Bahagian Pendidikan Teknikal Jawatankuasa Penasihat Pembimbing Vokasional dan Vokasional Selepas Menengah Pengarah, Pendidikan Pengarah, Pendidikan Unit Penyelarasan Pembangunan dan Teknikal dan Vokasional Teknikal dan Vokasional Kajian Latihan Tenaga Kerja Kedua (Selepas Menengah) Pertahanan Awam Pendidikan Lanjutan Agrikultur Ekonomi Rumahtangga Taburan dan Pejabat Pekerjaan Kesihatan Perdadangan dan Industri Perkhidmatan Bomba Kurang Upaya dan Lemah Kerjasama Nilai-nilaiPengarah Pusat Vokasional Jawatankuasa Jawatankuasa Institut Teknikal Sekolah Menengah di 20 Penasihat Penasihat Institusi Kolej Teknikal kawasan Tempatan Vokasional 23
 24. 24. 4.5 Model yang digunakan di Amerika Amerika Syarikat menggunakan Model Integrasi Pendidikan Akademik Dan Vokasional.Kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat mendapati sebanyak lapan model pendekatan yangtelah dilaksanakan dalam usaha integrasi ini. ( Grubb, Davis, Philal & Morgain, 1 5). 4.5.1 MODEL 1 : Memperbanyakan Isi Kandungan Akademik Ke Dalam Kursus- kursus Vokasional Model ini dianggap model yang paling ringkas kerana usaha ke arah ini kadang kadang berlaku secara tidak formal, di mana guru-guru mungkin memberi latihan-latihan yang bercorak akademik kepada pelajar mereka. Contohnya membuat esei merentasi kurikulum, membuat pengiraan matematik asas dalam kerja-kerja dibengkel dan ini dilakukan kerana asas-asas ini adalah di antara asas yang diperlukan oleh majikan-majikan. Ini merupakan model yang paling biasa didapati di mana-mana sekolah vokasional sekarang. 4.5.2 MODEL 2 : Penyatuan Guru-Guru Vokasional Dan Akademik Model ini bertujuan untuk Menigkatkan Kemahiran Akademik Dalam Pendidikan Vokasional. Prinsip yang digunakan dalam model ini adalah prinsip team teaching (pengajaran koloboratif). Prinsip atau konsep ini dijalankan menerusi empat pendekatan atau alternatif iaitu guru akademik mengajar matapelajaran akademik kepada pelajar vokasional dalam kelas subjek vokasional dengan menggunakan modul atau pengajaran yang lebih menjurus kepada keperluan bidang kerjaya pelajar. Bidang akademik ini hanyalah ebahagian daripada keseluruhan topik-topik untuk kelas tersebut. Kadang- kadang ia bertujuan sebagai pengukuhan sahaja. Guru akademik hanya membantu guru vokasional dalam menyediakan bahan-bahan untuk pengajaran sahaja. Pengajaran dilakukan oleh guru vokasional. Guru akademik bertindak sebagai pembimbing kepada sesetengah pelajar dari kelas vokasional dalam membantu mereka yang bermasalah secara intensif 24
 25. 25. Guru akademik memberi pengajaran lebih spesifik kepada aplikasi subjek beliau terhadap mana-mana bidang vokasional. Pendekatan memerlukan guru akademik mengetahui dengan lebih dekat tentang keperluan subjek akademik beliau dalam bidang-bidang vokasional yang tertentu.4.5.3 MODEL 3 : Mengaitkan Kurikulum Akademik Dengan Alam Vokasional Model ini merupakan balikan kepada model yang pertama. Dalam model ini isi kandungan akademik digunakan secara nyata untuk menunjukan aplikasinya. Pegubahsuainan kurikulum akademik dibuat untuk menepati kehendak kerjaya masa depan pelajar berbanding dengan model pertama dan kedua yang mana merupakan pengubahsuaian kurikulum vokasional semata- mata. Pendekatan ini melibatkan banyak aktiviti-aktiviti makmal (hands-on) dan kerja lapangan yang cubamenghubungkaitkan diantara subjek-subjek akademik yang lain (interdisciplinary approach).4.5.4 MODEL 4 : Penyelarasan Kedua-dua Kurikulum Model ini merupakan gabungan kedua-dua model iaitu model 1 dan model 3 digabungjalinkan. Sukatan pelajaran diantara subjek-subjek akademik dan vokasional dirancang bersama guru- guru dari kedua-dua model untuk supaya apa yang diajar dalam subjek akademik dan vokasional mempunyai “horizontal alignment”. Dalam hal ini mungkin guru- guru akademik dapat menggunakan masalah dalam subjek vokasional yang dipelajari ketika ini sebagai contoh penyelesaian kepada konsep yang diajarnya. Penyelarasan mungkin secara keseluruhan dan formal tetapi ia juga boleh dilakukan secara tidak formal dan ringkas seperti hanya topik-topik yang tertentu sahaja yang diselaraskan mengikut isu-isu yang hendak dibincangkan. 25
