Teori dalam Hubungan Antarabangsa

8,632 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,632
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
309
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teori dalam Hubungan Antarabangsa

 1. 1. Apaituteori? MengapakitaperlukanteoriuntukmempelajariHubunganAntarabangsadanmenganalisakansesuatuisuperdebatandunia? Hujahanandamestilahbersandarkanandaianrealisme/liberalisme/ konstructivisme. Berikancontoh-contohempirik. <br />Disediakanoleh:<br />Muhammad Helmi Bin Othman A127311<br />MohdNajib Bin Samingin A129719<br />MohdIzzuddin Bin Mat Yahaya A127632<br />
 2. 2. Pengenalan<br />DefinisiTeori<br />KepentinganTeori<br />TeoridalamHubunganAntarabangsa<br />Realisme<br />Liberalisme<br />Konstruktivisme<br />Kesimpulan<br />
 3. 3. DefinisiTeori<br />Satukenyataan yang mengandungikonsepkonsepdanperkaitandiantaranya yang membolehkanseseorangmemahami, menjelas, menerang, menilai, membuatramalan, danmembuatkawalanterhadapfenomena (Caragan & Shields, 1998).<br />Satupercubaanuntukmenerangataumenjelaskansatupengalamanatausatu idea tentangbagaimanasesuatukejadianberlaku (Littlejohn, 1996).<br />
 4. 4. Teoriadalahpetatentangkebenaran, teoriadalahjawapansementara yang dibentukbagipersoalan yang timbultentangsesuatufenomena (Griffin, 1997)<br />Teoridalamilmupengetahuan - model ataukerangkapemikiran yang menjelaskanfenomenaalamataufenomenasosialtertentu. <br />Teorijugamerupakansaturumusandaripadapengetahuansediaada yang memberipanduanuntukmenjalankanpenyelidikandanmendapatkanmaklumatbaru.<br />
 5. 5. Teoridirumuskansebagai:<br />Kenyataan/penerangan yang dibentukbagimenerangkansesuatufenomena/situasi.<br />Bersifatsementara.<br />Kajiansistematikperlubagimenyokongbuktipenerangandanpenjelasan.<br />Teoribolehditerima, ditolakdandiubahsuaiberdasarkanhasilkajiansistematik.<br />Bukansatukeputusantetapiprasyaratterhadapsegalakemungkinandalampengetahuanempirikal.<br />
 6. 6. KepentinganTeori<br />Sebagaipanduandalammembuatkeputusandanmengambiltindakan.<br />Membantumengenalpastipolaperistiwadipersekitaran agar jangkaandapatdibuatmengenaisesuatufenomena.<br />Membolehkankeputusandibuatberdasarkankepentingan yang disejajarkandenganramalandanjangkaan.<br />Membantuseseoranguntukmenjadilebihcekapdanberkemampuanmenyesuaikandiridenganorang lain atausituasi yang berubah-ubah.<br />
 7. 7. Membolehseseorangmenyesuaikandiridengankeadaan yang kompleks.<br />Membantuindividumanusiauntukmenghadapisituasikehidupan yang sukarsecaraproaktif.<br />Membolehkanindividumentafsirperistiwasecaralebihfleksibeldanseimbang.<br />Membantuindividumelihatataumentafsirsesuatuperkaradenganperspektifbaru.<br />Membantuindividuuntukmeluaskantanggapandanbersediauntukmenghadapisituasi yang sentiasaberubah.<br />
 8. 8. TeoridalamHubunganAntarabangsa<br />Sgt perludanpentingbagimenerangkandanmeramalmasadepanHubunganAntarabangsa.<br />Untuklebihmemahamidunia yang sentiasaberubah-ubah.<br />Berfikirsecarateoribagimenjelaskanprosessesuatupolisiantarabangsadgnmelakukankajianataum’buatramalanutkmengenalpastistpfenomenaygberlakudi global.<br />Membantunegaramenelitisetiappolisiantarabangsa, keselamatannasionaldananalisisperisikan.<br />
 9. 9. Mengujisetiapmaklumat yang diperolehbetulatausalah<br />Merumuskansegalasebabdanakibatsetiapfenomena<br />Sebagairujukankepadapembuatpolisibagimengemukakan idea merekatentangfenomenaperubahandunia<br />Tanpakonsepdanteori yang disertakandengancontoh yang empirik, sukaruntukmengetahuisesuatuperkaradenganlebihjelas.<br />
 10. 10. Realisme<br />GolonganrealisberanggapanbahawamanusiapadahakikatnyadansemulajadinyaCumamementingkandirisendirisertatamak. Olehitupergelutanuntukmendapatkankuasamenjadifokusinteraksimanusiadanseterusnyanegara, Tradisipemikiraninibolehdikesan Sun Tzu dan Thucydides yang menasihatiparapemerintahdiwilayahmasing-masingtentangcaramenggunakankuasauntukmengukuhkankedudukansertamempertahankankepentingannegara. Sun Tzu menekankankepentinganstrategikepimpinandalamteks yang berjudul The Art Of War. <br />Unit analisisadalahnegara.<br />Sistemantarabangsabersifatanarki<br />
 11. 11. Penepianunsur-unsurnilai<br />Tingkahlakunegaraadalahrasional<br />Konsep-konsepasasdalam realism<br />1)Keseimbangankuasa. <br />2)Konsepkuasa<br />3)Anarki<br />Antaratokoh-tokohrealisialah Sun Tzu, Thucydides, Machiaveli, Thomas Hobbes, Von Clausewitz, Hans Morgenthau.<br />Buktiempirik PD 2 danseranganAmerikakeatasafghanistandan Iraq.<br />
