Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prof. Kasturi Rangan's report in Kannada

291 views

Published on

This file gives information on major recommendations of Prof. Kasturi Rangan's report regarding Western Ghats

Published in: Environment
  • Be the first to comment

Prof. Kasturi Rangan's report in Kannada

  1. 1. . ಕಸೂ ರಂಗ ಸ ೊ ರುವ ವರ ಯ ಮು ಾ ಂಶಗಳ : ಈ ಸ ಯು ಾಧ ಾ ೕ ಸ ಯ ವರ ಯನು ಕೂಲಂಕುಷ ಾ ೇ ೆ. ಆ ವರ ೆ ಬಂದ ೧೭೫೦ಕೂ ೆಚು ಪ ಗಳನು (ಸರ ಾರಗಳ , ೈ ಾ ೆಗಳ , ತ ರು ಾಗೂ ಸ ೕಯರು ೊ ದು) ಅವ ೋ ೆ. ಇದರ ೮೧% ವರ ಯ ಪರ ಇಲ ಎಂತಲೂ ೇ ೆ. ಕಸೂ ರಂಗ ಸ ೊಟ ವರ ಯ ಪ ಾರ ಪ ಮಘಟ ಾ ನ ೧,೬೪,೨೮೦ ಚದರ . ೕ ಪ ೇಶದ ಸಗ ಸಹಜ ಾ ರುವ ಪ ೇಶ ೪೧%. ಇದರ ಈ ಸ ಗುರು ದ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶಗಳ ೩೭% (೬೦,೦೦೦ ಚದರ ೕ) ಅಂದ ೆ ಸಗ ಸಹಜ ಪ ೇಶಗಳ ೇಕ ಾ ೯೦%ರಷು. ಇದು ಸು ಾರು ೧೫೦೦ ೕ ಅರಣ ವನು ಪ ಸುತ ೆ. ಇದನು ಅ ರುವ ಸಸ ವಗ ಾಗೂ ೆಲವ ೌ ೋ ಕ ಸೂಚ ಂಕಗಳ ೊ ಳ ೊಂಡ ಉಪಗ ಹ ಆ ಾ ತ ತ ಗಳ ೕ ೆ ಈ ಾ ರ ೆ ಬಂ ಾ ೆ (೨೪ ೕಟ ಅಂತರದ ೌ ೋ ಕ ಆ ಾರ). ೬ ಾಜ ಗಳ ೧೮೮ ಾಲೂಕುಗಳ , ೪೧೫೬ ಹ ಗಳ ಇದರ ಬರುತ ೆ. ಅಭ ಾರಣ ಗಳ ಮತು ಸಂರ ತ ಪ ೇಶಗಳ ಇದರ ೇ ೆ. ಈ ವರ ಯ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶಗಳನು ಗುರು ಸು ಾಗ ಹ ಗಳನು ಯು ಆ ೆ ೆದು ೊಂ ಾ ೆ. ಈ ಪ ೇಶಗ ಂದ ೊರ ಾದ ‘ ಾಂಸ ಕ’ ಾಗಗಳನೂ (ಎ ಮನುಷ ರು ಾ ಇ ಾ ೋ ಆ ಾಗಗಳ ) ಸ ಗುರು ೆ. ಸ ಗುರು ದ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶಗಳ ಾರಸು ಾ ರುವ ಬ ಂಧಗಳ ಇಂ ೆ. ೧) ಇ ನ ೆಯ ೇ ೆಂ ರುವ ಎಲ ಅ ವೃ ಚಟುವ ೆಗಳನು ಾದ ಂತ ಾ ಅವ ಗಳ ಒಟು ಪ ಾಮಗಳನು ಪ ೕಲ ೆ ೆ ಒಳಪ ೕ ಅನುಮ ೊಡ ೇಕು ೨) ಗ ಾ ೆ, ಕಲು ಾ ಮತು ಮರಳ ೆ ೆಯುವ ದನು ಸಂಪ ಣ ೇ ಸ ೇಕು. ಈ ರುವ ಗ ಾ ೆಯನು ಐದು ವಷ ಗಳ ಅವ ಯ ಹಂತ-ಹಂತ ಾ / ಅಥ ಾ ಅದರ ೈಸ ಅವ ಮು ದ ೆ ( ಾವ ದು ಮುಂ ೆ ೕ ಅದು) ೇ ಸ ೇಕು. ೩) ಾ ೋತ ನ ಾವರಗ ೆ ಸಂಪ ಣ ೇಧ. ಜಲ ದು ೕಜ ೆಗಳನು ಈ ೆಳ ನ ಬಂಧ ೆ ೊಳಪಟಂ ೆ ಾಡಬಹುದು ಅ) ೇ ೆಯ ನ ಗಳ ಹ ಯುವ ೩೦ ೇಕ ಾದಷು ಅ ೆಕ ನ ೆಳ ನ ಾಗದ ಹ ಯ ೇಕು. ಇದು ಪ ಂದು ನ ಾತ ದ ಸಮಪ ಕ ಅಧ ಯನ ಾಗುವ ತನಕ ಆಗ ೇಕು. ಆ) ನ ಗಳ ಹ ಯುವ ೕ , ಅರಣ ಮತು ೕವ ೈ ಧ ದ ಾಶದ ೕ ೆ ಪ ಂದು ೕಜ ೆಯ ಒಟು ಪ ಾಮವನು ಅಧ ಯನ ಾಡ ೇಕು.
