Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arthamulla islam

829 views

Published on

Arthamulla islam

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arthamulla islam

 1. 1. உலகி உ ள மத கள இ லாம மிக சிற த மா கமாக திக கிற .ஆனா இ த மா க எ ப சிற ததாக ,அ த ளதாக திக கிற எ பைத லிம லாதவ க லி கள பல அறியாம உ ளன .கட ள ெபயரா மன த த ைன தாேன தி ெகா வகட ள ெபயரா ெபா ளாதார ைத சீரழி பகட ள ெபயைர ெசா லி மன த கைள ெகா ைம ப வகட மன த மிைடய இைட தரக கைள ஏ ப தி ெகா வகட ள ெபயரா மன தன ய ம யாைத ேவ ைவ பகட ள ெபயரா ம கைள ர வமன தைன கட ளா வஇ இ ேபா ற காரண களா தா மத க ெவ க ப கி றன.ஆனா இ லா இ த வ ம சான க எ வா அ பா ப வள கிற ?எ பைத தி ஆம நப வழிய ெதள ப ட அறி வமா வாத கைள எ ைவ சிற த . லி அ லாத ந ப க இ லா ைத எள தி ய ைவஅ த ள இ லாஉலகி உ ள எ லா மத க அ த ள த வ க எ ேற த ைம ப றி றி ெகா கி றன.ஆனா , சி தைனயாள கள பா ைவய எ லா மத க அ தம றைவயாக ேதா றமள கி றன.மத க யா அ தம றைவ எ சி தைனயாள க அறி வமான சில வாத கைளைவ வாதி கி றன .இ த நிைலய ஒ மத அ த ளதா? அ லவா? எ பைத ெச ய ேவ மானாசி தைனயாள க எ ைவ ஒ ெவா வாத அறி வமான ம ைப அ த மத எைவ க ேவ .ேம வலிைமயான வாத கைள ைவ த னட அ த ள எ பைத அ த மதநி ப க ேவ .வலிைமயான வாத கைள ைவ காம , மா க ைடேயா வ வான சா கைளம காம த ைன அ த ள த வமாக ஒ மத றி ெகா டா அதி உ ைம இ ைலஎன க ெகா ளலா .அ சி மாவ ேகால ேபா வதா எ க அ உணவாக அைம .ெந றிய வ தி சினா தைலய உ ள நைர அ உறி PDF file from www.onlinepj.com
 2. 2. எ ப ேபா ற பதி களா சி தைனயாள கள வலிைமயான ேக வய உ ள நியாய ைத மைறவட யா .அ திவார இ லாம க டட எ ப ப ள எ வ ம சன ெச ேபா வ அ க ப ட வ ண எ வள அழகாக இ கிற ? எ பதி ற யா . வ வட ய க ட தி வ எ த வ ண தி இ தா பய இ ைல எ ேற சி தைனயாள கநிைன பா க .மத க அ தம றைவ என ேவா அ திவார ப றி ,அ பைட ெகா ைகக ப றி தாேக வ எ கிறா க .எனேவ ஒ மத த ைன அ த ள த வ எ க தினா எ ப ப எதி ேக வ கைள உ ய ைறய எதி ெகா வ அவசிய .நாமறி த வைர இ லா தவ ர எ த மத எதி ேக வ கைள உ ய வ த தி அ கவ ைல.மத க அ தம றைவ என ேவா எ ைவ நியாயமான அைன ேக வக அைதவ ட நியாயமான வ ைடைய இ லா அள கி ற ..١கட ள ெபயரா த ைனேய தமத தி ெபயரா , கட ள ெபயரா மன த க பல வைககள த ைம தாேம திெகா கி றன .ப திய ெபயரா ம க த ைம தாேம தி ெகா வைத மதவாதிக ஊ வ கி றன .மன தைன ப தி ஆ நடவ ைகக எ ப அ த ளைவயாக இ ? எசி தைனயாள க நிைன கி றன .ெந ைப வள ஆ க , ெப க , சி வ க அதி நட ெச தநா கி ,க ன கள சி ஈ ைய தி ெகா தசா ைடயா த ைம தாேம அ காய ப தி ெகா த ள , ெவய லி ெச ட அண யாம கா நைடயாக வழிபா தல க ெச தெவடெவட ள , ள த ந ள வ ஈர ண ட ேகாவ ைல றி வ தகர ரடான தைரகள ஆ க , ெப க உ ததம தைலய ேத கா உைட காய ப தி ெகா தப தி ெப க ம சா நட ெச தசி வ கைள ம உய ட ைத வ ெவள ேய எ தஇய ைகயான உண க எதிராக றவற த PDF file from www.onlinepj.com
