SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
MGA PAGDIRIWANG SA PILIPINAS

Maraming pagdiriwang sa loob ng isang taon. Ang mga pagdiriwang sa Pilipinas ay mga
pambansang pagdiriwang, mga pansibikong pagdiriwang at mga pagdiriwang na panrelihiyon.
MGA PAMBANSANG PAGDIRIWANG
Ang mga okasyong ipinagdiriwang sa buong kapuluan ay yaong napakahalaga sa kasaysayan at
lipunan. Nakikiisa ang bawat isa sa mga Pilipino sa pagdaraos ng mga ito kaya't tinatawag itong
pambansang pagdiriwang. Karaniwang idinedeklarang pista opisyal o walang pasok sa mga opisina at
paaralan ang mga pambasang pagdiriwang.

BAGONG TAON
Tuwing unang araw ng Enero ipinagdiriwang ang Bagong Taon.
Masayang sinasalubong ito bago maghating-gabi ng Disyembre 31.
Masayang sama-samang kumakain at nagkukuwentuhan pa ang mga
kasapi ng mag-anak. Nag-sisimba, nagbabatian, at nag-iingay pa sila
nang buong sigla sa pagsalubong nito. Ginagawa pa nila itong family
reunion. Dito ipinapakita ang pagbubuklud-buklod ng pamilya.

ARAW NG REBOLUSYONG EDSA
Makaysaysayan ang araw na ito. Ipinagdiriwang ito tuwing ika25 ng Pebrero. Ang araw na ito ang naging hudyat ng pagbalik ng
kalayaan ng mga mamamayan mula sa rehimeng diktador. Nagkaisang
nagtungo ang libu-libong mga Pilipino sa EDSA noong Pebrero 22-25,
1986. Ito ay sa harap ng Camp Aguinaldo at Camp Crame. Sinuportahan
ito ng mga mamamayan. Tinawag itong Rebolusyong EDSA o EDSA
Revolution. Tinatawag din itong People's Power Revolution o
Rebolusyong Lakas-Sambayanan at Rebolusyon ng Pebrero.

ARAW NG KAGITINGAN
Ang krus sa tuktok ng Bundok Samat sa Bataan ang nagpapagunita
hinggil sa mga matatapang na sundalong Pilipino na lumaban sa mga
Hapones noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Dambana ng Kagitingan
ang tawag sa bantayog na ito. Ginugunita ng bansa ang Araw ng
Kagitingan tuwing sasapit ang Abril 9. Ipinakita rin dito ang pakakaisa
laban sa mga dayuhan.
ARAW NG MANGAGAWA
Ipinagdiriwang tuwing Mayo 1 ang Araw ng Manggagawa. Pinahahalagahan
ang mga manggagawa dahil sa kanilang mga paglilingkod sa lipunan. Sila
ang tumutulong sa atin sa pagtugon sa ating mga pangangailangan.
Tumutulong sila upang tayo'y may pagkain araw-araw, maayos na tirahan,
iba-ibang kagamitan, at iba pang bagay.

Timaura ni Antipas Delotavo, 1991

Araw ng Kalayaan
Tuwing Hunyo 12 ng bawat taon ginugunita at ipinagdiriwang ng mga
Pilipino ang Araw ng Kalayaan mula sa España. May parada at pag-aalay
rin ng mga bulaklak sa bantayog ni Rizal. Nag-aalay rin ng mga bulaklak
sa iba pang mga bayani. Itinataas pa ng pangulo ng bansa ang watawat
ng Pilipinas sa Rizal Park. Marami pang inihahandang programa,
konsiyerto, at kasayahan sa pagdiriwang na ito. Sama-sama ang mga
Pilipino ipinagdiriwang ang okasyong ito.

Imaginary Patriot ni Benedicto Cabrera, 1975

ARAW NG MGA BAYANI
Ang Araw ng mga Bayani ay ipinagdiriwang tuwing Agosto 26 taun-taon.
Nag-aalay ang mga Pilipino ng mga bulaklak para sa kanila. May mga
palatuntunan pa. Pinahahalagahan sa araw na ito ang mga nagawa ng mga
bayani para sa kalayaan at kapakanan ng bansa.

MGA PANSIBIKONG PAGDIRIWANG
May iba pang mga pagdiriwang sa Pilipinas. Kabilang dito ay ang mga pansibikong pagdiriwang.
Isinasagawa ang mga ito sa iba't ibang buwan sa buong taon. Ipinakikita rito ang mga katangian at
ilang kaugalian ng mga Pilipino. Di tulad ng mga pambansang pagdiriwang na idinideklarang pista
opisyal, ang mga pangsibikong pagdiriwang ay karaniwang idinaraos nang may pasok din sa opisina at
paaralan sa buong bansa. Gayunman, may ilang lugar na nagdedeklarang walang pasok gaya ng Lungsod
Quezon kapag nagdiriwang ng pakakatatag nito tuwing Agosto 19.
Araw ng mga Puso
Tuwing ika-14 ng Pebrero ito. Ipinakikita natin sa ating mga mahal
sa buhay kung gaano natin sila inaalala. Ipinakikita rin natin ang
kahalagahan nila. Marami tayong ginagawang paraan upang ipakita ang ating
pagmamahal. Nagkakaisa tayo sa pagdaraos ng pagdiriwang na ito.
Nagbibigayn tao ng kard o anumang alaala sa araw na ito.

LINGGO NG PAG-IWAS SA SUNOG
Ipinagdiriwang ang Linggo ng pag-iwas sa Sunog sa buwan ng Mayo. Binibigyang-diin ang mga paraan
kung paano tayo mag-iingat sa sunog. Tinuturuan din tayo sa pag-iwas sa sunog. Natututuhan pa natin
ang nararapat na gagawin kung may sunog. Kapag may sunog sa ating lugar, nagtutulungan tayo upang
mapatay ito. May mga programa pa ang mga barangay na nagpapakita ng mga paraan ng pag-iwas sa
sunog.

