SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
1
OSI Model
Editor: Mohammad Najafikhah
Contact No: +989209201543
Contact E-mail: najafikhah.m@gmail.com
LinkedIn: https://ir.linkedin.com/in/mohammad-
najafikhah
2
Özür dilerim canım arkadaşlarım : Bu bir Türkçe metin
değil , Ben çok iyi Türkçe bilmiyorum.
‫مدل‬ ‫اسم‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫میدیدم‬ ‫هرجا‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫شروع‬ ‫اینجا‬ ‫از‬ ‫داستان‬OSI‫میکنن‬ ‫استفاده‬
‫و‬‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫یکم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫دادن‬ ‫توضیح‬ ‫موقع‬ ‫در‬OSI‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫یکم‬ ‫و‬TCP/IP‫میدن‬ ‫توضیح‬
. ‫میکنن‬ ‫تعریف‬ ‫خودشون‬ ‫واسه‬ ‫مدلی‬ ‫یه‬ ‫و‬
‫مدل‬ ‫توی‬ ، ‫میکردم‬ ‫فکر‬ ‫بهش‬ ‫داشتم‬ ‫بود‬ ‫وقت‬ ‫خیلی‬OSI‫های‬ ‫الیه‬5‫و‬6‫پیچیده‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ‫واقعا‬ ‫میکنن؟‬ ‫چیکار‬
‫میگفتم‬ ‫خودم‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫و‬ ‫میکنن؟؟؟‬ ‫پرهیز‬ ‫دربارشون‬ ‫گفتن‬ ‫از‬ ‫خوندم‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫که‬ ‫میکنن‬ ‫ای‬
‫مدل‬ ‫وقتی‬ ‫من‬ ‫که‬OSI.‫میرم‬ ‫دارم‬ ‫تر‬ ‫پیشرفته‬ ‫چیزای‬ ‫دنبال‬ ‫چرا‬ ‫نیستم‬ ‫بلد‬ ‫رو‬
3
‫که‬ ‫میگن‬ ‫بزرگ‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫در‬ ‫سهولت‬ ‫جهت‬ ‫همیشه‬‫اون‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫کوچکتر‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫مسائل‬ ‫باید‬
‫به‬ ‫نیازمندی‬ ‫داستان‬ .‫بزرگه‬ ‫مسئله‬ ‫اون‬ ‫برای‬ ‫جامع‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫میشه‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫مجموعه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنی‬ ‫حل‬ ‫رو‬ ‫مسائل‬
‫آمد؟‬ ‫بوجود‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫مابین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫شبکه‬‫شرکت‬IBM‫که‬ ‫است‬ ‫شرکتی‬ ، ‫میشناسن‬ ‫انشاهلل‬ ‫همه‬ ‫رو‬
‫درتولید‬ ‫پیشتاز‬Mainframe‫مابین‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫جهت‬ ‫حلی‬ ‫راه‬ ‫دید‬ ‫نیاز‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پیشرفت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ، ‫بود‬ ‫ها‬
Mainframe، ‫باشه‬ ‫داشته‬ ‫ها‬‫مدل‬ ‫که‬7‫نام‬ ‫به‬ ‫الیه‬IBM SNA (System Network Architecture)‫را‬
‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫مسائله‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫تدوین‬IBM‫ب‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫بسیار‬ ‫سالها‬ ‫آن‬ ‫در‬‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ود‬
‫یک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تقسیم‬ ‫کوچکی‬ ‫های‬ ‫قسمت‬Stack‫مشکل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫مجموعه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬
.‫کند‬ ‫مرتفع‬ ‫راه‬ ‫بزرگ‬‫ساخت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫امریکا‬ ‫دفاع‬ ‫وزات‬ ‫نیز‬ ‫همزمان‬TCP/IP.‫اند‬ ‫بوده‬
‫مدل‬ ، ‫نشیم‬ ‫دور‬ ‫خودمون‬ ‫بحث‬ ‫از‬OSI‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ایجاد‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫جهت‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫آکادمیک‬ ‫رفرنس‬ ‫اصل‬ ‫در‬
‫کامپیوتری‬‫است‬‫و‬ ‫دیدن‬ ‫کامل‬ ‫رو‬ ‫مسئله‬ ‫آمدند‬ ‫اول‬ ‫یعنی‬ ،‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫پایین‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫طراحی‬ ‫متد‬ ‫از‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ،
‫جزییات‬ ‫به‬ ، ‫کردن‬ ‫تقسیم‬ ‫کوچکتر‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫اون‬‫به‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫و‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬‫ها‬‫که‬ ‫وسواسی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫پرداختند‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫در‬‫ها‬‫در‬ ‫مشخص‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تفکیک‬ ‫بصورت‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمام‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬
‫دسترس‬‫مدل‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫جالب‬ ‫چیز‬ .‫باشد‬OSI‫فقط‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫تعریف‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬Connection
Oriented!!!!‫؟!؟!؟‬ ‫بود‬ ‫موجود‬
4
‫مدل‬TCP/IP‫مدل‬ ‫برعکس‬OSI‫نیازمندهای‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دیدکلی‬ ‫هیچگونه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫هنگام‬ ‫در‬
.‫میکردند‬ ‫کار‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫و‬ ‫نداشتند‬ ‫پیشرو‬
5
‫جهت‬ ‫باال‬ ‫شکل‬MAP‫جهت‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫نمیباشد‬ ‫صحیح‬ ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫عملکرد‬ ‫کردن‬MAP‫در‬ ‫نامگذاری‬ ‫کردن‬
‫مدل‬ ‫دو‬OSI‫و‬TCP/IP.‫میباشد‬
:‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫زیر‬ ‫بشیوه‬ ‫ما‬ ‫آکادمیک‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫ولی‬)‫راست‬ ‫سمت‬ ‫تصویر‬ (