 3. 3. ஆைடகைள ற வ நி வாணமாக அைலதஇ இ ேபா ற நடவ ைககள காரணமாகேவ மத க அ தம றைவ எ சி தைனயாள கவ ம சன ெச கி றன .க ைணேய வ வான கட மன தைன வதி இ ப கா பவனா?ம றவ களா தன ப க ஏ பட டா எ கவனமாக ெசய ப மன த தன தாேனத கைள மன வ வரவைழ ெகா கி றாேன? இ த அள மன தன சி தனைய மத கம க வ டனேவ? எ சி தைனயாள க ஏ ப ேகாப தி வ ைள தா மத கஅ தம றைவஎ ற வ ம சன .இ லா மா க இ ேபா ற எ த நடவ ைககைள ஆத கவ ைல.ஆத காத ம மி றி இவ ைற க ைமயாக இ லா எதி கி ற .நப க நாயக (ஸ ) கால ம க தம ப க ேந ேபா தம ஆைடகைள கிழிெகா வா க . தம க ன தி அைற ெகா வா க . இ த ெசயைல க ட நப க நாயக (ஸ )அவ க ப வ மா எ ச ைக ெச தா க .க ன கள அ ெகா பவ , ச ைடகைள கிழி ெகா பவ ,மட தனமான வா ைதகைள பவ ந ைம ேச தவ க அ ல : கா 1297, 1298, 3519த ைன தாேன ஒ வ ேவதைன ப தி ெகா டா அவ ,இ லா எ தச ம த மி ைல எ நப க நாயக (ஸ ) அவ க ெதள வாக ப ரகடன ெச தா க .ஒ தியவ தன இ த வ களா நட தி ெச ல ப டைத நப க நாயக (ஸ ) அவ கக டா க . ஏ இவ நட ெச கிறா ? எ நப க நாயக (ஸ ) அவ க வ சா தா க . நடெச வதாக இவ ேந ைச ெச வ டா எனவ ைடயள தன . இைத ேக ட நப க நாயக (ஸ )அவ க இவ த ைன தாேன ேவதைன ப தி ெகா வ அ லா ேதைவய ற எ றி வ வாகன தி ஏறி ெச மா அவ க டைளய டா க . : கா 1865, 6701நப க நாயக (ஸ ) அவ க ஒ நா (ப ள வாசலி ) உைர நிக தி ெகா தா க . அ ேபாஒ மன த ெவள ய நி ெகா பைத க டா க . அவைர ப றி வ சா த ேபா அவரெபய அ இ ராய ; (நா வ ) உ காராம ெவய லி நி பதாக , எவ ட ேப வதி ைலஎன ,ேநா ேநா பதாக இவ ேந ைச ெச தி கிறா எ ம க றினா க . இைத ேக டநப க நாயக (ஸ ) அவ க அவைர ேபச ெசா க ! நிழலி அமர ெசா க ! ேநா ைபம அவ ைம ப த எ க டைளப ற ப தா க . : கா 6704கட ள அ ைப ெபறலா எ பத காக இ ேபா ற சிறிய அளவ லான ப ைத ட தன தாேனஏ ப தி ெகா ள டா எ நப க நாயக (ஸ ) றி வ டா க .ெபா வாக ம க அைனவ றவற வதி ைல எ றா அ உய த நிைல எ ம கநிைன கிறா க . மத மா க ேபா ற த திைய ெப றவ க றவற த ந ல எனந கிறா க . றவற ணாதவ கைள வ ட றவற ைத டவ உய தவ எ ம கந கி றன . PDF file from www.onlinepj.com
 4. 4. ஆனா இ லா இைத எதி கிற .கட காக த ைன ைமயாக அ பண பதாக ஒ வ எ ண ெகா றவற வைத நப கநாயக (ஸ ) அவ க க ைமயாக க கிறா க .நப க நாயக (ஸ ) கால தி உ மா எ ற ேதாழ இ தா . அவ நப க நாயக (ஸ )அவ கள ட றவற வத அ மதி ேக டா . நப க நாயக (ஸ ) அவ க அ மதியள கம வ டன . அவ அ மதி அள தி தா நா க ஆ ைம ந க ெச தி ேபா எநப க நாயக (ஸ ) அவ கள ம ெறா ேதாழ ஸஃ ப அப வ கா கிறா . : கா 5074ஆ ைம ந க ெச ெகா ள சில அ மதி ேக ட ேபா ஏக இைறவைன ந ப யவ கேள! அ லாஉ க அ மதி தைத ந க தைட ெச ெகா ளாத க எ ற தி ஆ வசன ைத நப கநாயக (ஸ ) அவ க ஓதி கா னா க . : கா 4615நப க நாயக (ஸ ) அவ கள வண க வழிபா க எ வா இ எ பைதவ சா அறிவத காக ேப நப க நாயக (ஸ ) அவ கள மைனவ ய ட வ தன . நப க நாயக (ஸ ) அவ களவண க வழிபா க ப றி அவ கள ட ெத வ க ப ட ேபா அவ க (எதி பா தைத வ ட) நப கநாயக (ஸ ) அவ கள வண க வழிபா க ைறவாக இ பதாக க தினா க . நப க நாயக (ஸ )எ ேக? நா எ ேக? அவ கள பாவ கைள அ லா ம ன வ டா . (எனேவ அவ க ைற தஅள வண க ெச வ ேபா மான ) எ தம றி ெகா டா க . அ வ ஒ வ நாஎ ெற இரவ ெதா ெகா ேப என றினா . இ ெனா வ நா ஒ நா வ டாேநா ேநா வ ேவ எ றா . ம ெறா வ நா ெப கைள வ அறேவ வ லகிய கேபாகிேற ; தி மணேம ெச ய ேபாவதி ைல எ றா . நப க நாயக (ஸ ) அவ கஅ வ ட ெச இ ப ெய லா ேபசி ெகா டவ க ந க தாமா? அறி ெகா க ! நாஉ கைள வ ட இைறவைன அதிக அ பவ . அ ப இ நா (சில நா க ) ேநா ேநா கிேற .(சில நா க ) ேநா ேநா காம இ கிேற . (சிறி ேநர ) ெதா கிேற . (சிறி ேநர )உற கிேற . ெப கைள மண வா கிேற . எனேவ என வழி ைறைய ற கண பவ எ ைனேச தவர ல எ றினா க . : கா 5063தி மண தி ல ஒ வ கட ள ப கைள ெப வா எ ற அள அைத ஒ தவெமனஇ லா க கிற .