Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ETIKA PENGGUNAAN KATA     DALAM BERDAKWAH  (Kajian Tafsir Surat Taha 44, An Nisa 5, 9 dan 63)           ...
  SURAH T}AHA> AYAT 44‫فقوَل لَه قوَل لَيناا لَعلَّه يَتذكر أَو يَخْ شى‬ َ   ْ ُ َّ َ َ ُ َ    ِّ ‫َ ُ َ ُ َ ْ ا‬...
  A. Tafsir Ibnu Kathi>r
Menurut Yazid Ar Raqasyi: Bertutur kata dengan orang yang menyukai dan mendambakannya (yakni tak terbayangkan kelembutan t...
Ali bin Abi Thalib: Kata-kata sindiran (bukan dengan kata-kata terus terang)Sufan As-Sauri: Kata-kata yang lemah lembut...
-       ‫ْا‬            ‫قَوًل لَيِّناا‬-  Amar makruf nahi munkar dengan perkataan  yang lembut jika...
‫ْا‬            ‫قَوًل لَيِّناا‬  Kandungan ayat:  Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun berdakwah  da...
  Allah SWT memilih Nabi Musa untuk  menerima wahyu dan risalah-Nya serta  menyampaikannya kepada seluruh manusia. ...
SURAH AN NISA>’ AYAT 5 ‫وَل تؤتوا السفهاء أَموالَكم الَّتِّي جعل اللَّه لَكم‬ ْ ُ ُ    َ َ َ    ُ ُ َ ْ َ َ َ ُّ  ...
  berbuat baik kepada istri (keluarga) dan  orang-orang yang berada dalam  pemeliharaannya, yaitu berbuat baik secar...
  Doakanlah kepada mereka “barokallahu  fikum”, artinya mudah-mudahan Allah  memberkati kamu dan menjaga kamu serta ...
Ayat ini memberi pesan : Larangan untuk menghamburkan harta dan kewajiban untuk mengaturnya serta menggunakannya kepada...
 Wali anak yatim boleh menggunakan harta anak yatim untuk membiayai kebutuhan hidup anak yatim tersebut (baik pakaian a...
SURAH AN NISA>’ AYAT 9 ‫ا‬   ِّ ‫ِّ ْ َ ْ ِّ ِّ ْ ِّ ا‬‫وليَخْ ش الَّذين لَو تَركوا من خلفهم ذُريَّة ضعَافا‬      ...
  Perkataan yang benar  Takutlah kalian kepada Allah
  perintahkanlah kepada orang yang sakit agar  mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang  menjadi kewajiban baginya ...
SURAH AN NISA>’ AYAT 63‫أولَئِّك الَّذين يَعلَم اللَّه ما فِّي قلُوبِّهم فأَعْ رض‬ْ ِّ   َ ْ ِّ   ُ   َ ُ   ُ ْ َ ...
A. Tafsir Ibnu Kathir - ‫قوَل بَلِّيغا‬             ‫ا‬    ‫َ ْ ا‬  perkataan yang membekas dalam jiwa ...
‫َ ْ ا‬B. Tafsir Al Qurtubi - ‫قوَل بَلِّيغا‬            ‫ا‬ perkataan tekanan secara rahasia/sembunyi-sembu...
Tata cara bersikap baik pada orang munafik : Berpaling dari mereka, atau dari ancaman mereka, atau  rasio/alasan yang me...
TERIMA KASIH    Mochammad Dawud   Jl. Sunan Giri XIIIA/10A    Gresik – Jawa Timur    Phone: 08123453032 Email...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Etika penggunaan kata dalam berdakwah mochammad dawud

3,104 views

Published on

Tafsir Qaulan dalam surat Taha 44, An Nisa' 5, 9 dan 63

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Etika penggunaan kata dalam berdakwah mochammad dawud