 26. 26. 4.5.5 MODEL 5 : Integrasi Melalui Projek Tahun Akhir ( Senior Project) Model ini membolehkan pelajar-pelajar tahun akhir dikehendaki mebuatprojek yang menggabungkan antara matapelajaran-matapelajaran lain danpenggunaan kemahiran dari bengkel kerja vokasional. Pembinaan kurikulumuntuk pendekatan ini adalah memberi tumpuan kepada pendekatan penyelesaianmasalah sebagai persediaan pelajar untuk projek akhir. Pelajar-pelajardidedahkan dengan elemen-elemen penyelidikan yang dapat membantu merekabekerja secara individu dalam menyiapkan projek tersebut.4.5.6 Model 6 : Model Akademi Model ini juga dikenali sebagai sekolah dalam sekolah di mana ia terdiridaripada guru-guru akademik seperti daripada matapelajaran Bahasa Inggeris,matematik dan sains bersama-sama guru vokasional seperti elektronik,keusahawanan atau pertanian. Pelajar dan guru akan berada tetap contohnya dalam empat matapelajaranini yang dipanggil akademi selama 2 atau 3 tahun. Struktur ini merupakanelemen penting dalam pendekatan akademi. Akademi juga mempunyai hubungan yang rapat dengan firma-firma luaryang berkaitan dengan akedemi masing-masing. Firma-firma inibertanggungjawab dalam menyediakan motivasi tambahan yang diperlukanmentor dan juga tempat untuk latihan amali disamping menjadi penaung.4.5.7 MODEL 7 : Sekolah Magnet Dan Sekolah Tinggi (occupational High School) Model ini menggunakan kedua-dua mekanisme yang menjurus kepadabidang kerjaya yang akan diikuti oleh pelajar diperingkat IPT atau apabila dialam pekerjaan. Sekolah-sekolah ini biasanya mempunyai fokus mereka sendiri sepertikeusahawanan, komputer atau elektronik. Semua guru disekolah ini menjuruskanpengajaran mereka kepada aplikasi kepada bidang fokus sekolah mereka. Pelajar 26
 27. 27. diberi pendedahan awal terhadap alam pekerjaan di tahap rendah persekolahan dan penekanan terhadap alam pekerjaan menjadi bertambah spesifik atau menjurus apabila pelajar menaiki tahap persekolahan yang lebih tinggi. Penekanan terhadap kedua-dua mekanisme ini adalah berfokuskan bidang kerjaya yang luas yang merangkumi banyak pekerjaan dibawah satu bumbung kerjaya. Jika fokus terlalu sempit terhadap sesuatu bidang maka kesukaran untuk menerapkan konsep integrasi kurikulum akademik secara nyata akan dihadapi dan ini akan menghasilkan satu sekolah vokasional tradisional atau berbentuk lama. 4.5.8 MODEL 8: Kelompok Kerjaya (Occupational Cluster) Model ini digunakan disekolah beroperasi seperti institusi pengajian tinggi. Organisasi sekolah terdiri daripada jabatan-jabatan dari kelompok kerjaya yang tertentu. Jabatan-jabatan tersebut mungkin terdiri daripada jabatan pertanian, keusahawanan dan industri, dan perkhidmatan awam. Guru-guru akademik diletakkan di dalam setiap kelompok akademik yang berasingan. Diperingkat awal, semua pelajar didedahkan kepada pengenalan kepada kesemua kelompok kerjaya yang ada. Penyatuan guru-guru akademik dan vokasional merupakan tunggak kepada model integrasi ini.5.0 PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI AMERIKA DAN RUSIA Sistem pendidikan teknik dan vokasional adalah berbeza-beza antara negara dan di banyaknegara, sistem tersebut telah mengalami perubahan