Презентација на минати активности <br />
За Младински Образовен Форум<br />Младински образовен форум е невладина, непартиска и непрофитна организација основана во ...
Студентска програма<br />Студентската програма е најмлада програма во МОФ основана во 2006та година и е настаната како про...
Главни активности во периодот 2003-2008<br />
Антикорупција во образованието<br />
Настан“Quo vadis student”<br />
Не препишувај – акција насочена кон студентите<br />
Бојкот на студентските избори<br />
Бојкот на студентските избори<br />Главна причина: Монополистичкиот систем на студетнско управување и репрезентација, искл...
Петиција за студентски парламент<br />
Држава со малку простор за  образовна корупција<br />ШТО ДА НАПРАВИМЕ ???<br />
Што е образовна корупција?<br />Многу повеќе од:<br />Искористување на авторитетот, функцијата или позицијата која ја посе...
 стекнување со лични добра, поволности и бенефиции, за сметка на одземање на истите од други лица</li></li></ul><li>Форми ...
 Плаќање поткуп за полагање испит
 Сексуална злоупотреба за полагање испит
 Услуга за услуга на релација професор – професор
 Нетранспарентно трошење на студентските пари [универзитетски такси, принудни такси за студентски сојузи, такси за КЗЖ во ...
 Нетранспарентно трошење на државните пари</li></li></ul><li>Форми на образовна корупција?<br /><ul><li> Продавање книги о...
 Препишување на испити
 Приватни часови за студенти
 Плагијатизам
 Непотизам
 Неистрајни процедури во откривањето на случаите на корупција
 Натранспаретна и нелегална распределба на студентски легла</li></li></ul><li>Образовен систем без корупција:<br /><ul><li...
 Правичност во распределбата на образовните програми и материјали
 Правичност и транспаретност во критериумите за избор на повисоки и специјализирани тренинзи
 Правичност при акредитација, при која сите институции се оценувани по професионални стандарди, подеднакви за сите, и изло...
 Баланс и либерален пристап кога во прашање се културни малцинства и географска распределеност
 Функционални професионални и етички кодекси за административниот и академскиот персонал, како и за студентите
 Обезбеден плурализам во студентското организирање
 Обезбедена заштита на правата на студентите</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Структур...
 Статути на универзитети (студентски парламент, студентски правобранител)
 Студентски правобранител (измена на уредување)
 Дигање јавна свест</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Конкретни мерки за превенција и о...
Академски кодекс на однесување на наставниот кадар
Студентски кодекс на однесување
Испитен правилник
Активни студенти (студентски плурализам)
Hot Line за пријавување корупција</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо обр...
Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Студентски парламент]<br />АМАНДМАН V...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Студентско организирање

849 views

Published on

Studentsko organiziranje i korupcija

Published in: News & Politics, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Студентско организирање

 1. 1.
 2. 2. Презентација на минати активности <br />
 3. 3. За Младински Образовен Форум<br />Младински образовен форум е невладина, непартиска и непрофитна организација основана во јуни 1999 година.<br />Мисија на организацијата е да нуди можности за аргументирано учество на младите во јавни дискусии на теми кои ги засегаат и со тоа да допринесат во етаблирање на отворено и демократско општество.<br />
 4. 4. Студентска програма<br />Студентската програма е најмлада програма во МОФ основана во 2006та година и е настаната како производ на зголемените потреби за реформите во полето на високото образование, заштитата на студентските права, борбата против корупцијата и младинскиот активизам на универзитетско ниво.<br />Програмата работи на институционални, но и креативни и социјални активности преку кои сметаме дека може да се стимулира активност кај пасивното студентско движење.<br />
 5. 5. Главни активности во периодот 2003-2008<br />
 6. 6. Антикорупција во образованието<br />
 7. 7. Настан“Quo vadis student”<br />
 8. 8. Не препишувај – акција насочена кон студентите<br />
 9. 9.
