Whitepaper: Van App naar Vloed

805 views

Published on

De digitalisering van de wereld gaat razend snel. Het internet en de mobiele technologie hebben zich in een vogelvlucht op innovatieve wijze ontwikkeld. En dan te bedenken dat er nog een tal van spraakmakende lanceringen op de planning staan, die onze dagelijkse bezigheden en werkzaamheden nog beter gaan aanvullen. Voor u als ondernemer is het goed om de mogelijkheden van de inzet van mobiele applicaties door te lichten en op een rij te zetten. Zijn er kansen, hoe kunnen we hierop in spelen, en wat is de best passende mogelijkheid om synergie tot stand te laten komen tussen uw huidige business en de mogelijke mobiele aanvullingen. De antwoorden op al deze vragen vind u in de whitepaper. 'Van App Naar Vloed' hierbij tevens als slideshare.

 • Be the first to comment

Whitepaper: Van App naar Vloed

 1. 1. Kansen benuttenDe digitalisering van de wereld gaat razend snel. Het internet en de mobiele technologie hebbenzich in een vogelvlucht op zeer innovatieve wijze ontwikkeld. En dan te bedenken dat er nog eental van spraakmakende lanceringen op de planning staan zoals bijvoorbeeld Google Glasses.Technologieën en extensies die onze dagelijkse bezigheden en werkzaamheden nog beter gaanaanvullen. Voor u als ondernemer is het goed om de mogelijkheden van het inzetten van mobieleapplicaties door te lichten. Zijn er kansen? Kunnen we hierop in spelen? Wat is de best passendeoplossing om bedrijvigheid tot stand te laten komen tussen uw huidige business en demogelijkheden die mobiel gebruik biedt?In deze whitepaper verhelderen we de mogelijkheden van mobiele toepassingen vanuit onze eigenervaringen en op basis van recente ontwikkelingen (o.a. marktonderzoeken). Zo nemen we u meenaar de eindgebruikers en de manier waarop zij de mobiele applicaties van bedrijven tot zichnemen. Tevens wordt de status van het MKB ten opzichte van mobiele toepassingen enstrategieën behandeld. Deze ontwikkelingen en trends zullen we tastbaar maken door u een aantalhandige richtlijnen en praktijk voorbeelden te presenteren.Gezien er meer bekend is over apps van de grotere Nederlandse bedrijven, maar er de komendejaren ook veel kansen liggen voor de kleine en middelgrote bedrijven, zullen wij ons in dezewhitepaper vooral richten op kansen voor het MKB.Wij hopen dat dit document u en uw onderneming helpt de juiste overweging te maken op hetgebied van de mobiele mogelijkheden in de hedendaagse ondernemingscultuur.
 2. 2. Het gebruikOm allereerst een goed beeld te schetsen van het Nederlandse smartphone en tablet gebruik,hebben we in onderstaande infographic een aantal belangrijke cijfers onder elkaar gezet.Let wel, door de razendsnelle ontwikkelingen is de kans groot dat de cijfers nu alweer een stukhoger liggen.
 3. 3. De mobiele ondernemerWanneer we kijken naar de wijze waarop de smartphone door de mkb’ers zelf wordt gebruikt is erdirect te constateren dat deze zeer populair is. Zo blijkt uit een enquête van ING die onder 350ondernemers is afgenomen, dat ongeveer driekwart van de ondernemers in het bezit is van eensmartphone.Er is een aardige opdeling in mogelijke gebruiken te zien. Van deze ondernemers blijkt zo’n 60%de smartphone ook te gebruiken voor zakelijke doeleinden. Mailen, agenda beheren en het zoekennaar info spannen de troon. Met 61% zien we het gebruik van ‘social media’ via het mobieleinternet terug op de 4de plaats.Zakelijke doeleinden mobiel internet:  * Onder anders vallen onder meer factureren, route plannen, beheer van het serverpark en de urenadministratie. Ongeveer een derde van de ondernemers maakt zakelijk gebruik van apps. De populairstezakelijke apps onder ondernemers in het mkb zijn: (internet)bankieren, LinkedIn, Twitter, Dropboxen Whatsapp. Financiën beheren, netwerken en het opslaan/ delen van content zijn dan ookbelangrijke beweegreden bij het gebruik van deze apps.
