SlideShare a Scribd company logo

تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx

در این مقاله، به معرفی تفاوت دو آزمون مهم یعنی آزمون نظام مهندسی و آزمون کارشناسی رسمی می پردازیم. این اطلاعات بکر و بی نظیر قطعا می تواند تاثیر بسزایی در درک از فضای کاری این دو آزمون به داوطلبان ارایه کند. برای مراجعه به سایت و مطالعه مقاله کلیک کنید : https://mohammad-karimi.com/?p=86671 دریافت ویدئو رایگان ازمون کارشناسی رسمی برق https://mohammad-karimi.com/?p=86657 برای دریافت مشاوره کافیست عدد 7 را به سامانه 90002617 پیامک کنید

1 of 5
Download to read offline
‫مولف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫یعنی‬ ‫مهم‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫تفاوت‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬
‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
‫می‬
‫می‬ ‫قطعا‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫بکر‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ .‫پردازیم‬
‫ارایه‬ ‫داوطلبان‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫کاری‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ‫تواند‬
‫کند‬
.
‫ها‬ ‫سرفصل‬
‫دفتر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬ ‫با‬ ‫رشته‬ ‫هفت‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬
،‫رسمی‬
‫حدود‬ ‫در‬
30
‫ها‬ ‫سرفصل‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬ ‫با‬ ‫رشته‬
‫ترکیب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ‫زیر‬ ‫رشته‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ،‫هستند‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫معموال‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬
:
‫مخا‬ ،‫الكترونیك‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
‫برات‬
‫مکانیک‬ ‫تاحدودی‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫كارخانجات‬ ‫تاسیسات‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
‫صنایع‬ ‫و‬ ‫مکانیک‬ ،‫برق‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫تاسیس‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
‫ساختماني‬ ‫ات‬
‫مکانیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫منابع‬
‫اکثر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫دفتر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫سوال‬ ‫تعدادی‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سواالت‬
‫وجود‬ ‫مشخصی‬ ‫منبع‬ ‫هیچ‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫طرح‬ ‫نیز‬
‫و‬ ‫نداشته‬
‫شود‬ ‫نمی‬ ‫معرفی‬ ‫ازمون‬ ‫منبع‬ ‫اساسا‬
.
‫ویژه‬ ‫آمادگی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬
‫برق‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ‫آزمون‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬
‫سختی‬ ‫سطح‬
‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫ادعا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫سواالت‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫با‬
‫آسان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫چشم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬
‫است‬ ‫تر‬
.
‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫متفاوت‬ ‫کامال‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬
:
‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫پیامکی‬ ‫سامانه‬
‫شماره‬ ‫با‬ ‫اخبار‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫پیامکی‬ ‫سامانه‬ ‫دارای‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫هر‬
90002617
‫هستند‬
‫عدد‬
1
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ :
‫عدد‬
7
‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ :
‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬
‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ،‫است‬ ‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫های‬
‫ظرفیت‬ ‫دارای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫ندارد‬ ‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬ ‫مهندسی‬
‫در‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫استان‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫براساس‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫مشخص‬
‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬
‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬
‫(برای‬
‫مشخص‬ ،)‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ظرفیت‬ ‫آخرین‬ ‫مشاهده‬
‫شود‬ ‫می‬
.
‫آزمون‬ ‫مراحل‬
‫داوطلب‬ ،‫کتبی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫تک‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫دارای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫بگیرد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫و‬ ‫گزینش‬ ،‫شفاهی‬ ‫آزمون‬ ،‫کتبی‬ ‫آزمون‬ ‫شامل‬ ‫مختلفی‬ ‫مراحل‬
‫که‬ ‫بوده‬ ‫کارآموزی‬
‫روی‬ ‫آن‬ ‫جزییات‬
‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫مراحل‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.
‫ها‬ ‫صالحیت‬
‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ،)‫(محاسبه‬ ‫طراحی‬ ‫صالحیت‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫صالحیت‬ ‫دارای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫بوده‬
‫نیست‬ ‫رشته‬ ‫هر‬
.
‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫ارگان‬
‫توسط‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫دفتر‬
‫مسکن‬ ‫معاونت‬
‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬
‫توسط‬ ‫رسمی‬
‫مرکز‬
‫قضاییه‬ ‫قوه‬ ‫خانواده‬ ‫مشاوران‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسان‬ ،‫وکال‬
،‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬
‫کشور‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫کارکنان‬ ‫شرکت‬
،
‫کند‬ ‫می‬ ‫همکاری‬
.
‫درآمد‬
‫تفاوت‬ ‫مهمترین‬
‫ر‬ ‫کارشناس‬ ‫درآمد‬
‫سمی‬
‫و‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫درآمد‬
‫مشخصی‬ ‫درصد‬ ‫یک‬ ‫همیشه‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ‫درآمد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬
،‫شهر‬ ،‫پروانه‬ ‫نوع‬ ‫با‬ ‫متنسب‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫درآمد‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫پرونده‬ ‫موضوع‬ ‫از‬
‫است‬ ‫متغیر‬ ... ‫و‬ ‫پایه‬ ،‫ساختمان‬ ‫نوع‬
.

