Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Document virdi ac6000

Guide Device VIRDI AC-6000 in Persian.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Document virdi ac6000

 1. 1. 04811588120-‫کسرا‬ 1 ‫تعالی‬ ‫بسمه‬ ‫ساعت‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫روش‬VIRDI AC6000: -‫صفحه‬Desktop:‫ساعت‬ )‫(الف‬ ‫شکل‬ ‫گزینه‬Paliz‫باشد‬ ‫می‬ ‫منو‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫جهت‬ ‫عادی‬ ‫گزینه‬‫نوع‬‫کاربری‬‫و‬ ‫دستگاه‬‫کاربری‬ ‫نوع‬ :‫مثال‬ ‫بعنوان‬ ‫فوق‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫حالت‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫عادی‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دستگاه‬ ‫بودن‬ ‫رو‬ ‫نفر‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫رنگ‬ ‫سبز‬ ‫آدمک‬ ‫حالت‬ ‫م‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫صحیح‬ ‫تردد‬ ‫زدن‬ ‫هنگام‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫درب‬ ‫شونده‬ ‫باز‬ ‫رله‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ‫درب‬.‫شود‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫خاموش‬ ‫مانیتور‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫شبکه‬ ‫قطعی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫دستگاه‬ ‫اتصال‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫مانیتور‬ ‫دو‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫بنفش‬ ‫رنگ‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫روشن‬ ‫مانیتور‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫شبکه‬ ‫اتصال‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ،‫باشد‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫مانیتور‬ -‫دستگاه‬ ‫منوی‬Virdi AC6000:‫شامل‬8‫گزینه‬.‫باشد‬ ‫می‬ )‫(ب‬ ‫شکل‬ ‫ورود‬ ‫جهت‬ ‫منو‬ ‫به‬ ‫نوع‬‫کاربری‬‫حالت‬ ‫و‬‫دستگاه‬‫را‬ ‫مشخص‬‫کند‬ ‫می‬ ‫بازشونده‬ ‫رله‬ ‫درب‬ ‫رو‬ ‫نفر‬ ‫شبکه‬
 2. 2. 04811588120-‫کسرا‬ 2 1-‫کاربر‬: ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کاربران‬ ‫همه‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫نمایش‬ ،‫کاربر‬ ‫ویرایش‬ ،‫کاربر‬ ‫حذف‬ ،‫جدید‬ ‫کاربر‬ ‫تعریف‬ ‫جهت‬ ‫شکل‬1 1-1*‫اضافه‬: ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫اضافه‬ ‫منوی‬ ‫جدید‬ ‫کاربر‬ ‫تعریف‬ ‫جهت‬) ( ‫عقب‬ ‫فلش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫پرسنلی‬ ‫شماره‬ ‫بعدی‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پرسنلی‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پاک‬‫کرده‬ ‫وارد‬OK.‫میکنیم‬ ‫شکل‬1-1 ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫انگشت‬ ‫اثر‬ ‫ثبت‬ ‫گزینه‬ ‫انگشت‬ ‫اثر‬ ‫تعریف‬ ‫جهت‬ ‫بعد‬ ‫پنجره‬ ‫در‬‫یک‬‫صحیح‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫اثرانگشت‬2‫بار‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫رنگ‬ ‫سبز‬ ‫تیک‬ ‫بصورت‬ ‫تا‬‫انگشتهای‬ ‫اثر‬ ‫تعریف‬ ‫جهت‬ ‫همچنین‬ .‫دیگر(حداکثر‬5)‫انگشت‬ ‫اثر‬ .‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫روش‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫شکل‬1-1-1
 3. 3. 04811588120-‫کسرا‬ 3 ‫مراحل‬‫انگشت‬ ‫اثر‬ ‫تعریف‬:‫دکمه‬ ‫ابتدا‬‫انگشت‬ ‫اثر‬ ‫ثبت‬‫زنیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫انگشت‬ ‫اثر‬ ‫حسگر‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫انگشت‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫مشاهده‬ ‫از‬ ‫پس‬‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫شکل‬2-1-1 ‫همان‬ ‫دوباره‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫انگشت‬‫تایید‬ ‫جهت‬ ‫را‬.‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫حسگر‬ ‫روی‬ ‫شکل‬3-1-1 ‫شکل‬4-1-1 -‫آخر‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬‫ذخیره‬. ‫میکنیم‬