 10. 10. Бојкот на студентските избори<br />
 11. 11. Бојкот на студентските избори<br />Главна причина: Монополистичкиот систем на студетнско управување и репрезентација, исклученост на изборна комептитивност и изборна плуралност.<br />Момент за запознавање на студентите со идеите на плурализам, демократско претставување во студентското организирање, подигање на свеста на студентите во врска со нивната (потенцијална) моќ и позиција во општеството.<br />Резултати: без цензус, само 10% од студентите излегоа на гласање, што јасно го подигна прашањето на легитимитет кај новиот лидер.<br />
 12. 12. Петиција за студентски парламент<br />
 13. 13. Држава со малку простор за образовна корупција<br />ШТО ДА НАПРАВИМЕ ???<br />
 14. 14. Што е образовна корупција?<br />Многу повеќе од:<br />Искористување на авторитетот, функцијата или позицијата која ја поседувате за стекнување со материјални добра.<br />Образовната корупција вклучува и:<br /><ul><li> стекнување со лични добра, поволности и бенефиции
 15. 15. стекнување со лични добра, поволности и бенефиции, за сметка на одземање на истите од други лица</li></li></ul><li>Форми на образовна корупција?<br /><ul><li> Барање и изнудување поткуп за полагање испит
 16. 16. Плаќање поткуп за полагање испит
 17. 17. Сексуална злоупотреба за полагање испит
 18. 18. Услуга за услуга на релација професор – професор
 19. 19. Нетранспарентно трошење на студентските пари [универзитетски такси, принудни такси за студентски сојузи, такси за КЗЖ во студентски домови]
 20. 20. Нетранспарентно трошење на државните пари</li></li></ul><li>Форми на образовна корупција?<br /><ul><li> Продавање книги од страна на професорите, нефискално
 21. 21. Препишување на испити
 22. 22. Приватни часови за студенти
 23. 23. Плагијатизам
 24. 24. Непотизам
 25. 25. Неистрајни процедури во откривањето на случаите на корупција
 26. 26. Натранспаретна и нелегална распределба на студентски легла</li></li></ul><li>Образовен систем без корупција:<br /><ul><li> Еднакви можности за пристап до образовните добра
 27. 27. Правичност во распределбата на образовните програми и материјали
 28. 28. Правичност и транспаретност во критериумите за избор на повисоки и специјализирани тренинзи
 29. 29. Правичност при акредитација, при која сите институции се оценувани по професионални стандарди, подеднакви за сите, и изложени на јавна оценка</li></li></ul><li>Образовен систем без корупција:<br /><ul><li> Правичност во распределбата на јавните добра и услуги
 30. 30. Баланс и либерален пристап кога во прашање се културни малцинства и географска распределеност
 31. 31. Функционални професионални и етички кодекси за административниот и академскиот персонал, како и за студентите
 32. 32. Обезбеден плурализам во студентското организирање
 33. 33. Обезбедена заштита на правата на студентите</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Структурни реформи:<br /><ul><li> Закон за високо образование (професионална агенција за акредитација, евалуација и спроведување испити, учество на студентите во управувањето на студентите, заштита на правата на студентите, самоевалуација, студентски парламент)
 34. 34. Статути на универзитети (студентски парламент, студентски правобранител)
 35. 35. Студентски правобранител (измена на уредување)
 36. 36. Дигање јавна свест</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Конкретни мерки за превенција и откривање:<br /><ul><li>Функционален универзитетски етички кодекс
 37. 37. Академски кодекс на однесување на наставниот кадар
 38. 38. Студентски кодекс на однесување
 39. 39. Испитен правилник
 40. 40. Активни студенти (студентски плурализам)
 41. 41. Hot Line за пријавување корупција</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Студентски парламент]<br />АМАНДМАН II<br />Во член 3 став (2) во алинеја 7 сврзникот и се брише, а по алинеја 8 се додава нова алинеја 9 која гласи:<br />„- обезбедување учество на студентите во управувањето, особено во врска со прашања кои се од значење за квалитетот на наставата и студентскиот стандард.”<br />АМАНДМАН IV<br />Во членот 48, по ставот (3) се додава нов став 4 кој гласи:<br />„Универзитетите од став 1 на овој член имаат право на делегирање на по еден дополнителен преставник на Ректорската конференција на секои 500 наставници и соработници, како и по еден дополнителен претставник на секои 2.000 студенти.”<br />
 42. 42. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Студентски парламент]<br />АМАНДМАН VI<br />Во членот 50 ставот (1) се менува и гласи:<br />„Органи на универзитетот се: универзитетскиот сенат, универзитетски совет, ректор, ректорска управа и студентски парламент.”<br />АМАНДМАН IX<br />Во членот 56 по ставот 3, се додава нов став 4 кој гласи:<br />„Бројот на претставниците на студентите не може да биде помал од 20% од вкупниот број на членови на ректорската управа. Начинот на избор на претставниците на студентите во ректорската управа се уредува со деловникот на студентскиот парламент.”<br />