 4. 4. Mobiel MKBOngetwijfeld zult u ook om u heen merken dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen een eigenmobiele applicatie te ontwikkelen. Om u een beeld te geven van de situatie binnen het Nederlandsbedrijfsleven op het gebied van mobiele toepassingen, wordt dit op basis van (een onlangsgepubliceerd) onderzoek nader toegelicht. Welke conclusies kunnen we trekken op basis van dezeresultaten, en wat is de status van de mobiele integratie in de huidige strategie van hetNederlandse bedrijfsleven. Het reeds uitgevoerde onderzoek door ING Nederland1 biedtantwoorden op deze vragen.Wat zijn nou precies de kansen en hoe groot is deze mobiele markt in Nederland? Er wordt in hetonderzoek duidelijk gesproken over een stevige opmars. De bestedingsverwachting viasmartphones is namelijk geraamd op ruim een miljard euro binnen vijf jaar. Logischerwijs geeft ditaan dat er voor u als ondernemer kansen liggen om de huidige omzet te vergroten. Ondanks dezeverwachting blijkt vooralsnog dat mobiel ondernemen voor mkb’ers niet hoog op de agenda staat.Wanneer we spreken over een bestedingsverwachting via mobiel, wordt in vaktermen al snelgesproken over M-commerce (ofterwijl mobilecommerce). Hierbij wordt in het onderzoek terecht “Dit geeft vooral aanaangegeven dat het van wezenlijk belang is dat deondernemers een mobiele strategie voor hun bedrijf dat de visie er wel is,gaan ontwikkelen. Het gaat bij de ontwikkeling van destrategie niet alleen om het genereren van extra omzet maar een strategieof het vergroten van de zichtbaarheid, maar vooral om nog ontbreekt.”onderscheidend te zijn ten opzichte van concurrenten.1http://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2012/09/ing_mkb_onderzoek_16_procent_van_MKB_heeft_een_mobiele_strategie.aspx
 5. 5. Dit onderscheidende vermogen wordt in de hedendaagse marketingcultuur steeds belangrijker.Vooral in tijden van crisis is te zien dat het kaf van het koren wordt gescheiden. De consumentheeft veel meer keuze, en is steeds kieskeuriger geworden. De keuze van de consument gaatdaarom sneller uit naar de meest authentieke bedrijven. Dit betekent dat de kat uit de boom kijkenin deze tijd niet tot een strategische keuze behoort. Als pionier valt u op en wordt u veelalopgemerkt door de steeds meer eisende hedendaagse consument.Slechts 16% van de mkb’ers heeft een mobiele strategie ontwikkeld en is aan het pionieren.Hiermee is te stellen dat de mobiele strategie nog niet hoog op de agenda staat. Zo’n 80% heeftnamelijk geen strategie en is daar momenteel ook nog niet mee bezig.Wanneer we kijken naar de 16% die wel een mobiele strategie hebben, heeft 55% een websitevoor de smartphone ontwikkeld. Iets meer dan een kwart (27%) heeft al één of meerdere appsvoor klanten ontwikkeld. 23% verkoopt inmiddels producten/ diensten via een mobiele website. Ditgeeft aan dat we kunnen spreken van een introductiefase.In het onderzoek is er tevens een stelling aan de ondernemers voorgelegd: ‘mobiel ondernemen isde toekomst in Nederland’. De helft is het met deze stelling eens. Daarnaast is 56% van meningdat mobiel ondernemen steeds belangrijker wordt voor het eigen bedrijf. Dat de mobieletoepassingen zich binnen het MKB nog in de introductiefase bevinden, wil dus niet zeggen dat depotentie er niet van wordt ingezien. Iets meer dan de helft van het MKB erkent de mogelijkhedenvan mobiel ondernemen in de nabije toekomst.Dit geeft vooral aan dat de visie er wel is, maar een strategie nog ontbreekt.Volgens directeur marketing zakelijk (Ben van de Vrie - ING Nederland) is dit een gemistekans, hij zegt het volgende;“Hoewel het logisch is dat ondernemers momenteel hun prioriteiten stellen,kan deze ontwikkeling niet worden genegeerd. Als de economie aantrektliggen de kansen voor het oprapen. En dan met name voor die bedrijven dieinmiddels wel de eerste stappen richting een mobiele strategie hebbengezet.”
