Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prof. Madhav Gadgil's Report Kannada

384 views

Published on

This gives information on the major recommendations of Prof. Madhav Gadgil's report on Western Ghats in Kannada

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prof. Madhav Gadgil's Report Kannada

 1. 1. ಾಧ ಾ ೕ ಸ ವರ ಯ ಮು ಾ ಂಶಗಳ ಾಧವ ಾ ೕಳ ಸ ಯ ವರ ಸು ೕಘ ೫೨೨ ಪ ಟಗಳ ಹರ ೊಂ ೆ. ಈ ವರ ಯ ದಲ ೇ ಾಗದ ಾರಸುಗಳನು ೊ ದ ೆ ಎರಡ ೇ ಾಗದ ಪ ಮಘಟಗಳ ಈ ನ ಾ ಾ ಕ ಯನು ಸುವ ಅ ೇಕ ಆಳ ಾರ ಮಯದ ೇಖನಗಳ ಾಗೂ ನ ೆದ ೕ ಂಗುಗಳ ವರಗ ೆ. ಈ ಾಗ ೇ ೈ ಾ ಕ ಅಧ ಯನದ ಮೂಲಕ ಲಭ ರುವ ಅಂ -ಅಂಶಗಳನು ಕ ೆ ಾ , ೆಲ ಂದಷನು ೊಸ ಾ ಅಧ ಯನ ಾ ೕವ ಾಳ ಂದ ಈ ವರ ಯನು ತ ಾ ಾ ೆ. ಇವರ ವರ ಯ ಪ ಮಘಟದ ಜನರ ಾಕಷು ಪ ಸರದ ಬ ೆ ಳ ವ ೆ ಇ ೆ ಎನುವ ದನು ಒ ೇಳ ಾ ೆ. ಪ ಮಘಟದ ಅರಣ ಸಂರ ೆಯ ಪರಂಪ ೆ ಬ ೆ ಗಮನ ೆ ೆಯು ಾ ೆ ( ೇವರ ಾಡುಗಳ , ಾಗಬನಗಳ ಇ ಾ ). ಒಂದೂವ ೆ ವಷ ದ ಅವ ಯ ೧೧೨ ಸ ೆಗಳ ( ಾ ಗಳ , ಕೃ ಕರು, ಸ ಯಂ ೇ ಾ ಸಂ ೆಗಳ , ಸರ ಾ ಅ ಾ ಗಳ , ಜನಪ ಗಳ , ಾಮಸ ೆಗಳ ಇ ಾ ) ಾಗೂ ೧೪ ೇತ ೇ ಗಳ ನ ೆ ೆ. ಇ ಪ ಸರ ಮತು ಅ ವೃ ಯ ಹಲವ ಆ ಾಮಗಳನು ಗಂ ೕರ ಾ ಂ ಾ ೆ. ಾಮಸ ೆಗಳ ಅ ಾಯ ೆ ೆ ನ ೆ ೆ ೊ ಾ ೆ. ಸ ೕಯ ಜನರ ಸಹ ಾ ತ ಲ ದ ೆ ಸಂರ ೆ ಅ ಾಧ ಎಂಬುದನು ಒ ೇ ಾ ೆ. ಾ ೆ ೕ ಪ ಮಘಟ ೆ ಪ ೆ ೕಕ ಾ ಾ ಾ ಕ ಮಂಡ ಂದನು ಾರಂ ಸ ೇಕು ಾಗೂ ಅದರ ರೂಪ ೇ ೆ ಾಗೂ ಜ ಾ ಾ ಗಳನು ೇ ಾ ೆ. ಕ ಾ ಟಕ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಂ ೆ . ಾಧವ ಾ ೕ ಸ ಯ ವರ ಯ ಸ ಾ , ೊಡ ಾ , ೊಡಗು ಮತು ಈ ರುವ ಅಭ ಾರಣ ಗಳ ಸುತಮುತ ನ ಪ ೇಶಗಳ ಾ ಾ ಕ ಾ ಅತ ಂತ ಸೂ ಪ ೇಶಗಳ ಅಂತ ೇಷ ಾ ೇ ಾ ೆ. ೊ ೆ ೆ ಗುಂಡ ೕಜ ೆ ೇಡ ೇ ೇಡ ಎಂದು ಾ ಾರಪ ವ ಕ ಾರಸು ಗಳನು ಾ ಾ ೆ. ಈ ಾಗ ೇ ಇರುವ ಅಭ ಾರಣ ಗಳ ಾಗೂ ಾ ೕಯ ಉ ಾ ನವನಗಳ ೊ ೆ ಇ ೕ ಪ ಮಘಟವನು ೯x ೯ ೕ ೌಕಗಳ ಮೂಲಕ ಾ ಅತ ಂತ ೈ ಾ ಕ ಾನ, ಾ ಾ ಕ ಅಂ -ಅಂಶ ಾಗೂ ಸ ೕಯ ಜನರ ಅ ಾಯ ೋ ೕಕರಣದ ( ೆನ ಇದು ಅತ ಂತ ಮಹತ ದ ಅಂಶ) ಮೂಲಕ ಮೂರು ವಲಯಗಳನು ಗುರು ಾ ೆ. ೧) ಾ ಾ ಕ ಸೂ ವಲಯ- ಒಂದು ೨) ಾ ಾ ಕ ಸೂ ವಲಯ-ಎರಡು ೩) ಾ ಾ ಕ ಸೂ ವಲಯ-ಮೂರು. ಈ ಎಲ ವಲಯಗ ಗೂ ಪ ೆ ೕಕ ಾ ಸಂರ ೆ ೆ ೇ ಾದ ಾನಗಳನು ಾ ೆ ( ವರ ೆಳಗ ೆ ಇ ೆ). ಕ ಾ ಟಕದ ಪ ಮಘಟದ ಉ ೇ ತ ಾ ಾ ಕ ವಲಯಗಳ ( . ಾಧವ ಾ ೕ ಸ ಯ ವರ ಪ ಾರ) ೆ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ವಲಯ -೧ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ವಲಯ-೨ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ವಲಯ-೩ ೆಳ ಾಂ ೋ ಾ * ಹು ೆ ೕ * ೆಳ ಾಂ, ಾ ಾಪ ರ
 2. 2. ೈಲ ೊಂಗಲ* ಾಮ ಾಜನಗರ ೊ ೇ ಾಲ, ಗುಂಡು ೇ ೆ, ಯಳಂದೂರು ಾಮ ಾಜನಗರ* ಕ ಮಗಳ ರು ನರ ಂಹ ಾಜಪ ರ ತ ೆ ೆ, ಮೂ ೆ ೆ, ೊಪ , ಶೃಂ ೇ ಕ ಮಗಳ ರು ಕಡೂರು ದ ಣ ಕನಡ ೆಳಂಗ , ಸುಳ ಪ ತೂರು ಾ ೇ ಾನಗ * ಾವಣ ೆ ೆ ೊ ಾ *, ಚನ * ತ ದುಗ ೊಸದುಗ * ೊಳ ೆ ೆ* ಾರ ಾಡ ಕಲಘಟ * ಾಸನ ಸಕ ೇಶಪ ರ ಾಸನ* ಅರ ೕ ೆ ೆ* ಚನ ಾಯಪಟಣ* ೊ ೆನರ ೕಪ ರ, ೇಲೂರು, ಆಲೂರು, ಅರಕಲಗೂಡು ೊಡಗು ೋಮ ಾರ ೇ ೆ, ಾಜ ೇ ೆ, ಮ ೇ ೖಸೂರು ೆಗಡ ೇವನ ೋ ೆ ಾಪಟಣ, ೖಸೂರು* ಕೃಷ ಾಜಪ ರ* ಹುಣಸೂರು ವ ಗ ೕಥ ಹ , ೊಸನಗರ ಾಗರ, ವ ಗ, ಾ ಪ ರ* ೊರಬ, ಭ ಾವ ಉಡು ಾಕ ಳ ಉಡು * ಕುಂ ಾಪ ರ ಉತರ ಕನಡ ೊ ಾವರ, ಹ ಾಳ, ಭಟ ಳ, ರ , ಾಪ ರ, ಅಂ ೋಲ, ಾರ ಾರ, ಯ ಾಪ ರ, ಸೂ ಾ ಕುಮ ಾ, ಹ ಾಳ* ಮುಂಡ ೋಡ* *ಈ ಾಲೂಕುಗಳ ೫೦% ಂತ ಕ ಪ ೇಶಗಳ ಪ ಮಘಟ ಪ ೇಶ ೆ ೇರುತ ೆ.