Araw ng mga Ina/mga Ama
Mga pagdiriwang na pansibiko ang Araw ng mga Ina at Araw ng mga Ama. Tuwing ikalawang
Linggo ng Mayo ang pagdiriwang para sa mga ina at tuwing ikatlong Linggo ng Hunyo ang sa mga ama.
Ginugunita natin sa mga araw na ito ang kabutihan ng ating ina at ama.
LINGGO NG WIKA
Marami paligsahan tuwing sasapit ang buwan ng Agosto. Ito'y mga patimpalak sa pagtula,
pag-awit, at pagsusulat ng sanaysay sa wikang Filipino. Karaniwang ipinagdiriwang ito sa ika-19 ng
Agosto. Ito ang kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon, ang Ama ng Wikang Pambansa. Karaniwang
nagkakaisa ang buong bansa sa okasyong ito. Binibigyang-diin ang pagmamahal sa ating wika.
Pinahahalagahan at pinayayaman pa natin ito. Nakikiisa ang mga Pilipino sa paggamit ng Filipino sa
pagpupulong, sa pagsulat, at sa talakayan.

ARAW NG MGA NAGKAKAISANG BANSA
Pagsapit naman ng Oktubre 24, ipinagdiriwang ang Araw ng mga Nagkakaisang Bansa.
Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang ang pakikipagkaibigan natin sa iba't ibang bansa sa buong
mundo. Pagkakabuklud-buklod ang simbolo nito. Ang Samahan ng mga Nagkakaisang Bansa ang
nagbubuklod upang lubos na magkaunawaan at magkaisa ang mga bansa. Pagtutulungan ang isa pang
layon nito. May mga palatuntunan din inihahanda rito. Hindi lamang sa paaralan kundi pati na sa
telebisyon at radyo.

Linggo ng Mag-anak
Ito ang araw na ginugunita ng mga Pilipino ang kahalagahan ng maganak at ang pagmamahalan at pagkakaisa ng bawat kasapi nito.

Araw ng mga Guro
Iba-iba ang buwan ng pagdiriwang nito. Dito naman pinahahalagahan ang kabutihan ginagawa sa atin
ng mga guro.

Araw ng Maynila/Araw ng Lungsod Quezon
Ginugunita rin ng mga Pilipino ang kanilang lungsod o bayan. Nagkakaiba-iba ng lamang ito
ng petsa ayon sa bayani o natatanging Pilipinong ginugunita. Tuwing Hunyo 24 ang Araw ng Maynila.
Ika -19 naman ng Agosto ang Araw ng Lungsod Quezon.
MGA PAGDIRIWANG NA PANRELIHIYON

Marami pagdiriwang na panrelihiyon sa Pilipinas. Isinasagawa rin ito sa iba't ibang buwan
sa buong taon. Makikita rito ang mga kaugalian at katangiang Pilipino

PASKO
Mahalaga para sa mga kapatid nating Kristiyano ang
pagdiriwang ng Kapaskuhan tuwing ika-25 ng Disyembre. Araw ito ng
paggunita sa pagsilang ni Jesus, ang Anak ng Diyos ng mga Kristiyano.
Misa de gallo o simbang-gabi ang hudyat ng pagdiriwang ng
Kapaskuhan. Nagsisimula ito sa ika-16 ng Disyembre. Ang misa de
gallo ang magkakasunod na siyam na simbang-gabi hanggang sumapit
ang araw ng Pasko. Nagkakaisa ang mga Pilipino sa pagdiriwang nito.
Marami ang dumadalo sa misang ito. Sama-samang nagsisimba ang
mag-anak dito.
Pagmamahal sa bawat isa ang mensaheng ipinahahatid sa atin tuwing sasapit ang Pasko.
Isang araw rin ito para sa mga mahal sa buhay - mga kamag-anak at mga kaibigan - at pati na rin ng
mga kaaway. Kailangang maghatid ang bawat Kristiyanong Pilipino ng kapayapaan hindi lamang sa
buong bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Kung kaya't dapat tandaan na ang mensahe ng Pasko ay
pagmamahal at kapayapaan. Tanda rin ito ng pagkakabuklod ng mga mag-anak. Nagsasama-sama rito o
nagkakaroon ng reunion ang mga kasapi ng mag-anak.
Isa pang napakagandang pagdiriwang kung Pasko ang parada ng makukulay at maiilaw na
parol na yari sa San Fernando, Pampanga. Dinarayo ng mga turista ang paradang ito.

Ati-atihan
Ito ay pagdiriwang sa Kalibo, Aklan. Tatlong araw ito ng pag-awit at
pagsayaw sa mga daan. Nagpaphid ng uling o anumang itim na pangkulay sa
buong katawan ang mga sumasali sa parada. Nagsusuot pa sila ng makukulay
na kasuotan habang nagsasayaw sa saliw ng tugtog ng mga tambol sa kalsada.
Hawak ang imahen ng Santo Niño ng isang ati habang sumsayaw. Sumisigaw
naman ng "viva" ang iba sa kanilang pagsasayaw. "Mahabang buhay' ang
kahulugan ng salitang viva.
Mahal na Araw
Isang napakahalaga at natatanging tradisyon ito ng
mga Katolikong Pilipino. Nagkakaisa ang ito sa pagdaraos nito.
Karaniwang makaririnig ng pabasa sa baryo, kapilya, at pati na sa mga
tahanan na ikinukuwento ang buhay ni Cristo. Penitensiya naman ang
tawag sa ginagawa ng mga Pilipinong nagpapasakit o namamanata
tuwing Mahal na Araw, Kanilang pinahihirapan at pinarurusahan ang
sarili sa pagdadala ng krus o pagpalo at pagsugat sa kanilang mga
katawan. Isang prusisyon ng mga rebulto ni Cristo at iba pang santo
ang inilalakad sa mga pangunahing daan ng baryo o bayan tuwing
Biyernes Santo. Maingay at masayang naririnig ang kampana ng lahat
ng simbahan tuwing Linggo ng Pagkabuhay upang ipabando o ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating
Panginoon.