 43. 43. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Студентски парламент]<br />АМАНДМАН X<br />„Член 57-а<br />Студентски парламент<br />Студентскиот парламент е орган на Универзитетот кој се грижи за заштита и застапување на правата и интересите на студентите.<br />Седиштето на студентскиот парламент се наоѓа на универзитетот во кој е формиран каков негов орган . <br />Универзитет, од став 2 на овој член, е должен да обезбеди простор и услови за работа на студентскиот парламент.<br />Работата на студентскиот парламент се уредува со деловник кој го донесува студентскиот парламент.<br />Студетскиот парламент го сочинуваат непосредно избрани претставници на студентите од редот на студентските организации и независните студентски кандидати.”<br />
 44. 44. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Студентски парламент]<br />“Член 57-г<br />Студентскиот парламент се финансира од:<br /><ul><li> средства предвидени со Буџетот на Република Македонија:
 45. 45. средства кои студентите ги уплаќаат на солидарна основа во висина од 5% од вкупно уплатените средства;
 46. 46. подароци, донации, спонзорста и прилози;
 47. 47. други извори во согласност со Закон.</li></ul>Студентскиот параламент финансира изведување на проекти кои се од интерес на студентите на ниво на универзитетот или на повеќе високообразовни установи. <br />На крајот на секој мандат претседателот на студентскиот парламент изготвува финансиски извештај за работата на овој орган.”<br />
 48. 48. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Студентски парламент]<br />Со предложените амандмани се уредува формирањето, структурата и надлежностите на студенскиот парламент. <br />Со законското определување на студенскиот парламент ќе се даде на значење на Студентскиот парламент како орган на Универзитет кој ги претставува интересите и заштитува правата на студентите. <br />Овој орган го менува досегашниот систем на монополско претставување на студентите преку една студентска организација и воведува нов систем кој бара детално пропишување на условите за избор во него, неговите надлежности и начини на финансирање и функционирање<br />
 49. 49. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Самоевалуација]<br />АМАНДМАН XIII<br />Во член 77 се додава нов став 1 кој гласи:<br />„Универзитетите и самостојните високообразовни установи спроведуваат самоевалуација и оценка на квалитетот на своите студиски програми, настава и услови за работа.”<br />АМАНДМАН XIV<br />Во членот 77 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:<br />„Самоевалуацијата се спроведува на интервали од најмногу три години. Во постапката за самоевалуација се зема предвид и оценката од страна на студентите.”<br />
 50. 50. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Студентски правобранител:<br />Поставеност на СП: <br />СП е независен и самостоен орган со својство на правно лице<br />Професионализација на функцијата:<br />се препорачува лицето кое ќе ја извршува оваа функција да заснова редовен работен однос. <br />Заради постручно и поавторитативно извршување на функцијата, за СП треба да се избере дипломиран правник (да се избегне можноста лицето да биде од друг образовен профил или студент).<br /> Воедно, заради избегнување на каков било конфликт на интереси, подобро решение е лицето избрано за СП да не биде истовремено дел од наставниот кадар на универзитетот.<br />
 51. 51. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Студентски правобранител:<br />Именување на заменик: <br />се препорачува заради поефикасна работа на институцијата СП (навремено и сеопфатно реагирање по доставени поднесоци) лицето избрано за заменик, исто така, да заснова редовен работен однос.<br />Работните задачи на заменикот, кој е именуван од СП во постапка утврдена со Правилникот за работа, се поддршка на работата на СП, а особено овластувања при спреченост или отсуство на СП да постапува во негово име, но и да даде соодветна административна помош.<br />
 52. 52. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Студентски правобранител:<br />Помошници на СП: <br />во сегашниот систем на поставеност на студентското организирање, помошници на СП се студенти кои се именувани од страна на матичниот Студентски сојуз. <br />Но, со промените во студентското организирање и планираното воспоставување на Студентски парламент, истиот ќе биде органот кој ќе ги именува помошниците. Ова се однесува и на конкурсната комисија за избор на СП, во која членовите-студенти ќе треба да бидат определни од Студентскиот парламент. <br />Улогата на помошниците е да бидат главната врска помеѓу СП и студентите чии права се повредени, како и првичното давање на помош.<br />
 53. 53. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Студентски правобранител:<br />Овластувања на СП: <br />Доколку деканите или професорите не соработуваат со СП, односно не ги почитуваат и спроведуваат изречените мерки, потребно е највисoките универзитетски органи веднаш да реагираат и преземат мерки против нив. <br />Само брза и соодветна реакција ќе создаде доверба кај целната група, а законско работење на факултетскиот кадар.<br />