உ கள ஒ வ தம மைனவ ட இ லற நட வ ந லற கள ஒ றா எ நப கநாயக (ஸ ) றினா க . அ ேபா நப க நாயக (ஸ )அவ கள ேதாழ க அ லா வ தேர!எ கள உட இ ைசய காரணமாகநா க இ லற தி ஈ ப கிேறா . இத ட (கட ளட )ப கிைட மா?எ ேக டன . அத நப க நாயக (ஸ ) அவ க இைறவ தைட ெச ளவழிகள அைத அைட தா அத த டைன கிைட அ லவா? அ ேபா தா இைறவஅ மதி த வழிய அைத அைட தா அத ப கிைட எ வ ள கமள தா க : லி 1674இ லா தி பா ைவய றவற டவ க ம றவ கைள வ ட எ லா வைகய தா தவ களாவ . றவற டவ க ஆ ைம இ ைல எ றா அவரா எ த ப ர சைன இ ைல. றவற டவ க ஆ ைம இ தா நி சய அவ க தவறான வழிய அ த க ைத ெபற ய வா க . PDF file from www.onlinepj.com
 5. 5. இ தா மன தன இய ைக எ பதா றவற ைத ற ெசய எ இ லா கிற .சில ேப இ லற க ைத ம மி றி ெசா த ப த க அைன ைத உதறிவ காேடாெச ேயா எ ெச வ கிறா க .இ லா தி பா ைவய இவ க இ தா தவ களாவ .ஒ மன த த ைன ெப வள த தா , த ைதய ேசைவ ெச ய கடைம ப ளா .ெசா க ைத அைடவத கான வழிகள அ தைலயாயதாகஅைம ள .காேடா ெச ேயா எ ற ப டவ க ெப ேறா ெச ய ேவ ய கடைமகைள ெச யாத றவாள களாவ . அதனா கிைட கி ற ெப ேப கைளெய லா இழ தவ களாவ .ெப ேறாைர ம மி றி உ றா உறவ ன உத தஅவ க ேநா வா ப டா வ சா தமரண ஏ ப ட இ ல ெச ஆ த ததைமயான கா ய க நட பைத க அைத எதி ப ர சார ெச தந ைமயான கா ய கைள ம க ெசா லி ெகா தெபா நல ெதா க ெச தஎன எ ண ற ந ைமகைள றவ க இழ வ கி றன .எ எ ேக ெக டா என ெக ன? எ தன ப ைத , ஊைர , உலைக வ ெச வஎ ப உய த நிைலயாக இ க ? எ இ லா ேக வ எ கிற .கட காக அைன ைத ற கிேறா எ றி ெகா ஆைடகைள ற பைத இ லாவ ைமயாக க கி ற .அ லா வ தேர! நா க ம தன யாக இ ேபா நி வாணமாகஇ கலாமா? எ நப கநாயக திட ேதாழ க ேக டன . அத நப க நாயக (ஸ ) அவ க நா ெவ க ப வதஅ லா அதிக த தி ைடயவ என வ ள கமள தா க . : தி மித 2693, 2718யா ேம பா காத ேபா , கட ந ைம பா கிறா எ எ ண நி வாண தவ க ேவ .மலஜல கழி த ,இ லற தி ஈ ப த தவ ர ம ற எ லா ேநர தி மைற க ேவ யைவகைளமைற ேத தா வாழ ேவ எ இ லா வலி கிற .இ த உலகி எ க எ த ேதைவ இ ைல எ றி ஆைடைய அவ திஞான க (?) த க றி உ ைமயாள களாக இ தா ஒ ப ைகைய ட உ ணாம ,ஒெசா த ணைர ட ப காம இ கா ட ேவ . இ த இர ைட எ த நி வாணசாமியா ற ததி ைல. ற க யா .இ த உலைக அறேவ ற வா வ சா தியமி ைல எ பைத ஒ ெவா கவள உணைவ உ ெகாேபா இவ கேள நி ப ெகா கிறா க . PDF file from www.onlinepj.com
 6. 6. எனேவ கட காக அைன ைத ற கிேறா எ ற வாத தி ஒ வ ட உ ைமயாள களாகஇ ைல ைமயாக உலைக ற பைத ம மி றி அைற ைறயாக உலைக ற பைத ட இ லாம ைர கி ற .ஒ ெவா மன ததன ெச ய ேவ ய கடைமகதன ெப ேறா ெச கடைமகதன மைனவ / கணவ / ெச கடைமகதன ப ைளக ெச கடைமகம ற உறவ ன க ெச கடைமகஉல ெச ய ேவ ய கடைமகஎன அைன கடைமகைள நிைறேவ றியாக ேவ .ஆ மக ைத , கட ைள காரண கா இ கடைம கள தவறி வ ட டா எ இ லாஅறி கிற .க ய மைனவ ைய கவன காம பகெல லா ேநா ேநா , இர வ வண க தி ஈ பெகா த அ லா ப அ எ ற ேதாழைர ப றி நப க நாயக (ஸ ) அவ க ேக வ பஅவ ட ெச றா க . இ வா ெச யாேத! ேநா ைவ! ைவ காம இ ! ெதாழ ெச ! க ெச ! ஏெனன உன உட ந ெச ய ேவ ய கடைமக இ கி றன. உன க கந ெச ய ேவ ய கடைமக உ ளன. உ வ தின ந ெச ய ேவ ய கடைமகஉ ளன எ நப க நாயக (ஸ ) அவ க அறி ைர றினா க . : கா 1975, 6134கட காக அறேவ காம வ ழி தி ப , உடைல வ தி ெகா வ டா எ பைத நப கநாயக (ஸ ) அவ க ெதள ப தி வ டன .மத கைள எதி பவ க ட ேம க ட நடவ ைககைள இ லா எதி அள எதி தி கமா டா க .அ ப எ றா ேநா எ ற ெபய வ ட தி ஒ மாத ப ண கிட மா இ லா வஏ ?இ உடைல வ வதி ைலயா?தின ஐ ேநர ெதாழ ேவ என வ ஏ ?இ ன ப ற வண க கைள கடைமயா கியஏ ?எ ெற லா ேக வக எழலா .பக வ உ ணாம ,ப காம , ப வா ைக ய ஈ படாம இ ப ேநாஎன ப . இ உடைல வ தி ெகா வ ேபா ேதா றலா .உ ைமய உடைலவ தேலா, உட த ஏ ப வேதா இதி இ ைல. PDF file from www.onlinepj.com