May isa pang gawaing isinasagawa tuwing Mahal na Araw. Ito ang
Moriones ng Marinduque. Isang makulay na kaugalian pang-Mahal na Araw
ito. Nagsusuot ng damit ng mga Romanong sundalo at makukulay na
maskara ang mga namamanata.

Pahiyas
Isang tradisyon din ito. Pinararangalan dito ang santo ng mga magsasaka na si San Isidro de
Labrador. Nagkakaisang nagsasabit ang mga taga-Quezon ng mga produktong-bukid at katutubong
pagkain sa pintuan at mga bintana ng kanilang bahay.
Isang Bahagi ng pagdiriwang ng San Isidro ang pagbasbas sa mga kalabaw. Ipinaparada ng
mga magsasaka ang kani-kanilang mga kalabaw patungo sa simbahan upang mabasbasan ng pari.
Naniniwala sila na malalayo sila at ang kanilang mga kalabaw sa mga sakit at aksidente sa pagbasbas
na ito. Isang makulay na pagdiriwang ito na kinalulugdan ng lahat sa Quezon tuwing buwan ng Mayo.
Santakrusan
Ito ang isa pa ring kasayahan. Ang santakrusan ay isinasagawa kung
Mayo. Isang prusisyon ito na nagpapakita at isinasadula ang paghahanap ni Santa
Elena sa Banal na Krus. Maraming naggagandahang kababaihan sa prusisyong ito
na kumakatawan kay Birheng Maria at iba pang mga babaing tauhan sa Bibliya at
mga akadang kaugnay nito.

Pista ng Peñafrancia
Isang kapistahan ang idinaraos tuwing Setyembre 17 sa Lungsod ng Naga, Camarines Sur sa
rehiyon ng Bicol. Isang prusisyon sa ilog ng mapagmilagrong imahen ng Birhen ng Peñafrancia ang
dinarayo sa pagdiriwang na ito. Isinasagawa ang prusisyong ito sa Ilog ng Naga at kalalakihan lamang
ang lumalahok. Magandang nilagyan ng palamuti ang trono ng birhen na nasa isang kasko.

Araw ng mga Patay o Todos los Santos
Ipinagdiriwang ito tuwing unang araw ng Nobyembre. Ginugunita at pinararangalan ang mga
namatay na kamag-anak sa araw na ito. Karaniwang nagtutungo ang mga Pilipino sa sementeryo upang
magsindi ng mga kandila, mag-alay ng mga bulaklak at pagkain, at magdasal para sa namatay na mga
mahal sa buhay. Nagkakaisa rin ang mga Pilipino sa pagsasagawa ng mga kaugaliang ito.

Ramadan
Isang buwang pagdiriwang ito ng ating mga kapatid na Msslim sa Timog tuwing Marso
hanggang Abril. Sama-sama at nagkakaisa rin sila sa pagdiriwang ng okasyong ito. Mahalagang
pagdiriwang ito sa kanila. Idinaraos ang kaugalian at tradisyong ito ng mga tagasunod ng Islam sa
buong mundo. Nagsusuot ng mahabang belo sa kanilang mukha ang mga babaing Muslim kapag
nagtutungo sila sa kanilang mosque. Nangingilin or nag-aayuno ang lahat ng mga Muslim sa mga
pagdiriwang na tulad nito. Nagdarasal sila kay Allah na kanilang Panginoon. Ginugunita nila ang
pakakahayag o rebelasyon ng Koran kay Mohammmed, ang propeta ng Islam. Nagbabasa pa sila ng
Koran. Ang Koran ay banal na aklat ng mga Muslim.

More Related Content

What's hot

Magagandang tanawin sa pilipinas by nica
Magagandang tanawin sa pilipinas  by nicaMagagandang tanawin sa pilipinas  by nica
Magagandang tanawin sa pilipinas by nica
Eva Janice Seguerra
 
Panghalip panao ppt - kailanan at panauhan.ppt
Panghalip panao ppt - kailanan at panauhan.pptPanghalip panao ppt - kailanan at panauhan.ppt
Panghalip panao ppt - kailanan at panauhan.ppt
PrincessRivera22
 

What's hot (20)

Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Mga Pagdiriwang sa aking Komunidad
Mga Pagdiriwang sa aking KomunidadMga Pagdiriwang sa aking Komunidad
Mga Pagdiriwang sa aking Komunidad
 
Pamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na SalitaPamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na Salita
 
Pag-aalaga ng Hayop
Pag-aalaga ng HayopPag-aalaga ng Hayop
Pag-aalaga ng Hayop
 
Anyong tubig
Anyong tubigAnyong tubig
Anyong tubig
 
Mga pagdiriwang na panrelihiyon
Mga pagdiriwang na panrelihiyonMga pagdiriwang na panrelihiyon
Mga pagdiriwang na panrelihiyon
 
Panghalip Panao
Panghalip Panao Panghalip Panao
Panghalip Panao
 
Anyong lupa
Anyong lupaAnyong lupa
Anyong lupa
 
Pangangalaga sa lika na yaman
Pangangalaga sa lika na yamanPangangalaga sa lika na yaman
Pangangalaga sa lika na yaman
 
Pagdiriwang na Pambansa
Pagdiriwang na PambansaPagdiriwang na Pambansa
Pagdiriwang na Pambansa
 
Aralin 7 Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
Aralin 7  Pananakop ng mga Espanyol sa PilipinasAralin 7  Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
Aralin 7 Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas
 
Mga hulma sa yuta og tubig
Mga hulma sa yuta og tubigMga hulma sa yuta og tubig
Mga hulma sa yuta og tubig
 