 54. 54. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Студентски правобранител:<br />Финансирање и известување: <br />Финансирањето на инситуцијата СП се врши од буџетот на универзитетот. Поради тоа, во предлог буџетот мора да се планира ставка. <br />Транспаретното и отчетно работење на СП се манифестира преку обврската да доставува извештаи до највисоките универзитетски органи, кои се објавуваат на веб страна.<br />
 55. 55. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />Процедурата за изедначување на критериумите за испитување мора да биде определена во Програмата за испитување и оценување која е поделена на студентите пред/на почетокот на студиите.<br />Учеството на студентите е неопходно за успех на овој процес, бидејќи го охрабрува и поддржува процесот на учење и развива чувство на блискост на студентите кон определените критериуми за оценување, охрабрувајќи го разбирањето на тоа што се очекува од студентите и објаснувајќи им го исходот од испитувањето.<br />
 56. 56. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />Информирањето на студентите, слушатели на определен предмет, се врши преку доставување пишани документи кои содржат:<br />а) детален план на работа и програма со распоред на предавања;<br />б) исходот од учењето (што се очекува од студентот и кое ниво е потребно за да се заврши предметот)<br />в) наставната материја и бројот на ЕКТС кредитите<br />г) учебници и прирачници<br />
 57. 57. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />д) критериумите на испитување и методите на испитување (на пример есеј, тест, групна работа,и сл.) во предиспитните задачии финалниот испит (траење, форма и пример на финален испит, услови за приговор кон испитот, санкции при препишување и сл.);<br />ѓ) приемните термини и улогата на консултациите со професорите и асистентите на катедрата<br />е) статусот и последиците од непроодност (услови за запишување на следна година, временско ограничување и важење на определени исполнети задачи,и сл)<br />ж) објавување на оценувањето по предметот<br />
 58. 58. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />Со цел кон откривање на злоупотреба поврзана со купување учебници и прирачници, учебниците треба јасно да бидат определени за секој предмет одделно, правејќи разлика помеѓу:<br /><ul><li> задолжителна литература;
 59. 59. додатна литература;
 60. 60. корисна литература;
 61. 61. онаа која може да биде купена во книжарница на факултетот или некоја специјализирана книжарница.
 62. 62. оние кои мора да бидат достапни на студентите во факултетската библиотека и да ги има во доволен број.</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />На професорите, асистентите или на други лица на факултетот им е забрането да продаваат учебници.<br />Учебници не смеат да бидат продавани во кабинетите на професорите.<br />Фотокопирањето на учебници е објект на повреда на заштитата на интелектуална сопственост. Вработените во факултетската фотокопирница ќе бидат запознаени со оваа забрана и ќе постои известување за оваа забрана истакнато на видливо место. Исклучоците од оваа забрана ќе бидат наведени.<br />
 63. 63. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />Секаков вид на дискриминација на студентите (испрашување од најновото издание, правење списоци на студенти кои купиле учебник, условување потписи за семестар и сл) е предмет на дисциплинска одговорност на професорот и останатите вработени на факултетот.<br />Испитите не можат да започнуваат пред 08:00, или подоцна од 19:00,а не смеат да завршат подоцна од 21:00. Студентите не смеат да чекаат повеќе од еден час за започнување на испитот. Доколку професорот задоцни повеќе од еден час должен е да закаже уште еден испитен термин во рамки на истиот испитен рок. <br />Испитната литература мора да содржи важечки материјал, и нејзиниот опсег треба да биде во сооднос со реалниот капацитет на студентот зависно од наставната материја по предметот. <br />
 64. 64. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />Студентот има право да му се одобри секое устно испитување да се замени со писмено, освен во случаите кога вербалните способности на изразување се цел на испитувањето.<br />После секој испит професорот е должен да му ја образложи дадената оценка на студентот, истакнувајќи ги позитивните и негативните аспекти, во насока на унапредување на идните настапи на студентот.<br />Професорот има обврска да ги објави резултатите од испитот (вклучувајќи ги и оценките) најдоцна 24 часа од завшувањето на испитот. <br />
 65. 65. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Зголемување на свеста и одговорноста за антикорупција во образованието:<br />
 66. 66. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Зголемување на свеста и одговорноста за антикорупција во образованието:<br />
 67. 67. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Зголемување на свеста и одговорноста за антикорупција во образованието:<br />
 68. 68. Ви благодарам <br />за вниманието<br />AЛЕКСАНДАР<br />СТОЈАНОВСКИ<br />astojanovski@gmail.com<br />

×