 7. 7. ேநா ேநா காத ேபா இர ப மண ஒ வ ப ைக ெச கிறா .காைலய எ பமண உண உ ெகா கிறா . இர ப த காைல ப வைர மா 12 மண ேநரஉ ணாம ,ப காம தா மன த இ கிறா .ேநா ேநா பவ , கிழ ெவ த த ( மா காைல 5 மண ) ய மைற வைர ( மாமாைல 6 மண ) மா 13 மண ேநர உ பதி ைல. ய மைற ேநா ற த ட ,ப ைக ெச வத , காைலய மா 4:30 மணஆக ேவைள ேநா ேநா பவ உ கிறா .உ கிற ேநர தா ேநா கால கள மா கிற . உ அளவ மா ற ஏ இ ைலதின தன உட எ த அள உணைவ ஒ வ அள வ தாேனா அேத அள உணைவ ேநாேநா நாள அள பதா உட எ த பாதி ஏ படா . உடைல ேவதைன ப த எ பஇதி இ ைல.ஒேர வ தியாச எ னெவ றா இரவ சா ப ட கி வ வதா தன பசிைய உண வதி ைல.பகலி வ ழி தி பதா அைத உண கிறா .இ வா உண இைறவ காக சில உண கைள க ப தி ெகா வ அவன உ ள ைதப ப ;ப வ ப . உட ஒ ேக ஏ ப தா .ந ப ைக ெகா ேடாேர! ந க (இைறவைன) அ வத காக உ க ெச ேறாம கடைமயா க ப ட ேபா உ க ேநா கடைமயா க ப ள .அ ஆ 2:183மன தைன வைத ப ேநா ப ேநா கம . மாறாக பைட த இைறவ காக இ வா சிறிய தியாகெச பய சி ெப ற ஒ வ , அேத இைறவ வலி ஏைனய ந ப கைள த வா வகைட ப பா எ பேத ேநா ப ேநா க .தன உ ைமயான உணைவ இைறவ தவ க ெசா கிறா எ பத காக சிறி ேநர உணைவதியாக ெச பவ , தன உ ைமய லாத ெபா கைள ப ற டமி தி , ெகா ைளய ல சவா கி, ேமாச ெச பறி ெகா ள ண ய மா டா .இ த பய சிைய ெபறாம ஒ வ காலெம லா ப ன கிட தா இைறவன ட அத எ தமதி இ ைல எ ப இ லா தி த மானமான .யா ெபா ேப வைத , தய ெசய கைள வ வ டவ ைலேயா அவ த ணைர , உணைவவ வ வதி இைறவ எ த ேதைவ மி ைல எ ப நப ெமாழி. : கா 1903, 6057மாெப இல சிய ைத அைடவத கான பய சிேய ேநா எ பைத இ த நப ெமாழிய லி அறியலா .ெதா ைக எ வண க இ ேபா ற பய சிைய மன த ெப வத காகேவ இ லா திவலி த ப ள .இைறவ மிக ெப யவ ; நா அவன க டைள க பட ேவ ய சிறியவ எ ற பய சிையமன த இத ல ெப கிறா . PDF file from www.onlinepj.com
 8. 8. இ லகி மன தைன கவ தி க ய பல வ ஷய க உ ளன. அவ றி ஈ க ப மன ததவறான வழிகள ேல அவ ைற அைடய ய வா .நம ேமேல ஒ வ க காண ெகா கிறா எ ற அ ச தா அவைனஇதி தநி . த ைவகைற ேநர ெதா ைகைய ஒ வ ெதா கிறா . இதனா இைறவைன ப றியநிைன அவன ட மிைக கிற .இ லக ஈ பா இைறவைன ப றிய நிைனைவ சிறி சிறிதாக ைற க வ கிற . எனேவந பக ேநர ெதா ைகைய ெதா கிறா . ெதா த ட இைறவைன ப றிய நிைன மஅவன ட மிைக கிற .ம இ லக ஈ பா இைறவைன ப றிய நிைனைவ சிறி சிறிதாக ைற கிற . மாைல ேநரெதா ைகைய ெதா த ட இைறவைன ப றிய நிைன அவன ட ம ஏ ப கிற .ம இைறவைன ப றிய நிைன ைறய ஆர ப கிற . ய மைற ேநர தி மெதா கிறா . ம இ லக ஈ பா இைறவைன ப றிய நிைனைவ சிறி சிறிதாக ைற கிற .எனேவ இர ேநர ெதா ைகைய ெதா கிறா . ெதா த ட இைறவைன ப றிய நிைன மஅவன ட மிைக கிற . அ த நிைன டேனேய உற க ெச கிறா . இ வா நா வஇைறவைன ப றிய அ ச ட வா ஒ வ எ லா வைகய ந லவனாக திக வா . தனேக த கா ய ைத இவ ெச ய மா டா . பற ேக த கா ய ைத ெச ய மா டா .ெதா வ எ லா அ கிரம கள ஒ வ ஈ ப வ தா அ ெதா ைக இைறவன டஎ த மதி கிைடயா .ெதா ைகைய நிைல நா வராக! ெதா ைக ெவ க ேகடான கா ய கைள வ ,தைமைய வத . அ லா ைவ நிைன பேத மிக ெப ய . ந க ெச பவ ைற அ லா அறிவா .