Magagandang tanawin sa pilipinas by nica
Magagandang tanawin sa pilipinas  by nicaMagagandang tanawin sa pilipinas  by nica
Magagandang tanawin sa pilipinas by nica
 
Panghalip panao ppt - kailanan at panauhan.ppt
Panghalip panao ppt - kailanan at panauhan.pptPanghalip panao ppt - kailanan at panauhan.ppt
Panghalip panao ppt - kailanan at panauhan.ppt
 
Aralin 1 katutubong sining
Aralin 1 katutubong siningAralin 1 katutubong sining
Aralin 1 katutubong sining
 
ESP 4 YIII Aralin 1
ESP 4 YIII Aralin 1ESP 4 YIII Aralin 1
ESP 4 YIII Aralin 1
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
 
Pagtukoy ng lokasyon ng pilipinas
Pagtukoy ng lokasyon ng pilipinasPagtukoy ng lokasyon ng pilipinas
Pagtukoy ng lokasyon ng pilipinas
 
Ang Pagtatatag at Paglaganap ng Katipunan
Ang Pagtatatag at Paglaganap ng KatipunanAng Pagtatatag at Paglaganap ng Katipunan
Ang Pagtatatag at Paglaganap ng Katipunan
 
Kilusang Sekularisasyon
Kilusang SekularisasyonKilusang Sekularisasyon
Kilusang Sekularisasyon
 

Viewers also liked

Mga Buwan Sa Isang Taon
Mga Buwan Sa Isang TaonMga Buwan Sa Isang Taon
Mga Buwan Sa Isang Taon
Mavict De Leon
 
деятельность библиотечных ассоциаций
деятельность библиотечных ассоциацийдеятельность библиотечных ассоциаций
деятельность библиотечных ассоциаций
ShevshenkoUlia
 
Food Waste | Feed People, Not Landfills
Food Waste | Feed People, Not LandfillsFood Waste | Feed People, Not Landfills
Food Waste | Feed People, Not Landfills
Ken Botts
 
139221184 mecanica-para-ingenieros-estatica-j-l-meriam-3°-edicion
139221184 mecanica-para-ingenieros-estatica-j-l-meriam-3°-edicion139221184 mecanica-para-ingenieros-estatica-j-l-meriam-3°-edicion
139221184 mecanica-para-ingenieros-estatica-j-l-meriam-3°-edicion
Jean Romero
 
Solucionario analisis matematico iii eduardo espinoza ramos
Solucionario analisis matematico iii  eduardo espinoza ramosSolucionario analisis matematico iii  eduardo espinoza ramos
Solucionario analisis matematico iii eduardo espinoza ramos
Jean Romero
 

Viewers also liked (20)

Mga Buwan Sa Isang Taon
Mga Buwan Sa Isang TaonMga Buwan Sa Isang Taon
Mga Buwan Sa Isang Taon
 
Philippine festivals (January to April)
Philippine festivals (January to April)Philippine festivals (January to April)
Philippine festivals (January to April)
 
Scott Kirby, US Airways President, presentation to the Bank of American Inves...
Scott Kirby, US Airways President, presentation to the Bank of American Inves...Scott Kirby, US Airways President, presentation to the Bank of American Inves...
Scott Kirby, US Airways President, presentation to the Bank of American Inves...
 
GROUND-BREAKING YTB NATIONAL EVENTS
GROUND-BREAKING YTB NATIONAL EVENTSGROUND-BREAKING YTB NATIONAL EVENTS
GROUND-BREAKING YTB NATIONAL EVENTS
 
деятельность библиотечных ассоциаций
деятельность библиотечных ассоциацийдеятельность библиотечных ассоциаций
деятельность библиотечных ассоциаций
 
Food Waste | Feed People, Not Landfills
Food Waste | Feed People, Not LandfillsFood Waste | Feed People, Not Landfills
Food Waste | Feed People, Not Landfills
 
Spacefinity
SpacefinitySpacefinity
Spacefinity
 
Be The Excuse?
Be The Excuse?Be The Excuse?
Be The Excuse?
 
Georgia May Jagger
Georgia May JaggerGeorgia May Jagger
Georgia May Jagger
 
Oh My! And You Thought #YTB "Died"?
Oh My! And You Thought #YTB "Died"? Oh My! And You Thought #YTB "Died"?
Oh My! And You Thought #YTB "Died"?
 
The Metamorphosis of YTB International
The Metamorphosis of YTB InternationalThe Metamorphosis of YTB International
The Metamorphosis of YTB International
 
EXTENDED DATE FOR $25 DEPOSIT ON FT WAYNE FRIENDS WESTERN CARIBBEAN CRUISE
EXTENDED DATE FOR $25 DEPOSIT ON FT WAYNE FRIENDS WESTERN CARIBBEAN CRUISEEXTENDED DATE FOR $25 DEPOSIT ON FT WAYNE FRIENDS WESTERN CARIBBEAN CRUISE
EXTENDED DATE FOR $25 DEPOSIT ON FT WAYNE FRIENDS WESTERN CARIBBEAN CRUISE
 
Wiki
WikiWiki
Wiki
 
Surge365 Compenstaion: ONE Sale = PROVEN 30,000
Surge365 Compenstaion: ONE Sale = PROVEN 30,000 Surge365 Compenstaion: ONE Sale = PROVEN 30,000
Surge365 Compenstaion: ONE Sale = PROVEN 30,000
 
GREEK MYTHOLOGY (PDF)
GREEK MYTHOLOGY (PDF)GREEK MYTHOLOGY (PDF)
GREEK MYTHOLOGY (PDF)
 
Surge365 One Sale: $30,000 Proven
Surge365 One Sale: $30,000 ProvenSurge365 One Sale: $30,000 Proven
Surge365 One Sale: $30,000 Proven
 
Calculo larsson 8 edicion
Calculo larsson 8 edicionCalculo larsson 8 edicion
Calculo larsson 8 edicion
 
