Resultaten onderzoek yacht digitalisering communicatie 2010

666 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resultaten onderzoek yacht digitalisering communicatie 2010

 1. 1. De grens van digitaliseringcommunicatieOnderzoek Yacht Marketing & Communicatie in de regio Utrecht<br />Utrecht,<br />24 augustus 2010<br />
 2. 2. PResentatie<br />Misha Elbers (@MishaElbers)<br />Interim Professional Marketing en Communicatie Yacht Utrecht<br />19-5-2011<br />
 3. 3. Aan de ordekomt...<br /><ul><li>Achtergrondonderzoek, opzet en aanpak
 4. 4. Watis ‘Digitalisering van Communicatie’?
 5. 5. De resultaten: watvalt op?
 6. 6. Meestgebruiktemiddelen
 7. 7. Voor- en nadelendigitalisering
 8. 8. Specifiekbeleid
 9. 9. Toekomstvisie
 10. 10. En hoe nu verder?</li></ul>19-5-2011<br />
 11. 11. Achtergrondonderzoek<br />In de kersttoespraak 2009 sprak onze Koningin over het belang van ‘persoonlijk contact’ in communicatie. <br />Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes. Onze samenleving wordt steeds individualistischer. Persoonlijke vrijheid is los komen te staan van verbondenheid met de gemeenschap. Maar zonder enig ’wij-gevoel’ wordt ons bestaan leeg. Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen; integendeel, afstanden worden juist vergroot.<br />Aan de hand van de stelling: “Waar ligt de grens van digitalisering?” zijn we in gesprek gegaan met onze M&C relaties. <br />19-5-2011<br />
 12. 12. Onderzoeksopzet en aanpak (1)<br /><ul><li>Kwalitatief onderzoek: individuele interviewgesprekken
 13. 13. 37 relaties gesproken:</li></ul>Bedrijfsleven 16<br />Financiële dienstverlening<br />Industrie<br />Overig (gezien de aard van de organisaties)<br /> <br />Overheid 14<br />Centrale overheid<br />Lokale overheid<br /> <br />Publieke sector 7<br />Onderwijs en onderzoeksinstituten<br />Zorg<br /><ul><li>Brancheverdeling in Bedrijfsleven, Overheid en Publieke sector. Hierdoor kunnen branches met elkaar vergeleken worden.</li></ul>19-5-2011<br />
 14. 14. Onderzoeksopzet en aanpak (2)<br /><ul><li>Per gesprek is een vaste vragenlijst doorgenomen.
 15. 15. Antwoorden zijn verwerkt in gespreksverslagen.
 16. 16. Na alle interviews zijn die verslagen bekeken en waar mogelijk gekwantificeerd.
 17. 17. Per vraag zijn daarom soms wel percentages te benoemen en soms slechts uitspraken op trendniveau te doen.
 18. 18. Onderzoek geeft een aardig beeld en mooie aanleiding voor verdere discussie en uitwisselen van ervaringen!</li></ul>19-5-2011<br />
 19. 19. Watisdigitalisering van communicatie?<br /><ul><li>In algemeenheid wordt door u de volgende definitie gegeven:</li></ul>“Alle communicatie die via de PC verloopt en 24/7 beschikbaar is.”<br /><ul><li>Andere uitspraken:</li></ul>“Web 1.0. wordt veelal gebruikt om digitaal te zenden, Web 2.0. om interactief te communiceren.”<br />“Geen eenrichtingsverkeer, maar nieuwe mogelijkheden voor interactie.”<br />“Vooral gericht op andere ‘transactie’ van communicatie: je biedt informatie aan die de ontvanger op een voor hem/haar geschikt moment kan ontvangen.”<br /><ul><li>Tweedeling: </li></ul>het digitaliseren van je dienstverlening aan doelgroepen<br />het daadwerkelijk digitaal communiceren met je doelgroepen <br />19-5-2011<br />
 20. 20. Welkemiddelenworden extern het meestgebruikt?<br />19-5-2011<br /><ul><li>Voornamelijk ‘oude’ Nieuwe Media: website (100%), e-mailings (89%) en digitale nieuwsbrieven (69%).
 21. 21. Daarnaast in mindere mate ‘nieuwe’ Nieuwe Media: Twitter (31%), Mobiele Apps (42%) of andere sociale communities (hyves, linkedin, facebook – 53%).
 22. 22. Bedrijfsleven lijkt van de branches het ‘verst’ met nieuwe digitale middelen zoals mobiele apps en SMS Alerts.</li></ul>NB: Het gaat hier om spontaan genoemde middelen. <br />
 23. 23. Welkemiddelenworden extern het meestgebruikt?<br />19-5-2011<br />
 24. 24. Welkemiddelenworden intern het meestgebruikt?<br />19-5-2011<br />
 25. 25. Welkemiddelenworden intern het meestgebruikt?<br /><ul><li>Ook hier veel ‘oude’ Nieuwe Media: intranet (73%), doelgroepgerichte e-mail (73%) of digitale nieuwsbrieven (30%).
 26. 26. Voorzichtige ‘nieuwe’ media: Yammer, Mobiele Apps of Digitale Werkomgeving.
 27. 27. Vooral de overheid blijft hier achter in de nieuwe digitale media!</li></ul>19-5-2011<br />
 28. 28. Gebruikte digitale middelen<br /><ul><li>Uitspraken:</li></ul>“Er wordt nog weinig digitaal aangeboden, we zijn hier heel voorzichtig mee.”<br />“De doelstelling is van belang bij de keuze van het middel. Niet alle doelstellingen lenen zich voor digitale communicatie.”<br />19-5-2011<br />
