SlideShare a Scribd company logo

سایت ایران آزادی.docx

ایران آزادی برای ترویج آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریسم فعالیت می‌کند.

1 of 2
Download to read offline
‫نیا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬‫ز‬‫یآ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫رو‬ ‫جیت‬ ‫د‬ ‫ا‬‫ز‬‫یآ‬، ‫ر‬ ‫اب‬‫ر‬ ‫یب‬، ‫اس‬‫ر‬ ‫وک‬ ‫یدم‬،
‫قوق‬ ‫ح‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫کوال‬ ‫س‬ ‫سمی‬ ‫عال‬ ‫تیف‬ ‫ندیم‬ ‫ک‬.
‫سا‬ ‫تی‬ ‫نیا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬‫ز‬‫یآ‬
‫قامات‬ ‫م‬ ‫نیا‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫اعدام‬ ‫یها‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫یجمع‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د؟‬ ‫دادن‬
‫نا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ارش‬‫ز‬ ‫گ‬ ‫ند‬ ‫نیچ‬ ‫دان‬ ‫یزن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ان‬‫زم‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫رج‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫نیاو‬ ‫ان‬‫ر‬‫ه‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫اواخر‬
‫هیت‬ ‫ا‬‫رم‬ ۱۳۶۷ ‫بوس‬ ‫مح‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫از‬ ‫ذ‬ ‫رشیپ‬ ‫ه‬ ‫نام‬ ‫ع‬‫ط‬ ‫ق‬ ۵۹۸ ‫شورا‬ ‫ی‬ ‫تیامن‬ ‫ان‬‫سازم‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫انیپ‬ ‫سم‬ ‫یر‬
‫نگ‬ ‫ج‬ ‫شت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫سال‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫اق‬‫ر‬ ‫ع‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫یا‬،‫ان‬‫ر‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫دام‬ ‫اق‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫دانز‬ ‫انین‬
‫یاسیس‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫فک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ور‬ ‫ط‬ ‫هان‬ ‫اگ‬ ‫ین‬ ‫ل‬ ‫هیک‬ ‫ها‬ ‫ات‬ ‫الق‬‫م‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫حال‬ ‫عل‬ ‫قیت‬
‫د‬ ‫آوردن‬
‫ر‬‫د‬.
‫در‬ ‫آن‬ ، ‫دوره‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫قا‬ ‫دیع‬ ‫یاسیس‬ ‫خود‬ ‫و‬‫ازج‬ ‫ب‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫یم‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫نیم‬‫ا‬‫ز‬
‫ادار‬ ‫یوف‬ ‫هاآن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫مان‬ ‫حاک‬ ‫نیا‬‫ا‬‫ر‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ند‬ ‫یب‬ ‫یم‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫قامات‬ ‫م‬ ‫بل‬ ‫ق‬ ‫از‬ ‫تان‬ ‫س‬ ‫اب‬ ‫ت‬ ۱۹۸۸ ‫ند‬ ‫نیچ‬ ‫ار‬ ‫ب‬
‫نیا‬ ‫ار‬ ‫ک‬ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫داد‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫دان‬ ‫یانیزن‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫قادات‬ ‫ت‬ ‫اع‬ «‫توار‬ ‫س‬ ‫»ا‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ز‬
‫ن‬ ‫یم‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬.
‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫رخ‬ ‫یب‬ ‫یروا‬،‫ات‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نیهم‬ ‫لیدل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ‫بود‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ایآ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نوان‬ ‫ع‬ ‫خش‬ ‫یب‬
‫از‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫دیجد‬ ‫ای‬ ‫کی‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫تمال‬ ‫یاح‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫صاح‬ ‫م‬ ‫یم‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫ند‬ ‫نیچ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫در‬
‫اواخر‬ ‫هیژوئ‬ ‫و‬ ‫لیاوا‬ ،‫ست‬ ‫و‬ ‫آگ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫الش‬ ‫ت‬ ‫یها‬ ‫شد‬ ‫یدی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫جدا‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ز‬
‫ت‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ز‬
‫ن‬ ‫یم‬ ‫هن‬ ‫گ‬
‫ز‬
‫ت‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫یها‬ ‫ع‬ ‫یواق‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫هان‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬.
‫ت‬ ‫سواال‬ ‫اتیه‬ ‫گ‬
‫ر‬ ‫م‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷
‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫یب‬،‫لل‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫سؤاال‬ ‫رح‬‫ط‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫شد‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫هیک‬ ‫ت‬ ‫گ‬
‫ر‬ ‫م‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫از‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬
‫یاسیس‬ ‫نیچن‬ ‫د؛‬ ‫ودن‬ ‫ب‬
‫ایآ‬ ‫ه‬ ‫آماد‬ ‫کوم‬ ‫مح‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫ان‬‫سازم‬ ‫نیمجاهد‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ر‬
‫ن‬ ‫یره‬ ‫آن‬ ‫ست‬ ‫د؟یه‬
‫ایآ‬ ‫یآمادگ‬ ‫از‬‫ر‬ ‫اب‬ «‫ه‬ ‫وب‬ ‫»ت‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫قا‬ ‫دیع‬ ‫و‬ ‫عال‬ ‫تیف‬ ‫یها‬ ‫یاسیس‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫د؟یدار‬
‫ایآ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫هور‬ ‫یجم‬ ‫الم‬‫س‬ ‫یا‬ ‫الم‬ ‫اع‬ ‫ادار‬ ‫یوف‬ ‫نیم‬ ‫د؟یک‬
‫ایآ‬ ‫ز‬
‫دیحاض‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫مک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫هور‬ ‫یجم‬ ‫الم‬‫س‬ ‫یا‬ ‫از‬ ‫کی‬ ‫دانیم‬ ‫نیم‬ ‫عال‬ ‫ف‬ ‫بور‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫د؟یک‬
‫ایآ‬ ‫ز‬
‫دیحاض‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫این‬ ‫یروه‬ ‫لح‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫هور‬ ‫یجم‬ ‫الم‬‫س‬ ‫یا‬ ‫پ‬ ‫دیب‬ ‫دیون‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫نیمجاهد‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫نگ‬ ‫ج‬ ‫د؟یب‬
‫ایآ‬ ‫از‬ ‫قا‬ ‫یرف‬ ‫ق‬ ‫ساب‬ ‫سوس‬ ‫یجا‬ ‫ه‬ ‫دیخوا‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫العات‬ ‫یاط‬ «‫کار‬ ‫م‬‫»یه‬ ‫ه‬ ‫دیخوا‬ ‫رد؟‬ ‫ک‬
‫ایآ‬ ‫ز‬
‫دیحاض‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫جوخ‬ ‫یها‬ ‫دازیت‬ ‫ان‬‫ر‬‫ی‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ر‬
‫ش‬ ‫ن‬ ‫د؟یک‬
‫ایآ‬ ‫ز‬
‫دیحاض‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ضا‬ ‫یاع‬ ‫ان‬‫سازم‬ ‫نیمجاهد‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دار‬ ‫د؟یزیاویب‬
‫ایآ‬ ‫شما‬ ‫لمان‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ست‬ ‫د؟یه‬ ‫ایآ‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫یم‬ ‫؟یخون‬ ‫ایآ‬ ‫آن‬
‫ر‬ ‫ق‬ ‫یم‬ ‫؟یخوان‬
‫یب‬‫ن‬ ‫ش‬ ‫خوان‬ ‫دیب‬
‫ه‬ ‫وا‬ ‫یگ‬ ‫غر‬‫ص‬ ‫ا‬ ‫هد‬ ‫هیم‬ ‫اد‬‫ز‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ان‬‫ازم‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫گ؛‬
‫ر‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫دادگ‬ ‫دیحم‬ ‫ور‬ ‫ین‬ ‫در‬ ‫دورس‬
‫ح‬ ‫ر‬
‫یش‬ ‫رخ‬ ‫یب‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫مون‬ ‫ن‬
‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫اق‬ ‫یب‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫مان‬ ‫ح‬ ‫ر‬
‫ش‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ا‬‫روه‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫ظر‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫هیک‬ ‫ت‬
‫ه‬ ‫رد‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫شون‬ ‫و‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫یم‬ ‫دید‬ ‫دن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫اعدام‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫ب‬ ‫یم‬ ،‫د‬ ‫شدن‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫جم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫لیدل‬
‫ه‬ ‫نج‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫شان‬ ‫حال‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫دو‬ ‫تیروا‬ ‫از‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ،‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫او‬ ‫ک‬ ‫ثار‬ ‫ین‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ال‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬
‫ع‬ ‫ض‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫دان‬ ‫یزن‬ ‫رید‬ ‫یگ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫لیدل‬ ‫هیا‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ین‬ ‫ست‬ ‫وان‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫رود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫چوب‬
‫دار‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫ب‬ ‫شد‬ .
‫ار‬ ‫خیت‬ ‫قیدق‬ ‫ها‬ ‫یاعدام‬ ‫هجمع‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ید‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ‫ین‬،‫ست‬ ‫اما‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫ش‬ ‫ار‬‫ز‬ ‫یگ‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫ی‬،‫ان‬ ‫نیا‬ ‫ها‬ ‫اعدام‬
‫ا‬
‫ح‬
‫احتمات‬ ‫نیب‬ ۵ ‫ا‬ ‫ت‬ ۳۰ ‫هیژوئ‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫یزن‬ ‫نیاو‬ ‫و‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫رخ‬ ‫د‬ ‫ان‬‫داده‬. ‫ولجد‬ ‫ان‬‫یزم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬
‫ها‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫ی‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫یپ‬،‫خت‬ ‫ت‬ ،‫ان‬‫ر‬‫ه‬ ‫ت‬ ‫فاوت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ست‬ ‫ا‬.
‫ارش‬‫ز‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫للیب‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قل‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫دگ‬ ‫ان‬‫ازم‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫ویم‬ ‫دیگ‬: ‫عد‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫یمدت‬
‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ین‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫داخل‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫اعدام‬ ‫رد‬ ‫ب‬. ‫ت‬ ‫یوق‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫او‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫ند‬ ‫چ‬ ‫ه‬ ‫ظ‬‫ح‬ ‫ل‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ند‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ی‬‫نی‬
‫ش‬ ‫دیک‬ ‫و‬ ‫ساد‬ ‫اج‬ ‫عدد‬‫ت‬ ‫یم‬ ‫را‬ ‫دمید‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫یرو‬ ‫نیزم‬ ‫ه‬ ‫ند‬ ‫اک‬‫ر‬ ‫پ‬ ‫ه‬ ‫شد‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬.
‫حدود‬ ۱۲ ‫ندل‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ۱۲ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫یب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نیآو‬‫ا‬‫ز‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ها‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫غول‬‫ش‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫آورد‬ ‫ش‬ ‫عی‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫و‬
‫ز‬
‫ت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ردن‬ ‫گ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ها‬ ‫اها‬ ‫یپ‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫نیآو‬‫ا‬‫ز‬ ‫را‬ ‫شیم‬ ‫دیک‬ ‫دن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫هیا‬ ‫ک‬ ‫ن‬
‫جان‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫ست‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫…دادن‬
‫من‬ ‫عدا‬ ‫یدت‬ ‫از‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫دمید‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫عار‬‫ش‬ ‫دیم‬ ‫دادن‬ ‫و‬ ‫نیا‬ ‫اعث‬ ‫ب‬ ‫شد‬ ‫ها‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫اریب‬ ‫یه‬‫ن‬ ‫س‬ ‫کی‬
‫د‬ ‫شون‬ . [‫یکی‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ئوال‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫شد‬ ‫ار‬ ‫دان‬ ‫]زن‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫حم‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زد‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ادیف‬ ‫زد‬: «‫هایا‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫ش‬ ‫عی‬ ‫کش‬ ‫!دیب‬
‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫مام‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫»!ک‬ ‫م‬ ‫ین‬ ‫م‬ ‫دان‬ ‫عدش‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫چ‬ ‫شد‬ .
‫رید‬ ‫گ‬ ‫تم‬ ‫س‬ ‫توان‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫تمیب‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫تم‬ ‫رف‬. ‫زیچ‬ ‫عد‬ ‫یب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ساس‬ ‫اح‬ ‫ردم‬ ‫ک‬ ‫نیا‬ ‫ود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫یرو‬ ‫م‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫آب‬
‫یم‬ ‫ند‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ین‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫رونیب‬ ‫ش‬ ‫دیک‬.
‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫هادت‬ ‫ش‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫و‬ ‫رخ‬ ‫یب‬ ‫از‬ ،‫ان‬‫مورخ‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ،‫اوت‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫اعدام‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫اب‬‫ز‬‫اح‬ ‫چپ‬
‫ش‬‫ن‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫دادن‬. [‫هادت‬ ‫ش‬ ‫محمد‬ ‫د‬ ‫زن‬ ‫از‬ ‫شاهدان‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫دادگ‬ ‫دورس‬ ‫بان‬ ‫]یآل‬
‫سیام‬‫نیرح‬ ‫بود‬ ‫ه‬ ‫یب‬ ‫هک‬ ‫در‬ ‫ان‬‫زم‬ ‫ها‬ ‫اعدام‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫یم‬،‫رد‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ات‬‫ر‬ ‫خاط‬ ‫خود‬ ‫وض‬ ‫حیت‬
‫دهدیم‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫رید‬ ‫گ‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫ب‬ ‫ز‬
‫ض‬ ‫و‬ ‫تم‬ ‫ش‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫ندیم‬ ‫ده‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ول‬ ‫ق‬
‫ند‬ ‫ده‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫ند‬ ‫خوان‬ ‫ب‬.
‫در‬ ۱۴ ‫رداد‬‫م‬ ۱۳۶۷، ‫کر‬ ‫بدال‬ ‫میع‬ ‫سو‬ ‫یمو‬ ‫ب‬‫یلیارد‬، ‫سیرئ‬ ‫ت‬ ‫وق‬ ‫وانید‬ ‫یعال‬ ‫شور‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ضااع‬ ‫ی‬
‫شورا‬ ‫ی‬ ‫یعال‬ ‫ضا‬ ‫ق‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫یا‬،‫ان‬‫ر‬ ‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬‫ر‬‫ًاه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫یخ‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ع‬‫جم‬ ‫ان‬‫ر‬‫ه‬ ‫ت‬ ‫اهر‬ً ‫شد‬ ‫و‬ ‫نان‬ ‫سخ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫ب‬‫ز‬ ‫د‬ ‫ان‬‫ر‬ ‫ه‬ ‫ک‬
‫نا‬ ‫ع‬ ‫یم‬ ‫آن‬ ‫اعدام‬ ‫ه‬ ‫د‬‫ن‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫ود‬ ‫ب‬.
‫ما‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫وئ‬ ‫ریت‬ ‫ت‬ ‫نیا‬‫ا‬‫ر‬ ‫د‬‫ا‬‫ز‬‫یآ‬ ‫بال‬ ‫دن‬ ‫ن‬ ‫دیک‬
‫ہوا‬ ‫۔‬ ‫ے‬
‫ہ‬
Visit more information: :-https://fa.iranfreedom.org/