 4. 4. 04811588120-‫کسرا‬ 4 ‫منوی‬ ‫پنجره‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫کارت‬ ‫تعریف‬ ‫جهت‬‫کارت‬ ‫ثبت‬‫و‬ ‫زنیم‬ ‫می‬ ‫را‬‫به‬ ‫را‬ ‫کارت‬ ‫شد‬ ‫باز‬ ‫زیر‬ ‫پنجره‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫میکنیم‬ ‫نزدیک‬ ‫دستگاه‬.‫شود‬ ‫ثبت‬ ‫کارت‬ ‫تا‬ ‫شکل‬2-1 ‫منوی‬ ‫رمز‬ ‫تعریف‬ ‫جهت‬‫رمز‬ ‫ثبت‬‫را‬ ‫دلخواه‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬2.‫میکنیم‬ ‫وارد‬ ‫بار‬‫دریافت‬ ‫جهت‬ ‫یکبار‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تایید‬ ‫جهت‬ ‫دوم‬ ‫مرتبه‬ ‫و‬ ‫رمز‬OK.‫زنیم‬ ‫می‬ ‫شکل‬1-3-1‫شکل‬3-1 ‫گر‬ ‫جهت‬‫جلوی‬ ‫را‬ ‫شخص‬ ‫چهره‬ ،‫پرسنل‬ ‫عکس‬ ‫فتن‬‫دوربین‬‫گزینه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تنظیم‬ ‫دستگاه‬‫ثبت‬‫تصویر‬‫می‬ ‫را‬.‫زنیم‬ ‫شکل‬4-1
 5. 5. 04811588120-‫کسرا‬ 5 ‫در‬.‫کرد‬ ‫مشخص‬ ‫فرد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تردد‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫حالت‬ ‫میتوان‬ ‫گزینه‬ ‫این‬) ‫تکی‬ ‫یا‬ ‫(ترکیبی‬‫کاربر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ .‫کرد‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شکل‬5-1 ‫کردن‬ ‫معرفی‬ ‫جهت‬Admin‫منوی‬ ‫پرسنل‬ ‫کردن‬ ‫ویرایش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫هنگام‬ ‫کافیست‬ ،‫دستگاه‬ ‫توسط‬‫ارشد‬ ‫مدیر‬ ‫شکل‬ ‫مانند‬ .‫کنیم‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫تیک‬ ‫فرد‬ ‫برای‬ ‫را‬6-1 ‫شکل‬6-1 ‫قسمت‬ :‫نکته‬‫وضعیت‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫کارت‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫وجود‬ ،‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫انگشت‬ ‫اثر‬ ‫تعداد‬ ،‫شخص‬ ‫تایدیه‬ ‫نوع‬ ‫بیانگر‬ ‫قبل‬ ‫شکل‬ ‫در‬ 3-1*‫حذف‬ ‫گزینه‬ ‫کاربر‬ ‫منوی‬ ‫در‬ ‫کافیست‬ ،‫کاربر‬ ‫حذف‬ ‫جهت‬‫حذف‬‫وارد‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫شخص‬ ‫پرسنلی‬ ‫شماره‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کلید‬ ‫نموده‬OK.‫کنیم‬ ‫تایید‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫را‬
 6. 6. 04811588120-‫کسرا‬ 6 4-1‫ویرایش‬ * ‫جهت‬ ‫گزینه‬ ‫این‬‫ویرایش‬‫به‬ }... ‫و‬ ‫مدیر‬ ‫تعریف‬ ،‫عکس‬ ‫،تغییر‬ ‫رمز‬ ‫ثبت‬ ،‫کارت‬ ‫ثبت‬ ،‫جدید‬ ‫انگشت‬ ‫اثر‬ ‫ثبت‬ { ‫پرسنل‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ 5-1‫نمایش‬ * ‫جهت‬ ‫گزینه‬ ‫این‬‫نمایش‬‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پرسنل‬‫مشخصاتشان‬ ‫همراه‬ ‫به‬،‫پرسنل‬ ‫عکس‬ ‫همچنین‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫کا‬ ،‫هرفرد‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫های‬ ‫انگشت‬ ‫اثر‬ ‫تعداد‬ ،‫پرسنلی‬ ‫شماره‬.‫میدهد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫مدیر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ، ‫رت‬ .‫بزنیم‬ ‫را‬ ‫حذف‬ ‫گزینه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تیک‬ ‫را‬ ‫دلخواه‬ ‫افراد‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ 6-1‫همه‬ ‫حذف‬ * ‫جهت‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫آخر‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬‫همه‬ ‫حذف‬.‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫کاربران‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫اطالعات‬ ،‫حذف‬ ‫صورت‬ ‫در‬ :‫هشدار‬.‫میشود‬ ‫پاک‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫تردد‬
 7. 7. 04811588120-‫کسرا‬ 7 2-‫شبکه‬: ‫مربوطه‬ ‫سرور‬ ‫با‬ ‫دستگاه‬ ‫ارتباط‬ ‫جهت‬ ‫گزینه‬ ‫این‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫سروری‬ (Unis‫باشد‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫سروری‬ ‫بصورت‬ )‫کند‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫و‬‫حالت‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬Static IP‫بایست‬ ‫می‬ ،‫باشد‬‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫شبکه‬.‫کرد‬ ‫وارد‬ ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫را‬ Terminal IP Address: ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫سالم‬‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ست‬ IP ‫یک‬ Subnet Mask : ‫معموال‬ ‫که‬ ‫شبکه‬ ‫ماسک‬ ‫آدرس‬2555255525552‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫میباشد‬ Default Gateway: ‫میکنیم‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫یاب‬ ‫مسیر‬ ‫آدرس‬ Server IP Address: ‫ای‬ ‫در‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سرور‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫قسمت‬ Port: ‫پورت‬ ‫آدرس‬0180‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫میکنیم‬ ‫باز‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫درگاه‬ ‫:شناسه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دستگاه‬ ‫شماره‬ ‫همان‬ ‫درگاه‬ ‫شناسه‬‫که‬‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬8‫تا‬00000000‫شود‬ ‫وارد‬ ‫شکل‬4 -‫حالت‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫و‬DHCP‫کافیست‬ ‫فقط‬ ‫باشد‬Server IP‫آن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شرطی‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫کنیم‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫درگاه‬ ‫شناسه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬‫سازمان‬‫دارای‬DHCP.‫باشد‬ :‫شود‬ ‫رعایت‬ ‫حتما‬ ‫سرور‬ ‫با‬ ‫دستگاه‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ 1-‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫ساعت‬ ‫شماره‬ ‫و‬ )‫درگاه‬ ‫دستگاه(شناسه‬ ‫روی‬ ‫شماره‬Unis.‫باشد‬ ‫یکی‬ ‫حتما‬ 2-Server IP.‫باشد‬ ‫یکی‬ ‫سرور‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫حتما‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫ست‬)‫می‬ ‫سـازمـان‬ ‫آن‬ ‫شبـکـه‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫باشد‬IP Valid‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫ست‬Server IP)‫نمود‬ ‫وارد‬ ‫دستگاه‬ 3-IP.‫کرد‬ ‫پینگ‬ ‫بتوان‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ 4-‫پورت‬0180‫پو‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ (‫باشد‬ ‫باز‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫حتما‬‫باش‬ ‫باز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫رت‬‫ـ‬‫وی‬ ‫آنتی‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫د‬‫ـ‬‫حتم‬ ‫که‬ ‫نه‬ ‫روس‬‫ـ‬‫بای‬ ‫ا‬‫ـ‬‫در‬ ‫د‬ )‫شود‬ ‫باز‬ ‫هم‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬
 8. 8. 04811588120-‫کسرا‬ 8 3-:‫کاربری‬ ‫ا‬‫حالت‬ ‫گزینه‬ ‫ین‬‫کاربری‬‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬‫سلف‬ (‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫استفادده‬ )‫افراد‬ ‫شمارنده‬ ‫و‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ،‫تردد‬ ‫کنترل‬ ،‫شیفت‬ ‫مدیریت‬ ،‫سرویس‬ ‫شکل‬3 : ‫یاا‬ ‫و‬ ‫حضوور‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫مشـخص‬ ‫را‬ ‫دسـتگاه‬ ‫کاربری‬ ‫حالت‬ ،‫حضـوروغیاب‬ ‫مد‬‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫دسـتگاهی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫ش‬ ‫می‬ ‫ـتفاده‬‫ـ‬‫اس‬.‫کند‬ ‫ـتفاده‬‫ـ‬‫اس‬ ‫الگو‬‫برنامه‬ ‫مممت‬‫م‬‫قس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زنی‬ ‫کارت‬ ‫مجاز‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫بازه‬ ‫توان‬ ‫می‬ .