அ ஆ -29:45தைமகைள வ , ெவ க ேகடானவ ைற வ த பத கான பய சிேய ெதா ைக எ பைதஇ வசன திலி அறியலா .இ த பய சிைய ஒ வ ெபறவ ைலயானா அவன ெதா ைக, இைறவ பா ைவய ெதா ைகேயஇ ைல எ பைத இ வசன மிக ெதள வாக கி ற .ஹ ஜு ெப நாள ேபா ஆ , மா , ஒ டக கைள வசதி பைட தவ க பலிய ட ேவ ெமனஇ லா கி ற .இ வா பலிய ட ப ப ராண கள மாமிசேமா, இர தேமா, ஏைனய ெபா கேளா இைறவ ேதைவஎ பத காக இ லா பலிய ட ெசா லவ ைல.ெப நா தின தி ஏைழக மகி சியாக ,ப ணய றி இ க ேவ எ ப , இைறய ச ைதஅதிக ப தி ெகா வ தா இத ேநா கமா . அவ றி மாமிச கேளா, அவ றி இர த கேளாஅ லா ைவ அைடவதி ைல. மாறாக உ கள ட ள (இைற) அ சேம அவைன ெச றைட .)அ ஆ 22:37(இ த பலிய தலி ட இைறய ச எ ற பய சி தா ேநா க எ பைத இ வசனெதள ப கி ற .இ லா தி ைடய எ லா வண க வழிபா கள இ த பய சி தா ப ரதான ேநா க . இ த பய சி ட மன த மன தனாக வா வத காக தா . PDF file from www.onlinepj.com
 9. 9. தி ஒ தவறான ெதாழி எ ப தி பவ ந றாக ெத . ம பான வ ப , வ ப சாரெதாழி நட வ ,ல ச வா வ ,இ ன ப ற ேமாச கள ஈ ப வ ஆகியைவ தவறா னைவ தாஎ ப அதி ஈ ப ேவா ந றாக ெத . தவ என ெத ெகா தா அவ ைற ெசவ கி றன .இ தைகேயா ட இவ ைற ெச ய ேவ டா என றினா அவ கள டமி இர ேக வகப ற கி றன.இ தைகய ெதாழி கைள ெச வதா என எ ன ேக ஏ ப வ ? 1 இவ ைற வ வ லகிெகா டா என ஏ ப ந ைம எ ன?இ தா அ த ேக வக .உ ைன ஆ சியாள க த பா க ; சிைறய வாட ேவ வ ; அதனா தி லி வ லகிெகா ! எ தா அவன ட ற .அவன ட தி இத ம தயாராக இ கி ற .நா தி வைத ெப பா க ப க யா . ைற நா தி னா ஒ ைற ப ப வேத ச ேதக . தி ட கள ஒ வ தா ப ப கிறா .பல ைற தி நா ேச த ெச வ தி காக சிறிய த டைன ெபற நா தயா .அ ல நாப க ப டா சிற த வ கீ ைல நியமி றம றவ எ நி ப வ ேவ அ ல நதிபதிையேயவ ைல வா கி வ ேவ .இவ ைறெய லா மறி சிைறய த ள ப டா நா ெச வட ேபாவதி ைல. ெவள ய இ தேபா நா அ பவ தைத எ லா உ ேள அ பவ வழி என ெத எ பாதி உ ள ட ற கள ஈ ப வதா என எ த ேக ஏ படா . அ ப ஏ ப டா அைததா வலிைம என உ எ ஒ வ ந வேத ற கள ெதாட அவ ஈ ப வத கியமான காரணமாக அைம ள .எ ன ேக ஏ ப எ ற ேக வ காவ ஏேதா பதி ெசா லலா . இவ ைற வ நா வ லகிெகா டா என கிைட ந ைம எ ன? எ ற ேக வ எ த வ ைட ற யா .இ லாம ேம இர ேக வக ெபா தமான வ ைடைய அள கி ற .ச வ ச தி மி க இைறவ ஒ வ இ கிறா ; அவ அைன ைத பாெகா கிறா ; அவைன யாரா ஏமா றேவா, வ ைல ேபசேவா யா . உலக அழி க ப ட பஅைனவ அ த வ லவனா உய ப க ப அவ ேன நி த ப வா க .தயவ க க ைமயான த டைனைய ந லவ க மக தான ப கைளஅவ வழ வா எ இ லா கிற .இதி உ தியான ந ப ைக ெகா டவ ஒ கா தய ெசய கள ஈ படமா டா .த ைன மறியாம தய ெசய கள ஈ ப டா உடன யாக த ைன தி தி ெகா வா .ஒ ெவா மன த தன ெப ேறா ,ப ைளக , ம ற உறவ ன க , உல ெச யேவ ய கடைமகள பாதி ஏ ப தாத வைகய , மன த எ த ேக வ ைளவ காதவைகய தா இ லா வண க க அைம ளன.த ைம தாேம தி ெகா த PDF file from www.onlinepj.com
 10. 10. த மிதி ததைரகள உ த றவற தநி வாணமாக அைலதேபா ற எ த நடவ ைககைள இ லா ஆத கவ ைல.ஆத காத ம மி றி இவ ைற க ைமயாக எதி கி ற .எனேவ மத க மன தைன கி றன எ ற வ ம சன இ லா தி ெபா தா.٢மன தைன மற வ கட ைள நிைன தமத க அ தம றைவ எ வ ம சன ெச சி தைனயாள க எ ைவ ம ெறாவாத மத க கட ள ெபயரா மன தைன மற க ெச கி றன எ பதா .அ றாட உ பத உணவ லாத ேகா கண கான ம க இ ேபா ேகாவ உ யலிேகா கண கான பா க ேபாட ப கி றன.ஒ தி ட வழிய லாத ஏைழ ெப க ேகா கண கி இ ேபாசிைலக , கலச க , ேத க த க தா ெச ய ப கி றன. ெச வ த க இத காகவா வழ கி றன .ேதைவ ள மன த க ெசலவ டாம எ த ேதைவ ம ற கட ப லாய ர ேகா பா கெசலவ ட ப மன த ேநயம ற கா ய கைள பா சி தைனயாள க மத க அ தம றைவ எக கி றன .இ லா ைத ெபா த வைர இ த வ ம சன ெபா தா . ஏெனன இ ேபா ற கா ய கைளஇ லா ம கிற .கட ெச ய ேவ ய வண க க இ வைககளாக இ லா தி வைக ப த ப ளன.ஒ உடலா ெச வ .ம ெறா ெபா ளாதார தா ெச வ .ெதா ைக, ேநா ேபா றைவ உடலா ெச ய ப வண க களா .உடலா ெச வண க கைள இைறவ காக ம ேம ெச ய ேவ . ேவ எவ காகெச ய டா எ இ லா கிற .மன த க மற க ப கிறா க எ ற வ ம சன இதி எழா .ெபா ளாதார ைத ெசலவ வதி தா மன த க மற க ப கிறா க எ ற வ ம சன எ . இ ப றிஇ லா வ எ ன?மன த க ேநா வா ப கிறா க .வ ைமய உழ கிறா க . PDF file from www.onlinepj.com
 11. 11. மன நி மதிைய இழ கிறா க . ழ ைத ெச வ கிைட காம கவைல ப கிறா க .இ ேபா ற ப கைள ச தி ேபா கட ேள என இ த ைறைய நிவ தி ெச தா நாஉண காக ஒ ல ச பா ெசலவ கிேற எ ப ேபா மன த க ேநமித (ேந ைச)ெச ெகா கிறா க .அவ க நிைன த கா ய நிைறேவறினா எ த கட ேந ைச ெச தா கேளா அவர ஆலய திஅ த காண ைகைய ெச கி றன . ப திலி பவ இைறவ காக இ வா ேந ைச ெச வைத இ லா அ மதி கி ற .ஆனா இைறவ காக ெபா ளாதார றி த எ த ேந ைசைய ெச தா அவ ைற ப ள வாசஉ யலி ேபாட டா .மாறாக ஏைழக தா ெசலவ ட ேவ .கட ேள உன காக ப தாய ர பா ெசல ெச கிேற எ ஒ வ ெச தா ஏைழகளஉண , உைட, ம வ ெசல ேபா றவ காக தா அைத ெசலவ ட ேவ .கட காக ேந ைச ெச த பண தி ப ள வாச க வேதா, ப ள வாச ேதைவயானெபா கைள வா கி ெகா பேதா டா எ ப இ லா தி க டைள.சி தைனயாள க எதி பா ப ேபா கட ள ெபயரா எ த ெபா ளாதார ைத ெசலவ டாேத எஒ வன ட றினா , அைத ஏைழ தா அவ ெசலவ வா எ ற யா .கட ெசலவ டாம ஏைழ ெசலவ டாம இ வ வா .ஏைழ ெசலவ வ தா கட ெசலவ வ என ேபா க பாக ஏைழக பயெப வ வா க .சி தைனயாள க எதி பா பைத வ ட இ சிற ததாக அைம ள .இ லக ைத இைறவ ஒ நா அழி வ எ லா மன த கைள ம உய ப வ சாரைணநட வா . மன த கள ந ைம தைமக ஏ ப ப கைளேயா, த டைனகைளேயாஇைறவ வழ வா எ ப இ லா தி ந ப ைக. இ நியாய த நா என ப கிற .நியாய த நாள நைடெபற ள வ சாரைணய ஒ கா சிைய நப க நாயக (ஸ ) அவ கப வ மா வள கி றன .மன தேன! நா ேநா றி த ேபா ேநா வ சா க ஏ ந வரவ ைல எ நியாய த நாளஇைறவ ேக பா . எ இைறவா! நேயா அகில கைள பைட பராம பவ . உ ைன நா எ பேநா வ சா க ? எ மன த பதிலள பா . என அ யா ஒ வ ேநா றைத ந அறிஅவைன ந ேநா வ சா க ெச லவ ைல. அவைன ந ேநா வ சா க ெச றி தாஅவன ட தி எ ைன க பா எ இைறவ வா . மன தேன! உ னட நா உண ேகவ த ேபா என உணவள க ம வ டாேய? எ இைறவ ம ேக பா . நேயாஅகில ைத பைட பராம பவனாக இ கிறா . நா உன எ வா உணவள க இய ? எமன த வா . எ அ யா உ னட உண ேக வ த ேபா அவ ந உணவள க ம தஉன ெத யாதா?அவ ந உணவள தி தா அ ேக எ ைன க பா எ இைறவ வா . மன தேன! உ னட நா த ண ேக வ த ேபா என த ண தர மவ டாேய? எ இைறவ ம ேக பா . எ இைறவா! அகில தி அதிபதியான உன நா PDF file from www.onlinepj.com
