Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SDN و NFV معرفی

439 views

Published on

در این ارائه ابتدا SDN که ازآن به عنوان انقلابی در حوزه شبکه و ارتباطات یاد می شود، معرفی گردید. ویژگی های این معماری و الگوی جدید مطرح شد. سپس به بررسی مزایا و رویکردهای این معماری و همچنین گستردگی کاربردهای SDN پرداخته شد.

پس از آن NFV تشریح گردید. رویکرد کلی و مزایای NFV مطرح شد و درنهایت تفاوت¬های بین NFV و SDN مورد بحث قرار گرفت.

در بخش بعد به معرفی OpenFlow، اجزا، نحوه کارکرد آن و انواع Table های آن پرداخته شد. سپس ارتباط SDN و OpenFlow شرح داده شد.

بخش آخر به تشریح SDN Controllerها اختصاص داشت که انواع کنترلرهای متن باز و تجاری مطرح شد. سپس با جزییات بیشتری دو کنترلر OpenDaylight و ONOS معرفی و تشریح گردید.

در بخش نتیجه گیری به تاثیر نهایی این فناوری ها، روندهای تجاری آن، تجربه واقعی از پذیرش و پیاده سازی و همچنین آینده این حوزه پرداخته شد.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

SDN و NFV معرفی

 1. 1. ‫محمد‬‫زبردست‬ m.zebardast@gmail.com ‫مرداد‬96 https://meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup
 2. 2. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫فهرست‬‫مباحث‬ ‫مقدمه‬‫ای‬‫بر‬SDN ‫مقدمه‬‫ای‬‫بر‬NFV ‫مختصری‬‫بر‬OpenFlow ‫مختصری‬‫بر‬SDN Controller ‫آزمون‬‫یک‬‫سناریوی‬‫شبیه‬‫سازی‬‫برای‬‫آشنایی‬‫با‬SDN Controller 2
 3. 3. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬ 3 ‫ترمیناله‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ Multi terminal Systems ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫عصر‬PC‫ها‬ LAN and PC’s
 4. 4. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬ 4 ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ،‫اینترنت‬ ‫عصر‬‫اجتماعی‬ Social , Mobile and Internet Age
 5. 5. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫تکامل‬ ‫سیر‬Network/Server provisioning 5
 6. 6. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫تکامل‬ ‫سیر‬Network/Server provisioning 6
 7. 7. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫است؟‬ ‫نیاز‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫جدیدی‬ ‫معماری‬ ‫به‬ ‫چرا‬ 7 ‫ظهور‬‫و‬‫پیشرفت‬‫چشمگیر‬‫فناوری‬‫ها‬‫و‬‫سرویس‬‫های‬‫ابری‬(Cloud) ‫جهش‬‫قابلیت‬،‫ها‬‫فناوری‬‫ها‬‫و‬‫کاربردهای‬‫مجازی‬‫سازی‬‫در‬‫حوزه‬‫های‬‫چون‬Compute/Storage Virtualization ‫تغییر‬‫الگوهای‬‫ترافیکی‬‫و‬‫پیدایش‬‫الگوهای‬‫ارتباط‬‫ماشین‬‫با‬‫ماشین‬‫به‬‫ویژه‬‫در‬‫فناوری‬‫ه‬‫ای‬‫نوینی‬ ‫چون‬IoT،Mobile‫و‬... ‫توسعه‬‫سریع‬‫روندهای‬‫فناوری‬IoT‫و‬Mobile ‫ارتباطی‬ ،‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ،‫پردازش‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬(communication)‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫کاربردهای‬IoT‫محتوا‬ ‫فزاینده‬ ‫رشد‬ ‫و‬‫فردی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫کاربردهای‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫توسعه‬‫سریع‬‫فناوری‬‫های‬Big Data ‫وابستگی‬‫همه‬‫فناوری‬‫های‬‫نوین‬‫به‬‫زیرساخت‬IT ‫باال‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬ ‫با‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ،‫چابک‬ ‫ساختاری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
 8. 8. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫است؟‬ ‫نیاز‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫جدیدی‬ ‫معماری‬ ‫به‬ ‫چرا‬(‫ادامه‬) ‫نتیجه‬: ‫ناکارآمدی‬‫چون‬ ‫نیازهایی‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫سنتی‬ ‫الگوهای‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫گسترش‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫حیطهای‬ ‫مدرن‬ ‫پردازشی‬‫امروزی‬ SDN‫چیست؟‬ ‫معماری‬‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫مدیریت‬ ،‫پویا‬‫صرفه‬ ‫مناسب‬‫امروزی‬ ‫کاربردهای‬ ‫پویای‬ ‫ذات‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫برای‬ 8
 9. 9. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫مقدمه‬‫بر‬ ‫ای‬SDN Software Defined Networking (SDN)‫شبکه‬‫های‬‫تعریف‬‫شده‬‫با‬ ‫نرم‬‫افزار‬ ‫رویکردی‬‫جدیدی‬‫در‬‫معماری‬‫شبکه‬‫های‬‫کامپیوتری‬=‫انقالب‬!! ‫تست‬‫و‬‫آزمون‬‫اولین‬‫سیستم‬‫عملیاتی‬SDN‫در‬‫سال‬2001 SDN‫یعنی‬‫امکان‬،‫برپاسازی‬،‫کنترل‬‫تغییر‬‫و‬‫مدیریت‬‫رفتارهای‬‫شبکه‬‫ب‬‫ه‬‫صورت‬ ‫پویا‬‫و‬‫فارغ‬‫از‬‫کارکردهای‬‫سطح‬‫پایین‬‫توسط‬‫راهبران‬‫شبکه‬ 9
 10. 10. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫ویژگی‬‫های‬‫معماری‬SDN ‫تفکیک‬Data Plane‫از‬Control Plane ‫کارکردهای‬Forwarding‫کنترل‬ ‫کارکردهای‬ ‫از‬‫شبکه‬‫مجزاست‬. ‫قابل‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫به‬‫صورت‬‫مستقیم‬ ‫کنترل‬‫است‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قابل‬ ‫مستقیما‬ ‫شبکه‬(‫ویژگی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫اول‬.) ‫چابک‬ ‫شبک‬ ‫ترافیکی‬ ‫های‬ ‫جریان‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫تنظیم‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫سهولت‬‫برای‬ ‫ه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ 10
 11. 11. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫معماری‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬SDN(‫ادامه‬) ‫مدیریت‬‫و‬‫راهبری‬‫متمرکز‬ ‫کنترلرهای‬SDN‫یک‬ ‫دارای‬‫از‬ ‫کلی‬ ‫دید‬‫شبکه‬ ‫موتور‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫منفرد‬ ‫منطقی‬ ‫سوییچ‬ ‫یک‬‫های‬ ‫سیاست‬‫گذاری‬(Policy Engines) ‫پیکربندی‬‫نرم‬‫افزاری‬ ‫پیکربندی‬‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫امن‬ ،‫مدیریت‬ ،‫سریع‬ ‫و‬ ‫سهل‬ ‫ابزارهای‬Management/Orchestration‫و‬ ‫خودکار‬‫پویا‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫عدم‬ 11
 12. 12. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫معماری‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬SDN(‫ادامه‬) ‫مبتنی‬‫بر‬‫استانداردهای‬‫باز‬‫و‬‫مستقل‬‫از‬‫فروشندگان‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫عملیات‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫سهولت‬SDN‫باز‬ ‫استانداردهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫فرمان‬ ‫صدور‬‫توسط‬ ‫ها‬SDN Controller‫فروشندگان‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروتکل‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫متعدد‬ ‫و‬ ‫خاص‬ 12
 13. 13. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup SDN Overview 13  Separation of control and data planes  Network abstraction  Programmable data plane  Virtualization of the network  Automation and orchestration
 14. 14. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup SDN Overview 14
 15. 15. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫مزایای‬ ‫برترین‬SDN‫چیست؟‬ ‫کاهش‬‫هزینه‬ ‫ارتقای‬‫کارآیی‬‫شبکه‬ ‫افزایش‬‫بهره‬‫وری‬ ‫بهبود‬‫امنیت‬ ... 15
 16. 16. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫خالصه‬SDN 16 SDN Definition Centralization of control of the network via the Separation of control logic to off- device compute, that Enables automation and orchestration of network services via Open programmatic interfaces SDN Benefits Efficiency: optimize existing applications, services, and infrastructure Scale: rapidly grow existing applications and services Innovation: create and deliver new types of applications and services and business models