‫کرد‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زنی‬ ‫کارت‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫مشخص‬ ‫مد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ ‫شکل‬8-8 ‫کنتر‬‫تردد‬ ‫ل‬:‫و‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫حض‬ ‫مد‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تفاوت‬ ‫و‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫ش‬ ‫می‬ ‫ـتفاده‬‫ـ‬‫اس‬ ‫تردد‬ ‫کنترل‬ ‫جهت‬ ‫فقط‬ ‫مد‬ ‫این‬‫از‬ ‫که‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫باش‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫غیاب‬ .‫ندارد‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫کردن‬ ‫تعریف‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫و‬ ‫نخوردن‬ ‫تکراری‬ ‫قابلیت‬ ‫یعنی‬ .‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫زمانی‬ ‫برنامه‬ ‫منوی‬
 9. 9. 04811588120-‫کسرا‬ 9 ‫شافت‬ ‫مدیریت‬:‫اگر‬ ‫مد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫شیفت‬ ‫کنترل‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫اسـتفاده‬ ‫جهت‬Admin ‫دسـتگاه‬ ‫روی‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫را‬ ‫منو‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫قابلیت‬ ‫دیگر‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬Unis.‫برداریم‬ ‫را‬ ‫ساعت‬ ‫مدیر‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫کاربری‬ ‫منوهای‬ ‫به‬ ‫اختیار‬ ‫منوی‬ ،‫مد‬ ‫این‬ ‫فعالسـازی‬ ‫هنگام‬ ‫همچنین‬‫گزینه‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫شیفت‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫شود‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫شکل‬2-3 ‫سروی‬ ‫سوف‬:‫بایست‬ ‫می‬ ‫مد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫رستوران‬ ‫دستگاه‬ ‫بعنوان‬ ‫دستگاه‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ .‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫وعده‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫بـازه‬‫گزینه‬ ‫همچنین‬‫اجازه‬‫ژتون‬ ‫چاپ‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫فعال‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫تردد‬ ‫نخوردن‬ ‫تکراری‬ .‫شود‬ ‫خودداری‬ ‫اضافه‬‫تو‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫مد‬ ‫این‬ ‫در‬‫تا‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫ان‬00.‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫تابعی‬ ‫بصورت‬ ‫اضافه‬ ‫کلید‬ ‫هر‬ ‫زدن‬ ‫هنگام‬ :‫نکته‬‫غ‬ ‫تعداد‬ ‫دستگاه‬ ،‫صحیح‬ ‫تردد‬‫ذا‬‫ها‬‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫را‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫شکل‬8-8
 10. 10. 04811588120-‫کسرا‬ 10 : ‫افراد‬ ‫شمارنده‬‫کاربردی‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اضافی‬ ‫های‬ ‫کلید‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫برنامه‬ ‫منوهای‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫افراد‬ ‫شمارش‬ ‫جهت‬ ‫فقط‬.‫ندارد‬ :‫تابع‬ ‫های‬ ‫کفاد‬‫های‬ ‫کلید‬ ‫فعالسازی‬ ‫جهت‬F1 , F2 , F3 , F4‫و‬‫نمایشگر‬ ‫روی‬ ‫نمایش‬‫ی‬ ‫هر‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫صفحه‬‫ـــ‬‫از‬ ‫ک‬ ‫بیانگر‬ ‫ها‬ ‫کلید‬)‫ورود‬=F1‫خروج‬ ،=F2‫ماموریت‬ ،=F3،‫مرخصـی‬=F4‫ضمن‬ ‫در‬ .‫باشـد‬ ‫می‬ ‫دسـتگاه‬ ‫روی‬ ‫مدی‬ ) ‫منوی‬‫فعالسـازی‬‫کفاد‬‫شناسه‬‫ب‬ ‫آنها‬ ‫تاییدیه‬ ‫نو‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ،‫گزینه‬ ‫این‬ ‫فعالسازی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫قسـمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫ــــ‬‫ا‬ ‫شناس‬‫ـ‬‫توانند‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ه‬‫دستگاه‬ ‫نمایشگر‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ 4-‫سیستم‬: ‫بیشترین‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫برخودارند‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫قسمت‬ ‫شش‬ ‫شامل‬ ‫منو‬ ‫این‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫کاربرد‬. 1-4: ‫ساستم‬‫از‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫شناسه‬ ‫طول‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬4‫تا‬1‫تصدیق‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ .‫کرد‬ ‫تعیین‬ ‫رقم‬ .‫کرد‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫تصدیق‬ ‫نو‬ ‫توان‬ ‫می‬ Terminal/Server:‫روی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫خواند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫هستند‬ )‫(ترمینال‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫اطالعات‬ ‫ابتدا‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫سرور‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫نداشت‬ ‫جود‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ Server/Terminal:‫اطالعات‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫خواند‬ ‫می‬ ‫هستند‬ )‫بانک(سرور‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫پرسنلی‬ ‫اطالعات‬ ‫ابتدا‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫دستگاه‬ ‫پرسنل‬ Server Only:.‫خواند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫پرسنل‬ ‫اطالعات‬ ‫فقط‬ :‫نکته‬‫د‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباط‬ ‫عدم‬ ‫درصورت‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬.‫شود‬ ‫نمی‬ ‫شناسایی‬ ‫پرسنلی‬ ‫هیچ‬ ‫سرور‬ ‫با‬ ‫ستگاه‬ Terminal Only:.‫هستند‬ ‫شناسایی‬ ‫قابل‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫پرسنلی‬ ‫فقط‬ :‫نکته‬‫تصدیق‬ ‫جهت‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬TerminalServer‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫پرسنل‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیاد‬‫گزینه‬ServerTerminal.‫است‬ ‫مناسب‬ ‫نیز‬
 11. 11. 04811588120-‫کسرا‬ 11 ‫تصویر‬8-2.‫باشد‬ ‫می‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫نشانگر‬ -.‫باشد‬ ‫افزار‬ ‫پالیز‬ ‫فرمت‬ ‫باید‬ ‫انگشت‬ ‫اثر‬ ‫ذخیره‬ ‫فرمت‬ ‫شکل‬1-4 2-4: ‫انگشت‬ ‫اثر‬ ‫حسگر‬‫تشخیص‬ ‫سطح‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫بطور‬ ‫که‬ .‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫انگشت‬ ‫اثر‬ ‫تشخیص‬ ‫سطح‬ :N1‫عدد‬5‫تطبیق‬ ‫سطح‬ ‫و‬1:1‫عدد‬2‫خوانده‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫انگشت‬ ‫اثر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ )‫اعداد‬ ‫بردن‬ ‫تغییر(باال‬ ‫درصورت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ .‫ندهیم‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫اعداد‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫شود‬ ‫خورده‬ ‫جابجا‬ )‫اعداد‬ ‫کردن‬ ‫(کم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫شکل‬4-2 -‫خواندن‬ ‫سرعت‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تقلبی‬ ‫انگشت‬ ‫اثر‬ ‫تشخیص‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫این‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫پایین‬ ‫اثرانگشتها‬ .‫باشد‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫گزینه‬ -Enhanced Registration:)‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تیک‬ ( ‫پیشرفته‬ ‫ثبت‬ -Multiple Fingerprints:‫گانه‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫انگشت‬ ‫اثر‬