Recommended

شکنجه و اعدام و سرکوب
شکنجه و اعدام و سرکوبشکنجه و اعدام و سرکوب
شکنجه و اعدام و سرکوبAnwarkhanMalik
 
آینده است، پیشگویی حوادث Perse
آینده است، پیشگویی حوادث Perseآینده است، پیشگویی حوادث Perse
آینده است، پیشگویی حوادث PerseJean-Jacques PUGIN
 
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
 

More Related Content

Similar to سایت ایران آزادی.docx

مقصود حسنی اور سائینسی ادب
 مقصود حسنی اور سائینسی ادب مقصود حسنی اور سائینسی ادب
مقصود حسنی اور سائینسی ادبmaqsood hasni
 
Kabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hota
Kabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hotaKabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hota
Kabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hotaIbnay Muneeb
 
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
 
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
 
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
 
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
 
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)VogelDenise
 
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
 
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
 
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحثالباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحثmuslimthaer
 
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنارdaryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنارmehran sultany nezhad
 
گزارش مشروح کارآموزی
گزارش مشروح کارآموزیگزارش مشروح کارآموزی
گزارش مشروح کارآموزیhesam abbaspour
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)VogelDenise
 
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
 گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدماتmaqsood hasni
 
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانینظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
 
Ilyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab finalIlyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab finalSage Razvi
 
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمن وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
 
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیبود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
 
زبان‘ حدود اور اصلاح زبان
زبان‘ حدود اور اصلاح زبانزبان‘ حدود اور اصلاح زبان
زبان‘ حدود اور اصلاح زبانmaqsood hasni
 

Similar to سایت ایران آزادی.docx (20)

مقصود حسنی اور سائینسی ادب
 مقصود حسنی اور سائینسی ادب مقصود حسنی اور سائینسی ادب
مقصود حسنی اور سائینسی ادب
 
Kabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hota
Kabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hotaKabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hota
Kabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hota
 
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
 
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحثالباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
 
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنارdaryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار
 