Nacufs fargo 2017
Nacufs fargo 2017Nacufs fargo 2017
Nacufs fargo 2017
 
139221184 mecanica-para-ingenieros-estatica-j-l-meriam-3°-edicion
139221184 mecanica-para-ingenieros-estatica-j-l-meriam-3°-edicion139221184 mecanica-para-ingenieros-estatica-j-l-meriam-3°-edicion
139221184 mecanica-para-ingenieros-estatica-j-l-meriam-3°-edicion
 
Solucionario analisis matematico iii eduardo espinoza ramos
Solucionario analisis matematico iii  eduardo espinoza ramosSolucionario analisis matematico iii  eduardo espinoza ramos
Solucionario analisis matematico iii eduardo espinoza ramos
 

Similar to Mga pagdiriwang sa pilipinas

Pilipino Ako; Bayan at Kultura ang Yaman Ko.
Pilipino Ako; Bayan at Kultura ang Yaman Ko.Pilipino Ako; Bayan at Kultura ang Yaman Ko.
Pilipino Ako; Bayan at Kultura ang Yaman Ko.
honeybabe_elahh
 
Maka diyos,makakalikasa, makatao,makabansa2
Maka diyos,makakalikasa, makatao,makabansa2Maka diyos,makakalikasa, makatao,makabansa2
Maka diyos,makakalikasa, makatao,makabansa2
RuthCabuhan1
 
Ang ating kaugalian paniniwala at tradisyon
Ang ating kaugalian paniniwala at tradisyon Ang ating kaugalian paniniwala at tradisyon
Ang ating kaugalian paniniwala at tradisyon
NeilfieOrit2
 
Mgapagdiriwangsapilipinas 121110202600-phpapp02
Mgapagdiriwangsapilipinas 121110202600-phpapp02Mgapagdiriwangsapilipinas 121110202600-phpapp02
Mgapagdiriwangsapilipinas 121110202600-phpapp02
NeilfieOrit2
 
2014 na Kalendaryo ( HATID 4G2014)
2014 na Kalendaryo ( HATID 4G2014)2014 na Kalendaryo ( HATID 4G2014)
2014 na Kalendaryo ( HATID 4G2014)
malvaboy
 

Similar to Mga pagdiriwang sa pilipinas (20)

ESP-5- Pagmamahal sa Bansa at sa atin pptx
ESP-5- Pagmamahal sa Bansa at sa atin pptxESP-5- Pagmamahal sa Bansa at sa atin pptx
ESP-5- Pagmamahal sa Bansa at sa atin pptx
 
mga pagdiriwang sa pilipinas
mga pagdiriwang sa pilipinasmga pagdiriwang sa pilipinas
mga pagdiriwang sa pilipinas
 
YUNIT II Aralin 15:Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakilanlang Pilipino
YUNIT II Aralin 15:Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakilanlang PilipinoYUNIT II Aralin 15:Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakilanlang Pilipino
YUNIT II Aralin 15:Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakilanlang Pilipino
 
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
ARALING PANLIPUNAN YUNIT II Aralin 15: Ang Kultura at Pagbubuo ng Pagkakakil...
 
Chapter 5 RELIGIOUS-FESTIVALS-JENNEL.pdf
Chapter 5 RELIGIOUS-FESTIVALS-JENNEL.pdfChapter 5 RELIGIOUS-FESTIVALS-JENNEL.pdf
Chapter 5 RELIGIOUS-FESTIVALS-JENNEL.pdf
 
Pilipino ako; bayan at kultura ang yaman ko.
Pilipino ako; bayan at kultura ang yaman ko.Pilipino ako; bayan at kultura ang yaman ko.
Pilipino ako; bayan at kultura ang yaman ko.
 
Pilipino Ako; Bayan at Kultura ang Yaman Ko.
Pilipino Ako; Bayan at Kultura ang Yaman Ko.Pilipino Ako; Bayan at Kultura ang Yaman Ko.
Pilipino Ako; Bayan at Kultura ang Yaman Ko.
 
ARPAN.docx
ARPAN.docxARPAN.docx
ARPAN.docx
 
Festival sa Pilipinas
Festival sa PilipinasFestival sa Pilipinas
Festival sa Pilipinas
 
Maka diyos,makakalikasa, makatao,makabansa2
Maka diyos,makakalikasa, makatao,makabansa2Maka diyos,makakalikasa, makatao,makabansa2
Maka diyos,makakalikasa, makatao,makabansa2
 
Noli Me tangere
Noli Me tangereNoli Me tangere
Noli Me tangere
 
AP5_Q3_SLM3_V.pdf
AP5_Q3_SLM3_V.pdfAP5_Q3_SLM3_V.pdf
AP5_Q3_SLM3_V.pdf
 
Ang ating kaugalian, paniniwala, at tradisyon
Ang ating kaugalian, paniniwala, at tradisyonAng ating kaugalian, paniniwala, at tradisyon
Ang ating kaugalian, paniniwala, at tradisyon
 
Ang ating kaugalian paniniwala at tradisyon
Ang ating kaugalian paniniwala at tradisyon Ang ating kaugalian paniniwala at tradisyon
Ang ating kaugalian paniniwala at tradisyon
 
Wika_sa_Sining-_Katutubong_Musika.pptx
Wika_sa_Sining-_Katutubong_Musika.pptxWika_sa_Sining-_Katutubong_Musika.pptx
Wika_sa_Sining-_Katutubong_Musika.pptx
 
Mgapagdiriwangsapilipinas 121110202600-phpapp02
Mgapagdiriwangsapilipinas 121110202600-phpapp02Mgapagdiriwangsapilipinas 121110202600-phpapp02
Mgapagdiriwangsapilipinas 121110202600-phpapp02
 