 1. 1. ETIKA PENGGUNAAN KATA DALAM BERDAKWAH (Kajian Tafsir Surat Taha 44, An Nisa 5, 9 dan 63) KONSENTRASI DAKWAH PROGRAM PASCASARJANAOleh: IAIN SUNAN AMPEL SURABAYAMochammad Dawud 2012
 2. 2.  SURAH T}AHA> AYAT 44‫فقوَل لَه قوَل لَيناا لَعلَّه يَتذكر أَو يَخْ شى‬ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ِّ ‫َ ُ َ ُ َ ْ ا‬ “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut".
 3. 3.  A. Tafsir Ibnu Kathi>r
 4. 4. Menurut Yazid Ar Raqasyi: Bertutur kata dengan orang yang menyukai dan mendambakannya (yakni tak terbayangkan kelembutan tutur katanya).Wahb ibnu Munabbih : Lebih banyak memaaf dan mengampuninya daripada marah dan menghukuminyaIkrimah :Tidak ada Tuhan selain AllahHasan Al Basri: Sesungguhnya engkau mempunyai Tuhan, dan engkau mempunyai tempat kembali, dan sesungguhnya di hadapanmu ada surga dan neraka
 5. 5. Ali bin Abi Thalib: Kata-kata sindiran (bukan dengan kata-kata terus terang)Sufan As-Sauri: Kata-kata yang lemah lembut, sopan santun, dan belas kasihan; Dimaksudkan agar kesannya lebih mendalam dan lebih menggugah perasaan serta dapat membawa hasil yang positifZaid ibnu Amr ibnu Nufail : Tidak mendoakan kebinasaan untuknya sebelm kamu mengemukakan alasanmu kepadanya
 6. 6. - ‫ْا‬ ‫قَوًل لَيِّناا‬- Amar makruf nahi munkar dengan perkataan yang lembut jika dilakukan kepada seorang raja, kepada penguasa yang mampu menjamin keamanan- Panggilan yang ia senangi oleh lawan bicara; kalau diharapkan keIslamannya. Konteksnya ketika umat Islam tertindas- Ucapan yang tidak mengandung perkataan kasar di dalamnya- kamu akan Kupimpin ke jalan Tuhanmu- Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, Tuhan semesta alam
 7. 7. ‫ْا‬ ‫قَوًل لَيِّناا‬ Kandungan ayat: Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun berdakwah dan mengajak Fir’aun beribadah kepada Allah dan mengikrarkan bahwa Allah Tuhan Yang Maha Esa. Awalnya Nabi Musa sendirian berdakwah kepada Firaun. Ini menunjukkan betapa mulianya Nabi Musa. Ia kemudian bersama-sama Nabi Harun untuk kedua kalinya. Allah membekali Nabi Musa dan Nabi Harun dengan 9 mukjizat yang berfungsi sebagai bukti kenabian. Mukjizat ini untuk memberikan bukti dan meyakinkan Firaun dan kaumnya bahwa Nabi Musa dan Harun adalah utusan Allah kepada Firaun dan kaumnya.
 8. 8.  Allah SWT memilih Nabi Musa untuk menerima wahyu dan risalah-Nya serta menyampaikannya kepada seluruh manusia. Firman Allah ‫ فقوًل له قول لينا‬adalah sebagai dalil bolehnya melakukan amar makruf dan nahi munkar. Kesemuanya itu dilakukan secara lemah lembut kepada orang yang mempunyai kekuasaan/kedudukan tinggi. Qoulu layyin adalah perkataan tanpa kekerasan. Takut terhadap musuh yang dholim, yang sombong seperti Firaun adalah hal yang biasa. Hal itu merupakan tabiat manusia.
 9. 9. SURAH AN NISA>’ AYAT 5 ‫وَل تؤتوا السفهاء أَموالَكم الَّتِّي جعل اللَّه لَكم‬ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُّ ُ ْ ُ َ َ ‫قِّيَاماا وارزقوهُ م فِّيها واكْسوهُ م وقولُوا لَهم‬ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ‫َ ْ ا َ ْ ُ ا‬ )5( ‫قوَل معروفا‬ “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang- orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. “ (An Nisaa’:5)
 10. 10.  berbuat baik kepada istri (keluarga) dan orang-orang yang berada dalam pemeliharaannya, yaitu berbuat baik secara nyata dengan memberi nafkah berupa sandang pangan disertai dengan kata-kata yang baik dan akhlak yang mulia kata-kata yang baik; yakni dalam rangka berbuat bajik dan bersilaturahmi.