6
‫از‬ ‫صحیح‬ ‫تصویر‬MAP‫های‬ ‫مدل‬ ‫مابین‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫در‬ ‫عمکرد‬ ‫شدن‬OSI‫و‬TCP/IP‫زیر‬ ‫بشکل‬
:‫میباشد‬
‫الیه‬ ‫و‬ ‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬Physical‫و‬Data Link‫مدل‬ ‫در‬OSI‫الیه‬ ‫همان‬ ‫دقیقا‬
Network Interface‫در‬TCP/IP‫است‬‫الیه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬Transport‫الیه‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫و‬Session‫در‬‫مدل‬
OSI،‫الیه‬Transport‫مدل‬ ‫در‬TCP/IP.‫میباشد‬‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬MAP‫میتونم‬ ‫االن‬ ، ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫مابین‬ ‫صحیح‬
‫الیه‬ ‫واقعا‬ ‫که‬ ‫بفهمم‬5‫و‬6...‫میکنن‬ ‫چیکار‬
‫دست‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬‫مدل‬ ‫از‬ ‫تصاویری‬ ‫نوشته‬OSI! ‫باشد‬ ‫جذاب‬ ‫برایتان‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫داده‬ ‫قرار‬
7
‫مدل‬ ‫مابین‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬OSI‫و‬TCP/IP:
‫مدل‬ ‫در‬OSI‫الیه‬ ‫در‬Network،Connection less‫و‬Connection Oriented‫و‬ ‫میکند‬ ‫ساپورت‬ ‫را‬
‫الیه‬ ‫در‬Transport‫فقط‬Connection Oriented‫ساپورت‬.‫میشود‬
‫مدل‬ ‫در‬TCP/IP‫الیه‬ ‫در‬Internet‫فقط‬Connection Less‫الیه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫ساپورت‬ ‫را‬Transport،
‫شیوه‬ ‫دو‬ ‫از‬Connetion less‫و‬Connection Oriented.‫میشود‬ ‫استفاده‬
‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫باال‬ ‫شواهد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬95‫مدل‬ ‫با‬ ‫مستقیما‬ ‫هرگز‬ ‫جهان‬ ‫جمعیت‬ ‫از‬ %OSI‫اند‬ ‫نشده‬ ‫روبرو‬ ‫تجهیزات‬ ‫در‬
‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫رابطه‬ ‫مختلف‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫تجربیات‬ ‫تمام‬ ‫و‬TCP/IP‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داشته‬
‫مدل‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫شواهد‬OSI.‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تفکیک‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫بسیار‬
‫میا‬ ‫بوجود‬ ‫اینجا‬ ‫سوال‬ ‫االن‬‫مدل‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫د‬OSI‫؟؟‬ ‫نمیکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ما‬ ‫را‬
‫اصلی‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬‫مدل‬ ‫شکست‬OSI‫موارد‬ ،:‫میباشد‬ ‫زیر‬
-‫مدل‬OSI‫را‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬‫به‬ ‫ورود‬ ‫جهت‬‫مدل‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫سپری‬ ‫استاندارد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫بازار‬
‫ماند‬ ‫باز‬ ‫دیگر‬ ‫های‬.
-‫های‬ ‫الیه‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ ، ‫میباشد‬ ‫زیاد‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬6‫و‬5‫ولی‬ ‫نمیدهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫کار‬
‫بخاطر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اعتقاد‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫نظر‬ ‫صاحب‬ ‫علما‬ ‫از‬ ‫برخی‬ (. ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫بعنوان‬
‫مدل‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫چشمی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫چشم‬IBM SNA‫ال‬ ‫الکی‬ ‫نیارن‬ ‫کم‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫خواستند‬ ،‫کردن‬ ‫ااافه‬ ‫یه‬
-‫مدل‬TCP/IP‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫تدریجی‬ ‫بصورت‬UNIX‫پروژه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بود‬
‫صورت‬ ‫به‬Open‫برای‬ ‫آن‬ ‫بود‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫مزیت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫هرکسی‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫همگان‬UNIX‫ب‬ ‫میکرد‬ ‫نصب‬ ‫خود‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫رای‬
‫ماژول‬Network‫مدل‬ ‫از‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫بصورت‬TCP/IP.‫میشد‬ ‫استفاده‬
-‫مدل‬ ‫ترویج‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫مهمترین‬TCP/IP‫بر‬ ‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫زیرا‬ ، ‫بوده‬ ‫امریکا‬ ‫دفاع‬ ‫وزارت‬ ‫یعنی‬ ، ‫آن‬ ‫حامی‬
‫های‬ ‫پروژه‬ARPANET‫همچنین‬ ‫و‬TCP/IP‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫میکرده‬ ‫خرید‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫محصوالتی‬ ، ‫بوده‬
‫مدل‬TCP/IP‫پشتیب‬ ‫را‬. ‫کند‬ ‫انی‬
8
‫الیه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جذابی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ، ‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫فلش‬ ‫و‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬5
‫و‬6.‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫میشود‬ ‫انجام‬
9
‫نویسنده‬:‫م‬‫خواه‬ ‫نجفی‬ ‫حمد‬
‫جهت‬.‫فرمایید‬ ‫بازدید‬ ‫لینکدینم‬ ‫پروفایل‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫اینجانب‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫آشنایی‬
: https://ir.linkedin.com/in/mohammad-najafikhah