گزارش مشروح کارآموزی
گزارش مشروح کارآموزیگزارش مشروح کارآموزی
گزارش مشروح کارآموزی
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
 
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
 گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
 
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانینظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 
Ilyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab finalIlyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab final
 
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمن وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیبود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 
زبان‘ حدود اور اصلاح زبان
زبان‘ حدود اور اصلاح زبانزبان‘ حدود اور اصلاح زبان
زبان‘ حدود اور اصلاح زبان
 

More from MohammadRizwan126 (20)

mudanzas sevilla
mudanzas sevillamudanzas sevilla
mudanzas sevilla
 
economics notes.pdf
economics notes.pdfeconomics notes.pdf
economics notes.pdf
 
荃灣西泰國菜
荃灣西泰國菜荃灣西泰國菜
荃灣西泰國菜
 
تسجيل علامات تجارية.pdf
تسجيل علامات تجارية.pdfتسجيل علامات تجارية.pdf
تسجيل علامات تجارية.pdf
 
افضل شركة تجارية.pdf
افضل شركة تجارية.pdfافضل شركة تجارية.pdf
افضل شركة تجارية.pdf
 
Human experimentation.pdf
Human experimentation.pdfHuman experimentation.pdf
Human experimentation.pdf
 
mütze bedrucken.pdf
mütze bedrucken.pdfmütze bedrucken.pdf
mütze bedrucken.pdf
 
Unlock Soft, Shiny Hair.pdf
Unlock Soft, Shiny Hair.pdfUnlock Soft, Shiny Hair.pdf
Unlock Soft, Shiny Hair.pdf
 
Scope 12 inspectie.pdf
Scope 12 inspectie.pdfScope 12 inspectie.pdf
Scope 12 inspectie.pdf
 
bikes near me.pdf
bikes near me.pdfbikes near me.pdf
bikes near me.pdf
 
jacken bedrucken.pdf
jacken bedrucken.pdfjacken bedrucken.pdf
jacken bedrucken.pdf
 
vacuna rotavirus.pdf
vacuna rotavirus.pdfvacuna rotavirus.pdf
vacuna rotavirus.pdf
 
Sri Bhaktanjaneya Sweets.pdf
Sri Bhaktanjaneya Sweets.pdfSri Bhaktanjaneya Sweets.pdf
Sri Bhaktanjaneya Sweets.pdf
 
cittadinanza italiana.pdf
cittadinanza italiana.pdfcittadinanza italiana.pdf
cittadinanza italiana.pdf
 
Winter Tracksuits.pdf
Winter Tracksuits.pdfWinter Tracksuits.pdf
Winter Tracksuits.pdf
 
vacunas influenza.pdf
vacunas influenza.pdfvacunas influenza.pdf
vacunas influenza.pdf
 
bicycle to rent near me.pdf
bicycle to rent near me.pdfbicycle to rent near me.pdf
bicycle to rent near me.pdf
 
servizi immigrazione.pdf
servizi immigrazione.pdfservizi immigrazione.pdf
servizi immigrazione.pdf
 
Stalking.docx
Stalking.docxStalking.docx
Stalking.docx
 
t-shirt bedrucken münchen.pdf
t-shirt bedrucken münchen.pdft-shirt bedrucken münchen.pdf
t-shirt bedrucken münchen.pdf
 