 12. 12. 04811588120-‫کسرا‬ 12 3-4: ‫تصدیق‬‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫تـردد‬ ‫ثبت‬ ‫هنگام‬ ‫پرسنل‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫یا‬ ‫پرسنلی‬ ‫شماره‬ ‫نمایش‬ ‫جهت‬‫اسـتفاده‬ ‫منـو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شکل‬4-8-2‫شکل‬8-8-2 -‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مشروط‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫پرسـنل‬ ‫اطالعات‬ ‫نمایش‬Unis‫و‬ ‫وارد‬ ‫اشخاص‬ ‫برای‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬AC6000‫کد‬ ‫و‬ ‫کارت‬ ‫برروی‬ ‫اثرانگشت‬ ،‫کارت‬ ‫فقط‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫کردن‬ ‫تیک‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫باشند‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫عضو‬ ‫که‬ ‫پرسنلی‬ ‫اطالعات‬ ،‫پرسنلی‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ 4-4: ‫زمان‬ / ‫تاریخ‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دستگاه‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫تنظیم‬ ‫جهت‬ :‫نکته‬‫ـو‬‫ـ‬‫بص‬ ‫دسـتگاه‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫ـروری‬‫ـ‬‫س‬ ‫با‬ ‫اتوماتیک‬ ‫رت‬Unis‫ـورت‬‫ـ‬‫بص‬Server Mode‫ـد‬‫ـ‬‫باش‬ ‫می‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫نص‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫جهت‬ .‫الزامیست‬ ‫سـرور‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫تنظیم‬ ‫صـحت‬ ‫پس‬ ‫شـود‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬Sync‫ابتدا‬ ‫کافیست‬ ‫دستگاه‬ ‫با‬ ‫سرور‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫کردن‬ ‫ــر‬‫ـ‬‫س‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫ــرویس‬‫ـ‬‫س‬ ‫ــپس‬‫ـ‬‫س‬ ‫و‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫ور‬Reset(.‫کنیم‬UDBServerService‫و‬Unis_Server‫و‬ UWorkServer‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫سرویس‬Unis).‫باشد‬ ‫می‬ -‫بصـورت‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫تنظیم‬ ‫جهت‬‫دستی‬‫زدن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫ابتدا‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بایست‬ ‫می‬OK‫هنگامی‬ ‫پرسد‬ ‫می‬ ‫دستگاه‬ ‫که‬‫شود؟‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫از‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬‫گزینه‬‫لغو‬.‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫شکل‬2-2
 13. 13. 04811588120-‫کسرا‬ 13 5-4: ‫با‬ ‫دیتا‬‫همچنین‬ ‫و‬ ‫تنظیمات‬ ، ‫پرسنل‬ ‫حذف‬ ،‫تردد‬ ‫عکسهای‬ ،‫تردد‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫جهت‬Default‫از‬ ‫دستگاه‬ ‫کردن‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫شکل‬5-2 ‫جهت‬ :‫نکته‬Reset Default‫گزینه‬ ‫از‬ ‫دستگاه‬ ‫کردن‬‫همه‬ ‫حذف‬.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫توان‬ ‫می‬ 6-4: ‫ووور‬ ‫تشوخاص‬‫جهت‬ ‫منو‬ ‫این‬‫چهره‬ ‫تشخیص‬‫باشد‬ ‫نمی‬‫دستگاه‬ ‫دوربین‬ ‫جلوی‬ ‫انسان‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫تشخیص‬ ‫حالت‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫تردد‬ ‫ثبت‬ ‫هنگام‬‫یعنی‬ ‫رورد‬ ‫می‬ ‫بکار‬‫کند‬ ‫نمی‬ ‫تایید‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫نباش‬ ‫ـانی‬‫ـ‬‫انس‬ ‫دوربین‬ ‫جلوی‬ ‫تردد‬ ‫ثبت‬ ‫هنگام‬ ‫و‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫ش‬ ‫فعال‬ ‫اگر‬‫و‬‫می‬‫تواند‬‫در‬ ‫حالت‬ ‫سـه‬،‫کارت‬‫فعال‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫اثرانگشت‬‫شود‬‫تردد‬ ‫کارت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫تردد‬ ‫ثبت‬ ‫هنگام‬ ،‫کارت‬ ‫کردن‬ ‫تیک‬ ‫صورت‬ ‫در‬ :‫مثال‬ ‫بعنوان‬ . .‫شود‬ ‫چک‬ ‫دستگاه‬ ‫جلوی‬ ‫آنها‬ ‫چهره‬ ‫باید‬ ‫زنند‬ ‫می‬ ‫شکل‬0-2 :‫نکته‬.‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫تردد‬ ‫ثبت‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫صورت‬ ‫در‬ -‫سطح‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫تشخیص‬ ‫سطح‬8.‫شود‬ ‫استفاده‬
 14. 14. 04811588120-‫کسرا‬ 14 5-‫درگاه‬: ‫صدای‬ ‫تنظیم‬ ‫جهت‬ ‫منو‬ ‫این‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫جانبی‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ 1-5: ‫وو‬‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫صدا‬ ‫حجم‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫دستگاه‬ ‫صدای‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫خاموش‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫زیاد‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫جهت‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫کلیدها‬ ‫صدای‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫جهت‬.‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫صوت‬ ‫حجم‬ ‫شکل‬8-5 2-5Wiegand:‫تکنولوژی‬Wiegand.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خوان‬ ‫کارت‬ ‫در‬ ‫دسترسی‬ ‫کنترل‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬ ‫شکل‬4-5
 15. 15. 04811588120-‫کسرا‬ 15 3-5:‫درگاه‬ ‫های‬ ‫انتخا‬‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بدهد‬ ‫آالرم‬ ‫شود‬ ‫باز‬ ‫خود‬ ‫مکان‬ ‫از‬ ‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬‫باید‬ ‫گزینه‬Case Tamper Audible‫کنیم‬ ‫فعال‬ ‫را‬. ‫شکل‬8-5 4-5: ‫ورودی‬ ‫تنظاما‬.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫دربهای‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫تنظیمات‬ ‫جهت‬ ‫شکل‬2-5 5-5:‫قفل‬ ‫تنظاما‬‫یا‬ ‫درب‬ ‫بودن‬ ‫باز‬ ‫زمان‬ ‫میتوان‬ ) ... ‫یا‬ ‫قفل‬ ،‫راهبند‬ ،‫خروج‬ ‫ورود‬ ‫گیت‬ ،‫چراغ‬ ( ‫رله‬ ‫به‬ ‫دستگاه‬ ‫اتصال‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ) ‫دو‬ ‫رله‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫رله‬ ‫زمان‬ ‫اعداد‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ( .‫کرد‬ ‫زیاد‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫را‬ ... ‫یا‬ ‫چراغ‬ ‫بودن‬ ‫روشن‬ ‫نکته‬‫زمان‬ :.‫باشد‬ ‫رقمی‬ ‫چهار‬ ‫باید‬ ‫ثانیه‬‫شکل‬5-5
 16. 16. 04811588120-‫کسرا‬ 16 6-5:‫خارجی‬‫در‬.‫کنیم‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫باید‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫جانبی‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫اتصال‬ ‫صورت‬ -‫اتصال‬ ‫صورت‬ ‫در‬Reader Finger Print SR100‫دستگاه‬ ‫به‬‫قسمت‬ ‫در‬ ‫باید‬RS485 Option‫گزینه‬SR100‫را‬ .‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫شکل‬4-0-5‫شکل‬8-0-5 -‫پرینتر‬ ‫اتصال‬ ‫صورت‬ ‫در‬Bixolon SRP350‫دستگاه‬ ‫به‬‫چاپگر‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫باید‬‫اگر‬‫جهت‬ ‫دستگاه‬‫و‬ ‫حضور‬ ‫باشد‬ ‫غیاب‬.‫کنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫غذا‬ ‫رسید‬ ‫باشد‬ ‫رستوران‬ ‫جهت‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫رسید‬ ‫گزینه‬ ‫شکل‬3-6-5 ‫شکل‬1-6-5 :‫نکته‬. ‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫التین‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫زبان‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ژتون‬ ‫چاپ‬ ‫از‬ ‫بخواهیم‬ ‫چنانچه‬ -‫کابل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫پرینتر‬ ‫اتصال‬ ‫جهت‬LPT.‫باشد‬ ‫می‬ -‫کابل‬ ‫اتصاالت‬LPT.‫میشود‬ ‫دهده‬ ‫نشان‬ ‫تصویر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫ساعت‬‫رنگ‬‫کابل‬ R2T‫زرد‬Pin 3 R2R‫سفید‬Pin 2 G‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫و‬ ‫سبز‬Pin 7 ‫کوتاه‬ ‫اتصال‬Pin 6 , 20 ‫شکل‬4-6-5