 3. 3. ೊ ೆ ೆ ಈ ವಲಯಗಳ ಾಡ ೇ ಾದ ಸೂಲ ಪ ಗಳ ಬ ೆ ಅವರು ೊಟ ಾ ಾಂಶ ವರ ಯ ಯ ಾವ ಅನು ಾದ ಇ ೆ. ಈ ಪ ಗಳ ಾ ಸಂದಭ ದ ಸೂ ವರಗಳನು ಾಮಪಂ ಾಯ ಂ ೆ ಚ ಅಂ ಮ ಣ ಯ ೆ ಬರುವಂ ೆಯೂ ಸಲ ೆ ೕ ಾ ೆ. ಷಯ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ವಲಯ -೧ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ವಲಯ-೨ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ವಲಯ-೩ ಇ ೕ ಪ ಮಘಟ ಾಲು ಕು ಾಂತ ಸಸ ಗ ೆ ಅವ ಾಶ ಲ ಾ ಾ ಬಳ ೆಯನು ಆದಷು ೇಗ ಸ ೇಕು (ಮೂರು ವಷ ಗಳ ಒಳ ೆ) ಭೂ ಬಳ ೆ ಅರಣ ಪ ೇಶವನು ಅರ ೆ ೕತರ ಬಳ ೆ ೆ ಉಪ ೕ ಸ ಾರದು, ಕೃ ಭೂ ಯನು ಇತ ೇ ಉ ೇಶ ೆ ಬಳ ೆ ಾಡ ಾರದು. ಕೃ ಭೂ ಯನು ಮರ ೆ ೆಗಳನು ಬಳಸಲು ಉಪ ೕ ಸಬಹುದು. ಆದ ೆ ಸ ೕಯ ಜನಸಂ ೆ ಾ ಾ ಾಗ ಇ ೆ ಾ ಾಗವನು ಹ ಯನು ಸ ಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಾಗ ೇ ಇರುವ ಕಟಡಗಳ , ೋ ೆ ಗಳ , ಾ ಇ ೆಲದಕೂ ೇಂದ ಪ ಸರ ಮತು ಅರಣ ಸ ಾಲಯದ ಪ ಸರ ೕ ಯನು ಬಳಸ ೇಕು ರ ೆ ಮತು ಇತರ ಮೂಲ ೌಕಯ ಗಳ ೕಜ ೆ “ಪ ಸರದ ೕ ನ ಪ ಾಮ ಪ ೕ ೆ” ಯನು ಪ ೕ ಸಲು ಸ ೕಯ ೕಜ ಾ ಾ ಗ ೆ ಾಯ ೈ ೆ ೊಳ ವ ದ ೇ ೊಡ ೇಕು. ಇದು ಅನುಕೂಲ-ಅ ಾನುಕೂಲ, ಾ ಾ ಕ ಪ ಾಮ ಮತು ಅರಣ ಪ ೇಶವನು ಅರ ೆ ೕತರ ಬಳ ೆ ೆ ಉಪ ೕ ಸ ಾರದು, ಕೃ ಭೂ ಯನು ಇತ ೇ ಉ ೇಶ ೆ ಬಳ ೆ ಾಡ ಾರದು. ಕೃ ಭೂ ಯನು ಮರ ೆ ೆಗಳನು ಬಳಸಲು ಉಪ ೕ ಸಬಹುದು. ಆದ ೆ ಸ ೕಯ ಜನಸಂ ೆ ಾ ಾ ಾಗ ಇ ೆ ಾ ಾಗವನು ಹ ಯನು ಸ ಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಾಗ ೇ ಇರುವ ಕಟಡಗಳ , ೋ ೆ ಗಳ , ಾ ಇ ೆಲದಕೂ ೇಂದ ಪ ಸರ ಮತು ಅರಣ ಸ ಾಲಯದ ಪ ಸರ ೕ ಯನು ಬಳಸ ೇಕು ರ ೆ ಮತು ಇತರ ಮೂಲ ೌಕಯ ಗಳ ೕಜ ೆ “ಪ ಸರದ ೕ ನ ಪ ಾಮ ಪ ೕ ೆ” ಯನು ಪ ೕ ಸಲು ಸ ೕಯ ೕಜ ಾ ಾ ಗ ೆ ಕೃ ಭೂ ಯನು ಕೃ ೕತರ ಉ ೇಶ ೆ ಬಳ ೆ ಾಡಬಹುದು (ಅ ನ ಾ ಾ ಕ, ಆ ಕ, ಾಗೂ ಪ ಸರದ ೕ ನ ಪ ಾಮ ಾಗೂ ಪ ಾರಗಳನು ಗಮ )
 4. 4. ಾವ ಜ ಕ ೆ ಉಪ ೕಗ ಎಂಬ ಷ ಾ ಾ ತ ಾ ರ ೇಕು. ಾಯ ೈ ೆ ೊಳ ವ ದ ೇ ೊಡ ೇಕು. ಇದು ಅನುಕೂಲ-ಅ ಾನುಕೂಲ, ಾ ಾ ಕ ಪ ಾಮ ಮತು ಾವ ಜ ಕ ೆ ಉಪ ೕಗ ಎಂಬ ಷ ಾ ಾ ತ ಾ ರ ೇಕು. ಕಟಡಗ ೆ ಾಗ ಸೂ - ಹ ರು ಕಟಡಗಳ ಾಗೂ ಹ ರು ಕಟಡ ಾಮ ಗಳ ಪ ಮಘಟ ಾ ಾ ಕ ಮಂಡ ಒಂದು ಾಗ ಸೂ ಯನು ತರ ೇಕು. ಪ ಸರ ೇ ಕಟಡ ಾಮ ಗಳ , ಕಟುವ ಾನ, ಕ ಣ, ಮರಳ , ಂಟಳ ಬಳ ೆ ಕ ಾಡುವ ದು, ಮ ೆ ೊಯು, ಅ ಾಂಪ ಾ ಕ ಇಂಧನಗಳ ಬಳ ೆ, ಾ ಜ ೕ ನ ಮರುಬಳ ೆ. ಆ ಾ ಪ ೇಶಗ ೆ ೊಂ ೊಳ ವಂ ೆ ಸ ೕಯ ಸಂ ೆಗಳ ಈ ಸೂ ಯನು ತ ಾ ಸ ೇಕು. ಸಳ ಬಳ ೆ ಮತು ಅ ವೃ ೕಲ ನ ಸಂರ ೆ, ಮರಗಳ ಸಂರ ೆ ಇ ಾ ಗಳನು ಅನುಸ ಸ ೇಕು. “ಹ ರು ಕಟಡ” ದ ದೃ ೕಕರಣ ಪತ ಗಳನು ೆ ೆದು ೊಳ ವಂ ೆ ೕ ಾ ಸ ೇಕು ೌಗು ಪ ೇಶ/ ೕ ನ ಪ ೇಶವನು ಮುಚುವ ದು, ಅನ ಪ ೇಶ ಂದ ಆವ ಸುವ ಪ ೇದಗಳನು ತರುವ ದನು ೇ ೆ ಒಂದು ಪ ೇಶ ೆ ಕಲು/ ಂ ಾಸು ಾಗ ೕ ನ ಸ ಾಗ ಹ ೆ ಅನುಕೂಲ ಾ ೊಡ ೇಕು. ಅಥ ಾ ಆ ಪ ೇಶದ ಎಷು ೕ ಂಗು ೋ ಅ ೇ ೕ ಂಗಲು ಅವ ಾಶ ರ ೇಕು. ಒ ಇದ ೆ ಅವ ಾಶ ಲ ದ ೆ ೇ ೆ ಕ ೆ ಂದ ೕ ಂ ಸಲು ಅವ ಾಶ ಾಡ ೇಕು. ಾ ಜ ಬಳ ೆ ಸ ೕಯ ೕಜ ಾ ಾ ಗಳ ಆಸ ೆ ಾ ಜ , ಷ ಾ ವಸು ಾಗೂ ಅ ಾಯ ಾ ವಸುಗಳ ವ ಹ ೆ ೆ ಾಗೂ ಮರುಬಳ ೆ ಾಡಬಹು ಾದ ವಸುಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಂ ೆ ವಲಯ ೆ ಸೂಕ ಾದ ಪದ ಗಳನು ಅ ವೃ ಪ ಸ ೇಕು ಷ ಾ ಾಗೂ ಅ ಾಯ ಾ ವಸುಗಳ ವ ಹ ಾ ಘಟಕಗಳ ಇರ ಾರದು. ಷ ಾ ಾಗೂ ಅ ಾಯ ಾ ವಸುಗಳ ವ ಹ ಾ ಘಟಕಗಳ ಇರ ಾರದು. ಷ ಾ ಾಗೂ ಅ ಾಯ ಾ ವಸುಗಳ ವ ಹ ಾ ಘಟಕಗಳ ಇರಬಹುದು ( ಸೂತ ಗ ಗನ ಯ ಾ ). ಇವ ಉ ದ ಎರಡು ಪ ೇಶಗ ೆ (ವಲಯ-೧ ಮತು ೨) ಸ ಾಯ ಾಡ ೇಕು ಾ ಜ ೕ ನ ಬಳ ೆ ಎ ಾ ಕಟಡ ಮತು ಬ ಾವ ೆಗ ೆ ಕ ಾಯ. ಮರುಬಳ ೆ ಾಗೂ ೕ ಂ ಸು ೆ ಸ ೕಯ ಾಗ ೆ ಸೂಕ ಾ ಾಡ ೇಕು. ೕರು ೕ ನ ವ ಹ ೆ ಸ ೕಯ ಆಡ ತಮಟದ ೇಂ ೕಕರಣ ಾಗ ೇಕು ಎತರ ಪ ೇಶಗಳ ಕ ೆಗಳ ರುವ ೌಗು ಮತು ೕ ನ ಮೂಲಗಳನು ಸಂರ ಸ ೇಕು
 5. 5. ಜಲ ದು ಾಗೂ ಾ ೕ ೕ ಾವ ೕಜ ೆಗಳ ಜ ಾಯನ ಪ ೇಶಗಳನು ಸಂರ ೕಜ ೆಗಳ ಆಯುಷ ವನು ೆ ಸ ೇಕು ನ ೕ ನ ಸ ಾಗ ಚಲ ೆ ಮತು ಗುಣಮಟ ಮತು ನ ದಡಗಳ ೈ ಾ ಕ ವ ಹ ೆಯನು ಸ ೕಯ ಸಹ ಾ ತ ದ ಾಡ ೇಕು ಜಲಸಂರ ಾ ಕ ಮಗಳನು ಸೂಕ ಾಂ ಕ ೆಯ ಬಳ ೆ ಾಗೂ ಜನರ ಅ ವ ಮೂ ಸುವ ದರ ಮೂಲಕ ಾಡ ೇಕು. ನ ೕ ಾತ ವನು ಬದ ಾ ಸುವ ದು ಅಥ ಾ ನ ಗಳನು ರು ಸುವ ದನು ೇ ೆ. ಕೃ ಾವಯವ ಕೃ ೆ ಉ ೇಜನ ೕಡ ೇಕು. ೩೦% ಂತ ಇ ಾರು ಾ ಇರುವ ಬಹು ಾ ಕ ೆ ೆಗಳನು ೆ ೆಯ ೇಕು. ಾ ಕ ೆ ೆಗಳನು ೆ ೆಸ ಾರದು. ಮ ನ ಇಂ ಾಲದ ಅಂಶ ೆಚುವಂ ೆ ಧನಸ ಾಯ ೕಡುವ ದು. ಸ ೕಯ ತ ಗಳ ಸಂರ ೆ ೆ ಧನಸ ಾಯ, ೈತಸಹ ಾ ತ ದ ಸ ೕಯ ಾಂಪ ಾ ಕ ತ ಗಳ ಅ ವೃ ಾಗೂ ಖರ ಕೃ ಕ ಮಗಳನು ಉ ೇ ಸ ೇಕು. ಕು ಾಂತ ತ ಗ ೆ ಅವ ಾಶ ಲ ಎ ಾ ಾ ಾಯ ಕ ೕಟ ಾಶಕ/ಕ ೆ ಾಶಕಗಳ ಬಳ ೆಯನು ಐದು ವಷ ಗಳ ಅವ ಯ ಸುವ ದು ಸೂಕ ಧನಸ ಾಯದ ಮೂಲಕ ಾ ಾಯ ಕ ೊಬ ರಗಳ ಬಳ ೆಯನು ಐದು ವಷ ಗಳ ಅವ ಯ ಸುವ ದು ಎ ಾ ಾ ಾಯ ಕ ೕಟ ಾಶಕ/ಕ ೆ ಾಶಕಗಳ ಬಳ ೆಯನು ಎಂಟು ವಷ ಗಳ ಅವ ಯ ಸುವ ದು ಸೂಕ ಧನಸ ಾಯದ ಮೂಲಕ ಾ ಾಯ ಕ ೊಬ ರಗಳ ಬಳ ೆಯನು ಎಂಟು ವಷ ಗಳ ಅವ ಯ ಸುವ ದು ಎ ಾ ಾ ಾಯ ಕ ೕಟ ಾಶಕ/ಕ ೆ ಾಶಕಗಳ ಬಳ ೆಯನು ಹತು ವಷ ಗಳ ಅವ ಯ ಸುವ ದು ಸೂಕ ಧನಸ ಾಯದ ಮೂಲಕ ಾ ಾಯ ಕ ೊಬ ರಗಳ ಬಳ ೆಯನು ಹತು ವಷ ಗಳ ಅವ ಯ ಸುವ ದು ಪಶು ಸಂ ೋಪ ೆ ಸ ೕಯ ಾನು ಾರುಗಳ ತ ಉ ಸಲು ೕ ಾ ಹ ಧನ ೊಡುವ ದು ಾ ಾಯ ಕ ೊಬ ರಗ ೆ ೊಡು ರುವ ಸ ಯನು ಪಶು ಾಲ ೆ ೆ, ಬ ೕ ಾ ಉ ಾ ದ ೆ ೆ ಾಗೂ ಾವಯವ ೊಬ ರ ಉ ಾ ದ ೆ ೆ ೊಡುವ ದು ಹುಲು ಾವಲು ಮತು ೋ ಾಳಗಳನು ಪ ನರು ೕವನ ೊ ಸುವ ದು ಆ ಾ ಪ ೇಶ ೆ ಸೂಕ ಾದ ಸ ಷು ತ ಗಳ ಾಕ ೆ ೆ ೕ ಾ ಹ ಾ ಕ ೆ ೆಗಳ ಾಗೂ ಾ ಯ ಇ ೆ ಲಗಳ ಕ ೆ ಾಶಕ ಂಪರ ೆಯ ೇಧ. ಇದು ಾ ೆಂದ ೆ ಾನು ಾರುಗಳ ಾ ಯ ಇ ೆ ಲಗಳ ೕಯುವ ಉತಮ ಆ ಾರ ೕ ಎ ೇಟುಗಳ ಬಳಸ ೇ ಉ ರುವ ಭೂ ಯನು ಪಶುಸಂ ೋಪ ೆ ೆ ಬಳಸುವ ದು ಮತು ಅ ಉ ಾ ದ ೆ ಾಗುವ ಾವಯವ ೊಬ ರವನು ೕ ಕೃ ೆ ಬಳಸುವ ದು ೕನು ಾ ೆ ೈ ಾ ೖ ಮ ತರ ಮದುಗಳನು ಬಳ ೕನುಗಳನು ೊಲಲು ೇಧ
 6. 6. ೕನು ಏ ಗಳನು ( ೕನುಗಳ ಸಂ ಾರ ೆ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂ ೆ) ಎ ಾ ಜ ಾಶಯಗ ಗೂ ೕಡುವ ದು ೕವ ೈ ಧ ವ ಹ ಾ ಮಂಡ ಅಥ ಾ ೕನು ಾರರ ಸಹ ಾರ ಸಂಘಗಳ ಕ ಾವ ನ ಸ ೕಯ ೕನುತ ಗಳನು ೆ ೆಗಳ ಉ ಸಲು ೕ ಾ ಹ ಧನ ೕವ ೈ ಧ ವ ಹ ಾ ಮಂಡ ಂದ ಅಲಂ ಾ ಕ ೕನುಗಳ ಾ ಾರದ ಯಂತಣ ಅರಣ (ಸರ ಾ ಾಗ) ಅರಣ ಹಕು ಗಳ ಾ ಯನು ಾ ಾಡು ಾಗ ಸಮು ಾಯದ ಸಹ ಾ ತ ಅ ಮುಖ . ಈ ರುವ ಎಲ ಜಂ ಅರಣ ವ ಹ ಾ ಾಯ ಕ ಮಗಳ ಬದಲು ಸಮು ಾಯ ಅರಣ ಸಂಪನೂ ಲ ವ ಹ ೆಯನು ಅರಣ ಹಕು ಗಳ ಾ ಯ ೇ ಸ ೇಕು. ೊರಗ ೆ ಂದ ಬಂದಂತಹ ೕಲ ಯಂತಹ ಏಕರೂಪ ಅರಣ ಗಳ ೇಧ ೕಟ ಾಶಕ/ಕ ೆ ಾಶಕ ಂಪರ ೆ ೇಧ ಅ ಾಗ ೆಯ ಔಷ ಸಸ ಗಳ ೊ ಲು ೊರಗ ೆ ಂದ ಬಂದಂತಹ ೕಲ ಯಂತಹ ಏಕರೂಪ ಅರಣ ಗಳ ೇಧ ಸ ೕಯ ಅಪರೂಪದ ಸಸ ಗಳ ಕೃ ೆ ಉ ೇಜನ ೕಟ ಾಶಕ/ಕ ೆ ಾಶಕ ಂಪರ ೆಯನು ಬಳ ೆಯನು ಹಂತ- ಹಂತ ಾ ಸು ಾ ೋಗುವ ದು ಅ ಾಗ ೆಯ ಔಷ ಸಸ ಗಳ ೊ ಲು ೊರಗ ೆ ಂದ ಬಂದಂತಹ ೕಲ ಯಂತಹ ಏಕರೂಪ ಅರಣ ಗಳ ೇಧ ಸ ೕಯ ಅಪರೂಪದ ಸಸ ಗಳ ಕೃ ೆ ಉ ೇಜನ ೕಟ ಾಶಕ/ಕ ೆ ಾಶಕ ಂಪರ ೆಯನು ಬಳ ೆಯನು ಹಂತ- ಹಂತ ಾ ಸು ಾ ೋಗುವ ದು ಅ ಾಗ ೆಯ ಔಷ ಸಸ ಗಳ ೊ ಲು ಅರಣ ( ಾಸ ೕ ಾಗ) ಸಣ ಮತು ಾಂಪ ಾ ಕ ಾಸ ೕ ಒ ೆತನದವರ ಎಲ ಹಕು ಗಳನು ಅರಣ ಹಕು ಾ ೆಯ ಗುರು ವ ದು. ಸಣ ಡುವ ಾರ ೆ ಸಹ ಾರಣ ಉ ಸಲು, ಾಗೂ ಇ ಾರುಗಳ ಾ ಕ ೆ ೆ ಂದ ಬಹು ಾ ಕ ೆ ೆಗಳನು ೆ ೆಯಲು ೕ ಾ ಹಧನ. ೆ ೆ ಾ ಅಥ ಾ ೋಗ ದ ಹಕ ನು ನ ೕಕ ಸುವಂತಹ ಉಪಕ ಮಗಳನು ಸಣ ಡುವ ಾರರ ಭೂ ಯ ೆ ೆದ ಸಹ ಾರಣ ವನು ಉ ಸಲು ೊಡುವ ದು. ೊರಗ ೆ ಂದ ಬಂದಂತಹ ೕಲ ಯಂತಹ ಏಕರೂಪ ಅರಣ ಗಳ ೇಧ. ಈ ರುವ ಏಕರೂಪ ೊರಗ ೆ ಂದ ಬಂದಂತಹ ೕಲ ಯಂತಹ ಏಕರೂಪ ಅರಣ ಗಳ ೇಧ. ಈ ರುವ ಏಕರೂಪ ೊರಗ ೆ ಂದ ಬಂದಂತಹ ೕಲ ಯಂತಹ ಏಕರೂಪ ಅರಣ ಗಳ ೇಧ. ಈ ರುವ ಏಕರೂಪ ಅರಣ ಗಳನು ಅ ನ ಸ ೕಯ ಅ ನಂ ನ ರುವ