More Related Content

Similar to OSI Model vs TCP/IP Model

رازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیاید
رازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیایدرازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیاید
رازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیایدMilad Mehraram
 
Pp communication skills and meetings-روش ملاقات و ارائه دستاورد
Pp communication skills and meetings-روش ملاقات و ارائه دستاوردPp communication skills and meetings-روش ملاقات و ارائه دستاورد
Pp communication skills and meetings-روش ملاقات و ارائه دستاوردMohammadNajafi18
 
Scalable javascript application - طراحی نرم افزارهای مقیاس پذیر با جاوا اسکریپت
Scalable javascript application - طراحی نرم افزارهای مقیاس پذیر با جاوا اسکریپتScalable javascript application - طراحی نرم افزارهای مقیاس پذیر با جاوا اسکریپت
Scalable javascript application - طراحی نرم افزارهای مقیاس پذیر با جاوا اسکریپتefazati
 
ده گام برای طراحی رابط کاربری مینیمال / وحید ناموری
ده گام برای طراحی رابط کاربری مینیمال / وحید ناموریده گام برای طراحی رابط کاربری مینیمال / وحید ناموری
ده گام برای طراحی رابط کاربری مینیمال / وحید ناموریGap Graphic
 
Flb Introduce In Persian بالانس خط تولید
Flb Introduce In Persian بالانس خط تولیدFlb Introduce In Persian بالانس خط تولید
Flb Introduce In Persian بالانس خط تولیدkiapour4
 