  2. 2. ಇ) ಒಂದು ೕಜ ೆ ಂದ ಇ ೊ ಂದು ೕಜ ೆ ೆ ಮೂರು ೕ ಅಂತರ ರ ೇಕು ಮತು ೇಕ ಾ ೫೦ರಷು ನ ಾತ ೆ ಾವ ಗೂ ಧ ೆ ಾಗ ಾರದು ೪) ಪವನಯಂತಗಳ ಾಪ ೆ ಕು ತ ಪ ೕ ೆ ಮತು ಅನುಮ ೕಡುವ ದನು ‘ಪ ಸರದ ೕ ೆ ಪ ಾಮ ಪ ೕ ೆ”ಯ ಯ ತರ ೇಕು ೫) ಎ ಾ ‘ ೆಂಪ ’ ಬಣದ ೈ ಾ ೆಗ ೆ ಕ ಾಯ ೇಧ. ‘ ತ ೆ’ ವಗ ದ ೈ ಾ ೆಗ ೆ (ಇದರ ಹಣು ಮತು ಆ ಾರ ಸಂಸ ರ ೆ ಇರಬಹು ಾದ ಂದ) ಸಂಪ ಣ ೇಧ ಲ. ಆ ಾಗೂ ಪ ಸರದ ೕ ೆ ಕ ಪ ಾಮ ೕರುವ ೈ ಾ ೆಗ ೆ ೕ ಾ ಹ ೊಡ ೇಕು. ೬) ೨೦,೦೦೦ ಚದರ ೕಟ ಮತು ಅದ ೆ ೕಲ ಟ ಕಟಡ ಾಮ ಾ ಗ ೆ ಅವ ಾಶ ಲ. ನಗರಪ ೇಶ ಮತು ನಗ ಾ ವೃ ೕಜ ೆಗ ೆ ಅವ ಾಶ ಲ. ೭) ಉ ದ ಎ ಾ ಮೂಲ ೌಕಯ ಅ ವೃ ಮ ತರ ೕಜ ೆಗ ೆ ೨೦೦೬ರ ‘ಪ ಸರದ ೕ ನ ಪ ಾಮ ಪ ೕ ೆ” ೋ ೇಶ ಾಗೂ ಆಗುತ ೆ. ೮) ಅರಣ ವನು ಇ ತರ ಉ ೇಶಗ ೆ ಬಳಸುವ ದನು ತ ೆಗಟಲು ಸೂಕ ಕ ಮಗಳನು ೈ ೊಳ ೇಕು. ಾವ ಾದರೂ ೕಜ ೆಗ ೆ ಈ ಅನುಮ ೇ ಾದ ಅದರ ಸಂಪ ಣ ವರಗಳನು (ಶುರು ಂದ ೊ ೆಯವ ೆ ೆ) ಅಂತ ಾ ಲದ ಗುವಂ ೆ ಾಗೂ ೇಂದ ಪ ಸರ ಮತು ಅರಣ ಸ ಾಲಯದ ಾಲ ಾಣದ ಮತು ಆ ಾ ಾಜ ದ ಅರಣ ಇ ಾ ೆಯ ಾಲ ಾಣದ ಾಕ ೇಕು. ೯) ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶಗ ಂದ ೧೦ ೕ ಯ ಒಳ ೆ ಇರುವ ‘ಪ ಸರ ಪ ಾಣ ಪತ’ ೇ ಾಗುವ ಎ ಾ ೕಜ ೆಗಳನೂ ೨೦೦೬ರ ‘ಪ ಸರದ ೕ ನ ಪ ಾಮ ಪ ೕ ೆ” ೋ ೇಶ ಮೂಲಕ ಯಂತಣ ಾಡ ೇಕು ೧೦) ಈ ರುವ ಅರಣ ಮತು ಪ ಸರ ಸಂಬಂ ೕ ಅನುಮ ೊಡುವ ಯಂತಣ ಸಂ ೆ ಾಗೂ ಾಯ ಗಳನು ಇನಷು ಸು ಾ ಸುವ ಅಗತ ೆ. ಮತು ಅವನು