 29. 29. Waarligtvolgensjullie de grens van digitalisering?<br />Die grensblijktlastigeenduidig vast testellen, de antwoordengevenaandat die grens door verschillendefactorenbepaaldwordt:<br /><ul><li>43% geeftaandat de grenswordtbepaald door de doelstelling van je communicatie en/of de boodschap.
 30. 30. 24% geeftaandat de grensmedewordtbepaald door de verwachting en behoefte van de doelgroepzelf.
 31. 31. Maarliefst65% van u is helder: persoonlijk contact blijftonmisbaar. </li></ul>19-5-2011<br />
 32. 32. Positieveaspecten van digitalecommunicatie<br />19-5-2011<br />
 33. 33. Aandachtspunten van digitalecommunicatie<br />19-5-2011<br />
 34. 34. Positieve en negatieveaspecten<br /><ul><li>Vooral de beschikbaarheid, snelheid en het ‘gemak’ wordt genoemd. Terwijl dit tegelijkertijd als aandachtspunt wordt aangemerkt!
 35. 35. Digitaal is onpersoonlijk?
 36. 36. Er worden meer positieve dan negatieve aspecten opgesomd. </li></ul>19-5-2011<br />
 37. 37. Is er 2.0-beleid?<br />19-5-2011<br />
 38. 38. Is er 2.0-beleid?<br /><ul><li>Opvallend dat in beide gevallen rond de 80% aangeeft geen specifiek ‘2.0’-beleid te voeren.
 39. 39. Uitspraken:</li></ul>“We volgen landelijk beleid, lokaal vinden er wel wat pilots plaats om klanten bekend te maken met onze digitale kanalen.”<br /> <br />“Er is geen formeel beleid, maar is wel blijvend terugkerend onderwerp op de agenda. Men weet dat men er iets mee moet.”<br /> <br />“Het is nog heel erg oefenen.”<br /> <br />“Er is geen gedragscode, het zit nu in het gezonde verstand van mensen om er gebruik van te maken.”<br />19-5-2011<br />
 40. 40. Hoe omgaan met toegenomentransparantie?<br /><ul><li>Uit de gesprekken blijkt dat het idee bij die transparantie nog wel eens verschilt. Jullie lijken er niet al te veel gevaar in te zien. Een aantal uitspraken:</li></ul>“Offline en online PR moet je niet los van elkaar zien.”<br /> <br />“Het is een illusie te denken dat je je reputatie kunt sturen vanuit je organisatie, maar social media is wel te gebruiken om pro-actief een beeld uit te dragen.”<br /> <br />“Zijn we ons bewust van, maar er is geen beleid op.”<br /> <br />“Die toenemende transparantie zie ik als organisatie als voordeel. Je moet mensen binnen de organisatie wel voldoende kader geven om hun rol online uit te voeren.”<br /> <br />“Sommige dingen moet je toch persoonlijk communiceren.”<br /> <br />“Soms geven we een tegenbericht, maar dan wel anoniem.”<br />19-5-2011<br />
 41. 41. Hoe interactiefben je online?<br />19-5-2011<br />
 42. 42. Past de organisatie co-creatie toe?<br />19-5-2011<br />
 43. 43. Hoever is de branche?<br /><ul><li>Naaraanleiding van de vraag ‘Hoe ver is uwbranche ten opzichte van andere branches?’, blijktdat de overheidzichzelf het meestvooruitstrevendvindt met een 7,3. Het bedrijfsleven en de publieke sector waarderenzichzelfgemiddeldietshogerdaneenzes.</li></ul>19-5-2011<br />
 44. 44. Uwtoekomstvisie<br /><ul><li>16% geeft aan hier geen visie op te hebben.
 45. 45. 76% is overtuigd dat digitale communicatie steeds belangrijker zal worden.
 46. 46. Waarbij velen van jullie ook opmerken dat het uiteindelijk om de ideale mix gaat tussen digitaal en analoge middelen.
 47. 47. Interessante uitspraken:</li></ul>“Digitale communicatie zal in de toekomst waarschijnlijk breder kunnen worden toegepast en steeds interactiever worden. Ik verwacht dat wij hierin meegaan.”<br />“De verwachting cq ambitie is dat men digitale communicatie meer gaat inzetten.”<br />“Binnen onze organisatie zal deze ontwikkeling voornamelijk ‘bottum up’ worden aangejaagd, door nieuwe jonge onderzoekers die hier behoefte aan hebben.”<br />19-5-2011<br />
 48. 48. Hoe nu verder...?<br /><ul><li>Digitaalcommuniceren is nietmeerwegtedenken, sterkernog: het is steeds belangrijker. Nu afwachten is straksachterlopen!
 49. 49. Onderschat social media niet en bepaal je visie:
 50. 50. Begin met luisteren.
 51. 51. Zorgdat u zelf in iedergevalweetwater is. Hou het bij.
 52. 52. Gadaarnainformatieophalen: watverwacht je doelgroep van jou?
 53. 53. Kiesbewust: passendmiddelbijpassendeboodschap.
 54. 54. Durfteexperimenteren, maarganiet ‘twitterenom het twitteren’.
 55. 55. Pak alscommunicatieprofessionalhierinjouwrol!</li></ul>19-5-2011<br />
 56. 56. Online le(e)smateriaal<br /><ul><li>Social Media Today
 57. 57. David Meerman Scott
 58. 58. Marketingfacts.nl
 59. 59. Frankwatching.com
 60. 60. Dutchcowboys.nl
 61. 61. Total Active Media / Martijn Arts
 62. 62. Vanhooijdonk.com
 63. 63. Klout.com
 64. 64. Mashable
 65. 65. Jan Willem Alphenaar</li></ul>19-5-2011<br />

×