سایت ایران آزادی.docx

 • 1. ‫نیا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬‫ز‬‫یآ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫رو‬ ‫جیت‬ ‫د‬ ‫ا‬‫ز‬‫یآ‬، ‫ر‬ ‫اب‬‫ر‬ ‫یب‬، ‫اس‬‫ر‬ ‫وک‬ ‫یدم‬، ‫قوق‬ ‫ح‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫کوال‬ ‫س‬ ‫سمی‬ ‫عال‬ ‫تیف‬ ‫ندیم‬ ‫ک‬. ‫سا‬ ‫تی‬ ‫نیا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬‫ز‬‫یآ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫نیا‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫اعدام‬ ‫یها‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫یجمع‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د؟‬ ‫دادن‬ ‫نا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ارش‬‫ز‬ ‫گ‬ ‫ند‬ ‫نیچ‬ ‫دان‬ ‫یزن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ان‬‫زم‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫رج‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫نیاو‬ ‫ان‬‫ر‬‫ه‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ‫هیت‬ ‫ا‬‫رم‬ ۱۳۶۷ ‫بوس‬ ‫مح‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫از‬ ‫ذ‬ ‫رشیپ‬ ‫ه‬ ‫نام‬ ‫ع‬‫ط‬ ‫ق‬ ۵۹۸ ‫شورا‬ ‫ی‬ ‫تیامن‬ ‫ان‬‫سازم‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫انیپ‬ ‫سم‬ ‫یر‬ ‫نگ‬ ‫ج‬ ‫شت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫سال‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫اق‬‫ر‬ ‫ع‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫یا‬،‫ان‬‫ر‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫دام‬ ‫اق‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫دانز‬ ‫انین‬ ‫یاسیس‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫فک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ور‬ ‫ط‬ ‫هان‬ ‫اگ‬ ‫ین‬ ‫ل‬ ‫هیک‬ ‫ها‬ ‫ات‬ ‫الق‬‫م‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫حال‬ ‫عل‬ ‫قیت‬ ‫د‬ ‫آوردن‬ ‫ر‬‫د‬. ‫در‬ ‫آن‬ ، ‫دوره‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫قا‬ ‫دیع‬ ‫یاسیس‬ ‫خود‬ ‫و‬‫ازج‬ ‫ب‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫یم‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫نیم‬‫ا‬‫ز‬ ‫ادار‬ ‫یوف‬ ‫هاآن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫مان‬ ‫حاک‬ ‫نیا‬‫ا‬‫ر‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ند‬ ‫یب‬ ‫یم‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫قامات‬ ‫م‬ ‫بل‬ ‫ق‬ ‫از‬ ‫تان‬ ‫س‬ ‫اب‬ ‫ت‬ ۱۹۸۸ ‫ند‬ ‫نیچ‬ ‫ار‬ ‫ب‬ ‫نیا‬ ‫ار‬ ‫ک‬ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫داد‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫دان‬ ‫یانیزن‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫قادات‬ ‫ت‬ ‫اع‬ «‫توار‬ ‫س‬ ‫»ا‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫یم‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫رخ‬ ‫یب‬ ‫یروا‬،‫ات‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نیهم‬ ‫لیدل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ‫بود‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ایآ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نوان‬ ‫ع‬ ‫خش‬ ‫یب‬ ‫از‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫دیجد‬ ‫ای‬ ‫کی‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫تمال‬ ‫یاح‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫صاح‬ ‫م‬ ‫یم‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫ند‬ ‫نیچ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ‫هیژوئ‬ ‫و‬ ‫لیاوا‬ ،‫ست‬ ‫و‬ ‫آگ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫الش‬ ‫ت‬ ‫یها‬ ‫شد‬ ‫یدی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫جدا‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫یم‬ ‫هن‬ ‫گ‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫یها‬ ‫ع‬ ‫یواق‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫هان‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬. ‫ت‬ ‫سواال‬ ‫اتیه‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫یب‬،‫لل‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫سؤاال‬ ‫رح‬‫ط‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫شد‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫هیک‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫از‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫یاسیس‬ ‫نیچن‬ ‫د؛‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ایآ‬ ‫ه‬ ‫آماد‬ ‫کوم‬ ‫مح‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫ان‬‫سازم‬ ‫نیمجاهد‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫یره‬ ‫آن‬ ‫ست‬ ‫د؟یه‬ ‫ایآ‬ ‫یآمادگ‬ ‫از‬‫ر‬ ‫اب‬ «‫ه‬ ‫وب‬ ‫»ت‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫قا‬ ‫دیع‬ ‫و‬ ‫عال‬ ‫تیف‬ ‫یها‬ ‫یاسیس‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫د؟