 17. 17. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup SDN Approach 17
 18. 18. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫اثرات‬SDN‫حوزه‬ ‫در‬‫های‬‫مرتبط‬ ‫کاربردهای‬‫متعددی‬‫در‬‫بسیاری‬‫از‬‫حوزه‬‫های‬‫دیگر‬‫از‬‫جمله‬: Software-Defined mobile networking Software-Defined Radio Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) Software-Defined Local Area Network (SD-LAN) Software-Defined Storage (SDS) Software-Defined Data centers(SDDC) ‫گستردگی‬‫تا‬‫حد‬‫ابداع‬‫واژه‬‫ای‬‫جدید‬ Software Defined Everything (SDx) 18
 19. 19. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫مقدمه‬‫بر‬ ‫ای‬NFV Network Functions Virtualization (NFV)‫یا‬‫مجازی‬‫سازی‬ ‫کارکردهای‬‫شبکه‬ NFV‫معماری‬‫جدید‬،‫طراحی‬‫استقرار‬‫و‬‫مدیریت‬‫سرویس‬‫های‬‫شبکه‬ ‫تفکیک‬‫کارکرد‬‫های‬‫شبکه‬‫از‬‫سخت‬‫افزارهای‬‫اختصاصی‬ ‫درنتیجه‬:‫کارکرد‬ ‫هر‬=‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫استفاده‬‫از‬‫یک‬‫یا‬‫چند‬‫ماشین‬‫مجازی‬‫به‬‫جای‬‫سخت‬‫افزار‬‫ها‬‫ی‬‫سفارشی‬‫برای‬‫ه‬‫ر‬ ‫کارکرد‬ ‫اجرای‬‫مجازی‬ ‫ماشین‬‫روی‬server‫ذخیره‬ ‫تجهیزات‬ ،‫ها‬ ‫سوییچ‬ ،‫ها‬ ‫استاندارد‬ ‫سازی‬‫ابری‬ ‫پردازش‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ابداع‬‫توسط‬Service Provider‫ها‬ ‫هدف‬:‫جدید‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫استقرار‬ ‫به‬ ‫بخشی‬ ‫شتاب‬ 19
 20. 20. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup NFV ‫نمونه‬‫هایی‬‫از‬‫کارکردها‬‫یا‬‫سرویس‬‫های‬‫شبکه‬‫عبارتند‬‫از‬: Router Firewall Load Balancing DPI IDS/IPS Web Application Firewall (WAF) DNS Large Scale NAT Policy Manager (apart from PCRF) DRA (Diameter Routing Agent) and DEA (Diameter Edge Agent ) Forward and Reverse Proxy VPN (SSL Based or IPSEC) based Client to Site DNS Authoritative Application Delivery Controller DDOS/Malware (Distributed Denial of Service) VEPC vCPE 20
 21. 21. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup NFV 21
 22. 22. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫مزایای‬NFV 22
 23. 23. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫مزایای‬NFV(‫ادامه‬) ‫استفاده‬‫از‬‫سخت‬‫افزارهای‬‫همه‬‫منظوره‬(General Purpose) ‫کاهش‬‫هزینه‬‫های‬‫سرمایه‬‫ای‬‫و‬‫عملیاتی‬ ‫استفاده‬‫بهینه‬‫از‬‫سخت‬‫افزارهای‬‫موجود‬ ‫امکان‬‫پاسخگویی‬‫سریع‬‫به‬‫تغییرات‬‫مورد‬‫نیاز‬‫با‬‫باز‬‫پیکربندی‬‫مجدد‬ ‫گسترش‬‫پذیری‬‫باال‬‫و‬‫امکان‬‫افزایش‬‫ظرفیت‬ ‫عدم‬‫وابستگی‬‫به‬‫فروشندگان‬‫خاص‬ ‫سهولت‬‫در‬‫ایجاد‬Multi Tenancy ‫کاهش‬‫ریسک‬ ... 23
 24. 24. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫مقایسه‬SDN‫و‬NFV 24 SDN Innovation NFV Innovation
 25. 25. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup NFV vs SDN 25
 26. 26. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup NFV vs SDN NFV‫با‬SDN‫معادل‬‫نیست‬! ‫به‬‫گمان‬‫بسیاری‬‫مفهوم‬NFV‫از‬SDN‫الگو‬‫گرفته‬‫است‬. ‫این‬‫دو‬‫فناوری‬‫بر‬‫یکدیگر‬‫تاثیر‬‫مستقیم‬‫دارند‬. NFV‫اصراری‬‫بر‬‫جداسازی‬Control Plane/Data Plane‫ندارد‬. ‫بسیاری‬‫از‬‫کارکردها‬‫پیش‬‫تر‬‫توسط‬Service Provider‫ها‬‫مجازی‬ ‫شده‬‫بود‬. 26
 27. 27. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup OpenFlow OpenFlow‫مشابه‬X86 Instruction Set‫شبکه‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫برای‬ ‫یک‬Open Interface‫شبکه‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫برای‬“Black Box” ‫گره‬‫الیه‬ ‫های‬ ‫سوییچ‬ ،‫مسیریابها‬ ‫چون‬ ‫هایی‬2‫و‬3 ‫قابلیت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬Visibility‫و‬Openness‫شبکه‬ ‫در‬ ‫جداسازی‬Control Plane‫و‬Data Plane ‫مجزا‬ ‫کنترلر‬ ‫و‬ ‫سوییچ‬ 27