ಸ ಾ ಾಯ ಗತ ೊ ಸುವ ಅಗತ ೆ. ೧೧) ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶಗಳ ರುವ ಾಮಗಳ ಅ ಾಯ ಗತ ಾಗುವ ೕಜ ೆಗಳ ಬ ೆ ಾ ರ ೆ ೆದು ೊಳ ಾಗ ಾಗವ ಸ ೇಕು. ಎ ಾ ೕಜ ೆಗಳ ದ ೇ ಅ ನ ಾಮಸ ೆ ೆ ಅನುಮ ಪ ೆ ರ ೇಕು. ‘ಅರಣ ಹಕು ಗಳ ಾ ೆ’ಯ ರುವ ಈ ೕ ಯ ‘ ಾಮಸ ೆ ೆ ಾ ನ ಯ ಾ ಮತು ಅದ ಂದ ಅನುಮ ’ ಯನು ಕ ಾಯ ಾ ಾ ೊ ಸ ೇಕು. ೧೨) ಾಜ ಸ ಾ ರಗಳ ‘ವನ ೕ ಾ ಾ ’ ಗಳನು ೕ ಸು ಾಗ ಸ ೕಯ ಜನ ೊಂ ೆ ಾ ಮಯ ಾ ೊಳ ೇಕು.
  3. 3. ೧೩) ಾಜ ಸ ಾ ರಗಳ ತ ಣ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶಗಳ ಅ ವೃ ಯಂತ ಣ ಾಗೂ ಸು ರ ಅ ವೃ ಯ ಕ ೆ ೆ ಗಮನ ಹ ಸ ೇಕು ಹ ರು ಅ ವೃ ೆ ೕ ಾ ಹ ಧನ ಾಗೂ ಹಣ ಾಸು ವ ಹ ೆ ೧೩) ಈ ಸ ಯು ಪ ಮಘಟಗಳ ಬ ೕ ಅರಣ ಪ ೇಶವಲ. ಅ ನ ಸಹ ಾರಣ ಗಳ ಜನರೂ ಾ ಸು ಾ ೆ.ಅ ನ ಾಂಸ ಕ ೈ ಧ ವ ಇ ೆ. ಇ ನ ಆ ಕ ಅ ವೃ ಬರುವ ದು ಇ ನ ಸಗ ದತ ೊಡು ೆಗ ಾದ ೕರು, ಅರಣ ಮತು ಪ ಸರ ೇ ಅ ವೃ ಂದ ಎಂದು ಗುರು ಸುತ ೆ. ೧೪) ಎ ಾ ಪ ಮಘಟದ ಾಜ ಗಳ ೇಂದ ಸ ಾ ರ ಂದ ಅನು ಾನ ಪ ೆಯಲು ಯ ಸ ೇಕು. ಇದು ೈಸ ಕ ಸಂಪನೂ ಲಗ ೆ ಬದ ಾ ಪ ೆಯುವ ಾಲದ ೕ ಇರ ೇಕು. ಾ ೆ ಪ ೆದ ಾಲವನು, ೈಸ ಕ ಸಂಪನೂ ಲಗಳನು ಉ ಸುವ ಒ ೆಯ ಾಯ ಗ ೆ ಬಳಸ ೇಕು. ಇದರ ಒಂ ಷು ಹಣವನು ಾಜ ಇಟು ೊಂಡು ಮ ೊಂ ಷನು ಸ ೕಯ ಪ ಸರ ೆ ೊಡ ೇಕು ( ೇ ೆ ಾಷ ಗಳ ಇರುವಂ ೆ). ಈ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶದ ಅರಣ ದ ಉ ಾ ದ ೆ ೆ ಾಗೂ ಅರ ಾ ಾ ತ ೕವ ೋ ಾಯಗ ೆ ೕಗ ಾಗ ೇಕು. ಇದರ ೊ ೆ ೧೪ ೇ ಹಣ ಾಸು ಆ ೕಗ ಾಜ ಗ ೆ ಅರಣ ಮತು ಪ ಸರ ಉ ಸುವ ಸಲು ಾ ೧೩ ೇ ಹಣ ಾಸು ಆ ೕಗ ೊಟದ ಂತ ಾ ಅನು ಾನವನು ೊಡಲು ಗಮನ ೊಡ ೇಕು. ೧೫) ಪ ಮಘಟದ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಮತು ಇತರ ಪ ೇಶಗಳ “ಪ ಸರ ಂದ ಪ ೆಯುವ ಪ ೕಜನಗ ೆ ಹಣಸಂ ಾಯ” ವ ವ ೆಯನು ರೂ ಸ ೇಕು. ಅ ಾ ಾಜ ಗಳ ಈ ೕ ಯ ಉಪಕ ಮಗಳನು ಾಡಲು ಮುಂ ಾದ ೆ ಮು ಾ ಮತು ಾಮಪಂ ಾಯ ಗಳ ೊ ೆ ಸಂ ಾದ ಾಧ ೆಗಳ ೆ ೆದು ೊಳ ತ ೆ. ೧೬) ೕಜ ಾ ಆ ೕಗವ ‘ಪ ಮ ಘಟ ಸು ರ ಅ ವೃ ಾ ೇಷ ಂದನು ಾ ಸ ೇಕು. ಈ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶಗಳ ವ ಹ ೆ ೆ ಾಗೂ ಪ ಸರ ೇ ಅ ವೃ ೆ ಬಳಸಲ ಡ ೇಕು. ೧೭) 14 ೇ ಹಣ ಾಸು ಆ ೕಗವ “ ಾ ಾ ಕ ೇ ೆಗ ೆ ಹಣಸಂ ಾಯ” ವನು ಪ ಮಘಟಗ ೆ ೊಡುವಂ ೆ ಗಮನ ಹ ಸ ೇಕು ಮತು ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶಗ ೆ ಧನ ಸ ಾಯವನು ೕಡ ೇಕು. ಇದು ಅ ನ ಸ ೕಯ ಾ ಗ ೆ ೇ ೆ ೇರ ಾ ತಲುಪ ತ ೆ ಂದು ಗಮನ ಹ ಸ ೇಕು. ೧೮) ೕಜ ಾ ಆ ೕಗವ ಪ ಸುತ ಪ ಸರದ ಕು ಾದ ೆಲಸಗಳ ಾಧ ಾಜ ಗಳನು ವ ೕ ಕ ಸಲು ಸೂಚ ಂಕ ಂದನು ಅ ವೃ ಪ ಸು ೆ. ಇದರ ಆ ಾರದ ೕ ೆ ಾಜ ಗ ೆ ಧನಸ ಾಯವನು ಾಡ ೇಕು. ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶಗಳ ‘ಧ ಾತ ಕ ಹಣಸ ಾಯ’ವನು ಪ ೆಯ ೇಕು ಮತು ಇದು ೇರ ಾ ಾ ೕಣ ಸಮು ಾಯಗ ೆ ತಲುಪ ೇಕು.