besar berdasarkan peredaranmasa. Penelitian semula terhadap sistem pendidikan teknik dan vokasional di Amerika Syarikat dan Rusia mendapati bahawa model yang berbeza dimanfaatkan oleh negarayang berbeza.Sebelum tahun 1960, pendidikan teknik dan vokasional di negara-negara tersebut diungguli oleh universiti dan kolej khusus bertaraf universiti. Program jangkapendek yang berorientasikan profesion, seperti keguruan dan kejururawatan,lazimnya berkembang secara mandiri daripada universiti dan tidak dianggappendidikan tinggi. Perkembangan pelajar dan 27
 28. 28. perubahan keperluan terhadapburuh berkemahiran pula menyebabkan sistem universiti dinegara berkenaanberkembang luas dan pendidikan tinggi bukan universiti diwujudkan.Tujuanutama penubuhan institusi bukan universiti adalah untuk menawarkanpendidikanvokasional dalam spektrum yang lebih luas. Secara khusus, institusijenis ini direka bentuksupaya lebih berorientasikan amali dan oleh hal yangdemikian memenuhi keperluan khususekonomi negara yang tidak dapatdilunasi secara memadai oleh universiti. Kemudian, pendidikan vokasional dan sekolah profesional disatukan menerusikerangkakerja universiti tradisional.Perubahan besar telah muncul danperkembanganpendidikan yang berlaku adalah agak berbeza. Secaramenyeluruh,perkembangan model pendidikan teknik dan vokasional di negara berkenaanmencerminkanbudaya kebangsaan, tradisi, geografi, dan keputusan politik, bukan modelhasiltiruan atau ambilan. Oleh sebab itu, terdapat perbezaan di antara negara Rusia danAmerika , pendidikan jangkapendek seperti latihan guru dan jururawat tidak dianggapsebagai pendidikantinggi walaupun pendidikan jenis ini dianggap sebagai sebaliknya dinegara lainyang menggunakan model yang sama. Trend di Rusia mengarah kepada tindakanmenaiktarafkan program vokasionalmenjadi pendidikan tinggi, menggabungkan institusikecil khusus ke dalamkolej pelbagai disiplin dan tujuan, dan mengembangkan sistem modelbersepadudalam sistem pendidikan tinggi. Model pendidikan teknik dan vokasional Amerika Syarikat pula kurang sistemberstruktur luas,malah strukturnya berpiramid. Apabila melihat dari satu sudut,keseimbanganmerupakan hakikat yang mustahil dicapai. Sebaliknya dari sudut lain,terdapatbanyak kelebihan pendekatan bukan berpusat seperti ini kepada sistem pendidikanteknik dan voksional yang digunakan. Desentralisasi dalam sistem pendidikan teknik danvokasional berlapis ini mewujudkan pelbagaikeinstitusian dan menjana keuntungan padatiga lapisan: institusi, masyarakat dan sistem. Pada paras institusi, keperluan pelajar yangpelbagai dapat dipenuhi. Kepelbagaian ini merangkumi aneka badan pelajar, saiz keinstitusian, programyangditawarkan, dan piawaian akademik. Perdebatan masyarakat tentangkepelbagaian pulaberkisar di sekitar isu mobiliti sosial dan kecenderunganpolitik. Seterusnya dari perspektifsistem, pendidikan tinggi teknik dan vokasional dilihat sebagaisistem terbuka yang dicirikandengan kepelbagaian input dan output. 28
 29. 29. Sistemsebegini berupaya mengesan dan bertindak balas terhadap tekanan persekitarandengan tangkas dan efektif kerana sistem ini melingkari keanekaan yangekstensif. Rumusannya, kepelbagaian sistem dalam model pendidikan teknik dan vokasional Amerika mencerminkan kepelbagaian susunan dan keperluan masyarakat yangdiladeni. Setiap sistem ini mempunyai implikasi yang berbeza dari aspek pendanaan dan pembiayaan pendidikan teknik dan vokasional. Sebaliknya sistem pendidikan teknik dan vokasional di Rusia adalah berpusat dan dikendalikan oleh kerajaan. Sistem pendidikan teknik dan vokasional ini lebih tersusun dan dikawal selia oleh kerajaan mengikut apa yang dirancang. Kerajaan memainkan peranan yang sangat besar dalam memastikan kejayaan sistem pendidikan ini dan memastikan gunatenaga yang dihasilkan memenuhi permintaan perindustrian. Namun begitu kerajaan juga menanggung banyak kos bagi memastikan kejayaan sistem pendidikan teknik dan vokasional ini. Lebihan dalam sesuatu kemahiran juga mungkin berlaku kerana ia dirangka mengikut kehendak kerajaan yang berpusat bukannya mengikut kehendak pasaran kerja setempat. Daripada apa yang diperjelaskan diatas dapat dilihat dengan jelas persamaan dan perbezaaan antara sistem pendidikan teknik dan vokasional di Amerika dan Rusia. Keperluan kepada pekerja berkemahiran akibat daripada perkembangan ekonomi dan perindustrian menyebabkan perkembangan dalam sistem pendidikan teknik dan vokasional dikedua-dua negara namun perbezaan sosio budaya menyebabkan pelaksanaannya berbeza. Rusia yang sememangnya terkenal sebagai sebuah negara komunis pada satu masa dahulu manakala Amerika sebagai sebuah negara liberal sudah semestinya menggunakan dasar yang berbeza dalam melaksanakan sistem pendidikan teknik dan vokasional.6.0 KESIMPULAN Setiap negara memerlukan pekerja yang berkemahiran dan berketrampilan dalam memastikan perkembangan ekonomi dan perindustrian sesebuah negara itu terus berkembang. Bagi memastikan keperluan ini dapat dipenuhi sesebuah negara memerlukan sistem pendidikan teknik dan vokasional yang tersendiri bagi mencapai matlamat mereka. Rusia dan Amerika merupakan dua negara yang berbeza dari segi sosio budaya, pegangan dan geografi. Perbezaan ini menyebabkan sistem pendidikan teknik dan vokasional di kedua 29
 30. 30. negara ini juga berbeza. Dasar liberalisasi Amerika dapat dilihat dengan jelas pada sistem pendidikan teknik dan vokasionalnya yang disediakan mengikut negeri dan kawasan masing- masing. Manakala dasar Rusia lebih kepada berpusat dan dikawal oleh kerajaan.8.0 BIBLIOGRAFI 1. Lankard, Bettina A. 1992. Integrating Academic and Vocational Education : Strategies For Implementation. Columbus Ohio. U.S 2. Emery J. Hyslop-Margison. 2000. An Assessment Of The Historical Arguments In Vocational Education Reform. Simon Fraser University. 3. Karen Levesque, Mark Premo, Robert Vergun.1995. Vocatioanal Education In The United States : The Early 1990s. U.S Department Of Education Office Of Education Research And Improvement. U.S 4. Patrick N. Foster. 1997. Lessons From History : Industrial Art / Technology Education As a Case. University Of Missoury – Columbia. U.S 5. Sonia Jurich. 2000. Vocational And Technical Education, The “ A merican Way”. Knowledge Enterprise, Inc. 6. Prof. I. Smirnov. 1999. The Role Of Technical And Vocational Education In the Education System Of The Russian Federation. UNESCO. 7. Benson, Charles S. 1997. “New Vocationalism In The United States : Potential Problem And Outlook “ Economics Of Education Review. U.S 8. Gordon, Howard R. D. Daggett, Willard R. 2002. Vocational And Technical Education. Encyclopedia of Education. U.S 9. http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/russia_ocr.pdf 10. http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JOTS/Summer-Fall-1998/PDF/bannatyne.pdf 11. http://www.answers.com/topic/vocational-and-technical-education-current-trends 12. http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Vocational-Technical+Education 30
 31. 31. 13. Archambault, R. (1964). John Dewey pendidikan: tulisan Terpilih. New York: Random House.14. Barlow, M. (1967). Sejarah seni perindustrian di Amerika Syarikat. Peoria, IL: Charles A.Bennett.15. Davis, J. L. (2005). Sejarah Pendidikan Industri / Teknikal.Oktober 25, 2005 URL: http / / www.tamu- 31
 32. 32. 8.0 Lampiran 32

×