 6. 6. Mobile Business = Infinite PossibilityMobiel wordt meer gebruikt dan pcVan alle Europeanen heeft 79% applicaties geïnstalleerd op de smartphone. Gemiddeld hebbenwe 24 apps op de smartphone, waarvan er 8 wekelijks worden gebruikt. Een interessant gegevenvoor u is dat 53% van de smartphone gebruikers online de prijzen vergelijkt, terwijl ze in de winkelaan het shoppen zijn. Smartphone gebruikers spenderen 25 uur per week aan het apparaat,tabletgebruikers zelfs 31 uur per week. Als we dit vergelijken met de pc, komt deze met 18 uur perweek op een derde plaats. Nederland is voorloper op het gebied van smartphone- entabletadoptie. Grote mediamerken als Telegraaf en NU.nl krijgen al een substantieel deel van hetbezoek via mobiele apparaten.Mobiel is alles en overalIeder bedrijf kan iets met een mobiel apparaat. Een makkelijk voorbeeld is; adverteren. Een goedetoepassing hierbij is advertentieruimte op basis van zoekopdrachten. Een andere toepassing is deapp van Bank of America waarbij je een cheque kunt cashen via de camera op je mobiele telefoon.Een ander mooi voorbeeld is Tesco welke experimenteerde met een virtuele supermarkt inKoreaanse metrostations. Deze virtuele supermarkt werkte via een muur van QR-codes metbijbehorende producten. Dankzij de verschillende sensoren in mobiele apparaten kun je gebruikmaken van de locatie van klanten en het gezicht van klanten. Zo laat de Nederlandse start-upRoamler bedrijven marktonderzoek doen via mobiele telefoons. Organisaties kunnen kleine takenuitzetten bij smartphone gebruikers die aan Roamler zijn verbonden, die vervolgens antwoordgeven op specifieke vragen. Staat de fles frisdrank op de juiste plek in het schap? Eenmedewerker van Roamler geeft het antwoord met een foto als bewijs. Kortom: de mogelijkhedenvan mobiele apparaten zijn eindeloos.
 7. 7. Veel kleine bestellingen via mobiel In de eerste helft van 2012 plaatsten consumenten gemiddeld 3,3 orders met een mobiel apparaat.Dit zijn vooral kleine bestellingen; vier op de tien mobiele kopers kochten apps of mobielesoftware. Muziek en downloads staan op de tweede plaats in de top 5 van mobiele segmenten(12%). Mobiel kopen beperkt zich echter niet tot de kleine bestellingen, ook kleding en schoenenworden steeds vaker met smartphone of tablet aangeschaft (10%). Daarnaast staan tickets (9%)en boeken, tijdschriften, kranten (9%) in de top 5 van segmenten die mobiel via internet wordengekocht. Dit blijkt uit de M-commerce Monitor 2012-1, het halfjaarlijkse onderzoek naar mobieleonline aankopen van Blauw Research en Thuiswinkel.org.2Aantal aankopen met tablet zal stijgen De meeste mobiele kopers bestellen vooral met hun smartphone (69%). Dit komt doordat meermensen een smartphone hebben dan een tablet en mobiele kopers met name apps en mobielesoftware bestellen. Bijna één derde van de mobiele kopers bestelt vooral met de tablet. Ditaandeel zal in de komende periode hard gaan groeien.Consumenten kopen steeds vaker ‘onderweg’ Ook de locatie waar mobiel wordt besteld is sterk in ontwikkeling. Het merendeel van deconsumenten (66%) heeft de laatste keer thuis een mobiele bestelling geplaatst met eensmartphone of tablet. Het aandeel kopers dat de laatste aankoop onderweg deed is sterk gestegennamelijk van 5% naar 15%. M-commerce blijft sterk groeien De verwachting is dat de markt voor M-commerce sterk blijft groeien. Zowel applicaties voor detablet als specifieke websites voor de smartphone worden steeds talrijker en beter. Datconsumenten "always online" zijn, heeft een positief effect op oriëntatie en transactie via mobiel. In2012 zal het totale aantal mobiele kopers doorgroeien naar 2 miljoen.2 http://www.thuiswinkel.org/m-commerce-monitor-verdubbeling-aantal-mobiele-kopers-binnen-een-jaar