یدار‬ ‫ایآ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫هور‬ ‫یجم‬ ‫الم‬‫س‬ ‫یا‬ ‫الم‬ ‫اع‬ ‫ادار‬ ‫یوف‬ ‫نیم‬ ‫د؟یک‬ ‫ایآ‬ ‫ز‬ ‫دیحاض‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫مک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫هور‬ ‫یجم‬ ‫الم‬‫س‬ ‫یا‬ ‫از‬ ‫کی‬ ‫دانیم‬ ‫نیم‬ ‫عال‬ ‫ف‬ ‫بور‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫د؟یک‬ ‫ایآ‬ ‫ز‬ ‫دیحاض‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫این‬ ‫یروه‬ ‫لح‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫هور‬ ‫یجم‬ ‫الم‬‫س‬ ‫یا‬ ‫پ‬ ‫دیب‬ ‫دیون‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫نیمجاهد‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫نگ‬ ‫ج‬ ‫د؟یب‬ ‫ایآ‬ ‫از‬ ‫قا‬ ‫یرف‬ ‫ق‬ ‫ساب‬ ‫سوس‬ ‫یجا‬ ‫ه‬ ‫دیخوا‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫العات‬ ‫یاط‬ «‫کار‬ ‫م‬‫»یه‬ ‫ه‬ ‫دیخوا‬ ‫رد؟‬ ‫ک‬ ‫ایآ‬ ‫ز‬ ‫دیحاض‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫جوخ‬ ‫یها‬ ‫دازیت‬ ‫ان‬‫ر‬‫ی‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫د؟یک‬ ‫ایآ‬ ‫ز‬ ‫دیحاض‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ضا‬ ‫یاع‬ ‫ان‬‫سازم‬ ‫نیمجاهد‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دار‬ ‫د؟یزیاویب‬ ‫ایآ‬ ‫شما‬ ‫لمان‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ست‬ ‫د؟یه‬ ‫ایآ‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫یم‬ ‫؟یخون‬ ‫ایآ‬ ‫آن‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫یم‬ ‫؟یخوان‬ ‫یب‬‫ن‬ ‫ش‬ ‫خوان‬ ‫دیب‬ ‫ه‬ ‫وا‬ ‫یگ‬ ‫غر‬‫ص‬ ‫ا‬ ‫هد‬ ‫هیم‬ ‫اد‬‫ز‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ان‬‫ازم‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫گ؛‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫دادگ‬ ‫دیحم‬ ‫ور‬ ‫ین‬ ‫در‬ ‫دورس‬
 • 2. ‫ح‬ ‫ر‬ ‫یش‬ ‫رخ‬ ‫یب‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫مون‬ ‫ن‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫اق‬ ‫یب‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫مان‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ا‬‫روه‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫ظر‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫هیک‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫شون‬ ‫و‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫یم‬ ‫دید‬ ‫دن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫اعدام‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫ب‬ ‫یم‬ ،‫د‬ ‫شدن‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫جم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫لیدل‬ ‫ه‬ ‫نج‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫شان‬ ‫حال‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫دو‬ ‫تیروا‬ ‫از‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ،‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫او‬ ‫ک‬ ‫ثار‬ ‫ین‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ال‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫دان‬ ‫یزن‬ ‫رید‬ ‫یگ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫لیدل‬ ‫هیا‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ین‬ ‫ست‬ ‫وان‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫رود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫چوب‬ ‫دار‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫ب‬ ‫شد‬ . ‫ار‬ ‫خیت‬ ‫قیدق‬ ‫ها‬ ‫یاعدام‬ ‫هجمع‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ید‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ‫ین‬،‫ست‬ ‫اما‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫ش‬ ‫ار‬‫ز‬ ‫یگ‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫ی‬،‫ان‬ ‫نیا‬ ‫ها‬ ‫اعدام‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫احتمات‬ ‫نیب‬ ۵ ‫ا‬ ‫ت‬ ۳۰ ‫هیژوئ‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫یزن‬ ‫نیاو‬ ‫و‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫رخ‬ ‫د‬ ‫ان‬‫داده‬. ‫ولجد‬ ‫ان‬‫یزم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫ی‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫یپ‬،‫خت‬ ‫ت‬ ،‫ان‬‫ر‬‫ه‬ ‫ت‬ ‫فاوت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ست‬ ‫ا‬. ‫ارش‬‫ز‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫للیب‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قل‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫دگ‬ ‫ان‬‫ازم‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫ویم‬ ‫دیگ‬: ‫عد‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫یمدت‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ین‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫داخل‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫اعدام‬ ‫رد‬ ‫ب‬. ‫ت‬ ‫یوق‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫او‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫ند‬ ‫چ‬ ‫ه‬ ‫ظ‬‫ح‬ ‫ل‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ند‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ی‬‫نی‬ ‫ش‬ ‫دیک‬ ‫و‬ ‫ساد‬ ‫اج‬ ‫عدد‬‫ت‬ ‫یم‬ ‫را‬ ‫دمید‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫یرو‬ ‫نیزم‬ ‫ه‬ ‫ند‬ ‫اک‬‫ر‬ ‫پ‬ ‫ه‬ ‫شد‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬. ‫حدود‬ ۱۲ ‫ندل‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ۱۲ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫یب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نیآو‬‫ا‬‫ز‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ها‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫غول‬‫ش‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫آورد‬ ‫ش‬ ‫عی‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ردن‬ ‫گ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ها‬ ‫اها‬ ‫یپ‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫نیآو‬‫ا‬‫ز‬ ‫را‬ ‫شیم‬ ‫دیک‬ ‫دن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫هیا‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫جان‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫ست‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫…دادن‬ ‫من‬ ‫عدا‬ ‫یدت‬ ‫از‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫دمید‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫عار‬‫ش‬ ‫دیم‬ ‫دادن‬ ‫و‬ ‫نیا‬ ‫اعث‬ ‫ب‬ ‫شد‬ ‫ها‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫اریب‬ ‫یه‬‫ن‬ ‫س‬ ‫کی‬ ‫د‬ ‫شون‬ . [‫یکی‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ئوال‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫شد‬ ‫ار‬ ‫دان‬ ‫]زن‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫حم‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زد‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ادیف‬ ‫زد‬: «‫هایا‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫ش‬ ‫عی‬ ‫کش‬ ‫!دیب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫مام‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫»!ک‬ ‫م‬ ‫ین‬ ‫م‬ ‫دان‬ ‫عدش‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫چ‬ ‫شد‬ . ‫رید‬ ‫گ‬ ‫تم‬ ‫س‬ ‫توان‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫تمیب‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫تم‬ ‫رف‬. ‫زیچ‬ ‫عد‬ ‫یب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ساس‬ ‫اح‬ ‫ردم‬ ‫ک‬ ‫نیا‬ ‫ود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫یرو‬ ‫م‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫آب‬ ‫یم‬ ‫ند‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ین‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫رونیب‬ ‫ش‬ ‫دیک‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫هادت‬ ‫ش‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫و‬ ‫رخ‬ ‫یب‬ ‫از‬ ،‫ان‬‫مورخ‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ،‫اوت‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫اعدام‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫اب‬‫ز‬‫اح‬ ‫چپ‬ ‫ش‬‫ن‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫دادن‬. [‫هادت‬ ‫ش‬ ‫محمد‬ ‫د‬ ‫زن‬ ‫از‬ ‫شاهدان‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫دادگ‬ ‫دورس‬ ‫بان‬ ‫]یآل‬ ‫سیام‬‫نیرح‬ ‫بود‬ ‫ه‬ ‫یب‬ ‫هک‬ ‫در‬ ‫ان‬‫زم‬ ‫ها‬ ‫اعدام‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫یم‬،‫رد‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ات‬‫ر‬ ‫خاط‬ ‫خود‬ ‫وض‬ ‫حیت‬ ‫دهدیم‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫رید‬ ‫گ‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫تم‬ ‫ش‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫ندیم‬ ‫ده‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ول‬ ‫ق‬ ‫ند‬ ‫ده‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫ند‬ ‫خوان‬ ‫ب‬. ‫در‬ ۱۴ ‫رداد‬‫م‬ ۱۳۶۷، ‫کر‬ ‫بدال‬ ‫میع‬ ‫سو‬ ‫یمو‬ ‫ب‬‫یلیارد‬، ‫سیرئ‬ ‫ت‬ ‫وق‬ ‫وانید‬ ‫یعال‬ ‫شور‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ضااع‬ ‫ی‬ ‫شورا‬ ‫ی‬ ‫یعال‬ ‫ضا‬ ‫ق‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫یا‬،‫ان‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ًاه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫یخ‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ع‬‫جم‬ ‫ان‬‫ر‬‫ه‬ ‫ت‬ ‫اهر‬ً ‫شد‬ ‫و‬ ‫نان‬ ‫سخ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫ب‬‫ز‬ ‫د‬ ‫ان‬‫ر‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫نا‬ ‫ع‬ ‫یم‬ ‫آن‬ ‫اعدام‬ ‫ه‬ ‫د‬‫ن‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ما‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫وئ‬ ‫ریت‬ ‫ت‬ ‫نیا‬‫ا‬‫ر‬ ‫د‬‫ا‬‫ز‬‫یآ‬ ‫بال‬ ‫دن‬ ‫ن‬ ‫دیک‬ ‫ہوا‬ ‫۔‬ ‫ے‬ ‫ہ‬ Visit more information: :-https://fa.iranfreedom.org/