 17. 17. 04811588120-‫کسرا‬ 17 6-‫نمایشگر‬: ‫منو‬ ‫این‬‫بیشتر‬‫عملیات‬ ‫جهت‬.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫دستگاه‬ ‫دوربین‬ ‫و‬ ‫نمایشگر‬ 1-6:‫زمانه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬‫اوفی‬ ‫زمانه‬ ‫پاش‬‫قسمت‬ ‫در‬ .‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫عکس‬ ‫کنار‬ ‫چپ‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫ثاناه‬ ‫به‬ ‫تغاار‬ ‫زمان‬‫توان‬ ‫می‬‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫کرد‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫اتوماتیک‬ ‫تغییر‬ ‫زمان‬‫ش‬ ‫تنظام‬‫کفکها‬ .‫کرد‬ ‫جابجا‬ )... ‫و‬ ‫زمان‬ ، ‫تاریخ‬ ( ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫منوهای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫شکل‬1-6 2-6: ‫دوربان‬ -‫درقسمت‬‫نمایش‬ ‫انتخابهای‬‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫دستگاه‬ ‫دوربین‬8.‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫حالت‬ 8-:‫جاری‬ ‫عک‬.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫عکس‬ ‫پرسنل‬ ‫از‬ ‫تردد‬ ‫ثبت‬ ‫هنگام‬ 4-:‫کاربر‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫عک‬‫عکس‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫لی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫عکس‬ ‫تردد‬ ‫ثبت‬ ‫هنگام‬ .‫میریزد‬ ‫را‬ ‫جاری‬ 8-:‫نمایش‬ ‫بدن‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫دوربین‬ -‫قسمت‬ ‫در‬‫ذخاره‬ ‫انتخابهای‬‫عکس‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫تایید‬ ‫کاربران‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫تایید‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مشخص‬ ‫میتوان‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ -‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬‫روشنایی‬‫نور‬ ‫توان‬ ‫می‬‫صفحه‬ .‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫شکل‬4-0
 18. 18. 04811588120-‫کسرا‬ 18 3-6:‫زبان‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دستگاه‬ ‫زبان‬ ‫تنظیم‬ ‫جهت‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫شکل‬8-0 4-6‫انتخابهای‬LCD:‫تنظیم‬ ‫جهت‬ ‫منو‬ ‫این‬Sleep‫زمان‬ ‫در‬ ‫ـتگاه‬‫ـ‬‫دس‬‫ـمــــت‬‫ـ‬‫قس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ـــــد‬‫ـ‬‫باش‬ ‫می‬ ‫ـتگاه‬‫ـ‬‫دس‬ ‫از‬ ‫ـتفاده‬‫ـ‬‫اس‬ ‫عدم‬ Screen Saver (min)‫بین‬8‫تا‬80.‫باشد‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫دقیقه‬ -‫کلید‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫همچنین‬‫نمایشگر‬ ‫کالابراسواون‬‫و‬ ‫گوش‬ ‫چهار‬ ‫کردن‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫را‬ )‫صفحه‬ ‫اندازه‬ ‫تنظیمات‬ ( ‫کالیبره‬ ‫توان‬ ‫می‬ .‫کرد‬ ‫چک‬ ‫دستگاه‬ ‫وسط‬ ‫شکل‬2-0 5-6: ‫پاامها‬ ‫نمایش‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫پیام‬ ‫نمایش‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫تنظیم‬ ‫جهت‬ ‫منو‬ ‫این‬.‫شود‬ ‫وارد‬ ‫رقمی‬ ‫چهار‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫شکل‬5-0
 19. 19. 04811588120-‫کسرا‬ 19 7-:‫درگاه‬ ‫اطالعات‬ ، ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬.‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫تردد‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫تردد‬ ‫اطالعات‬ ، ‫کاربران‬ ،‫شبکه‬ ، ‫درگاه‬ ‫شکل‬8 8-USB: -‫اطالع‬ ‫انتقال‬ ‫جهت‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫از‬‫ا‬،‫دستگاه‬ ‫عکس‬ ‫ت‬Voice،‫دستگاه‬‫روی‬ ‫تردد‬ ‫اطالعات‬ ‫تخلیه‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫اطالعات‬ ‫جابجایی‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫فلش‬ -‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فلش‬ ‫روی‬ ‫تردد‬ ‫اطالعات‬ ‫تخلیه‬ ،‫سرور‬ ‫با‬ ‫دستگاه‬ ‫ارتباط‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬.

×