Machine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin Nezarat
Machine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin NezaratMachine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin Nezarat
Machine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin Nezarataminnezarat
 
solid - object oriented programming principle
solid - object oriented programming principlesolid - object oriented programming principle
solid - object oriented programming principleamirhossein amini
 
Mantaraham Present
Mantaraham PresentMantaraham Present
Mantaraham PresentAmir Shokri
 
A story of a successful startup
A story of a successful startupA story of a successful startup
A story of a successful startupMaryam Seyedjavadi
 
یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری
 یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری
یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوریWeb Standards School
 
Design Patterns چیست و به چه دردی می خورد؟ (persian)
Design Patterns چیست و به چه دردی می خورد؟ (persian)Design Patterns چیست و به چه دردی می خورد؟ (persian)
Design Patterns چیست و به چه دردی می خورد؟ (persian)Mahmoud Masih Tehrani
 
اسلاید جلسه اول کلاس پایتون برای هکرهای قانونی
اسلاید جلسه اول کلاس پایتون برای هکرهای قانونی اسلاید جلسه اول کلاس پایتون برای هکرهای قانونی
اسلاید جلسه اول کلاس پایتون برای هکرهای قانونی Mohammad Reza Kamalifard
 
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshopکارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro WorkshopEsmail MohammadiPanah
 
چگونه MVP خوب بسازیم!!؟
چگونه MVP خوب بسازیم!!؟چگونه MVP خوب بسازیم!!؟
چگونه MVP خوب بسازیم!!؟رامین عبدی
 

Similar to OSI Model vs TCP/IP Model (20)

رازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیاید
رازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیایدرازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیاید
رازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیاید
 
Pp communication skills and meetings-روش ملاقات و ارائه دستاورد
Pp communication skills and meetings-روش ملاقات و ارائه دستاوردPp communication skills and meetings-روش ملاقات و ارائه دستاورد
Pp communication skills and meetings-روش ملاقات و ارائه دستاورد
 
News
NewsNews
News
 
Scalable javascript application - طراحی نرم افزارهای مقیاس پذیر با جاوا اسکریپت
Scalable javascript application - طراحی نرم افزارهای مقیاس پذیر با جاوا اسکریپتScalable javascript application - طراحی نرم افزارهای مقیاس پذیر با جاوا اسکریپت
Scalable javascript application - طراحی نرم افزارهای مقیاس پذیر با جاوا اسکریپت
 
ده گام برای طراحی رابط کاربری مینیمال / وحید ناموری
ده گام برای طراحی رابط کاربری مینیمال / وحید ناموریده گام برای طراحی رابط کاربری مینیمال / وحید ناموری
ده گام برای طراحی رابط کاربری مینیمال / وحید ناموری
 
Flb Introduce In Persian بالانس خط تولید
Flb Introduce In Persian بالانس خط تولیدFlb Introduce In Persian بالانس خط تولید
Flb Introduce In Persian بالانس خط تولید
 
Pg autoscaling in ceph
Pg autoscaling in cephPg autoscaling in ceph
Pg autoscaling in ceph
 
Machine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin Nezarat
Machine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin NezaratMachine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin Nezarat
Machine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin Nezarat
 
Rbdmap ceph realease 0.2
Rbdmap ceph realease 0.2Rbdmap ceph realease 0.2
Rbdmap ceph realease 0.2
 
solid - object oriented programming principle
solid - object oriented programming principlesolid - object oriented programming principle
solid - object oriented programming principle
 
Mantaraham Present
Mantaraham PresentMantaraham Present
Mantaraham Present
 
A story of a successful startup
A story of a successful startupA story of a successful startup
A story of a successful startup
 
یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری
 یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری
یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری
 
Osm
OsmOsm
Osm
 
Crisp dm.1.0
Crisp dm.1.0Crisp dm.1.0
Crisp dm.1.0
 
Design Patterns چیست و به چه دردی می خورد؟ (persian)
Design Patterns چیست و به چه دردی می خورد؟ (persian)Design Patterns چیست و به چه دردی می خورد؟ (persian)
Design Patterns چیست و به چه دردی می خورد؟ (persian)
 