 12. 12. எ வா த ண தர இய ? எ மன த வா .என அ யா ஒ வ உ னட த ணேக வ த ேபா அவ ந த ண க டவ ைல. அவ த ண க ய தா அ ேகஎ ைன க பா எ இைறவ வா . இ வா நப க நாயக (ஸ ) அவ க றினா க . : லி 4661மன த உத வ தா இைறவ ெச வண க எ பைத இைறவன இ த வ சாரைண ைறய லி அறி ெகா ளலா .இ லா தி ெதா ைக, ேநா அ த கடைமயாக ஸகா எ கடைம உ ள .வசதி ள ஒ ெவா லி தன ெசா கண ைக பா , அதி இர டைர சதவ கித வழ கேவ . வய கள உ ப தியா ெபா கள மானாவா பய களாக இ தா ஐ சதவ கிதம ற பய கள ப சதவ கித வழ க ேவ .ஆ , மா , ஒ டக ஆகிய கா நைடகள றி ப ட சதவ கித ைத வழ க ேவ . இ ேவ ஸகா என ப கிற .இைத யா வழ க ேவ ?ப ள வாச க வத ேகா, மராம ெச வத ேகா,அத நி வாகபண க ேகா ெசலவ ட ேவ மா? ெசலவ ட டா எ இ லா தி டவ டமாக அறிவ கிற .யாசி ேபா , ஏைழக , அைத வ லி ேபா ,உ ள க ஈ க படேவ ய( லிம லாத)வ க , அ ைம(கைள வ தைலெச வத ) ,கட ப ேடா ,அ லா வ பாைதய , நாேடா க த ம க உ யனவா .இ அ லா வ கடைம. அ லா அறி தவ ; ஞானமி கவ .)தி ஆ 9:60(இ த எ வழிகள தா அைத ெசலவ ட ேவ . இ த எ ேம மன த க கான தா .மன த க உத வைத மா க தி ஐ கடைமகள ஒ கடைமயாக இ லா ஆ கி ள .ெசலவ ட ேவ ய எ வழிகள லிம லாத ம க வழ வைத றி ப மத கட தமன த ேநய ைத இ லா ேப கிற .கட ைள மற! மன தைன நிைன! எ பா க .மன தைன நிைன பத கட ைள மற க ேதைவய ைல. கட ைள இ லா கிற ப நிைன தாஏைழக அதிகமான ந ைமகைள ெப ெகா கிறா க .தி மைற ஆன பற வா வழ வ ப றி அதிகமான அளவ வலி த ப ள .)ெசா ைத ) ப கி ேபா உறவ ன கேளா, அனாைதகேளா, ஏைழகேளா வ வ டா அதி அவ கவழ க ! அவ க ந ல ெசா ைலேய க !)தி ஆ 4:8(உறவ ன , ஏைழ , நாேடா அவரவ உ ைமைய வழ வராக! ஒேரய யாக வ வ ைரயெச வ டாத !)தி ஆ 17:26(உறவ ன க , ஏைழக ,அ லா வ பாைதய ஹி ர ெச ேதா உதவ மா ேடாஎ ெச வ , வசதி உைடேயா ச திய ெச ய ேவ டா . ம ன அல சிய ெச ய . PDF file from www.onlinepj.com
 13. 13. அ லா உ கைள ம ன க ேவ எ வ ப மா களா? அ லா ம ன பவ ; நிகர றஅ ைடேயா .)தி ஆ 24:22(உறவ ன , ஏைழ , நாேடா அவ கள உ ைமைய வழ வராக! அ லா வ க ைதநா ேவா இ ேவ சிற த . அவ கேள ெவ றி ெப ேறா .)தி ஆ 30:38(அவைன (அ லா ைவ) ேநசி தத காக ஏைழ , அனாைத , சிைற ப டவ உணவள பா க .அ லா வ க காகேவ உ க உணவள கிேறா . உ கள டமிப ரதிபலைனேயா, ந றிையேயா நா க எதி பா கவ ைல. எ க இைறவன டமிக ைம , ெந க நிைற த நாைள நா க அ கிேறா (என வா க (.)தி ஆ 76:8,9,10( றவாள கள ட உ கைள நரக தி ேச த எ ? எ (ந ேலா )வ சா பா க .நா க ெதா ேவாராக , ஏைழ உணவள ேபாராகஇ கவ ைல என ( றவாள க ) வா க .)தி ஆ 74:40 41, 42, 43, 44(அவ கள ெச வ கள யாசி பவ ,இ லாதவ அறிய ப ட உ ைம இ .)தி ஆ 70:24(எனேவ அனாைதகைள அட ைற ெச யாத ! யாசி பவைர வ ர டாத !)தி ஆ 93:10(கட வா கிய) அவ சிரம ப பவனாக இ தா வசதி ஏ ப வைர அவகாச ெகா க ேவ .ந க அறி ெகா டா அைத த மமா கி வ வ உ க சிற த .)தி ஆ 2:280(அ லா காக அழகிய கட வழ ேவா யா ? அைத அவ ப மட காக (இைறவ ) ெபவா . அ லா ைறவாக வழ கிறா . தாராளமாக வழ கிறா . அவன டேம தி ப ெகாவர ப வ க . (தி ஆ 2:245(தம ெச வ கைள அ லா வ பாைதய ெசலவ ேவா உதாரண ஒ தான ய . அ ஏகதி கைள ைள க ெச கிற . ஒ ெவா கதி தான ய க உ ளன. தாநா ேயா அ லா இ ப மட காக ெகா கிறா . அ லா தாராளமானவ ; அறி தவ .)தி ஆ 2:261(அ லா வ பாைதய தம ெச வ கைள ெசல வ ,ப ன ெசலவ டைத ெசா லிகா டாம , ெதா ைல தராம இ ேபா அவ கள லி அவ கள இைறவன ட உ ள .அவ க எ த அ ச இ ைல. கவைல பட மா டா க .)தி ஆ 2:262( PDF file from www.onlinepj.com
