Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
F5 BIG-IP
‫با‬‫بازی‬ ‫عشق‬ ‫ترافیک‬‫کنید‬(‫بخش‬3LTM)
Editor: Mohammad Najafikhah
Contact No : +989209201543
Contact E-mail...
BIG-IP Local Traffic
Management (LTM)
•‫ماژول‬LTM‫محصول‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫فرماندهی‬ ‫مرکز‬BIG-IP‫های‬ ‫ماژول‬ ‫تمام‬ ، ‫میباشد‬...
LTM - Virtual Servers
•‫قسمت‬ ‫در‬Virtual Servers‫با‬ ‫میخواهیم‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫میتوان‬BIG-IP‫را‬ ‫ترافیکشان‬
‫بسازیم...
LTM - Virtual Servers
•‫ساخت‬ ‫از‬ ‫بعد‬Virtual server‫قسمت‬ ‫در‬ ‫میتوانید‬Resources‫تنظیمات‬
‫نوع‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نظ...
LTM - Virtual Servers
•‫قسمت‬ ‫در‬Security‫تب‬ ‫زیر‬ ‫و‬Policies‫و‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫پالسی‬ ‫...
LTM - Policies
•‫قسمت‬ ‫در‬Policies‫میتوان‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫ترافیک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫پالیسی‬ ‫هرگونه‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫آن‬ ...
LTM – Profiles
•‫قسمت‬ ‫در‬Profiles‫میتوانیم‬ ‫داریم‬ ‫آن‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫برای‬
...
LTM – iRule
•‫جذاب‬ ‫و‬ ‫شیرین‬ ‫بحث‬ ‫به‬iRule‫میتوان‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ، ‫رسیدیم‬Rule‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫...
LTM – Pools
•‫قسمت‬ ‫در‬Pools‫دیگر‬ ‫تجهیزات‬ ‫تمام‬ ‫مانند‬Member‫که‬ ‫هایی‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬
Virtual Servers‫م...
LTM – Nodes
•‫قسمت‬ ‫در‬Nodes‫روی‬ ‫بر‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫نوع‬ ، ‫میکنید‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫سرور‬IP، ‫ها‬ ‫سرور‬
‫و...
LTM – Monitors
•‫قسمت‬ ‫در‬Monitors‫سالمت‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫پروفایل‬ ‫میتوان‬Node‫و‬Pool‫و‬ViP
‫کرد‬ ‫ویرایش‬ ...
LTM – Traffic Class
•‫قسمت‬ ‫در‬Traffic Class‫به‬ ‫دادن‬ ‫تخصیص‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬ ‫پروفایل‬ ‫میتوانید‬Virtual Server
‫بسازید...
LTM – Address Translation
•‫قسمت‬ ‫در‬Address Translation‫های‬ ‫پروفایل‬ ‫میتوان‬ ‫میدانید‬ ‫که‬ ‫همانطور‬NAT‫و‬Pool
‫قسمت...
‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫داستان‬ ‫این‬...
•‫پونیت‬ ‫پاور‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫داره‬ ‫ادا...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Beginner's Guide to SIEM
Next
Upcoming SlideShare
Beginner's Guide to SIEM
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

F5 BIG-IP Tutorial Part 3 (LTM)

Download to read offline

BIG-IP F5 LTM ( Virtual Servers , Policies , Profile , iRule ,Pools , Nodes, Monitors , Traffic class, Address translation )
این بخش سوم معرفی این محصول برای افرادی که میخواهند با ترافیک عشق بازی کنند.
دانلود رایگان و بدون محدودیت میباشد
شماره تماس :۰۹۲۰۹۲۰۱۵۴۳
در صورت نیاز به مشاوره و پیاده سازی و ...
محمد نجفی خواه

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

F5 BIG-IP Tutorial Part 3 (LTM)