MGA KULTURA PILIPINAS NA SUMASALAMIN SA BAWAT REHIYON.pptx
MGA KULTURA PILIPINAS NA SUMASALAMIN SA BAWAT REHIYON.pptxMGA KULTURA PILIPINAS NA SUMASALAMIN SA BAWAT REHIYON.pptx
MGA KULTURA PILIPINAS NA SUMASALAMIN SA BAWAT REHIYON.pptx
 
cot_AP5_3rd qtr_carreon.pptx
cot_AP5_3rd qtr_carreon.pptxcot_AP5_3rd qtr_carreon.pptx
cot_AP5_3rd qtr_carreon.pptx
 
FILIPINO6_ST1_Q2.docx
FILIPINO6_ST1_Q2.docxFILIPINO6_ST1_Q2.docx
FILIPINO6_ST1_Q2.docx
 
2014 na Kalendaryo ( HATID 4G2014)
2014 na Kalendaryo ( HATID 4G2014)2014 na Kalendaryo ( HATID 4G2014)
2014 na Kalendaryo ( HATID 4G2014)
 

More from Jhastine Cristy Mahinay (8)

COOKIES RECIPE
COOKIES RECIPECOOKIES RECIPE
COOKIES RECIPE
 
Dish Garden
Dish GardenDish Garden
Dish Garden
 
Kultura at Tradisyon ng Bansang China, Japan at Pilipinas
Kultura at Tradisyon ng Bansang China, Japan at PilipinasKultura at Tradisyon ng Bansang China, Japan at Pilipinas
Kultura at Tradisyon ng Bansang China, Japan at Pilipinas
 
Skin desease
Skin deseaseSkin desease
Skin desease
 
3 musical instrument
3 musical instrument3 musical instrument
3 musical instrument
 
Kahahalagan ng yamang mineral
Kahahalagan ng yamang mineralKahahalagan ng yamang mineral
Kahahalagan ng yamang mineral
 
Board games
Board gamesBoard games
Board games
 
Law of momentum
Law of momentumLaw of momentum
Law of momentum
 

Recently uploaded (6)

A Semi Detailed Lesson Plan in Araling Panlipunan 3.docx
A Semi Detailed Lesson Plan in Araling Panlipunan 3.docxA Semi Detailed Lesson Plan in Araling Panlipunan 3.docx
A Semi Detailed Lesson Plan in Araling Panlipunan 3.docx
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
 
Pagtiyak sa Damdamin, Tono, at Pananaw ng Teksto
Pagtiyak sa Damdamin, Tono, at Pananaw ng TekstoPagtiyak sa Damdamin, Tono, at Pananaw ng Teksto
Pagtiyak sa Damdamin, Tono, at Pananaw ng Teksto
 
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptxuri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school
 
ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.
ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.
ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.
 