 7. 7. ಅರಣ ಗಳನು ಅ ನ ಸ ೕಯ ಅ ನಂ ನ ರುವ ಪ ೇದಗಳನು ೆ ೆಸುವ ದರ ಮೂಲಕ ಬದ ಾ ಸ ೇಕು. ಅಥ ಾ ಮೂಲದ ಅದು ಹುಲು ಾವಲು ಆ ದ ೆ ಅದನು ಹುಲು ಾವ ಾ ಪ ವತ ೆ ಾಡ ೇಕು ೕಟ ಾಶಕ/ಕ ೆ ಾಶಕ ಂಪರ ೆ ೇಧ ಅ ಾಗ ೆಯ ಔಷ ಸಸ ಗಳ ೊ ಲು ಸ ೕಯ ಅ ನಂ ನ ರುವ ಪ ೇದಗಳನು ೆಡುವ ದ ೆ ೕ ಾ ಹ ಅರಣ ಗಳನು ಅ ನ ಸ ೕಯ ಅ ನಂ ನ ರುವ ಪ ೇದಗಳನು ೆ ೆಸುವ ದರ ಮೂಲಕ ಬದ ಾ ಸ ೇಕು. ಅಥ ಾ ಮೂಲದ ಅದು ಹುಲು ಾವಲು ಆ ದ ೆ ಅದನು ಹುಲು ಾವ ಾ ಪ ವತ ೆ ಾಡ ೇಕು ೕಟ ಾಶಕ/ಕ ೆ ಾಶಕ ಂಪರ ೆಯನು ಹಂತ- ಹಂತ ಾ ಸ ೇಕು ಸ ೕಯ ಅ ನಂ ನ ರುವ ಪ ೇದಗಳನು ೆಡುವ ದ ೆ ೕ ಾ ಹ ಕ ಣ ಯಂತ ಣದ ಕ ನ ಾ ಗ ೆ ಅವ ಾಶ ಪ ೇದಗಳನು ೆ ೆಸುವ ದರ ಮೂಲಕ ಬದ ಾ ಸ ೇಕು. ಅಥ ಾ ಮೂಲದ ಅದು ಹುಲು ಾವಲು ಆ ದ ೆ ಅದನು ಹುಲು ಾವ ಾ ಪ ವತ ೆ ಾಡ ೇಕು ೕಟ ಾಶಕ/ಕ ೆ ಾಶಕ ಂಪರ ೆಯನು ಹಂತ-ಹಂತ ಾ ಸ ೇಕು ಸ ೕಯ ಅ ನಂ ನ ರುವ ಪ ೇದಗಳನು ೆಡುವ ದ ೆ ೕ ಾ ಹ ಕ ಣ ಯಂತ ಣದ ಕ ನ ಾ ಗ ೆ ಅವ ಾಶ ೕವ ೈ ಧ ೇವರ ಾಡುಗಳ ಸಂರ ೆ, ಾಸ ೕ ಾಗ, ೕವ ೈ ಧ ವ ಹ ಾ ಮಂಡ ಗಳ ಯಂತ ಣದ ರುವ ಾಗ, ಜಂ ಅರಣ ವ ಹ ೆಯ ಾಗಗಳ ೕವ ೈ ಧ ವನು ಸಂರ ಸಲು, ಸಮು ಾಯ ಅರಣ ಗಳನು ಉ ಸಲು ೕ ಾ ಹಧನ ಾಡು ಾ ಗ ಂ ಾಗುವ ಾಶ ೆ ಸಂತ ಸ ೆ ೊಡಲು ೕವ ೈ ಧ ವ ಹ ಾ ಮಂಡ ಗ ೆ ೇಷ ಧನ ಸ ಾಯ ಗ ಾ ೆ ೊಸ ಗ ಾ ೆ ೆ ೈಸ ಇಲ ಎ ಗ ಾ ೆ ನ ೆಯು ೆ ೕ ಅ ಹಂತ- ಹಂತ ಾ ಐದು ವಷ ಗಳ ಸುವ ದು ೊಸ ಗ ಾ ೆ ೆ ೈಸ ಇಲ. ಈಗ ಇರುವ ಗ ಾ ೆಯ ಪ ಸರ ೇ ಾನಗಳನು ೇ ೆ ೆ ಗದ ಅಪರೂಪದ ಖ ಜಗ ಾ ಾತ ಗ ಾ ೆಯನು ಾಡಬಹುದು. ಇದ ೆ ಕ ಣ ಯಂತ ಣ ಕ ಮಗ ರ ೇಕು ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ೆ ಆಸ ದ ರ ೇಕು. ಅ ನ ಸ ೕಯ ಾಗೂ ಬುಡಕಟು
 8. 8. ಮುಚಲ ಡುವ ಗ ಗಳ ಪ ಸರ ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ನವ ಸ ೆ ೕಜ ೆ ಇರ ೇಕು. ಅನುಸ ಸ ೇಕು. ಕ ಣ ಯಂತ ಣ ರ ೇಕು ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ೆ ಆಸ ದ ರ ೇಕು. ಅಕ ಮ ಗ ಾ ೆ ತ ಣ ಲ ೇಕು ಜ ಾಂಗದವ ಂದ ದ ೇ ಒ ೆ ಪ ೆ ರ ೇಕು ಮತು ಅವರ ಹಕು ಗಳನು ೌರ ಸ ೇಕು. ಅಕ ಮ ಗ ಾ ೆ ತ ಣ ಲ ೇಕು ಕಲು ಾ ಮತು ಮರಳ ೆ ೆಯುವ ದು ಈಗ ಎ ೆ ಇ ೆ ೕ ಅ ಾ ಾ ಕ ತ ಾಗೂ ಪ ಸರದ ದೃ ಂದ ಸಮಪ ಕ ಾ ಯಂತ ಣ ಾಡ ೇಕು. ೊಸ ಪರ ಾನ ೊಡ ಾರದು ಇ ಕ ನ ಯಂತ ಣ ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ೆ ಒಳಪಡುವಂ ೆ ೕಲ ೆ ೇ ಸಬಹುದು ಅಥ ಾ ಪರ ಾನ ೊಡಬಹುದು. ಈಗ ಎ ೆ ಇ ೆ ೕ ಅ ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಾಗೂ ಪ ಸರದ ದೃ ಂದ ಸಮಪ ಕ ಾ ಯಂತ ಣ ಾಡ ೇಕು. ಾ ೇ ಬುಡಕಟು ಜ ಾಂಗದವರ ಹಕು ಗಳನು ೌರ ಸ ೇಕು. ಾ ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ೈ ಾ ೆಗಳ ( ೆಂಪ / ತ ೆ ವಗ ) ೊಸ ೈ ಾ ೆಗ ೆ ೇಧ. ಈ ಾಗ ೆ ಇರುವ ೈ ಾ ೆಗಳ ಾ ನ ರ ತ ೆ ಐದು ವಷ ಗಳ ಬರ ೇಕು. ಕ ನ ಯಂತ ಣ ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಇರ ೇಕು ೊಸ ೈ ಾ ೆಗ ೆ ೇಧ. ಈ ಾಗ ೆ ಇರುವ ೈ ಾ ೆಗಳ ಾ ನ ರ ತ ೆ ಐದು ವಷ ಗಳ ಬರ ೇಕು. ಕ ನ ಯಂತಣ ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಇರ ೇಕು ೊಸ ೈ ಾ ೆಗಳ ಬರಬಹುದು. ಆದ ೆ ಕ ನ ಯಂತಣ ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಇರ ೇಕು ಾ ನ ಉಂಟು ಾಡದ (ಹ ರು ಮತು ೕ ವಗ ) ೈ ಾ ೆಗಳ ಕ ನ ಯಂತ ಣ ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಇರ ೇಕು ಸ ೕಯ ಸಂಪನೂ ಲಗಳನು ಬಳಸುವ ೈ ಾ ೆಗ ೆ ೕ ಾ ಹ. ಇ ಾ ನ ಉಂಟು ಾಡದ ೈ ಾ ೆಗ ೆ ೕ ಾ ಹ ೊಡ ೇಕು. ಸ ೕಯ ಸಂಪನೂ ಲಗಳನು ಬಳಸುವ ೈ ಾ ೆಗ ೆ ೕ ಾ ಹ. ಕ ನ ಯಂತಣ ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಇ ಾ ನ ಉಂಟು ಾಡದ ೈ ಾ ೆಗ ೆ ೕ ಾ ಹ ೊಡ ೇಕು. ಸ ೕಯ ಸಂಪನೂ ಲಗಳನು ಬಳಸುವ ೈ ಾ ೆಗ ೆ ೕ ಾ ಹ. ಕ ನ ಯಂತ ಣ ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಇರ ೇಕು
 9. 9. ಇರ ೇಕು ಇಂಧನ/ಶ ಇಂಧನ ಉ ಾ ದ ೆಯ ಾ ಾ ಕ ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ಾಮಗಳ ಬ ೆ ಬಳ ೆ ಾರರ ಅ ವ ಮೂ ಸ ೇಕು. ಇಂಧನದ ದುಂದು ೆಚವನು ಕ ತ ೊ ಸ ೇಕು. ಬಳ ೆಯ ವ ಹ ೆ ಬ ೆ ಗಮನ ಮತು ಇಂಧನ ಮತ ವನು ಎ ಾ ರಂಗಗಳ ಯೂ ಾ ಸ ೇಕು ಬಳ ೆ ಬ ೆ ಾಗೃ : ದ ೆ ಂದ ೆಲಸ ಾಡುವ ಗಳ , ಇಂಧನ ಉ ಸುವ ಕಟಡಗಳ , ಾಗ ೆ ಮತು ಾಹನಗಳ ಇವ ಗಳ ಬ ೆ ಅ ವ ಮೂ ಸಲು ಪ ಾರ ಸ ೆಗಳನು ಾಡ ೇಕು. ದು ಶ ಯ ಉ ಾ ದ ೆಯ ೇಂ ೕಕರಣ ಾಗ ೇಕು. ೋ ಾ ಶ ೆ ಗಮನ ೕಡ ೇಕು. ಹ ಯುವ ೊ ೆಗ ಂದ ದು ಉ ಾ ದ ೆ ಾಡು ಾಗ ಗ ಷ ಮೂರು ೕಟ ಎತರದ ಕ ಅ ೆಕಟುಗಳನು ಕಟಲು ಅವ ಾಶ ೆ. ಇದು ಸ ೕಯ ಾಗೂ ಬುಡಕಟು ಜ ಾಂಗಗ ೆ ಉಪ ೕಗ ಆಗ ೇಕು. ಇದನು ಾಡು ಾಗ ಾಮಸ ೆಯ ಅನುಮ ಮತು ಪ ಮ ಘ ಟ ಾ ಾ ಕ ಮಂಡ ಯ ಾಜ ಮತು ೆಯ ಾ ೆಗಳ ಅನುಮ ಪ ೆ ರ ೇಕು. ಅರಣ ಾಶ ಅಥ ಾ ೊ ೆಗಳನು ರು ಸುವ ದ ೆ ೇಧ ಈ ೕ ಯ ಅ ೆಕಟುಗಳನು ೊಡ ಅಥ ಾ ಮಧ ಮ ಾತ ದ ೊ ೆಗ ೆ ಕಟುವ ಾ ಲ. ಸಣ ಮತು ಅ ಸಣ ಪ ಾಣದ ಸಣ ಾಂ ಾರಗಳನು ಸ ೕಯ ಾಗೂ ಬುಡಕಟು ಸಮು ಾಯದ ಬಳ ೆ ೆ ಅಥ ಾ ಸ ೕ ಾಡ ತದ ಬಳ ೆ ೆ ಾಡಬಹುದು ೊಸ ಅ ೆಕಟುಗಳ ೧೫ ೕಟ ಂತ ಎತರ ಇರ ಾರದು. ಾ ೋತ ನ ಾವರಗ ೆ ಅವ ಾಶ ಲ. ೧೦-೨೫ ಾ ಾ ನ ಜಲ ದು ೕಜ ೆಗ ೆ ಅನುಮ ಇ ೆ. ಇದಲದಕೂ ಪ ಮ ಘಟ ಾ ಾ ಕ ಮಂಡ ಯ ಾಜ ಮತು ೆಯ ೊಡ ದು ಉ ಾ ದ ಾ ಘಟಕಗ ೆ ಅನುಮ ಇ ೆ. ಆದ ೆ ೧) ೕಘ ಾ ೕನ ಪ ಾಮಗಳ ಅಧ ಯನ ೨) ಾರ ಾ ಾಮಥ ದ ಅಧ ಯನ ೩) ಕ ಅರಣ ಾಶ ೪) ನ ಯ ೆಳ ನ ಾಗ ೆ ೇ ಾದ ಾ ಾ ಕ ಹ ೆ ಧ ೆ ಾಗದಂ ರ ೇಕು ಈ ರುವ ಶ ಉ ಾ ದ ಾ ೇಂದ ಗಳ ಕ ನ ಯಂತ ಣ ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಾ ರ ೇಕು. ೊಸ ಾ ೋತ ನ ಾವರಗಳ ಾ ನ ೆ ಅವ ಾಶ ಲ ಪ ಸರ ಪ ಾಮದ ಅಧ ಯನದ ನಂತರ ೇ ಾ ಯಂತ ಗಳನು . ಾ ಸಲು ಅನುಮ ಈ ಾಗ ೇ ಇರುವ ಅ ೆಕಟುಗಳ ೆಳಗ ೆ ಪ ೇಶ ೆ ಾ ೕರು ೋಗುವ ಾ ೆ ವ ಹ ೆ
 10. 10. ಜಲ ದು ೕಜ ೆಗ ೆ ೕ ಾ ಹ. ಇದು ಜನ ಂದ ನ ೆಯ ೇಕು ಮತು ಮುಖ ಗ ಂದ ೊರ ಾ ರ ೇಕು. ೊಸ ಸಣ ಜಲ ದು ೕಜ ೆಗ ೆ ಅವ ಾಶ (೧೦ ಾ ಾ ಅಥ ಾ ಕ ) ಾ ೋತ ನ ಾವರಗ ೆ ೇಧ ಈ ರುವ ಾ ೋತ ನ ಾವರಗ ೆ ಕ ಣ ಾ ಾ ಕ ಯಂತ ಣ ಈ ರುವ ಾ ೋತ ನ ಾವರಗ ಂದ ಬರುವ ಾರುಬೂ ಯ ಸಮಪ ಕ ಬಳ ೆ- ರ ೆ ೆ ಅಥ ಾ ಇ ೆ ಾಡುವ ದ ೆ - ಾಡ ೇಕು. ಾ ೕ ಾತ ದ ಾ ಯಂತ ಗ ೆ ೇಧ ೈ ಕ ಇಂಧನ/ ೋ ಾ ಮೂಲದ ಇಂಧನದ ೇಂ ೕಕರಣ ೆ ಆದ ೆ ಾ ೆಗಳ ಅನುಮ ಪ ೆ ರ ೇಕು. ಜಲ ದು ೕಜ ೆಗ ಂದ ೕರು ಡಲು ನ ೕ ಾತ ದ ಪ ಸರದ ೕ ೆ ಒಟು ಪ ಾಮದ ಅಧ ಯನ ಾದ ನಂತರ ೇ ಾಧ . ಯಂತ ಣ ೊ ಳಪಟಂ ೆ ಾ ಯಂತ ಗಳ ಾಪ ೆ. ಅದ ೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ ಸರದ ೕ ೆ ಒಟು ಪ ಾಮದ ಅಧ ಯನ ಾದ ೕ ೆ ಾತ ಾಧ . ಈ ರುವ ಾ ೋತ ನ ಾವರಗ ಂದ ಾ ನ ಇರ ಾರದು ಾವ ೕಜ ೆಗೂ ನ / ೊ ೆಗಳನು ರು ಸುವಂ ಲ. ಾವ ಾದರೂ ಆ ೕ ಯ ೕಜ ೆ ಈಗ ಇದ ೆ ಅದನು ತ ಣ ಸ ೇಕು. ಜ ಾಯನ ಪ ೇಶದ ವ ಹ ೆಯನು ಜ ಾಯನ ತತ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತ ಾ ಾಡ ೇಕು. ಮೂರು ವಷ ಗಳ ತನಕ ಾವ ೇ ಸೂಚ ೆ/ ಾನೂನು ಅನುಸ ಸ ದ ಈ ರುವ ೕಜ ೆಗಳನು ೈ ಡ ೇಕು
 11. 11. ಅ ೆಕಟು ಮತು ಾ ೋತ ನ ಾವರಗಳ - ತಮ ೕ ಾವ ಯನು ೕ ದ ೆ (ಅ ೆಕಟುಗಳ ೕ ಾವ ೩೦-೫೦ ವಷ ಗಳ ), ಅವ ಗಳನು ಹಂತ-ಹಂತ ಾ ೈ ಡ ೇಕು. ಸ ೕ ಾಡ ತ ಮತು ಪವ ೋ ನ ಅ ಯ ನ ಎ ಾ ೕಜ ೆಗಳ ಾ ಪ ಸರ ಸ ಯ ಕ ಣ ಾನೂನು ಮತು ಯಂತ ಣ ೊ ಳಪ ರ ೇಕು. ಾ ೆ ೊಸ ೈ ೆ ೕ ೈನುಗ ೆ ಮತು ಾ ೕ ರ ೆಗ ೆ ೇಧ (ಅತ ಗತ ಸಳದ ಉ ಾ: ೋ ಾ), ೇ ಾದ ೆ ಾಡಬಹುದು. ಆದ ೆ ಕ ಣ ಯಂತ ಣ ಾಗೂ ಪ ಸರದ ೕ ನ ಪ ಾಮದ ಪ ೕ ೆ ೆ ಒಳಪ ರ ೇಕು. ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಾ ರ ೇಕು. ೆ ಾ ಗಳ ಾಗೂ ಇ ತರ ಅ ೇಗದ ರ ೆಗಳನು ಾಡ ರುವ ದು ಉತಮ ೊಸ ೈ ೆ ೕ ೈನುಗ ೆ ಮತು ಾ ೕ ರ ೆಗ ೆ ೇಧ. ೇ ೇ- ೇ ಾದ ೆ ಾಡಬಹುದು. ಆದ ೆ ಕ ಣ ಯಂತ ಣ ಾಗೂ ಪ ಸರದ ೕ ನ ಪ ಾಮದ ಪ ೕ ೆ ೆ ಒಳಪ ರ ೇಕು. ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಾ ರ ೇಕು. ಈ ರುವ ರ ೆಗಳನು ೕಲ ೆ ೆ ಏ ಸಲು ಅನುಮ ಇ ೆ. ಆದ ೆ ಪ ಸರದ ೕ ನ ಪ ಾಮದ ಅಧ ಯನ , ಕ ಣ ಯಂತ ಣ ಾಗೂ ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಾ ರ ೇಕು. ಅಗತ ೆ ತಕ ಂ ೆ ೊಸ ರ ೆ/ ೈ ೆ ೕ ೈನುಗಳ ಾ ಣ ೆ ಅನುಮ ಇ ೆ. ಆದ ೆ ಕ ಣ ಯಂತ ಣ ಮತು ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಾ ರ ೇಕು. ಪ ಾಸ ೇಂದ ಪ ಸರ ಮತು ಅರಣ ಸ ಾಲಯದ “ಪ ಸರ ಪ ಾ ೋದ ಮ”ದ ೕ (ಇದನು ಪ ಮಘಟ ಾ ಾ ಕ ಮಂಡ ಪ ಷ ಸ ೇಕು)ಯನು ಈ ಪ ೇಶದ ಪ ಸರದ ೕ ೆ ಕ ಪ ಾಮಗ ಾಗುವ ದ ೆ ಾ ಾಡ ೇಕು. ಪ ಾ ೋದ ಮ ರೂಪ ೇ ೆ ರ ೇಕು. ಇದ ೆ ಕ ಣ ಯಂತ ಣ ಾಗೂ ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಾ ರ ೇಕು. ಈ ರೂಪ ೇ ೆ ಅ ನ ಪ ೇಶದ ಾರಣ ಾಮಥ ಾಗೂ ಾ ಾ ಕ, ಪ ಸರ ಪ ಾಮಗಳ ೕ ೆ ಪ ಾ ೋದ ಮ ರೂಪ ೇ ೆ ರ ೇಕು. ಇದ ೆ ಕ ಣ ಯಂತ ಣ ಾಗೂ ಾ ಾ ಕ ಪ ೕಲ ೆ ಾ ರ ೇಕು. ಈ ರೂಪ ೇ ೆ ಅ ನ ಪ ೇಶದ ಾರಣ ಾಮಥ ಾಗೂ ಾ ಾ ಕ, ಪ ಸರ ಪ ಾಮಗಳ ೕ ೆ ಆ ಾ ತ ಾ ರ ೇಕು.
 12. 12. ಾ ಜ ವ ಹ ೆ, ಾಹನ ದಟ ೆ ಾಗೂ ೕರು ಬಳ ೆಯ ೕ ೆ ಕ ಣ ಯಂತ ಣ ರ ೇಕು. ಆ ಾ ತ ಾ ರ ೇಕು. ಣ ಮಕ ಳ ಮತು ಯುವಕರನು ಸ ೕಯ ಪ ಸರ ಷಯಗಳ ಕು ಾದ ( ಾ ಾಗು ವ ಪ ಸರ, ೕರು, ಭೂ , ಾ ಾ ನ ) ೈ ಕ ಾಯ ಕ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮರ ಸ ೕಯ ಪ ಸರ ೆ ೊಂ ಸ ೇಕು. ಪ ಸರ ಣ ೕಜ ೆಗಳನು ಸ ೕಯ ಸಮು ಾಯದ ಸಹ ಾ ತ ದ ಅ ನ ಪ ಸರದ ೕ ೆ ಕ ಾವಲು ಇರುವಂ ೆ ರೂ ಸ ೇಕು. ೊ ೆ ೆ ಅವ ೕವ ೈ ಧ ವ ಹ ಾ ಸ ಯ ೊ ೆ ೕವ ೈ ಧ ಸ ಗಳನು ತ ಾ ಸಲು ೆರ ಾಗ ೇಕು. ಅ ಾ ಪ ೇಶದ ರುವ ನ ಾತ ದುದಕೂ ಇರುವ ಾ ಗಳ ‘”ನ ಕ ” ಗಳನು ಾಡಲು ೕ ಾ ಸ ೇಕು. ಾ ೆಗಳ ಕೃ ಯನು ಪಠ ಕ ಮದ ೇ ಸ ೇಕು. ಾನ ಮತು ತಂತ ಾನ ಜಲಸಂಪನೂ ಲಗಳನು ಪ ಾ ಸುವ ಅ ೆಕಟು, ಗ ಾ ೆ, ಪ ಾ ೋದ ಮ, ಕಟಡಗಳ ಒಟು ಪ ಾಮದ ಅಧ ಯನ ಾಡ ೇಕು. ಅವ ಾರಣ ಾಮಥ ದ ಅ ಯ ಬಂದ ೆ ಾತ ಅನುಮ ೕಡ ೇಕು. ಪ ಸರ ೇ ತಂತ ಾನಗಳ ಕು ಾದ ಸಂ ೆ ೕಧ ೆ ೆ ಒತು ೕಡ ೇಕು. ಅದನು ಜನ ಾ ಾನ ೆ ೊಳಲು/ಅಳವ ಸಲು ಾಧ ಾಗುವಂ ೆ ೆ ೆ ಇರ ೇಕು. ಪ ಸರ ಾಗೂ ನ ಹ ನ ಬ ೆ ಸ ೕಯ ಸಮು ಾಯದ ೊ ೆ ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಸಂ ೆಗಳ , ಸ ಯಂ ೇ ಾ ಸಂ ೆಗಳ ೆಲಸ ಾಡ ೇಕು. ಾ ವ ಹ ೆ ಪ ಮಘಟದ ಾ ಖ ಾ ೆಯನು ಾರದಶ ಕ ಾ , ಎಲ ಜನರ ಸಹ ಾ ತ ದ ಅ ವೃ ಪ ಸಲು ಮುಂ ಾಗ ೇಕು. ಇದ ೆ ಪ ಮುಖ ಾ ಾ ಸಮು ಾಯ ೊಡ ೊಳ ೇಕು. ನ ಗಳ ಕು ಾದ ಎಲ ಾ ಯನು ಒಂ ೆ ೆ ಕ ೆ ಾ ಅದನು ಅ ವೃ ಪ ಸ ೇಕು.

×