 8. 8. M-commerce appsHet mobiel maken van uw organisatie is het vraagstuk die bij de keuze voor een strategie centraalstaat. Mobiele applicaties lenen zich vandaag de dag uitstekend om een extra extensie te zijn vanuw bedrijf. Wanneer u producten of diensten wenst te vermarkten, is een eigen app waarbij mendirect kan bestellen (en eventueel betalen) een geschikte toepassing. Zo kunt u uw klantenkringeen extra tool geven waarbij de beleving, mogelijkheid tot bestellen, en het brengen van nieuws,nog eenvoudiger wordt. Zodra uw app van praktische toegevoegde waarde is voor uw klant, zaldeze ook bereid zijn het toe te passen.Als organisatie is het belangrijk te weten waar een app aan dient te voldoen om succesvol te zijn.Er zijn tal van verschillende vormen en richtingen bij de ontwikkeling van een app. Hierna volgeneen aantal factoren welke in overweging genomen kunnen worden bij de ontwikkeling van uw app.Belangrijke aspecten bij het laten ontwikkelen van uw eigen AppRicht op de doelgroepNeem mee wat uw doelgroep op mobiel vlak doet. Vraag hoe zij aankijken tegen de mogelijkheidom met uw bedrijf (bijv. via een mobiele app) in contact te komen. Hoe actief is uw doelgroep al opde mobiel, welke apparaten worden gebruikt? Uw doelgroep gaat de app uiteindelijk gebruiken envormt hierdoor een belangrijk aandachtsgebied.Bevorder gebruiksgemak en functionaliteitDe app moet niet alleen naadloos aansluiten op het gebruik en de behoeften van de klant, maartevens het gemak. De inhoud, features en smartphone moet samensmelten zodat de bestmogelijke synergie ontstaat. Juist met een app is er de mogelijkheid uw bedrijf succesvol mobiel temaken. Probeer dan ook niet alleen de bestaande systemen te verkleinen, maar vooral detoepasbaarheid met het oog op het gebruiksgemak te vergroten. Apps horen gebruikers juist instaat te stellen om de voordelen van een smartphone optimaal te benutten. Denk hierbij aan hetgebruik van GPS, foto- en videomogelijkheden en bewegingssensoren. Ook zijn de mogelijkhedenvoor interactie tussen app-gebruikers onderling een extra aandachtspunt. Bijna iedereen heeft eensmartphone bij zich en onderling contact is een belangrijke pijler van geslaagde mobieleapplicaties. Apps als Facebook, WhatsApp en Foursquare maken hier optimaal gebruik van doorop elke willekeurige plek en tijdstip in contact te staan met netwerken door bijvoorbeeld het direct
 9. 9. delen van locaties, foto’s en video’s. Let wel; op een mobiel apparaat is men sneller gefrustreerd,het is daarom van belang het gebruiksgemak te prioriteren.Als we kijken naar een goed voorbeeld van een app waarbij inhoud, features/ functionaliteiten engebruiksgemak samenkomen is Appie van AH een dergelijke complete app.Via deze app kan de klant zijn boodschappenlijst bijhouden en direct zien welke producten van delijst in de bonus zijn. De app bied zelfs de mogelijkheid de looproute in de winkel af te stemmen opde boodschappenlijst. Daarnaast zijn er integraties met de klantenservice, en recepten/boodschappenlijst.