Mga pagdiriwang sa pilipinas

 • 1. MGA PAGDIRIWANG SA PILIPINAS Maraming pagdiriwang sa loob ng isang taon. Ang mga pagdiriwang sa Pilipinas ay mga pambansang pagdiriwang, mga pansibikong pagdiriwang at mga pagdiriwang na panrelihiyon. MGA PAMBANSANG PAGDIRIWANG Ang mga okasyong ipinagdiriwang sa buong kapuluan ay yaong napakahalaga sa kasaysayan at lipunan. Nakikiisa ang bawat isa sa mga Pilipino sa pagdaraos ng mga ito kaya't tinatawag itong pambansang pagdiriwang. Karaniwang idinedeklarang pista opisyal o walang pasok sa mga opisina at paaralan ang mga pambasang pagdiriwang. BAGONG TAON Tuwing unang araw ng Enero ipinagdiriwang ang Bagong Taon. Masayang sinasalubong ito bago maghating-gabi ng Disyembre 31. Masayang sama-samang kumakain at nagkukuwentuhan pa ang mga kasapi ng mag-anak. Nag-sisimba, nagbabatian, at nag-iingay pa sila nang buong sigla sa pagsalubong nito. Ginagawa pa nila itong family reunion. Dito ipinapakita ang pagbubuklud-buklod ng pamilya. ARAW NG REBOLUSYONG EDSA Makaysaysayan ang araw na ito. Ipinagdiriwang ito tuwing ika25 ng Pebrero. Ang araw na ito ang naging hudyat ng pagbalik ng kalayaan ng mga mamamayan mula sa rehimeng diktador. Nagkaisang nagtungo ang libu-libong mga Pilipino sa EDSA noong Pebrero 22-25, 1986. Ito ay sa harap ng Camp Aguinaldo at Camp Crame. Sinuportahan ito ng mga mamamayan. Tinawag itong Rebolusyong EDSA o EDSA Revolution. Tinatawag din itong People's Power Revolution o Rebolusyong Lakas-Sambayanan at Rebolusyon ng Pebrero. ARAW NG KAGITINGAN Ang krus sa tuktok ng Bundok Samat sa Bataan ang nagpapagunita hinggil sa mga matatapang na sundalong Pilipino na lumaban sa mga Hapones noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Dambana ng Kagitingan ang tawag sa bantayog na ito. Ginugunita ng bansa ang Araw ng Kagitingan tuwing sasapit ang Abril 9. Ipinakita rin dito ang pakakaisa laban sa mga dayuhan.
 • 2. ARAW NG MANGAGAWA Ipinagdiriwang tuwing Mayo 1 ang Araw ng Manggagawa. Pinahahalagahan ang mga manggagawa dahil sa kanilang mga paglilingkod sa lipunan. Sila ang tumutulong sa atin sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. Tumutulong sila upang tayo'y may pagkain araw-araw, maayos na tirahan, iba-ibang kagamitan, at iba pang bagay. Timaura ni Antipas Delotavo, 1991 Araw ng Kalayaan Tuwing Hunyo 12 ng bawat taon ginugunita at ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan mula sa España. May parada at pag-aalay rin ng mga bulaklak sa bantayog ni Rizal. Nag-aalay rin ng mga bulaklak sa iba pang mga bayani. Itinataas pa ng pangulo ng bansa ang watawat ng Pilipinas sa Rizal Park. Marami pang inihahandang programa, konsiyerto, at kasayahan sa pagdiriwang na ito. Sama-sama ang mga Pilipino ipinagdiriwang ang okasyong ito. Imaginary Patriot ni Benedicto Cabrera, 1975 ARAW NG MGA BAYANI Ang Araw ng mga Bayani ay ipinagdiriwang tuwing Agosto 26 taun-taon. Nag-aalay ang mga Pilipino ng mga bulaklak para sa kanila. May mga palatuntunan pa. Pinahahalagahan sa araw na ito ang mga nagawa ng mga bayani para sa kalayaan at kapakanan ng bansa. MGA PANSIBIKONG PAGDIRIWANG May iba pang mga pagdiriwang sa Pilipinas. Kabilang dito ay ang mga pansibikong pagdiriwang. Isinasagawa ang mga ito sa iba't ibang buwan sa buong taon. Ipinakikita rito ang mga katangian at ilang kaugalian ng mga Pilipino. Di tulad ng mga pambansang pagdiriwang na idinideklarang pista opisyal, ang mga pangsibikong pagdiriwang ay karaniwang idinaraos nang may pasok din sa opisina at paaralan sa buong bansa. Gayunman, may ilang lugar na nagdedeklarang walang pasok gaya ng Lungsod Quezon kapag nagdiriwang ng pakakatatag nito tuwing Agosto 19.
 • 3. Araw ng mga Puso Tuwing ika-14 ng Pebrero ito. Ipinakikita natin sa ating mga mahal sa buhay kung gaano natin sila inaalala. Ipinakikita rin natin ang kahalagahan nila. Marami tayong ginagawang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal. Nagkakaisa tayo sa pagdaraos ng pagdiriwang na ito. Nagbibigayn tao ng kard o anumang alaala sa araw na ito. LINGGO NG PAG-IWAS SA SUNOG Ipinagdiriwang ang Linggo ng pag-iwas sa Sunog sa buwan ng Mayo. Binibigyang-diin ang mga paraan kung paano tayo mag-iingat sa sunog. Tinuturuan din tayo sa pag-iwas sa sunog. Natututuhan pa natin ang nararapat na gagawin kung may sunog. Kapag may sunog sa ating lugar, nagtutulungan tayo upang mapatay ito. May mga programa pa ang mga barangay na nagpapakita ng mga paraan ng pag-iwas sa sunog. Araw ng mga Ina/mga Ama Mga pagdiriwang na pansibiko ang Araw ng mga Ina at Araw ng mga Ama. Tuwing ikalawang Linggo ng Mayo ang pagdiriwang para sa mga ina at tuwing ikatlong Linggo ng Hunyo ang sa mga ama. Ginugunita natin sa mga araw na ito ang kabutihan ng ating ina at ama.
 • 4. LINGGO NG WIKA Marami paligsahan tuwing sasapit ang buwan ng Agosto. Ito'y mga patimpalak sa pagtula, pag-awit, at pagsusulat ng sanaysay sa wikang Filipino. Karaniwang ipinagdiriwang ito sa ika-19 ng Agosto. Ito ang kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon, ang Ama ng Wikang Pambansa. Karaniwang nagkakaisa ang buong bansa sa okasyong ito. Binibigyang-diin ang pagmamahal sa ating wika. Pinahahalagahan at pinayayaman pa natin ito. Nakikiisa ang mga Pilipino sa paggamit ng Filipino sa pagpupulong, sa pagsulat, at sa talakayan. ARAW NG MGA NAGKAKAISANG BANSA Pagsapit naman ng Oktubre 24, ipinagdiriwang ang Araw ng mga Nagkakaisang Bansa. Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang ang pakikipagkaibigan natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkakabuklud-buklod ang simbolo nito. Ang Samahan ng mga Nagkakaisang Bansa ang nagbubuklod upang lubos na magkaunawaan at magkaisa ang mga bansa. Pagtutulungan ang isa pang layon nito. May mga palatuntunan din inihahanda rito. Hindi lamang sa paaralan kundi pati na sa telebisyon at radyo. Linggo ng Mag-anak Ito ang araw na ginugunita ng mga Pilipino ang kahalagahan ng maganak at ang pagmamahalan at pagkakaisa ng bawat kasapi nito. Araw ng mga Guro Iba-iba ang buwan ng pagdiriwang nito. Dito naman pinahahalagahan ang kabutihan ginagawa sa atin ng mga guro. Araw ng Maynila/Araw ng Lungsod Quezon Ginugunita rin ng mga Pilipino ang kanilang lungsod o bayan. Nagkakaiba-iba ng lamang ito ng petsa ayon sa bayani o natatanging Pilipinong ginugunita. Tuwing Hunyo 24 ang Araw ng Maynila. Ika -19 naman ng Agosto ang Araw ng Lungsod Quezon.