  4. 4. ೧೯) ೧೨ ೇ ಪಂಚ ಾ ಕ ೕಜ ೆಯ ‘ ಪ ಮಘಟ ಅ ವೃ ಾಯ ಕ ಮ’ ಜ ಾಯನ ಪ ೇಶ ಮತು ಪ ಸರ ಸೂ ೆ ಾಗೂ ಜನರ ಅ ವೃ ಯನು ಒಳ ೊಂ ತು. ಪ ಸರ ೆ ಕ ಷ ಧ ೆ , ಸು ರ ಅ ವೃ ಮತು ೕವ ೋ ಾಯಗಳನು ಒಳ ೊಂ ತು. ಇದನು ಗಮನದ ಟು ೊಂಡು ಸ ಈ ೕ ಾರಸು ಗಳನು ೊಡುತ ೆ ಅ) ಪ ಮಘಟಗಳ ಅ ವೃ ಾಯ ಕ ಮವನು ೧೦೦೦ ೋ ಅನು ಾನ ೊಂ ೆ ಮುಂದುವ ಸ ೇಕು ಆ) ಈ ಾಯ ಕ ಮ ೆ ೇಷ ಾನ ೆ ೊಡ ೇಕು ಾಗೂ ೇಂದ ಮತು ಾಜ ಗಳ ೯೦:೧೦ ಅನು ಾತದ ೆಚವನು ಹಂ ೊಳ ೇಕು. ಇ) ಈ ಸ ಯ ಾರಸುಗಳನು ಾ ಾಡಲು ಮತು ಾ ಇಡಲು ಆರು ಾಜ ಗಳ ಮುಖ ಮಂ ಗಳ ೊ ಳ ೊಂಡ ಉನತ ಸ ಯನು ಪ ನರ ಚ ೆ ಾಡ ೇಕು. ಾಲ ಾಲ ೆ ಇದನು ಮ ಸಲು ಮತು ಆ ಾ ಪ ೇಶ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ ಣ ಯಗಳನು ೆ ೆದು ೊಳಲು ಅನು ಾಗ ೇಕು. ಈ) ಾಜ ಮಟದ ‘ಪ ಮಘಟ ೆ ಸಂಬಂ ದ ೆ ಒಂದನು ೆ ೆಯ ೇಕು. ಈ ಾಗ ೇ ಇದ ೆ ಅದನು ಬಲಪ ಸ ೇಕು. ಈ ೆ ಾಜ ಅರಣ ಇ ಾ ೆ, ಪ ಸರ ಪ ಾಮ ಪ ೕ ಾ ಸ , ೕವ ೈ ಧ ಮಂಡ ಮತು ೇಂದ ಪ ಸರ ಮತು ಅರಣ ಇ ಾ ೆಯ ವಲಯ ಕ ೇ ಗಳ ೊ ೆಗೂ ೆಲಸ ಾಡ ೇಕು. ೨೦) ಈ ನ ಅರಣ ಾನೂನು ಾಸ ಾಗದ ೆ ೆ ರುವ ಅರಣ ೆ ೆಸು ೆ ೆ ೕ ಾ ಹವನು ೊಡ ರುವ ದ ಂದ, ಆ ಾನೂನನು ಪ ನರವ ೋಕನ ೆ ಒಳಪ ಪ ನರ ಚ ೆ ಾಡ ೇಕು. ರು ಅರಣ ಉತ ನಗಳನು ( ರು ೇ ದಂ ೆ) ಅರಣ ಾ ಗಳ ಅಭು ದಯ ಾ ೕ ಾ ಸ ೇಕು. ೨೧) ಪ ಮಘಟದ ಕೃ ಯನು ಉ ೇ ಸುವ ದೃ ಂದ ೆ ೆ ಾರ ೆ ಾವಯವ ಕೃ ಾಡಲು ೕ ಾ ಹಧನ ೊಡ ೇಕು. ಮತು ಅಂತಹ ಉತ ನಗಳನು ಶ ಾರುಕ ೆಯ ಷ “ ಾಂ ’’ ನ ಯ ಾ ಾಟ ಾಡುವ ದ ೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ೇಕು. ೨೨) ಪ ಾ ೋದ ಮವನು ೕ ಾ ಸುವ ದೃ ಂದ ಸ ಯು ಈ ೆಳ ನ ಾರಸುಗಳನು ಾಡುತ ೆ ಅ) ಪ ಾಸ ಂದ ಪ ಸರದ ೕ ಾಗುವ ಪ ಾಮಗಳನು ಪ ೕ ಸಲು ಈ ಾಗ ೇ ಇರುವ ಾನೂನುಗಳನು ಬಲಪ ಸ ೇಕು ಆ) ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶಗಳ ಪ ಾ ೋದ ಮ ೕ ಸ ೕಯ ೆ ಾ ೕಕತ ಮತು ಅನುಕೂಲಗಳನು ೊಡ ೇಕು ಇ) ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶಗಳ ರುವ ಎ ಾ ಪ ಾ ೕ ೇಂದ ಗಳನು ಪ ಸರವನು ಸಂರ ಸುವ ಂದ ಉಸು ಾ ಾಡ ೇಕು ೊ ೆ ೆ ಪ ಸರದ ೕ ೆ ಪ ಾಮವನು ಪ ೕ ಸ ೇಕು.
