Declaracidintencions JCperalmercatlab

387 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Declaracidintencions JCperalmercatlab

  1. 1. QUÈ VOLEM PER AL MERCAT LABORAL Secretaría de Moviment Obrer Les polítiques laborals de tall neoliberal , implantades al nostre país de forma sistemàtica, amb algun que altre daltabaix,a partir de la reforma de 1994, han suposat una verdadera catàstrofe per a la majoria de treballadors i treballadores, i de manera singular per al conjunt dels treballadors i treballadores en situacions precaritzades. Lo primer que es deuria tenir en compte d'aquestes polítiques, no nomes les relatives la mercat de treball, sinó de les econòmiques de tot tipus, es que hi ha tres fets claus que porten al seu rebuig como a reformes del mercat de treball: les debilitats i falta de consistència teòrica del pensament neoliberal en aquest camp, la falta d'evidència empírica que justifiqui les seves propostes pràctiques i la falsedat del dogma de aquest plantejament econòmic, o del anomenat quot;pensament únicquot; Això hauria d' estar present de forma permanent en tot plantejament des de els interessos dels treballadors, donat el fet que generalment les propostes de governs i associacions patronals, son repetició de la mateixa concepció neoliberal Aquestes polítiques, sistemàtica i recurrent ment aplicades en el nostre país han portat a uns index de precarietat laboral de tot tipus(no nomes de temporalitat), superiors al 60%, a unes taxes de atur de les mes altes de la UE, impossibles de patir per a molt col·lectius com els joves, dones i immigrants, amb la majoria d'assalariats sense gairebé drets, pràcticament no afectats per la negociació col·lectiva, amb un salari mínim i un salari en tots els trams per sota que la gran majoria de l'Europa dels 15, fins el punt que hem arribat a una estructura salarial on molts treballadors i treballadores amb treball estan en situació de pobresa, amb index de sinistralitat i mortalitat laboral dels mes alts d'Europa, sense existència practica gairebé de protecció o prestacions en el període previ a la entrada al primer lloc de treball, a mes les prestacions per atur, afecten a menys de la meitat dels aturats. Vist lo vist, es pot arribar a la conclusió que les mesures preses en les quasi permanents reformes del mercat laboral en aquest país NO SON LES CORRECTES, en gairebé tots els àmbits, ja sigui per execució o per no execució d'alguns drets mínims ampliats.aquestes mesures son un clar exemple de l'existència de classe socials i de la lluita de classes sota el capitalisme Aquestes mesures son correctes, i es plantegen com les úniques possibles, pels interessos dels propietaris dels mitjans de producció, els seus representants governamentals i els seus portaveus, son una CATÀSTROFE, per als venedors de la força de treball, els treballadors
  2. 2. assalariats i altres treballadors dependenents.Aquests, nosaltres, la majoria, i els nostres representants necessitem plantejar una alternativa , des de l'oposició a aquest continu empitjorament, que vagi cap a una millora constant de les condicions de vida i treball i reforçar el caràcter social que deu tenir el creixement econòmic. Hem de reformar els drets dels treballadors i treballadores per l'entrada al lloc de treball, formes i vies d'entrada aquests drets haurien de plasmar-se en mesures orientades a acabar amb el continu deteriorament del mercat de treball,i superar la ineficàcia de les mesures preses en aquest camp(les formes i vies d'entrada al mercat laboral). Per això cal potenciar els Serveis Públics de Treball, com a intermediaciò laboral, la anulació de les modalitats contractuals temporals sense justificació, la prohibició per llei de les ETT's(empreses de treball temporal): A. En quant a la contractació temporal: prohibició per aquesta per tasques estacionals que siguin cícliques, regulars o permanents a les empreses, establir màxims percentuals sobre els treballadors fixes, incrementar la quota empresarial a la SS en totes les modalitats, fixar indemnitzacions al termini del contracte, que el treballador temporal adquireixi la condició de fixe si no es donat d'alta en la Seguretat Social dins el plaç, així com en els casos de successions il·licita de contractes temporals a un treballador o treballadora.formalització escrita dels contractes, establir una durada legal màxima per als contractes d'interinitat, nul·litat d'extinció dels contractes temporals il·licits. B. Drets durant l'estada al lloc de treball:  Els principals drets dels treballadors i treballadores en el lloc de treball es resumeixen en 3 principals: el dret a la negociació col·lectiva, el dret a l'associació i el dret a la participació en les decisions(democràcia a l'empresa), aquests al seu lloc cobreixen un seguit de materies importants per garantitzar un treball digne i estable com son les salarials, de temps o organització del treball, salud laboral, subcontractació i externalitzacio,i garantint la seva aplicació la fins ara molt ineficaç Inspecció de Treball. 1. En quant a la negociació col·lectiva, tot i ser un dret bàsic i fonamental dels treballadors i treballadores, ha d'estar garantitzat, potenciant l'abast en quant a continguts i extensió perquè es pugui assegurar la seva utilització efectiva per tot el col·lectiu d'assalariats, sigui quina sigui la seva situació contractual, així també per als treballadors i treballadores del sector public, inclòs del dret a les actualitzacions salarials junt el dret de vaga sense exclusions 2. El dret d'associació i tots aquells que n'estiguin lligats , tot i també ésser un dret bàsic i fonamental i recollit a la constitució, però també, com l'anterior, s'ha estat buidant de contingut progressivament, i ha vist limitat el seu grau de cobertura, cada cop mes treballadors i treballadores,degut a la estructura del mercat laboral, tant precaritzat i des fragmentat es veuen objectivament impossibilitats per a exercir-lo.Hem de garantitzar la utilització efectiva i lliure dels treballadors i treballadores 3. El dret a la participació dels treballadors en les decisions empresarials, el que es denomina quot;Democràcia en l'empresaquot; ajuda i complement als anteriors drets esmentats.Cobreix desde els drets essencials a l’organitzacio democratica de la societat(auto-organitzacio dels assalariats, l’eleccio de representants,llibertat
