Q GU3013 - K uri k ul um K o ntemp or ar i Dal am Pend i d ik an Jasm aniDan K esi hatanFORUM 1http://tongpeifen.blogspot....
murni, pelbagai kecerasan dan kemahiran belajar untuk belajar.Kurikulum Futuristik bermaksud pengajaran dan pembelajaran y...
Kurikulum futuristik bermaksud kurikulum yang memenuhi masa hadapandari pelbagai aspek antaranya aspek teknologi , pedagog...
berpusatkan murid yang mana kurikulum ini akan menjadikan murid-muridmemahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta b...
Kurikulum Futuristik adalah merangkumi pendekatan berpusatkan muridyang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Qgu3013 forum 1

5,759 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,759
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
257
Actions
Shares
0
Downloads
208
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Qgu3013 forum 1

  1. 1. Q GU3013 - K uri k ul um K o ntemp or ar i Dal am Pend i d ik an Jasm aniDan K esi hatanFORUM 1http://tongpeifen.blogspot.com/p/kssr-bahasa-malaysia-tahun-2.htmlKurikulum perlu bersifat futuristik di mana keperluan masa kini dan masa hadapandapat dipenuhi oleh sistem pendidikan. Sila jelaskan maksud kurikulum futuristikdan bagaimanakah kurikulum tersebut ditransformasi dalam sistem pendidikan diMalaysia?Moderator : Abd Rahim bin Mohd ShariffFORUM 1 Posted By : Mohd Muhan Bin Ismail (D20102043048) Date posted : 18 Sep 2012 02:29:08 AM (0 read/s)MOHD MUHAN BIN ISMAIL ( D20102043048 )Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,Kurikulum Futuristik bermaksud pengajaran dan pembelajaran yangmampu memenuhi kehendak masa hadapan dari pelbagi aspektermasuk teknologi, pedagogi, keperluan sumber manusia danperubahan idealogi. Ia juga merangkumi pendekatan yang berpusatkan kepada muridyang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahanmasing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat. Pengalamanbelajar direka untuk membantu murid menyatupadukan pengetahuanbaru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui bandinganbeza, membuat induksi,deduksi dan menganalisis. Di samping pengenalan secara khusus dalam Kurikulum StandardSekolah Rendah (KSSR) yang menggantikan Kurikulum BersepaduSekoah Rendah (KBSR) terutama melalui kemahiran penaakulan,kreativiti dan inovasi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) sertaelemen keusahawanan. Kurikulum Futuristik ini juga masih relevandalam penekanan terhadap pembelajaran koperatif, berfikir secara kritisdan reflektif ,pengembangan kreativiti, kemahiran generic,multilinggualism, petrotisme dan ketatanegaraan, penghayatan nilai-nilai
  2. 2. murni, pelbagai kecerasan dan kemahiran belajar untuk belajar.Kurikulum Futuristik bermaksud pengajaran dan pembelajaran yangmampu memenuhi kehendak masa hadapan dari pelbagi aspek termasukteknologi, pedagogi, keperluan sumber manusia dan perubahan idealogi. Ia juga merangkumi pendekatan yang berpusatkan kepada muridyang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat. Pengalaman belajardireka untuk membantu murid menyatupadukan pengetahuan baru danmemurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui bandingan beza,membuat induksi,deduksi dan menganalisis. Di samping pengenalan secara khusus dalam Kurikulum StandardSekolah Rendah (KSSR) yang menggantikan Kurikulum BersepaduSekoah Rendah (KBSR) terutama melalui kemahiran penaakulan, kreativitidan inovasi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) serta elemenkeusahawanan. Kurikulum Futuristik ini juga masih relevan dalampenekanan terhadap pembelajaran koperatif, berfikir secara kritis danreflektif ,pengembangan kreativiti, kemahiran generic, multilinggualism,petrotisme dan ketatanegaraan, penghayatan nilai-nilai murni, pelbagaikecerasan dan kemahiran belajar untuk belajar.Kurikulum Futuristik ialah pengajaran dan pembelajaranyang berlaku yang memenuhikehendak masa hadapan dari pelbagai aspek antaranya aspek teknologi, pedagogi,keperluansumber manusia dan perubahanideologi.
  3. 3. Kurikulum futuristik bermaksud kurikulum yang memenuhi masa hadapandari pelbagai aspek antaranya aspek teknologi , pedagogi , keperluansumber manusia dan perubahan ideologi .Kurikulum futuristik melakukan perubahan merangkumi aspek keperluanmasyarakat, pekembangan sains dan teknologi, perkembangan falsafah,psikologi dan teori pendidikan yang mana ada menerapkan nilaiperubahan, inovasi dan reformasi. Kurikulum tersebut telah ditransformasikan dalam sistem pendidikandi Malaysia dengan perlaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) di sekolah rendah pada tahun 2011 .KSSR merupakan satu penyusunan semula dan penambahbaikankurikulum persekolahan rendah sedia ada untuk memastikan muriddibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengankeperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Fokustransformasi kurikulum persekolahan rendah adalah kepada kemahiranmembaca, menulis dan mengira (3M), sebaliknya mengambil kirakemahiran penaakulan, kreativiti dan inovasi, Teknologi Maklumat danKomunikasi (TMK) serta elemen keusahawanan. Kesimpulannya , Kurikulum futuristik dapat ditransformasikan dalamsistem pendidikan di Malaysia untuk mengantikan kurikulum yang sediaada bagi memastikan pendidikan di negara kitadapat menangani cabaranyang dibawa arus oleh globalisasi dan bersesuaian sekali dengangagasan untuk membina masyarakat penyayang yang disarankan olehWawasan 2020.Kurikulum futuristik juga merupakan kurikulum yang dikenali sebagaikurikulum masa depan. Kurikulum ini merangkumi pendekatan yang
  4. 4. berpusatkan murid yang mana kurikulum ini akan menjadikan murid-muridmemahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupayabelajar sepanjang hayat. Kurikulum futuristik ini akan memberi pengalamankepada murid-murid bagi membantu murid menyepadukan pengetahuanbaru dan memurnikanya bagi melahirkan murid-murid yang celik akalmelalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis. Padapendapat saya, kurikulum futuristik ini amat bersesuaian digunakan dalamsistem pendidikan pada masa kini kerana arus pendidikan kini telah mulaberevolusi dengan arus kemajuan ICT. Oleh demikian dengan adanyakurikulum futuristik ini maka murid-murid yang dapat meneroka ilmu danmeminati ilmu pengetahuan dengan lebih baik lagi.Kurikulum Futuristik
  5. 5. Kurikulum Futuristik adalah merangkumi pendekatan berpusatkan muridyang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat. Pengalaman belajardireka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru danmemurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuatinduksi, deduksi dan menganalisis. Pengalaman belajar memberikan muridpeluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagimembolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentukpemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah sepertiKajian Masa Depan.3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini ialah :1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian denganmenggunakan pelbagai strategi.2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaianjaringan.3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagaisumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.Konsep dan Definisi Kurikulum Futuristik Kurikulum Futuristik- Futuristik iaitu idea yang menuju masa hadapan.-Kurikulum Futuristik ialahpengajaran dan pembelajaran yang berlaku yangmemenuhi kehendak masa hadapan dari pelbagai aspek antaranya aspekteknologi, pedagogi, keperluan sumber manusia dan perubahan ideologi.

×