 10. 10. Het soort app Uit een onderzoek van Forrester onder online retailers blijkt dat 25 van de 30 retailers kiezen voornative apps (dit houdt in dat de app gedownload moet worden). Toch zijn er ook partijen die kiezenvoor hybride oplossingen op basis van webtechnieken. De hybride oplossing wordt veelal gekozenomdat daar sneller een groter bereik (namelijk via het web, onafhankelijk van app stores) terealiseren is. Voor complexere processen/ apps waarbij de smartphone functionaliteiten (alscamera, gps) gebruikt worden is de native oplossing weer een betere keuze. Onder andere doorde groei van het mobiele web, maar ook door bredere ondersteuning van nieuwe technieken, ishet ‘app versus mobiele site/webapp’ vraagstuk een belangrijk onderwerp. Echter hangt het tenalle tijden van de situatie af wat het beste bij u wens en de doelgroep past. Hieronder nog eenaantal subonderwerpen die u mee kunt nemen bij het maken van uw keuze. - Behoeften van gebruikers zijn contextafhankelijk. Voor frequente services, zoals bijvoorbeeld mobiel bankieren, en games worden apps meer gebruikt. Eenmalige bezoeken worden meer afgelegd op het mobile web. Een app vervult meer een ‘lean-back’ functie (push), mobiel internet een ‘lean-forward’ functie (pull). - Native apps hebben toegang tot ‘native functionaliteiten’ van de smartphone. Denk hierbij aan GPS, de camera, het kompas of de bewegingssensor. Wanneer deze functionaliteiten goed benut worden, biedt de app een rijke gebruikerservaring. - Met mobiel web is het mogelijk een bredere doelgroep te bereiken, tegen minder kosten in verhouding met app-ontwikkeling. Steeds meer functionaliteiten van een mobiel toestel, zoals gps, zijn toegankelijk voor webbrowsers en kunnen daarmee in een mobiele site worden geïntegreerd. Het is dan ook van belang hoe u de app aan de doelgroep wil gaan aanbieden. - De drempel om een site te bezoeken is lager dan de drempel een app te downloaden, zeker wanneer de site geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik. Als de app eenmaal gedownload is, zijn de rollen anders. Wanneer er namelijk veel, snel en gemakkelijk toegang moet zijn, kan een app welke constant op de telefoon aanwezig is een uitkomst zijn. Daarnaast is het mogelijk om offline met de app te werken. Dit is natuurlijk afhankelijk van de content die u via de app aanbiedt.Ter afsluiting van dit onderdeel native app/ webapp: de gebruiker is niet eenkennig: gebruikers vanapps zijn ook mobiele webgebruikers. Het één sluit het ander dan ook niet uit.
 11. 11. Creëer MeerwaardeDe houdbaarheid van de app gaat gepaard met de meerwaarde die de app biedt aan degebruikende klant. Er moet dan ook een reden zijn om de app te blijven gebruiken. De app biedtinteressante mogelijkheden en integraties op het gebied van functionaliteiten die voor meerwaardekunnen zorgen. Een voorbeeld van een organisatie die hoog scoort is Kruidvat met de Kruidvatapp.Het gaat hierbij om een persoonlijke app, die aan uw klantenkaart verbonden is. Door deklantenkaart te registreren krijgt de klant frequent persoonlijke aanbiedingen en wordt erautomatisch gespaard voor cadeaupunten die te vinden zijn in een overzicht. Klanten zijngeïnteresseerd in speciale acties en aanbiedingen en gaan hiervoor graag de verbintenis met uaan via een app.