  3. 3. d’expressio dins l’empresa,la vaga, la fixacio de condicions de seguretat e higiene), passa pels drets essencials al mercat laboral( informació, acords sobre sortides i entrades de l'empresa, subcontractació, sobre reducció de jornada i distribució de del treball) així com els inicis de la participació en la gestió( informació sobre la situació i evolució de l'empresa, participació en els consells d'administració,discussió d'alternatives) fins a la plena participació en la gestió( cogestió, codirecció)(participació en els consells de Direcció executius, en la organització de la producció, en la organització del treball, de l'empresa, en la gestió directa en tots els nivells a l'empresa Hem de lluitar per la implantació d'aquest dret avui molt dèbilment reconegut, creant els mecanismes necessaris per a la seva aplicació efectiva. 1. 1.En matèria salarial:es necessari una revisió a l'alza del salari mínim interprofessional, de manera que iguali al 60% del salari mig seguint les recomanacions de la carta social europea. Es proposara les mesures d'inspecció i seguiment per la consecució d'igual treball igual salari en tots els àmbits i supòsits, sense discriminació salarial per a les dones ni cap altre col·lectiu(subcontractats, temporals, externalitzats) 2. 2.En matèria de temps de treball: reducció de la jornada de treball per llei a 35 hores setmanals sense reducció salarial. Potenciació de les mesures encaminades a la distribució equitativa del treball. Eliminació de totes les hores extraordinàries que no siguin de quot;força majorquot;,aquestes mesures impliquen un reforçament per llei de les organitzacions del treballadors i treballadores així com la inspecció de treball per a l'aplicació efectiva. 3. 3.En matèria de subcontractació i descentralització productiva, donat que aquesta factors son decisius en la precarietat del mercat laboral, cal una tasca legislativa especifica per a l'establiment de responsabilitat solidaria de l'empresa principal en totes les obligacions de l'empresa contractada( salarials, extra salarials, de salud laboral, se Seguretat Social, ),caldera redefinir jurídicament la contrata, establiment de l'obligació de subrogació en cas de successions de contractes, prohibició de la subcontractació en cascada, prohibició de relacionar o connectar la caus del contracte temporal amb la contrata o subcontrata, extensió dels drets de representació dels comitès d'empresa principal a les subcontractes que no tinguin òrgans de representació. 4. 4.En matèria de salud laboral, hem de plantejar una impugnació del model d'externalització de la acció preventiva a traves de les mútues i serveis privats, cal potenciar la informació i la formació dels representants dels treballadors i treballadores,implantar una cultura preventiva en la societat així com la formació dels treballadors, caldria a mes crear un registre administratiu en cada provincià i comunitat,que elabori un registre especific d'accidents mortals, modificar la llei penal tipificant la comissió de delicte en accidents
  4. 4. greus y mortals, dedicant una especial atenció a col·lectius menys afavorits. C. Drets de sortida del lloc de treball: Aquests drets son els relatius als acomiadaments, prestacions per atur, prejubilacions i pensions. 1. .En material d’acomiadaments es necessària una nova legislació amb l’objectiu de garantitzar una major tutela per als treballadors i treballadores de manera que tots els contractes tinguin una indemnització per acomiadament de 45 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats, que sigui sempre el treballador i no l’empresa qui esculli readmissions o indemnització en cas de acomiadament improcedent, cal a mes, assegurar unes normes mes ajustades I garantistes de les causes d’acomiadament, es necessària una reducció del nombre de treballadors I treballadores afectats i afectades per la consideració d’acomiadament objectiu, potenciar la intervenció i control dels representants dels treballadors I treballadores, plans de viabilitat i socials negociats entre les parts, PROHIBICIÓ efectiva DELS ERE’S , que el silenci administratiu en la tramitació s’entengui com a negatiu. 2. .La reforma de la protecció a l’atur s’ha de realitzar per que les prestacions a l’atur no financiïn bonificacions de les quotes empresarials i es destinin exclusivament al pagament de prestacions, s’ha de crear un fons de reserva com succeeix amb la SS, cal augmentar la quantia de les prestacions i reduir el temps mínim necessari de cotització per accedir-hi, així com restringir les modalitats de contractació bonificades i prohibir l’ utilització de fons procedents de la quota d’atur per financiar ERE’s en empreses amb beneficis. 3. En quant a les prejubilacions, hem de de evitar que els ajustaments de plantilla a traves de prejubliacions es recorri ales ERE’s, financiats amb fons públics, sobretot el que es refereix als costos en cotitzacions a la Seguretat Social i en les prestacions per atur. ALTRES DRETS Espanya esta dins d’un espai econòmic i social supraestatal, la UE i els drets dels treballadors i treballadors han de ser plantejats des de aquesta realitat, per tant cal considerar una seria de aspectes: a.Amb l’ ampliació a l’Europa dels 25 i posteriors, es necessari contribuir a una legislació “anti-dumping” social tant dins el nostre estat com en les institucions que governen la UE ampliada, amb un reforçament dels comitès d’empresa europeus, els quals haurien d’estar dotats de poder de negociació. b. també s’haurien d’establir uns drets mínims dels treballadors i treballadores europeus, que cubreixi tant el salari mínim, les prestacions per atur i les pensions.

×