Recommended

شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
 
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfشرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfirantahsil1
 
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدهر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدMohammad Karimi
 
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیآسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیMohammad Karimi
 
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدهر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدMohammad Karimi
 
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 

More Related Content

Similar to تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx

شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403irantahsil1
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برقکتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...Mohammad Karimi
 
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيMohammad Karimi
 
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf
رشته-ی-مهندسی-برق.pdfرشته-ی-مهندسی-برق.pdf
رشته-ی-مهندسی-برق.pdfirantahsil1
 
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...Mohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400Mohammad Karimi
 
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)Mohammad Karimi
 
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdfمنابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdfirantahsil1
 

Similar to تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx (20)

شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
شرایط ارتقاء پایه نظام مهندسی + بخشنامه سنوات 1403
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برقکتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق
 
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
 
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
 
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
 
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf
رشته-ی-مهندسی-برق.pdfرشته-ی-مهندسی-برق.pdf
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf
 
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
 
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
 
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق
 
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
 
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
 
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdfمنابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
 

More from Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرتMohammad Karimi
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟Mohammad Karimi
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندMohammad Karimi
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیMohammad Karimi
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفMohammad Karimi
 
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟Mohammad Karimi
 
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟Mohammad Karimi
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟Mohammad Karimi
 
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرمهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرMohammad Karimi
 

More from Mohammad Karimi (20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
 
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
 
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
 
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرمهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
 

تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx

 • 2. ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫یعنی‬ ‫مهم‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫تفاوت‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫می‬ ‫می‬ ‫قطعا‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫بکر‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ .‫پردازیم‬ ‫ارایه‬ ‫داوطلبان‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫کاری‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ‫تواند‬ ‫کند‬ . ‫ها‬ ‫سرفصل‬ ‫دفتر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬ ‫با‬ ‫رشته‬ ‫هفت‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ،‫رسمی‬ ‫حدود‬ ‫در‬ 30 ‫ها‬ ‫سرفصل‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬ ‫با‬ ‫رشته‬ ‫ترکیب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ‫زیر‬ ‫رشته‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ،‫هستند‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫معموال‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ : ‫مخا‬ ،‫الكترونیك‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫برات‬ ‫مکانیک‬ ‫تاحدودی‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫كارخانجات‬ ‫تاسیسات‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ،‫برق‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫مکانیک‬ ،‫برق‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫تاسیس‬ ‫رشته‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫ساختماني‬ ‫ات‬ ‫مکانیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫های‬ ‫رشته‬
 • 3. ‫منابع‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫دفتر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫سوال‬ ‫تعدادی‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سواالت‬ ‫وجود‬ ‫مشخصی‬ ‫منبع‬ ‫هیچ‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫طرح‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫معرفی‬ ‫ازمون‬ ‫منبع‬ ‫اساسا‬ . ‫ویژه‬ ‫آمادگی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫برق‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ‫آزمون‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫سختی‬ ‫سطح‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫ادعا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫سواالت‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫آسان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫چشم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫است‬ ‫تر‬ . ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫متفاوت‬ ‫کامال‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ :
 • 4. ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫پیامکی‬ ‫سامانه‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫اخبار‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫پیامکی‬ ‫سامانه‬ ‫دارای‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫هر‬ 90002617 ‫هستند‬ ‫عدد‬ 1 ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ : ‫عدد‬ 7 ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ : ‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬ ‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ،‫است‬ ‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫ظرفیت‬ ‫دارای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫ندارد‬ ‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫استان‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫براساس‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫مشخص‬ ‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫(برای‬ ‫مشخص‬ ،)‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ظرفیت‬ ‫آخرین‬ ‫مشاهده‬ ‫شود‬ ‫می‬ .
 • 5. ‫آزمون‬ ‫مراحل‬ ‫داوطلب‬ ،‫کتبی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫تک‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫دارای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫بگیرد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫گزینش‬ ،‫شفاهی‬ ‫آزمون‬ ،‫کتبی‬ ‫آزمون‬ ‫شامل‬ ‫مختلفی‬ ‫مراحل‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫کارآموزی‬ ‫روی‬ ‫آن‬ ‫جزییات‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫مراحل‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ،)‫(محاسبه‬ ‫طراحی‬ ‫صالحیت‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫صالحیت‬ ‫دارای‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫نیست‬ ‫رشته‬ ‫هر‬ . ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫ارگان‬ ‫توسط‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫دفتر‬ ‫مسکن‬ ‫معاونت‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫توسط‬ ‫رسمی‬ ‫مرکز‬ ‫قضاییه‬ ‫قوه‬ ‫خانواده‬ ‫مشاوران‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناسان‬ ،‫وکال‬ ،‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫کارکنان‬ ‫شرکت‬ ، ‫کند‬ ‫می‬ ‫همکاری‬ . ‫درآمد‬ ‫تفاوت‬ ‫مهمترین‬ ‫ر‬ ‫کارشناس‬ ‫درآمد‬ ‫سمی‬ ‫و‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫درآمد‬ ‫مشخصی‬ ‫درصد‬ ‫یک‬ ‫همیشه‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ‫درآمد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬ ،‫شهر‬ ،‫پروانه‬ ‫نوع‬ ‫با‬ ‫متنسب‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫درآمد‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫پرونده‬ ‫موضوع‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫متغیر‬ ... ‫و‬ ‫پایه‬ ،‫ساختمان‬ ‫نوع‬ .