 12. 12. Liberalisme<br />SejarahPendekatanatauteoriliberalismetelahmulaberkembangsemenjakzamanperadaban Greek danlatinlagi.<br />BerasaldaripadaistilahLibertas, yang bermaksudkebebasan.<br />Liberalismemerangkumipemikirandanfalsafahtentanghal yang berkaitkebebasanmaksimumindividudaripadasebarangkawalankerajaan.<br />
 13. 13. LiberalismedalamHubunganAntarabangsa<br />LiberalismedihuraikandalamhasilpenulisantentanghubunganAntarabangsasebagaisatutradisipemikiran yang saratdenganoptimisme.<br />Pendekatanliberalisme yang berteraskankepercayaanbahawamanusiapadahakikatnyaadalahbaik. Manusia yang berlimuberadapdandiberipersekitaran yang sesuaibolehhidupdenganamandandapatbekerjasamadalamsebuahmasyarakat yang berpegangkepadaundang-undangdanperaturan yang dipersetujuiolehmasyarakat. Bagipendukungteoriiniisu moral perludiberiperhatian.<br />
 14. 14. Selainitupekara-pekara yang ditekankanialahundang-undangantarabangsa , organisasiantarabangsaselainpengunaankuasasemata-mata. Pemikiranliberalisiniketarasekalikehadiranyapada era diantaraduaperangduniapadatahun 1920 hingga 1930an, satueksperimen yang diharapkanbolehmembawakeamanansejagatialahpenubuhanligaBangsa-Bangsa. (RashilaRamli 2002).<br />Antaratokohliberalismeialah Immanuel Kant, Mo Ti dan Woodrow Wilson.<br />Para sarjana liberal danpemimpinnegara liberal telahmemhaskanbahawakerjasamaantarabangsadanmengelakkankeganasanadalah paling baikuntuknegarasendiridanlebihrasionaluntukdicari.<br />Pandanganaktoradalahtidakbersifatunitari. <br />
 15. 15. Prinsipasasliberalisme :<br />1)moral<br />2)undang-undangAntarabangsa<br />3) organisasiantarabangsa<br />Konsepkerasionalan liberal dalamperspektifantarabangsamerujukkepadakesanggupanaktorrasionaluntukmengetepikankepentinganjangkapendekmerekademimengekalkankebahagiandankesejahteraanjangkapanjangkomuniti yang merekaanggotai:<br />Buktiempirik: institusiantarabangsa PBB<br />
 16. 16. Konstruktivisme<br />MerupakanteoriAlternatifkepadaliberalismedanrealisme. MengekalkankritikalskeptisismePascamodenterhadapasumsiatauandaianrealisdanliberalis.<br />Mengfokuskankepadapembanggunanteoridimanakepentingannegaraidentitinyaberasal.<br />Mengandaikanbahawabudaya yang kompleksmembentukkelakuanatauperwatakansesebuahnegaraberdasarkankeselamatanantarabangsadankekuatanketenteraan<br />
 17. 17. Konstruktiviscubauntukmengantikan realism dengan oversimplified tanggapantentangkepentingannegaradenganmenekankanunsurbudayakompleksdan model linguistic (bahasa).<br />Mempercayaibahawasifatsemulajadimanusiaadalahbaik (tabula rasa), ttpibolehdipengaruhiataudikonstrakolehpersekitaransosial.<br />Michael Barnett menggambarkanhubunganantarabangsateorikonstruktivissebagai idea-idea tentangbagaimanamenentukanstrukturantarabangsa, bagaimanastrukturinimendefinisikankepentingandanidentitinegara-negaradanbagaimananegara-negaradanaktorbukan-negaramenghasilkan (reproduce) semulastrukturini<br />
 18. 18. PrinsiputamadariKonstruktivismeadalahkeyakinanbahawa "politikAntarabangsadibentukoleh idea-idea persuasif, nilai-nilaikolektif, budaya, dansosialidentiti ". Konstruktivismeberpendapatbahawarealitiantarabangsasecarasosialdikonstruksiolehstrukturkognitif yang memberimaknaterhadapdunia material.<br /><ul><li>ContohEmpirik: hagemonimidia, hiburanmisalnya Hollywood secarapersuasifcubamembentuknilai-nilaimasyarakatamerikadanduniamelaluifilem-filem yang ditayangkandenganmenekankanunsurbudayadansosial ala Amerika Syarikat untukmempengaruhimasyrakatdanpembuatdasar. </li></li></ul><li>Kesimpulan<br />DalammengkajiHubunganAntarabangsa, perlunyateoribagimemahamifenomenaduniadenganjelas.<br />Teoriamatpentingdalamprosesmembuatpolisiantarabangsabagisesuatunegara.<br />AntarapendekatanutamaygdigunakandalambidangHubunganAntarabangsaialahRealisme, LiberalismedanKonstruktivisme. Teoriinimempunyaiandaiandankonseptersendiridalammenterjemahcoraktingkahlakuaktor-aktorperingkatantarabangsa.<br />
 19. 19. Kepelbagaianpendekataninimenggambarkansifatilmusainssosialygfleksibeldanakurkpdpersepsipemikiranygtertentu.<br />Berasaskankunciygdipegangolehteori-teoridiatas, membolehkankitamenilaikelebihandankekuranganygadadalampemikiranmasing-masing.<br />

×