اسلاید جلسه اول کلاس پایتون برای هکرهای قانونی
اسلاید جلسه اول کلاس پایتون برای هکرهای قانونی اسلاید جلسه اول کلاس پایتون برای هکرهای قانونی
اسلاید جلسه اول کلاس پایتون برای هکرهای قانونی
 
Scrum Presentation
Scrum PresentationScrum Presentation
Scrum Presentation
 
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshopکارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop
 
چگونه MVP خوب بسازیم!!؟
چگونه MVP خوب بسازیم!!؟چگونه MVP خوب بسازیم!!؟
چگونه MVP خوب بسازیم!!؟
 

More from Mohammad Najafikhah

More from Mohammad Najafikhah (7)

APV Series 3
APV Series 3APV Series 3
APV Series 3
 
Apv Series 2
Apv Series 2Apv Series 2
Apv Series 2
 
APV Part 1
APV Part 1APV Part 1
APV Part 1
 
ARCON-PAM-PIM
ARCON-PAM-PIMARCON-PAM-PIM
ARCON-PAM-PIM
 
F5 BIG-IP Tutorial Part 4 (ASM-Part1)
F5 BIG-IP Tutorial Part 4 (ASM-Part1)F5 BIG-IP Tutorial Part 4 (ASM-Part1)
F5 BIG-IP Tutorial Part 4 (ASM-Part1)
 
F5 BIG-IP Tutorial Part 3 (LTM)
F5 BIG-IP Tutorial Part 3 (LTM)F5 BIG-IP Tutorial Part 3 (LTM)
F5 BIG-IP Tutorial Part 3 (LTM)
 
F5 BIG-IP Tutorial Part 1( Introduction )
F5 BIG-IP Tutorial Part 1( Introduction )F5 BIG-IP Tutorial Part 1( Introduction )
F5 BIG-IP Tutorial Part 1( Introduction )
 