 • 5. MGA PAGDIRIWANG NA PANRELIHIYON Marami pagdiriwang na panrelihiyon sa Pilipinas. Isinasagawa rin ito sa iba't ibang buwan sa buong taon. Makikita rito ang mga kaugalian at katangiang Pilipino PASKO Mahalaga para sa mga kapatid nating Kristiyano ang pagdiriwang ng Kapaskuhan tuwing ika-25 ng Disyembre. Araw ito ng paggunita sa pagsilang ni Jesus, ang Anak ng Diyos ng mga Kristiyano. Misa de gallo o simbang-gabi ang hudyat ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Nagsisimula ito sa ika-16 ng Disyembre. Ang misa de gallo ang magkakasunod na siyam na simbang-gabi hanggang sumapit ang araw ng Pasko. Nagkakaisa ang mga Pilipino sa pagdiriwang nito. Marami ang dumadalo sa misang ito. Sama-samang nagsisimba ang mag-anak dito. Pagmamahal sa bawat isa ang mensaheng ipinahahatid sa atin tuwing sasapit ang Pasko. Isang araw rin ito para sa mga mahal sa buhay - mga kamag-anak at mga kaibigan - at pati na rin ng mga kaaway. Kailangang maghatid ang bawat Kristiyanong Pilipino ng kapayapaan hindi lamang sa buong bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Kung kaya't dapat tandaan na ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal at kapayapaan. Tanda rin ito ng pagkakabuklod ng mga mag-anak. Nagsasama-sama rito o nagkakaroon ng reunion ang mga kasapi ng mag-anak. Isa pang napakagandang pagdiriwang kung Pasko ang parada ng makukulay at maiilaw na parol na yari sa San Fernando, Pampanga. Dinarayo ng mga turista ang paradang ito. Ati-atihan Ito ay pagdiriwang sa Kalibo, Aklan. Tatlong araw ito ng pag-awit at pagsayaw sa mga daan. Nagpaphid ng uling o anumang itim na pangkulay sa buong katawan ang mga sumasali sa parada. Nagsusuot pa sila ng makukulay na kasuotan habang nagsasayaw sa saliw ng tugtog ng mga tambol sa kalsada. Hawak ang imahen ng Santo Niño ng isang ati habang sumsayaw. Sumisigaw naman ng "viva" ang iba sa kanilang pagsasayaw. "Mahabang buhay' ang kahulugan ng salitang viva.
 • 6. Mahal na Araw Isang napakahalaga at natatanging tradisyon ito ng mga Katolikong Pilipino. Nagkakaisa ang ito sa pagdaraos nito. Karaniwang makaririnig ng pabasa sa baryo, kapilya, at pati na sa mga tahanan na ikinukuwento ang buhay ni Cristo. Penitensiya naman ang tawag sa ginagawa ng mga Pilipinong nagpapasakit o namamanata tuwing Mahal na Araw, Kanilang pinahihirapan at pinarurusahan ang sarili sa pagdadala ng krus o pagpalo at pagsugat sa kanilang mga katawan. Isang prusisyon ng mga rebulto ni Cristo at iba pang santo ang inilalakad sa mga pangunahing daan ng baryo o bayan tuwing Biyernes Santo. Maingay at masayang naririnig ang kampana ng lahat ng simbahan tuwing Linggo ng Pagkabuhay upang ipabando o ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. May isa pang gawaing isinasagawa tuwing Mahal na Araw. Ito ang Moriones ng Marinduque. Isang makulay na kaugalian pang-Mahal na Araw ito. Nagsusuot ng damit ng mga Romanong sundalo at makukulay na maskara ang mga namamanata. Pahiyas Isang tradisyon din ito. Pinararangalan dito ang santo ng mga magsasaka na si San Isidro de Labrador. Nagkakaisang nagsasabit ang mga taga-Quezon ng mga produktong-bukid at katutubong pagkain sa pintuan at mga bintana ng kanilang bahay. Isang Bahagi ng pagdiriwang ng San Isidro ang pagbasbas sa mga kalabaw. Ipinaparada ng mga magsasaka ang kani-kanilang mga kalabaw patungo sa simbahan upang mabasbasan ng pari. Naniniwala sila na malalayo sila at ang kanilang mga kalabaw sa mga sakit at aksidente sa pagbasbas na ito. Isang makulay na pagdiriwang ito na kinalulugdan ng lahat sa Quezon tuwing buwan ng Mayo.
 • 7. Santakrusan Ito ang isa pa ring kasayahan. Ang santakrusan ay isinasagawa kung Mayo. Isang prusisyon ito na nagpapakita at isinasadula ang paghahanap ni Santa Elena sa Banal na Krus. Maraming naggagandahang kababaihan sa prusisyong ito na kumakatawan kay Birheng Maria at iba pang mga babaing tauhan sa Bibliya at mga akadang kaugnay nito. Pista ng Peñafrancia Isang kapistahan ang idinaraos tuwing Setyembre 17 sa Lungsod ng Naga, Camarines Sur sa rehiyon ng Bicol. Isang prusisyon sa ilog ng mapagmilagrong imahen ng Birhen ng Peñafrancia ang dinarayo sa pagdiriwang na ito. Isinasagawa ang prusisyong ito sa Ilog ng Naga at kalalakihan lamang ang lumalahok. Magandang nilagyan ng palamuti ang trono ng birhen na nasa isang kasko. Araw ng mga Patay o Todos los Santos Ipinagdiriwang ito tuwing unang araw ng Nobyembre. Ginugunita at pinararangalan ang mga namatay na kamag-anak sa araw na ito. Karaniwang nagtutungo ang mga Pilipino sa sementeryo upang magsindi ng mga kandila, mag-alay ng mga bulaklak at pagkain, at magdasal para sa namatay na mga mahal sa buhay. Nagkakaisa rin ang mga Pilipino sa pagsasagawa ng mga kaugaliang ito. Ramadan Isang buwang pagdiriwang ito ng ating mga kapatid na Msslim sa Timog tuwing Marso hanggang Abril. Sama-sama at nagkakaisa rin sila sa pagdiriwang ng okasyong ito. Mahalagang pagdiriwang ito sa kanila. Idinaraos ang kaugalian at tradisyong ito ng mga tagasunod ng Islam sa buong mundo. Nagsusuot ng mahabang belo sa kanilang mukha ang mga babaing Muslim kapag nagtutungo sila sa kanilang mosque. Nangingilin or nag-aayuno ang lahat ng mga Muslim sa mga pagdiriwang na tulad nito. Nagdarasal sila kay Allah na kanilang Panginoon. Ginugunita nila ang pakakahayag o rebelasyon ng Koran kay Mohammmed, ang propeta ng Islam. Nagbabasa pa sila ng Koran. Ang Koran ay banal na aklat ng mga Muslim.