 28. 28. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup OpenFlow ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬Forwarding Plane‫همچون‬ ‫شبکه‬ ‫تجهیزات‬ ‫مجازی‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫مسیریابهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سوییچ‬(‫بر‬ ‫مبتنی‬Hypervisor) 28
 29. 29. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup Traditional Switch Forwarding 29
 30. 30. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup OpenFlow Switch Forwarding 30
 31. 31. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup OpenFlow 31
 32. 32. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫اجزای‬OpenFlow 32  Flow Table  Secure Channel  OpenFlow Protocol (multiple versions)
 33. 33. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup OpenFlow Controller ‫کانالهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سوییچ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫مدیریت‬OpenFlow ‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬OpenFlow‫از‬ ‫آگاه‬ ‫سوییچ‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ OpenFlow ‫همچون‬ ‫نقشی‬ ‫ایفای‬Control Plane‫سوییچ‬ ‫در‬‫های‬‫سنتی‬ ‫و‬ ‫رایج‬ ‫سوییچ‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جدول‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مسوول‬OpenFlow ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫کنترلر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫توسط‬ ‫سوییچ‬ ‫هر‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬Load Balancing‫و‬Redundancy 33
 34. 34. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup OpenFlow Switch ‫بیش‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫متشکل‬‫یک‬ ‫از‬Flow Table،Group Table‫و‬Meter Table ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬Flow Table‫و‬Group Table‫درمرحله‬Lookup‫یا‬ Forwarding‫هدایت‬ ‫برای‬Packet‫به‬ ‫ها‬‫مناسب‬ ‫پورت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Meter Table‫عملیات‬ ‫برای‬QOS ‫ساده‬:Rate-limiting ‫پیچیده‬:DiffServ‫و‬... 34
 35. 35. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup OpenFlow Tables Flow Table Group Table Meter Table Match fields Priority Counters Instructions Timeout Cookie Group Identifier Group Type Counters Action Buckets Meter Identifier Meter Bands Counters MAC src MAC dst IP src IP dst TCP dport … Action Count * 10:20:. * * * * Port 1 99 * * 217.99.* * * * Table 6 18 * .:38:aa:. * * * * Drop 4 * * * 7.7.9.4 25 * Drop 172 * * * * 69 * Local 19 * * * * * * Controller 2993
 36. 36. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup switch Example: Life of a Packet Flow Table Group Table Group Table Meter Table Next table Action 1 Action 2 Action 3 Next table Action 4 Next table Action 5 Output Action set 35
 37. 37. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫ارتباط‬OpenFlow‫و‬SDN ‫عمومی‬ ‫باور‬ SDN‫همان‬OpenFlow‫است‬. ‫واقعیت‬ OpenFlow‫یک‬Open API ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫استانداردی‬ ‫واسط‬Data Plane‫ها‬ ‫سوییچ‬ 37