OSI Model vs TCP/IP Model

 • 1. 1 OSI Model Editor: Mohammad Najafikhah Contact No: +989209201543 Contact E-mail: najafikhah.m@gmail.com LinkedIn: https://ir.linkedin.com/in/mohammad- najafikhah
 • 2. 2 Özür dilerim canım arkadaşlarım : Bu bir Türkçe metin değil , Ben çok iyi Türkçe bilmiyorum. ‫مدل‬ ‫اسم‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫میدیدم‬ ‫هرجا‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫شروع‬ ‫اینجا‬ ‫از‬ ‫داستان‬OSI‫میکنن‬ ‫استفاده‬ ‫و‬‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫یکم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫دادن‬ ‫توضیح‬ ‫موقع‬ ‫در‬OSI‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫یکم‬ ‫و‬TCP/IP‫میدن‬ ‫توضیح‬ . ‫میکنن‬ ‫تعریف‬ ‫خودشون‬ ‫واسه‬ ‫مدلی‬ ‫یه‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫توی‬ ، ‫میکردم‬ ‫فکر‬ ‫بهش‬ ‫داشتم‬ ‫بود‬ ‫وقت‬ ‫خیلی‬OSI‫های‬ ‫الیه‬5‫و‬6‫پیچیده‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ‫واقعا‬ ‫میکنن؟‬ ‫چیکار‬ ‫میگفتم‬ ‫خودم‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫و‬ ‫میکنن؟؟؟‬ ‫پرهیز‬ ‫دربارشون‬ ‫گفتن‬ ‫از‬ ‫خوندم‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫که‬ ‫میکنن‬ ‫ای‬ ‫مدل‬ ‫وقتی‬ ‫من‬ ‫که‬OSI.‫میرم‬ ‫دارم‬ ‫تر‬ ‫پیشرفته‬ ‫چیزای‬ ‫دنبال‬ ‫چرا‬ ‫نیستم‬ ‫بلد‬ ‫رو‬
 • 3. 3 ‫که‬ ‫میگن‬ ‫بزرگ‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫در‬ ‫سهولت‬ ‫جهت‬ ‫همیشه‬‫اون‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫کوچکتر‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫مسائل‬ ‫باید‬ ‫به‬ ‫نیازمندی‬ ‫داستان‬ .‫بزرگه‬ ‫مسئله‬ ‫اون‬ ‫برای‬ ‫جامع‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫میشه‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫مجموعه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنی‬ ‫حل‬ ‫رو‬ ‫مسائل‬ ‫آمد؟‬ ‫بوجود‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫مابین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫شبکه‬‫شرکت‬IBM‫که‬ ‫است‬ ‫شرکتی‬ ، ‫میشناسن‬ ‫انشاهلل‬ ‫همه‬ ‫رو‬ ‫درتولید‬ ‫پیشتاز‬Mainframe‫مابین‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫جهت‬ ‫حلی‬ ‫راه‬ ‫دید‬ ‫نیاز‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پیشرفت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ، ‫بود‬ ‫ها‬ Mainframe، ‫باشه‬ ‫داشته‬ ‫ها‬‫مدل‬ ‫که‬7‫نام‬ ‫به‬ ‫الیه‬IBM SNA (System Network Architecture)‫را‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫مسائله‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫تدوین‬IBM‫ب‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫بسیار‬ ‫سالها‬ ‫آن‬ ‫در‬‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ود‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تقسیم‬ ‫کوچکی‬ ‫های‬ ‫قسمت‬Stack‫مشکل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫مجموعه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ .‫کند‬ ‫مرتفع‬ ‫راه‬ ‫بزرگ‬‫ساخت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫امریکا‬ ‫دفاع‬ ‫وزات‬ ‫نیز‬ ‫همزمان‬TCP/IP.‫اند‬ ‫بوده‬ ‫مدل‬ ، ‫نشیم‬ ‫دور‬ ‫خودمون‬ ‫بحث‬ ‫از‬OSI‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ایجاد‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫جهت‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫آکادمیک‬ ‫رفرنس‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫کامپیوتری‬‫است‬‫و‬ ‫دیدن‬ ‫کامل‬ ‫رو‬ ‫مسئله‬ ‫آمدند‬ ‫اول‬ ‫یعنی‬ ،‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫پایین‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫طراحی‬ ‫متد‬ ‫از‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ، ‫جزییات‬ ‫به‬ ، ‫کردن‬ ‫تقسیم‬ ‫کوچکتر‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫اون‬‫به‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫و‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬‫ها‬‫که‬ ‫وسواسی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫پرداختند‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫در‬‫ها‬‫در‬ ‫مشخص‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تفکیک‬ ‫بصورت‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمام‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دسترس‬‫مدل‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫جالب‬ ‫چیز‬ .‫باشد‬OSI‫فقط‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫تعریف‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬Connection Oriented!!!!‫؟!؟!؟‬ ‫بود‬ ‫موجود‬
 • 4. 4 ‫مدل‬TCP/IP‫مدل‬ ‫برعکس‬OSI‫نیازمندهای‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دیدکلی‬ ‫هیچگونه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ .‫میکردند‬ ‫کار‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫و‬ ‫نداشتند‬ ‫پیشرو‬
 • 5. 5 ‫جهت‬ ‫باال‬ ‫شکل‬MAP‫جهت‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫نمیباشد‬ ‫صحیح‬ ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫عملکرد‬ ‫کردن‬MAP‫در‬ ‫نامگذاری‬ ‫کردن‬ ‫مدل‬ ‫دو‬OSI‫و‬TCP/IP.‫میباشد‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫زیر‬ ‫بشیوه‬ ‫ما‬ ‫آکادمیک‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫ولی‬)‫راست‬ ‫سمت‬ ‫تصویر‬ (