  5. 5. ಪ ಮಘಟ ಾ ರ ಸ ಾ ಮತು ಉಸು ಾ ೇಂದ ೨೩) ಪ ಮಘಟದ ಾ ಾ ಕ ವ ವ ೆಯ ಸಂರ ೆ, ರ ೆ ಮತು ಪ ನುರು ೕವನ ಮತು ಸು ರ ಅ ವೃ ಯ ಯತ ಾ ಕ ೌಲ ಾಪನ ಇ ೆಲವ ೕಘ ಾ ೕನ ಅವ ಯ ಾ ರುವ ತ ೆ. ಇದನು ಆರು ಾಜ ಗಳ ನ ೕನ ಭೂ ಾ ಾಶ ತಂತ ಾನ ಉಪ ೕ ಾಡ ೇ ಾಗುತ ೆ. ಾ ಾ ಈ ಉ ೇಶ ಾ ಒಂದು ೇಂದ ವನು ೇಂದ ಅರಣ ಮತು ಪ ಸರ ಇ ಾ ೆಯ ಾವ ಾದರೂ ಒಂದು ಾಜ ದ ಾ ಸ ೇಕು. ೨೪) ಈ ಸ ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶಗಳನು ಗುರು ಸಲು ಬಳ ದ ಾನವನು ಾಷ ದ ೇ ೆ ೆಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸ ಯು ಅವ ೋ ದ ೇಷ ಾ ೆ ಗಳ : ಸ ಇತರ ಾಜ ಗಳ ಾ ೆಕಗಳನು ಪ ೕ ದರೂ ನಮ ೆ ಪ ಸುತ ಾ ರುವ ಕ ಾ ಟಕದ ೕಜ ೆ ೆ ಏನು ೇ ೆ ಎಂಬುದನು ಇ ೊಡ ಾ ೆ. ಕ ಾ ಟಕದ ‘ಗುಂಡ ’ ಜಲ ದು ೕಜ ೆಯನು ಸ ಪ ೕ ೆ. ಈ ೕಜ ೆ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಂ ೆ ಬಹಳ ಾಗರೂಕ ೆ ಂದ, ಎಚ ೆ ಂದ ಮುಂದ ಇಡ ೇಕು ಎಂದು ಸ ೇ ೆ. ಇ ನ ಾ ಾ ಕ ವ ವ ೆ ೆ ತಕ ಂ ೆ ಅ ೆಕ ನ ೆಳ ಾಗ ೆ ಹ ಯುವ ೕ ನ ಪ ಾಣವನು ೌಲ ಾಪನವನು ಾಡ ೇಕು. ಈ ೕ ಯ ಪ ನರವ ೋಕನ ಾಗ ೆ ೕಜ ೆಯನು ಮುಂದುವ ಸುವ ಾ ಲ ಎಂ ೆ. ಈ ೕಜ ೆ ಂ ಾಗುವ ಾ ನ ಾಶವನು ಪ ೕ ಸ ೇಕು. ಸ ಯು ಾ ಾ ಕ ಸೂ ಪ ೇಶಗಳ ಜಲ ದು ೕಜ ೆಗಳನು ಸಂಪ ಣ ೇ ಲ. ಆದ ೆ ಪ ಸರ ಮತು ಇಂಧನದ ಅಗತ ೆಗಳನು ಸ ದೂ ೊಂಡು ೋಗುವಂ ೆ ೇ ಶನ ೕ ೆ. ಈ ಸ ಯ ಎ ಾ ಾರಸುಗಳನು ಾ ೆ ತರುವ ದು ೇಂದ ಅರಣ ಮತು ಪ ಸರ ಸ ಾಲಯದು, ಇದನು ಸ ಷ ಾ ೇ ೆ.
  6. 6. ಸ ಯ ವರ ಯ ಸೂ ಾ ಾ ಕ ವಲಯ (ಇ ಎ ಎ) ಎಂದು ಗುರು ರುವ ಕ ಾ ಟಕದ ಹ ಗಳ ವರ

×