 38. 38. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup SDN Controllers ‫کنترلرهای‬‫متن‬‫باز‬(Open Source SDN Controllers) • OpenDaylight • OpenContrail • ONOS • POX • Beacon ( Java Based OpenFlow Controller) • Trema (Ruby-based from NEC) • Ryu (Supported by NTT) ‫کنترلرهای‬‫تجاری‬(Commercial SDN Controllers) • Cisco's Application Centric Infrastructure (ACI) • Brocade SDN Controller (ODL Distribution) • BigSwitch SDN Fabric • Blue Planet SDN Orchestration platform • B4N Controller • Cloudband (Alcatel-Lucent) • Extreme Network One Controller • Inocybe Open Networking Platform (ODL Distribution) 38
 39. 39. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup SDN Controllers(Open Source) 39
 40. 40. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup SDN Controllers(Commercial) 40
 41. 41. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup OpenDaylight Partners 41
 42. 42. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup OpenDaylight Helium Architecture 42
 43. 43. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup OpenDaylight Boron Architecture 43
 44. 44. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ONOS Partners 44
 45. 45. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ONOS Project 45
 46. 46. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ONOS Project 46
 47. 47. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫آتی‬ ‫رویکردهای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫نهایی‬ ‫تاثیر‬ Compute Storage Network Converged Infrastructure 47
 48. 48. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫روندهای‬‫تجاری‬SDN‫و‬NFV SDN‫و‬NFV‫فناوری‬‫های‬‫برجسته‬‫نوظهور‬‫با‬‫توسعه‬‫بازار‬‫گسترده‬‫در‬‫سالهای‬‫اخیر‬ ‫باز‬‫تعریف‬‫معماری‬‫شبکه‬‫توسط‬‫فناوری‬‫های‬SDN‫و‬NFV ‫رشد‬‫بازار‬SDN‫و‬NFV‫از‬2.02‫میلیارد‬‫دالر‬‫در‬‫سال‬2015‫به‬45.12‫میلیارد‬‫دالر‬‫در‬ 2020 ‫سالیانه‬ ‫ترکیبی‬ ‫رشد‬ ‫نرخ‬(CAGR)‫با‬ ‫معادل‬86.1‫از‬ ‫درصد‬2015‫تا‬2020 48
 49. 49. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫تجربه‬‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫پذیرش‬SDN‫و‬NFV 49
 50. 50. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫تحوالت‬‫فناوری‬‫های‬SDN/NFV‫انقالبی‬‫نوین‬‫در‬IT‫و‬ICT ‫فرصتی‬‫مناسب‬‫برای‬‫جبران‬‫شکاف‬‫با‬‫کشورهای‬‫توسعه‬‫یافته‬‫در‬‫حوزه‬‫ش‬‫بکه‬‫و‬ ‫زیرساخت‬ ‫آینده‬‫ای‬‫درخشان‬‫برای‬‫متخصصین‬‫این‬‫حوزه‬‫از‬‫فناوری‬‫ها‬ ‫لزوم‬‫بازنگری‬‫در‬‫طرح‬‫های‬‫توسعه‬‫شبکه‬‫و‬‫زیرساخت‬‫و‬‫خرید‬‫تجهیزات‬ 50
 51. 51. /52 ‫مرداد‬96 https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup ‫تکمیلی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مراجع‬ https://www.slideshare.net/kingstonsmiler/introduction-to-openflow-sdn-and-nfv https://www.slideshare.net/Cloudenablers/introduction-to-sdn-and-nfv-64339595 https://www.slideshare.net/e2m/sdn-nfvday2016 2016 SDN Controller Landscape Is there a Winner? By Marc Cohn (https://events.linuxfoundation.org/sites/events/files/slides/3%20%202016%20ONS%20ONF%20 Mkt%20Opp%20Controller%20Landscape%20RChua%20Mar%2014%202016.pdf) http://go.bigswitch.com/rs/974-WXR-561/images/The%20Path%20To%20SDN%20Final.pdf http://www.slideshare.net/nyechiel/nfv-meetup-by-red-hat-january-2015 http://opennetworkingfoundation.org https://www.opnfv.org http://opendaylight.org http://onosproject.org https://osrg.github.io/ryu http://openswitch.net http://sdnhub.org https://www.sdxcentral.com … 51
 52. 52. ‫با‬‫تشکر‬‫از‬‫راهبران‬‫گروه‬‫کاربران‬‫لینوکس‬‫مشهد‬(‫مشهد‬‫ال‬‫گ‬) http://mashhadlug.org https://www.meetup.com/Mashhad-OpenDaylight-Meetup

×