 • 6. 6 ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫تصویر‬MAP‫های‬ ‫مدل‬ ‫مابین‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫در‬ ‫عمکرد‬ ‫شدن‬OSI‫و‬TCP/IP‫زیر‬ ‫بشکل‬ :‫میباشد‬ ‫الیه‬ ‫و‬ ‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬Physical‫و‬Data Link‫مدل‬ ‫در‬OSI‫الیه‬ ‫همان‬ ‫دقیقا‬ Network Interface‫در‬TCP/IP‫است‬‫الیه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬Transport‫الیه‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫و‬Session‫در‬‫مدل‬ OSI،‫الیه‬Transport‫مدل‬ ‫در‬TCP/IP.‫میباشد‬‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬MAP‫میتونم‬ ‫االن‬ ، ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫مابین‬ ‫صحیح‬ ‫الیه‬ ‫واقعا‬ ‫که‬ ‫بفهمم‬5‫و‬6...‫میکنن‬ ‫چیکار‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬‫مدل‬ ‫از‬ ‫تصاویری‬ ‫نوشته‬OSI! ‫باشد‬ ‫جذاب‬ ‫برایتان‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫داده‬ ‫قرار‬
 • 7. 7 ‫مدل‬ ‫مابین‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬OSI‫و‬TCP/IP: ‫مدل‬ ‫در‬OSI‫الیه‬ ‫در‬Network،Connection less‫و‬Connection Oriented‫و‬ ‫میکند‬ ‫ساپورت‬ ‫را‬ ‫الیه‬ ‫در‬Transport‫فقط‬Connection Oriented‫ساپورت‬.‫میشود‬ ‫مدل‬ ‫در‬TCP/IP‫الیه‬ ‫در‬Internet‫فقط‬Connection Less‫الیه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫ساپورت‬ ‫را‬Transport، ‫شیوه‬ ‫دو‬ ‫از‬Connetion less‫و‬Connection Oriented.‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫باال‬ ‫شواهد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬95‫مدل‬ ‫با‬ ‫مستقیما‬ ‫هرگز‬ ‫جهان‬ ‫جمعیت‬ ‫از‬ %OSI‫اند‬ ‫نشده‬ ‫روبرو‬ ‫تجهیزات‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫رابطه‬ ‫مختلف‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫تجربیات‬ ‫تمام‬ ‫و‬TCP/IP‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫مدل‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫شواهد‬OSI.‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تفکیک‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫بسیار‬ ‫میا‬ ‫بوجود‬ ‫اینجا‬ ‫سوال‬ ‫االن‬‫مدل‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫د‬OSI‫؟؟‬ ‫نمیکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ما‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬‫مدل‬ ‫شکست‬OSI‫موارد‬ ،:‫میباشد‬ ‫زیر‬ -‫مدل‬OSI‫را‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬‫به‬ ‫ورود‬ ‫جهت‬‫مدل‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫سپری‬ ‫استاندارد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫ماند‬ ‫باز‬ ‫دیگر‬ ‫های‬. -‫های‬ ‫الیه‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ ، ‫میباشد‬ ‫زیاد‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬6‫و‬5‫ولی‬ ‫نمیدهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫کار‬ ‫بخاطر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اعتقاد‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫نظر‬ ‫صاحب‬ ‫علما‬ ‫از‬ ‫برخی‬ (. ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫بعنوان‬ ‫مدل‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫چشمی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫چشم‬IBM SNA‫ال‬ ‫الکی‬ ‫نیارن‬ ‫کم‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫خواستند‬ ،‫کردن‬ ‫ااافه‬ ‫یه‬ -‫مدل‬TCP/IP‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫تدریجی‬ ‫بصورت‬UNIX‫پروژه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫صورت‬ ‫به‬Open‫برای‬ ‫آن‬ ‫بود‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫مزیت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫هرکسی‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫همگان‬UNIX‫ب‬ ‫میکرد‬ ‫نصب‬ ‫خود‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫رای‬ ‫ماژول‬Network‫مدل‬ ‫از‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫بصورت‬TCP/IP.‫میشد‬ ‫استفاده‬ -‫مدل‬ ‫ترویج‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫مهمترین‬TCP/IP‫بر‬ ‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫زیرا‬ ، ‫بوده‬ ‫امریکا‬ ‫دفاع‬ ‫وزارت‬ ‫یعنی‬ ، ‫آن‬ ‫حامی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ARPANET‫همچنین‬ ‫و‬TCP/IP‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫میکرده‬ ‫خرید‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫محصوالتی‬ ، ‫بوده‬ ‫مدل‬TCP/IP‫پشتیب‬ ‫را‬. ‫کند‬ ‫انی‬
 • 8. 8 ‫الیه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جذابی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ، ‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫فلش‬ ‫و‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬5 ‫و‬6.‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫میشود‬ ‫انجام‬
 • 9. 9 ‫نویسنده‬:‫م‬‫خواه‬ ‫نجفی‬ ‫حمد‬ ‫جهت‬.‫فرمایید‬ ‫بازدید‬ ‫لینکدینم‬ ‫پروفایل‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫اینجانب‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫آشنایی‬ : https://ir.linkedin.com/in/mohammad-najafikhah