 11. 11.  Doakanlah kepada mereka “barokallahu fikum”, artinya mudah-mudahan Allah memberkati kamu dan menjaga kamu serta memelihara kamu. Dan saya siap menolong. Balaslah ucapan mereka dengan ucapan yang baik. Maksudnya, jika kamu membalas ucapan, maka tunjukkanlah akhlak yang mulia.
 12. 12. Ayat ini memberi pesan : Larangan untuk menghamburkan harta dan kewajiban untuk mengaturnya serta menggunakannya kepada hal-hal yang baik. Karena Allah SWT menjadikan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kewajiban mencegah sufaha yang menghamburkan harta ada 2 macam: Mencegah mereka dari harta mereka untuk dibelanjakan secara sembarangan dan tetap menyimpan harta mereka.
 13. 13.  Wali anak yatim boleh menggunakan harta anak yatim untuk membiayai kebutuhan hidup anak yatim tersebut (baik pakaian atau makanan). Hukum persamaan kewajiban antara wali safih dengan wali orang dloif. Sufaha adalah anak yatim, atau orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, atau wanita dan anak-anak kecil. Kata-kata yang baik adalah kata-kata yang melegakan hati.
 14. 14. SURAH AN NISA>’ AYAT 9 ‫ا‬ ِّ ‫ِّ ْ َ ْ ِّ ِّ ْ ِّ ا‬‫وليَخْ ش الَّذين لَو تَركوا من خلفهم ذُريَّة ضعَافا‬ ُ َ ْ َ ِّ َ َْ ‫َ ْ ا‬ ُ َّ ْ َ ْ ِّ ْ ‫خافوا عَ لَيهم فليَتقوا اللَّه وليَقولُوا قوَل‬ ُ َْ َ ُ َ ‫َ ِّ ا‬ )9( ‫سديدا‬ “Dan hendaklah takut kepada Allah orang- orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (An Nisaa’:9)
 15. 15.  Perkataan yang benar Takutlah kalian kepada Allah
 16. 16.  perintahkanlah kepada orang yang sakit agar mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang menjadi kewajiban baginya ucapkanlah kepada orang yang akan meninggal perkataan yang benar. Maksudnya mentalkinkan kalimat la ilaha illallah di sisi orang yang sekarat sehingga dia mendengarnya dan ikut mengucapkannya. jangan menghardik anak yatim ataupun merendahkan mereka
 17. 17. SURAH AN NISA>’ AYAT 63‫أولَئِّك الَّذين يَعلَم اللَّه ما فِّي قلُوبِّهم فأَعْ رض‬ْ ِّ َ ْ ِّ ُ َ ُ ُ ْ َ ِّ َ ُ ‫عَ نهم وعظهم وقل لَهم فِّي أَنفسهم قوَل‬ ‫ْ ُ ِّ ِّ ْ َ ْ ا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ ِّ َ ْ ُ ْ ‫ا‬ )63( ‫بَلِّيغا‬ “Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka, karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. “ (An Nisaa’:63)
 18. 18. A. Tafsir Ibnu Kathir - ‫قوَل بَلِّيغا‬ ‫ا‬ ‫َ ْ ا‬ perkataan yang membekas dalam jiwa mereka lagi membuat mereka tercegah dari niat jahatnya.
 19. 19. ‫َ ْ ا‬B. Tafsir Al Qurtubi - ‫قوَل بَلِّيغا‬ ‫ا‬ perkataan tekanan secara rahasia/sembunyi-sembunyi/pelan-pelan. Serulah mereka dengan seruan yang paling mengena secara rahasia dan sembunyi-sembunyi jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, maka aku akan memerangi atau membunuh kalian Menyampaikan isi hati dengan retorika sehingga merasuk ke hati orang yang di ajak bicara.
 20. 20. Tata cara bersikap baik pada orang munafik : Berpaling dari mereka, atau dari ancaman mereka, atau rasio/alasan yang mereka buat. Dan menghadapi mereka dengan senyum/wajah yang ceria. Dengan cara memberikan mauidloh, ancaman dan nasehat serta bimbingan kepada kebaikan. Menasehati, menakut-nakuti, memberi petunjuk kepada kebaikan dengan metode yang bisa membangkitkan pikiran, membuat hati mereka luluh untuk mendengarnya. Mengancam dengan ancaman keras berupa membuat perjanjian perang jika mereka terus-terusan bersifat munafik. Dan mengabarkan kepada mereka bahwa mereka menyembunyikan kemunafikan tanpa takut kepada Allah SWT., mereka termasuk golongan kafir, bahkan lebih jelek dari kafir. Allah akan mengadzab mereka dengan neraka paling bawah. Ibid, juz 5, hal. 135- 136.
 21. 21. TERIMA KASIH Mochammad Dawud Jl. Sunan Giri XIIIA/10A Gresik – Jawa Timur Phone: 08123453032 Email: nagakecil2000@gmail.com

×