 1. 1. F5 BIG-IP ‫با‬‫بازی‬ ‫عشق‬ ‫ترافیک‬‫کنید‬(‫بخش‬3LTM) Editor: Mohammad Najafikhah Contact No : +989209201543 Contact E-mail : najafikhah.m@gmail.com https://ir.linkedin.com/in/mohammad-najafikhah
 2. 2. BIG-IP Local Traffic Management (LTM) •‫ماژول‬LTM‫محصول‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫فرماندهی‬ ‫مرکز‬BIG-IP‫های‬ ‫ماژول‬ ‫تمام‬ ، ‫میباشد‬ ‫در‬ ‫تنظیماتی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دیگر‬LTM‫دارد‬.‫های‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬BIG-IP ‫قسمت‬ ‫زیر‬iRule‫میباشد‬(‫من‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫البته‬.)
 3. 3. LTM - Virtual Servers •‫قسمت‬ ‫در‬Virtual Servers‫با‬ ‫میخواهیم‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫میتوان‬BIG-IP‫را‬ ‫ترافیکشان‬ ‫بسازیم‬ ، ‫کنیم‬ ‫مدیریت‬.‫دستمان‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫برای‬ ‫پروفایلی‬ ‫هرگونه‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروتکل‬ ‫تنوع‬ ‫میگذارد‬ ‫باز‬ ‫کامال‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫سرویس‬ ‫کردن‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫برای‬ ‫را‬.
 4. 4. LTM - Virtual Servers •‫ساخت‬ ‫از‬ ‫بعد‬Virtual server‫قسمت‬ ‫در‬ ‫میتوانید‬Resources‫تنظیمات‬ ‫نوع‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬Persistence،iRule‫سرویس‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫های‬ ‫پالیسی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬Assign‫میشود‬.
 5. 5. LTM - Virtual Servers •‫قسمت‬ ‫در‬Security‫تب‬ ‫زیر‬ ‫و‬Policies‫و‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫پالسی‬ ‫تمام‬ ‫ایم‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫ساختیم‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ماژول‬Virtual Server‫افزود‬.‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قایل‬BIG-IP F5 ‫های‬ ‫ماژول‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ASM‫و‬APM‫میباشد‬ ‫فعال‬ ‫آن‬.
 6. 6. LTM - Policies •‫قسمت‬ ‫در‬Policies‫میتوان‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫ترافیک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫پالیسی‬ ‫هرگونه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کناری‬ ‫تب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫درست‬Strategy List‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫نوع‬Match ‫میگیرید‬ ‫کمک‬ ‫پالیسی‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫میکنید‬ ‫تعریف‬ ‫ترافیک‬ ‫شدن‬.
 7. 7. LTM – Profiles •‫قسمت‬ ‫در‬Profiles‫میتوانیم‬ ‫داریم‬ ‫آن‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫برای‬ ‫میکنید‬ ‫مالحظه‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ، ‫بسازیم‬ ‫مخصوص‬ ‫پروفایل‬F5 BIG-IP‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫دست‬ ‫کامل‬ ‫است‬ ‫گذاشته‬ ‫باز‬ ‫ها‬ ‫ترافیک‬ ‫انواع‬ ‫برای‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫های‬ ‫پروفایل‬.
 8. 8. LTM – iRule •‫جذاب‬ ‫و‬ ‫شیرین‬ ‫بحث‬ ‫به‬iRule‫میتوان‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ، ‫رسیدیم‬Rule‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫کنید‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫با‬ ، ‫کنید‬ ‫درست‬ ‫نمیتونید‬ ‫دیگه‬ ‫جای‬.‫پروفایل‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫تب‬ ‫نوشتن‬ ‫در‬ ‫کمکی‬ ‫های‬iRule‫میباشد‬ ‫نظرتان‬ ‫مد‬.”‫این‬ ‫بفرده‬ ‫منحصر‬iRule...”
 9. 9. LTM – Pools •‫قسمت‬ ‫در‬Pools‫دیگر‬ ‫تجهیزات‬ ‫تمام‬ ‫مانند‬Member‫که‬ ‫هایی‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ Virtual Servers‫میشود‬ ‫ساخته‬ ، ‫است‬ ‫موجود‬.‫مانیتورینگ‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫پروفایل‬Pool‫نوع‬ ‫و‬ Load Balancing‫کردن‬ ‫درست‬ ‫برای‬ ‫تنظیمات‬ ‫نیز‬ ‫و‬Master , Slave‫و‬...‫میتوان‬ ‫را‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫اینجا‬ ‫در‬.
 10. 10. LTM – Nodes •‫قسمت‬ ‫در‬Nodes‫روی‬ ‫بر‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫نوع‬ ، ‫میکنید‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫سرور‬IP، ‫ها‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫کانکشنها‬ ‫حد‬ ، ‫ترافیکی‬ ‫بار‬ ‫تقسیم‬ ‫نسبت‬ ‫میتوان‬...‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬.
 11. 11. LTM – Monitors •‫قسمت‬ ‫در‬Monitors‫سالمت‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫پروفایل‬ ‫میتوان‬Node‫و‬Pool‫و‬ViP ‫کرد‬ ‫ویرایش‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫موارد‬ ‫یا‬ ‫تهیه‬ ‫را‬.
 12. 12. LTM – Traffic Class •‫قسمت‬ ‫در‬Traffic Class‫به‬ ‫دادن‬ ‫تخصیص‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬ ‫پروفایل‬ ‫میتوانید‬Virtual Server ‫بسازید‬ ، ‫میکند‬ ‫عبور‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مخصوصی‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫خاصی‬.
 13. 13. LTM – Address Translation •‫قسمت‬ ‫در‬Address Translation‫های‬ ‫پروفایل‬ ‫میتوان‬ ‫میدانید‬ ‫که‬ ‫همانطور‬NAT‫و‬Pool ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بسازیم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫های‬Virtual server، ‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫دهیم‬ ‫تخصیص‬.
 14. 14. ‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫داستان‬ ‫این‬... •‫پونیت‬ ‫پاور‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫داره‬ ‫ادامه‬ ‫هنوز‬ ‫مطالب‬ 10‫تا‬15‫نسخه‬ ‫بنابراین‬ ،‫نمیباشد‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫بیشتر‬ ‫صفحه‬4‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫شاید‬ ‫یا‬ ‫داد‬ ‫خواهم‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫بحث‬ ‫این‬. •‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫سوالی‬F5 BIG-IP‫توانید‬ ‫می‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫من‬ ‫با‬: +989209201543 https://ir.linkedin.com/in/mohammad-najafikhah

BIG-IP F5 LTM ( Virtual Servers , Policies , Profile , iRule ,Pools , Nodes, Monitors , Traffic class, Address translation ) این بخش سوم معرفی این محصول برای افرادی که میخواهند با ترافیک عشق بازی کنند. دانلود رایگان و بدون محدودیت میباشد شماره تماس :۰۹۲۰۹۲۰۱۵۴۳ در صورت نیاز به مشاوره و پیاده سازی و ... محمد نجفی خواه

Views

Total views

268

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

38

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×