 12. 12. Wanneer u kiest om met de app te focussen op het vermaken van uw doelgroep is hetbelangrijkste aspect de fun-factor. Dit betekent dat de app gebruiker keer op keer getriggered blijftzijn aandacht bij de app te houden. U kunt bijvoorbeeld denken aan apps als; Wordfeud en Boerzoekt vrouw.Dynamisch & duurzaam Een website of intern systeem kan vaak af met jaarlijkse updates, maar voor mobiel moet minimaaléén keer per kwartaal een update komen, want telefoons en tablets vernieuwen zichzelf snellerdan pc’s. Daarbij wordt op apps veel feedback gegeven, waardoor de gebruikers gratis bepalenwat de belangrijkste features zijn voor een tweede versie. Communicatie rondom de app, updates,en vernieuwen horen bij de investering. Evenals een website is een app dan ook vaak ‘nooithelemaal af’.ContentMobiele apparaten lenen zich niet voor zeer uitgebreide content. Het is van belang om kort enbondig te blijven. Door de content over meerdere schermen te verdelen ontstaat er een beterecommunicatie tussen de app en de gebruiker. Houd rekening met content en bijbehorendeaanpassingsmogelijkheden. Uw content (denk aan prijslijsten, menukaarten, producten, portfolio’s)zal regelmatig aangepast moeten worden. Bekijk van te voren de mogelijkheden, zodat u inovereenstemming met de ontwikkelaar een opdracht kunt geven of eventueel in een eigensysteem de content kunt aanpassen. Zorg dat de kernwaarden, maar vooral merkwaarden, in devorm van identiteit en imago naar voren komen in de app.
 13. 13. CaseOm de theorie wat meer tot leven te laten komen, maar tevens om u een aantal mogelijkheden telaten zien, hebben we een recente case uitgewerkt.“Geen lange rij, wel meer klanten.”Bureau: Nextline MediaConcept: Iris Bestel-AppAccount: Roel LeijtenAchtergrondEén van onze relaties is actief in de horecabranche met een lunchketen. De bedrijfsmissie is hetmaken van de beste broodjes voor de fijnproever, zowel particulieren als bedrijven. Vanuit deorganisatie kwam de vraag om een mobiele bestel-applicatie te ontwikkelen. Deze applicatie zaleen extensie vormen van een nieuwe vestiging in het hart van Den Bosch.VraagstukEen luxe bijkomstigheid van de succesvolle formule is dat de doorloop gedurende de spits nietoptimaal is ten opzichte van de “daluren”. Gezien de meeste klanten school- en werkreizigers zijn,vanwege nabij gelegen hogescholen en het station, was het noodzaak hier een oplossing voor tevinden. Een applicatie met bestelmogelijkheid zou onder bestaande klanten het gemak moetenbieden om te bestellen en af te halen zonder hierbij te hoeven wachten. Eenvoudig, snel engebruiksvriendelijk zijn de kernwaarden die geïntrigeerd moesten worden in de applicatie.Het eindresultaatMet het ontwikkelteam van Nextline Media zijn we aan de slag gegaan om de verkregen info teverwerken in een functioneel mobiele applicatie voor IOS, Android en Blackberry. Hierbij hebbenwe gelet op enerzijds de ontwikkeling van een app voor IOS en een specifieke benadering voor deandere twee besturingssystemen. Deze zijn namelijk als WebApp op de smartphone tedownloaden om de vele stores te omzeilen. De app bestaat uit een inlogscherm waarbij de klant
 14. 14. zijn Facebook of Twitter account moet gebruiken. Deze ‘social’ manier van inloggen vergroot dekans tot gebruik gezien het vooral op snelheid moet gaan. Daarnaast is de mogelijkheid tot hetopbouwen van een relatie gemakkelijker via de verschillende social media kanalen. 1. Het inlog scherm van de bestel-app. 2. Het menu.Na het inloggen is er direct de keuze om een broodje en wat te drinken te kiezen. De prijs wordtautomatisch onder in de hoek weergegeven. Vervolgens komt er een scherm met verschillendevariabelen om te zorgen dat de bestelling precies op maat is.Het type broodje, een opmerkingen-veld en het aantal minuten de klant de bestelling wil ophalen vormt de laatste stap tot het makenvan de bestelling.Wanneer de bestelling is geplaatst is er nog de mogelijkheid om via Facebook of Twitter eenbericht te plaatsen dat je een bestelling hebt geplaatst. Deze berichten worden bewust nietautomatisch verstuurd, om de privacy van de klant te respecteren.Ook een route naar de lunchzaak is met 1 druk via Google Maps op te vragen om de klanthelemaal van dienst te zijn.