 14. 14. த ம ெச வ அைத ெதாட , ெதா ைல ெகா பைத வ ட அழகிய ெசா கைள வ ,ம ன ப சிற த .அ லா ேதைவய றவ ; சகி த ைம மி கவ .)தி ஆ 2:261(அ லா வ தி திைய ெப வத காக , தம ேள இ உ தியான ந ப ைக காகதம ெச வ கைள (ந வழிய ) ெசலவ ேவா உதாரண ,உயரமான இட தி அைம த ேதா ட .ெப மைழ வ த அ ேதா ட இ மட காக அத உண ெபா கைள வழ கிற . ெப மைழவ ழா வ டா ர (ேபா ). ந க ெச பவ ைற அ லா பா பவ .)தி ஆ 2:265(ந லவ றி ந க எைத ெசலவ டா அ உ க ேக. அ லா வ தி திைய ெபறேவெசலவ கிற க .ந லவ றி ந க எைத ெசலவ டா உ க ேக அ ைமயாக வழ க ப .ந க அநதி இைழ க பட மா க .)தி ஆ 2:272(த ம ெச ஆ க , ெப க ,அ லா அழகிய கட ெகா ேதாப மட காக ெகா க ப . அவ க மதி மி க லி உ .)தி ஆ 57:18(தா எைத ெசலவ ட ேவ எ உ மிட ேக கி றன . ந லவ றிலி ந க எைதெசலவ டா ெப ேறா காக , உறவ னகாக ,அனாைதக காக , ஏைழக காக , நாேடா க காக (ெசலவ ட ேவ .) ந கஎ தந ைமைய ெச தா அ லா அைத அறி தவ என வராக!)தி ஆ 2:215(அ லா ைவ வண க ! அவ எைத இைணயாக க தாத க !ெப ேறா க , உறவ ன க , அனாைதக , ஏைழக , ெந கிய அ ைடவ டா , ரமான அ ைட வ டா , பயணேதாழ ,நாேடா க ,உ க அ ைமக ந ைம ெச க ! ெப ைமய ,க வெகா எவைர அ லா ேநசி க மா டா .)தி ஆ 4:36(உ க க கைள கிழ ேநா கிேயா, ேம ேநா கிேயா தி வ ந ைமய . மாறாகஅ லா ,இ தி நா , வானவ க , ேவத , ம நப மா கைள ந ேவாஉறவ ன க , அனாைதக , ஏைழக , நாேடா க , யாசி ேபா , ம அ ைமகைள வ தைல ெச வத(மன) வ ப ட ெச வ ைத வழ ேவா , ெதா ைகைய நிைல நா ேவா , ஸகா ைதவழ ேவா , வா கள தா தம வா ைக நிைறேவ ேவா ,வ ைம, ேநா ,ம ேபா கள திசகி ெகா ேவா ேம ந ைம ெச பவ க . அவ கேள உ ைம றியவ க . அவ கேள (இைறவைன)அ பவ க .)தி ஆ 2:177(மன த க உத வ தா கட ெச வண க எ பைத ேம க ட வசன களஅறியலா . எனேவ கட ள ெபயரா மன தைன மற க ெச ற ைத இ லா ெச யவ ைல.٣கட ள ெபயரா அ கிரம க நியாய ப த ப த PDF file from www.onlinepj.com
 15. 15. ேமேலா டமாக பா தாேல அநியாயமாக , அ கிரமமாக ெத ப கி ற பல கா ய க மத திெபயரா நியாய ப த ப கி றன. மத க அ தம றைவ எ ற வ வத இ ேபா றகா ய க காரண களாக அைம ளன.கட ைள வழிபா ெச ஆலய கள பாரப ச கா ட ப கிற . றி ப ட இன தவ க கடமிக ெந கமாக ெச வழிபா ெச யலா . ம சில ர தி நி தா வழிபா நட தேவ . இ சில ஆலய தி ைழயேவ டா எ ற நைட ைறைய சி தைனயாள ககா கிறா க . கட ள ெபயரா இ நியாய ப த ப வைத பா கிறா க .க டண ெச ேவா கட ைள வழிப வதி ைம அள க ப வைத ,த ம த சனெச பவ க ப த ள ப வைத கா கிறா க . கிய பர க க வ ேபா ப வ ட க தன ம யாைத , த ம யாைதெச ய ப வைத சி தைனயாள க கா கிறா க .வழிபா தல கள ம மி றி ஊ , ெத வ ட சில சிகைள வ ட ேகவலமாகநட த ப கி றன .ெதா டா , ப டா தசில வதிகள நடமாட தைடேதந கைடகள தன தன வைளகெச பண ய தைடெப க ஜா ெக அண ய தைடஎ ெற லா மன த மன த ெச அ கிரம கைள , இைத மத தி ெபயராேலேய, கட ளெபயராேலேய ெச வைத கா கி றன .கட இ ப தா மன த கைள பைட தி கிறா . இைத ஏ தா ஆக ேவ எ ேவத க வைத கா கி றன .இ த அ கிரம கைள நியாய ப தி வ மத க அ த ளைவ எ வைதசி தைனயாள களா ஏ க யவ ைல.ஆனா இ லா தி எதிராக இ த வ ம சன ைத ெச ய யா . ஏெனன இ லா இைதக ைமயாக எதி கி ற .மன த கேள! உ கைள ஓ ஆ ஒ ெப ண லி ேத நா பைட ேதா . ந க ஒ வைரெயா வஅறி ெகா வத காக உ கைள கிைளகளாக ,ேகா திர களாக ஆ கிேனா . உ கள(இைறவைன) அதிக அ ேவாேர அ லா வட அதிக சிற தவ . அ லா அறி தவ ;ந கறிபவ .)தி ஆ 49:13(இைறவ ேநர யாக ஒ ேஜா மன தைர தா பைட தா . அவ கள லி தா இ உலகிவா அ தைன மா த ப கி ெப கிய கிறா க எ இ வசன தி ல அ லாப ரகடன ெச கிறா .மன த ல ைம ஒ தா த ைதய லி ேதா றியவ க எ றா அவ க கிைடேயபற ப அ பைடய எ த ஏ ற தா இ க யா . PDF file from www.onlinepj.com

×