 15. 15. ! 3. Laatste stap in het bestelproces. 4. De bevestiging en “social” activatieVia een geïntrigeerd back-end systeem komen de bestellingen automatisch binnen in delunchzaak en worden direct geprint op een labelprinter. Zo kan het personeel meteen zien wie erheeft besteld en hoe laat de bestelling wordt opgehaald. Klik hieronder om de video over de Bestel App te bekijken. iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii
 16. 16. De auteurs Roel Leijten (25 juli 1989) is tijdens zijn studie International Media & Entertainment Management het bedrijf Nextline Media begonnen. Hij is gestart met voornamelijk videoproducties en daarna uitgegroeid tot een full service content marketing bureau. Met recent werk voor klanten als Bakker Bart, Bosch, Einhell Benelux en Vriendenloterij is het bedrijf de afgelopen 3 jaar hard gegroeid. Nog steeds is Roel regelmatig achter de camera te vinden, dan welniet adviserend. Het leveren van kwalitatieve visuele content is een breed begrip en geeft aan dater niet 1 oplossing is voor hedendaagse media vraagstukken. De spin in het digitale web is deperfecte uitdrukking voor Roel zijn drijfveer.Voor vragen en/of meer informatie neem contact op via:twitter.com/RoelLeijten, linkedin.com/in/RoelLeijten, roel@nextline-media.nlof neem telefonisch contact op via 06 426 26 119 Mitchel Schouw (21-10-1987) is een ruimdenkende energierijke marketeer die anderen graag beweegt en aan het denken zet. Ter afronding van de opleiding commerciële economie, heeft Mitchel tijdens zijn afstudeerstage onderzoek gedaan naar de toepassing van social media in het Nederlandse bedrijfsleven. Na een succesvolle afronding van dit onderzoek (#SMO2011) is Mitchel binnen het afstudeerbedrijf (Pondres) op de afdeling social marketing aan de slag gegaan. In de rol van social media monitoring coördinator heeft hijverschillende bedrijven inzichten en adviezen geboden rondom een breed scala social media(marketing) vraagstukken. De digitalisering van de wereld is een drijfveer die Mitchel blijftfascineren. De samenwerking met Roel Leijten en Nextline media was dan ook vanzelfsprekendgezien de gedeelde ambitie om hierop in te spelen. Momenteel richt Mitchel zich in brede zin op dehedendaagse marketing cultuur en specifiek op social media vraagstukken en de ontwikkeling vanmobiele apps.Voor vragen en/of meer informatie neem contact op via:nl.linkedin.com/in/mitchelschouw, https://twitter.com/MitchelSchouw, Mitchelschouw@gmail.comOf neem telefonisch contact op via 06 54 29 444 8.
 17. 17. Over de organisatie...“Digitale content van hoge kwaliteit waardoor uw klanten uweten te vinden en te onderscheiden van de rest.”Dat is wat Nextline Media biedt.In een wereld waarin steeds meer digitaal “geleefd” wordt, is het belangrijk voor bedrijven omdigitaal aanwezig te zijn. Aan Nextline de taak om deze bedrijven zo goed mogelijk voor de onlinedag te laten komen. Nextline Media begrijpt de essentie van digitale content en de impact die hetachterlaat in het hedendaagse leven.Of dit nu gaat om een app, video of een geweldige website, Nextline Media maakt het. Vindbaar, meetbaar en betaalbaar. 
 18. 18. Deze paper is geschreven door Mitchel Schouw & Roel Leijten. Voor vragen en/of meer informatie neem contact op via: 06-42626119, roel@nextline-media.nl, www.nextline-media.nl,linkedin.com/company/nextline-media & twitter.com/nextlinetweets Uitgegeven door Nextline Media, november 2012. © Nextline Media

×